Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 aprilie 2021  Parcului Natural Putna-Vrancea şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0208 Putna-Vrancea şi ROSPA0088 Munţii Vrancei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 12 aprilie 2021 Parcului Natural Putna-Vrancea şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0208 Putna-Vrancea şi ROSPA0088 Munţii Vrancei

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 510 bis din 17 mai 2021
──────────
         Aprobat prin ORDINUL nr. 654 din 12 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 510 din 17 mai 2021.
──────────
    1. Zonarea şi managementul Parcului Natural Putna-Vrancea
    ART. 1
    a) Zonarea internă a Parcul Natural Putna-Vrancea cuprinde:
    1. zona de protecţie strictă Muntele Goru cu suprafaţa de 55,40 ha;
    1. zonele de protecţie integrală, în număr de 12 şi cu o suprafaţă de 7.563,68 ha;
    2. zona de management durabil cu suprafaţa de 29.877,57 ha;
    3. zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane cu suprafaţa de 618,93 ha.

    b) Descrierea suprafeţelor şi harta cu limitele zonării interne se regăsesc în anexele planului de management.

    ART. 2
        Prezentul Regulament cuprinde regulile specifice care trebuie aplicate în PNPV pentru atingerea măsurilor de management specifice pentru parcul natural şi situl Natura 2000.

    ART. 3
    a) Responsabilitatea aplicării regulamentului PNPV revine structurii de administrare a PNPV cât şi tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.
    b) Administraţia PNPV, denumită în continuare APNPV organizează şi efectuează activităţi specifice, conform planului de management, monitorizează activităţile şi se asigură că toate activităţile de pe raza PNPV să fie în concordanţă cu planul de management şi cu legislaţia în vigoare, asigurând un management unitar al parcului.

    ART. 4
    a) Activitatea APNPV este îndrumată de un Consiliu Ştiinţific, denumit în continuare CŞ, cu rol de autoritate ştiinţifică, pe teritoriul ariei naturale protejate.
    b) Emiterea de avize de către APNPV pentru planuri/proiecte/activităţi în aria naturală protejată şi, după caz, în vecinătatea acesteia se face în baza Hotărârii Consiliului Ştiinţific.
    c) Consiliul Ştiinţific stabileşte activităţile specifice pentru care administraţia parcului poate emite direct avize.

    ART. 5
        Pe teritoriul PNPV şi în vecinătatea acestuia se interzice desfăşurarea de activităţi care pot genera un impact negativ asupra mediului, în absenţa actelor de reglementare specifice.

    ART. 6
        Pentru avizarea activităţilor, planurilor, proiectelor care urmează să se desfăşoare sau care au ca localizare teritoriul fizic al PNPV sau părţi din acesta, petenţii trebuie să depună la administraţia parcului o solicitare scrisă care să conţină datele de contact ale petentului, descrierea activităţii, planului sau proiectului propuse spre avizare precum şi o hartă a localizării acestuia. De asemenea vor fi anexate de petenţi copii ale documentelor relevante cu privire la activitatea, planul sau proiectul propuse. În funcţie de tipul solicitării, APNPV va remite petenţilor solicitări de informaţii suplimentare.


    2. Reglementarea activităţilor din Parcul Natural Putna-Vrancea
    ART. 7
        În cazul încălcării legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate, a normelor specifice, a regulamentului sau planului de management al PNPV, precum şi în cazul încălcării legislaţiei specifice din domeniile protecţiei mediului, silviculturii, agriculturii, pisciculturii, cinegeticii, regimului construcţiilor, APNPV aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind ariile naturale protejate şi sesizează organele în drept, în legătură cu alte domenii, de a lua măsuri conform competenţelor şi împuternicirilor atribuite administraţiei.


    2.1. Activităţi de silvicultură, de gospodărire a fondului cinegetic şi piscicol
    ART. 8
    (1) Structurile silvice de administrare sunt obligate să transmită anual către APNPV situaţia aplicării amenajamentelor silvice de pe suprafeţele de fond forestier pe care le au în administrare, deoarece amenajamentele silvice fac parte din planul de management.
    (2) Modalitatea de verificare a amplasării masei lemnoase este următoarea:
    a) Până la 1 decembrie a fiecărui an se trimite APNPV amplasarea masei lemnoase ce se va autoriza spre exploatare în anul următor;
    b) Punerea în valoare se face numai după stabilirea condiţiilor specifice de către APNPV, pentru fiecare partidă ce urmează a fi constituită, se va efectua verificarea actelor de punere în valoare de instituţiile şi persoanele abilitate;
    c) Se vor stabili de către APNPV condiţiile ce trebuie respectate la exploatare, condiţii ce vor fi menţionate în autorizaţiile de exploatare forestieră;

    (3) Drumurile noi de tractor vor fi executate numai după avizul APNPV.
    (4) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PNPV se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice actualizate conform legislaţiei privind ariile naturale protejate în vigoare şi a Planului de Management al PNPV. Aprobarea amenajamentelor silvice se face în urma avizării acestora de către APNPV.

    ART. 9
        Alte lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută cu avizul APNPV, avizul CMN, precum şi aprobarea autorităţilor publice centrale care răspund de silvicultură şi de mediu.

    ART. 10
        În zonele de protecţie integrală şi protecţie strictă nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor, personalul silvic efectuând doar paza acestor păduri, prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, stingerea incendiilor.

    ART. 11
    (1) Acţiunile de evaluare a speciilor cinegetice şi de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarii fondurilor de vânătoare, cu participarea APNPV şi înştiinţarea prealabilă a autorităţii centrale în teritoriu care răspunde de silvicultură şi cinegetic. Gestionarul fondului de vânătoare are obligaţia de a anunţa cu o săptămână înainte APNPV despre intenţia de organizare a evaluării populaţiilor speciilor de interes cinegetic, urmând să se ajungă la un acord comun în privinţa datei evaluării.
    (2) Modalitatea de avizare a cotelor de recoltă:
    a) se centralizează datele evaluării, se vizează de APNPV, pe fiecare fond cinegetic în parte;
    b) gestionarul fondului cinegetic propune cotele de recoltă pentru sezonul de vânătoare următor şi le înaintează APNPV;
    c) APNPV prezintă şi supune aprobării propunerile gestionarului fondurilor cinegetice Consiliului Ştiinţific.


    ART. 12
        La autorizarea fiecărei acţiuni de vânătoare, gestionarul va solicita avizul APNPV.

    ART. 13
        Aprobarea cotelor de recoltă la speciile de interes cinegetic se face numai după obţinerea avizului APNPV.

    ART. 14
    a) Acţiunile de vânătoare şi pescuit sportiv pe teritoriul zonelor de protecţie strictă şi protecţie integrală sunt interzise.
    b) Este interzisă realizarea complexelor de creştere în regim intensiv a speciilor care constituie obiectul vânătorii.
    c) Se interzice desfăşurarea de activităţi şi realizarea de instalaţii/construcţii/împrejmuiri care împiedică libera circulaţie a faunei sălbatice în cuprinsul PNPV în afara zonelor de dezvoltare durabilă.

    ART. 15
        APNPV monitorizează populaţiile din speciile de faună sălbatică. APNPV are dreptul de a interveni în sensul restricţionării perioadei de recoltare la anumite specii.

    ART. 16
        Amplasarea punctelor de hrănire şi administrarea hranei complementare pentru speciile care constituie obiectul vânătorii se fac cu avizul APNPV, în baza planului de management al PNPV.

    ART. 17
        APNPV organizează şi desfăşoară acţiuni de pază a capitalului natural de pe raza parcului, independent sau împreună cu organele abilitate prin lege pe diferite domenii: silvicultură, agricultură, vânătoare, piscicultură, disciplina în construcţii etc.

    ART. 18
        Exploatarea masei lemnoase din păşunile împădurite de pe raza PNPV se face numai după obţinerea avizului APNPV.

    ART. 19
        Creşterea în cultură a altor organisme acvatice decât cele indigene este permisă numai cu avizul APNPV, în condiţiile impuse de către aceasta.

    ART. 20
    (1) Pe teritoriul PNPV se instituie zone ihtiofaunistice de protecţie: Pârâul Tişiţa, pe întregul bazin hidrografic, Râul Putna, sectorul cuprins între obârşie şi confluenţa cu Pârâul Ostog, Pârâul Lepşa, sectorul cuprins între obârşie şi confluenţa cu Pârâul Vulpii.
    (2) În zonele de protecţie ihtiofaunistice se interzic:
    a) pescuitul de orice natură;
    b) realizarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, exploatare sau depunere de nisip şi pietriş, fără avizul APNPV.
    c) efectuarea de lucrări de barare a cursurilor apelor fără a fi prevăzute cu sisteme de scări funcţionale de traversare pentru peşti;
    d) efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal la o distanţă mai mică de 20 m, fără avizul APNPV;
    e) exploatarea sau transferarea unor volume semnificative de apă care afectează condiţiile de habitat.


    ART. 21
        Modificarea limitelor sau delimitarea şi descrierea de noi zone de protecţie ihtiofaunistică se vor face la propunerea APNPV.

    ART. 22
    a) Lucrările de amenajare a cursurilor de apă se desfăşoară cu avizul APNPV. Lucrările de corectare a torenţilor, de construire, reparare sau modificare a barajelor se vor face numai cu avizul APNPV.
    b) În cazul în care pe cursurile de apă unde se amplasează lucrările prevăzute la litera a), unde există specii de peşti, se vor realiza studii privind asigurarea debitelor minime în aval de lucrările cu caracter hidrotehnic permanent, menite să asigure supravieţuirea, migrarea şi reproducerea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice.


    2.2. Alte activităţi
    2.2.1. Păşunatul
    ART. 23
        Terenurile evidenţiate ca păşuni şi fâneţe se pot folosi pentru păşunat raţional cu animale domestice, cultivarea plantelor de nutreţ în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe, pentru amenajarea perdelelor de protecţie a pajiştilor, lucrărilor de îmbunătăţiri funciare pentru creşterea potenţialului de producţie, dacă nu sunt localizate în interiorul zonelor de protecţie strictă sau protecţie integrală şi pe baza unor studii de impact asupra mediului în cazul îmbunătăţirilor funciare.

    ART. 24
        Pe teritoriul PNPV, în zonele de protecţie integrală, utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul parcului, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele aprobate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; păşunatul în Parcul Natural Putna-Vrancea se supune următoarelor reglementări:
    a. păşunatul pe terenurile încadrate ca păşuni pe teritoriul Parcul Natural Putna-Vrancea este permis pentru animalele proprietate a membrilor comunităţilor locale cu respectarea încărcăturii de animale pe unitatea de suprafaţă stabilită prin studii pastorale şi a normelor sanitar veterinare în vigoare;
    b. păşunatul este interzis în fondul forestier;
    c. se permite păşunatul cu bovine şi cabaline pe suprafeţele stabilite de comun acord cu APNPV şi precizate în contract;
    d. amplasarea stânelor şi a adăposturilor pastorale, care să fie adaptate specificului montan şi încadrate în peisaj, este permisă numai cu avizul APNPV;
    e. este interzisă amplasarea locurilor de târlire în imediata apropiere a pâraielor, izvoarelor;
    f. numărul admis de câini se stabileşte prin contractul de păşunat, în funcţie de numărul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Câinii vor avea obligatoriu jujee conform Ordinului nr.187/2001 al MAAP. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţă de vaccinare. Nerespectarea acestor obligaţii duce la aplicarea de sancţiuni şi combaterea acestora ca dăunători;
    g. trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure;
    h. este interzisă folosirea de către turmele de oi a traseelor turistice şi staţionarea în imediata vecinătate a cabanelor şi/sau locurilor de popas cu excepţia zonelor de traversare stabilite prin planul de management.


    ART. 25
        APNPV monitorizează activitatea de păşunat pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din PNPV şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.


    2.2.2. Captarea surselor de apă
    ART. 26
        Realizarea de noi captări sau modernizarea celor existente se face cu avizul APNPV şi avizul CMN (dacă este cazul) din cadrul Academiei Române, pe baza celorlalte aprobări legale, conform legislaţiei din domeniu.

    ART. 27
        Reparaţiile obiectivelor hidrotehnice se fac cu aviz APNPV, iar intervenţiile în urma calamităţilor se comunică imediat APNPV.

    ART. 28
        În perimetrul zonelor de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării pentru consumul în cadrul comunităţilor se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la protecţia surselor de apă.


    2.2.3. Agricultură
    ART. 29
        Pe teritoriul PNPV şi în vecinătatea acestuia, la o distanţă stabilită prin lege, se interzice cultivarea şi/sau testarea de soiuri şi varietăţi de plante modificate genetic.

    ART. 30
        APNPV are obligaţia de a promova principiile agriculturii ecologice în scopul diminuării impactului lucrărilor agricole şi a culturilor cu caracter intensiv asupra florei spontane şi faunei.

    ART. 31
        APNPV are obligaţia de a monitoriza efectul utilizării substanţelor chimice toxice în agricultură, pe raza PNPV, în scopul preîntâmpinării apariţiei unor acumulări de compuşi de degradare, şi de a lua măsuri în vederea combaterii acestui fenomen mergând până la interzicerea folosirii anumitor produse chimice pe anumite suprafeţe de teren.


    2.2.4. Construcţii
    ART. 32
        Realizarea de construcţii în zonele de protecţie strictă, protecţie integrală şi management durabil ale PNPV este interzisă, excepţie făcând cele care vizează siguranţa naţională, interesul naţional deosebit, cercetarea ştiinţifică şi administrarea ariei naturale protejate, dacă întrunesc toate celelalte condiţii legale în vigoare.

    ART. 33
        Pe teritoriul PNPV construcţiile civile, industriale şi agricole, indiferent de beneficiarul şi/sau proprietarul terenului se vor realiza în zonele de dezvoltare durabilă ale parcului în conformitate cu prevederile Planurilor de Urbanism Zonal şi General care trebuie să aibă avizul administraţiei parcului.

    ART. 34
        În cazul construcţiilor existente în zonele tampon respectiv a zonei de management durabil, realizate cu respectarea legislaţiei se permite întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, dat în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific.
        Menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii de transport şi cea de furnizare a utilităţilor publice existente, realizate cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific.

    ART. 35
        Realizarea de construcţii în Parcul Natural Putna-Vrancea în zonele de intravilan ale localităţilor se face cu respectarea încadrării în peisajul natural/antropica preexistent şi a legislaţiei de mediu privind evacuarea apelor uzate şi a deşeurilor menajere.
        Proprietarii şi/sau administratorii construcţiilor existente pe suprafaţa Parcului Natural Putna-Vrancea care nu respectă legislaţia de mediu privind evacuarea apelor uzate şi a deşeurilor menajere vor fi sancţionate, în caz de neconformare, în termen de 6 luni de la aprobarea prezentului regulament.

    ART. 36
        Autorizarea lucrărilor de construcţie în extravilan în zonele de dezvoltare durabilă se face cu avizul APNPV în urma analizării studiilor de impact asupra mediului.

    ART. 37
        Avizul APNPV este obligatoriu în vederea aprobării planurilor de urbanism de pe raza PNPV.

    ART. 38
        APNPV are dreptul să verifice existenţa autorizaţiilor de mediu pentru obiective realizate pe suprafaţa parcului şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acestora.

    ART. 39
        Lucrările de deschidere şi/sau modernizare a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, gaz metan, telefonie şi a altor asemenea, aflate în perimetrul PNPV se vor face cu avizul APNPV. Reparaţiile capitale ale instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, gaz metan, telefonie şi altor asemenea se vor face cu avizul APNPV, iar intervenţiile în urma calamităţilor vor fi comunicate imediat APNPV.

    ART. 40
        Lucrările de deschidere şi/sau modernizare a drumurilor comunale, judeţene, naţionale şi/sau forestiere din perimetrul PNPV se vor face cu avizul APNPV, iar intervenţiile în urma calamităţilor vor fi comunicate imediat APNPV.    3. Cercetarea ştiinţifică
    ART. 41
        Cercetarea ştiinţifică în cuprinsul PNPV este promovată şi susţinută de către APNPV.

    ART. 42
        Activitatea de cercetare în cuprinsul PNPV se desfăşoară cu avizul APNPV.

    ART. 43
        Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de persoane sau instituţii terţe se realizează pe baza unui protocol de colaborare. Rezultatele cercetării vor fi aduse obligatoriu la cunoştinţă APNPV şi vor fi păstrate în baza de date de specialitate în vederea asigurării unei activităţi eficiente de conservare.

    ART. 44
        APNPV stabileşte măsurile necesare în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii stării de conservare, a speciilor de floră şi faună strict ocrotite de pe suprafaţa PNPV.

    ART. 45
        APNPV susţine acţiunile de evaluare şi monitorizare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi ia măsurile necesare menţinerii statutului favorabil de conservare al acestora.

    ART. 46
        Introducerea de specii alohtone este interzisă fără avizul APNV.

    ART. 47
        Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific avizat de APNPV.

    ART. 48
        În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale, care periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de CŞ.


    4. Turism, reguli de vizitare
    ART. 49
        În PNPV sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament şi actelor normative în vigoare.

    ART. 50
        Camparea este permisă în afara zonelor de protecţie integrală şi protecţie strictă, în locurile de campare stabilite de autorităţile locale, cu avizul APNPV.

    ART. 51
        Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face doar cu avizul APNPV.

    ART. 52
        Aprinderea focurilor pe teritoriul PNPV, în extravilan se reglementează astfel:
    a) aprinderea focurilor în pădure este interzisă. Se permite utilizarea grătarelor proprii în spaţii semnalizate şi inscripţionate corespunzător de către APNPV. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
    b) se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, precum şi folosirea celor doborâţi sau rupţi de fenomene naturale, a tufişurilor pentru foc.


    ART. 53
        Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane în scopul construirii de adăposturi, amenajări, etc.

    ART. 54
        Accesul/vizitarea în zonele de protecţie integrală Tişiţa şi Cascada Putnei se face doar în baza biletului de vizitare, cu excepţia proprietarilor şi administratorilor de terenuri, administratorului parcului precum şi a împuterniciţilor acestora.

    (1) Valoarea biletului de vizitare se propune de către APNPV şi se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi se percepe la punctul de acces şi control Gura Tişiţei şi scările de acces la Cascada Putnei.

    (2) Alte excepţii de la plata tarifului de vizitare se stabilesc în propunerea de stabilire a preţului de vizitare.


    ART. 55
    (1) Vizitarea zonei de protecţie integrală Tişiţa este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale.
    (2) Abaterea de la traseele menţionate la alin. (1) este permisă pentru:
    a. patrulări ale persoanelor autorizate de APNPV, cu delegaţii eliberate de APNPV;
    b. membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente;
    c. personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu;
    d. personal de însoţire a animalelor la păşunat;
    e. pentru cercetători, cu aprobare scrisă de la APNPV;
    f. voluntari angajaţi de APNPV, cu aprobare scrisă de la APNPV.


    ART. 56
        Regimul deşeurilor în extravilan, pe teritoriul PNPV, se reglementează astfel:
    a) este interzisă abandonarea şi/sau incinerarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNPV. Deşeurile vor fi evacuate în locuri special amenajate;
    b) administratorii şi/sau proprietarii terenurilor aflate în perimetrul PNPV au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de abandonul deşeurilor, a resturilor menajere şi a altor asemenea, şi în acelaşi timp de a-şi lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe proprietăţile lor;
    c) administratorii unităţilor care îşi desfăşoară activitatea în parc îşi vor evacua deşeurile, vor încheia contracte de prestări servicii cu societăţi specializate.


    ART. 57
        Mijloacele fonice au obligativitatea de a respecta nivelul fonic legal admis conform legislaţiei în vigoare în cuprinsul parcului.

    ART. 58
        Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoarelor, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

    ART. 59
        Este interzisă degradarea adăposturilor, podeţelor, observatoarelor sau a oricăror altor construcţii sau amenajări de pe teritoriul PNPV.

    ART. 60
        Spălarea autovehiculelor în apele naturale din perimetrul PNPV este interzisă.

    ART. 61
        Fotografierea sau filmarea în punctele de observare a faunei sălbatice stabilite şi amenajate în mod special se face în baza unui tarif ce se achită la administratorul parcului, tarif avizat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

    ART. 62
        În extravilan, competiţiile şi manifestările cu caracter sportiv şi/sau cultural se organizează cu avizul APNPV.


    5. Prevederi speciale privind biodiversitatea
    ART. 63
        Nerespectarea măsurilor de conservare pentru specii şi habitate de interes comunitar/naţional stabilite prin reglementări specifice şi/sau prin planul de management al parcului este strict interzisă.

    ART. 64
        Se interzice colectarea de plante, roci, fosile, capturarea de animale sau părţi din acestea în stare proaspătă sau uscată, din PNPV, fără avizul APNPV precum şi distrugerea, degradarea patrimoniului natural.

    ART. 65
        Colectarea de specii de floră, colectarea de roci, minerale, fosile, etc., se face doar cu scop ştiinţific şi numai cu avizul APNPV.

    ART. 66
        Este interzisă desfăşurarea activităţilor de tip comerţ ambulant în cuprinsul PNPV fără avizul APNPV .


    6. Sancţiuni
    ART. 67
        Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 68
    (1) Verificarea respectării prezentului Regulament se face de către personalul APNPV şi de către împuterniciţi ai acesteia sau alte instituţii abilitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Administraţia aplică sancţiuni pe baza legislaţiei de mediu şi a celei referitoare la arii naturale protejate, iar pentru alte domenii sesizează organele în drept, conform legii.


    7. Dispoziţii finale
    ART. 69
        Prezentul regulament se aprobă de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 70
        Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea APNPV, cu avizul Consiliului Ştiinţific şi aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016