Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT ELECTORAL din 11 iulie 2019  al Colegiului Medicilor Stomatologi din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT ELECTORAL din 11 iulie 2019 al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 707 din 28 august 2019
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 18/2 CN din 11 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 28 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Membrii consiliilor colegiilor teritoriale, precum şi reprezentanţii în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii fiecărui colegiu întruniţi în adunări generale locale de alegeri.
    (2) Membrii Biroului executiv naţional al CMSR, denumit în continuare şi Biroul executiv naţional, se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către reprezentanţii în Adunarea generală naţională întruniţi în Adunarea generală naţională de alegeri.

    ART. 2
    În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor organiza comisii electorale la nivelul colegiilor teritoriale, precum şi Comisia Electorală Centrală organizată la nivelul CMSR.

    ART. 3
    Dreptul de vot îl au numai medicii stomatologi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au plătită la zi cotizaţia, în condiţiile legii;
    b) nu sunt suspendaţi din calitatea de membru al CMSR/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog;
    c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 şi art. 490 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    (1) Membrii CMSR au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale şi/sau în organele de conducere ale CMSR, la nivel naţional, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament electoral.
    (2) Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CMSR, la nivel local sau naţional, îl au numai medicii stomatologi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 lit. a)-c) şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar, la nivel local sau naţional, în conformitate cu prevederile art. 544 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Dreptul de a alege şi de a fi ales la nivel local se poate exercita numai în cadrul colegiului la care este înscris medicul stomatolog.
    (2) Dovada calităţii de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde medicul stomatolog cu drept de vot nu se regăseşte pe lista alegătorilor, cu documente justificative privind achitarea la zi a cotizaţiei de membru al CMSR.

    ART. 6
    (1) Un membru al unui colegiu teritorial poate candida local pentru alegerea ca:
    a) membru în consiliul colegiului teritorial;
    b) reprezentant în Adunarea generală naţională.

    (2) Orice membru al Adunării generale naţionale poate candida pe una dintre listele pentru funcţiile din cadrul Biroului executiv naţional, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament electoral.

    ART. 7
    (1) Membrii comisiei electorale a colegiului teritorial nu pot candida la funcţiile elective din cadrul colegiului teritorial în care au fost aleşi ca membri ai comisiei electorale şi nici la funcţiile elective de la nivel naţional.
    (2) Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la funcţiile elective de la nivel naţional şi nici la funcţiile elective din cadrul colegiilor teritoriale.
    (3) Modelele declaraţiilor membrilor comisiilor electorale sunt stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

    CAP. II
    Comisiile electorale
    SECŢIUNEA 1
    Comisia electorală a colegiului teritorial
    ART. 8
    (1) În funcţie de numărul de membri ai colegiului respectiv, comisia electorală a colegiului teritorial este formată din 3-5 membri titulari şi 3 membri supleanţi.
    (2) În cazul alegerilor parţiale, comisia electorală a colegiului teritorial este formată din 3 membri, componenţa acesteia rămânând valabilă până la expirarea mandatului în curs al organelor de conducere ale colegiului teritorial.
    (3) Consiliul colegiului teritorial poate vota un nou membru al comisiei electorale, constituită conform alin. (2), în situaţia în care cvorumul acesteia nu poate fi întrunit.
    (4) Comisiile electorale la nivel local sunt propuse de biroul executiv local şi sunt votate de consiliul colegiului teritorial.
    (5) Validarea comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale se face de către Comisia Electorală Centrală.
    (6) Prima şedinţă a comisiei electorale a colegiului teritorial va avea loc în perioada stabilită prin calendarul electoral.

    ART. 9
    (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi coordonarea Comisiei Electorale Centrale, conform prezentului regulament electoral.
    (2) Comisia electorală constituită la nivel local nu este subordonată în niciun fel structurilor care au desemnat membrii săi.

    ART. 10
    (1) La prima întrunire, comisia electorală a colegiului teritorial îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele sau, în lipsa acestuia, secretarul conduce şedinţele comisiei electorale a colegiului teritorial şi este singurul abilitat să facă publice date şi informaţii ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

    ART. 11
    În termen de 3 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiilor, conform modelului stabilit prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 12
    (1) Şedinţele comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale se desfăşoară în prezenţa a minimum două treimi din numărul membrilor lor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi.
    (2) Prezenţa preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a secretarului este obligatorie în momentul votării deciziilor. La egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în lipsa acestuia, al secretarului este hotărâtor.

    ART. 13
    (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale şi Comisia Electorală Centrală îşi vor întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor înregistra procesele-verbale şi se vor consemna toate aspectele legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
    (2) Şedinţele comisiei electorale a colegiului teritorial vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi.

    ART. 14
    Deciziile emise de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale sau orice alt act emanând de la acestea vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

    ART. 15
    (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor funcţiona la sediile colegiilor teritoriale. Colegiile teritoriale vor pune la dispoziţia comisiei electorale a colegiului teritorial, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor.
    (2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării comisiilor şi organizării alegerilor sunt asigurate de către colegiile teritoriale.

    ART. 16
    Pe durata funcţionării, comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor avea ştampilă proprie, care va fi păstrată de preşedinte, iar, în lipsa acestuia, de către secretar, şi va avea forma şi conţinutul stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 17
    Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament electoral şi se vor conforma deciziilor emise de Comisia Electorală Centrală.

    ART. 18
    Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale au următoarele atribuţii:
    a) pregătesc şi organizează în bune condiţii desfăşurarea alegerilor la nivel local, în funcţie de numărul total de membri, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului;
    b) realizează listele cu membrii colegiului teritorial preluate de la consiliile colegiilor teritoriale;
    c) afişează listele cu membrii alegători cu drept de vot cu cotizaţia plătită la zi;
    d) primesc şi înregistrează dosarele de candidatură depuse de candidaţi în mod personal sau prin procură specială notarială;
    e) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru ca un medic stomatolog să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme;
    f) publică, prin afişare la sediul comisiei electorale a colegiului teritorial şi pe site-ul oficial al colegiului teritorial, candidaturile depuse, admise şi respinse, cu 3 zile înainte de data alegerilor, iar în ziua desfăşurării adunării generale le publică şi la locul votării;
    g) comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători cu drept de vot;
    h) soluţionează întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile lor;
    i) tipăresc buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al consiliului colegiului teritorial;
    j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de preşedintele şi secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial;
    k) publică pe site-ul colegiului teritorial, prin afişare la sediul colegiului teritorial sau prin orice altă modalitate stabilită de comisia electorală a colegiului teritorial, data, locul şi programul alegerilor la nivel local, activitate suportată din fondurile colegiului teritorial;
    l) stabilesc şi asigură, împreună cu biroul consiliului colegiului teritorial, sala necesară desfăşurării adunării generale;
    m) conduc lucrările adunărilor generale locale de alegeri şi operaţiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în locaţia în care are loc votarea;
    n) numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabilesc rezultatele alegerilor;
    o) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;
    p) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor şi al procesului-verbal cu rezultatele finale, însoţite de listele cu candidaţii aleşi. Preşedintele şi secretarul vor semna cele două exemplare ale proceselor-verbale;
    q) dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţă a două treimi din numărul membrilor adunării generale, vor organiza noi alegeri în turul al II-lea;
    r) prin preşedinte sau, în lipsa preşedintelui, prin secretar, comunică presei, la cerere, informaţii legate de desfăşurarea alegerilor;
    s) atribuie mandatele celor aleşi şi validaţi.


    ART. 19
    (1) Rezultatele finale ale alegerilor locale validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afişate la sediul comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale, după care aceasta atribuie mandatele respective.
    (2) Comisia electorală a colegiului teritorial înregistrează candidaturile pentru membrii biroului executiv local şi convoacă în termen de maximum 3 zile prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial.

    ART. 20
    La finalizarea alegerilor, în aceeaşi zi, comisia electorală a colegiului teritorial are obligaţia de a prezenta Comisiei Electorale Centrale rezultatele finale ale votului semnate de preşedintele şi de secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Comisia Electorală Centrală
    ART. 21
    (1) Comisia Electorală Centrală este formată din 5-7 membri titulari şi 2 supleanţi.
    (2) În cazul alegerilor parţiale, Comisia Electorală Centrală va fi formată din 3 membri, componenţa acesteia rămânând valabilă până la expirarea mandatului în curs al organelor de conducere ale CMSR, la nivel local şi naţional.
    (3) Consiliul naţional poate desemna un nou membru al Comisiei Electorale Centrale, constituită conform alin. (2), în situaţia în care cvorumul acesteia nu poate fi întrunit.
    (4) Membrii Comisiei Electorale Centrale vor fi propuşi de Biroul executiv naţional şi votaţi de Consiliul naţional.
    (5) Prima şedinţă de lucru a Comisiei Electorale Centrale va avea loc în prima zi din calendarul electoral.

    ART. 22
    (1) La prima întrunire, Comisia Electorală Centrală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele sau, în lipsa acestuia, secretarul conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale. Preşedintele este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 23
    (1) Comisia Electorală Centrală nu este subordonată în niciun fel structurilor care au desemnat membrii săi.
    (2) Aceasta îşi va desfăşura activitatea în mod independent, conform prezentului regulament electoral.

    ART. 24
    (1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se desfăşoară în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi, iar prezenţa preşedintelui şi/sau a secretarului este obligatorie.
    (2) Deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi.
    (3) În cazul egalităţii de voturi, la luarea unei decizii votul preşedintelui sau al secretarului, în lipsa preşedintelui, este decisiv.

    ART. 25
    Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai Comisiei Electorale Centrale prezenţi.

    ART. 26
    Deciziile emise de Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emis de aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

    ART. 27
    Pe timpul funcţionării, Comisia Electorală Centrală va avea ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de secretar, şi va avea forma şi conţinutul stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 28
    (1) Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul CMSR.
    (2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării Comisiei Electorale Centrale vor fi asigurate de Consiliul naţional al CMSR. Acesta va asigura Comisiei Electorale Centrale un secretariat tehnic condus de către secretarul comisiei.

    ART. 29
    Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt:
    a) urmăreşte aplicarea prezentului regulament electoral, pentru buna desfăşurare a alegerilor locale şi naţionale;
    b) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale referitoare la alegeri şi ale prezentului regulament electoral pe întreg teritoriul ţării;
    c) asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a dispoziţiilor legale şi ale prezentului regulament electoral;
    d) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament electoral, de organizare a alegerilor locale şi naţionale;
    e) rezolvă întâmpinările şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale;
    f) primeşte şi soluţionează în 24 de ore contestaţiile înregistrate împotriva deciziilor comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale;
    g) primeşte şi înregistrează numărul de alegători cu drept de vot;
    h) primeşte procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale, listele cu candidaţii aleşi, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor;
    i) validează sau nu validează alegerile din fiecare colegiu teritorial;
    j) primeşte şi înregistrează central listele locale cu reprezentanţii aleşi în Adunarea generală naţională;
    k) convoacă reprezentanţii pentru şedinţa Adunării generale naţionale;
    l) primeşte, înregistrează şi validează dosarele de candidatură pentru membrii Biroului executiv naţional al CMSR;
    m) publică la sediul CMSR şi la locul unde se desfăşoară alegerile naţionale lista cu membrii Adunării generale naţionale şi lista cu candidaţii pentru Biroul executiv naţional;
    n) tipăreşte buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al Consiliului naţional al CMSR;
    o) păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale;
    p) stabileşte şi asigură, împreună cu Biroul executiv naţional, sala necesară desfăşurării Adunării generale naţionale;
    q) pregăteşte şi organizează din timp şi în bune condiţii desfăşurarea alegerilor naţionale, cu un număr suficient de cabine de vot, în funcţie de numărul total de reprezentanţi, astfel încât să se asigure secretizarea votării;
    r) conduce lucrările Adunării generale naţionale de alegeri şi operaţiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în locaţia în care are loc votarea;
    s) numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;
    ş) dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţă a două treimi din numărul membrilor Adunării generale naţionale, va organiza noi alegeri în turul al II-lea, în aceleaşi condiţii cu cele din turul I;
    t) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;
    ţ) primeşte şi soluţionează în 24 de ore contestaţiile înregistrate împotriva activităţii şi deciziilor Comisiei Electorale Centrale.


    ART. 30
    După alegerea Biroului executiv naţional şi validarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală îşi încetează de drept activitatea.

    ART. 31
    (1) Prima şedinţă a Biroului executiv naţional este condusă de preşedintele ales. Aceasta se convoacă imediat după validarea alegerilor ori în termen de maximum 5 zile de la desfăşurarea şedinţei Adunării generale naţionale de alegeri.
    (2) În cazul alegerilor parţiale, cei aleşi îşi intră în atribuţii imediat după validarea alegerilor.

    CAP. III
    Candidaturile
    ART. 32
    (1) Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit cu procură specială notarială la secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial sau, după caz, la secretarul Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu termenele calendarului electoral.
    (2) Secretarul comisiei electorale primeşte şi înregistrează depunerea candidaturii, menţionând într-un registru toate actele primite de la candidat, şi înaintează candidatura comisiei electorale corespunzătoare.

    ART. 33
    (1) Declaraţia de candidatură locală/naţională va fi adresată comisiei electorale.
    (2) Modelul declaraţiei de candidatură locală şi cel al declaraţiei de candidatură la nivel naţional sunt stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.
    (3) Campania electorală se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.
    (4) Folosirea de termeni injurioşi sau indecenţi la adresa altor colegi ori a corpului profesional în timpul campaniei electorale constituie abatere disciplinară gravă.

    ART. 34
    În termen de maximum două zile de la înregistrarea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunoştinţa candidaţilor admiterea sau respingerea candidaturilor prin una dintre următoarele modalităţi care să asigure informarea: telefon/fax/poştă electronică şi prin afişare la sediul comisiei.

    ART. 35
    Contestaţiile împotriva deciziei comisiei electorale a colegiului teritorial de respingere a candidaturii se vor face în maximum 24 de ore de la data comunicării.

    ART. 36
    (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor înainta contestaţiile primite către Comisia Electorală Centrală spre soluţionare, în cel mult 24 de ore de la data înregistrării.
    (2) Comisia Electorală Centrală va soluţiona contestaţiile în termen de maximum 24 de ore, iar decizia acesteia are caracter definitiv şi, împreună cu motivarea sa, se transmite candidatului şi comisiei electorale a colegiului teritorial.

    ART. 37
    După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute de art. 34, 35 şi 36, comisiile electorale ale colegiilor teritoriale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

    ART. 38
    (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor întocmi listele finale cu candidaturile şi le vor trimite, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.
    (2) Listele finale cu candidaturile admise, în ordinea alfabetică, vor fi afişate, prin grija comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale, respectiv a Comisiei Electorale Centrale, la sediile colegiilor teritoriale, la sediul CMSR, la sălile unde vor avea loc alegerile locale, respectiv naţionale.
    (3) La nivel local vor fi realizate 2 liste separate: una pentru candidaturile în consiliul colegiului teritorial şi una pentru reprezentanţii în Adunarea generală naţională.
    (4) La nivel naţional vor fi realizate liste separate pentru fiecare funcţie.
    (5) În listele finale cu candidaturi se vor menţiona vizibil locul, data şi programul de desfăşurare a şedinţei adunării generale locale/naţionale pentru alegeri.
    (6) În cazul alegerilor parţiale naţionale se va menţiona exact funcţia pentru care se organizează alegerile. La nivel local alegerile se fac de către consiliul local pentru biroul executiv teritorial.
    (7) În cazul alegerilor parţiale, candidaturile pentru Biroul executiv naţional al CMSR se vor trimite direct Comisiei Electorale Centrale.
    (8) Cel care şi-a depus candidatura, dar care nu poate participa la alegeri din cauze de forţă majoră, rămâne înscris pe lista de candidaţi.

    CAP. IV
    Buletinele de vot
    ART. 39
    (1) Comisia Electorală Centrală aprobă pentru fiecare comisie electorală a colegiilor teritoriale modelul buletinelor de vot locale, iar acestea vor fi expediate prin fax sau e-mail Comisiei Electorale Centrale înainte de tipărirea tirajului final, în conformitate cu modelele stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.
    (2) Numărul de file al buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală a colegiului teritorial în funcţie de numărul total al candidaţilor.
    (3) Filele buletinelor de vot vor fi tipărite numai pe faţa acestora.
    (4) Buletinele de vot se vor tipări de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale, cu sprijinul material şi logistic al colegiilor teritoriale.
    (5) Câte un model al buletinelor de vot se va afişa la sediile comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale cu cel puţin două zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial.

    ART. 40
    (1) La nivel local vor exista două modele de buletine de vot având culoare diferită raportat la funcţia pentru care se candidează: membru în consiliul colegiului teritorial, reprezentant în Adunarea generală naţională.
    (2) La nivel naţional vor exista modele de buletine de vot având culoare diferită raportat la funcţia pentru care se candidează.
    (3) În buletinele de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele şi prenumele. La nivel naţional, pentru candidaţii la funcţiile din Biroul executiv naţional se va menţiona şi colegiul teritorial unde este înscris candidatul în cauză.

    ART. 41
    Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării de către comisiile electorale care, după verificarea conformităţii şi a exactităţii conţinutului, le vor păstra sub sigiliu până în ziua votării, la sediul comisiei.

    ART. 42
    (1) Pe toate buletinele de vot se va menţiona perioada mandatului.
    (2) Detaliile privind forma şi conţinutul buletinelor de vot pentru alegerile locale, respectiv naţionale sunt stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 43
    (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor, cu un plus de 10% faţă de numărul alegătorilor atât la nivel teritorial, cât şi la nivel naţional.
    (2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale, respectiv de către Comisia Electorală Centrală, prin aplicarea ştampilei proprii pe prima pagină a buletinului de vot în ziua desfăşurării adunării generale de alegeri a colegiului teritorial, respectiv a Adunării generale naţionale de alegeri.

    ART. 44
    (1) Buletinele neconforme, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate o singură dată prin menţiunea „anulat“ şi prin semnătura preşedintelui comisiei electorale sau a secretarului, în lipsa preşedintelui, aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale respective.
    (2) Alegătorul care a completat greşit un buletin şi solicită un buletin nou va primi un alt buletin de vot, o singură dată, făcându-se această menţiune în lista de prezenţă, numai dacă predă buletinul completat greşit.

    CAP. V
    Desfăşurarea votării
    ART. 45
    (1) Adunările generale ale colegiilor teritoriale, respectiv Adunarea generală naţională se vor desfăşura în locaţiile şi în zilele stabilite de către comisia electorală împreună cu conducerea colegiului, cu respectarea termenelor prevăzute de calendarul electoral.
    (2) Data, locul şi programul de desfăşurare ale adunărilor generale şi afişarea listei cu candidaturile validate vor fi comunicate conform calendarului electoral şi prezentului regulament electoral.

    ART. 46
    (1) Preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial are următoarele atribuţii:
    a) verifică existenţa celor două tipuri de buletine de vot diferite: pentru alegerea consiliului colegiului teritorial şi pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea generală naţională;
    b) verifică existenţa celor două urne diferite pentru cele două categorii de candidaturi, urne inscripţionate şi colorate anterior corespunzător fiecărei candidaturi, conform art. 40 alin. (1);
    c) asigură, împreună cu membrii comisiei electorale a colegiului teritorial, distribuţia, colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele două categorii de candidaturi şi numărarea voturilor;
    d) primeşte şi înregistrează contestaţiile în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;
    e) anunţă, prin una dintre următoarele modalităţi care să asigure informarea: fax/telefon/e-mail sau personal, contestatarului rezultatul contestaţiei.

    (2) Preşedintele comisiei electorale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să se desfăşoare în condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din sală a turbulenţilor.

    ART. 47
    (1) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale are următoarele atribuţii:
    a) verifică existenţa modelelor de buletine de vot diferite pentru fiecare funcţie electivă la nivel naţional;
    b) verifică existenţa urnelor inscripţionate pentru fiecare funcţie electivă la nivel naţional;
    c) asigură, împreună cu membrii Comisiei Electorale Centrale, distribuţia şi colectarea în urne a buletinelor de vot pentru fiecare funcţie electivă la nivel naţional;
    d) primeşte şi înregistrează contestaţiile în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;
    e) anunţă, prin fax, telefon, e-mail sau personal, contestatarului rezultatul contestaţiei.

    (2) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să se desfăşoare în condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din sală a turbulenţilor.

    ART. 48
    Numărarea voturilor la alegerile locale şi naţionale se face după închiderea votării în aceeaşi sală şi în aceeaşi zi. Anunţarea rezultatelor alegerilor locale şi naţionale se face imediat după stabilirea rezultatului alegerilor.

    ART. 49
    (1) La sfârşitul zilei de alegeri, preşedintele şi secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial sau ai Comisiei Electorale Centrale, după caz, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă.
    (2) Listele cu alegătorii, listele cu persoanele alese, precum şi ştampila de vot vor fi depozitate în condiţii de maximă securitate la sediul comisiei electorale în cauză.
    (3) Toate buletinele de vot, valabile, anulate ori nefolosite, se sigilează şi se păstrează de către comisia electorală la sediul colegiului respectiv până după validarea alegerilor, când se predau pe bază de proces-verbal organelor nou-alese.
    (4) În limita posibilităţilor, se poate apela la paza militarizată a locurilor de votare.

    ART. 50
    (1) Comisia Electorală Centrală poate desemna un membru să supravegheze şi să controleze procesul electoral local.
    (2) Acesta nu va avea competenţa de a lua măsuri cu privire la desfăşurarea votării, ci doar de a supraveghea desfăşurarea alegerilor. La sfârşitul activităţii se va întocmi un proces-verbal în care va consemna cele constatate şi care va fi semnat de conducerea comisiei electorale a colegiului teritorial.

    ART. 51
    (1) În afara membrilor CMSR, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditaţi, a personalului angajat sau a consultanţilor juridici ai CMSR, la nivel local ori naţional, nicio altă persoană nu poate participa la procesul de votare.
    (2) Observatorii pot fi în număr de maximum 3 persoane, care fac parte din mass-media, acreditate de Comisia Electorală Centrală/comisia electorală a colegiului teritorial cu 3 zile înainte de data desfăşurării alegerilor.
    (3) Cu excepţia membrilor comisiilor electorale, a observatorilor acreditaţi, a personalului angajat sau a consultanţilor juridici ai CMSR, la nivel local sau naţional, nicio altă persoană nu poate staţiona în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

    ART. 52
    (1) Fiecare medic stomatolog cu drept de vot va fi legitimat de comisia electorală la intrarea în sala de şedinţă a adunării generale şi va semna în lista de prezenţă.
    (2) Medicii stomatologi cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regăsesc pe listele locale de alegători, vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele suplimentare de prezenţă, menţionându-se toate datele de identificare din actul de identitate.
    (3) În situaţia în care reprezentanţi ai colegiului teritorial sunt în imposibilitate de a participa la Adunarea generală naţională de alegeri, biroul executiv al colegiului teritorial va delega în scris supleanţi aflaţi pe lista validată de Comisia Electorală Centrală cu ocazia alegerilor desfăşurate la nivel local pentru a participa la Adunarea generală naţională, cu drept de vot în locul reprezentanţilor aleşi.

    ART. 53
    (1) Alegătorii votează separat pe fiecare dintre cele două tipuri de buletine de vot la nivel local şi pe fiecare dintre buletinele de vot la nivel central în care sunt înscrise candidaturile.
    (2) Votarea se va face prin aplicarea ştampilei cu menţiunea „Votat“, al cărei model este stabilit prin decizie a Comisiei Electorale Centrale, în patrulaterul conţinând numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului.
    (3) Orice altă inscripţionare cu excepţia celor menţionate în prezentul regulament electoral anulează buletinul de vot.

    CAP. VI
    Constatarea şi validarea rezultatelor alegerilor
    ART. 54
    (1) După terminarea votării, în prezenţa membrilor comisiei electorale, preşedintele comisiei electorale procedează la anularea, prin ruperea colţului de sus dreapta, a buletinelor de vot rămase nefolosite sau anulate şi numai după aceea procedează la deschiderea urnelor.
    (2) Preşedinţii comisiilor electorale sau membrii desemnaţi vor citi cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot numele şi prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul şi vor arăta buletinul de vot celorlalţi membri ai comisiei, care vor număra şi consemna în scris voturile pozitive şi pe cele anulate.

    ART. 55
    (1) Sunt anulate buletinele de vot care:
    a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale a colegiului teritorial sau a Comisiei Electorale Centrale, după caz, şi nici semnăturile preşedintelui şi secretarului comisiei electorale în cauză;
    b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;
    c) nu sunt tipărite lizibil;
    d) sunt neutilizate (pe care nu a fost aplicată ştampila „Votat“);
    e) poartă alte inscripţionări decât ştampila „Votat“ în patrulaterul conţinând numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului;
    f) au aplicată ştampila „Votat“ pe un număr mai mare de candidaţi decât numărul de locuri eligibile menţionat pe buletin.

    (2) Situaţiile în care buletinele de vot se anulează se menţionează ca notă pe formularul de buletin de vot. Menţiunea se poate face şi prin ştampilare cu o ştampilă „Anulat“.

    ART. 56
    (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare listă de candidatură de la nivel local, respectiv naţional.
    (2) Procesele-verbale întocmite de comisiile electorale ale colegiilor teritoriale sau de Comisia Electorală Centrală, după caz, vor cuprinde:
    a) numărul total al membrilor colegiului teritorial înscrişi în listă/al reprezentanţilor în Adunarea generală naţională;
    b) numărul membrilor locali/reprezentanţilor naţionali prezenţi la votare;
    c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numărul voturilor anulate;
    e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat, în condiţiile îndeplinirii cvorumului;
    f) numărul total al buletinelor de vot tipărite;
    g) numărul buletinelor de vot rămase nefolosite;
    h) numărul buletinelor de vot anulate;
    i) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a acestora.

    (3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale şi vor purta ştampila comisiei. Copii ale proceselor-verbale locale vor fi transmise Comisiei Electorale Centrale prin scrisoare recomandată cu valoare declarată cu confirmare de primire şi prin e-mail.

    ART. 57
    (1) Dacă în urma verificării listelor de prezenţă a membrilor cu drept de vot se constată că alegerile la nivel local sau la nivel naţional nu sunt valabile ca urmare a neîntrunirii condiţiei de participare de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va preciza acest lucru în procesul-verbal şi se vor organiza noi alegeri în turul al II-lea.
    (2) Alegerile în turul al II-lea se vor organiza în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de alegători şi candidaţi.
    (3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot, asigurându-se interimatul până la stabilirea rezultatului alegerilor de către vechile organe de conducere.
    (4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionată în procesul-verbal.

    ART. 58
    (1) În timpul desfăşurării adunării generale de alegeri, după afişarea rezultatelor, se pot face contestaţii cu privire la desfăşurarea acestor operaţiuni, conform prevederilor prezentului regulament electoral.
    (2) Contestaţiile se formulează în scris şi se prezintă preşedintelui comisiei electorale, iar comisia le soluţionează pe loc.
    (3) Comisia electorală a colegiului teritorial va stabili contestaţiile care se rezolvă la nivel local şi care se trimit Comisiei Electorale Centrale. Preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial va hotărî pe loc asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă amânare şi care pot fi rezolvate de comisia electorală a colegiului teritorial.

    ART. 59
    După întocmirea proceselor-verbale menţionate la art. 56 şi primirea rezultatelor eventualelor contestaţii înaintate Comisiei Electorale Centrale, preşedintele împreună cu membrii comisiei electorale a colegiului teritorial încheie procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale.

    ART. 60
    (1) Verificarea existenţei situaţiilor de incompatibilitate prevăzute la art. 526 şi 529 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va efectua de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale, respectiv de Comisia Electorală Centrală, numai pentru acei candidaţi care au fost aleşi în funcţia pentru care au candidat.
    (2) În termen de 15 zile de la data alegerii, medicul stomatolog aflat în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) va renunţa la funcţia incompatibilă cu mandatul pe care urmează să îl exercite sau la mandatul pentru care a fost ales.
    (3) Comisia Electorală Centrală nu poate valida alegerea unui medic stomatolog aflat în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), în lipsa prezentării dovezii de încetare a situaţiei de incompatibilitate.
    (4) Acolo unde este cazul, Comisia Electorală Centrală va preciza în procesul-verbal de validare a alegerilor locale/naţionale numele medicilor stomatologi aleşi aflaţi într-o situaţie de incompatibilitate şi termenul în care aceştia pot opta pentru încetarea situaţiei de incompatibilitate.
    (5) Nedeclararea situaţiei de incompatibilitate în declaraţia de candidatură reprezintă abatere disciplinară gravă.

    ART. 61
    (1) După validarea alegerilor locale/naţionale se vor stabili clasamentele în vederea atribuirii mandatelor pentru funcţiile locale, respectiv pentru funcţiile naţionale.
    (2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi pozitive obţinute. La nivel local se vor atribui mandatele până la ocuparea numărului de locuri stabilit prin aplicarea normelor de reprezentativitate prevăzute de lege raportat la numărul medicilor stomatologi înscrişi în evidenţa colegiului teritorial la data tipăririi listelor prevăzute la art. 18 lit. b).
    (3) În caz de voturi egale obţinute pentru ultimul loc eligibil, departajarea se va face prin aplicarea următoarelor criterii în următoarea ordine: gradul profesional şi vechimea în muncă.
    (4) Pentru atribuirea mandatelor de membri supleanţi, acolo unde este cazul, următorii candidaţi nealeşi ca membri titulari, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, devin membri supleanţi. În caz de voturi egale obţinute se aplică criteriile prevăzute la alin. (3).

    ART. 62
    În cazul în care una dintre funcţiile de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale, respectiv cea de membru al consiliului colegiului teritorial sau de reprezentant în Adunarea generală naţională devine vacantă pe parcursul mandatului, unul dintre supleanţi, în ordinea numărului de voturi obţinute la data alegerii în funcţia de membru supleant, va lua locul titularului pentru perioada de mandat rămasă.

    ART. 63
    Rezultatele finale, validate de Comisia Electorală Centrală, vor fi afişate la sediul colegiilor teritoriale.

    ART. 64
    Atribuirea mandatelor locale se va face de către comisia electorală a colegiului teritorial, după validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală.

    ART. 65
    (1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaţilor aleşi local şi atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului teritorial, în termen de maximum 3 zile, preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial convoacă prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial, pentru alegerea biroului executiv.
    (2) Prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial se desfăşoară sub conducerea preşedintelui comisiei electorale a colegiului teritorial.
    (3) Consiliul colegiului teritorial alege prin vot secret membrii biroului executiv teritorial, în funcţie de candidaturile depuse.
    (4) Preşedinţii consiliilor colegiilor teritoriale, iar în cazul Consiliului Municipiului Bucureşti şi cei 2 vicepreşedinţi sunt de drept reprezentanţii acestora în Consiliul naţional.
    (5) După validarea alegerii biroului executiv local de către Comisia Electorală Centrală, activitatea comisiei electorale a colegiului teritorial încetează de drept.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 66
    (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă de colegiul respectiv.
    (2) Membrilor comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se acordă o indemnizaţie stabilită, după caz, de consiliul colegiului teritorial ori de Consiliul naţional al CMSR în cazul Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 67
    Termenele pe zile, prevăzute în prezentul regulament electoral, se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare se iau în calculul termenelor.

    ART. 68
    (1) Prevederile prezentului regulament electoral se aplică şi în cazul organizării turului al II-lea al alegerilor locale, pentru desfăşurarea Adunării generale naţionale de alegeri, precum şi în cazul alegerilor parţiale, locale sau naţionale.
    (2) În cazul alegerilor parţiale, candidaţii aleşi îşi intră în atribuţiile funcţiilor pentru care au candidat după validarea alegerilor.
    (3) Alegerile parţiale se fac pentru perioada rămasă din mandatul pentru care se face alegerea, în termen de cel mult 60 de zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei.

    ART. 69
    (1) Consiliul colegiului teritorial, respectiv Adunarea generală naţională poate aproba o perioadă de interimat pentru funcţiile din cadrul biroului executiv teritorial, respectiv din cadrul Biroului executiv naţional, care nu poate fi mai mare de 12 luni. Interimatul nu se consideră mandat.
    (2) În cazul încetării mandatului înainte de termen, perioada rămasă până la expirarea acestuia poate fi ocupată prin alegeri parţiale sau interimat.

    ART. 70
    Calendarul electoral la nivel naţional se va stabili de către Consiliul naţional în urma programării adunărilor generale ale colegiilor teritoriale.

    ART. 71
    CMSR va distribui prezentul regulament electoral în format electronic şi tipărit tuturor consiliilor colegiilor teritoriale după votarea şi adoptarea în Consiliul naţional.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016