Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 11 din 12 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 11 din 12 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 535 din 23 iunie 2020
    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile:
    - art. 15 lit. d), art. 37, art. 38 alin. (1) lit. d) şi art. 155 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale;
    – art. 8 alin. (14) şi (15) şi art. 176 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 4 alin. (42) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;
    – art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) şi art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 11.06.2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea şi întocmirea unui prospect, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE, doar atunci când se întocmeşte un prospect de ofertă şi se solicită A.S.F. aprobarea acestuia. "

    2. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Administratorul unui fond de pensii ocupaţionale achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcţionare a acestuia, o taxă lunară de funcţionare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2.
(2^2) Administratorul al cărui stat membru de origine este România, autorizat de A.S.F. şi care administrează fonduri de pensii ocupaţionale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, achită A.S.F., de la momentul începerii administrării respectivului fond, pe toată durata de funcţionare a acestuia, o taxă lunară de funcţionare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2.
(2^3) Administratorul care a fost autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcţionării ca administrator de fonduri de pensii ocupaţionale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi care administrează fonduri de pensii ocupaţionale autorizate de A.S.F. achită A.S.F., de la momentul începerii administrării respectivului fond, pe toată durata de funcţionare a acestuia, o taxă lunară de funcţionare, conform pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2."

    3. La articolul 10, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative/ocupaţionale, taxele de funcţionare prevăzute la alin. (2), (2^1), (2^2) sau la (2^3), după caz, se achită pentru fiecare fond de pensii facultative/ocupaţionale.
(4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcţionare/taxa de administrare menţionată la alin. (1), (2), (2^1), (2^2) şi (2^3) este:
    a) valoarea totală a comisionului de administrare perceput de administratorul fondului de pensii administrat privat;
    b) valoarea contribuţiilor brute încasate de fondul de pensii facultative;
    c) valoarea activului net al fondului de pensii facultative/ ocupaţionale din ultima zi lucrătoare a lunii precedente.
(5) Taxele menţionate la alin. (1), (2), (2^1), (2^2) şi (2^3), calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator şi se virează lunar conform art. 32 alin. (1) şi (2)."

    4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Din momentul începerii efective a activităţii de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative/ ocupaţionale, depozitarii avizaţi în baza legislaţiei privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) şi (2), taxa lunară de funcţionare menţionată la pct. 2 din anexa nr. 2."

    5. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) La înfiinţarea entităţii reglementate, tariful prevăzut la pct. 1.65 din anexa nr. 3 pentru evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor cu funcţii-cheie este inclus în tariful de autorizare a entităţii reglementate.
(5) Pentru aplicarea tarifului prevăzut la pct. 1.67 din anexa nr. 3, în cazul în care achiziţia unei participaţii calificate în cadrul unei entităţi reglementate (E1) implică dobândirea, pe cale de consecinţă, a unei participaţii calificate în cadrul altei entităţi reglementate din acelaşi sector de supraveghere financiară (E2) în care E1 deţine o participaţie calificată, potenţialul achizitor va achita un singur tarif, respectiv cel aferent aprobării proiectului de achiziţie a unei participaţii calificate în cadrul E1, precum şi a calităţii de acţionar semnificativ (direct/indirect) în cele două entităţi."

    6. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare/înregistrare în Registrul ASF şi retragerea autorizaţiei/radierea din Registrul ASF în cazul entităţilor care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.36, 1.65-1.67, 1.77, 2.1-2.4, 2.5^1, 2.6.-2.13, 2.14^1, 2.15.-2.17, 2.20, 5.1, 5.2, 5.4-5.6 din anexa nr. 3."

    7. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37 şi 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la oficiul registrului comerţului în calitate de asigurător/reasigurător şi include autorizaţia de a practica doar o anumită clasă de asigurare.
    (2) Un asigurător/reasigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare sau pentru riscuri noi dintr-o clasă deja autorizată achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.40 sau la pct. 1.40^1 din anexa nr. 3."

    8. La articolul 21 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Sunt exceptate de la plata taxelor pentru furnizarea de informaţii şi emiterea unor puncte de vedere entităţile supravegheate de A.S.F. ori patronatele/asociaţiile profesionale ale acestora."

    9. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Taxele percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.44-1.67, la pct. 1.77, la pct. 2.18, pct. 2.19, pct. 2.19^1, pct. 5.2, pct. 5.4 şi pct. 5.5 din anexa nr. 3."

    10. La articolul 23 alineatul (2), literele b), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) societăţile de pensii, societăţile de asigurare şi societăţile de administrare a investiţiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaţionale, după caz, precum şi administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaţionale, după caz, conform pct. 1.45-1.55 din anexa nr. 3;
c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaţionale, după caz, conform pct. 1.56 şi 1.57 din anexa nr. 3;
d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative/ocupaţionale, după caz, conform pct. 1.58 din anexa nr. 3;"

    11. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Societăţile de pensii care administrează, în baza autorizaţiilor obţinute în temeiul legislaţiei privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât şi unul ori mai multe fonduri de pensii facultative/ocupaţionale plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obţinerii autorizaţiilor de administrare, cu excepţia modificării prospectelor schemelor de pensii şi a altor documente privind fondurile de pensii."

    12. În anexa nr. 2, la numărul curent 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Cote/Taxe │ │
│ │aferente ├─────────────┬─────────┤
│ │fondurilor │f) Cotă │ │
│ │de pensii │lunară din │ │
│1. │private/ │valoarea │ │
│ │organismelor│activului net│0,01% │
│ │de plasament│al fondurilor│ │
│ │colectiv │de pensii │ │
│ │(O.P.C.) │ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    13. La anexa nr. 2, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de │baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Taxă lunară │ │
│ │ │din │ │
│ │Taxă de │veniturile │ │
│ │funcţionare │obţinute din │ │
│ │aplicabilă │toate │ │
│ │depozitarilor│activităţile │ │
│ │fondurilor de│prestate │ │
│2. │pensii │pentru │5% │
│ │administrate │fondurile de │ │
│ │privat/ │pensii │ │
│ │fondurilor de│administrate │ │
│ │pensii │privat/ │ │
│ │facultative/ │fondurile de │ │
│ │ocupaţionale │pensii │ │
│ │ │facultative/ │ │
│ │ │ocupaţionale │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    14. În anexa nr. 3, la numărul curent 1, punctele 1.9, 1.10, 1.18, 1.34, 1.36, 1.37 şi 1.40 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Nivelul │
│Nr. │Categoria de│Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)│tarifului/ │
│crt.│venituri │ │taxei/cotei │
│ │ │ │(%) │
├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Tarif/Taxă │1.9. autorizare operatori de piaţă din România │150.000 lei │
│ │de │ │ │
│ │soluţionare │ │ │
│ │a cererilor ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │de │ │ │
│ │autorizare/ │1.10. autorizare/aprobare a autorizării pieţelor reglementate, de │ │
│1. │avizare/ │constituire şi administrare a unui sistem multilateral de │25.000 lei │
│ │aprobare/ │tranzacţionare/sistem organizat de tranzacţionare din România │ │
│ │atestare şi │ │ │
│ │retragere │ │ │
│ │autorizaţie/├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│ │atestat │ │
│ │entităţi │................................................................................ │
│ │reglementate│ │
│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ │1.18. autorizare: │ │
│ │ │a) reglementări emise de operatorii de piaţă, depozitarii centrali, │5.000 lei │
│ │ │contrapărţile centrale din România │5.000 lei │
│ │ │b) reguli de funcţionare a unui sistem multilateral de │ │
│ │ │tranzacţionare/sistem organizat de tranzacţionare din România │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│ │ │.................................................................................│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ │1.34. atestare calitate de organism de formare profesională │0 lei │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│ │ │................................................................................ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ │1.36. retragere a autorizaţiei/avizului/atestatului la cererea │ │
│ │ │entităţii din România sau dintr-un stat terţ, pentru: │a) 200 lei │
│ │ │a) persoană fizică │b) 1.000 lei│
│ │ │b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ │1.37. autorizare înfiinţare şi înregistrare la Oficiul Naţional al │ │
│ │ │Registrului Comerţului asigurător/ reasigurător supravegheat conform│ │
│ │ │părţii I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea│50.000 lei │
│ │ │activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi │ │
│ │ │completările ulterioare │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│ │ │............................................................................... │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ │1.40. autorizare clasă de asigurare nouă, indiferent de numărul de │ │
│ │ │riscuri pentru care se solicită autorizarea (cotă aplicabilă taxei │40% │
│ │ │de autorizare) │ │
└────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

"

    15. În anexa nr. 3, la numărul curent 1, după punctul 1.40 se introduce un nou punct, punctul 1.40^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de │ │
│ │soluţionare │ │
│ │a cererilor │ │
│ │de │ │
│ │autorizare/ ├─────────────┬─────────┤
│ │avizare/ │ │ │
│1. │aprobare/ │ │ │
│ │atestare şi │1.40^1. │ │
│ │retragere │autorizare │ │
│ │autorizaţie/│risc nou din │0 lei │
│ │atestat │clasă deja │ │
│ │entităţi │autorizată │ │
│ │reglementate│ │ │
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    16. În anexa nr. 3, la numărul curent 1, punctul 1.43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de │ │
│ │soluţionare │ │
│ │a cererilor ├─────────────┬─────────┤
│ │de │ │ │
│ │autorizare/ │1.43. │ │
│ │avizare/ │autorizare/ │ │
│1. │aprobare/ │avizare │ │
│ │atestare şi │furnizori de │ │
│ │retragere │programe de │0 lei │
│ │autorizaţie/│pregătire │ │
│ │atestat │profesională │ │
│ │entităţi │în domeniul │ │
│ │reglementate│asigurărilor │ │
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    17. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.44, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de │ │
│ │soluţionare │ │
│ │a cererilor │ │
│ │de │ │
│ │autorizare/ │ │
│ │avizare/ ├─────────────┬─────────┤
│1. │aprobare/ │ │ │
│ │atestare şi │ │ │
│ │retragere │c) sistemul │ │
│ │autorizaţie/│pensiilor │c) 80.000│
│ │atestat │ocupaţionale │lei │
│ │entităţi │ │ │
│ │reglementate│ │ │
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    18. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.45, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │c) │
│ │aprobare/ │investiţiilor│150.000 │
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    19. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.46, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │ │
│ │aprobare/ │investiţiilor│c) 12.000│
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    20. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.47, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │ │
│ │aprobare/ │investiţiilor│c) 8.000 │
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    21. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.48, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │ │
│ │aprobare/ │investiţiilor│c) 1.000 │
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    22. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.49, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │ │
│ │aprobare/ │investiţiilor│c) 1.000 │
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    23. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.50, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │ │
│ │aprobare/ │investiţiilor│c) 500 │
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    24. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.51, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │ │
│ │aprobare/ │investiţiilor│c) 250 │
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    25. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.53, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │ │
│ │aprobare/ │investiţiilor│c) 3.000 │
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    26. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.54, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │soluţionare │c) societate │ │
│ │a cererilor │de pensii/ │ │
│ │de │societate de │ │
│ │autorizare/ │administrare │ │
│1. │avizare/ │a │c) │
│ │aprobare/ │investiţiilor│150.000 │
│ │atestare şi │/societate de│lei │
│ │retragere │asigurări - │ │
│ │autorizaţie/│pentru │ │
│ │atestat │sistemul │ │
│ │entităţi │pensiilor │ │
│ │reglementate│ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    27. În anexa nr. 3, la numărul curent 1, punctele 1.55, 1.56, 1.57 şi 1.58 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │1.55. │ │
│ │ │autorizare │ │
│ │ │preluare │ │
│ │ │administrare │ │
│ │ │a unui fond │ │
│ │ │de pensii │ │
│ │ │pentru: │ │
│ │ │administrator│ │
│ │ │ofertant │ │
│ │ │(societate de│ │
│ │ │pensii/ │100.000 │
│ │ │societate de │lei │
│ │ │administrare │ │
│ │ │a │ │
│ │ │investiţiilor│ │
│ │ │/ societate │ │
│ │ │de asigurări │ │
│ │ │- pentru │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative/ │ │
│ │ │ocupaţionale)│ │
│ │ ├─────────────┼─────────┤
│ │Tarif/Taxă │1.56. avizare│ │
│ │de │şi înscriere │ │
│ │soluţionare │în Registrul │ │
│ │a cererilor │A.S.F. │ │
│ │de │depozitar în │ │
│ │autorizare/ │sistemul │80.000 │
│1. │avizare/ │pensiilor │lei │
│ │aprobare/ │administrate │ │
│ │atestare şi │privat/ │ │
│ │retragere │sistemul │ │
│ │autorizaţie/│pensiilor │ │
│ │atestat │facultative/ │ │
│ │entităţi │ocupaţionale │ │
│ │reglementate├─────────────┼─────────┤
│ │ │1.57. avizare│ │
│ │ │modificare │ │
│ │ │depozitar în │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │1.000 lei│
│ │ │privat/ │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative/ │ │
│ │ │ocupaţionale │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┤
│ │ │1.58. avizare│ │
│ │ │modificare │ │
│ │ │auditor în │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │1.000 lei│
│ │ │privat/ │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative/ │ │
│ │ │ocupaţionale │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    28. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.67, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────┤
│ │ │a) │ │
│ │Tarif/Taxă │participaţii │ │
│ │de │mai mari sau │ │
│ │soluţionare │egale cu 50% │ │
│ │a cererilor │(cotă │ │
│ │de │aplicabilă │ │
│ │autorizare/ │taxei de │ │
│1. │avizare/ │autorizare, │ │
│ │aprobare/ │respectiv │a) 75% │
│ │atestare şi │cotă │ │
│ │retragere │aplicabilă │ │
│ │autorizaţie/│taxei de │ │
│ │atestat │autorizare de│ │
│ │entităţi │administrare │ │
│ │reglementate│aplicabilă │ │
│ │ │sectorului │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │private) │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    29. În anexa nr. 3, la numărul curent 1 punctul 1.68, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de │ │
│ │soluţionare │ │
│ │a cererilor │ │
│ │de ├─────────────┬─────────┤
│ │autorizare/ │ │ │
│1. │avizare/ │a) asigurător│ │
│ │aprobare/ │/reasigurător│ │
│ │atestare şi │(cotă │ │
│ │retragere │aplicabilă │a) 10% │
│ │autorizaţie/│taxei de │ │
│ │atestat │autorizare) │ │
│ │entităţi │ │ │
│ │reglementate│ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    30. În anexa nr. 3, la numărul curent 1, după punctul 1.76 se introduce un nou punct, punctul 1.77, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Tarif/Taxă │1.77. │ │
│ │de │aprobare │ │
│ │soluţionare │prelungire │ │
│ │a cererilor │perioadă de │ │
│ │de │auditare a │ │
│ │autorizare/ │unei entităţi│500 lei/ │
│1. │avizare/ │de către │entitate │
│ │aprobare/ │acelaşi │auditată │
│ │atestare şi │auditor │ │
│ │retragere │financiar sau│ │
│ │autorizaţie/│de către │ │
│ │atestat │aceeaşi firmă│ │
│ │entităţi │de audit │ │
│ │reglementate│ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    31. În anexa nr. 3, la numărul curent 2, punctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │Nivelul │
│Nr. │Categoria de│(operaţiunea, │tarifului│
│crt.│venituri │baza de calcul │/taxei/ │
│ │ │căreia i se │cotei (%)│
│ │ │aplică cota etc.)│ │
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Tarif/Taxă │2.5. înscriere în│ │
│ │de înscriere│Registrul A.S.F. │ │
│ │/ │a │ │
│ │înregistrare│administratorului│a) 1.000 │
│ │/menţinere/ │special/ │lei │
│2. │radiere în/ │auditorului IT: │b) 5.000 │
│ │din │a) persoană │lei │
│ │evidenţele │fizică │ │
│ │şi │b) persoană │ │
│ │registrele │juridică │ │
│ │A.S.F. │ │ │
└────┴────────────┴─────────────────┴─────────┘

"

    32. În anexa nr. 3, la numărul curent 2, după punctul 2.5 se introduce un nou punct, punctul 2.5^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea, │Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de calcul│tarifului│
│crt.│venituri │căreia i se │/taxei/ │
│ │ │aplică cota │cotei (%)│
│ │ │etc.) │ │
├────┼────────────┼──────────────┴─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │
│ │de înscriere├──────────────┬─────────┤
│ │/ │2.5^1. │ │
│ │înregistrare│înscriere în │ │
│ │/menţinere/ │Registrul │a) 1.000 │
│2. │radiere în/ │A.S.F. a │lei │
│ │din │evaluatorului:│b) 5.000 │
│ │evidenţele │a) persoană │lei │
│ │şi │fizică │ │
│ │registrele │b) persoană │ │
│ │A.S.F. │juridică │ │
└────┴────────────┴──────────────┴─────────┘

"

    33. În anexa nr. 3, la numărul curent 2, punctele 2.6 şi 2.14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Categoria de│Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) │Nivelul tarifului/ │
│crt.│venituri │ │taxei/cotei (%) │
├────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │Tarif/Taxă │2.6. înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul de organizare şi │ │
│ │de înscriere│funcţionare a entităţilor prevăzute la pct. 2.4, 2.5 şi 2.5^1 │1.000 lei │
│ │/ │ │ │
│ │înregistrare├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│ │/menţinere/ │................................................................................................................│
│2. │radiere în/ │ │
│ │din ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ │evidenţele │2.14. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a administratorului special/ │ │
│ │şi │auditorului IT, pentru: │a) 500 lei │
│ │registrele │a) persoană fizică │b) 1.500 lei │
│ │A.S.F. │b) persoană juridică │ │
│ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

"

    34. În anexa nr. 3, la numărul curent 2, după punctul 2.14 se introduce un nou punct, punctul 2.14^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │ │ │
│ │Tarif/Taxă ├─────────────┬─────────┤
│ │de înscriere│2.14^1. │ │
│ │/ │radiere din │ │
│ │înregistrare│Registrul │ │
│ │/menţinere/ │A.S.F., la │a) 500 │
│2. │radiere în/ │cerere, a │lei │
│ │din │evaluatorului│b) 1.500 │
│ │evidenţele │pentru: │lei │
│ │şi │a) persoană │ │
│ │registrele │fizică │ │
│ │A.S.F. │b) persoană │ │
│ │ │juridică │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    35. În anexa nr. 3, la numărul curent 2, după punctul 2.19 se introduce un nou punct, punctul 2.19^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┴─────────┤
│ │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────┤
│ │ │2.19^1. │ │
│ │ │înscriere în │ │
│ │ │Registrul │ │
│ │Tarif/Taxă │A.S.F. a │ │
│ │de înscriere│fondului de │ │
│ │/ │pensii │ │
│ │înregistrare│administrat │ │
│ │/menţinere/ │de un │ │
│2. │radiere în/ │administrator│ │
│ │din │de scheme de │1.000 lei│
│ │evidenţele │pensii │ │
│ │şi │ocupaţionale │ │
│ │registrele │dintr-un stat│ │
│ │A.S.F. │membru al │ │
│ │ │Uniunii │ │
│ │ │Europene sau │ │
│ │ │aparţinând │ │
│ │ │Spaţiului │ │
│ │ │Economic │ │
│ │ │European │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    36. În anexa nr. 3, la numărul curent 5, punctele 5.3 şi 5.7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Nivelul │
│Nr. │Categoria │Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) │tarifului/ │
│crt.│de venituri│ │taxei/cotei │
│ │ │ │(%) │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ │ │5.3. taxă interpretare a reglementărilor A.S.F. în vigoare, aplicabile │ │
│ │ │entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012, cu │ │
│ │ │excepţia entităţilor supravegheate de A.S.F. ori a patronatelor/asociaţiilor │ │
│ │ │profesionale ale acestora, contractanţilor, păgubiţilor ori a asociaţiilor de │a) 10.000 lei │
│ │Tarife şi │protecţie a consumatorilor şi a instituţiilor sau autorităţilor publice, după │b) 300 lei │
│ │taxe din │cum urmează: │ │
│ │alte │a) persoane juridice │ │
│5. │activităţi │b) persoane fizice │ │
│ │desfăşurate├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ │de A.S.F. │................................................................................................................│
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ │ │5.7. furnizarea oricăror informaţii, puncte de vedere^1, altele decât cele │ │
│ │ │prevăzute la pct. 5.3, sau certificări din partea A.S.F. destinate a servi în │ │
│ │ │relaţiile cu terţii, cu excepţia contractanţilor, păgubiţilor şi a │300 lei │
│ │ │instituţiilor sau autorităţilor publice ^1 Sunt exceptate de la plata taxelor │ │
│ │ │pentru furnizarea de informaţii şi emiterea unor puncte de vedere entităţile │ │
│ │ │supravegheate de A.S.F. ori patronatele/asociaţiile profesionale ale acestora. │ │
└────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

"

    37. În anexa nr. 7 se introduce un nou tabel reprezentând Declaraţia privind taxa de administrare pentru fondurile de pensii ocupaţionale, cu următorul cuprins:
    "Declaraţia privind taxa de administrare pentru luna ............. anul ............. pentru fondurile de pensii ocupaţionale

┌─────────────────┬─────────┬────┬────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Sumă datorată│Document justificativ pentru plata │
│ │ │ │ │Valoarea │ │ │Majorări de │A.S.F. de │taxei de funcţionare aferente │
│ │ │ │ │activului │Taxa de │Taxa de │întârziere │către │activului net │
│ │ │ │ │net al │administrare│administrare│datorate │administrator│ │
│ │ │ │ │fondului │lunară din │lunară din │pentru │cu titlu de ├────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │de pensii │activ net al│activ net al│neplata │taxă de │Numărul │Data │Valoarea │
│ │ │ │ │din ultima│fondului de │fondului de │taxei de │administrare │aferent │aferentă │aferentă │
│Denumirea │Denumirea│Luna│An │zi │pensii │pensii │administrare│lunară din │documentului│documentului│documentului│
│administratorului│fondului │ │fond│lucrătoare│datorată │datorată │lunară din │activ │justificativ│justificativ│justificativ│
│ │ │ │ │a lunii │A.S.F. (cota│A.S.F. (lei)│activ net al│net al │pentru plata│pentru plata│pentru plata│
│ │ │ │ │precedente│procentuală)│ │fondului de │fondului │taxei de │taxei de │taxei de │
│ │ │ │ │ │ │ │pensii (lei)│de pensii │funcţionare │funcţionare │funcţionare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(Total) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 = 3 + │Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │
└─────────────────┴─────────┴────┴────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

"    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 12 iunie 2020.
    Nr. 11.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016