Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 ianuarie 2020  privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 7 ianuarie 2020 privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 56 bis din 28 ianuarie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1 din 7 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 29 ianuarie 2020.
──────────
        Prezentul regulament are ca scop stabilirea regulilor şi procedurilor privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.
    ART. 1
    (1) Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi ce au ca scop:
    a) Identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
    b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi altor deţinători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice şi stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;
    c) Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.

    (2) Lucrările de înregistrare sistematică se pot realiza pentru întreg teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.
    (3) Lucrările se realizează în baza contractului de execuţie a lucrărilor de înregistrare sistematică, încheiat în condiţiile legii.
    (4) Modificările legislaţiei din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, care au legătură cu desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică se aplică de la data intrării în vigoare a respectivelor reglementări, inclusiv pentru etapele rămase de executat, în cazul contractelor aflate în derulare.
    (5) În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului, respectiv:
    a) planul cadastral;
    b) registrul cadastral al imobilelor;
    c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.

    (6) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi conţin informaţii privitoare la imobilele şi deţinătorii identificaţi în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică cu excepţia opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători care se întocmeşte la nivel de UAT în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate pe UAT.
    (7) Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:
    a) organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică la nivel naţional şi local care are ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi cu privire la beneficiile, drepturile şi obligaţiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică;
    b) realizarea lucrărilor preliminare ce cuprind: identificarea limitelor UAT, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate;
    c) realizarea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice;
    d) actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;
    e) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepţie desemnată în acest scop;
    f) derularea campaniei de informare cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului;
    g) publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice ale cadastrului;
    h) înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate;
    i) actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;
    j) închiderea lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea înscrierii în cartea funciară şi deschiderea noilor cărţi funciare;
    k) informarea publică, prin afişare, pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unităţi administrativ-teritoriale;
    l) comunicarea în condiţiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral;
    m) arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

    (8) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările sunt denumite astfel:
    a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau al lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate ca urmare a contractării acestora de către UAT, cofinanţate în cadrul Programului:
        Livrarea 1 - Raport preliminar conţine informaţii privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele şi graficul de execuţie a lucrărilor, alocarea resurselor materiale şi umane etc. şi se întocmeşte în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfăşurate la nivel de UAT;
        Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;
        Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.

    b) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral:
        Livrarea 1 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;
        Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.    CAP. 1
    Specificaţii tehnice pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
    ART. 2
    Definiţii/Acronime/Abrevieri
        Achizitor - Autoritatea/Instituţia publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor de înregistrare sistematică;
        ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
        BI - Buletin de Identitate;
        CF - Carte Funciară;
        .cgxml - Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică:
        CI - Carte de Identitate;
        CNP - Cod Numeric Personal;
        CUI - Cod Unic de Înregistrare;
    CNC - Centrul Naţional de Cartografie;
        Contract - atunci când nu este precizat altfel, termenul contract folosit în cadrul prezentelor specificaţii tehnice face referire la contractul încheiat între achizitor şi prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
        DDAPT - Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile CR proprietate emise în baza legilor proprietăţii;
        Deţinător de imobil - Titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor;
        Documente tehnice - Documentele tehnice ale cadastrului;
        H.G. - Hotărârea Guvernului;
        ID - Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică. Acesta este unic la nivelul UAT şi reprezintă identificatorul sub care se regăseşte imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
        Imobil - Terenul cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, care aparţine unuia sau mai multor proprietari şi se identifică printr-un număr cadastral unic;
        Lege - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/13.03.1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        Nr. cad - Număr cadastral;
        Nr. top - Număr topografic;
        OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
        PAD - Documentaţia cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii;
        Prestator - Persoana fizică sau juridică autorizată de ANCPI conform Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/29.03.2010, cu modificările şi completările ulterioare;
        Programul Naţional - Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023;
        UAT - Unitatea administrativ-teritorială;
        UI - Unitatea individuală din construcţiile de tip condominiu.


    DATE GENERALE
    1.1.1. Definirea lucrărilor sistematice de cadastru
    ART. 3
        Lucrările sistematice de cadastru presupun:
    - identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
    – identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice şi stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;
    – afişarea publică a rezumatelor obţinute în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate şi deschiderea noilor cărţi funciare.    1.1.2. Instituţii implicate
    ART. 4
    (1) ANCPI este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului Naţional, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor şi deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor UAT-urilor.
    (2) OCPI coordonează activităţile de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral şi colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfăşurare a activităţilor de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: verifică şi recepţionează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, soluţionează cererile de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice.
        Prin biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în evidenţa căruia se află UAT, OCPI deschide cărţile funciare şi transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în vederea comunicării lor.

    (3) Conform Legii, primarul UAT are obligaţia să înştiinţeze prin orice mijloc de publicitate pe deţinătorii imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru şi anume: să permită accesul Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor. Prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziţia Prestatorului informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare regizării lucrării de înregistrare sistematică. Primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepţionării lor de către comisia de recepţie stabilită în acest scop la nivelul OCPI în vederea însuşirii tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii şi pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată şi prin emiterea unei adeverinţe care să confirme însuşirea de către primar a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale.
    (4) Instituţia Prefectului în raza căreia sunt situate UAT-urile pe al căror teritoriu se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuţii de a asigura realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor de interes naţional şi de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Naţional.


    1.1.3. Aspecte sociale cu incidenţa în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru
    ART. 5
    (1) În cadrul comunităţilor din UAT-ul care face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situaţiei civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le deţin.
    (2) Sunt considerate categorii de persoane vulnerabile: persoanele cu dizabilităţi, persoanele care nu ştiu să scrie ori să citească, persoanele în vârstă care nu se pot deplasa sau prezintă dificultăţi de vorbire, vedere, auz, persoanele din categoria minorităţilor etnice care nu cunosc limba română, persoanele puse sub interdicţie, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, alte categorii identificate cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.

    ART. 6
        Prestatorul trebuie să acorde pe parcursul realizării lucrărilor o atenţie deosebită categoriilor menţionate mai sus şi să colaboreze cu primăria pentru a asigura participarea la lucrări a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.


    1.2. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ŞI DOCUMENTELE TEHNICE REZULTATE
    1.2.1. Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică
    ART. 7
        Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a tuturor imobilelor ce fac obiectul contractelor încheiate cu achizitorul.

    ART. 8
        Documentele tehnice ale cadastrului care se întocmesc în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:
    a) planul cadastral - conţinutul planului cadastral este prezentat în Anexa nr. 1;
    b) registrul cadastral al imobilelor - modelul registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2;
    c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători - modelul opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători este prezentat în Anexa nr. 3.    1.2.2. Informaţii generale necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică
    ART. 9
    (1) Informaţiile şi datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică, sunt puse la dispoziţia Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale.

    ART. 10
        OCPI pune la dispoziţia Prestatorului, informaţiile şi datele pe care le deţine cu privire la imobile, necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică. Principalele date ce pot fi predate sunt:
    a) limitele unităţii administrativ-teritoriale şi ale intravilanelor componente deţinute de către oficiul teritorial, utilizate în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară;
    b) ortofotomozairul corespunzător sectoarelor cadastrale sau unităţii administrativ-teritoriale în funcţie de obiectul lucrărilor;
    c) planurile cadastrale/topografice;
    d) planurile parcelare, avizate de către comisia locală de fond funciar şi recepţionate de către oficiul teritorial;
    e) PAD-urile active provenite din înregistrarea sporadică;
    f) baza de date a titlurilor de proprietate care conţine informaţii textuale din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii şi fişierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate. Titlurile de proprietate vor fi puse la dispoziţia prestatorului în format electronic (format .pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark);
    g) baza de date a registrelor de transcripţiuni-inscripţiuni;
    h) copii ale cărţilor funciare;
    i) fişiere .cgxml cu informaţii din baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;
    j) date referitoare la reţeaua naţională geodezică (planimetrie, altimetrie);
    k) alte documentaţii (hărţi de carte funciară, sisteme informaţionale specifice etc.);
    l) planul sectoarelor cadastrale ce fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică în format .dxf şi/sau .shp.


    ART. 11
    (1) Prestatorul are obligaţia să solicite în termen de cel mult 10 zile de la încheierea contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică toate documentele necesare realizării lucrărilor, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară gestionat de ANCPI. Termenul de predare a datelor de către OCPI este de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente nu prelungeşte termenul de prestare a serviciilor.
    (2) Furnizarea datelor necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică se face cu titlu gratuit, iar Prestatorul lucrărilor are obligaţia de a utiliza informaţiile şi datele primite doar în vederea realizării acestora.
    (3) Datele pot fi predate şi etapizat, conform programului stabilit cu Prestatorul lucrării. Fiecare predare se va consemna într-un proces-verbal de predare-primire, semnat de către reprezentanţii părţilor implicate.
    (4) Prestatorul poate descărca datele disponibile din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în format .xml. În acest sens, pentru a avea acces la datele şi informaţiile puse la dispoziţie de ANCPI/OCPI, Prestatorul completează şi transmite către OCPI cererea de acces, angajamentul de confidenţialitate întocmit conform Anexei nr. 4 şi mandatul prin care acesta autorizează reprezentanţii care pot accesa online, în numele său, baza de date digitală pusă la dispoziţie de către ANCPI. În mandat se vor preciza numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanţilor şi va fi însoţit de copii ale cărţilor de identitate ale acestora. Fiecare reprezentant al Prestatorului va completa o cerere de acces la datele digitale.

    ART. 12
        Prestatorul este responsabil de îndeplinirea cerinţelor privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal se colectează şi prelucrează în cadrul procesului de înregistrare sistematică, conform prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.    1.3. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
    ART. 13
    (1) Informaţiile privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se vor aduce la cunoştinţa publică de către ANCPI, pe pagina de internet special creată. Anunţul va cuprinde identificarea şi reprezentarea grafică a UAT-ului şi a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările.
    (2) În vederea publicării anunţului, entitatea interesată comunică OCPI sau ANCPI următoarele documente:
    a) adresa privind solicitarea pentru aducerea la cunoştinţă publică pe pagina de internet special creată de ANCPI, a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică;
    b) planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări, care va fi publicat pe pagina de internet a ANCPI;
    c) copia contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică încheiat cu o persoană autorizată în condiţiile legii şi a actelor adiţionale la acesta.


    1.3.1. Campania de informare publică privind începerea lucrărilor
    ART. 14
    (1) Campania de informare publică la nivel local se realizează de către Prestator cu sprijinul primăriei, anterior începerii lucrărilor de teren şi se va desfăşura inclusiv pe toată perioada derulării acestora.
    (2) În cadrul campaniei de informare publică locală Prestatorul realizează:
    a) analiza situaţiei la nivelul UAT/sectoarelor cadastrale în ceea ce priveşte particularităţile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare. În acest sens, Prestatorul împreună cu primăria evaluează condiţiile şi cerinţele executării unei campanii de informare care să sprijine derularea lucrărilor de înregistrare sistematică;
    b) derularea campaniei de informare publică locală.


    ART. 15
        În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în cadrul Programului Naţional, toate materialele informaţionale (pliante şi postere) vor fi puse la dispoziţia Prestatorului de către CNC prin intermediul OCPI. Excepţie fac lucrările derulate din fondurile proprii ale UAT-urilor. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaţionale, precum şi cantităţile necesare vor fi stabilite de ANCPI la solicitarea OCPI şi vor fi comunicate CNC în vederea tipăririi lor în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de servicii. OCPI va prelua materialele informaţionale şi va încheia cu prestatorul un proces verbal de predare primire în care se va specifica obligatoriu numărul acestora.

    ART. 16
    (1) Prestatorul are obligaţia:
    a) de a distribui pliantele şi de a afişa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, şcoală, dispensar, poştă etc.) în perioada campaniei de informare, iar la finalizarea activităţii va încheia un proces-verbal, semnat de către reprezentanţii UAT şi ai Prestatorului, care atestă parcurgerea acestei etape de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite;
    b) de a organiza cu sprijinul primăriei întâlniri de informare cu cetăţenii, în funcţie de particularităţile UAT-ului şi de nevoile identificate (existenţa străinaşilor, aşezărilor informale, minorităţilor etnice etc.), iar la finalizarea activităţii va încheia un proces-verbal ce conţine date privind calendarul întâlnirilor realizate, inclusiv numărul participanţilor, probleme semnalate etc. La întâlnirile de informare vor fi invitaţi şi pot participa reprezentanţi ai OCPI şi/sau ANCPI.

    (2) Desfăşurarea campaniei de informare din această etapă va fi descrisă în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" căruia îi vor fi ataşate Procesul-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite şi Procesul-verbal ce conţine date privind calendarul întâlnirilor realizate.

    ART. 17
    (1) În cazul în care lucrările de înregistrare sistematică se desfăşoară la nivel de UAT, Prestatorul are şi obligaţia de a organiza, cu ajutorul primăriei, cel puţin un punct de informare unde cetăţenii pot solicita explicaţii suplimentare. Organizarea punctelor de informare se realizează în aşa fel încât să se maximizeze participarea cetăţenilor la lucrările de cadastru.
    (2) Punctele de informare funcţionează în perioada derulării Lucrărilor de teren şi în cele de pregătire a publicării şi respectiv de publicare a documentelor tehnice.
    (3) Pentru a ţine seama de specificul fiecărei localităţi, în organizarea campaniei de informare locală pot fi implicaţi, mai ales în cadrul întâlnirilor or, formatori de opinie locali care au credibilitate în faţa oamenilor şi care pot influenţa comportamentul acestora (de exemplu: preotul, învăţătorii, personalul medical etc.).
    (4) În localităţile în care sunt întâlnite situaţii particulare (populaţii minoritare care nu vorbesc limba română, cu grad scăzut de educaţie etc.), se au în vedere elemente de particularizare cum ar fi: includerea în echipele de promotori a unor persoane care vorbesc limba minorităţilor respective, extinderea numărului de întâlniri etc.
    (5) În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică desfăşurate la nivel de UAT prestatorul monitorizează activităţile referitoare la campania de informare locală şi întocmeşte un raport de monitorizare ce conţine detalii legate de:
    - întâlnirile de informare cu cetăţenii: data, durata, număr de participanţi, număr de materiale informaţionale distribuite, cine a susţinut proiectul din partea autorităţilor, formatori de opinie care au participat şi susţinut campania, lista principalelor probleme ridicate;
    – activităţile de distribuire/afişare: număr de pliante/postere distribuite/afişate, de acţiuni de difuzare pe fiecare localitate din UAT, lista cu problemele întâmpinate în timpul difuzării;
    – activităţile desfăşurate în cadrul punctelor de informare: perioada în care a funcţionat punctul de informare, numărul de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu problemele întâmpinate etc.;
    – lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate :întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi etc.

    (6) Raportul de monitorizare este parte a Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare".


    1.3.2. Activităţi preliminare şi derularea lucrărilor de specialitate
    ART. 18
    (1) Prestatorul analizează datele analogice şi digitale preluate, realizează deplasări la teren şi stabileşte modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, incluzând activităţi precum:
    - alegerea soluţiei tehnice pentru execuţia lucrărilor;
    – stabilirea resurselor materiale şi umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor;
    – elaborarea programului de execuţie a lucrărilor pe etape şi tipuri de operaţiuni;
    – realizarea planului principalelor activităţi şi stabilirea termenului estimat de realizare a fiecărei activităţi;

    (2) Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor va fi evidenţiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare".

    ART. 19
    (1) În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică în care este prevăzută Livrarea - "Raport preliminar", activităţile sus-menţionate vor fi descrise în cadrul acestuia.
    (2) Raportul preliminar va include:
    1. Evaluarea datelor primite;
    2. Analiza datelor rezultate din activitatea de recunoaştere a terenului;
    3. Descrierea soluţiei tehnice;
    4. Programul lucrărilor care prezintă organizarea activităţilor şi termenele de realizare a lucrărilor din punct de vedere a resurselor umane şi tehnice implicate în diverse etape, persoane responsabile pentru fiecare activitate etc. Programul lucrărilor include planul principalelor activităţi;
    5. Raportul de analiză privind derularea campaniei de informare locală şi planul de acţiune aferent;
    6. Evaluarea riscurilor;
    7. Sistemul de asigurare a calităţii;
    8. Planul sectoarelor cadastrale şi motivarea privind modificarea sectorizării, în situaţia în care prestatorul consideră că nu poate folosi la realizarea lucrărilor planul sectoarelor cadastrale pus la dispoziţie de OCPI;
        Planul principalelor activităţi va fi întocmit conform modelului de mai jos:
        Judeţ:
        UAT:
        Sector cadastral nr.: ................

┌────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire │Nr. zile │Perioadă │Termen de │
│crt.│activitate │calendaristice│calendaristică│finalizare│
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Analiză şi │ │ │ │
│ │integrare date │ │ │ │
│ │existente, │ │ │ │
│ │realizare │ │ │ │
│1 │măsurători │ │ │ │
│ │topografice, │ │ │ │
│ │identificare │ │ │ │
│ │deţinători şi │ │ │ │
│ │colectare acte │ │ │ │
│ │de proprietate │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Integrare date │ │ │ │
│2 │şi generare │ │ │ │
│ │fişiere .cgxml │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Realizare │ │ │ │
│3 │documente │ │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │ │
│ │cadastrului │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Actualizare │ │ │ │
│ │documente │ │ │ │
│ │tehnice ca │ │ │ │
│ │urmare a │ │ │ │
│ │soluţionării │ │ │ │
│ │cererilor de │ │ │ │
│ │rectificare şi │ │ │ │
│4 │a integrării │ │ │ │
│ │înregistrărilor│ │ │ │
│ │din cărţile │ │ │ │
│ │funciare │ │ │ │
│ │efectuate în │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │înregistrării │ │ │ │
│ │sporadice │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘
    (3) Planul principalelor activităţi completat conform progresului lucrărilor, constituie documentul în baza căruia Prestatorul va întocmi Raportul de activitate, care se transmite lunar Achizitorului.

    ART. 20
    (1) Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică fiecărui imobil i se alocă un identificator unic la nivelul UAT (ID - număr natural de la 1 la n). În cazul în care la nivelul UAT-ului au fost executate anterior lucrări de înregistrare sistematică, OCPI va comunica Prestatorului primul ID disponibil.
    (2) Datele grafice şi textuale asociate unui imobil sunt stocate în fişiere tip .xml cu denumirea ID.cgxml, iar actele asociate acestuia sunt stocate în fişiere tip .pdf cu denumirea ID.pdf.
    (3) În cazul unităţilor individuale din construcţiile de tip condominiu (UI), denumirea fişierelor .pdf asociate este de forma:
        ID-Cn-Um.pdf, unde:
        ID - identificator imobil;
        Cn - litera "C" urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu;
        Um - litera "U" urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu.    ART. 21
        Lucrările de specialitate se realizează în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970. Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

    ART. 22
        În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafeţele rezultate din măsurători.

    ART. 23
        Potrivit Legii, situaţia imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară.

    1.3.2.1. Determinarea limitelor tarlalelor şi cvartalelor şi actualizarea limitelor sectoarelor cadastrale
    ART. 24
        Pentru identificarea amplasamentelor imobilelor, Prestatorul va ţine seama de evidenţa imobilelor la nivel de tarla şi cvartal, utilizată în procesul de restituire a proprietăţilor conform legilor funciare.

    ART. 25
    (1) Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp (şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.), stabilită pentru organizarea lucrărilor cadastrale în cadrul unei UAT. Totalitatea elementelor liniare stabile în timp alcătuiesc Sectorul cadastral 0.
    (2) Limitele ce definesc sectorul cadastral nu intersectează limitele de imobile, astfel încât fiecare imobil va fi cuprins integral într-un singur sector cadastral. Limitele cvartalelor şi tarlalelor coincid cu limitele imobilelor componente, astfel încât fiecare imobil va fi cuprins integral într-o singură tarla/cvartal. Cu excepţia Sectorului cadastral 0, fiecare sector cadastral va fi format din unul/una sau mai multe cvartale/tarlale. Limitele sectoarelor cadastrale pot fi modificate la solicitarea prestatorului, în situaţia în care se impune acest lucru (de ex: modificări ale detaliilor din teren, o mai bună organizare a lucrărilor de înregistrare sistematică etc.)

    ART. 26
        După realizarea lucrărilor de cadastru la teren, limitele sectoarelor cadastrale se vor actualiza ca urmare a determinării limitelor imobilelor componente.


    1.3.2.2. Identificarea limitelor imobilelor
    ART. 27
    (1) Lucrările de înregistrare sistematică se realizează prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor UAT şi a limitelor intravilanelor deţinute de OCPI.
    (2) Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru extravilan şi planului la scara 1:2000 pentru intravilan.
    (3) Situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin lucrările de înregistrare sistematică efectuate şi actele juridice colectate.
    (4) Limitele imobilelor se determină prin măsurători topografice ale punctelor de detaliu sau prin metoda combinată (măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor) în situaţia în care planurile asigură respectarea cerinţelor de precizie. Imobilul împrejmuit este acel imobil clar delimitat de imobilele învecinate, care are toate limitele materializate prin elemente stabile în timp, precum: garduri, drumuri, calcane/faţade ale construcţiilor, clar identificabile.
    (5) Delimitarea imobilelor se face în prezenţa deţinătorilor imobilelor. În cazul în care, deşi convocaţi, deţinătorii nu se prezintă, Prestatorul împreună cu reprezentantul primăriei identifică limitele imobilelor în lipsa acestora.
    (6) Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai altor persoane juridice care deţin terenuri în proprietate ori în administrare, sau cu alt titlu, au obligaţia de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor în cauză. În cazul neprezentării acestora, identificarea imobilelor se face de către Prestator împreună cu reprezentantul primăriei.
    (7) Limitele imobilelor înregistrate anterior în evidenţele de cadastru ale oficiilor teritoriale se preiau în planul cadastral. În cazul în care se constată diferenţe între datele înregistrate şi situaţia existentă la teren, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic se modifică conform situaţiei identificate ca urmare a măsurătorilor efectuate.


    1.3.2.3. Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan şi înscrierea suprafeţelor
    ART. 28
    (1) Limitele imobilelor împrejmuite pot fi determinate:
    a) prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu;
    b) prin metoda combinată: măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari).

    (2) În cazul imobilelor neîmprejmuite, limitele se stabilesc prin măsurători, în prezenţa deţinătorilor şi pe baza planurilor existente.
    (3) Lăţimea străzilor, drumurilor comunale şi uliţelor se stabileşte între limitele imobilelor. Detaliile liniare (drumuri, străzi, uliţe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile şi primesc un singur identificator pe toată lungimea lor, cu excepţia subtraversărilor, iar dacă sunt intersectate cu alte detalii liniare se respectă ierarhia: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate.
    (4) În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar pentru înregistrarea suprafeţelor rezultate se procedează astfel:
    a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate;
    b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa rezultată din măsurători, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate. Când suprafaţa rezultată din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se va înscrie dreptul de proprietate pentru suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.    1.3.2.4. Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan şi înscrierea suprafeţelor
    ART. 29
    (1) Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferenţiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului şi se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi teren.
    (2) În situaţia în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informaţiilor obţinute de la Achizitor, OCPI, primărie şi deţinători.
    (3) În situaţia în care, în urma măsurării sectorului cadastral din extravilan se constată că suprafaţa acestuia este mai mică decât suprafaţa însumată a parcelelor înscrise în titlurile de proprietate aferente sectorului cadastral, Prestatorul realizează următoarele operaţiuni:
    a) identifică amplasamentele imobilelor din sector, preluate din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    b) identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu au fost deschise cărţi funciare, pe baza titlurilor de proprietate, a limitelor indicate de către titular, reprezentantul primăriei, alte persoane interesate;
    c) stabileşte noile amplasamente ale parcelelor ca urmare a diminuării proporţionale a suprafeţelor imobilelor din sectorul cadastral;
    d) prezintă proprietarilor din sectorul cadastral soluţia propusă şi în funcţie de răspunsul acestora procedează astfel:
    - în cazul în care proprietarii imobilelor sunt de acord cu noile amplasamente şi cu suprafeţele stabilite, aceştia vor semna în acest sens declaraţiile cuprinse în fişele de date ale imobilelor, iar situaţia imobilelor astfel stabilită va fi înregistrată în documentele tehnice ale cadastrului;
    – în cazul în care proprietarii imobilelor nu sunt de acord cu noile amplasamente şi cu suprafeţele diminuate şi nu pot indica nici amplasamentele şi nici limitele imobilelor, iar identificarea nu poate fi realizată nici de către Prestator, acesta va proceda la alocarea unui singur ID pentru întregul sector cadastral, care va fi considerat un singur imobil. În Registrul cadastral al imobilelor, în partea a 2-a, Proprietatea/Posesia, se vor menţiona titularii drepturilor de proprietate conform titlurilor de proprietate din sectorul respectiv şi informaţiile aferente deschiderii cărţilor funciare individuale derivate, care se deschid pentru fiecare imobil în parte în favoarea titularului dreptului înscris în titlul de proprietate.


    (4) Conform Legii, actualizarea cărţilor funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, prin realizarea geometriei fiecărui imobil, se poate realiza cu acordul tuturor proprietarilor, iar în lipsa consensului, prin hotărâre judecătorească definitivă. Proprietarii înscrişi în cărţile funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector îşi pot exercita liber prerogativele dreptului de proprietate, potrivit Legii, în regim de carte funciară.
    (5) În cazul imobilelor situate în extravilan pentru înscrierea suprafeţelor rezultate din măsurători se procedează astfel:
    - în cazul imobilelor care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale;
    – în cazul imobilelor care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeţei în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează:
    a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate;
    b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa măsurată când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate. Când suprafaţa măsurată este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se înregistrează suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.


    (6) În situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate emise conform legilor funciare, suprafaţa fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporţional cu suprafaţa din titlul de proprietate. Suprafaţa imobilelor înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară nu se modifică cu excepţia situaţiei în care se constată un deficit de suprafaţă la nivelul UAT, situaţie în care suprafaţa tuturor imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se diminuează până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.
    (7) În situaţia în care numărul tarlalei şi/sau al parcelei lipsesc, pentru gestionarea lucrărilor şi stabilirea deficitului la nivel de tarla/sector cadastral, executantul poate atribui, cu acordul primăriei, numere de tarla şi/sau parcelă care să asigure identificarea parcelelor în cadrul tarlalelor, fără ca această operaţiune să implice modificarea titlurilor de proprietate.


    1.3.2.5. Identificarea construcţiilor
    ART. 30
    (1) Construcţiile identificate pe teren se consemnează în fişa de date a imobilului şi se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului. Se înregistrează construcţiile identificate în teren, cu suprafaţa mai mare de 1 mp, clasificate după destinaţia stabilită în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Construcţiile se înscriu în documentele tehnice şi în cartea funciară conform legii în baza actelor de proprietate, a documentelor care atestă edificarea acestora potrivit legii, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverinţe eliberate de primar prin care acesta atestă însuşirea informaţiilor tehnice şi juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însuşirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcţiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate şi necontestate. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestaţia a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluţionare a cererii de rectificare.
    (3) În cazul unui imobil cu una sau mai multe construcţii de tip condominiu, care a făcut obiectul înregistrării sporadice, în documentele tehnice ale cadastrului se preiau informaţiile privitoare la construcţii şi unităţile individuale astfel cum au fost înregistrate în cartea funciară. În acest caz, pentru imobil se generează un singur fişier .cgxml care include date despre:
    a) terenul pe care se află construcţiile;
    b) construcţiile condominiu şi individuale;
    c) unităţile individuale componente ale condominiului.

    (4) În cazul unui imobil cu construcţii de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează un singur fişier .cgxml care conţine date despre teren şi construcţii, fără referire la unităţi individuale.    1.3.3. Pregătirea fişei de date a imobilului
    ART. 31
    (1) Prestatorul integrează şi corelează în fişa de date a imobilului informaţiile provenite din toate sursele de date disponibile.
    (2) Prestatorul generează fişe de date pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Fişa de date a imobilului trebuie să conţină informaţii precum:
    a) denumirea UAT;
    b) numărul sectorului cadastral;
    c) identificatorul imobilului;
    d) datele de identificare ale deţinătorului imobilului;
    e) informaţii despre imobil;
    f) numele, prenumele şi semnătura operatorului care a cules datele.

    (3) Fişele de date ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă şi există consens între titulari, vor conţine o declaraţie a acestora cu privire la acordul de a fi înscrişi în documentele tehnice ale cadastrului şi în cartea funciară cu amplasamentele modificate şi cu suprafeţele diminuate.
    (4) Fişa de date constituie un document de lucru al Prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat.
    (5) Fişele întocmite pentru posesori şi cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă trebuie să fie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate precum şi de către prestator
    (6) În situaţia unui imobil cu construcţie de tip condominiu, care a făcut obiectul înregistrării sporadice pentru terenul şi construcţiile condominiu şi individuale se întocmeşte o singură fişă de date, iar pentru unităţile individuale componente ale condominiului se întocmeşte, separat, câte o fişă de date.
    (7) Cu privire la unităţile individuale neînregistrate în cartea funciară, nu se colectează acte şi nu se întocmesc fişe de date, aceste unităţi nefăcând obiectul lucrării de înregistrare sistematică.
    (8) În cazul unui imobil cu construcţie de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează o singură fişă de date ce conţine date despre teren şi construcţie, fără referire la unităţi individuale.
    (9) Modelul fişei de date a imobilului se regăseşte în Anexa nr. 5.


    1.3.4. Identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor
    1.3.4.1. Identificarea deţinătorilor
    ART. 32
    (1) Prestatorul şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători legali ai imobilelor.
    (2) Imobilul cu deţinător identificat este acel imobil pentru care, după caz:
    a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice;
    b) posesia este stabilită conform prevederilor din Lege.

    (3) În cazul în care proprietarul imobilului este identificat, iar din evidenţele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, în fişa de date a imobilului, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în coloana Observaţii se face menţiunea "proprietar decedat".
    (4) Imobilul cu deţinător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituţie implicată nu poate să pună la dispoziţie informaţiile sau evidenţele necesare pentru identificarea deţinătorului. Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători legali nu au fost identificaţi, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea UAT.
    (5) În fişa de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deţinătorul, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în a doua coloană se menţionează înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea UAT, prevăzută de Lege, iar în coloana 5 "Observaţii" se menţionează textul "Proprietar neidentificat".
    (6) În situaţia în care, în etapa de identificare a deţinătorilor, nu se poate identifica codul numeric personal al titularilor drepturilor reale persoane fizice, ori codul unic de înregistrare al persoanelor juridice, în partea a II a cărţii funciare se vor face menţiuni cu privire la lipsa acestor informaţii.
    (7) Pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, Prestatorul va face identificarea imobilelor situate în intravilan şi în extravilanul necooperativizat cu numerele topografice din cărţile funciare vechi. În cazul extravilanului necooperativizat, identificarea se va face dacă aceasta este posibilă potrivit documentelor puse la dispoziţie. Identificarea cu cărţile funciare vechi se va face şi pentru imobilele cu construcţii din extravilanul cooperativizat. În cazul în care imobilul identificat în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se suprapune parţial cu un număr topografic, în cuprinsul fişierului.cgxml, la introducerea datelor despre imobil, în secţiunea asociată părţii I a cărţii funciare, în câmpul "Observaţii/Referinţe" se menţionează textul "parte din nr. topografic".
    (8) Sarcinile imobilelor înscrise în vechile cărţi funciare se preiau obligatoriu în fişierele .cgxml, urmând ca după deschiderea noilor cărţi funciare sarcinile stinse să fie radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.

    ART. 33
        În cazul în care se identifică imobile ce fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanţelor, în baza copiei acţiunii, având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul, puse la dispoziţie de titulari sau alte persoane interesate, în Registrul cadastral al imobilelor, se consemnează la punctul 4 "Notări, procese, interdicţii, etc." următoarele informaţii: numărul dosarului, instanţa la care este înregistrat dosarul, obiectul litigiului, părţile în litigiu. Aceste informaţii se regăsesc şi în fişierele .cgxml.


    1.3.4.2. Colectarea actelor
    ART. 34
    (1) Prestatorul colectează, în copie legalizată, actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva OCPI, a primăriei sau a altor instituţii şi autorităţi publice. În cazul documentelor existente în arhive se eliberează copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul, în cazul în care documentul se regăseşte în original în arhive sau copii ale acestora certificate pentru conformitate cu exemplarul din arhivă, în cazul în care documentul se regăseşte în copie legalizată în arhive.
    (2) De asemenea, primăria eliberează copii legalizate ale actelor necesare întocmirii documentelor tehnice, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
    (3) În cazul localităţilor unde funcţionează birouri ale notarilor publici, în cadrul campaniei de informare publică pe care o desfăşoară, Prestatorul înştiinţează cetăţenii cu privire la necesitatea legalizării pe cale notarială a copiilor actelor de proprietate.
    (5) În vederea înregistrării în documentele tehnice şi în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil, în forma cerută de lege.
    (6) În cazul în care actul de proprietate se referă la mai multe imobile, exemplarul original/copia legalizată/copia certificată se ataşează la dosarul primului imobil, iar celelalte dosare vor conţine copii ale actelor, cu trimitere la ID-ul imobilului în dosarul căruia se află originalul.
    (7) În cazul imobilelor înregistrate în cartea funciară anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică, cu privire la care există acte juridice neînscrise, Prestatorul va actualiza informaţiile privind imobilele, conform actelor juridice puse la dispoziţie. Astfel, în cazul în care există modificări referitoare la proprietarul imobilului faţă de situaţia înregistrată în cartea funciară, în fişa de date a imobilului se menţionează proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor juridice doveditoare colectate, poziţia acestuia se radiază şi se înscrie ultimul proprietar. Prestatorul are obligaţia de a analiza actele juridice puse la dispoziţie, care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză.
    (8) În situaţia în care Prestatorul identifică mai mulţi proprietari asupra aceluiaşi imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza unor acte juridice diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea a II-a existenţa acestei situaţii juridice, fără a fi intabulat dreptul de proprietate. Ulterior, intabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătoreşti definitive, concomitent cu radierea din oficiu a notării.
    (9) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a UAT, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoţită de un înscris emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale, care are obligaţia întocmirii şi modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţie şi cel evidenţiat în inventarul centralizat. Pentru imobilele a căror apartenenţă la domeniul public al statului sau al UAT este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului local, judeţean sau al municipiului Bucureşti de însuşire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile.
    (10) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a UAT care nu întrunesc condiţiile pentru intabulare, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condiţiile legii.
    (11) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a UAT, înscrierea se va efectua în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare


    1.3.4.3. Înscrierea posesiei de fapt asupra imobilului
    ART. 35
    (1) Dispoziţiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:
    a) imobilelor situate în intravilan;
    b) imobilelor din unităţile administrativ teritoriale pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, situate în zonele de extravilan;
    c) imobilelor situate în zonele foste necooperativizate.

    (2) Persoana care nu deţine acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza identificării efectuate de către prestor şi cel puţin un reprezentant al UAT sub condiţia prezentării următoarelor documente:
    a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată/reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;
    b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că:
    (i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
    (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

    c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există.

    (3) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în cazul în care proprietarii înscrişi în cărţile funciare nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor la teren, dar există posesori, în fişele de date ale imobilelor şi în documentele tehnice se înscriu posesorii.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (3) în cărţile funciare deschise din oficiu, se vor prelua proprietarii din vechile cărţi funciare, conform înscrierilor din aceste cărţi şi se va nota posesia de fapt în favoarea posesorilor publicaţi şi necontestaţi ori cu privire la care contestaţiile au fost respinse.
    (5) În situaţia în care, ca urmare a identificării geometriei imobilului determinate conform înregistrării sistematice cu numerele topografice din cărţile funciare vechi, se constată faptul că deţinătorul identificat la teren are acte doveditoare ale dreptului de proprietate numai cu privire la anumite numere topografice şi care compun parţial geometria imobilului, dreptul de proprietate al acestuia va fi înscris numai cu privire la suprafaţa pentru care există acte juridice, iar pentru diferenţa de suprafaţă se va nota posesia în favoarea deţinătorului, în aceeaşi carte funciară.
    (6) Prevederile alin. (5) se aplică imobilelor împrejmuite din intravilan.
    (7) Prestatorul colectează de la posesori documentele menţionate şi copiile actelor de identitate şi de stare civilă.
    (8) Posesia înscrisă în documentele tehnice se notează în cărţile funciare deschise din oficiu ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.
    (9) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi detentori precari, astfel cum sunt definiţi la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor prevăzute la alin. (2) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.
    (10) Potrivit Legii, în cazul imobilelor cu privire la care au fost emise procese-verbale de punere în posesie, dar nu a fost eliberate titlurile de proprietate, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de proprietate se va putea înscrie provizoriu în favoarea titularilor, în baza procesului-verbal de punere în posesie şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar prin care s-a validat dreptul de proprietate, emise în condiţiile legii. Intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condiţiile legii.    1.3.5. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului
    ART. 36
        Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pe sectoare cadastrale şi evidenţiază situaţia tehnică şi juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfăşurării lucrărilor sistematice de cadastru. Prin excepţie, pentru lucrările de înregistrare sistematică derulate pentru întreg UAT-ul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se întocmeşte la nivel de UAT.

    ART. 37
    (1) Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în format digital, anterior predării lor la OCPI. Documentele în format analogic vor fi predate numai la solicitarea expresă a primarului formulată în termen de 3 zile de la primirea datelor în format digital. Prestatorul va preda documentele în format analogic în termen de 5 zile de la solicitare.
    (2) Primarul are obligaţia de a contrasemna documentele tehnice, personal ori printr-un reprezentant desemnat în acest scop, ori de a elibera o adeverinţă prin care atestă însuşirea acestora, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor în format digital.
    (3) În situaţia în care în termenul stabilit, primarul nu răspunde solicitării Prestatorului privind contrasemnarea documentelor tehnice, se va aplica procedura aprobării tacite, conform Legii.

    1.3.5.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI
    ART. 38
        Livrările se predau pe suport electronic.
        Pe eticheta suportului se menţionează:
    - Lucrări de înregistrare sistematică UAT ....................., sectorul/sectoarele cadastrale .................;
    – Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

     Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.


    1.3.5.2. Livrabile
    ART. 39
    (1) Documentaţia în vederea publicării documentelor tehnice ale cadastrului, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos:
        Livrarea - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

┌────┬──────────────┬────────────────────────┐
│ │ │Format/nr. exemplare │
│Nr. │Livrabil ├────────┬───────────────┤
│crt.│ │Format │Format digital │
│ │ │analogic│ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Adeverinţa │ │ │
│ │privind │ │ │
│1 │contrasemnarea│1 ex. │.pdf │
│ │documentelor, │ │ │
│ │după caz │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Memoriu tehnic│ │ │
│2 │cu descrierea │1 ex. │.pdf │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │efectuate │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Raport de │ │ │
│ │monitorizare │ │ │
│3 │(pentru │1 ex │.pdf │
│ │lucrările │ │ │
│ │efectuate la │ │ │
│ │nivel de UAT) │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│4 │Fişele de date│1 ex.*) │.pdf**) │
│ │ale imobilelor│ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Actele │ │ │
│ │colectate în │ │ │
│5 │cadrul │1 ex*) │.pdf**) │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │sistematice de│ │ │
│ │cadastru │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│6 │Fişierele │nu │.xml**) │
│ │.cgxml │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│7 │cadastral al │1 ex. │.pdf │
│ │imobilelor │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al │ │ │
│ │titularilor │ │ │
│ │drepturilor │ │ │
│8 │reale de │1 ex. │.pdf, .xls │
│ │proprietate, │ │ │
│ │al posesorilor│ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Planurile │ │.tiff │
│9 │cadastrale │1 ex. │georeferenţiat,│
│ │ │ │.shp,.dxf │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Planul │ │ │
│ │sectoarelor │ │ │
│ │cadastrale │ │ │
│10 │(pentru │nu │.shp,.dxf │
│ │lucrările │ │ │
│ │efectuate la │ │ │
│ │nivel de UAT) │ │ │
└────┴──────────────┴────────┴───────────────┘

        *) Fişele de date ale imobilelor se vor preda în format analogic doar în cazul în care este obligatorie semnarea acestora de către proprietar/posesor; titlurile de proprietate puse la dispoziţia prestatorului de către OCPI, în format electronic (.pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark) nu se vor preda în format analogic.
        **) Fişierele .cgxml şi .pdf asociate se încarcă de prestator în aplicaţia informatică pe baza user-ului şi a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.

    (2) Un sector cadastral încărcat în aplicaţia informatică se consideră complet atunci când este format din toate imobilele care acoperă suprafaţa acestuia, fără suprapuneri sau goluri între geometrii.
    (3) Modelul Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital se regăseşte în Anexa nr. 10.
    (4) Exceptând fişierele.cgxml şi.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întruneşte condiţiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Forma analogică (hârtie) a livrabilelor trebuie să conţină menţionarea explicită a acestei semnături şi numele/denumirea Prestatorului care a semnat electronic. Utilizarea semnăturii electronice calificate exclude aplicarea ştampilei Prestatorului şi semnăturii olografe pe documentele tipărite, cu excepţia Fişelor de date ale imobilelor cu posesori şi Fişelor de date aferente imobilelor din sectoarele cadastrale cu deficit de suprafaţă pentru care există consimţământul titularilor la diminuarea suprafeţelor, caz în care fişele de date vor fi semnate olograf de posesori/proprietari şi de reprezentantul Prestatorului.
    (5) Prestatorul scanează actele referitoare la imobile şi deţinători şi crează un fişier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fişier care se denumeşte ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.
    (6) Documentele (fişele de date şi actele) se scanează cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fişier este:
    - fişa de date;
    – actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;
    – actele juridice privitoare la imobile.

    (7) Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, în dosare care conţin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil.Pe fiecare dosar se menţionează numele UAT-ului, numărul sectorului cadastral şi intervalul ID conţinut. Ordinea documentelor analogice trebuie să fie identică cu cea din fişierul .pdf.
    (8) Formatul fişierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 7.
    (9) Pentru generarea fişierelor .cgxml Prestatorul îşi poate dezvolta propria aplicaţie sau poate utiliza aplicaţia pusă la dispoziţie de ANCPI.

    ART. 40
    (1) În paralel cu lucrările de înregistrare sistematică se desfăşoară şi înregistrarea sporadică a proprietăţilor, prin care se modifică în permanenţă evidenţa de cadastru şi publicitate imobiliară a imobilelor.
    (2) Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidenţele OCPI prin intermediul funcţionalităţilor sistemului integrat de cadastru şi carte funciară şi de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare". OCPI va comunica Prestatorului orice modificări sau completări ale documentelor predate, apărute pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică (de exemplu: anularea/modificarea unor titluri de proprietate, modificări ale limitelor UAT conform hotărârilor judecătoreşti etc).

    ART. 41
        Documentele tehnice ale cadastrului predate la Livrarea - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" poartă menţiunea "Spre publicare".    1.3.6. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
    1.3.6.1. Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale - Derularea campaniei de informare
    ART. 42
    (1) OCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI, Prestatorului şi Achizitorului, atunci când nu este primăria.
    (2) Cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, Achizitorul asigură publicarea anunţului prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului într-un ziar de largă circulaţie, într- un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, precum şi pe pagina de internet a ANCPI.

    ART. 43
    (1) În perioada de pregătire a publicării, Prestatorul demarează cea de-a doua etapă a campaniei de informare a cetăţenilor cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului rezultate în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică. Campania se va derula inclusiv pe tot parcursul perioadei de publicare a documentelor tehnice.
    (2) Similar cu prima etapă a campaniei de informare, în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în cadrul Programului Naţional materialele informaţionale vor fi puse la dispoziţia Prestatorului de către CNC prin intermediul OCPI, în condiţiile prevăzute la art. 15.
    (3) La finalizarea activităţii se va încheia un proces-verbal, semnat de către reprezentanţii UAT şi ai Prestatorului, care atestă parcurgerea acestei etape de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite.

    ART. 44
    (1) În cazul în care lucrările de înregistrare sistematică se desfăşoară la nivel de UAT Prestatorul monitorizează activităţile referitoare la campania de informare locală şi întocmeşte un raport de monitorizare ce conţine detalii legate de:
    - întâlnirile de informare cu cetăţenii (data, durata, număr de participanţi, cine a participat din partea autorităţilor, probleme identificate);
    – activităţile de afişare (acţiunile de difuzare pe fiecare localitate din UAT, data la care s-au realizat);
    – activităţile desfăşurate în punctele de informare, dacă este cazul (perioada în care a funcţionat punctul de informare corespunzător etapei de publicare, câte ore pe zi a funcţionat acesta, numărul de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu problemele întâmpinate etc.);
    – lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate (întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi etc.).

    (2) Raportul de monitorizare este parte a Livrării -"Documente tehnice ale cadastrului finale" şi acestuia îi va fi anexat Procesul-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite.

    ART. 45
        În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale Procesul-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite va fi anexat înştiinţării OCPI de către Prestator cu privire la încărcarea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a fişierelor .cgxml şi .pdf asociate spre a fi verificate.

    ART. 46
        OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop, asigurând:
    - transportul documentelor tehnice la sediul stabilit pentru afişare;
    – afişarea planurilor;
    – punerea la dispoziţia primăriei a datelor despre imobil, în format digital, conform Anexei nr. 18.    1.3.6.2. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
    ART. 47
    (1) Publicarea documentelor tehnice se face în spaţiul pus la dispoziţie de către primărie, precum şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop.
    (2) Conform Legii, perioada afişării este de 60 de zile.
    (3) În termen de 60 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, prin depunerea cererilor de rectificare a documentelor tehnice. Prin sarcini se înţelege: ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.


    1.3.6.3. Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare
    ART. 48
    (1) Cererea de rectificare a informaţiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afişare şi trebuie însoţită de documentele doveditoare, în forma cerută de Lege.
    Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 8.

    (2) Cererile de rectificare pot fi transmise şi prin mijloace electronice, cu condiţia ca în termen de în maxim 10 zile lucrătoare de la data transmiterii, persoana interesată să depună la sediul OCPI un exemplar original sau o copie legalizată a documentelor doveditoare.

    ART. 49
    (1) Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare din cadrul OCPI desemnată pentru îndeplinirea acestor atribuţii. Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afişării publice, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data finalizării perioadei de afişare.
    (2) Pe durata perioadei de publicare şi de soluţionare a cererilor de rectificare, Prestatorul şi primăria asigură suport tehnic comisiei, prin reprezentanţi desemnaţi în acest scop.
    (3) Atribuţiile comisiei pentru soluţionarea cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:
    - acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;
    – înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor;
    – marcarea imobilelor contestate în documentele cadastrale;
    – analiza documentelor depuse de contestatari;
    – verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar;
    – întocmirea procesului-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare;
    – întocmirea unui tabel centralizator, care conţine imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator.

    (4) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru întocmit în acest scop, ce cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele şi prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat după caz, soluţia dată în rezolvarea cererii, alte menţiuni.
    (5) Separat de registrul cererilor de rectificare se va ţine un registru care conţine numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informaţiilor înregistrate în documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le deţin, data prezentării, identificatorul imobilului verificat/sectorul cadastral, semnătura persoanei şi eventuale menţiuni.
    (6) Verificarea informaţiilor înregistrate se realizează prin consultarea documentelor tehnice al cadastrului precum şi prin punerea la dispoziţia persoanelor interesate, prin intermediul reprezentanţilor UAT, a datelor despre imobil.
    (7) Cererile de rectificare se soluţionează prin proces-verbal care se comunică în condiţiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului verbal de soluţionare a cererilor de rectificare este prezentat în Anexa nr. 9.
    (8) Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
    (9) În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau corectează, după caz. În aceste situaţii prin procesul-verbal de soluţionare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părţilor implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.
    (10) Cererile de rectificare, actele doveditoare şi procesul-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare, se scanează (cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru) şi se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice şi a fişierelor .cgxml.
    (11) Cererile de rectificare, procesul-verbal de soluţionare şi registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului.    1.3.7. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului
    ART. 50
    (1) Prestatorul actualizează documentele tehnice ale cadastrului, în baza documentelor transmise de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, respectiv: procesul-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare, cererile de rectificare, documentele doveditoare.
    (2) Actualizarea fişierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizează de către Prestator prin adăugarea la conţinutul iniţial al acestora, a documentelor transmise de către OCPI în urma soluţionării cererilor de rectificare. Ordinea documentelor în fişier este:
    - fişa de date;
    – actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;
    – actele juridice privitoare la imobile;
    – cererea de rectificare/contestaţia privitoare la calitatea de posesor;
    – actele doveditoare;
    – procesul-verbal de soluţionare a cererii de rectificare.


    ART. 51
    (1) Prestatorul integrează în documentele tehnice finale ale cadastrului, înregistrările din cărţile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice.Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării livrării - Documente tehnice ale cadastrului finale.
    (2) Documentele tehnice ale cadastrului predate la Livrarea - Documente tehnice ale cadastrului finale poartă menţiunea "Documente finale".
    (3) În perioada de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului şi în cea de soluţionare a cererilor de rectificare, OCPI va furniza persoanelor autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, informaţiile privitoare la imobilele recepţionate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea întocmirii de către aceştia a documentaţiilor tehnice necesare efectuării înregistrărilor în cadastru şi cartea funciară, formulate la cererea persoanelor interesate.

    1.3.7.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI
    ART. 52
        Pe eticheta suportului se menţionează:
    - Lucrări de înregistrare sistematică UAT ..............., sectorul/sectoarele cadastrale ..............;
    – Documente tehnice ale cadastrului finale.

     Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.


    1.3.7.2. Livrabile
    ART. 53
    (1) Documentaţia întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos:
        Livrarea - Documente tehnice ale cadastrului finale

┌────┬─────────────┬────────┬───────────────┐
│Nr. │Livrabil │Format │Format digital │
│crt.│ │analogic│ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Cereri de │ │ │
│ │rectificare, │ │ │
│1 │contestaţii, │nu │.pdf*) │
│ │acte, procese│ │ │
│ │verbale, etc.│ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────────┤
│2 │Fişierele │nu │.xml*) │
│ │.cgxml │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│3 │cadastral al │nu │.pdf │
│ │imobilelor │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al │ │ │
│ │titularilor │ │ │
│ │drepturilor │ │ │
│4 │reale de │nu │.pdf,.xls │
│ │proprietate, │ │ │
│ │al │ │ │
│ │posesorilor │ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Planurile │ │.tiff │
│5 │cadastrale │nu │georeferenţiat,│
│ │ │ │.shp,.dxf │
├────┼─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Planul │ │ │
│6 │sectoarelor │nu │.shp,.dxf │
│ │cadastrale │ │ │
│ │după caz │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Raport de │ │ │
│7 │monitorizare,│nu │.pdf │
│ │după caz │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴───────────────┘

        *) Fişierele .cgxml şi .pdf asociate se încarcă de Prestator în aplicaţia informatică, pe baza user-ului şi a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.

    (2) Modelul Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital se regăseşte în Anexa nr. 10.
    (3) Exceptând fişierele.cgxml şi.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întruneşte condiţiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
    (4) Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidenţele OCPI prin intermediul funcţionalităţilor sistemului integrat de cadastru şi carte funciară şi de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult de 5 zile lucrătoare înainte de data predării Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului finale". GRAFICUL DE ACTIVITĂŢI

┌────┬─────────────┬────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Durata estimată a │
│ │ │ │activităţii*1) │
│ │ │ │(zile) │
│ │ │ ├─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Lucrări │
│ │ │ │ │realizate │
│Nr. │Descriere │Responsabil de │ │la nivel │
│crt.│activitate │activitate │Lucrări │de sector │
│ │ │ │realizate│cadastral │
│ │ │ │la nivel │pentru un │
│ │ │ │de UAT │număr │
│ │ │ │ │estimat de│
│ │ │ │ │2500 │
│ │ │ │ │imobile │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┴──────────┤
│ │Întocmire │ │ │
│ │Livrarea - │ │ │
│ │Raport │ │ │
│1 │Preliminar │Prestator │35*1) │
│ │(inclusiv │ │ │
│ │refacere dacă│ │ │
│ │este cazul) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │Verificarea │ │ │
│ │şi recepţia │ │ │
│ │Livrării - │ │ │
│ │"Raport │ │ │
│2 │Preliminar" │Achizitor │14 │
│ │(inclusiv │ │ │
│ │verificarea │ │ │
│ │Raportului │ │ │
│ │refăcut) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │Acceptanţă │ │ │
│3 │Livrare - │Achizitor │5 │
│ │"Raport │ │ │
│ │Preliminar" │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼──────────┬─────────┤
│ │Derularea │ │ │ │
│ │lucrărilor de│ │ │ │
│4 │specialitate │Prestator │240- │60-220*2)│
│ │(inclusiv │ │540*2) │ │
│ │refaceri dacă│ │ │ │
│ │este cazul) │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│ │şi recepţia │ │ │ │
│ │Livrării - │ │ │ │
│ │"Documente │ │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │ │
│5 │cadastrului │OCPI │70 │50 │
│ │spre │ │ │ │
│ │publicare" │ │ │ │
│ │(inclusiv │ │ │ │
│ │refaceri dacă│ │ │ │
│ │este cazul) │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼──────────┴─────────┤
│ │Acceptanţa │ │ │
│ │Livrării - │ │ │
│ │"Documente │ │ │
│6 │tehnice ale │Achizitor │7 │
│ │cadastrului │ │ │
│ │spre │ │ │
│ │publicare" │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │Pregătirea │ │ │
│ │publicării │ │ │
│7 │documentelor │Primărie, OCPI │10 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │Publicarea │ │ │
│ │documentelor │OCPI cu │ │
│ │tehnice ale │sprijinul │ │
│8 │cadastrului │Prestatorului şi│60 │
│ │şi primirea │reprezentantului│ │
│ │cererilor de │UAT │ │
│ │rectificare │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │Soluţionarea │ │ │
│9 │cererilor de │OCPI │30 │
│ │rectificare │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┬──────────┤
│ │Actualizarea │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │tehnice în │ │ │ │
│ │urma │ │ │ │
│ │soluţionării │ │ │ │
│ │cererilor de │ │ │ │
│ │rectificare │ │ │ │
│10 │şi întocmirea│Prestator │45*2) │25*2) │
│ │"Documentelor│ │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │ │
│ │cadastrului │ │ │ │
│ │finale" │ │ │ │
│ │(inclusiv │ │ │ │
│ │refaceri dacă│ │ │ │
│ │este cazul) │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼──────────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│ │şi recepţia │ │ │ │
│ │Livrării - │ │ │ │
│ │"Documente │ │ │ │
│11 │tehnice ale │OCPI │25 │15 │
│ │cadastrului │ │ │ │
│ │finale" │ │ │ │
│ │(inclusiv │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │
│ │refacerilor) │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┴──────────┤
│ │Acceptanţa │ │ │
│ │Livrării - │ │ │
│12 │"Documente │Achizitor │7 │
│ │tehnice ale │ │ │
│ │cadastrului │ │ │
│ │finale" │ │ │
└────┴─────────────┴────────────────┴────────────────────┘

        Valorile estimate se referă la intervalului maxim de zile alocat unei activităţi, exceptând pct. 8 (durata publicării documentelor tehnice ale cadastrului).
        *1) Durata aferentă întocmirii Livrării - "Raport Preliminar" (la care se adaugă refacerea dacă este cazul) se calculează începând cu data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii.
        *2) Perioada specifică pentru fiecare UAT/sector este prevăzută în contract. Durata aferentă derulării lucrărilor de specialitate se calculează începând cu prima zi lucrătoare după emiterea acceptanţei Livrării - "Raport Preliminar".Durata aferentă actualizării documentelor tehnice în urma soluţionării cererilor de rectificare şi întocmirea Documentelor tehnice ale cadastrului finale- se calculează începând cu cu prima zi lucrătoare după comunicarea proceselor verbale de soluţionare a cererilor de rectificare.

    CAP. 2
    Regulament privind verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
    2.1. Principii generale
    ART. 54
        Verificarea şi recepţia lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în conformitate cu prevederile, normele şi procedurile legale în domeniu, respectiv: Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru la nivel de UAT ori sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, care au stat la baza încheierii contractului de prestări servicii şi a prezentului regulament.

    ART. 55
    (1) Activitatea de verificare şi recepţie, cu excepţia Raportului preliminar, livrare prevăzută în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, se efectuează de către Comisia de la nivelul OCPI, stabilită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Personalul care va avea atribuţii de verificare şi recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică poate include specialişti precum: consilieri cadastru, registratori de carte funciară, asistenţi registratori, specialişti GIS/IT.
    (2) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizează verificări în teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor şi verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente.
    (3) Verificarea actelor juridice este în sarcina registratorului/asistentului registrator. Registratorul/asistentul registrator are ca atribuţii:
    a) verificarea actelor juridice depuse;
    b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum şi orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse;
    c) verificarea modului în care înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice.

    (3) Lista imobilelor verificate se ataşează procesului verbal de recepţie a documentaţiei tehnice de înregistrare sistematică.

    ART. 56
        Comisia din cadrul OCPI, formată din personal de specialitate desemnat în acest sens la nivelul oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află unitatea administrativ-teritorială în care se derulează lucrările, verifică respectarea cerinţelor stabilite prin reglementările din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare şi Specificaţiile tehnice care au stat la baza încheierii contractului.

    ART. 57
    (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea independent din punct de vedere decizional în ceea ce priveşte activitatea de verificare şi recepţie a documentelor tehnice ale cadastrului.
    (2) În relaţia cu prestatorul şi achizitorul, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară poate utiliza poşta electronică, ca instrument de comunicare oficială.

    ART. 58
        În cazul în care Achizitorul este unitatea administrativ-teritorială, ori altă autoritate/instituţie publică, Raportul preliminar se recepţionează de o Comisie de recepţie constituită la nivel de UAT/autoritate/instituţie publică, prin decizie a conducătorului respectivei entităţi.

    ART. 59
        În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării verificării şi recepţiei de către Comisia de recepţie, numită prin ordin al directorului general.


    2.2. Proceduri de verificare a livrărilor în vederea recepţiei
    ART. 60
        În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează:
        Livrarea 1 - Raport preliminar;
        Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;
        Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.


    ART. 61
        În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, prestatorul efectuează 2 livrări şi anume:
        Livrarea 1 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;
        Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.


    ART. 62
    (1) Se va verifica corespondenţa categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum şi verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentaţia şi valabilitatea autorizaţiei;
    (2) Verificarea în vederea recepţiei a lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în mai multe etape şi cuprinde verificarea cantitativă şi calitativă a livrabilelor care fac obiectul livrărilor:
    a) Verificarea cantitativă are ca obiect verificarea respectării cerinţelor stabilite prin Specificaţiile tehnice cu privire la numărul şi formatul livrabilelor (dacă livrabilele sunt complete şi corespund cerinţelor de format specificat).
    b) Verificarea calitativă are ca obiect verificarea respectării regulilor privind structura/consistenţa fişierelor .cgxml, precum şi a regulilor de topologie (goluri/suprapuneri), verificarea conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile.

    (3) Verificarea livrabilelor se face atât din punct de vedere tehnic cadastral, cât şi din punct de vedere al actelor juridice. Verificarea aspectelor tehnice se realizează atât la birou cât şi la teren, dacă este cazul.

    ART. 63
     În momentul predării, în prezenţa reprezentantului Prestatorului, un membru al Comisiei de recepţie din cadrul OCPI sau altă persoană desemnată de Şeful Biroului de Înregistrare Sistematică verifică corespondenţa dintre livrabilele predate şi conţinutul procesului-verbal de predare-primire şi semnează de primire. Procesul verbal de predare-primire se înregistrează în registrul de corespondenţă în ziua în care Prestatorul a efectuat predarea. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte la Anexa nr. 10.

    ART. 64
        Comisia de recepţie efectuează verificări şi recepţii pe sector cadastral.

    2.2.1. VERIFICAREA LIVRĂRII - Raport preliminar
    ART. 65
        Pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, Livrarea Raport preliminar se compune din următoarele:

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │Format/nr. │
│Nr. │ │exemplare*1) │
│Crt. │Livrabilul ├─────────┬─────────┤
│ │ │Format │Format │
│ │ │hârtie │digital │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│1 │Raport │1 ex. │.pdf │
│ │preliminar │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) Planul sectoarelor cadastrale se predă în format analogic şi digital (.shp).

    ART. 66
        Raportul preliminar se predă Achizitorului în termenul stabilit în graficul de livrare prevăzut în contract.

    ART. 67
        În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării recepţiei. Comisia de recepţie, numită prin ordin al directorului general al ANCPI, întocmeşte procesul-verbal de recepţie a Raportului preliminar, în baza căruia Achizitorul emite Procesul-verbal de acceptanţă.

    ART. 68
        În cazul în care Raportul preliminar nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Prestatorul îl reface în termen de maxim 5 zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare.

    ART. 69
        Dacă şi după expirarea termenului de 5 zile se constată că Raportul preliminar nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Livrarea se consideră nepredată.

    ART. 70
        Verificarea livrării Raport preliminar se efectuează atât din punct de vedere cantitativ cât şi din punct de vedere calitativ astfel:
    a) Livrarea în format digital din punct de vedere cantitativ se verifică următoarele:
    1. existenţa pe suportul digital a fişierelor prevăzute în livrare;
    2. tipul/formatul fişierelor corespunde cu cerinţele specificate (pdf, shp);
    3. denumirea fişierelor şi structura directoarelor corespund cerinţelor din specificaţii respectiv: directorul: UAT_Raport_preliminar conţine subdirectoarele:
        "UAT_Raport", care conţine fişierul/fişierele Raportului preliminar
    "UAT_sectoare", care conţine fişierul/fişierele referitoare la "Planul sectoarelor cadastrale"

    4. fişierele se pot deschide şi după analiza sumară, acestea corespund cerinţelor de conţinut ale livrabilului;
    5. pe eticheta suportului sunt menţionate următoarele: Lucrări de înregistrare sistematică UAT .............; Livrarea nr. .........../Sector cadastral nr. ..........;

    b) Livrarea în format analogic - din punct de vedere cantitativ se verifică următoarele:
    1. au fost predate toate livrabilele în format analogic prevăzute în livrare;
    2. din analiza sumară, documentele corespund cerinţelor de conţinut ale livrabilului.


        Din punct de vedere calitativ, comisia va urmări ca, prin conţinutul Raportului preliminar, Prestatorul să nu aducă modificări care să contravină prevederilor contractuale sau a celor din Specificaţiile tehnice şi să nu stabilească atribuţii suplimentare în sarcina Achizitorului sau a OCPI.
        Se verifică dacă documentele livrate în format analogic şi format digital conţin semnăturile Prestatorului prevăzute de Specificaţiile tehnice.
        Se verifică dacă Planul sectoarelor cadastrale respectă cerinţele prevăzute în Specificaţiile tehnice: planul este tipărit la scara 1:10.000, are ca suport ortofotoplanul şi conţine: limita UAT- ului, limitele intravilanelor componente, limitele şi numerotarea sectoarelor cadastrale.
        Limitele sectoarelor cadastrale pot fi modificate/actualizate de Prestator cu acordul OCPI.
        Se analizează modul în care au fost tratate/descrise aspectele pe care trebuie să le conţină Raportul preliminar, conform prevederilor din Specificaţiile tehnice.

    ART. 71
    (1) În cazul în care Comisia de recepţie constată că Raportul preliminar îndeplineşte cerinţele prevăzute în Specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului, aceasta întocmeşte Procesul-verbal de recepţie a Raportului preliminar.
    (2) În baza Procesului-verbal de recepţie a Raportului preliminar, Achizitorul, prin Comisia de acceptanţă, emite Procesul verbal de acceptanţă a Livrării Raport preliminar. O copie a Procesului verbal de acceptanţă şi a Raportului preliminar se transmit la OCPI, în format digital.


    2.2.2. Verificarea livrării - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare
    ART. 72
        Activitatea de verificare şi recepţie a Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare se desfăşoară în 2 etape:

    2.2.2.1. Etapa 1 - livrabile în format digital
    ART. 73
     În această etapă prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificaţiile tehnice - Tabel Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi, având îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte în Anexa nr. 10.

    ART. 74
        Comisia de recepţie din cadrul OCPI face verificări în toate componentele livrării.

    ART. 75
    (1) Comisia de recepţie din cadrul OCPI va proceda la determinarea numărului de imobile şi stabilirea listei cu imobilele care se verifică astfel:
        Numărul imobilelor livrate (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcţie care este egal cu numărul de fişiere .cgxml al livrării.
        Numărul total de imobile care se verifică (N) este format din N1+N2, unde:
    - N1 = numărul imobilelor care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare;
    – N2 = 10% din NT-N1- se va selecta în mod aleatoriu un număr N2 de ID-uri (10% imobile de verificat din imobilele care nu conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare).


    (2) În cazul în care, după refacerea livrabilelor, lista imobilelor verificate se modifică prin diminuarea sau majorarea numărului de imobile, lista nu se restabileşte, deoarece în această situaţie Comisia de recepţie verifică toate ID-urile redepuse.
        Lista imobilelor care se verifică se restabileşte doar după redepunerea livrării ca urmare a respingerii.

    (3) Fiecare imobil inclus în eşantion va face obiectul verificării şi recepţiei atât pe componenta cadastru cât şi pe componenta de carte funciară.

    ART. 76
    (1) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.
     În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăseşte la Anexa nr. 11.

    (2) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare se regăseşte la Anexa nr. 11.
    (3) Prestatorul corectează livrabilele şi le redepune la OCPI în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
    (4) În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele şi redepune la OCPI fişierele corectate, în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare.
    (5) În situaţia în care, la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.
    (6) La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficienţe de corectat, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte notificarea aferentă etapei 1 şi o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului Livrabile.

    ART. 77
    (1) Verificarea cantitativă se realizează de către Comisia de recepţie, prin parcurgerea următorilor paşi:
    a) se determină numărul fişierelor ID.cgxml;
    b) se determină numărul fişierelor ID.pdf;
    c) se determină numărul fişierelor ID-Cn-Um.pdf asociate;
    d) se verifică integritatea şi cerinţele de conţinut ale fişierelor, respectiv 1% din fişiere, alese aleatoriu din toate tipurile, se deschid şi se constată dacă pot fi accesate, iar după o verificare sumară, conţinutul corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice;
    e) se determină numărul imobilelor NT şi numărul sectoarelor NS ce compun livrarea.

    (2) Se verifică următoarele:
    a) existenţa pe suportul digital a fişierelor prevăzute în livrare;
    b) tipul/formatul fişierelor corespunde cu cerinţele specificate (doc, pdf, shp etc.);
    c) denumirea fişierelor şi structura directoarelor corespunde cerinţelor din Anexa nr. 6d) numărul de fişiere livrate aferente livrabilelor este conform cerinţelor din Specificaţiile tehnice (de ex.: numărul fişierelor Planuri cadastrale este egal cu "NS" aferent predării).


    ART. 78
        Din punct de vedere calitativ se verifică:
    a) dacă Prestatorul a efectuat ultima verificare/descărcare a datelor cu privire la imobilele înregistrate în evidenţele OCPI, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării şi că toate imobilele care aveau carte funciară deschisă în sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară au fost incluse în mod corect în lucrarea de înregistrare sistematică.
    b) structura/consistenţa şi respectarea regulilor topologice a fişierelor .cgxml, conform Specificaţiilor tehnice.
    c) corectitudinea/acurateţea integrării informaţiilor şi datelor preluate de la OCPI, primării, alte instituţii şi deţinători, cu datele obţinute în urma lucrărilor de teren.
    d) corectitudinea datelor introduse în fişierele .cgxml şi dacă datele din fişierele .cgxml sunt corect incluse în celelalte livrabile prevăzute în Specificaţiile tehnice: Memoriul tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, Registrul cadastral, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători etc.


    ART. 79
        În cazul memoriului tehnic se verifică dacă sunt detaliate cel puţin elementele enumerate mai jos şi conţinutul acestora este corespunzător cerinţelor lucrării:
    a) Date generale despre lucrare;
    b) Prezentarea lucrărilor topografice şi cadastrale efectuate în cadrul lucrării:
    - metodele de întocmire a lucrării;
    – descrierea soluţiei tehnice adoptate;
    – procentul din suprafaţa UAT-ului şi zonele în care s-au efectuat măsurători clasice şi GPS;
    – aparatura folosită la măsurători, punctele geodezice de sprijin vechi şi noi folosite;
    – măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice şi GPS;
    – descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare şi inventarele de coordonate ale acestora;
    – transformări de coordonate, dacă este cazul;

    c) Modul de integrare a înregistrărilor cadastrale existente.


    ART. 80
    (1) Se verifică dacă fişierele ID.pdf, ce conţin fişele de date ale imobilelor şi actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru sunt conexate cu fişierele .cgxml. Verificarea celor două tipuri de fişiere se face simultan, prin intermediul aplicaţiei informatice, destinată recepţiei lucrărilor de înregistrare sistematică.
    (2) Având în vedere faptul că fişa de date constituie un document de lucru al prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat, în cadrul procesului de recepţie se verifică doar existenţa acesteia, excepţie făcând: fişele întocmite pentru posesori şi cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă, fişe de date care trebuie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate.

    ART. 81
        Verificarea fişierelor .cgxml se efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice, destinată recepţiei lucrărilor de înregistrare sistematică.

    ART. 82
    (1) Verificarea aspectelor tehnice ale fişierelor .cgxml se realizează de către specialistul de cadastru. Dacă consideră necesar poate efectua verificări în teren ale imobilelor incluse în eşantionul de verificare, pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor. Totodată, se verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente; corectitudinea determinării şi introducerii în fişierul .cgxml a datelor textuale aferente imobilului (adresa, suprafeţe etc.) din documentele ataşate, planuri parcelare, realitatea din teren etc; dacă datele imobilului se regăsesc în mod corect înscrise în toate documentele tehnice ale cadastrului.
    (2) În cazul imobilelor deja înscrise în evidenţele de cadastru şi de carte funciară la momentul livrării, se face comparaţia între informaţiile existente în baza de date a oficiului teritorial cu informaţiile rezultate în urma efectuării lucrărilor de înregistrare sistematică. În cazul diferenţelor între informaţii se verifică sursa de date care justifică modificările şi dacă interpretarea şi menţionarea acestora s-a făcut în mod corect.
    (3) Imobilele înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi imobilele pentru care au fost alocate numere cadastrale conform codului 2.2.1 - Recepţie dezlipire/alipire şi pentru care specialistul cadastru constată faptul că sunt poziţionate incorect nu vor constitui piedică la recepţia lucrărilor de înregistrare sistematică. Specialistul cadastru va sesiza comisia constituită la nivelul oficiului în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (3) din lege.

    ART. 83
    (1) Verificarea actelor juridice integrate în fişierele ID.pdf şi corespondenţa acestora cu datele cuprinse în fişierele .cgxml este în sarcina registratorului/asistentului registrator, care are ca atribuţii:
    a) verificarea actelor juridice depuse;
    b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum şi orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse;
    c) verificarea modului în care înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice;
    d) dacă datele titularului/titularilor drepturilor reale imobiliare se regăsesc în mod corect înscrise în toate documentele tehnice ale cadastrului.

    (2) În cazul imobilelor deja înscrise în evidenţele de cadastru şi de carte funciară la momentul livrării, se face comparaţia între informaţiile existente în baza de date a OCPI cu noile informaţii colectate în cadrul înregistrării sistematice. În cazul diferenţelor între informaţii se determină sursa de date care justifică modificările.

    ART. 84
    (1) În ceea ce priveşte livrabilul Registrul cadastral al imobilelor se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 2 şi dacă este întocmit pe sectoare cadastrale.
    (2) Se verifică dacă informaţiile din fişierele .cgxml din eşantionul verificat corespund celor din Registrul cadastral.

    ART. 85
     Cu privire la la livrabilul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 3. Se verifică dacă informaţiile din fişierele .cgxml din eşantionul verificat corespund celor din Opis.

    ART. 86
     Se verifică dacă Planurile cadastrale corespunde Specificaţiilor tehnice şi Anexei nr. 1.


    2.2.2.2. Recepţia Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Etapa 1
    ART. 87
        La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficienţe de corectat, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte notificarea aferentă etapei 1 şi o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului Livrabile din Specificaţiile tehnice.
     Model de notificare către prestator se regăseşte în Anexa nr. 12.


    2.2.2.3. Livrarea Documente tehnice ale cadastrului spre publicare - Etapa 2 - livrabile în format analogic
    ART. 88
     În termen de 5 zile de la data primirii notificării aferente etapei 1, Prestatorul are obligaţia să predea livrabilele prevăzute în Tabelul Livrabile din Specificaţiile tehnice, în format analogic, având îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte în Anexa nr. 10.

    ART. 89
     Dacă un livrabil lipseşte, este incomplet sau nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de constatare cu descrierea deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare/respingere se regăseşte în Anexa nr. 13.

    ART. 90
        Prestatorul corectează deficienţele şi redepune la OCPI livrarea corectată în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.

    ART. 91
        În situaţia în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerinţelor din specificaţiile tehnice, lucrarea se respinge şi întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. În această situaţie Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.

    ART. 92
        La verificarea cantitativă se vor avea în vedere următoarele:
    a) dacă au fost predate în format analogic toate livrabilele, prevăzute în Specificaţiile tehnice a fi livrate în etapa 2 şi dacă acestea sunt identice din punct de vedere cantitativ cu documentele în format digital, care au fost recepţionate de OCPI în etapa anterioară a livrării;
    b) Formatul documentelor corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice.


    ART. 93
     Din punct de vedere calitativ se verifică dacă livrabilele aferente etapei 2 corespund modelelor prezentate în Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3.

    ART. 94
     Când livrarea este completă şi nu mai prezintă deficienţe de corectat, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare", care se comunică Achizitorului şi Prestatorului. Modelul procesului verbal de recepţie se regăseşte în Anexa nr. 14.

    ART. 95
     În baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, Achizitorul emite procesul-verbal de acceptanţă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare". Modelul procesului - verbal de acceptanţă se regăseşte în Anexa nr. 15.    2.2.3. Verificarea livrării - Documente tehnice al cadastrului finale
    ART. 96
    Recepţia documentelor aferente Livrării "Documentele tehnice ale cadastrului finale" se realizează după parcurgerea activităţilor de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului şi soluţionare a cererilor de rectificare.

    ART. 97
    OCPI întocmeşte lista imobilelor care fac obiectul sau sunt afectate de cereri de rectificare. Lista imobilelor, împreună cu cererile de rectificare şi actele doveditoare, precum şi procesele verbale de soluţionare se predau Prestatorului, în format digital, în vederea actualizării documentelor tehnice şi a fişierelor .cgxml, pe bază de proces verbal de predare primire.

    ART. 98
        Prestatorul actualizează datele asociate imobilelor în cauză, conform proceselor verbale de soluţionare a cererilor de rectificare. În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, atunci şi datele asociate acestor imobile se actualizează.

    ART. 99
        Prestatorul predă livrabilele în format digital la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi.

    ART. 100
     În cadrul procesului de verificare a acestor lucrări, se vor respecta termenele precizate în specificaţii. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte Anexa nr. 10.

    ART. 101
        Comisia de recepţie din cadrul OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în toate livrabilele şi faptul că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date.

    ART. 102
        Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare sau au fost afectate de soluţionarea cererilor de rectificare.

    ART. 103
    (1) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga Livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.
    (2) În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăseşte Anexa nr. 16.

    ART. 104
    (1) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare se regăseşte Anexa nr. 16.
    (2) Prestatorul corectează livrabilele şi le redepune la OCPI în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
    (3) În situaţia în care, la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.
    (4) Prestatorul corectează livrabilele şi redepune la OCPI fişierele corectate în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare.
    (5) În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga Livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.

    ART. 105
     Verificarea cantitativă se realizează de către comisia de recepţie prin parcurgerea etapelor prevăzute la art. 77.

    ART. 106
    (1) Verificarea livrării, din punct de vedere calitativ, se efectuează pentru toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare precum şi pentru imobilele asupra cărora s-au efectuat înregistrări în cadrul înregistrării sporadice pe perioada derulării lucrărilor de înregistrare sistematică.
    (2) Se verifică în toate livrabilele dacă actualizarea datelor s-a efectuat corect şi că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date.
    (3) Pentru fiecare cerere de rectificare se verifică dacă decizia din procesul verbal de soluţionare a fost corect integrată în fişierul .cgxml şi în celelalte livrabile.

    ART. 107
        Comisia de recepţie verifică dacă livrabilele aferente Documentelor tehnice ale cadastrului finale corespund din punct de vedere al formei şi conţinutului Specificaţiilor tehnice.

    ART. 108
     Când livrarea este completă şi nu mai prezintă deficienţe, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a Livrării Documente tehnice ale cadastrului finale şi îl comunică Achizitorului şi Prestatorului. Modelul procesului verbal de recepţie se regăseşte Anexa nr. 17.

    ART. 109
        În baza Procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, Achizitorul emite Procesul-verbal de acceptanţă a Livrării Documente tehnice ale cadastrului finale.

    ART. 110
        Deschiderea noilor cărţi funciare se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru la nivel de unitate administrativ-teritorială ori sector cadastral, în funcţie de obiectul contractului de servicii, respectiv după soluţionarea cererilor de rectificare închiderea procedurii de verificare şi recepţie şi emiterea procesului-verbal de acceptanţă a documentelor tehnice finale ale cadastrului. Înscrierea se face în baza documentelor tehnice ale cadastrului finale.

    ART. 111
        Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic.

    ART. 112
        În cărţile funciare sunt preluate informaţiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informaţiile obţinute în urma soluţionării cererilor de rectificare, precum şi informaţiile din cărţile funciare deschise în perioada desfăşurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice.

    ART. 113
    (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărţilor funciare sunt:
    a) extrasul de carte funciară pentru informare;
    b) extrasul de plan cadastral.

    (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic.
    (3) Extrasele de carte funciară pentru informare şi extrasele de plan cadastral se comunică persoanelor interesate prin intermediul unităţii administrativ-teritoriale.

    ART. 114
    (1) Înscrierea în cartea funciară deschisă ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă prima înregistrare a imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
    (2) Înscrierea în cartea funciară cuprinde:
    a) ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare sub care se face înscrierea;
    b) poziţia din registrul cadastral al imobilelor sub care este înscris imobilul;
    c) înscrisurile menţionate în registrul cadastral care fac dovada drepturilor supuse înscrierii;
    d) arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie;
    e) titularul dreptului sau al faptului juridic înscris;
    f) cota de proprietate;
    g) preţul, în situaţia în care este menţionat în act.


    ART. 115
    (1) Înscrierile în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, se pot modifica la cerere sau din oficiu în baza unui referat, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
    (2) Referatul va fi întocmit de către personalul din cadrul serviciului cadastru, biroului de înregistrare sistematică ori serviciului publicitate imobiliară, în funcţie de obiectul modificării şi va fi aprobat de către inginerul şef sau registratorul şef.    2.3. Închiderea vechilor evidenţe şi arhivarea documentelor
    ART. 116
    (1) De la data înfiinţării din oficiu a cărţilor funciare orice evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării înregistrării sistematice îşi pierd valabilitatea.
    (2) Planul cadastral rezultat în urma lucrărilor de cadastru sistematic reprezintă unicul suport grafic valabil pentru efectuarea înscrierilor în cartea funciară.
    (3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legii fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare deschiderii noilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, îşi pierd valabilitatea.
    (4) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai înscriu în cărţile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea se radiază la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.

    ART. 117
        Oficiul teritorial transmite unităţii administrativ-teritoriale un exemplar al Livrării-Documente tehnice ale cadastrului finale în format digital.

    ART. 118
    (1) Oficiile teritoriale pot deschide cărţi funciare din oficiu, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, convertind în format electronic informaţiile existente în arhiva acestora referitoare la drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalităţile legale de publicitate şi pentru care există informaţii grafice şi textuale ale imobilelor. În aceste cărţi funciare, la rubrica observaţii din partea I se va face menţiunea «Carte funciară aflată sub incidenţa art. 10 alin. (5)-(10) din Legea nr. 7/1996».
    (2) Oficiile teritoriale vor publica şi afişa opisul alfabetic al proprietarilor, precum şi registrul cadastral, rezultate ca urmare a deschiderii din oficiu a acestor cărţi funciare, prin mijloacele de informare prevăzute pentru înregistrarea sistematică a imobilelor.
    (3) Informaţiile din opisul alfabetic şi registrul cadastral pot fi contestate de orice persoană interesată inclusiv electronic, pe pagina de internet creată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în acest scop. Contestaţiile se soluţionează printr-un proces-verbal care poate fi atacat cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea împotriva procesului-verbal poate fi depusă la biroul teritorial sau direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 31 alin. (3) şi (4) din Lege.
    (4) Înscrierile din cărţile funciare deschise potrivit alin. (1) pot fi actualizate gratuit de către titularii drepturilor reale asupra imobilelor înscrise în acestea, în termen de un an de la data înfiinţării, precum şi prin deschiderea din oficiu a cărţilor funciare la finalizarea înregistrării sistematice.


    ANEXA 1

                                              PLANUL CADASTRAL

    Conţinutul planului cadastral
        ● Titlul: Plan cadastral;
        ● Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;
        ● Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 1000, iar pentru planurile ce conţin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 2000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70;
        ● Legenda;
        ● Direcţia Nord;
        ● Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se scrie numai numele unităţii administrativ-teritoriale);
    ● Denumirea executantului (4cm x 2cm), semnătura, data întocmirii;
        ● Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea;
        ● Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale;
        ● Limitele şi ID imobile;
        ● Numerele poştale ale imobilelor din intravilan;
        ● Limitele construcţiilor definitive;
    ● Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, păduri, drumuri şi străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socio-culturale etc.);
        ● Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale;
        ● Numărul planşei (dacă sunt mai multe);
        ● Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm.

    Tipărire
        Planul cadastral se tipăreşte pe un format A3-A0, la o scară corespunzătoare, astfel încât să se distingă clar ID şi limitele imobilelor.
    Pentru imobilele care reprezintă instituţii publice (şcoli, primărie, cămin cultural, biserică etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează şi se specifică denumirea instituţiei.
        ● Tipărirea se face color;
        ● Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;
        ● Grosimi linii:
    - Cadru planşă - 0,5 mm;
    – Limita de judeţ - 1 mm cu culoarea roşu;
    – Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu;
    – Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;
    – Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;
    – Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;
    – Limita construcţiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;
    – Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm.

        ● Texte

┌───────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Denumire │Înălţime│Stil │Înclinare│Culoare │
│ │(mm) │(M,Mm,m) │(V, I) │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Judeţ │8 │Majusculă│Vertical │Negru │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│UAT │8 │Majusculă│Vertical │Negru │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Localităţi │8 │Maj. şi │Vertical │Negru │
│ │ │minusculă│ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Hidrografie│2 │Maj. şi │Italic │Albastru│
│ │ │minusculă│ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Titlu │10 │Majuscule│Vertical │Negru │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Subtitluri,│8 │Maj. şi │Vertical │Negru │
│Sect. cad. │ │minusculă│ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Scara │6 │Maj. şi │Vertical │Negru │
│ │ │minusculă│ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ID │4 │ │Vertical │Negru │
└───────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘


        ● Drumurile se redactează cu negru;
        ● Hidrografia se redactează cu albastru;
        ● Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător.

    ANEXA 2

                                     REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR
        UAT ......
        Sector cadastral nr. .....
        Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo)
    1. DESCRIEREA IMOBILULUI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│DATE TEREN │DATE CONSTRUCŢII │
├─────────────┬──────┬────────────┬─────┬─────────┬──────────┬───┬─────┬───────┬─────────┬─────────┼─────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───┬───────┤
│ │ │ │ │ │Intravilan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constr.│
│Identificator│Adresă│Nr. │Nr. │Suprafaţa│/ │Nr.│Nr. │Nr. │Categorie│Suprafaţă│Identificator│Cod grupă │Suprafaţa │Nr. │Nr.│cu acte│
│teren │imobil│cadastral*1)│CF*1)│măsurată │extravilan│top│tarla│parcelă│folosinţă│parcelă │construcţie │destinaţie│construită│niveluri│CF │(DA/ │
│ │ │ │ │ │(I/E) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NU) │
├─────────────┼──────┼────────────┼─────┼─────────┼──────────┼───┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────┴────────────┴─────┴─────────┴──────────┴───┴─────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───┴───────┘

    *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică.

    2. PROPRIETATEA/POSESIA

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────┬─────────────┬─────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │Data │ │ │Identificator│Cotă │ │ │Obs │
│Titularul dreptului/ │naşterii│Domiciliu│Cota │entitate │parte│Mod de │Act juridic │privitoare la│
│posesiei │/ CUI │/ Sediu │parte│asociată*2) │teren│dobândire│ │proprietar*4)│
│ │ │ │ │ │UI*3)│ │ │ │
├────────┬────────┬───────┼────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────┼─────────┼───┬────┬───────┼─────────────┤
│Nume/ │Iniţiala│ │ │ │ │ │ │ │Tip│Nr. │ │ │
│Denumire│tatălui │Prenume│ │ │ │ │ │ │act│act/│Emitent│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │data│ │ │
├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴─────────────┴─────┴─────────┴───┴────┴───────┴─────────────┘

    *2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie, UI.
    *3) Coloana se completează numai pentru UI din construcţiile condominiu.
    *4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat.

    3. SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬─────────────┬────────────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │Tipul sarcinii │ │ │ │ │ │
│ │Data │Domiciliu│sau al │Cota │Identificator│ │Valoare│Tip │
│Titular │naşterii│/ Sediu │dezmembrămintelor│parte│entitate │Act juridic │ipotecă│monedă│
│ │/ CUI │ │dreptului de │ │asociată*2) │ │ │ │
│ │ │ │proprietate │ │ │ │ │ │
├────────┬────────┬───────┼────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼─────────────┼───┬────┬───────┼───────┼──────┤
│Nume/ │Iniţiala│ │ │ │ │ │ │Tip│Nr. │ │ │ │
│Denumire│tatălui │Prenume│ │ │ │ │ │act│act/│Emitent│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │data│ │ │ │
├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼─────────────┼───┼────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴─────────────┴───┴────┴───────┴───────┴──────┘


    4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII

┌───────┬───┬────┬───────┬─────────────┐
│Tipul │Tip│Nr. │ │Identificator│
│notării│act│act/│Emitent│entitate │
│ │ │data│ │asociată*2) │
├───────┼───┼────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────┴───┴────┴───────┴─────────────┘


    5. OBSERVAŢII

┌────────────┬──────────────┬──────────┐
│Imobil │Imobil │Alte │
│împrejmuit/ │contestat/ │observaţii│
│neîmprejmuit│necontestat*5)│ │
├────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└────────────┴──────────────┴──────────┘

    *5) Se completează numai pentru livrările de tip "documente tehnice finale"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. ... din ..... .

        Notă:
        În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr. .... anul realizării.

        * Registrul cadastral al imobilelor se întocmeşte pe sectoare cadastrale.
        Filele tipărite, corespunzătoare fiecărui sector cadastral, se îndosariază în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID.
        Datele privind construcţiile-condominiu dintr-un sector cadastral se îndosariază separat, în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID imobil. Pentru fiecare construcţie-condominiu se îndosariază: fila registrului cadastral care se întocmeşte pentru teren şi construcţii, foaia colectivă, filele registrului cadastral pentru unităţile individuale componente.
    Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât informaţiile referitoare la ultimul imobil să fie menţionate integral. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea registrului, UAT, sectorul cadastral şi, după caz, numărul volumului. Prima pagină a Registrului conţine identificatorii imobilelor componente (eventual intervalul acestora, dacă este cazul).
        Pe prima pagină a volumelor în care se îndosariază date referitoare la construcţiile tip condominiu, se specifică şi adresa. Paginile fiecărui volum al registrului se numerotează de la 1 la n.


    Model pentru UI din construcţiile condominiu
        UAT ............
        Sector cadastral nr. ..........
    1. DESCRIEREA UNITĂŢII INDIVIDUALE

┌─────────────┬────────────┬─────────┬──────────────┬───────┬─────┬─────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────┬─────┐
│ │ │Număr │ │ │ │ │ │Cod unitate│Suprafaţă│Cote │Cotă │
│Identificator│Adresa │cadastral│Nr. CF │Nr. │Scara│Nivel│Număr │individuală│utilă ap.│părţi │parte│
│UI │construcţiei│/Nr. │individuală*1)│tronson│ │ │apartament│(UI) │(mp) │comune│teren│
│ │ │top.*1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────┴──────────────┴───────┴─────┴─────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────┴─────┘

    *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică.

    2. PROPRIETATEA/POSESIA

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐
│Titularul dreptului/ │ │ │ │ │Act juridic │ │
│posesiei │Data │ │ │ │ │Obs │
├────────┬────────┬───────┤naşterii│Domiciliu│Cota │Mod de ├───┬────┬───────┤privitoare la│
│Nume/ │Iniţiala│ │/ CUI │/ Sediu │parte*2)│dobândire│Tip│Nr. │ │proprietar*3)│
│Denumire│tatălui │Prenume│ │ │ │ │act│act/│Emitent│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │data│ │ │
├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───┴────┴───────┴─────────────┘

    *2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune.
    *3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat.

    3. SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE

┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │Tipul sarcinii │ │ │ │ │
│ │Data │Domiciliu│sau al │Cota │ │ │ │
│Titular │naşterii│/ Sediu │dezmembrămintelor│parte*2)│Act juridic │ │ │
│ │/ CUI │ │dreptului de │ │ │Valoare│Tip │
│ │ │ │proprietate │ │ │ipotecă│monedă│
├────────┬────────┬───────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────┼───┬────┬───────┤ │ │
│Nume/ │Iniţiala│ │ │ │ │ │Tip│Nr. │ │ │ │
│Denumire│tatălui │Prenume│ │ │ │ │act│act/│Emitent│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │data│ │ │ │
├────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────────┼────────┼───┼────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────────────┴────────┴───┴────┴───────┴───────┴──────┘


    4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII

┌───────────┬──────┬───────────┬───────┐
│Tipul │Tip │Nr. act/ │Emitent│
│notării │act │data │ │
├───────────┼──────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │
└───────────┴──────┴───────────┴───────┘


    5. 0BSERVAŢII

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Date UI contestat/ │Alte │
│necontestat*4) │observaţii │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    *4) Se completează numai pentru livrările de tip "documente tehnice finale"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. ..... din ............... .
        Notă:
        În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. anul realizării.
        Formularul de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente.


    Foaie Colectivă
        UAT ...........
        Sector cadastral nr. .......
    A. Partea I - Foaia de avere

┌──────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────┬────────────────────────────┐
│ID-Cn │Număr cadastral/ Nr. │Număr CF*1) │Adresa │Suprafaţa ocupată la sol │
│ │top.*1) │ │construcţiei│(mp) │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┴┬─────┬─────┬─────────┴┬───────────┬──┴───────────┬┴────────┬───────┬──────┬────┤
│Nr. │ │ │Număr │Cod unitate│Nr. CF │Suprafaţă│Cote │Cotă │ │
│tronson│Scara│Nivel│apartament│individuală│individuală*1)│utilă ap.│părţi │parte │Obs.│
│ │ │ │ │(UI) │ │(mp) │comune │teren │ │
├───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───────┼─────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴─────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴─────┼──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────┴────┤
│Descrierea părţilor│ │
│comune indivize: │ │
└───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică.

        Note:
        În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării.


    ANEXA 3

                          OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE,
                                     AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI
    Judeţul ...........
    UAT ...........

┌────┬─────────┬────────┬────────────────┬──────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │Nume/ │Data │ │ │Sector │Adresa │Suprafaţa │Suprafaţa │Observaţii │
│crt.│denumire │naşterii│Identificator*1)│Planşa│cadastral│imobilului*2)│în │în │deţinător*4)│
│ │deţinător│/ CUI │ │ │ │ │proprietate│posesie*3)│ │
├────┼─────────┼────────┼────────────────┼──────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────────────┴──────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘

        *1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de înregistrare sistematică
        *2) Pentru deţinătorii de UI se completează şi număr tronson, scara, nivel, număr apartament
        *3) Se menţionează pentru imobilul care are posesor
        *4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
        Note:
        Data naşterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia.
        În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. ......, anul realizării.

        * Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se întocmeşte la nivel de UAT în cazul în care lucrările de înregistrare sistematică se derulează la nivelul întregii UAT sau la nivel de sector cadastral în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral şi se îndosariază în volume de câte 200 de file ordonate alfabetic. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât deţinătorii având aceeaşi iniţială a numelui să fie înscrişi integral într-un volum. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea, UAT şi literele reprezentând iniţialele numelor componente. Paginile fiecărui volum al opisului alfabetic de numerotează de la 1 la n.

    ANEXA 4

                                    ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE
        Subsemnatul/a .......... angajat la ....... în calitate de ........... mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr. ....... având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în UAT ..........., sectoarele cadastrale nr. ..........*1), să asigur confidenţialitatea datelor şi informaţiilor gestionate de către ANCPI/OCPI, cu care intru în contact pe toată perioada de derulare a contractului, precum şi pentru o perioadă de 5(cinci) ani de la data finalizării acestuia.
    *1) se enumeră sectoarele cadastrale.

        În aplicarea prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
        Semnătura,
        Data

    ANEXA 5

                                         FIŞA DE DATE A IMOBILULUI
        UAT .........
        Sector cadastral .........
        ID imobil ..........
    1. DATE TEREN

┌──────┬───────┬─────────┬───┬───┬────────────┬─────────────────┐
│ │Nr. │ │ │Nr.│ │Zona │
│Nr. │parcelă│Suprafaţă│Nr.│cad│Împrejmuit/ │cooperativizată/ │
│Tarla/│/ nr. │măsurată │CF │/ │Neîmprejmuit│necooperativizată│
│stradă│poştal │ │ │nr.│(Î/N) │(Co/Nco) │
│ │ │ │ │top│ │ │
├──────┼───────┼─────────┼───┼───┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼─────────┼───┼───┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴─────────┴───┴───┴────────────┴─────────────────┘

        Observaţii:

    2. DATE CONSTRUCŢII PERMANENTE

┌─────────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬────┬─────┬──────────┐
│Identificator│Cod grupă │Număr │Constr.│Construcţie│Nr. │Nr. │Suprafaţă │
│construcţie │destinaţie│niveluri│cu acte│condominiu │bloc│total│construită│
│ │ │ │(DA/NU)│(DA/NU) │ │UI │măsurată │
├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤
│C1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤
│C2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤
│. . . │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼────┼─────┼──────────┤
│Cn │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴────┴─────┴──────────┘

        Părţile comune:
        Observaţii:

    3. PROPRIETATEA/POSESIA

┌────┬─────────┬───┬───────────┬──────────┐
│ │Nume şi │ │ │ │
│ │prenume │ │ │ │
│Nr. │deţinător│CNP│Nr. act de │ │
│Crt.│/ │/ │proprietate│Observaţii│
│ │Denumire │CUI│/posesie │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴───────────┴──────────┘

        În aplicarea prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, titularul declară că este de acord cu prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

        Declaraţia titularului dreptului de proprietate:
        Subsemnatul ........ domiciliat în ....... posesor al CI seria ...... nr. ...... eliberat de ........ la data declar că sunt de acord cu înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu ID nr. ...... reprezentând ...... cu suprafaţa diminuată de ............. ha şi cu amplasamentul stabilit conform înţelegerii dintre proprietarii imobilelor din sectorul cadastral nr. .........


┌─────────────────────┬────────────────┐
│Posesor/Titular drept│Reprezentantul │
│de proprietate │Prestatorului │
│(nume şi prenume, │(nume şi │
│semnătura) │prenume, │
│ │semnătura) │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Note:
    - Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situaţiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fişei de date a imobilului, cu acordul Achizitorului.
    – Declaraţia titularului dreptului de proprietate se completează în cazul sectoarelor cadastrale cu deficit de suprafaţă. Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către titularii dreptului de proprietate.
    – În cazul imobilelor cu posesori, Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori.


    ANEXA 6

                                 STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE
        Pentru situaţiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate şi denumeşte fişierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate.

    Livrarea 1 "Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare"
    Director: UAT_Date_teren
        Conţine subdirectorul:
    - "Memoriu_tehnic", cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor efectuate.


    Director: UAT_Registru
        Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
        În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.

    Director: UAT_Opis
        Conţine un fişier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, având denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT şi fişierele .pdf asociate.
        În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate opisului alfabetic. Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).
        Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.

    Director: UAT_planuri_cadastrale
        Conţine:
    - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc:
        [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;
        [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);
        [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.
        [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);
        [Cod SIRSUP]_CONSTRUCŢII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc.

        sau
    – un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale;

        Structura de layere a fişierului "plan_cadastral.dxf" va conţine minim următoarele:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│DENUMIREA │CONŢINUTUL │
│LAYER-ULUI │LAYER-ULUI │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- Titlul: Plan │
│ │cadastral; │
│ │- Subtitluri: UAT, │
│ │judeţul, sectorul │
│ │cadastral; │
│ │- Scara planului şi │
│ │sistemul de │
│ │proiecţie STEREO 70;│
│ │- Legenda; │
│ │- Direcţia Nord; │
│[Cod_SIRSUP] │- Denumirea │
│_Cadrul planşei │executantului, data │
│ │întocmirii; │
│ │- Schiţa cu │
│ │dispunerea │
│ │sectoarelor │
│ │cadastrale; │
│ │- Numărul planşei │
│ │(dacă sunt mai │
│ │multe); │
│ │- Trăsături de │
│ │caroiaj │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limita UAT şi │
│_LIMITA_poly │teritorii vecine │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numele unităţilor │
│_LIMITA_txt │administrativ- │
│ │teritoriale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele │
│_INTRAV_poly │intravilanului/ │
│ │intravilanelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numărul/denumirea │
│_INTRAV_txt │intravilanului/ │
│ │intravilanelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele sectoarelor│
│_SECTOR_poly │cadastrale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numerele sectoarelor│
│_SECTOR_txt │cadastrale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele imobilelor │
│_IMOBILE_poly │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │ID-urile imobilelor │
│_IMOBILE_txt │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │limita tarlalelor/ │
│_TARLA_poly │cvartalelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │numărul/denumirea │
│_TARLA_txt │tarlalelor/ │
│ │cvartalelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP]_NR │Numerele poştale ale│
│POSTAL_txt │imobilelor din │
│ │intravilan │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele │
│_CONSTRUCTII_poly│construcţiilor │
│ │definitive │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Codurile │
│_CONSTRUCTII_txt │construcţiilor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Toponimie │
│_TOPONIMIE_txt │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

        şi
    – un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf.


    Livrarea 2 "Documentele tehnice ale cadastrului - documente tehnice finale"
    Director: UAT_Registru_final
        Conţine fişiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
        În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.

    Director: UAT_Opis_final
        Conţine un fişier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare şi fişierele .pdf asociate.
        Fişierul are denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT_final.
        În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate indexului alfabetic.
        Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).
        Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.

    Director: UAT_planuri_cadastrale_final
        Conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare:
    - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc:
        [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;
        [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);
        [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.
        [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);
        [Cod SIRSUP]_CONSTRUCŢII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc.

        sau
    – un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral".

        Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale.
        Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_final.dxf" va conţine minim următoarele:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│DENUMIREA │CONŢINUTUL │
│LAYER-ULUI │LAYER-ULUI │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- Titlul: Plan │
│ │cadastral; │
│ │- Subtitluri: UAT, │
│ │judeţul, sectorul │
│ │cadastral; │
│ │- Scara planului şi │
│ │sistemul de │
│ │proiecţie STEREO 70;│
│ │- Legenda; │
│ │- Direcţia Nord; │
│[Cod_SIRSUP] │- Denumirea │
│_Cadrul plansei │executantului, data │
│ │întocmirii; │
│ │- Schiţa cu │
│ │dispunerea │
│ │sectoarelor │
│ │cadastrale; │
│ │- Numărul planşei │
│ │(dacă sunt mai │
│ │multe); │
│ │- Trăsături de │
│ │caroiaj │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limita UAT şi │
│_LIMITA_poly │teritorii vecine │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numele unităţilor │
│_LIMITA_txt │administrativ- │
│ │teritoriale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele │
│_INTRAV_poly │intravilanului/ │
│ │intravilanelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numărul/denumirea │
│_INTRAV_txt │intravilanului/ │
│ │intravilanelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele sectoarelor│
│_SECTOR_poly │cadastrale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Numerele sectoarelor│
│_SECTOR_txt │cadastrale │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele imobilelor │
│_IMOBILE_poly │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │ID-urile imobilelor │
│_IMOBILE_txt │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │limita tarlalelor/ │
│_TARLA_poly │cvartalelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │numărul/denumirea │
│_TARLA_txt │tarlalelor/ │
│ │cvartalelor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP]_NR │Numerele poştale ale│
│POSTAL_txt │imobilelor din │
│ │intravilan │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Limitele │
│_CONSTRUCTII_poly│construcţiilor │
│ │definitive │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Codurile │
│_CONSTRUCTII_txt │construcţiilor │
├─────────────────┼────────────────────┤
│[Cod_SIRSUP] │Toponimie │
│_TOPONIMIE_txt │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

        şi
    – un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff/pdf.


    ANEXA 7

                            STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML │
├───────────────────┬─────────────────────┬────────┬───────┬────┬─────────────────┤
│Tabela │Coloana │Tip Date│Lungime│PK │Note/Observaţii │
│ │ │ │coloană│ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Address │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ADDRESSID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al adresei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │SIRSUP │String │50 │ │SIRUTA superioară│
│ │ │ │ │ │reprezentând UAT │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │SIRUTA │
│ │SIRUTA │String │50 │ │reprezentând │
│ │ │ │ │ │localitatea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │INTRAVILAN │Boolean │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │intravilan │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip subunitate │
│ │DISTRICTTYPE │String │50 │ │administrativă │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Denumire │
│ │DISTRICTNAME │String │50 │ │subunitate │
│ │ │ │ │ │administrativă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │STREETTYPE │String │50 │ │Tip stradă │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │STREETNAME │String │50 │ │Denumire stradă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │POSTALNUMBER │String │50 │ │Număr poştal │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │BLOCK │String │50 │ │Bloc │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ENTRY │String │50 │ │Scara │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FLOOR │String │50 │ │Etaj │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │APNO │String │50 │ │Număr apartament │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ZIPCODE │String │50 │ │Cod poştal │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DESCRIPTION │String │4000 │ │Descriere │
│ │ │ │ │ │suplimentară │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │SECTION │String │100 │ │Tronson │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Building │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │TRUE│unic al │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │LANDID │Int32 │ │ │terenului pe care│
│ │ │ │ │ │se află │
│ │ │ │ │ │construcţia │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │adresei │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Numărul │
│ │BUILDNO │Int32 │ │ │construcţiei în │
│ │ │ │ │ │cadrul terenului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │
│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │măsurată a │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │
│ │TOTALAREA │Double │ │ │desfăşurată a │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Cod grupă │
│ │BUILDINGDESTINATION │String │50 │ │destinaţie │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LEVELSNO │Int32 │ │ │Număr nivele │
│ │ │ │ │ │construcţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IUNO │Int32 │ │ │Număr unităţi │
│ │ │ │ │ │individuale │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare de │
│ │ │ │ │ │impozitare │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Comentarii/ │
│ │NOTES │String │2000 │ │Menţiuni │
│ │ │ │ │ │construcţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ISLEGAL │Boolean │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │'Are acte' │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa din │
│ │LEGALAREA │Double │ │ │acte a │
│ │ │ │ │ │construcţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │E2IDENTIFIER │String │200 │ │electronic │
│ │ │ │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │ │sistemului ETERRA│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERCADNO │String │200 │ │Număr cadastral │
│ │ │ │ │ │hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERLBNO │String │200 │ │Număr carte │
│ │ │ │ │ │funciară hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOPONO │String │200 │ │Număr topografic │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │CADGENNO │String │200 │ │Identificator │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │înregistrare │
│ │ │ │ │ │sistematică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│BuildingCommonParts│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGCOMMONPARTID │Int32 │ │TRUE│unic al părţii │
│ │ │ │ │ │comune │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei de │
│ │ │ │ │ │care aparţine │
│ │ │ │ │ │partea comună │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │COMMONPARTTYPE │String │255 │ │Tip parte comună │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Contested │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CONTESTEDID │Int32 │ │TRUE│unic al │
│ │ │ │ │ │contestaţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr cerere de │
│ │CONTESTEDNUMBER │Int32 │ │ │rectificare/ │
│ │ │ │ │ │contestaţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Data cererii de │
│ │CONTESTEDDATE │DateTime│ │ │rectificare/ │
│ │ │ │ │ │contestaţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr proces │
│ │ │ │ │ │verbal de │
│ │SOLUTIONNUMBER │Int32 │ │ │soluţionare │
│ │ │ │ │ │cerere de │
│ │ │ │ │ │rectificare/ │
│ │ │ │ │ │contestaţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Data proces │
│ │ │ │ │ │verbal de │
│ │SOLUTIONDATE │DateTime│ │ │soluţionare │
│ │ │ │ │ │cerere de │
│ │ │ │ │ │rectificare/ │
│ │ │ │ │ │contestaţie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ContestedxEntity │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al legăturii│
│ │CONTESTEDXENTITYID │Int32 │ │TRUE│dintre │
│ │ │ │ │ │contestaţie şi │
│ │ │ │ │ │entitate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │CONTESTEDID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │contestaţiei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │LANDID │Int32 │ │ │terenului la care│
│ │ │ │ │ │se refera │
│ │ │ │ │ │contestaţia │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei de │
│ │ │ │ │ │care aparţine │
│ │ │ │ │ │partea comună │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unităţii │
│ │IUID │Int32 │ │ │individuale la │
│ │ │ │ │ │care se refera │
│ │ │ │ │ │contestaţia │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │4000 │ │Observaţii │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Deed │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │DEEDID │Int32 │ │TRUE│unic al actului/ │
│ │ │ │ │ │documentului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DEEDNUMBER │String │50 │ │Numărul actului/ │
│ │ │ │ │ │documentului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DEEDDATE │DateTime│ │ │Data actului/ │
│ │ │ │ │ │documentului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tipul actului/ │
│ │DEEDTYPE │String │50 │ │documentului │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │AUTHORITY │String │50 │ │Autoritatea │
│ │ │ │ │ │emitentă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Descriere │
│ │NOTES │String │4000 │ │suplimentară act/│
│ │ │ │ │ │document │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │descrierii │
│ │FILEID │Int32 │ │ │fişierului de │
│ │ │ │ │ │care se leagă │
│ │ │ │ │ │actul/documentul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip monedă │
│ │VALUECURRENCY │String │50 │ │valoare act/ │
│ │ │ │ │ │document │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │VALUEAMOUNT │String │200 │ │Valoare act/ │
│ │ │ │ │ │document │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│FileDescription │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FILENAME │String │50 │ │Denumirea │
│ │ │ │ │ │fişierul CGXML │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │Date │ │ │Data exportului │
│ │EXPORT DATE │Time │ │ │fişierului din │
│ │ │ │ │ │sistemul ETERRA │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Versiunea │
│ │ │ │ │ │fişierului CG/ │
│ │FILEVERSION │String │50 │ │aplicaţiei │
│ │ │ │ │ │Generare CG cu │
│ │ │ │ │ │care a fost │
│ │ │ │ │ │generat │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip operaţiune │
│ │OPERATIONTYPE │String │50 │ │cadastrală │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LICENSEDNAME │String │255 │ │Denumire/Nume │
│ │ │ │ │ │autorizat │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LICENSENUMBER │String │50 │ │Serie licenţă │
│ │ │ │ │ │autorizat │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │FILEID │Int32 │ │TRUE│unic al │
│ │ │ │ │ │descrierii │
│ │ │ │ │ │fişierului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Land │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LANDID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al terenului│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sectorul │
│ │CADSECTOR │String │200 │ │cadastral în care│
│ │ │ │ │ │se află terenul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │DRAWINGID │Int32 │ │ │Numărul planşei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │adresei terenului│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │ │ │măsurată teren │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PARCELLEGALAREA │Double │ │ │Suprafaţa totală │
│ │ │ │ │ │din acte teren │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ISNEW │Boolean │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │tip teren nou │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │descrierii │
│ │FILEID │Int32 │ │ │fişierului CG de │
│ │ │ │ │ │care se leagă │
│ │ │ │ │ │terenul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa totală │
│ │BUILDINGLEGALAREA │Double │ │ │din acte │
│ │ │ │ │ │construcţii │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare de │
│ │ │ │ │ │impozitare │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │2000 │ │Comentarii/ │
│ │ │ │ │ │Menţiuni teren │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │împrejmuit │
│ │ENCLOSED │Boolean │ │ │(TRUE), │
│ │ │ │ │ │neîmprejmuit │
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │zona │
│ │COAREA │Boolean │ │ │cooperativizată │
│ │ │ │ │ │(TRUE), │
│ │ │ │ │ │necooperativizată│
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │E2IDENTIFIER │String │200 │ │electronic │
│ │ │ │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │ │sistemului ETERRA│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERCADNO │String │200 │ │Număr cadastral │
│ │ │ │ │ │hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERLBNO │String │200 │ │Număr carte │
│ │ │ │ │ │funciară hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOPONO │String │200 │ │Număr topografic │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CADGENNO │String │200 │ │înregistrare │
│ │ │ │ │ │sistematică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│IU │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │IUID │Int32 │ │TRUE│unic al unităţii │
│ │ │ │ │ │individuale │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │construcţiei de │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │care aparţine │
│ │ │ │ │ │unitatea │
│ │ │ │ │ │individuală │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IDENTIFIER │String │50 │ │Identificator │
│ │ │ │ │ │apartament │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tronsonul │
│ │SECTION │String │50 │ │blocului de care │
│ │ │ │ │ │aparţine unitatea│
│ │ │ │ │ │individuală │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr apartament/│
│ │APNO │String │50 │ │denumire a │
│ │ │ │ │ │unităţii │
│ │ │ │ │ │individuale │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ENTRY │String │50 │ │Scara blocului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │ │ │măsurată │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOTALAREA │Double │ │ │Suprafaţa utilă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare cotă │
│ │LANDINDIVISIONAREA │String │ │ │teren indiviză │
│ │ │ │ │ │(fracţie) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare cotă │
│ │COMMONPARTSAREA │String │ │ │părţi comune │
│ │ │ │ │ │(fracţie) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Comentarii/ │
│ │NOTES │String │2000 │ │Menţiuni unitate │
│ │ │ │ │ │individuală │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FLOOR │String │50 │ │Etaj │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip cotă teren │
│ │LANDDIVISIONTYPE │String │ │ │indiviză │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip cotă părţi │
│ │COMMONPARTSTYPE │String │ │ │comune │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ROOMNO │Int16 │ │ │Număr camere │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │E2IDENTIFIER │String │200 │ │electronic │
│ │ │ │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │ │sistemului ETERRA│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERCADNO │String │200 │ │Număr cadastral │
│ │ │ │ │ │hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERLBNO │String │200 │ │Număr carte │
│ │ │ │ │ │funciară hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOPONO │String │200 │ │Număr topografic │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CADGENNO │String │200 │ │înregistrare │
│ │ │ │ │ │sistematică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Parcel │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PARCELID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al parcelei │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │LANDID │Int32 │ │ │terenului de care│
│ │ │ │ │ │aparţine parcela │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NUMBER │Int32 │ │ │Număr parcelă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │MEASUREDAREA │Double │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │ │ │măsurată parcelă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip categorie │
│ │USECATEGORY │String │50 │ │folosinţă │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │INTRAVILAN │Boolean │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │intravilan │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TAXVALUE │Double │ │ │Valoare taxă de │
│ │ │ │ │ │impozitare │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TITLENO │String │50 │ │Număr titlu de │
│ │ │ │ │ │proprietate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │LANDPLOTNO │String │50 │ │Număr tarla │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PARCELNO │String │50 │ │Numărul parcelei │
│ │ │ │ │ │din tarla │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │2000 │ │Comentarii/ │
│ │ │ │ │ │Menţiuni parcelă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │E2IDENTIFIER │String │200 │ │electronic │
│ │ │ │ │ │aparţinând │
│ │ │ │ │ │sistemului ETERRA│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERCADNO │String │200 │ │Număr cadastral │
│ │ │ │ │ │hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PAPERLBNO │String │200 │ │Număr carte │
│ │ │ │ │ │funciară hârtie │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │TOPONO │String │200 │ │Număr topografic │
│ │ │ │ │ │parcelă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificator │
│ │CADGENNO │String │200 │ │înregistrare │
│ │ │ │ │ │sistematică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Person │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PERSONID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al persoanei│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ADDRESSID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │adresei persoanei│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FIRSTNAME │String │255 │ │Prenume persoană │
│ │ │ │ │ │fizică │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ISPHYSICAL │Boolean │ │ │persoană fizică │
│ │ │ │ │ │(TRUE), juridică │
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nume persoană │
│ │LASTNAME │String │255 │ │fizică/Denumire │
│ │ │ │ │ │persoană juridică│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │decedat (TRUE), │
│ │DEFUNCT │Boolean │ │ │viu/stare │
│ │ │ │ │ │nedeterminată │
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare booleană │
│ │ │ │ │ │proprietar │
│ │IDENTIFIED │Boolean │ │ │identificat │
│ │ │ │ │ │(TRUE), │
│ │ │ │ │ │neidentificat │
│ │ │ │ │ │(FALSE) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IDCODE │String │50 │ │Cod CNP/CUI │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PREVIOUSLASTNAME │String │50 │ │Nume anterior │
│ │ │ │ │ │persoană │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │FATHERINITIAL │String │50 │ │Iniţiala tatălui │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │CITIZENSHIPCOUNTRY │String │50 │ │Cetăţenie │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Tip act de │
│ │IDCARDTYPE │String │50 │ │identitate │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IDCARDSERIALNO │String │50 │ │Serie act de │
│ │ │ │ │ │identitate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IDCARDNUMBER │String │ │ │Număr act de │
│ │ │ │ │ │identitate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NOTES │String │2000 │ │Comentarii/ │
│ │ │ │ │ │Menţiuni │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │PHONE │String │ │ │Telefon │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │EMAIL │String │ │ │Email │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │FILEID │Int32 │ │ │descrierii │
│ │ │ │ │ │fişierului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │REGISTRATIONID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │înregistrării │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Points │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │POINTID │Int32 │ │TRUE│Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al punctului│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │IMMOVABLEID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │terenului de care│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │aparţine punctul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei de │
│ │ │ │ │ │care aparţine │
│ │ │ │ │ │punctul │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │NO │String │50 │ │Număr punct │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │X │Double │ │ │Coordonata X a │
│ │ │ │ │ │punctului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │Y │Double │ │ │Coordonata Y a │
│ │ │ │ │ │punctului │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│Registration │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │REGISTRATIONID │Int32 │ │TRUE│unic al │
│ │ │ │ │ │înscrierii │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │REGISTRATIONTYPE │String │ │ │Tip înscriere │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │RIGHTTYPE │String │50 │ │Tip drept │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Detalii │
│ │ │ │ │ │suplimentare │
│ │RIGHTCOMMENT │String │2000 │ │legate de │
│ │ │ │ │ │înscrierea unui │
│ │ │ │ │ │drept │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Textul notei în │
│ │NOTES │String │4000 │ │cazul în care │
│ │ │ │ │ │tipul înscrierii │
│ │ │ │ │ │este notă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │DEEDID │Int32 │ │ │actului în baza │
│ │ │ │ │ │căruia se face │
│ │ │ │ │ │înscrierea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Mod dobândire al │
│ │TITLE │String │50 │ │dreptului │
│ │ │ │ │ │(Dicţionar) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │QUOTATYPE │String │50 │ │Tip cotă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │INITIALQUOTA │String │10 │ │Cota iniţială │
│ │ │ │ │ │(fracţie) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ACTUALQUOTA │String │50 │ │Cota actuală │
│ │ │ │ │ │(fracţie) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │VALUECURRENCY │String │50 │ │Tip monedă │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │VALUEAMOUNT │String │50 │ │Valoare în monedă│
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │COMMENTS │String │2000 │ │Observaţii │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Partea cărţii │
│ │LBPARTNO │Int32 │ │ │funciare în care │
│ │ │ │ │ │se va face │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │înscrierea (2 sau│
│ │ │ │ │ │3) │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr poziţie din│
│ │ │ │ │ │partea cărţii │
│ │POSITION │Int32 │ │ │funciare în care │
│ │ │ │ │ │se va face │
│ │ │ │ │ │înscrierea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Numărul cererii │
│ │APPNO │Int32 │ │ │în baza căreia │
│ │ │ │ │ │s-a făcut │
│ │ │ │ │ │înscrierea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Data cererii în │
│ │APPDATE │DateTime│ │ │baza căreia s-a │
│ │ │ │ │ │făcut înscrierea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│RegistrationXEntity│ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unic al legăturii│
│ │REGISTRATIONXENTITYID│String │ │TRUE│dintre │
│ │ │ │ │ │înregistrare şi │
│ │ │ │ │ │entitate │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │REGISTRATIONID │Int32 │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │înregistrării │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │LANDID │Int32 │ │ │terenului la care│
│ │ │ │ │ │se referă │
│ │ │ │ │ │înregistrarea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │BUILDINGID │Int32 │ │ │construcţiei la │
│ │ │ │ │ │care se referă │
│ │ │ │ │ │înregistrarea │
├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼───────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificatorul │
│ │ │ │ │ │unităţii │
│ │IUID │Int32 │ │ │individuale la │
│ │ │ │ │ │care se referă │
│ │ │ │ │ │înregistrarea │
└───────────────────┴─────────────────────┴────────┴───────┴────┴─────────────────┘


┌──────────────────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────────┬───────────┐
│Denumire Relaţie │Tabel Părinte │Coloana │Tabel Copil │Coloana │
│ │ │Părinte │ │Copil │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Building_IndividualUnit │Building │BUILDINGID │IU │BUILDINGID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Building_BuildingCommon │Building │BUILDINGID │BuildingCommonP │BUILDINGID │
│Parts │ │ │arts │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Immovable_Building │Land │LANDID │Building │LANDID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_FileDescription_Land │FileDescription│FILEID │Land │FILEID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Address_Building │Address │ADDRESSID │Building │ADDRESSID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Building_Points │Building │BUILDINGID │Points │BUILDINGID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Immovable_Points │Land │LANDID │Points │IMMOVABLEID│
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Address_Immovable │Address │ADDRESSID │Land │ADDRESSID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Immovable_Parcel │Land │LANDID │Parcel │LANDID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Person_FileDescription │FileDescripti │FILEID │Person │FILEID │
│ │on │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Address_Person │Address │ADDRESSID │Person │ADDRESSID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Deed_FileDescription │FileDescripti │FILEID │Deed │FILEID │
│ │on │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Land_RegistrationXEntity │Land │LANDID │RegistrationXEntit│LANDID │
│ │ │ │y │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Building_InscrierexEntitate│Building │BUILDINGID │RegistrationXEntit│BUILDINGID │
│ │ │ │y │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_IU_RegistrationXEntity │IU │IUID │RegistrationXEntit│IUID │
│ │ │ │y │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Registration_RegistrationX │Registration │REGISTRATIO│RegistrationXEntit│REGISTRATIO│
│Entity │ │NID │y │NID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Land_ContestedxEntity │Land │LANDID │ContestedxEntity │LANDID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Building_ContestedxEntity │Building │BUILDINGID │ContestedxEntity │BUILDINGID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_IU_ContestedxEntity │IU │IUID │ContestedxEntity │IUID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Contested_ContestedxEntity │Contested │CONTESTEDID│ContestedxEntity │CONTESTEDID│
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Deed_Registration │Deed │DEEDID │Registration │DEEDID │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│Denumire Relaţie │Tabel Părinte │Coloana │Tabel Copil │Coloana │
│ │ │Părinte │ │Copil │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
│FK_Registration_Person │Registration │REGISTRATIO│Person │REGISTRATIO│
│ │ │NID │ │NID │
└──────────────────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────────┴───────────┘

        Notă:
        În cazul în care structura fişierului .cgxml va suferi modificări, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Prestatorului.


    ANEXA 8

                                 FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE
        Nr. ........./..........
                                     CERERE DE RECTIFICARE
        Subsemnatul/Subscrisa .........., domiciliat în/cu sediul în localitatea .........., str. .........., nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. ........., ap. ........, sector nr./judeţul ............. , identificat cu BI/CI, seria .........., nr. ........., eliberat de ........../CUI ..........., reprezentat/ă prin .......... domiciliat în .........., str. ........., nr. ........., bl. .........., sc. ........, et. ........., ap. ........., sector nr./judeţul ........., identificat cu BI/CI, seria .........., nr. ........., eliberat de .........., conform procurii/împuternicirii nr. ..........,
        În baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unităţii administrativ-teritoriale........../sectorului cadastral.......... afişate la sediul........../pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr..., cu privire la următoarele aspecte:
    1. ............
    2. ............
        ..........
    n. .........

        Pentru a susţine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice: ...........
        Data
        Semnătura,
        Notă:
        O cerere de rectificare are ca obiect un imobil.


    ANEXA 9

                                  FORMULAR PROCES VERBAL SOLUŢIONARE CERERE DE RECTIFICARE
        Antet OCPI
        Nr. ......... data ..........
                                                      PROCES-VERBAL
        În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ-teritorială........../sector cadastral.........., numită prin.........., compusă din următorii membri:..........
        Analizând cererea de rectificare nr. ........./data .......... formulată de (numele şi prenumele solicitantului) .........., cu privire la imobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unităţii administrativ-teritoriale ........../sector cadastral .......... cu ID nr. .........
        În baza (acte, măsurători topografice etc.)...........
        DECIDE:
        ADMITE cererea şi dispune rectificarea imobilului cu ID .......... astfel: ..........
        RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele ..........

        Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare şi altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului.
        Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.
                                 Semnăturile membrilor desemnaţi
                              cu soluţionarea cererilor de rectificare
                               (nume şi prenume) ..........
                                (nume şi prenume) ..........
        Notă:
        În situaţia în care cererea de rectificare afectează şi alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fişierele cgxml ale imobilelor afectate şi rectificarea acestor imobilelor conform situaţiei rezultate din acte, măsurători etc.


    ANEXA 10

        OCPI ........../Achizitor*1)
        Nr. /(data)
                             MODEL PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE LIVRABILE
                              în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică
                                        pe UAT/sector cadastral
                      Livrarea nr. ..........: (denumirea livrării conform specificaţiilor)
                       Etapa nr. ..........: (denumirea livrării conform specificaţiilor)
                                        Refacerea nr. (0,1 sau 2)
                                     UAT .........., judeţul ..........
        Lucrările de înregistrare sistematică se desfăşoară în baza contractului de prestări servicii nr./(data), încheiat între (denumirea Achizitorului) şi (denumirea contractantului).
        Subsemnatul/Subscrisa (denumirea contractantului), în calitate de Prestator al lucrărilor de înregistrare sistematică în UAT .......... judeţul .......... am predat la OCPI/Achizitor*1) .......... Livrarea nr. .......... (denumirea livrării conform specificaţiilor), Etapa nr. .......... - (denumirea livrării conform specificaţiilor), Refacerea nr. (0,1 sau 2).
        Următoarele livrabilele au fost încărcate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară spre a fi verificate (tabelul este completat de exemplu):*2)

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │Denumire lot/ │
│ │loturi │
│ │încărcate în │
│Denumire livrabil │sistemul │
│ │integrat de │
│ │cadastru şi │
│ │carte funciară│
│ │(COD eTerra 3)│
├───────────────────────┼──────────────┤
│Fişele de date ale │ │
│imobilelor, actele │ │
│colectate în cadrul │ │
│lucrărilor sistematice │ │
│de cadastru │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Fişierele .cgxml │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│.......................│ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

        Comisia de recepţie din cadrul OCPI ........../Achizitor*1) a constatat că au fost predate de către (denumirea Prestatorului), prin reprezentant (numele şi prenumele reprezentantului), în baza împuternicirii nr./(data) .........., următoarele livrabile:
        (se alege tabelul corespunzător în funcţie de livrare/etapă/refacere)

    Livrarea - Raportul preliminar

┌─────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Livrabilul │Format │Format │
│crt. │ │hârtie │digital │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│1 │Raportul │1 ex. │.pdf │
│ │preliminar │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘


    Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare
    Etapa 1

┌────┬──────────────┬────────────────────────┐
│ │ │Format/nr. exemplare │
│Nr. │Livrabil ├────────┬───────────────┤
│crt.│ │Format │Format digital │
│ │ │analogic│ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Adeverinţa │ │ │
│ │privind │ │ │
│1 │contrasemnarea│1 ex. │.pdf │
│ │documentelor, │ │ │
│ │după caz │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Memoriu tehnic│ │ │
│2 │cu descrierea │1 ex. │.pdf │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │efectuate │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Raport de │ │ │
│ │monitorizare │ │ │
│3 │(pentru │1 ex │.pdf │
│ │lucrările │ │ │
│ │efectuate la │ │ │
│ │nivel de UAT) │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│4 │Fişele de date│1 ex.*) │.pdf**) │
│ │ale imobilelor│ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Actele │ │ │
│ │colectate în │ │ │
│5 │cadrul │1 ex*) │.pdf**) │
│ │lucrărilor │ │ │
│ │sistematice de│ │ │
│ │cadastru │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│6 │Fişierele │nu │.xml**) │
│ │.cgxml │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Registrul │ │ │
│7 │cadastral al │1 ex. │.pdf │
│ │imobilelor │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al │ │ │
│ │titularilor │ │ │
│ │drepturilor │ │ │
│8 │reale de │1 ex. │.pdf, .xls │
│ │proprietate, │ │ │
│ │al posesorilor│ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Planurile │ │.tiff │
│9 │cadastrale │1 ex. │georeferenţiat,│
│ │ │ │.shp,.dxf │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────┤
│ │Planul │ │ │
│ │sectoarelor │ │ │
│ │cadastrale │ │ │
│10 │(pentru │nu │.shp,.dxf │
│ │lucrările │ │ │
│ │efectuate la │ │ │
│ │nivel de UAT) │ │ │
└────┴──────────────┴────────┴───────────────┘


    Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare
    Etapa 2

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│Nr. │Livrabilul │exemplare│Cantitate│
│Crt.│ │format │ │
│ │ │analogic │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Memoriu │ │Nr. │
│ │tehnic cu │ │dosare ..│
│1 │descrierea │1 ex. │Nr. │
│ │lucrărilor │ │pagini │
│ │efectuate │ │... │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fişele de │ │ │
│ │date ale │ │ │
│ │imobilelor, │ │Nr. │
│ │actele │ │dosare ..│
│2 │colectate în │1 ex. │Nr. │
│ │cadrul │ │pagini │
│ │lucrărilor │ │... │
│ │sistematice │ │ │
│ │de cadastru │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Nr. │
│ │Registrul │ │dosare ..│
│3 │cadastral al │1 ex. │Nr. │
│ │imobilelor │ │pagini │
│ │ │ │... │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al │ │ │
│ │titularilor │ │Nr. │
│ │drepturilor │ │dosare ..│
│4 │reale de │1 ex. │Nr. │
│ │proprietate, │ │pagini │
│ │al │ │... │
│ │posesorilor │ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Planurile │ │Nr. │
│5 │cadastrale │1 ex. │planşe │
│ │ │ │... │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Planul │ │Nr. │
│6 │cadastral de │1 ex. │planşe │
│ │ansamblu sc. │ │... │
│ │1:10.000(UAT)│ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┘


    Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale

┌────┬─────────────┬──────────────┬───────┐
│Nr. │Livrabilul │Format digital│Nr. │
│Crt.│ │ │fişiere│
├────┼─────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Cereri de │ │ │
│ │rectificare, │ │ │
│ │contestaţii, │ │ │
│ │acte, procese│ │ │
│ │verbale, etc.│ │ │
│1 │(încărcate în│.pdf │ │
│ │sistemul │ │ │
│ │integrat de │ │ │
│ │cadastru şi │ │ │
│ │carte │ │ │
│ │funciară) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Fişierele │ │ │
│ │.cgxml │ │ │
│ │(încărcate în│ │ │
│2 │sistemul │.xml │ │
│ │integrat de │ │ │
│ │cadastru şi │ │ │
│ │carte │ │ │
│ │funciară) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Registrul │ │ │
│3 │cadastral al │.pdf │ │
│ │imobilelor │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Opisul │ │ │
│ │alfabetic al │ │ │
│ │titularilor │ │ │
│ │drepturilor │ │ │
│4 │reale de │.pdf, .xls │ │
│ │proprietate, │ │ │
│ │al │ │ │
│ │posesorilor │ │ │
│ │şi al altor │ │ │
│ │deţinători │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Planurile │.tiff │ │
│5 │cadastrale │georeferenţiat│ │
│ │ │.shp/.dxf *3) │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Planul │.tiff │ │
│6 │cadastral de │georeferenţiat│ │
│ │ansamblu sc. │.shp/.dxf *3) │ │
│ │1:10.000(UAT)│ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Raport de │ │ │
│7 │monitorizare,│.pdf │ │
│ │după caz │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────┴───────┘


        Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost întocmit în 2 exemplare, unul pentru Prestator şi unul pentru OCPI.
        Am primit,
        Membru Comisie de recepţie OCPI ........../Achizitor*1):
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura
        Am predat,
        Reprezentantul prestatorului,
        Nume prenume, funcţie, semnătura
        Note:
    *1) în cazul în care Prestatorul predă Raportul preliminar.
    *2) paragraful trebuie să apară în cazul în care se efectuează o livrare în format digital, pentru livrabilele care se încarcă direct în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
    *3) se specifică formatul care a fost predat de către Prestator.

        Observaţie:
        Dacă se consideră necesar, prezentul model poate fi completat/modificat.


    ANEXA 11

        OCPI (judeţul)
        Nr./(data)
                              MODEL PROCES VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
                   în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale
                           Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului-spre publicare
                                       UAT ..........
                               ETAPA 1 - documente în format digital
        Contract subsecvent nr. .........., având ca obiect înregistrarea sistematică în UAT .........., judeţul .........., nr. ........../(data) intrat în efectivitate în data de .........., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. ........../(data)
        Lot nr. ..........: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).
        Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr./(data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT .........., etapa 1 - documente în format digital, din cadrul contractului nr./ (data).
        Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbale de predare-primire nr. ........../(data) şi, (dacă este cazul) pentru refaceri, nr. ........../(data) şi nr. ........../(data) ...........
        Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Lista imobilelor verificate cu raportul erorilor şi deficienţele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal.
    a) Verificarea cantitativă
        În urma verificării datelor şi documentelor încărcate şi predate, aferente Livrării - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, Comisia de recepţie a constatat că:
        (se va completa după caz)
        ● livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.
        sau

        ● livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)


    b) Verificarea calitativă
        (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)
    1. Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate
    2. Fişele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru
    3. Fişierele .cgxml
    4. Registrul cadastral al imobilelor
    5. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători
    6. Planurile cadastrale
    7. Planul cadastral de ansamblu sc. 1:10.000
    8. Raport de control intern al calităţii
    9. Raport de monitorizare a participării grupurilor vulnerabile la lucrările de înregistrare sistematică
    10. Raportul de monitorizare a campaniei de informare locală

        Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.
        Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, pentru UAT .........., NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent.
        Comisia de recepţie NU recepţionează livrarea Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 şi dispune:
        (se va selecta o singură decizie după caz )
        ● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile;
        sau

        ● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile;
        sau

        ● respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ.

        Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:
        Membri:
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura
        ..........    ANEXA 12

        OCPI ..........
        Nr. ........../(data) ..........
                                        MODEL NOTIFICARE
                         Livrarea Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare
                                  UAT .........., judeţul ..........
                            ETAPA 1 - Livrare documente în format digital
        Contractul de prestări servicii nr. ........../(data) încheiat între . (denumirea Achizitorului) şi (denumirea contractantului).
        Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr./(data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) pentru UAT .......... privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, predate conform Procesului-verbal de predare-primire nr. ........../(data).
        Documentele predate nu au avut nevoie de refaceri.
        sau
        (dacă este cazul - refacerea 1)

        În baza Procesului-verbal de constatare nr. ........../ (data) emis de Comisia de recepţie, Prestatorul a corectat şi a efectuat redepunerea în termen de .......... zile de la comunicare. (dacă este cazul - refacerea 2)
        În baza Procesului-verbal de constatare nr. ........../ (data) emis de Comisia de recepţie, Prestatorul a corectat şi a efectuat redepunerea în termen de .......... zile de la comunicare.
        Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, pentru UAT, îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului şi recepţionează livrarea.
        Prestatorul va preda restul livrabilelor în format analogic în termen de 5 zile.
        Comisia de recepţie din cadrul OCPI (judeţul) a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:
        Membri:
        Nume prenume, funcţie, semnătura
        Nume prenume, funcţie, semnătura    ANEXA 13

        OCPI (judeţul)
        Nr./(data)
                               MODEL PROCES VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
                               în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică
                                        pe UAT/sectoare cadastrale
                        Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare
                                           UAT ..........
                                   ETAPA 2 - documente în format analogic
        Contract subsecvent nr. .........., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT .........., judeţul .........., nr. ........../(data) intrat în efectivitate în data de, încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. ........../(data)
        Lot nr. ..........: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).
        Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr./(data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT .........., etapa 2 - documente în format analogic, din cadrul contractului nr./(data).
        Comisia de recepţie a verificat documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, etapa 2 - livrabile în format analogic, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. ........../(data) şi, pentru refacere (dacă este cazul), nr. ........../(data).
        Comisia de recepţie a verificat documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.
    a) Verificarea cantitativă
        În urma verificării documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 2 - livrabile în format digital, Comisia de recepţie a constatat:
        (se va completa după caz)
        ● livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.
        sau

        ● livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)


    b) Verificarea calitativă
        (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)
    1. Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate
    2. Fişele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru
    3. Registrul cadastral al imobilelor
    4. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători
    5. Planurile cadastrale
    6. Planul cadastral de ansamblu sc. 1:10.000
    7. Raport de control intern al calităţii
    8. Raport de monitorizare a participării grupurilor vulnerabile la lucrările de înregistrare sistematică
    9. Raportul de monitorizare a campaniei de informare locale

        Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.
        Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul verbal)
        Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 2 - livrabile în format analogic, pentru UAT .........., NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent.
        Comisia de recepţie NU recepţionează livrarea Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 2 şi dispune:
        (se va selecta o singură decizie după caz)
        ● corectarea de către Prestator a deficienţelor constatate, în termen de 5 zile;
        sau

        ● respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ.

        Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:
        Membri:
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura    ANEXA 14

        OCPI .......... Nr. .......... Data ..........
                             MODEL PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
                             în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF
                                            pe UAT/sectoare cadastrale
                           Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare
                                                   UAT ..........
        Contract subsecvent nr. .........., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT .........., judeţul .........., nr. ........../(data) intrat în efectivitate în data de .........., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. ........../(data)
        Lot nr. ..........: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).
        Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr./(data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare UAT .........., din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de .......... .
        Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT ......... . Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepţie.
    a) Verificarea cantitativă
        În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.
        Cu ocazia recepţiei cantitative Comisia de recepţie a stabilit numărul de fişiere şi lista ID-urilor care se verifică, conform Specificaţiilor tehnice:

┌────────────────┬─────────────┬───────┐
│Categorie │Identificator│Număr │
│ │ │imobile│
├────────────────┼─────────────┼───────┤
│Număr total de │ │ │
│imobile din │NT │ │
│cadrul livrării │ │ │
├────────────────┼─────────────┼───────┤
│Număr total de │ │ │
│imobile care se │N = N1 + N2 │ │
│verifică │ │ │
├────────────────┼─────────────┼───────┤
│Număr imobile │ │ │
│care conţin │ │ │
│informaţii în │N1 │ │
│Partea a III-a a│ │ │
│cărţii funciare │ │ │
├────────────────┼─────────────┼───────┤
│Procent 10% din │ │ │
│nr. de imobile │ │ │
│fără informaţii │N2 = 10% din │ │
│în Partea a │NT-N1 │ │
│III-a a cărţii │ │ │
│funciare │ │ │
└────────────────┴─────────────┴───────┘

        Verificarea s-a efectuat asupra N = (nr.) imobile verificate


    b) Verificarea calitativă
        În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi celelalte documente ale contractului.
        Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.
        Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor şi hectarelor recepţionate:

┌───────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Suprafaţa │
│ │Nr. │aferentă │
│ │imobile│imobilelor│
│ │ │(ha) │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│A - TOTAL IMOBILE │ │ │
│RECEPŢIONATE (A = │ │ │
│B+C+D) │ │ │
│din care: │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│B - IMOBILE cu │ │ │
│proprietari/ │ │ │
│posesori │ │ │
│identificaţi care │ │ │
│fac obiectul plăţii│ │ │
│integrale │ │ │
│plata100% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│hectar │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│C - IMOBILE │ │ │
│ÎNSCRISE în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară │ │ │
│(care au carte │ │ │
│funciară şi │ │ │
│geometrie asociată)│ │ │
│până la data la │ │ │
│care Prestatorul a │ │ │
│primit accesul în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară │ │ │
│plata 50% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│hectar │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│D - IMOBILE CU │ │ │
│PROPRIETARI │ │ │
│NEIDENTIFICAŢI, │ │ │
│subiect al │ │ │
│înscrierii │ │ │
│provizorii a UAT- │ │ │
│ului │ │ │
│plata 10% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│hectar │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘

        Notă: Se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului


        Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral ..........

┌───────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Suprafaţa │
│ │Nr. │aferentă │
│ │imobile│imobilelor│
│ │ │(ha) │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│A - TOTAL IMOBILE │ │ │
│RECEPŢIONATE (A= │ │ │
│B+C+D) din care: │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│B - IMOBILE cu │ │ │
│proprietari/ │ │ │
│posesori │ │ │
│identificaţi care │ │ │
│fac obiectul plăţii│ │ │
│integrale │ │ │
│plata100% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│imobil │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│C - IMOBILE │ │ │
│ÎNSCRISE în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară │ │ │
│(care au carte │ │ │
│funciară şi │ │ │
│geometrie asociată)│ │ │
│până la data │ │ │
│emiterii Procesului│ │ │
│verbal de recepţie │ │ │
│cantitativă şi │ │ │
│calitativă aferent │ │ │
│Livrării - │ │ │
│Documente tehnice │ │ │
│ale cadastrului - │ │ │
│spre publicare │ │ │
│plata 50% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│imobil │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│D- IMOBILE care │ │ │
│sunt cuprinse în │ │ │
│planurile parcelare│ │ │
│realizate în baza │ │ │
│unor contracte de │ │ │
│finanţare din │ │ │
│fonduri publice sau│ │ │
│/şi IMOBILE care au│ │ │
│fost înscrise în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară ca │ │ │
│urmare a │ │ │
│înregistrării │ │ │
│sistematice, │ │ │
│finanţate din │ │ │
│fonduri publice │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘

        Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului
        Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)
    - Procese verbal de predare-primire
    – Notificare la finalizarea livrării Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1
    – Procese verbale de constatare, dacă este cazul
    – Alte documente, după caz.

        Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru UAT .......... îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent şi recepţionează livrarea Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare.
        Prezentul Proces Verbal de Recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:
        Membri:
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura    ANEXA 15

        Emitent
        Nr. ....../...... data .....
                               PROCES VERBAL DE ACCEPTANŢĂ A SERVICIILOR
                             (denumit în Procedura de finanţare PVR SERVICII)
                          de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale
                         UAT .........., JUDEŢUL .........., SECTOR CADASTRAL ...
        În baza Contractului de servicii nr. .......... încheiat între ANCPI/Unitatea Administrativ-Teritorială în calitate de Achizitor şi .......... în calitate de Prestator, având ca obiect prestări servicii înregistrare sistematică la nivel de UAT/sector cadastral s-au îndeplinit următoarele servicii:
        ● Livrarea nr. .......... - (denumirea livrării) pentru UAT/sectorul cadastral nr. ......... din UAT .........., judeţul ..........
        Comisia de acceptanţă a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe UAT/sectoare cadastrale constituită la nivelul ANCPI/UAT .........., judeţul .......... în baza .....(actul de constituire)....... nr. ...../.....(data)...., emite prezentul Proces verbal de acceptanţă a serviciilor de înregistrare sistematică pentru UAT/sectoare cadastrale, conform prevederilor contractuale şi a celor din Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI nr. .......... (denumite Specificaţii tehnice).
        Prin Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a Livrării ........ - (denumirea livrării) nr. ........ al OCPI .......... aferente UAT/sectorului cadastral nr. .......... înregistrat la ANCPI/primărie cu nr. ...../.......(data).........., Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului din cadrul OCPI .........., a recepţionat din punct de vedere cantitativ şi calitativ:

        ● Livrarea nr. .......... - (denumirea livrării) pentru UAT/sectorul cadastral nr. ......... din UAT .........., judeţul ..........
        şi a confirmat faptul că livrabilele predate de Prestator corespund cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi că livrarea este acceptată.


        Conform Anexei nr. 1 la Contractul de servicii - Graficul de prestare a serviciilor:
    - Livrarea nr. .......... - (denumirea livrării) pentru UAT/sector cadastral nr. ........ din UAT .........., judeţul .......... a avut termen de predare în data de ..........
        Livrarea s-a efectuat în termen. (sau, în cazul în care livrarea nu s-a efectuat în termen, se vor detalia aspectele legate de data livrării, refacerile dacă au existat, calculul zilelor de penalizare, alte elemente concludente).
        Comisia de acceptanţă din cadrul ANCPI/UAT .........., judeţul .......... ADMITE ACCEPTAREA Livrării nr. .......... - Documentele tehnice ale cadastrului - denumirea livrării pentru UAT/sector cadastral nr. ... din UAT .........., judeţul .......... şi ADMITE ACCEPTAREA serviciilor din punct de vedere calitativ, cantitativ şi valoric, aferente Livrării nr. .........., conform prevederilor contractuale.

        Ataşăm prezentului Proces Verbal de Acceptanţă al Serviciilor următoarele:
    1. Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă nr. .......... al OCPI ..........

        Prezentul Proces Verbal de Acceptanţă a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de acceptanţă a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor în implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară:
        Preşedinte:
        Nume prenume, funcţie, semnătura

        Prestator
        ..........

        Membri:
        Nume prenume, funcţie, semnătura
        Nume prenume, funcţie, semnătura
        Nume prenume, funcţie, semnătura

        Secretar comisie (dacă este cazul):
        Nume prenume, funcţie, semnătura

        sau
        Unitatea Administrativ-Teritorială
        ..........

        Primar
        Nume, prenume
        Semnătura şi ştampila

        Prestator
        ..........

        Reprezentant (dacă este cazul)
        Nume, prenume
        Semnătura şi ştampila


    ANEXA 16

        OCPI (judeţul)
        Nr./(data)
                              MODEL PROCES VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
                            în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică
                                       pe UAT/sectoare cadastrale
                           Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale
                                              UAT ..........
        Contract subsecvent nr. .........., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT ........., judeţul .........., nr. ........../(data) intrat în efectivitate în data de .........., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. ........../(data)
        Lot nr. ..........: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).
        Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr./(data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT .........., din cadrul contractului nr./(data).
        Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. ........../(data) şi, pentru refaceri (dacă este cazul), nr. ........../(data)şi nr. ........../(data).
        Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Lista imobilelor verificate cu raportul erorilor şi deficienţele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal.
    a) Verificarea cantitativă
        În urma verificării datelor şi documentelor încărcate şi predate, aferente Livrării - Documentele tehnice ale cadastrului finale, Comisia de recepţie a constatat că:
        (se va completa dup caz)
        ● livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.
        sau

        ● livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)


    b) Verificarea calitativă
        (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)
    1. Cereri de rectificare, contestaţii, acte, procese verbale, etc.
    2. Fişierele .cgxml
    3. Registrul cadastral al imobilelor
    4. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători
    5. Planurile cadastrale

        Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.
        Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul verbal)
        În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga Livrare Documentele tehnice ale cadastrului - finale se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.
        Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, pentru UAT........, NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent.
        (se va selecta o singură decizie după caz)
        ● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile;
        sau

        ● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile;
        sau

        ● respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ.

        Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de recepţie din OCPI a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:
        Membri:
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura    ANEXA 17

        OCPI .......... Nr. .......... Data ..........
                               MODEL PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
                                   în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică
                                          din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale
                               Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale
                                                UAT ..........
        Contract subsecvent nr. .........., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT .........., judeţul .........., nr. ........../(data) intrat în efectivitate în data de .........., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. ........../(data)
        Lot nr. ..........: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).
        Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr./(data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale UAT .........., din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de .......... .
        Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării nr - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT şi a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor sau au fost afectate de soluţionarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepţie.
    a) Verificarea cantitativă
        În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.

    b) Verificarea calitativă
        În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrarea nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi celelalte documente ale contractului.

        Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.
        Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor şi hectarelor recepţionate:

┌───────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Suprafaţa │
│ │Nr. │aferentă │
│ │imobile│imobilelor│
│ │ │(ha) │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│A - TOTAL IMOBILE │ │ │
│RECEPŢIONATE (A = │ │ │
│B+C+D) din care: │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│B - IMOBILE cu │ │ │
│proprietari/ │ │ │
│posesori │ │ │
│identificaţi care │ │ │
│fac obiectul plăţii│ │ │
│integrale │ │ │
│plata 100% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│hectar │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│C - IMOBILE │ │ │
│ÎNSCRISE în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară │ │ │
│(care au carte │ │ │
│funciară şi │ │ │
│geometrie asociată)│ │ │
│până la data la │ │ │
│care Prestatorul a │ │ │
│primit accesul în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară │ │ │
│plata 50% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│hectar │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│D - IMOBILE CU │ │ │
│PROPRIETARI │ │ │
│NEIDENTIFICAŢI, │ │ │
│subiect al │ │ │
│înscrierii │ │ │
│provizorii a UAT- │ │ │
│ului │ │ │
│plata 10% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│hectar │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘

        Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului

        Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral .........

┌───────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Suprafaţa │
│ │Nr. │aferentă │
│ │imobile│imobilelor│
│ │ │(ha) │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│A - TOTAL IMOBILE │ │ │
│RECEPŢIONATE (A= │ │ │
│B+C+D) din care: │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│B - IMOBILE cu │ │ │
│proprietari/ │ │ │
│posesori │ │ │
│identificaţi care │ │ │
│fac obiectul plăţii│ │ │
│integrale │ │ │
│plata 100% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│imobil │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│C - IMOBILE │ │ │
│ÎNSCRISE în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară │ │ │
│(care au carte │ │ │
│funciară şi │ │ │
│geometrie asociată)│ │ │
│până la data │ │ │
│emiterii Procesului│ │ │
│verbal de recepţie │ │ │
│cantitativ │ │ │
│calitativ aferent │ │ │
│Livrării nr.1- │ │ │
│Documente tehnice │ │ │
│ale cadastrului - │ │ │
│spre publicare │ │ │
│plata 50% din │ │ │
│preţul unitar pe │ │ │
│imobil │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│D- IMOBILE care │ │ │
│sunt cuprinse în │ │ │
│planurile parcelare│ │ │
│realizate în baza │ │ │
│unor contracte de │ │ │
│finanţare din │ │ │
│fonduri publice sau│ │ │
│/şi IMOBILE care au│ │ │
│fost înscrise în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară ca │ │ │
│urmare a │ │ │
│înregistrării │ │ │
│sistematice, │ │ │
│finanţate din │ │ │
│fonduri publice │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘

        Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului
        Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)
    - Procese verbal de predare-primire
    – Procese verbale de constatare, dacă este cazul
    – Alte documente, după caz.

        Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru UAT ........ îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent şi recepţionează livrarea Documente tehnice ale cadastrului - finale.
        Prezentul Proces Verbal de Recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.
        Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:
        Membri:
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura
        Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura    ANEXA 18

        Date despre imobilul nr. Comuna/Oraş/Municipiu
                                   DATE DESPRE IMOBILUL NR.
        Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
        Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
    A. Partea I. Descrierea imobilului
        TEREN
        Adresa:

┌─────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │Nr. │Suprafaţa│Observaţii/ │
│crt. │Cadastral│*(mp) │Referinţe │
├─────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴─────────┴─────────┴────────────┘


    B. Partea II. Proprietari şi acte

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Înscrieri privitoare la│ │
│crt.│dreptul de proprietate │Referinţe│
│ │şi alte drepturi reale │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    C. Partea III. SARCINI

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Înscrieri privind │ │
│ │dezmembrămintele │ │
│Nr. │dreptului de │Referinţe│
│crt.│proprietate, drepturile│ │
│ │reale de garanţie şi │ │
│ │sarcini │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 1

    la Partea I
    Teren

┌───────────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. cadastral/ │Suprafaţa*)│Observaţii│
│Nr. topografic │(mp) │/Referinţe│
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────────┴───────────┴──────────┘

    *) Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70
    DETALII LINIARE IMOBIL

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

        Date referitoare la teren

┌───┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┐
│Nr.│Categoria│ │Suprafaţa│Suprafaţa│Nr. │Nr. │Nr. │Observaţii│
│crt│de │Intravilan│din acte │măsurată │tarla│parcelă│topografic│/ │
│ │folosinţă│ │(mp) │(mp) │ │ │ │Referinţe │
├───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┘

        Lungime Segmente
    1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan

┌──────────┬──┬──────────┬──┬───────────┐
│Punct │x/│Punct │x/│Lungime │
│început │y │sfârşit │y │segment │
├──────────┼──┼──────────┼──┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──────────┼──┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──────────┼──┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──────────┼──┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │
└──────────┴──┴──────────┴──┴───────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016