Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 august 2020  de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 3 august 2020 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 700 din 4 august 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 3 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700 din 4 august 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
    (2) Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
    (3) În realizarea atribuţiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a acestei funcţii este obligatorie.
    (4) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multor birouri electorale.
    (5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.

    ART. 2
    (1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanţii partidelor politice sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor.

    ART. 3
    (1) Birourile electorale lucrează în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi adoptă hotărâri şi măsuri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (2) Dispoziţiile din prezentul regulament referitoare la membrii birourilor electorale se aplică atât preşedintelui biroului electoral, cât şi locţiitorului acestuia.

    ART. 4
    (1) Şedinţele birourilor electorale sunt conduse de preşedinţi.
    (2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
    (3) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie.
    (4) În cazuri justificate, preşedinţii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţă, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1).
    (5) Şedinţele birourilor electorale se pot desfăşura şi prin mijloace electronice, în sistem de videoconferinţă. Preşedintele biroului electoral stabileşte, după consultarea membrilor, modalitatea concretă de desfăşurare a şedinţei.
    (6) La şedinţele birourilor electorale participă membrii birourilor electorale şi personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul şedinţelor, precum şi, cu aprobarea prealabilă a biroului electoral, reprezentanţii altor instituţii publice având atribuţii, potrivit legii, în desfăşurarea alegerilor.
    (7) Publicitatea hotărârilor adoptate şi a măsurilor luate de biroul electoral se asigură în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv a dispoziţiilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. 5
    (1) Convocarea membrilor birourilor electorale la şedinţe se face telefonic, prin mesaj text sau prin e-mail, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, de către secretariatul biroului electoral, la dispoziţia preşedintelui.
    (2) În convocarea membrilor birourilor electorale se precizează data, ora, modalitatea şi locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică proiectul ordinii de zi împreună cu materialele ce urmează a fi dezbătute.

    ART. 6
    (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor biroului electoral prezenţi.
    (2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
    (3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.

    ART. 7
    (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea înscrierii.
    (2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.

    ART. 8
    (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.
    (2) În luările de cuvânt, membrii birourilor electorale au obligaţia de a se limita strict la problema pusă în discuţie.
    (3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
    (4) Membrii birourilor electorale trebuie să păstreze solemnitatea şedinţelor.
    (5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, preşedintele biroului electoral sintetizează soluţiile propuse şi le supune votului membrilor biroului electoral.
    (6) Preşedintele biroului electoral asigură, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea voturilor exprimate şi consemnarea acestora în procesul-verbal de şedinţă.
    (7) În cadrul dezbaterilor biroului electoral, membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al personalului tehnic auxiliar prezent la şedinţă.

    ART. 9
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, birourile electorale adoptă hotărâri şi iau măsuri, potrivit competenţei lor, numai cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1).
    (2) Votul se exprimă deschis şi poate fi numai „pentru“ sau „împotrivă“.
    (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (4) Hotărârile adoptate se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor.
    (5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1), a căror îndeplinire trebuie consemnată în procesul-verbal de şedinţă.
    (6) Hotărârea sau măsura adoptată se motivează de către un reprezentant al majorităţii membrilor care a condus la adoptarea acesteia, numit prin dispoziţia preşedintelui.
    (7) Hotărârile şi măsurile adoptate se aduc la cunoştinţă publică sub semnătura preşedintelui biroului electoral, prin afişare la sediul propriu sau prin orice alt mijloc de publicitate, inclusiv prin postare pe internet, şi se comunică persoanelor interesate prin e-mail, fax sau poştă.

    ART. 10
    (1) Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor şi a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a hotărârilor adoptate şi a măsurilor dispuse.
    (2) După fiecare şedinţă, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedinte sau de către locţiitorul acestuia, în cazul în care a condus şedinţa biroului electoral, precum şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral şi nu poate fi făcut public.
    (3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) vor fi consemnate:
    a) membrii biroului electoral prezenţi la şedinţă;
    b) problemele înscrise pe ordinea de zi;
    c) ordinea de zi aprobată de biroul electoral;
    d) soluţiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi;
    e) pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor ordinii de zi;
    f) voturile exprimate;
    g) hotărârea sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.

    (4) În cazul înregistrării audio sau audiovideo a şedinţelor birourilor electorale, prin excepţie de la prevederile alin. (2), procesul-verbal va cuprinde numai menţiunile de la alin. (3) lit. a), c), f) şi g). Înregistrările pot fi consultate, la cerere, de către membrii birourilor electorale şi nu pot fi făcute publice.

    ART. 11
    (1) Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie nu poate avea mai puţin de 8 ore, în fiecare zi a săptămânii, acesta trebuind să fie fixat între orele 9,00-18,00. Relaţia cu publicul şi accesul la informaţiile de interes public se asigură, de regulă, prin telefon şi alte mijloace electronice.
    (2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
    (3) În ziua votării, birourile electorale asigură permanenţa.

    ART. 12
    Hotărârile birourilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări, contestaţii şi, după caz, plângeri trebuie să conţină în mod obligatoriu:
    a) denumirea, numărul şi adresa sediului biroului electoral, precum şi, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon şi/sau fax;
    b) data şedinţei;
    c) datele de identificare ale contestatorului;
    d) obiectul întâmpinării/contestaţiei;
    e) probele care au fost administrate;
    f) susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;
    g) soluţia dată şi măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor de fapt şi de drept;
    h) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia;
    i) semnăturile membrilor biroului electoral, conform art. 9.


    ART. 13
    (1) Activitatea membrilor Biroului Electoral Central se poate desfăşura atât la sediul biroului, cât şi la distanţă, prin mijloace electronice.
    (2) Şedinţele Biroului Electoral Central se desfăşoară, de regulă, prin mijloace electronice, cu aplicarea corespunzătoare a art. 4, 5 şi 6-9.
    (3) Şedinţele Biroului Electoral Central se înregistrează cu aplicarea corespunzătoare a art. 10 alin. (4).

    ART. 14
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Biroul Electoral Central emite hotărâri care se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin orice mijloc de publicitate.
    (2) Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materie electorală de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţă publică.
    (3) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări unor prevederi din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Hotărârile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1).
    (5) Hotărârile Biroului Electoral Central, precum şi orice alte acte adoptate de acestea pot fi semnate cu semnătură electronică calificată, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (4).

    ART. 15
    (1) Relaţia cu mass-media a Biroului Electoral Central şi a birourilor electorale de circumscripţie se asigură, sub coordonarea preşedintelui biroului electoral, prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de către instituţia publică al cărei angajat este.
    (2) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui comunicat de presă, conţinutul acestuia se aprobă de preşedintele Biroului Electoral Central.

    ART. 16
    Preşedintele Biroului Electoral Central poate desemna unul sau mai mulţi membri pentru întocmirea, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, a unor puncte de vedere asupra problemelor ce urmează a fi dezbătute.

    ART. 17
    (1) Membrul biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele şi funcţia în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.
    (2) În relaţiile cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, precum şi cu alegătorii şi persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secţiei de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente.

    ART. 18
    (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.
    (2) Personalul tehnic auxiliar are obligaţia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de lege.

    ART. 19
    Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuţii:
    a) realizează lucrările de secretariat ale biroului electoral;
    b) asigură înregistrarea şi arhivarea documentelor, precum şi secretariatul şedinţelor biroului electoral;
    c) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă, hotărârilor şi a oricăror alte acte emise de birourile electorale;
    d) elaborează proiecte de hotărâri şi puncte de vedere la solicitarea biroului electoral;
    e) asigură relaţia cu publicul a biroului electoral, precum şi accesul la informaţiile de interes public, conform legislaţiei aplicabile;
    f) efectuează operaţiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi operaţiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale;
    g) întocmeşte şi certifică listele de prezenţă prevăzute de art. 14 alin. (1) şi (3)-(7) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020;
    h) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora.


    ART. 20
    Biroul Electoral Central şi fiecare birou electoral de circumscripţie stabilesc, prin hotărâre, măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

    ART. 21
    Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit art. 40 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016