Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 septembrie 2020  de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 12 septembrie 2020 de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 842 din 14 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1 din 12 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 842 din 14 septembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
    (2) Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.
    (3) În realizarea atribuţiilor ce revin birourilor şi oficiilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului sau al oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz.
    (4) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau al mai multor birouri sau oficii electorale constituite la aceleaşi alegeri.
    (5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor şi oficiilor electorale atestă calitatea de membru al biroului sau oficiului electoral, după caz.

    ART. 2
    (1) Reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale pot fi înlocuiţi la cererea celor care i-au propus în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care reprezentantul face parte ia act de înlocuirea acestuia prin proces-verbal.
    (3) Membrii birourilor şi oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau, după caz, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot fi înlocuiţi potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în condiţiile art. 10 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Birourile şi oficiile electorale lucrează în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi iau decizii sau hotărâri, după caz, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (2) Dispoziţiile din prezentul regulament referitoare la membrii birourilor şi oficiilor electorale se aplică atât preşedinţilor, cât şi locţiitorilor acestora.

    ART. 4
    (1) Şedinţele birourilor şi oficiilor electorale sunt conduse de preşedinţi.
    (2) În lipsa preşedintelui biroului sau oficiului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
    (3) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor şi oficiilor electorale este obligatorie.
    (4) În cazuri justificate, preşedinţii birourilor şi oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţe, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1).
    (5) Şedinţele birourilor şi oficiilor electorale se pot desfăşura şi prin mijloace electronice, în sistem de videoconferinţă. Preşedintele biroului sau al oficiului electoral stabileşte, după consultarea membrilor, modalitatea concretă de desfăşurare a şedinţei.
    (6) La şedinţele birourilor şi oficiilor electorale nu participă decât membrii birourilor şi ai oficiilor electorale şi personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul şedinţelor; atunci când este cazul, pot participa reprezentanţii autorităţilor publice având atribuţii, potrivit legii, în desfăşurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului sau a oficiului electoral.
    (7) Publicitatea hotărârilor şi a deciziilor adoptate, precum şi a măsurilor luate de biroul sau oficiul electoral se asigură în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv ale dispoziţiilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. 5
    (1) Convocarea membrilor birourilor şi ai oficiilor electorale la şedinţe se face telefonic, prin mesaj text sau prin email, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, de către secretariatul biroului sau al oficiului electoral, la dispoziţia preşedintelui acestuia.
    (2) În convocarea membrilor birourilor şi ai oficiilor electorale se precizează data, ora, modalitatea şi locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică proiectul ordinii de zi, împreună cu materialele ce urmează a fi dezbătute.

    ART. 6
    (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor biroului sau ai oficiului electoral prezenţi.
    (2) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
    (3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului sau oficiului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.

    ART. 7
    (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral în ordinea înscrierii.
    (2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau ai oficiului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.

    ART. 8
    (1) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.
    (2) În luările de cuvânt, membrii birourilor sau ai oficiilor electorale au obligaţia de a se limita strict la problema pusă în discuţie.
    (3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
    (4) Membrii birourilor şi ai oficiilor electorale trebuie să păstreze solemnitatea şedinţelor.
    (5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, preşedintele biroului sau al oficiului electoral sintetizează soluţiile propuse şi le supune votului membrilor biroului electoral.
    (6) Preşedintele biroului sau al oficiului electoral asigură, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea voturilor exprimate şi consemnarea acestora în procesul-verbal de şedinţă.
    (7) În cadrul dezbaterilor biroului sau ale oficiului electoral, membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al personalului tehnic auxiliar prezent la şedinţă.

    ART. 9
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, birourile şi oficiile electorale adoptă hotărâri şi/sau decizii şi iau măsuri cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1).
    (2) Votul se exprimă deschis şi poate fi numai „pentru“ sau „împotrivă“ şi va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de şedinţă.
    (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (4) Hotărârile şi deciziile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor.
    (5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii sau a deciziei, după caz, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1), a căror îndeplinire trebuie consemnată în procesul-verbal de şedinţă.
    (6) Hotărârea, decizia sau măsura adoptată se motivează de către un reprezentant al majorităţii membrilor care a condus la adoptarea acesteia, numit prin dispoziţia preşedintelui, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar.
    (7) Deciziile se aduc la cunoştinţă publică, după caz, prin afişare la sediul propriu, prin comunicare către părţile interesate, prin orice alt mijloc de publicitate, precum şi prin postare pe internet conform prezentului regulament.
    (8) Hotărârile, deciziile şi măsurile adoptate se aduc la cunoştinţă publică sub semnătura preşedintelui biroului sau al oficiului electoral, prin afişare la sediul propriu sau prin orice alt mijloc de publicitate, inclusiv prin postare pe internet, şi se comunică persoanelor interesate prin e-mail, fax sau poştă.

    ART. 10
    (1) Birourile şi oficiile electorale sunt obligate să ţină evidenţa tuturor întâmpinărilor, contestaţiilor şi a cererilor privind procesul electoral, a hotărârilor şi a deciziilor adoptate, precum şi a măsurilor dispuse.
    (2) După fiecare şedinţă, birourile şi oficiile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedinte sau de către locţiitorul acestuia, în cazul în care a condus şedinţa biroului sau a oficiului electoral, precum şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului sau oficiului electoral şi nu poate fi făcut public.
    (3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se vor consemna următoarele:
    a) membrii biroului ori ai oficiului electoral prezenţi la şedinţă;
    b) problemele înscrise pe ordinea de zi;
    c) ordinea de zi aprobată de biroul sau oficiul electoral;
    d) soluţiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi;
    e) pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor ordinii de zi;
    f) voturile exprimate;
    g) hotărârea, decizia sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.

    (4) În cazul înregistrării audio sau audiovideo a şedinţelor birourilor şi oficiilor electorale, prin excepţie de la prevederile alin. (2), procesul-verbal va cuprinde numai menţiunile de la alin. (3) lit. a), c), f) şi g). Înregistrările pot fi consultate, la cerere, de către membrii birourilor şi ai oficiilor electorale şi nu pot fi făcute publice.

    ART. 11
    (1) Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale nu poate avea mai puţin de 8 ore, în fiecare zi a săptămânii, acesta trebuind să fie fixat între orele 9,00 şi 18,00. Relaţia cu publicul şi accesul la informaţiile de interes public se asigură, de regulă, prin telefon şi alte mijloace electronice.
    (2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
    (3) În ziua votării, birourile şi oficiile electorale asigură permanenţa.
    (4) Birourile electorale de circumscripţie vor asigura permanenţa pe durata şedinţelor Biroului Electoral Central, acestea fiind anunţate în prealabil, prin mijloace electronice, cu privire la proiectul ordinii de zi, data şi ora şedinţei.

    ART. 12
    Deciziile birourilor şi oficiilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări, contestaţii şi, după caz, plângeri trebuie să conţină în mod obligatoriu:
    a) denumirea, numărul şi adresa sediului biroului sau al oficiului electoral, precum şi, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon şi/sau fax;
    b) data şedinţei;
    c) datele de identificare ale contestatorului;
    d) obiectul întâmpinării/contestaţiei;
    e) probele care au fost administrate;
    f) susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;
    g) soluţia dată şi măsurile luate de biroul sau oficiul electoral, cu arătarea motivelor de fapt şi de drept;
    h) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia;
    i) semnăturile membrilor biroului sau oficiului electoral, conform art. 9.


    ART. 13
    (1) Activitatea membrilor Biroului Electoral Central, ai birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale se poate desfăşura atât la sediul biroului sau al oficiului, cât şi la distanţă, prin mijloace electronice.
    (2) Şedinţele Biroului Electoral Central se pot desfăşura prin mijloace electronice, cu aplicarea corespunzătoare a art. 4-9.
    (3) Şedinţele Biroului Electoral Central se înregistrează cu aplicarea corespunzătoare a art. 10 alin. (4).

    ART. 14
    (1) Pentru aplicarea prevederilor legale, precum şi pentru soluţionarea cererilor, întâmpinărilor şi contestaţiilor, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile şi oficiile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală şi competitorii electorali de la data aducerii la cunoştinţa publică.
    (2) Pentru interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care sunt general obligatorii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Hotărârile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile art. 3 alin. (2).
    (4) Hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central se afişează pe site-ul propriu.
    (5) Hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central se aduc la cunoştinţa publică numai cu semnătura preşedintelui acestuia.
    (6) După fiecare şedinţă, Biroul Electoral Central emite un comunicat cu privire la hotărârile şi deciziile adoptate, ce se transmite către mass-media şi se publică pe site-ul propriu.
    (7) Hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central, precum şi orice alte acte adoptate de acesta pot fi semnate cu semnătură electronică calificată, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (3).

    ART. 15
    Preşedintele Biroului Electoral Central poate desemna unul sau mai mulţi membri pentru întocmirea, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, a unor puncte de vedere asupra problemelor ce urmează a fi dezbătute.

    ART. 16
    Locţiitorii reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în Biroul Electoral Central pot înlocui, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii, titularii, când aceştia nu pot participa la şedinţele Biroului Electoral Central.

    ART. 17
    (1) Relaţia cu mass-media a Biroului Electoral Central, a birourilor electorale de circumscripţie şi a oficiilor electorale se asigură, sub coordonarea preşedintelui biroului sau oficiului electoral, prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de către instituţia publică al cărei angajat este.
    (2) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui comunicat de presă, conţinutul acestuia se aprobă de preşedintele biroului sau oficiului electoral.

    ART. 18
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite potrivit legii, precum şi pentru soluţionarea plângerilor, întâmpinărilor şi a contestaţiilor, birourile electorale de circumscripţie adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscripţiei în care funcţionează, pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice.
    (2) Deciziile biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti sunt obligatorii şi pentru oficiile electorale de sector.
    (3) Deciziile biroului electoral de circumscripţie se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin afişare pe site-ul propriu şi se comunică părţilor interesate.
    (4) Deciziile biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sunt obligatorii pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenţă şi pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    (5) Deciziile biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se afişează pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

    ART. 19
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi pentru soluţionarea întâmpinărilor şi a contestaţiilor, oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul sectorului în care funcţionează pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice.
    (2) Deciziile oficiului electoral se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin afişare pe site-ul propriu şi se comunică părţilor interesate.

    ART. 20
    (1) Contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din străinătate sunt transmise, de îndată, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor.
    (2) Biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării asigură comunicarea, în condiţiile prevăzute de alin. (1), către părţile interesate a deciziilor prin care s-au soluţionat contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din străinătate.

    ART. 21
    Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, iar birourile electorale din afara ţării nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, respectiv preşedinte şi 2 membri.

    ART. 22
    (1) Membrul biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele şi funcţia în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.
    (2) În relaţiile cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, precum şi cu alegătorii şi persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secţiei de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente.

    ART. 23
    Biroul Electoral Central, fiecare birou electoral de circumscripţie şi oficiu electoral stabilesc, prin hotărâre, măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

    ART. 24
    Birourile electorale de circumscripţie, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, oficiile electorale şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit.

    ART. 25
    Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea la 48 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit art. 12 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor şi oficiilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.
    (2) Personalul tehnic auxiliar are obligaţia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de lege.

    ART. 27
    Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuţii:
    a) realizează lucrările de secretariat ale biroului sau oficiului electoral;
    b) asigură primirea, înregistrarea şi arhivarea documentelor, precum şi secretariatul şedinţelor biroului sau ale oficiului electoral;
    c) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă, hotărârilor şi a oricăror altor acte emise de birourile şi oficiile electorale;
    d) elaborează proiecte de hotărâri, decizii şi puncte de vedere la solicitarea biroului sau oficiului electoral;
    e) asigură relaţia cu publicul a biroului sau a oficiului electoral, precum şi accesul la informaţiile de interes public, conform legislaţiei aplicabile;
    f) efectuează operaţiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi operaţiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale;
    g) întocmeşte şi certifică listele de prezenţă;
    h) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de birourile şi oficiile electorale, necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora.


    ART. 28
    (1) Solicitările de informaţii de interes public adresate verbal Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie şi oficiilor electorale vor fi soluţionate pe loc de către personalul tehnic auxiliar al acestora.
    (2) Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale pot stabili ca solicitările de informaţii de interes public, formulate în scris sau prin e-mail, să fie soluţionate de către personalul tehnic auxiliar, răspunsurile urmând a fi semnate de către coordonatorul desemnat în acest sens.
    (3) Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale pot stabili ca petiţiile greşit îndreptate, precum şi acelea care excedează în mod evident competenţei acestora să fie soluţionate de către personalul tehnic auxiliar, răspunsurile şi adresele de transmitere spre competentă soluţionare, dacă este cazul, urmând a fi semnate de către coordonatorul desemnat în acest sens.
    (4) Activităţile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi monitorizate de către birourile şi oficiile electorale.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016