Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 martie 2020  de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 9 martie 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 220 din 18 martie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.463 din 9 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 18 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Rolul, misiunea şi atribuţiile
    ART. 1
    Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare MEC, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    CNCS are misiunea de a sprijini MEC, în îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, denumită în continuare ASCD, în coordonarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România, în conformitate cu Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare SNCDI.

    ART. 3
    Scopul CNCS este de a asigura cadrul de consultare şi consensualizare pentru susţinerea excelenţei în cercetarea ştiinţifică, pentru atingerea şi sustenabilitatea masei critice de cercetători necesară pentru transformarea cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) într-un factor al creşterii economice şi pentru dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante.

    ART. 4
    (1) CNCS are următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte standardele, criteriile şi indicatorii de calitate pentru cercetarea ştiinţifică, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
    b) auditează periodic, la solicitarea MEC sau din proprie iniţiativă, cercetarea ştiinţifică universitară ori din unităţile de cercetare-dezvoltare;
    c) prezintă anual MEC un raport privind starea cercetării ştiinţifice în institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, în instituţiile de învăţământ superior şi în institutele Academiei Române şi performanţele acestora. Raportul este public şi va fi afişat pe site-ul CNCS;
    d) contribuie la evaluarea calităţii cercetării studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu art. 158 alin. (4^2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), CNCS desfăşoară următoarele activităţi:
    a) în calitate de organism de coordonare ştiinţifică desemnat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sprijină implementarea programelor şi subprogramelor din cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare (PNCDI) focalizate pe cercetare fundamentală şi de frontieră, formare şi perfecţionare a resursei umane pentru cercetare, precum şi a subprogramelor de cooperare internaţională axate pe cercetare fundamentală sau pe dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare, în care scop:
    a_1) propune instrumente de finanţare necesare atingerii scopului şi obiectivelor programelor/subprogramelor, defineşte obiectivele specifice fiecărui instrument de finanţare, precum şi indicatorii de performanţă asociaţi;
    a_2) analizează pachetele de informaţii elaborate de coordonatorul de program şi elaborează rapoarte de analiză şi validare;
    a_3) elaborează proceduri de evaluare a propunerilor de proiecte pentru competiţiile organizate şi de selectare a proiectelor propuse spre finanţare; asistă coordonatorul de program în procesul de negociere a contractelor pentru proiectele propuse spre finanţare;
    a_4) elaborează criterii de selecţie a experţilor evaluatori şi validează registrul evaluatorilor pentru evaluarea propunerilor de proiecte şi monitorizarea proiectelor;
    a_5) elaborează proceduri pentru monitorizarea ştiinţifică a proiectelor finanţate în cadrul programelor coordonate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă specifici acestor programe, inclusiv pentru identificarea şi certificarea situaţiilor ce se încadrează sub incidenţa riscului cercetării;

    b) identifică şi promovează instrumente pentru implementarea SNCDI şi acţionează pentru recunoaşterea şi încurajarea excelenţei conform standardelor şi bunelor practici utilizate în Aria Europeană a Cercetării sau în ţări avansate ştiinţific şi tehnologic;
    c) face propuneri pentru dezvoltarea de instrumente la nivelul MEC/ASCD şi al conducătorilor de programe pentru monitorizarea, măsurarea eficienţei şi impactului finanţării proiectelor prin competiţii „de jos în sus“ pentru domeniile de coordonare atribuite, în acord cu indicatorii şi ţintele stabilite pentru PNCDI;
    d) stabileşte, prin propriul regulament de organizare internă, denumit în continuare ROI, procedurile şi responsabilităţile pentru îndeplinirea criteriilor de competenţă, independenţă, imparţialitate şi evitarea oricărui conflict de interese sau incompatibilităţi între oricare dintre membrii săi sau experţii desemnaţi şi oricare dintre participanţii la proiectele atribuite prin competiţii „de jos în sus“;
    e) face propuneri pentru termeni de referinţă prin care MEC/ASCD sau conducătorii de programe lansează proiecte pentru elaborarea de analize şi studii despre tendinţele şi bunele practici pentru elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte din domeniul cercetării ştiinţifice, precum şi despre impactul acestora asupra societăţii, în vederea elaborării, actualizării sau evaluării SNCDI;
    f) asigură armonizarea planului de lucru propriu cu al celorlalte organisme consultative ale autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin includerea de informări periodice reciproce în agendele de reuniuni, în scopul asigurării eficienţei şi eficacităţii îndeplinirii atribuţiilor stabilite în sarcina acestor organisme conform prevederilor art. 193 alin. (5), art. 192 alin. (1) şi al art. 220 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) face propuneri fundamentate pentru creşterea atractivităţii şi predictibilităţii carierei în activităţi de cercetare şi îmbunătăţirea managementului instituţiilor de cercetare-dezvoltare;
    h) în calitate de organism consultativ la nivel naţional cu care MEC colaborează în vederea asigurării calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare [în conformitate cu art. 192 alin. (1) şi art. 158 alin. (4^2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:
    h_1) contribuie la sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a şcolilor doctorale, pe domenii;
    h_2) numeşte, la solicitarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau a altei agenţii de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în EQAR, denumită în continuare agenţie abilitată, din rândul organelor sale de lucru definite la art. 13, responsabili pentru evaluarea calităţii cercetării şi pentru realizarea rapoartelor cu privire la calitatea cercetării din cadrul şcolilor doctorale, pe domenii;
    h_3) validează, în cadrul comisiilor sau grupurilor de lucru proprii, rapoartele cu privire la calitatea cercetării din cadrul şcolilor doctorale, pe domenii;
    h_4) transmite agenţiei abilitate rapoartele cu privire la calitatea cercetării din şcolile doctorale, pe domenii;
    h_5) validează, alături de agenţia abilitată şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), rapoartele de evaluare a şcolilor doctorale, pe domenii;

    i) evaluează şi clasifică editurile, colecţiile şi revistele ştiinţifice din România, prin consultarea cu experţi desemnaţi de către CNATDCU pentru uniformizarea criteriilor de clasificare şi a domeniilor de acreditare. Metodologia de evaluare şi clasificare a editurilor, colecţiilor şi revistelor ştiinţifice se va elabora şi aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de maximum 90 de zile de la data aprobării prezentului ordin;
    j) elaborează un raport de activitate anual; raportul se face public pe site-urile MEC şi CNCS.


    ART. 5
    (1) CNCS poate participa la acţiuni de promovare, reprezentare sau cooperare organizate la nivel naţional sau internaţional numai potrivit mandatului acordat de către ministrul educaţiei şi cercetării sau, după caz, de către secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare, în acord cu scopul şi atribuţiile aprobate prin prezentul regulament.
    (2) Pe baza mandatului acordat de MEC, CNCS poate desfăşura şi domeniul cercetării-dezvoltării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea CNCS
    ART. 6
    (1) CNCS este format din 21 de membri, inclusiv preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai acestuia, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii CNCS sunt numiţi pentru un mandat de patru ani.
    (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, între reuniunile în plen, membrii CNCS se pot organiza în organe de lucru - comisii sau grupuri de lucru - ale căror mandate se stabilesc prin hotărâri luate în şedinţa CNCS.

    ART. 7
    (1) Membrii CNCS sunt desemnaţi pe criterii de prestigiu profesional şi moral dintre cadrele didactice universitare, cercetătorii, selectaţi pe baza performanţelor lor ştiinţifice cu relevanţă internaţională, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, sau care îndeplinesc cerinţele, condiţiile şi criteriile pentru obţinerea acestor titluri.
    (2) Membrii CNCS desemnaţi nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţi de către alte persoane.

    ART. 8
    Mandatul membrilor CNCS este de 4 ani.

    ART. 9
    (1) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNCS sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul sau pentru situaţiile prevăzute la art. 10, numirea altui membru se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

    ART. 10
    (1) În cazul în care un membru al CNCS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică, în mod sistematic, în activităţile consiliului, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CNCS.
    (2) Se consideră că un membru nu se implică, în mod sistematic, în activităţile consiliului, în următoarele cazuri:
    a) nu participă la mai mult de 50% din şedinţele din decursul a 6 luni consecutive;
    b) în cazul votului prin mijloace electronice, nu îşi exprimă opţiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului în decursul a 6 luni consecutive;
    c) în alte cazuri stabilite prin ROI.

    (3) Procedura de revocare se desfăşoară după cum urmează:
    a) unul sau mai mulţi dintre membrii CNCS solicită motivat declanşarea procedurii de revocare;
    b) revocarea se confirmă de către comitetul de selecţie care, în urma analizei motivelor care au declanşat procedura, face o propunere motivată privind revocarea şi face o propunere de înlocuire;
    c) în cazul în care, după declanşarea procedurii, elementele pentru revocare conform prevederilor lit. b) nu se confirmă, procedura de revocare încetează.

    (4) Ministrul educaţiei şi cercetării poate revoca, motivat, pe oricare membru al CNCS.
    (5) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte un nou membru, conform prevederilor art. 9.

    ART. 11
    (1) CNCS are un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, desemnaţi de către ministrul educaţiei şi cercetării. Preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi constituie Comitetul executiv.
    (2) Preşedintele CNCS are următoarele atribuţii:
    a) conduce şedinţele de lucru în plen ale CNCS şi ale Comitetului executiv, membrii acestuia putând participa la şedinţele comisiilor sau subgrupurilor de lucru;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNCS, pe baza propunerilor Comitetului executiv; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNCS, la cererea oricărui membru al CNCS;
    c) asigură legătura operativă a CNCS cu ministrul educaţiei şi cercetării şi, după caz, cu secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare, în vederea informării acestora despre activitatea CNCS;
    d) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor şi documentelor elaborate de CNCS în îndeplinirea atribuţiilor către ministrul educaţiei şi cercetării şi, după caz, către secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare;
    e) reprezintă CNCS în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat de către ministrul educaţiei şi cercetării.

    (3) În cazul indisponibilităţii sale, atribuţiile preşedintelui sunt preluate de vicepreşedinţi, cu alternarea preluării atribuţiilor de către cei doi vicepreşedinţi.

    ART. 12
    Pentru realizarea diferitelor activităţi, CNCS poate constitui, pe perioadă determinată, organe de lucru - comisii, grupuri de lucru - conduse de unul din membrii CNCS, ale căror componenţă şi mandat se aprobă prin hotărâre adoptată prin votul majoritar al membrilor CNCS. Hotărârea se comunică conform prevederilor art. 11 alin. (2) lit. (d).

    ART. 13
    (1) Membrii CNCS desemnaţi pentru conducerea şedinţelor comisiilor sau grupurilor de lucru raportează despre rezultatele acestora în cadrul şedinţelor Comitetului executiv şi ale şedinţelor în plenul CNCS.
    (2) Standardele minimale care trebuie îndeplinite de membrii acestor organe de lucru, componenţa şi regulamentele lor sunt stabilite de CNCS şi publicate pe site-ul web propriu.
    (3) Organele de lucru pot include membri CNCS şi experţi din afara CNCS, atât din ţară, cât şi din străinătate.

    ART. 14
    Pentru a adopta o hotărâre, membrii CNCS pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, în situaţia în care a fost adoptată în şedinţă această modalitate de vot, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform ROI.

    ART. 15
    (1) Pentru luarea hotărârilor care necesită majoritate simplă în cadrul şedinţelor CNCS este necesară prezenţa a cel puţin 11 membri CNCS.
    (2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, deciziile se pot adopta numai dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform hotărârii adoptate pentru utilizarea acestei proceduri.
    (3) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 10 şi 11, deciziile CNCS sunt aprobate prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, în cazul votului în cadrul şedinţelor, respectiv prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor votanţi, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.

    ART. 16
    Pentru îndeplinirea misiunii, scopului şi atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentului ordin, CNCS adoptă ROI şi îl transmite la MEC în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului pentru aprobarea componenţei CNCS. ROI se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 17
    Şedinţele CNCS se convoacă de către preşedintele CNCS, inclusiv la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, sau, după caz, de către secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare sau la cererea a cel puţin 7 dintre membrii CNCS.

    ART. 18
    (1) Ministrul educaţiei şi cercetării sau un reprezentant al acestuia, precum şi secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare ori un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la şedinţele CNCS, în calitate de observatori.
    (2) Pot participa, de drept, în calitate de observatori, la şedinţele CNCS, în funcţie de subiectele aflate în ordinea de zi, directorul general pentru învăţământ universitar, directorul general pentru management CDI din MEC, directorul general al Unităţii executive pentru finanţarea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFISCDI).

    ART. 19
    CNCS poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori sau de consultanţi.

    CAP. III
    Finanţarea CNCS
    ART. 20
    Bugetul CNCS este asigurat de către MEC şi se constituie pe bază contractuală între MEC şi UEFISCDI sau din alte surse legal constituite gestionate de UEFISCDI, conform art. 217 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    Pentru activitatea desfăşurată, membrii CNCS şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

    ART. 22
    (1) În vederea încadrării în bugetul alocat, membrii CNCS şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul acelor membri ai CNCS sau acelor specialişti din comisiile sau grupurile de lucru ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

    CAP. IV
    Secretariatul CNCS
    ART. 23
    (1) CNCS are un secretariat tehnic care asigură sprijinul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CNCS şi ale organelor de lucru ale acestuia şi gestionează pagina de web a CNCS.
    (2) Suportul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNCS sunt asigurate de către MEC, prin Direcţia generală management CDI.

    CAP. V
    Etica
    ART. 24
    (1) Membrii CNCS adoptă Codul de conduită privind asigurarea imparţialităţii, independenţei şi evitarea conflictului de interese în îndeplinirea atribuţiilor care le revin şi răspund, potrivit legii, în caz de încălcare a acestuia.
    (2) Membrii CNCS şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta, cu maximă celeritate, preşedintelui CNCS orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor supuse direct conflictului de interese.

    ART. 25
    Membrii CNCS nu pot face parte din componenţa altui organism consultativ al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    CAP. VI
    Răspunderea membrilor CNCS
    ART. 26
    (1) Membrii CNCS răspund, în condiţiile legii, pentru orice hotărâre cu privire la un aviz sau recomandare emise în exercitarea atribuţiilor sale care a creat un prejudiciu MEC/ASCD sau conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare care implementează proiecte propuse de CNCS.
    (2) Nu răspunde membrul CNCS care a votat împotriva unei hotărâri şi a informat pe ministrul educaţiei şi cercetării şi, după caz, pe secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a activităţii de cercetare-dezvoltare despre riscul producerii unui prejudiciu.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016