Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 iunie 2020  privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 5 iunie 2020 privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 523 din 18 iunie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.230 din 5 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 523 din 18 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.

    ART. 2
    Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 3
    Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    CAP. II
    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de atestare
    ART. 4
    (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:
    a) secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    b) directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor;
    c) directorul adjunct al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    d) directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    e) directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române“;
    f) directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;
    g) directorul Departamentului managementul resurselor de apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“;
    h) un cadru didactic universitar de specialitate.

    (3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor.

    ART. 5
    (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare este directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

    ART. 6
    Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele:
    1. Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) aprobă programările şedinţelor Comisiei de atestare;
    b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare;
    c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.

    2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare;
    b) urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia;
    c) conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.

    3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;
    b) înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;
    c) programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia;
    d) convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu;
    e) convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe;
    f) întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;
    g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare;
    h) redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private;
    i) păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora.


    ART. 7
    (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.
    (2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.

    ART. 8
    Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi:
    a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private;
    b) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    c) hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament.


    ART. 9
    Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct. În situaţia în care un membru nu poate participa va împuternici în scris o persoană să îl reprezinte şi să voteze în numele său;
    b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă;
    c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separate faţă de hotărârile adoptate;
    d) să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare;
    e) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării;
    f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.


    CAP. III
    Domeniile de atestare
    ART. 10
    Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele:
    a) întocmirea studiilor hidrologice;
    b) întocmirea studiilor hidrogeologice;
    c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
    d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.


    CAP. IV
    Condiţii de atestare a instituţiilor publice sau private
    ART. 11
    Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.

    ART. 12
    În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor un dosar de atestare care va cuprinde, în copie legalizată sau cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente:
    a) cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională;
    b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private;
    c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:
    - statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private;
    – certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;

    d) memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile/subdomeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor;
    e) documente care să ateste calificările profesionale, instruirea relevantă şi experienţa profesională ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, prevăzute în anexa nr. 2:
    - curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;
    – diploma de studii universitare;

    f) documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:
    1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, sau contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani;
    2. extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor din România - REVISAL;

    g) apartenenţa la organisme ştiinţifice de specialitate/ organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor, prevăzută în anexa nr. 3;
    h) situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, prevăzută în anexa nr. 4;
    i) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.


    ART. 13
    (1) În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare sau prin mediul online/electronic, prin intermediul unei aplicaţii web sau prin e-mail.
    (2) În situaţia în care susţinerea interviului se desfăşoară prin mediul online/electronic, membrii Comisiei de atestare transmit votul lor prin intermediul unei aplicaţii web sau prin e-mail Secretariatului tehnic al Comisiei de atestare, care consemnează în procesul-verbal votul fiecărui membru.
    (3) În urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.
    (4) Certificatul de atestare se emite în termen de maximum 30 de zile de la data susţinerii interviului în două exemplare egal valabile, după modelul din anexa nr. 5. Exemplarul nr. 1 al certificatului se transmite instituţiei publice sau private, iar exemplarul nr. 2 al certificatului se păstrează la Comisia de atestare.
    (5) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.
    (6) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, dosarul de atestare depus va fi arhivat.
    (7) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.

    ART. 14
    În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia.

    CAP. V
    Preschimbarea certificatelor de atestare
    ART. 15
    Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite.

    ART. 16
    Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unui nou dosar de atestare, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare.

    CAP. VI
    Retragerea certificatului de atestare
    ART. 17
    Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul elaborării de documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 18
    (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii sau studii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare.
    (2) În cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.
    (3) În cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.
    (4) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară în scris la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de 48 de ore de la constatare şi totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau private atestate.
    (5) După publicarea anunţului, prevăzută la alin. (4), Comisia de atestare hotărăşte eliberarea unui duplicat al exemplarului nr. 1 al certificatului de atestare.

    ART. 19
    Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi, sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    (1) Tarifele percepute pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor de atestare se virează în contul de venituri extrabugetare RO84TREZ7005032XXX000309, deschis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
    (2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    ............................................................................
       (datele de identificare ale instituţiei publice sau private)
    Nr. ............... din ....................................
    CERERE
    pentru obţinerea atestării
    Instituţia publică/privată .........................................., cu sediul în ...................................., str. ................................... nr. ......, judeţul ....................................., telefon ......................, fax ...................., e-mail ................................................., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului .................................. cu nr. J......./....../........, având C.U.I.: ................................................, reprezentată de ....................................., în calitate de ....................., solicit, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.230/2020 (regulament), participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi:
    a) întocmirea studiilor hidrologice;
    b) întocmirea studiilor hidrogeologice;
    c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
    d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru:
    Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 12 din regulament.
    Data .................
    .........................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)    ANEXA 2

    la regulament
    CALIFICĂRILE PROFESIONALE ŞI INSTRUIREA RELEVANTĂ
    ale personalului de specialitate angajat
    Instituţia publică/privată: ..........................................

┌────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Studiile │ │ │ │
│Numele şi │absolvite │ │ │ │
│prenumele │şi │Anul │Instituţia│Principala │
│personalului│calificarea│absolvirii,│de │atribuţie │
│de │obţinută │durata │învăţământ│în cadrul │
│specialitate│(diplomă, │ │ │instituţiei│
│ │masterat, │ │ │ │
│ │doctorat) │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    (Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus.)
    Data .....................
    Semnătura autorizată
    .................................

    ANEXA 3

    la regulament
    APARTENENŢA
    la organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor
    Instituţia publică/privată: ..............................................

┌─────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────┐
│Numele şi│Organismul │Data │Nivelul/ │ │
│prenumele│profesional│intrării│Calificarea │Tipul│
│ │ │ │apartenenţei│ │
├─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────┤
├─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────┤
├─────────┼───────────┼────────┼────────────┼─────┤
└─────────┴───────────┴────────┴────────────┴─────┘


    (Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.)
    Data .....................
    Semnătura autorizată
    .................................

    ANEXA 4

    la regulament
    SITUAŢIA
    privind dotarea cu echipamente, instalaţii specifice deţinute în proprietate
    sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea
    Instituţia publică/privată: ........................

┌────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │Starea │ │
│ │ │ │tehnică │ │
│ │Denumirea şi │ │(gradul de │Modul de │
│Nr. │marca │Anul │uzură)* │deţinere │
│crt.│instalaţiilor│fabricaţiei│* Se pot │(proprietate│
│ │şi utilajelor│ │înscrie şi │/închiriere)│
│ │ │ │performanţele│ │
│ │ │ │tehnice ale │ │
│ │ │ │utilajelor. │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘


    Data completării ......................
    Semnătura autorizată
    ...................................

    ANEXA 5

    la regulament
    ROMÂNIA
    MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    COMISIA DE ATESTARE
    În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, emite prezentul
    CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. .............
    pentru
    instituţia publică/privată ........................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului ........................... cu nr. J/.........../.........., având C.U.I. .........................., cu sediul în judeţul ................................, localitatea .................................., str. ................................... nr. ..........., ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.230/2020, şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:
    ................................................................................................................................................................................................
    Prezentul certificat a fost emis la data de .................., având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de .................... .
    Preşedintele Comisiei de atestare,
    ....................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura SS indescifrabil)
    Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile.
    Exemplarul nr. 1 din 2 ( Exemplarul nr. 2 din 2)

    ANEXA 6

    la regulament
    TARIFE
    pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi

┌────┬───────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │Tipul │Cuantumul │
│ │ │serviciilor │tarifului │
│Nr. │Scopul lucrării│care se │care se │
│crt.│sau serviciului│prestează │încasează,│
│ │prestat │pentru │fără TVA │
│ │ │domeniile de │(lei) │
│ │ │atestare │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Parcurgerea │ │ │
│ │procedurilor │1.1. analiza │800 │
│ │legale pentru │documentaţiei │ │
│ │emiterea │ │ │
│1. │certificatului ├──────────────┼──────────┤
│ │de atestare │ │ │
│ │pentru │1.2. emiterea │ │
│ │întocmirea │certificatului│300 │
│ │studiilor │de atestare │ │
│ │hidrologice │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Parcurgerea │ │ │
│ │procedurilor │2.1. analiza │800 │
│ │legale pentru │documentaţiei │ │
│ │emiterea │ │ │
│2. │certificatului ├──────────────┼──────────┤
│ │de atestare │ │ │
│ │pentru │2.2. emiterea │ │
│ │întocmirea │certificatului│300 │
│ │studiilor │de atestare │ │
│ │hidrogeologice │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Parcurgerea │ │ │
│ │procedurilor │3.1. analiza │ │
│ │legale pentru │documentaţiei │800 │
│ │emiterea │ │ │
│ │certificatului │ │ │
│3. │de atestare ├──────────────┼──────────┤
│ │pentru │ │ │
│ │întocmirea │3.2. emiterea │ │
│ │studiilor de │certificatului│300 │
│ │gospodărire a │de atestare │ │
│ │apelor │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Parcurgerea │ │ │
│ │procedurilor │ │ │
│ │legale pentru │4.1. analiza │ │
│ │emiterea │documentaţiei │800 │
│ │certificatului │ │ │
│ │de atestare │ │ │
│ │pentru │ │ │
│4. │elaborarea ├──────────────┼──────────┤
│ │documentaţiilor│ │ │
│ │necesare │ │ │
│ │obţinerii │4.2. emiterea │ │
│ │avizului/ │certificatului│300 │
│ │autorizaţiei de│de atestare │ │
│ │gospodărire a │ │ │
│ │apelor │ │ │
│ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016