Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 11 iunie 2021  de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 11 iunie 2021 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

EMITENT: Inspecţia Judiciară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 591 din 11 iunie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 49 din 11 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591 din 11 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Structura organizatorică a Inspecţiei Judiciare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte structura organizatorică a Inspecţiei Judiciare, atribuţiile structurilor organizatorice, circuitul documentelor, modalitatea de recrutare şi evaluare a personalului.

    ART. 2
    În cadrul Inspecţiei Judiciare funcţionează:
    a) Direcţia de inspecţie pentru judecători;
    b) Direcţia de inspecţie pentru procurori;
    c) Direcţia economică şi administrativ, cu următoarele structuri: Compartimentul buget, finanţe, contabilitate şi salarizare, precum şi Biroul administrativ;
    d) Serviciul secretariat şi relaţii publice, cu următoarele structuri: Biroul registratură şi secretariat şi Compartimentul de informare publică şi relaţii internaţionale;
    e) Serviciul juridic şi documentare, compus din Compartimentul juridic şi Biroul documentare;
    f) Compartimentul pentru resurse umane;
    g) Compartimentul pentru achiziţii publice;
    h) Compartimentul pentru tehnologia informaţiei;
    i) Compartimentul de audit public intern.


    ART. 3
    (1) Inspecţia Judiciară este condusă de un inspector-şef, judecător, ajutat de un inspector-şef adjunct, procuror.
    (2) Inspectorul-şef exercită funcţia de conducere şi organizare a activităţii Inspecţiei Judiciare, scop în care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege şi regulamente.

    ART. 4
    Inspectorul-şef adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, regulamente şi ordine ale inspectorului-şef.

    ART. 5
    Conducerea fiecărei direcţii de inspecţie este asigurată de câte un director care îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde pentru activitatea desfăşurată în cadrul direcţiei;
    b) elaborează strategia de eficientizare a activităţii direcţiei pe termen mediu şi lung astfel încât să asigure coeziunea managerială;
    c) organizează, sub coordonarea inspectorului-şef, consultarea inspectorilor judiciari, în vederea stabilirii domeniilor specifice de activitate cu privire la care se exercită controlul;
    d) propune inspectorului-şef, după consultarea inspectorilor judiciari din cadrul direcţiei, componenţa echipelor de control, în domeniile prevăzute la lit. c), precum şi a echipelor pentru soluţionarea lucrărilor de inspecţie prevăzute de art. 74^1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) propune desemnarea inspectorilor judiciari care să îndeplinească şi alte atribuţii decât cele de inspecţie;
    f) întocmeşte rapoarte semestriale privind respectarea termenelor prevăzute sau stabilite pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie;
    g) verifică şi avizează lucrările de inspecţie efectuate de inspectorii judiciari;
    h) coordonează activitatea de monitorizare a îndeplinirii măsurilor dispuse de Plenul sau secţiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii pe baza controalelor efectuate de inspectorii judiciari;
    i) organizează activitatea de unificare a practicii la nivelul direcţiei;
    j) coordonează activitatea inspectorului judiciar responsabil cu învăţământul profesional al inspectorilor judiciari;
    k) gestionează resursele umane şi materiale ale direcţiei, întocmeşte necesarul de consumabile şi dotări tehnice şi formulează propuneri fundamentate pentru întocmirea bugetului Inspecţiei Judiciare;
    l) asigură colaborarea cu celelalte structuri ale Inspecţiei Judiciare, precum şi cu alte instituţii, autorităţi publice sau entităţi în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin conform prezentului regulament şi actelor normative în vigoare;
    m) coordonează întocmirea şi actualizarea procedurilor operaţionale la nivelul direcţiei.


    ART. 6
    (1) Adunarea generală alcătuită din totalitatea inspectorilor judiciari în funcţie dezbate raportul anual de activitate al Inspecţiei Judiciare şi alege membrii comisiei de evaluare a activităţii profesionale a inspectorilor judiciari.
    (2) Adunarea generală este convocată de inspectorul-şef, iar, în lipsa acestuia, de inspectorul-şef adjunct. Convocarea adunării generale şi comunicarea ordinii de zi se fac cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei.
    (3) Activităţile de secretariat pentru adunarea generală sunt asigurate de secretariatul Inspecţiei Judiciare.
    (4) La şedinţele adunării generale pot fi invitate şi alte persoane, care nu au drept de vot.
    (5) Adunarea generală este prezidată de inspectorul-şef, iar, în lipsa acestuia, de inspectorul-şef adjunct.
    (6) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din inspectorii judiciari care o compun.
    (7) Hotărârile adunării generale se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (8) Punctele de vedere exprimate în şedinţele adunării generale cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile se consemnează într-un proces-verbal. Procesele-verbale se păstrează într-o mapă specială la secretariatul Inspecţiei Judiciare.
    (9) Şedinţele adunării generale nu sunt publice.

    ART. 7
    Direcţia economică şi administrativ este condusă de un director economic, care exercită următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, controlează, asigură şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii direcţiei;
    b) răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune, potrivit dispoziţiilor legale;
    c) coordonează activitatea de elaborare şi fundamentare a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
    d) coordonează activitatea de salarizare;
    e) răspunde de utilizarea creditelor bugetare şi de realizarea veniturilor, folosirea eficientă a sumelor primite de la bugetul de stat, de integritatea bunurilor încredinţate Inspecţiei Judiciare, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
    f) coordonează activitatea de administrare a sediului Inspecţiei Judiciare şi ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acesteia;
    g) elaborează programul pentru activitatea economică şi administrativă a Inspecţiei Judiciare în vederea realizării sarcinilor curente şi de perspectivă;
    h) ia măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediului şi obiectivelor de investiţii;
    i) urmăreşte şi răspunde de realizarea lucrărilor de reparaţii şi a obiectivelor de investiţii;
    j) organizează ţinerea evidenţei bunurilor aflate în proprietatea şi administrarea Inspecţiei Judiciare;
    k) răspunde de organizarea controlului financiar preventiv;
    l) participă la evaluarea, în condiţiile legii, a activităţii profesionale a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează.


    ART. 8
    (1) Compartimentul buget, finanţe, contabilitate şi salarizare, denumit în continuare compartiment, îndeplineşte, în activitatea de buget, următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi fundamentează bugetul anual de venituri şi cheltuieli, pe baza propunerilor structurilor Inspecţiei Judiciare;
    b) întocmeşte documentele necesare pentru deschiderea de credite lunare;
    c) efectuează repartizarea creditelor deschise, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite;
    d) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor Inspecţiei Judiciare;
    e) urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale sau curente, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de constructori.

    (2) Compartimentul are, în activitatea de finanţe şi contabilitate, următoarele atribuţii:
    a) înregistrează notele contabile, ţine evidenţa conturilor contabile sintetice şi analitice şi întocmeşte balanţele de verificare lunare;
    b) organizează şi efectuează operaţiunile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale;
    c) întocmeşte evidenţa contabilă pentru activitatea desfăşurată, precum şi situaţiile financiar-contabile trimestriale şi anuale;
    d) asigură calculul, ordonanţarea şi plata drepturilor privind cheltuielile de delegare, detaşare, ale avansurilor spre decontare şi altele, urmărind justificarea şi decontarea lor în termen;
    e) asigură ordonanţarea şi plata cu ora, precum şi plata salariilor, indemnizaţiilor şi concediilor de odihnă şi medicale pentru personalul din cadrul Inspecţiei Judiciare;
    f) asigură ordonanţarea şi plata facturilor către furnizori;
    g) asigură ordonanţarea şi plata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;
    h) organizează activitatea casieriei, potrivit legii;
    i) ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente;
    j) acordă viza de control financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care rezultă drepturi sau obligaţii patrimoniale;
    k) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu şi asigură transmiterea trimestrială a acesteia către organele competente.

    (3) Atribuţiile compartimentului privind activitatea de salarizare sunt următoarele:
    a) întocmeşte foaia de prezenţă la sfârşitul fiecărei luni pentru personalul direcţiei;
    b) ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale şi a concediilor de maternitate pentru salariaţii direcţiei;
    c) ţine evidenţa participării personalului direcţiei la cursurile de formare profesională;
    d) calculează drepturile de personal - salarii, indemnizaţii, concedii de odihnă, concedii medicale, plata cu ora, garanţiile gestionarilor şi altele pentru personalul din cadrul Inspecţiei Judiciare;
    e) calculează obligaţiile de plată către bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;
    f) întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal şi o transmite la termenele legale către organul competent;
    g) întocmeşte situaţiile statistice privind indicatorii de muncă şi salarii pentru Inspecţia Judiciară;
    h) asigură întocmirea declaraţiilor periodice solicitate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit legii;
    i) eliberează, în condiţiile legii, documente pentru personalul Inspecţiei Judiciare.


    ART. 9
    (1) Biroul administrativ îndeplineşte atribuţii privind activităţile de asigurare logistică.
    (2) Atribuţiile privind asigurarea logisticii sunt următoarele:
    a) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării activităţii Inspecţiei Judiciare;
    b) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea bunurilor şi materialelor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei Judiciare;
    c) păstrează listele de inventariere a bunurilor, precum şi evidenţa operativă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
    d) asigură întreţinerea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
    e) propune încheierea şi urmăreşte executarea contractelor de întreţinere şi servicii;
    f) previzionează şi formulează propuneri privind includerea în buget a cheltuielilor de întreţinere, cheltuielilor materiale şi de capital;
    g) îndeplineşte măsurile referitoare la casarea bunurilor din patrimoniul Inspecţiei Judiciare;
    h) administrează sediul Inspecţiei Judiciare, asigurând efectuarea controlului tehnic periodic şi funcţionalitatea imobilului;
    i) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi;
    j) asigură desfăşurarea activităţii de transport în interes de serviciu;
    k) emite foile de parcurs pentru fiecare autoturism, întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru parcul auto şi asigură întreţinerea şi exploatarea în bune condiţii a autoturismelor din dotarea Inspecţiei Judiciare;
    l) asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb pentru autoturismele din dotare, întocmeşte situaţia privind consumul de carburanţi, verifică şi urmăreşte decontarea acestuia;
    m) întocmeşte planul pentru deszăpezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase şi paza contra incendiilor şi se preocupă de aplicarea lor;
    n) întocmeşte planul de evacuare a personalului şi bunurilor materiale din Inspecţia Judiciară, în caz de calamităţi şi catastrofe sau de război;
    o) propune, anual, includerea în buget a cheltuielilor pentru achiziţionarea materialelor necesare formaţiunilor de apărare civilă în timp de pace şi război;
    p) participă la pregătirea şi convocările organizate de comandamentul de apărare civilă;
    q) execută, conform planului de evacuare, exerciţii de alarmare a personalului şi exercită orice alte atribuţii privind apărarea civilă.


    ART. 10
    Conducerea Serviciului secretariat şi relaţii publice este asigurat de un şef serviciu care îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea serviciului;
    b) repartizează sarcinile personalului din subordine potrivit atribuţiilor acestuia, monitorizează îndeplinirea sarcinilor repartizate şi dispune măsuri pentru înlăturarea deficienţelor sau întârzierilor;
    c) gestionează resursele umane şi materiale la nivelul serviciului;
    d) răspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
    e) propune spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul serviciului;
    f) asigură colaborarea cu celelalte structuri ale Inspecţiei Judiciare, precum şi cu alte structuri, instituţii sau autorităţi publice pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin;
    g) întocmeşte necesarul de consumabile şi dotări tehnice la nivelul serviciului;
    h) formulează propuneri fundamentate pentru întocmirea bugetului Inspecţiei Judiciare;
    i) coordonează întocmirea şi actualizarea procedurilor operaţionale corespunzătoare activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului.


    ART. 11
    (1) Biroul registratură şi secretariat îndeplineşte atribuţii privind lucrările de registratură, de secretariat, de repartizare aleatorie a sesizărilor şi dosarelor disciplinare, precum şi de arhivare a documentelor şi expediere a corespondenţei.
    (2) Atribuţiile privind lucrările de registratură sunt următoarele:
    a) primirea, înregistrarea şi repartizarea sesizărilor şi corespondenţei adresate Inspecţiei Judiciare;
    b) identificarea existenţei unor sesizări similare cu sesizările nou-primite;
    c) pregătirea dosarelor şi realizarea circuitului acestora în cadrul Inspecţiei Judiciare;
    d) transmiterea solicitărilor de relaţii necesare soluţionării lucrărilor de inspecţie;
    e) înaintarea dosarelor la Consiliul Superior al Magistraturii sau la instanţele de contencios administrativ;
    f) pregătirea şi transmiterea corespondenţei la compartimentul responsabil cu expedierea acesteia;
    g) păstrarea în bună stare a dosarelor şi registrelor Inspecţiei Judiciare;
    h) eliberarea copiilor de pe înscrisurile din lucrările în curs de soluţionare ale Inspecţiei Judiciare şi restituirea înscrisurilor originale.

    (3) Atribuţiile privind lucrările de secretariat sunt următoarele:
    a) înregistrarea, evidenţierea şi realizarea circuitului lucrărilor întocmite de conducerea Inspecţiei Judiciare, conform repartizării;
    b) pregătirea corespondenţei în vederea expedierii şi predarea acesteia personalului desemnat pentru efectuarea lucrărilor de arhivă şi expediţie;
    c) păstrarea în mape distincte a documentelor elaborate în domeniul de competenţă şi a lucrărilor care au stat la baza elaborării acestora;
    d) tehnoredactarea lucrărilor repartizate de conducerea Inspecţiei Judiciare;
    e) păstrarea şi folosirea ştampilelor Inspecţiei Judiciare, conform prevederilor legale;
    f) păstrarea evidenţei ordinelor emise de inspectorul-şef;
    g) păstrarea evidenţei ordinelor de deplasare a personalului din aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare, precum şi repartizarea conducătorilor auto pentru efectuarea deplasărilor aprobate.

    (4) Atribuţiile privind activitatea de arhivare a documentelor şi expediere a corespondenţei sunt următoarele:
    a) ţinerea evidenţei, selecţionarea, păstrarea şi depunerea la Arhivele Naţionale, conform legii, a documentelor create şi deţinute de Inspecţia Judiciară; pentru realizarea unor operaţiuni prevăzute de legislaţia în materie, Inspecţia Judiciară poate contracta servicii specializate externe;
    b) primirea spre conservare a mapelor de rezoluţii şi rapoarte;
    c) expedierea corespondenţei Inspecţiei Judiciare; întocmirea şi păstrarea borderourilor pentru expedierea prin poştă şi a condicilor de predare a dosarelor şi corespondenţei;
    d) eliberarea de copii din lucrările aflate în arhivă.


    ART. 12
    (1) Compartimentul de informare publică şi relaţii internaţionale îndeplineşte atribuţii în domeniile comunicării şi informării publice, relaţiei cu mass-media şi al relaţiilor internaţionale.
    (2) Atribuţiile privind comunicarea şi informarea publică sunt următoarele:
    a) stabileşte obiectul solicitărilor privind informaţiile de interes public şi al petiţiilor primite de la registratura Inspecţiei Judiciare şi le repartizează acestora la compartimentele competente, în vederea analizării şi formulării răspunsurilor;
    b) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor, centralizează răspunsurile prevăzute la lit. a);
    c) furnizează şi transmite răspunsurile la petiţiile şi solicitările privind informaţiile de interes public în termenele prevăzute de lege;
    d) păstrează evidenţele compartimentului;
    e) asigură suport inspectorilor judiciari prin identificarea şi punerea la dispoziţia acestora a informaţiilor apărute în massmedia de interes pentru soluţionarea lucrărilor de inspecţie.

    (3) În privinţa relaţiei cu mass-media, personalul de la Compartimentul de informare publică şi relaţii internaţionale:
    a) evaluează imaginea publică a Inspecţiei Judiciare şi elaborează recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia sau pentru gestionarea situaţiilor de criză;
    b) informează inspectorul-şef cu privire la aspectele semnificative ce vizează activitatea şi conduita judecătorilor şi procurorilor, difuzate prin mass-media;
    c) gestionează relaţiile cu presa pentru reflectarea corectă a punctelor de vedere ale Inspecţiei Judiciare;
    d) identifică, primeşte şi selectează informaţiile din mediul intern, de interes pentru opinia publică;
    e) concepe şi redactează materialele pentru informarea mass-mediei;
    f) menţine permanent legătura cu jurnaliştii pentru asigurarea unui flux informaţional constant;
    g) informează ziariştii în timp util şi asigură accesul acestora la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de Inspecţia Judiciară;
    h) mediază contactul între conducerea Inspecţiei Judiciare şi jurnaliştii care solicită interviuri sau declaraţii;
    i) organizează conferinţele de presă ale Inspecţiei Judiciare şi participă la manifestările pentru mass-media;
    j) elaborează şi transmite comunicatele de presă ale Inspecţiei Judiciare, fiind singura structură abilitată în acest sens;
    k) redactează şi emite dreptul la replică în cazul evenimentelor care prejudiciază imaginea Inspecţiei Judiciare;
    l) aprobă materialele care urmează a fi publicate pe site-ul www.inspectiajudiciara.ro;
    m) acreditează jurnaliştii la Inspecţia Judiciară.

    (4) Atribuţiile privind relaţiile internaţionale sunt următoarele:
    a) informează conducerea Inspecţiei Judiciare asupra aspectelor conexe domeniului de activitate aflate pe agenda internaţională;
    b) menţine legătura cu instituţiile şi entităţile internaţionale în domeniul de activitate al Inspecţiei Judiciare;
    c) elaborează şi supune aprobării agenda externă şi obiectivele în relaţiile internaţionale;
    d) elaborează periodic, în colaborare cu celelalte compartimente ale Inspecţiei Judiciare, documente de progres în domeniul de competenţă;
    e) colaborează cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România şi cu cele ale României din străinătate în domeniul de activitate al Inspecţiei Judiciare;
    f) propune sau asigură, după caz, participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru Inspecţia Judiciară;
    g) elaborează şi asigură difuzarea pliantelor, ghidurilor şi materialelor informative pentru uz internaţional;
    h) asigură întocmirea corespondenţei cu caracter protocolar adresată de inspectorul-şef şi redactează răspunsurile la corespondenţa de acest tip primită de conducerea Inspecţiei Judiciare.

    (5) Activitatea Compartimentului de informare publică şi relaţii internaţionale este coordonată de purtătorul de cuvânt al Inspecţiei Judiciare.
    (6) Personalul Compartimentului de informare publică şi relaţii internaţionale prezintă zilnic purtătorului de cuvânt petiţiile şi cererile înregistrate şi îi aduce la cunoştinţă orice problemă ivită în derularea activităţii de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor.
    (7) Purtătorul de cuvânt al Inspecţiei Judiciare este, de regulă, şeful Serviciului secretariat şi relaţii publice. În caz de imposibilitate temporară de îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin, purtătorul de cuvânt este înlocuit de coordonatorul Compartimentului de informare publică şi relaţii internaţionale.
    (8) Purtătorul de cuvânt elaborează şi propune inspectoruluişef obiectivele privind comunicarea publică ale Inspecţiei Judiciare şi exercită atribuţiile prevăzute la alin. (3).
    (9) La cererea purtătorului de cuvânt, personalul Inspecţiei Judiciare pune în timp util la dispoziţia acestuia informaţiile de interes public solicitate.
    (10) Lucrările din domeniul de competenţă a purtătorului de cuvânt constituie urgenţe şi se rezolvă chiar şi în afara orelor de program, telefonic sau în scris.

    ART. 13
    (1) Serviciul secretariat şi relaţii publice menţine, în format electronic, evidenţa:
    a) solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
    b) ziariştilor acreditaţi la Inspecţia Judiciară;
    c) comunicatelor de presă emise de Inspecţia Judiciară;
    d) notelor interne.

    (2) Actualizarea evidenţelor prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurilor operaţionale.

    ART. 14
    Serviciul juridic şi documentare este condus de un şef serviciu care îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea serviciului;
    b) repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul serviciului, în acord cu atribuţiile fiecărui salariat din subordine, şi ia măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;
    c) gestionează resursele umane şi materiale la nivelul serviciului;
    d) răspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
    e) propune spre aprobare toate documentele elaborate în cadrul serviciului;
    f) asigură o bună colaborare cu structurile din Inspecţia Judiciară şi cu alte structuri, instituţii sau autorităţi publice pentru realizarea atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament şi actele normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii pe care o desfăşoară;
    g) întocmeşte necesarul de consumabile şi dotări tehnice la nivelul serviciului;
    h) formulează propuneri fundamentate pentru întocmirea bugetului Inspecţiei Judiciare;
    i) coordonează întocmirea şi actualizarea procedurilor operaţionale corespunzătoare activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului;
    j) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie de competenţă.


    ART. 15
    (1) Compartimentul juridic îndeplineşte atribuţii în domeniul verificării legalităţii actelor şi în domeniul reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Inspecţiei Judiciare.
    (2) Atribuţiile în domeniul verificării legalităţii actelor sunt următoarele:
    a) monitorizează şi întocmeşte informări cu privire la actele normative cu relevanţă pentru domeniul de activitate al Inspecţiei Judiciare publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; informările se publică pe pagina de intranet;
    b) asigură, la cerere, în domeniul de competenţă, consultanţă juridică de specialitate structurilor Inspecţiei Judiciare;
    c) analizează din punctul de vedere al legalităţii şi propune spre aprobare actele în legătură cu resursele umane ale Inspecţiei Judiciare, precum şi contractele în care aceasta este parte;
    d) analizează, la cerere sau din oficiu, necesitatea elaborării sau modificării unor acte normative.

    (3) Atribuţiile în domeniul reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Inspecţiei Judiciare sunt următoarele:
    a) reprezintă, pe baza delegaţiei date de conducere, Inspecţia Judiciară în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu persoane fizice ori juridice;
    b) formulează şi promovează, în termenele procedurale, cereri în materie civilă, comercială, de contencios administrativ, în litigiile de muncă şi asigurări sociale sau de altă natură; de asemenea, formulează apărări şi exercită căi de atac ordinare şi extraordinare, precum şi orice alte acte de procedură, în litigiile în care Inspecţia Judiciară este parte;
    c) asigură, prin măsuri corespunzătoare, executarea hotărârilor judecătoreşti în cauzele în care Inspecţia Judiciară a avut calitatea de parte;
    d) menţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi actualizează săptămânal stadiul acestora;
    e) prezintă inspectorului-şef propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol sau cu privire la oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Inspecţiei Judiciare.


    ART. 16
    Biroul documentare asigură suportul de specialitate pentru inspectorii judiciari.

    ART. 17
    (1) Compartimentul pentru resurse umane îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi gestionarea personalului, formarea şi pregătirea profesională, precum şi recrutarea şi promovarea acestuia.
    (2) În privinţa organizării şi gestionării personalului, atribuţiile compartimentului sunt următoarele:
    a) elaborează, în condiţiile legii, proiectul statului de funcţii;
    b) întocmeşte şi actualizează statul de personal;
    c) analizează, elaborează şi fundamentează lucrări privind repartizarea, în condiţiile legii, a numărului de posturi aprobate, pe structuri funcţionale, categorii şi grade profesionale;
    d) formează, completează şi păstrează dosarele profesionale ale personalului Inspecţiei Judiciare, în conformitate cu legea;
    e) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici;
    f) elaborează, gestionează şi actualizează baza de date proprie privind evidenţa personalului Inspecţiei Judiciare;
    g) transmite on-line, prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii, Registrul general de evidenţă a salariaţilor - REVISAL;
    h) aplică reglementările legale şi întocmeşte lucrările necesare privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal de care beneficiază personalul Inspecţiei Judiciare;
    i) elaborează, după caz, documentaţia necesară pentru numirea în funcţie, stabilirea drepturilor salariale, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu ori a contractului individual de muncă sau orice alte acte administrative din domeniul gestiunii resurselor umane;
    j) asigură, împreună cu Compartimentul buget, finanţe, contabilitate şi salarizare, aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, întocmind documentaţia necesară pentru pensionarea angajaţilor Inspecţiei Judiciare;
    k) întocmeşte proiectul fişelor de post pentru personalul direct subordonat inspectorului-şef; monitorizează întocmirea şi actualizarea de către conducătorii structurilor funcţionale a fişelor de post şi acordă asistenţă de specialitate în legătură cu această activitate; asigură gestionarea fişelor de post, conform prevederilor legale;
    l) asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului Inspecţiei Judiciare;
    m) asigură planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs, în mod eşalonat, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
    n) centralizează, împreună cu Compartimentul buget, finanţe, contabilitate şi salarizare, situaţia concediilor de odihnă, situaţia orelor suplimentare, a concediilor fără plată aprobate, a concediilor medicale şi altor aspecte care privesc timpul de muncă şi de odihnă;
    o) eliberează, în condiţiile legii, documente pentru salariaţii Inspecţiei Judiciare; eliberează şi vizează legitimaţii de serviciu pentru angajaţii Inspecţiei Judiciare şi urmăreşte recuperarea acestora la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu;
    p) verifică, centralizează şi transmite Direcţiei economice şi administrativ pontajele primite de la structurile funcţionale ale Inspecţiei Judiciare;
    q) asigură suportul în vederea constituirii şi funcţionării comisiilor de disciplină din cadrul Inspecţiei Judiciare, în condiţiile legii;
    r) susţine activitatea comisiilor de disciplină în soluţionarea cazurilor şi pune la dispoziţia acestora toate documentele solicitate;
    s) asigură păstrarea documentelor din domeniul de competenţă, în vederea predării spre arhivare, conform nomenclatorului arhivistic aprobat şi actelor normative în vigoare;
    t) monitorizează respectarea Codului de conduită pentru personalul Inspecţiei Judiciare.

    (3) În domeniul formării şi pregătirii profesionale a personalului, compartimentul are următoarele atribuţii:
    a) organizează, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului din Inspecţia Judiciară;
    b) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a personalului Inspecţiei Judiciare;
    c) asigură, împreună cu celelalte structuri ale Inspecţiei Judiciare, condiţiile necesare pentru participarea angajaţilor la acţiuni de instruire şi perfecţionare profesională, în limitele stabilite de conducerea Inspecţiei Judiciare.

    (4) În domeniul recrutării şi promovării personalului, compartimentul are următoarele atribuţii:
    a) asigură organizarea şi derularea procedurilor legale privind recrutarea prin concurs sau prin alte modalităţi prevăzute de lege, în vederea ocupării posturilor vacante din Inspecţia Judiciară;
    b) întocmeşte lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul Inspecţiei Judiciare.

    (5) Personalul compartimentului pentru resurse umane asigură respectarea dispoziţiilor referitoare la protecţia muncii.

    ART. 18
    Compartimentul pentru achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi, după caz, actualizează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente din Inspecţia Judiciară;
    b) verifică, înainte de iniţiere, dacă procedurile de achiziţie publică se regăsesc în programul anual al achiziţiilor publice şi identifică fondurile necesare derulării contractelor de achiziţie publică;
    c) elaborează documentaţia de atribuire;
    d) transmite spre publicare anunţurile de intenţie şi de participare sau, după caz, invitaţiile de participare;
    e) asigură punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire, primeşte solicitările de clarificări de la operatorii economici şi transmite răspunsurile la acestea;
    f) deschide ofertele depuse şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta;
    g) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi sau candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
    h) realizează selecţia sau preselecţia candidaţilor, dacă este cazul;
    i) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
    j) realizează negocierile cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;
    k) verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;
    l) verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    m) stabileşte ofertele admisibile, inacceptabile sau neconforme şi motivele care stau la baza încadrării ofertelor în aceste categorii;
    n) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, stabileşte oferta sau ofertele câştigătoare sau, după caz, formulează propunerea de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate şi elaborează raportul procedurii de atribuire;
    o) transmite către ofertanţi comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;
    p) întocmeşte proiectul contractului de achiziţie publică şi asigură semnarea acestuia de către persoanele cu competenţe de avizare şi aprobare din Inspecţia Judiciară şi de către operatorii economici implicaţi;
    q) transmite spre publicare anunţurile de atribuire;
    r) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    s) îndeplineşte lucrările legate de atribuirea contractelor de achiziţie publică exceptate de legislaţia privind achiziţiile publice;
    t) ţine evidenţa contractelor de achiziţie publică sau a acordurilor-cadru atribuite prin procedură şi prin cumpărare directă şi întocmeşte raportările sau notificările privitoare la achiziţiile publice, conform legii;
    u) elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile specifice compartimentului.


    ART. 19
    (1) Compartimentul pentru tehnologia informaţiei asigură servicii de suport şi servicii de administrare.
    (2) Atribuţiile privind serviciile de suport sunt următoarele:
    a) asigurarea asistenţei privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiei pentru utilizatorii de tehnică de calcul şi comunicaţie în ceea ce priveşte: reţeaua structurată, echipamentele periferice, staţiile de lucru, laptopurile, poşta electronică, site-ul web şi aplicaţiile utilizate;
    b) rezolvarea cererilor formulate de personalul Inspecţiei Judiciare având ca obiect resetarea parolelor, ştergerea sau mărirea spaţiului pentru poşta electronică, diagnosticarea şi depanarea problemelor întâmpinate de utilizatori, curăţarea la nivel fizic şi logic a infrastructurii hardware şi software client sau server, actualizarea conţinutului site-ului www.inspectiajudiciara.ro;
    c) instruirea utilizatorilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei în implementarea regulilor şi normelor de utilizare a echipamentelor de tehnică de calcul şi comunicaţie şi a aplicaţiilor informatice etc.

    (3) Atribuţiile privind serviciile de administrare cuprind monitorizarea şi mentenanţa, certificarea log-on Active Directory, instalarea şi configurarea hardware şi software, back-up, virtualizarea, reţele private virtuale, managementul conturilor şi rolurilor de acces de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, designul şi arhitectura soluţiilor de tehnologia informaţiei prin analize tehnice de specialitate, crearea şi actualizarea arhitecturii de reţea fizică şi logică, alocarea privilegiilor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, implementarea politicilor de securitate.

    ART. 20
    Specialiştii Compartimentului pentru tehnologia informaţiei elaborează catalogul serviciilor IT&C, care conţine serviciile asigurate de compartiment, precum şi activităţile pe care le desfăşoară. Catalogul se actualizează ori de câte ori este necesar.

    ART. 21
    (1) Compartimentul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care exercită, în condiţiile legii, auditul intern asupra activităţilor desfăşurate în cadrul Inspecţiei Judiciare.
    (2) Compartimentul de audit public intern este constituit potrivit legii.
    (3) Conducătorul Compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit.

    ART. 22
    Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:
    a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
    b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Inspecţiei Judiciare sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    d) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare, precum şi despre consecinţele acestora;
    e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
    f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
    g) în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare şi structurii de control intern abilitate;
    h) verifică respectarea normelor şi instrucţiunilor şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare.


    CAP. II
    Numirea şi evaluarea personalului Inspecţiei Judiciare
    SECŢIUNEA 1
    Numirea personalului Inspecţiei judiciare
    ART. 23
    Numirea în funcţia de şef serviciu se face pe baza evaluării proiectului de management specific fiecărui post, în cadrul unui interviu susţinut în faţa inspectorului-şef.

    ART. 24
    Numirea personalului contractual se face prin ordin al inspectorului-şef ca urmare a promovării concursului sau examenului organizat de Inspecţia Judiciară, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

    ART. 25
    Numirea în funcţie a specialiştilor IT se face prin ordin al inspectorului-şef, ca urmare a promovării concursului organizat de Inspecţia Judiciară.

    ART. 26
    La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de specialişti IT se poate înscrie persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
    b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
    c) cunoaşte limba română;
    d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
    e) are studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic.


    ART. 27
    (1) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, tematica, bibliografia şi lista posturilor vacante scoase la concurs se afişează la sediul Inspecţiei Judiciare şi se publică pe pagina de internet a acesteia.
    (2) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor plăti o taxă care se stabileşte anual de către inspectorul-şef. Cuantumul taxei de concurs se stabileşte în funcţie de cheltuielile privind închirierea sălilor de concurs, plata membrilor comisiilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de activităţile de organizare a concursului.

    ART. 28
    (1) Cererile de înscriere la concurs se depun cu cel puţin 15 zile înainte de data acestuia la sediul Inspecţiei Judiciare.
    (2) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: copii de pe certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, copii de pe actul de identitate şi diploma de licenţă, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal şi chitanţa de plată a taxei de înscriere.

    ART. 29
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 26 se efectuează de comisia de organizare a concursului, pe baza dosarelor candidaţilor.
    (2) Comisia de organizare a concursului se stabileşte prin ordinul inspectorului-şef şi are următoarea componenţă: un inspector judiciar, un reprezentant al compartimentului pentru resurse umane şi un reprezentant al compartimentului pentru tehnologia informaţiei.

    ART. 30
    Subiectele şi baremul de corectare se elaborează de comisia de organizare a concursului cu sprijinul altor specialişti în domeniul informatic, desemnaţi de inspectorul-şef prin selecţie publică, având prioritate specialiştii IT care sunt angajaţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai curţilor de apel.

    ART. 31
    Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic şi a unei probe practice. Proba practică se susţine, de regulă, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

    ART. 32
    (1) Intrarea candidaţilor în sălile de concurs, pentru proba scrisă, se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a actului de identitate.
    (2) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.
    (3) Înainte de comunicarea subiectelor, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează să fie lipit la predarea lucrării, după care se aplică ştampila instanţei sau a parchetului.
    (4) Plicul cu subiectele de concurs este desfăcut de un candidat care semnează şi procesul-verbal încheiat în ziua susţinerii probei scrise.
    (5) Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de organizare şi persoanele care supraveghează desfăşurarea concursului.
    (6) În vederea elaborării lucrării scrise, candidaţii primesc coli de hârtie având ştampila Inspecţiei Judiciare. Redactarea lucrărilor se va face numai cu cerneală sau cu pastă de culoare albastră.
    (7) La expirarea timpului prevăzut pentru susţinerea probei scrise, candidaţii predau lucrarea, sub semnătură, comisiei de organizare a concursului.
    (8) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai cu însoţitor.
    (9) Orice fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri se întocmeşte un proces-verbal cu privire la constatările făcute şi la măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „fraudă“. Procesul-verbal se comunică inspectorului-şef.

    ART. 33
    (1) Corectarea lucrărilor scrise şi evaluarea probei practice se efectuează de o comisie de examinare compusă din specialişti în domeniul informatic, numiţi prin ordin al inspectorului-şef ca urmare a unei selecţii publice, având prioritate specialiştii IT care sunt angajaţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai curţilor de apel.
    (2) Numărul membrilor comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte în funcţie de numărul candidaţilor.

    ART. 34
    Probele de concurs se notează de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situaţia în care punctajul obţinut este mai mic sau egal cu această notă.

    ART. 35
    (1) La finalizarea fiecărei probe se întocmeşte câte un proces-verbal.
    (2) La finalizarea concursului se întocmeşte un proces-verbal care să conţină modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de organizare a concursului.
    (3) Promovarea probelor se face ca urmare a obţinerii notei minime 5 pentru fiecare probă, iar promovarea concursului, ca urmare a obţinerii notei finale minime 7. Ponderea fiecărei probe de concurs în nota finală este de 50%.

    ART. 36
    (1) Rezultatele concursului se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare.
    (2) În termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie numai cu privire la nota obţinută la proba scrisă.
    (3) Contestaţiile se depun la sediul Inspecţiei Judiciare şi se soluţionează de o comisie de contestaţii desemnată de inspectorul-şef, prin ordin. Dispoziţiile art. 33 privind componenţa şi numărul membrilor comisiei se aplică în mod corespunzător. Nota obţinută la contestaţie nu poate fi mai mică decât nota contestată.
    (4) Rezultatele finale, obţinute de concurenţi după soluţionarea contestaţiilor, se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare.

    ART. 37
    (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi pe baza notei finale.
    (2) Lucrările scrise şi rezultatele concursului se anexează la dosarele profesionale ale candidaţilor declaraţi admişi.

    ART. 38
    Rezultatele concursului organizat în condiţiile prezentului regulament pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacantează în termen de un an de la data afişării şi publicării acestora, potrivit art. 36 alin. (4).

    ART. 39
    Documentaţia de concurs se predă în vederea arhivării de către comisia de organizare a concursului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evaluarea activităţii profesionale
    ART. 40
    (1) Criteriile şi procedura de evaluare a activităţii profesionale a inspectorilor judiciari sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Regulamentul privind criteriile şi procedura de evaluare a activităţii şi performanţei profesionale ale personalului Inspecţiei Judiciare, altul decât inspectorii judiciari, se aprobă de inspectorul-şef.

    CAP. III
    Circuitul documentelor
    SECŢIUNEA 1
    Evidenţa documentelor
    ART. 41
    (1) Activitatea Inspecţiei Judiciare se evidenţiază informatic în sistemul ECRISIJ; în acest scop, personalul Inspecţiei Judiciare are obligaţia de a introduce toate informaţiile prevăzute în aplicaţia informatică, corespunzător atribuţiilor care îi revin.
    (2) Accesarea, introducerea sau modificarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) de către utilizatorii autorizaţi se face, în principal, prin intermediul ECRISIJ, cu evidenţierea datelor de identificare a persoanelor care au introdus, au modificat, au completat sau au şters informaţiile din baza de date.

    ART. 42
    (1) Registrele de evidenţă a activităţii Inspecţiei Judiciare se generează în sistemul informatic ECRISIJ; indicativul, denumirea, conţinutul şi structura acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Înfiinţarea altor registre şi actualizarea titulaturii, conţinutului şi structurii registrelor se aprobă de inspectorul-şef la propunerea conducătorilor structurilor organizatorice ale Inspecţiei Judiciare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Repartizarea documentelor primite
    ART. 43
    Documentele transmise Inspecţiei Judiciare prin orice mijloc de comunicare sau depuse personal se primesc la registratura acesteia şi se înregistrează în ECRISIJ.

    ART. 44
    (1) În cazul în care din cuprinsul documentelor primite rezultă că sunt destinate ataşării la o lucrare de inspecţie în curs de soluţionare, acestea se predau direct inspectorilor judiciari pe rolul cărora se află lucrarea; documentele se înregistrează, în sistem partidă, la poziţia deschisă pentru aceasta în registrul lucrărilor de inspecţie.
    (2) Înscrisurile în legătură cu activitatea de inspecţie, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), se repartizează potrivit procedurii prevăzute la alin. (3)-(8).
    (3) Registratura Inspecţiei Judiciare verifică existenţa unor lucrări care au legătură cu autorii înscrisurilor primite sau cu magistraţii vizaţi de acestea.
    (4) Rezultatul verificării prevăzute la alin. (3) se consemnează în ECRISIJ sau într-un referat cuprinzând toate lucrările de inspecţie identificate.
    (5) Pe baza referatului prevăzut la alin. (4) inspectorul-şef dispune următoarele măsuri:
    a) înregistrarea unei noi lucrări de inspecţie şi repartizarea aleatorie a acesteia, în cazul în care constată că documentul primit îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru sesizarea Inspecţiei Judiciare şi dacă nu au fost identificate alte lucrări de inspecţie;
    b) ataşarea documentului primit la una dintre lucrările de inspecţie identificate, aflate în curs de soluţionare; ataşarea se dispune la ultima lucrare înregistrată care are legătură cu cei mai mulţi dintre autorii documentului primit şi magistraţii vizaţi;
    c) clasarea sau arhivarea lucrării în cazul în care documentul primit nu îndeplineşte condiţiile de sesizare.

    (6) În cazul în care din cuprinsul documentelor primite rezultă că sunt în legătură cu o lucrare de inspecţie soluţionată, inspectorul-şef dispune înregistrarea unei noi lucrări de inspecţie şi repartizarea directă a acesteia inspectorilor judiciari care au soluţionat lucrarea iniţială. La dosarul noii lucrări se ataşează temporar, până la soluţionarea acesteia, dosarul lucrării iniţiale.
    (7) Dacă în urma verificării prevăzute la alin. (3) sunt identificate exclusiv lucrări de inspecţie soluţionate, se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prevăzute la alin. (6). În cazul în care inspectorii judiciari care au soluţionat lucrarea şi-au încetat activitatea la Inspecţia Judiciară, repartizarea noii lucrări se face aleatoriu.
    (8) Repartizarea se realizează, de regulă, în ziua rezoluţionării documentelor.

    ART. 45
    (1) Repartizarea documentelor primite, altele decât cele prevăzute la art. 44, se efectuează după cum urmează:
    a) registratura Inspecţiei Judiciare verifică în ECRISIJ sau în registrele anterioare operaţionalizării ECRISIJ existenţa unor lucrări care au legătură cu autorii documentelor primite; verificarea va viza, de regulă, o perioadă de 3 ani, iar rezultatul verificării se consemnează în ECRISIJ sau într-un referat în care se menţionează şi structura funcţională competentă;
    b) pe baza referatului prevăzut la lit. a), inspectorul-şef repartizează lucrările conducătorilor sau, după caz, coordonatorilor structurilor funcţionale competente.

    (2) Dispoziţiile art. 44 alin. (8) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 46
    (1) Repartizarea aleatorie a sesizărilor şi dosarelor disciplinare se efectuează prin sistemul ECRISIJ.
    (2) Orice incident privind repartizarea aleatorie se comunică, de îndată, Compartimentului pentru tehnologia informaţiei prin intermediul şefului direct al utilizatorului care a constatat incidentul. După constatarea incidentului, coordonatorul IT va informa, de îndată, inspectorul-şef şi va propune modalitatea de remediere.
    (3) Pentru evidenţa incidentelor în utilizarea aplicaţiei ECRISIJ se constituie la nivelul Compartimentului pentru tehnologia informaţiei mapa de incidente în utilizarea ECRISIJ.
    (4) Incidentele în operarea ECRISIJ, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care nu pot fi remediate din aplicaţie, vor fi consemnate de utilizatorii care le-au produs în procese-verbale, avizate de coordonatorul Compartimentului pentru tehnologia informaţiei şi depuse în mapa de incidente.
    (5) Constatarea şi soluţionarea incidentelor sau problemelor tehnice de funcţionare ale ECRISIJ se realizează de personalul Compartimentului pentru tehnologia informaţiei şi se consemnează într-un proces-verbal care va fi depus în mapa de incidente.
    (6) În caz de avarie a ECRISIJ, atribuirea numărului dosarului se face prin alocarea unei plaje de numere care să pornească de la un număr mai mare decât ultimul număr atribuit electronic. Fiecare dosar înregistrat se notează într-un registru de avarie.
    (7) Înregistrarea de noi dosare în ECRISIJ se realizează numai după preluarea în sistemul electronic a tuturor numerelor din registrul de avarie.
    (8) În ipoteza prevăzută la alin. (6), repartizarea sesizărilor şi dosarelor disciplinare se face în sistem ciclic, pe direcţii de inspecţie, în ordinea alfabetică a inspectorilor judiciari.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Documentele interne
    ART. 47
    (1) Documentele interne sunt documentele create de personalul Inspecţiei Judiciare.
    (2) Documentele interne poartă numărul dosarului lucrării de inspecţie sau, după caz, al lucrării-suport în care au fost create, precum şi numărul de ordine din registrul de ieşiri, dacă documentele se expediază.
    (3) Numărul dosarelor lucrărilor de inspecţie este format din numărul de ordine şi ultimele două cifre ale anului înregistrării lucrărilor. În cazul lucrărilor-suport, numărul dosarului cuprinde şi indicativul structurii organizatorice.

    ART. 48
    Normele privind circuitul documentelor se aprobă prin ordin al inspectorului-şef.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Accesul la dosarele şi evidenţele Inspecţiei Judiciare
    ART. 49
    Accesul la dosarele şi evidenţele Inspecţiei Judiciare este permis cu respectarea confidenţialităţii, a drepturilor fundamentale la viaţă privată şi la protecţia datelor personale, precum şi a liberului acces la informaţiile de interes public.

    ART. 50
    (1) Solicitările privind consultarea, scoaterea din arhivă şi eliberarea de copii de pe înscrisurile din lucrările Inspecţiei Judiciare se aprobă de conducătorii structurilor funcţionale care le-au soluţionat. Respingerea solicitării se motivează în scris.
    (2) Copiile simple de pe actele din dosar se eliberează în cel mult 20 de zile.
    (3) La cerere se pot elibera copii verificate pentru conformitate. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru fotografierea înscrisurilor de către solicitant.
    (5) Restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarul unei lucrări se aprobă după cum urmează:
    a) pentru lucrările de inspecţie aflate în curs de soluţionare, de inspectorii judiciari desemnaţi să le soluţioneze;
    b) în celelalte cazuri, de conducătorii structurilor funcţionale competente.

    (6) În vederea obţinerii înscrisului original, solicitantul va depune o cerere motivată şi o copie, certificate de el însuşi, a actului solicitat.
    (7) Copia de pe act se va verifica pentru conformitate şi se va aplica pe fiecare filă ştampila Inspecţiei Judiciare.
    (8) Cererea şi copia actului se vor păstra la lucrare.

    ART. 51
    Normele privind accesul la dosarele şi evidenţele Inspecţiei Judiciare se stabilesc prin procedură operaţională.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 52
    (1) Personalul Inspecţiei Judiciare are obligaţia să păstreze secretul profesional şi să respecte confidenţialitatea lucrărilor.
    (2) Personalul Inspecţiei Judiciare îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente, stabilite de inspectorul-şef sau de conducătorii structurilor Inspecţiei Judiciare.
    (3) Conducătorii structurilor Inspecţiei Judiciare întocmesc şi actualizează fişele de post pentru personalul din subordine. De asemenea, aceştia emit dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine, potrivit legii.
    (4) Inspectorul-şef adjunct şi conducătorii structurilor Inspecţiei Judiciare exercită, pe lângă atribuţiile prevăzute de lege, orice alte atribuţii stabilite de inspectorul-şef; aceştia sunt înlocuiţi, în caz de absenţă sau de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor, de persoanele desemnate prin ordin al inspectoruluişef.

    ANEXA 1

    la regulament
    REGISTRE
    de evidenţă a activităţii

┌─────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│Indicativ│Denumire │Conţinut │Structură │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- numărul de ordine al│
│ │ │ │documentului, compus │
│ │ │ │din 6 cifre atribuite │
│ │ │ │crescător, începând cu│
│ │ │ │numărul 1; - data │
│ │ │ │primirii documentului/│
│ │ │ │sesizării din oficiu │
│ │ │informaţii despre │la registratura │
│ │ │documentele │Inspecţiei Judiciare; │
│ │ │externe primite la│- numărul de file ale │
│ │Registrul │Inspecţia │documentului/ │
│R1 │documentelor │Judiciară şi │sesizării; - │
│ │primite │sesizările din │ataşamente, documente │
│ │ │oficiu ale │sau sesizări, │
│ │ │acesteia │suporturi de stocare a│
│ │ │ │informaţiilor, │
│ │ │ │publicaţii, │
│ │ │ │fotografii; - │
│ │ │ │structurile │
│ │ │ │organizatorice │
│ │ │ │deţinătoare; - │
│ │ │ │unitatea arhivistică │
│ │ │ │colectoare. │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- numărul de ordine; │
│ │ │ │acesta se atribuie în │
│ │ │ │ordinea datei primirii│
│ │ │ │corespondenţei; │
│ │ │ │numerotarea poziţiilor│
│ │ │ │se face continuu, în │
│ │ │ │ordine crescătoare, │
│ │ │ │începând cu numărul 1;│
│ │ │ │- data înregistrării │
│ │ │ │lucrării în registru; │
│ │ │ │- data înregistrării │
│ │ │ │şi numărul de ordine; │
│ │ │ │- identitatea │
│ │ │ │autorilor sesizării; -│
│ │ │ │informaţii privind │
│ │ │ │subiecţii pasivi ai │
│ │ │ │procedurilor de │
│ │ │ │inspecţie - numele şi │
│ │ │ │prenumele │
│ │ │ │judecătorului, │
│ │ │ │procurorului sau ale │
│ │ │ │magistratului-asistent│
│ │ │ │de la Înalta Curte de │
│ │ │ │Casaţie şi Justiţie │
│ │ │ │faţă de care se │
│ │ │ │efectuează verificări,│
│ │ │ │precum şi instanţa sau│
│ │ │ │parchetul la care │
│ │ │ │exercită funcţia; │
│ │ │ │numele şi prenumele │
│ │ │ │solicitantului, în │
│ │ │ │cazul cererilor de │
│ │ │ │apărare a │
│ │ │ │independenţei şi │
│ │ │informaţii privind│reputaţiei │
│ │ │sesizarea, │profesionale, precum │
│ │ │subiecţii pasivi, │şi funcţia şi instanţa│
│ │ │repartizarea, │sau parchetul la care │
│ │ │circuitul intern, │solicitantul o │
│ │ │conexarea şi │exercită; instanţele │
│ │Registrul │ataşarea, precum │sau parchetele a căror│
│R2 │lucrărilor de │şi documentele │activitate este │
│ │inspecţie │depuse în │verificată; - │
│ │ │lucrările de │informaţii privind │
│ │ │inspecţie, │repartizarea - │
│ │ │indiferent de │direcţia de inspecţie │
│ │ │procedura de │căreia i s-a │
│ │ │soluţionare a │repartizat lucrarea; │
│ │ │acestora │numele şi prenumele │
│ │ │ │inspectorilor │
│ │ │ │judiciari desemnaţi │
│ │ │ │iniţial, precum şi │
│ │ │ │data acestei │
│ │ │ │desemnări; data │
│ │ │ │predării lucrării la │
│ │ │ │inspectorul desemnat │
│ │ │ │în vederea efectuării │
│ │ │ │procedurii │
│ │ │ │corespunzătoare; - │
│ │ │ │informaţii privind │
│ │ │ │soluţionarea lucrării │
│ │ │ │- numărul, data şi │
│ │ │ │dispozitivul │
│ │ │ │rezoluţiei sau │
│ │ │ │raportului; data │
│ │ │ │emiterii avizelor │
│ │ │ │regulamentare, tipul │
│ │ │ │avizelor şi emitenţii │
│ │ │ │acestora; data │
│ │ │ │comunicării rezoluţiei│
│ │ │ │sau raportului şi │
│ │ │ │destinatarul acesteia;│
│ │ │ │data primirii │
│ │ │ │obiecţiilor │
│ │ │ │regulamentare şi a │
│ │ │ │formulării răspunsului│
│ │ │ │la acestea. │
│ │ │ │Rezoluţiile şi │
│ │ │ │rapoartele întocmite │
│ │ │ │în procedurile de │
│ │ │ │inspecţie se │
│ │ │ │numerotează în ordine │
│ │ │ │cronologică; │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- data înaintării │
│ │ │ │rezoluţiei sau a │
│ │ │ │raportului la │
│ │ │ │Consiliul Superior al │
│ │ │ │Magistraturii; - │
│ │ │ │circuitul extern - │
│ │ │ │data trimiterii │
│ │ │ │dosarului la │
│ │ │ │instanţele de control │
│ │ │ │judiciar; data │
│ │ │ │restituirii acestuia; │
│ │ │ │data reintrării │
│ │ │ │dosarului în arhiva │
│ │ │ │Inspecţiei Judiciare; │
│ │ │ │- conexare sau ataşare│
│ │ │ │- data conexării sau │
│ │ │ │ataşării active ori │
│ │ │ │pasive; numărul │
│ │ │ │lucrării conexate sau │
│ │ │ │ataşate la lucrarea │
│ │ │ │curentă sau la care │
│ │ │ │aceasta din urmă a │
│ │ │ │fost conexată; - │
│ │ │ │documente depuse - │
│ │ │ │numărul de ordine, │
│ │ │ │data înregistrării şi │
│ │ │ │conţinutul rezumat al │
│ │ │ │documentelor în │
│ │ │ │legătură cu lucrarea, │
│ │ │ │depuse la dosarul │
│ │ │ │acesteia; - observaţii│
│ │ │ │- informaţii │
│ │ │ │suplimentare, │
│ │ │ │explicaţii privind │
│ │ │ │informaţiile │
│ │ │ │înregistrate la │
│ │ │ │rubricile registrului │
│ │ │ │şi legătura cu │
│ │ │ │înregistrările din │
│ │ │ │alte registre. │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│R2.01. │sesizărilor din │ │ │
│ │oficiu │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │plângerilor │ │ │
│R2.02. │privind │ │ │
│ │rezoluţiile de │ │ │
│ │clasare │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │
│R2.03. │privind │ │ │
│ │rezoluţiile de │ │ │
│ │clasare │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│R2.04. │cercetărilor │ │ │
│ │disciplinare │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │contestaţiilor │ │ │
│R2.05. │privind │ │ │
│ │rezoluţiile de │ │ │
│ │respingere a │ │ │
│ │sesizării │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul căilor │ │ │
│ │de atac declarate│ │ │
│R2.06. │împotriva │ │ │
│ │hotărârilor │ │ │
│ │instanţei │ │ │
│ │disciplinare │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │cererilor de │ │ │
│R2.07. │suspendare din │ │ │
│ │funcţie a │ │ │
│ │judecătorilor şi │ │ │
│ │procurorilor │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │lucrărilor │Conţinutul şi │ │
│ │privind apărarea │structura acestor │ │
│ │independenţei, │registre se aprobă│ │
│R2.08. │imparţialităţii │prin ordin al │ │
│ │şi reputaţiei │inspectorului-şef.│ │
│ │profesionale a │ │ │
│ │judecătorilor şi │ │ │
│ │procurorilor │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │privind buna │ │ │
│R2.09. │reputaţie a │ │ │
│ │judecătorilor şi │ │ │
│ │procurorilor în │ │ │
│ │funcţie │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │candidaturile la │ │ │
│R2.10. │funcţia de │ │ │
│ │judecător al │ │ │
│ │Înaltei Curţi de │ │ │
│ │Casaţie şi │ │ │
│ │Justiţie │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │candidaturile la │ │ │
│R2.11. │funcţia de │ │ │
│ │inspector │ │ │
│ │judiciar la │ │ │
│ │Inspecţia │ │ │
│ │Judiciară │ │ │
├─────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Registrul │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │candidaturile la │ │ │
│R2.12. │funcţiile de │ │ │
│ │conducere din │ │ │
│ │cadrul Secţiei de│ │ │
│ │investigare a │ │ │
│ │infracţiunilor │ │ │
│ │din justiţie │ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│ │verificărilor în │ │ │
│ │vederea evaluării│ │ │
│ │dacă eroarea │ │ │
│ │judiciară cauzată│ │ │
│R2.13. │de judecător sau │ │ │
│ │procuror a fost │ │ │
│ │ca urmare a │ │ │
│ │exercitării │ │ │
│ │funcţiei cu │ │ │
│ │rea-credinţă sau │ │ │
│ │gravă neglijenţă │ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│ │verificărilor │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │solicitările de │ │ │
│R2.14. │revocare din │ │ │
│ │funcţie a │ │ │
│ │membrilor aleşi │ │ │
│ │ai Consiliului │ │ │
│ │Superior al │ │ │
│ │Magistraturii │ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │
│R2.15. │inspecţie privind│ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │control sau │ │ │
│ │verificare │ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│ │rezoluţiilor şi │ │ │
│R3 │rapoartelor │ │ │
│ │întocmite în │ │ │
│ │procedurile de │ │ │
│ │inspecţie │ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│R4 │Registrul │ │ │
│ │lucrărilor-suport│ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│R5 │Registrul de │ │ │
│ │ieşiri │ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│R6 │ordinelor de │ │ │
│ │serviciu │ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│ │hotărârilor │ │ │
│R7 │adunării generale│ │ │
│ │a inspectorilor │ │ │
│ │judiciari │ │ │
├─────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│R8 │Registrul de │ │ │
│ │control │ │ │
└─────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘    ANEXA 22

    la regulament
    CRITERIILE ŞI PROCEDURA
    de evaluare a activităţii profesionale a inspectorilor judiciari
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Pentru verificarea îndeplinirii standardelor de performanţă profesională, inspectorii judiciari cu funcţie de execuţie sunt evaluaţi anual potrivit următoarele criterii: eficienţa, calitatea activităţii şi comunicarea.

    ART. 2
    În cazul inspectorilor cu funcţii de conducere, evaluarea anuală se face şi cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, în raport cu următoarele criterii: capacitatea de organizare, control şi coordonare, capacitatea decizională, comportamentul şi comunicarea. Aceştia vor fi evaluaţi şi pentru activitatea desfăşurată în funcţia de execuţie, dacă este cazul, potrivit criteriilor prevăzute la art. 1.

    ART. 3
    Eficienţa activităţii se apreciază în funcţie de operativitatea şi ritmicitatea în soluţionarea lucrărilor şi respectarea termenelor de soluţionare, cu luarea în considerare şi a celorlalte activităţi desfăşurate de inspectorii evaluaţi.

    ART. 4
    Calitatea activităţii se apreciază în funcţie de capacitatea de analiză şi sinteză şi de argumentare clară şi logică.

    ART. 5
    În procedura de evaluare se apreciază comportamentul şi comunicarea în interiorul şi în exteriorul Inspecţiei Judiciare.

    ART. 6
    Capacitatea de conducere, organizare şi control a inspectorului-şef adjunct şi a directorilor direcţiilor de inspecţie priveşte modul de organizare, previzionare şi planificare a activităţilor, repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor de serviciu, gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, în raport cu atribuţiile legale, capacitatea de identificare şi înlăturare a deficienţelor, de gestionare a situaţiilor de criză şi capacitatea de organizare şi motivare a personalului.

    ART. 7
    Capacitatea decizională se evaluează în funcţie de iniţiativa în luarea deciziilor, capacitatea de adaptare rapidă şi disponibilitatea pentru îndeplinirea unor atribuţii suplimentare sau delegate.

    CAP. II
    Comisiile de evaluare
    ART. 8
    (1) Evaluarea activităţii profesionale se realizează de comisii alcătuite din inspectorul-şef şi doi inspectori aleşi de adunarea generală a inspectorilor judiciari, în funcţie de calitatea inspectorilor evaluaţi.
    (2) Sunt aleşi membri în comisiile de evaluare inspectorii care întrunesc cel mai mare număr de voturi. În nod corespunzător, adunarea generală alege şi 4 membri supleanţi, câte 2 pentru fiecare direcţie de inspecţie.
    (3) Preşedintele comisiei de evaluare este inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare. În caz de imposibilitate obiectivă de exercitare a funcţiei, inspectorul-şef este înlocuit de drept de inspectorul-şef adjunct. Dacă persoana evaluată este inspectorul-şef adjunct, inspectorul-şef este înlocuit, în situaţiile de imposibilitate obiectivă de exercitare a atribuţiilor, de un inspector judiciar desemnat de acesta.

    ART. 9
    (1) Comisia de evaluare funcţionează cu participarea tuturor membrilor şi hotărăşte cu majoritatea voturilor acestora.
    (2) Culegerea datelor şi informaţiilor necesare evaluării, precum şi constatările preliminare pot fi făcute de oricare dintre membrii comisiei de evaluare.

    CAP. III
    Procedura de evaluare
    ART. 10
    (1) Evaluarea inspectorilor judiciari se efectuează anual şi se finalizează, de regulă, în luna aprilie a anului următor. La finalizarea evaluării se întocmeşte un raport de evaluare, care cuprinde analiza şi nota acordată la fiecare criteriu de evaluare, recomandările făcute inspectorului judiciar, precum şi calificativul acordat.
    (2) Fiecare criteriu se notează cu note cuprinse între 1 şi 10, iar fiecare notă acordată se motivează.
    (3) Nota acordată la fiecare criteriu de evaluare reprezintă media aritmetică a notelor acordate la indicatorii corespunzători acestui criteriu.
    (4) Calificativul se acordă în funcţie de media aritmetică a notelor obţinute de inspectorul judiciar evaluat la fiecare criteriu de evaluare, astfel:
    a) de la 9 inclusiv la 10 - calificativul „Foarte bine“;
    b) de la 7 inclusiv la 9 - calificativul „Bine“;
    c) de la 5 inclusiv la 7 - calificativul „Satisfăcător“;
    d) sub nota 5 - calificativul „Nesatisfăcător“.


    ART. 11
    (1) Raportul de evaluare se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se comunică inspectorului judiciar evaluat, unul se păstrează la Compartimentul pentru resurse umane al Inspecţiei Judiciare, iar unul se comunică Consiliului Superior al Magistraturii pentru a fi ataşat la mapa profesională a inspectorului judiciar evaluat.
    (2) Inspectorul judiciar evaluat poate formula obiecţii cu privire la constatările din cuprinsul raportului de evaluare, precum şi în legătură cu modul de notare şi acordare a calificativului, în termen de 15 zile de la primirea raportului.
    (3) Obiecţiile se depun la comisia de evaluare, care se pronunţă în termen de 15 zile de la data depunerii.
    (4) Raportul de evaluare se modifică în mod corespunzător în cazul în care obiecţiile sunt admise.
    (5) Raportul de evaluare modificat sau, după caz, soluţia de respingere a obiecţiilor se comunică inspectorului judiciar evaluat.

    ART. 12
    (1) Inspectorii judiciari nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula contestaţie în condiţiile legii.
    (2) Contestaţia se depune la preşedintele comisiei de evaluare, care o transmite secţiei competente a Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu raportul de evaluare, însoţit de copii ale documentelor avute în vedere la evaluare şi punctul de vedere al comisiei cu privire la contestaţia formulată.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016