Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE TEHNICA din 18 octombrie 2011  privind cerintele tehnice generale ale stingatoarelor portabile si ale stingatoarelor mobile de incendiu si conditiile pentru introducerea lor pe piata (Anexa nr. 3)    Twitter Facebook
Cautare document

REGLEMENTARE TEHNICA din 18 octombrie 2011 privind cerintele tehnice generale ale stingatoarelor portabile si ale stingatoarelor mobile de incendiu si conditiile pentru introducerea lor pe piata (Anexa nr. 3)

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 26 octombrie 2011

    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi definiţii

    ART. 1
    Prevederile prezentei reglementãri tehnice se aplicã stingãtoarelor portabile şi stingãtoarelor mobile de incendiu care nu au mai fost introduse pe piaţã şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi stabilesc cerinţele tehnice generale pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţã, de protecţie a sãnãtãţii, a mediului şi a consumatorilor.
    ART. 2
    Stingãtorul portabil de incendiu este stingãtorul proiectat sã fie purtat şi acţionat cu mâna şi care, în stare de serviciu, are o masã de maximum 20 kg.
    ART. 3
    Stingãtorul mobil de incendiu este stingãtorul proiectat sã fie transportat şi acţionat cu mâna şi care are o masã mai mare de 20 kg. Stingãtorul mobil de incendiu este montat pe roţi.
    ART. 4
    Declaraţia de conformitate este declaraţia fãcutã de cãtre producãtor sau furnizor prin care acesta informeazã, pe propria rãspundere, despre faptul cã un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.
    ART. 5
    Manualul de utilizare şi întreţinere este documentul ataşat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sã conţinã informaţii cu privire la:
    a) modalitãţi şi instrucţiuni de utilizare;
    b) periodicitatea pentru inspecţii, întreţinere şi reîncãrcarea stingãtoarelor;
    c) date tehnice necesare efectuãrii service-ului, respectiv montarea şi demontarea corectã a stingãtorului, încãrcãtura nominalã, tipul agentului de stingere şi a agentului propulsor, controlul presiunii şi altele asemenea;
    d) lista pieselor de schimb cu menţionarea codului, descrierea şi materialul acestora;
    e) lista unitãţilor de service;
    f) fişa tehnicã de securitate pentru agentul de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) alte instrucţiuni importante în opinia producãtorului.

    CAP. II
    Cerinţe tehnice generale, metode de încercare şi analizã

    ART. 6
    (1) Caracteristicile şi performanţele tehnico-tactice impuse stingãtoarelor portabile de incendiu sunt cele prevãzute de standardul SR EN 3, cu toate pãrţile ce îi revin.
    (2) Pentru stingãtoarele mobile de incendiu, caracteristicile şi performanţele tehnico-tactice impuse sunt cele prevãzute de standardul SR EN 1866, cu toate pãrţile ce îi revin.
    (3) Cerinţele tehnice generale minime pentru stingãtoarele portabile de incendiu se referã la presiunea la temperatura maximã de operare, verificarea masei totale, controlul descãrcãrii, poziţia de operare, ansamblul-furtun, mijloacele de verificare a presiunii pentru stingãtoare presurizate permanent, încãrcãtura nominalã, toleranţa de umplere, proiectarea orificiului de umplere, durata de operare - durata minimã, durata de operare - abaterea valorilor mãsurate, încãrcãtura rezidualã, începutul descãrcãrii, ciclurile de temperaturã, menţinerea gazului propulsor, cerinţele referitoare la componente, forţa de operare pentru stingãtoarele cu CO(2), forţa de operare pentru alte tipuri de stingãtoare, dispozitivele de siguranţã, filtrul pentru stingãtoare, pe bazã de apã, furtunul şi sistemul de cuplare pentru stingãtoare, altele decât cele cu CO(2), supapa de control a stingãtoarelor cu CO(2), supapa de control al descãrcãrii pentru alte tipuri de stingãtoare, indicatorul de presiune, pâlnia/furtunul pentru stingãtoarele cu CO(2), rezistenţa pâlniei la încãrcarea staticã, securitatea fixãrii pâlniei/furtunului, rezistenţa pâlniei la temperaturã, rezistenţa la coroziune externã, rezistenţa la coroziune internã, performanţele pe focare clasa A, performanţele pe focare clasa B, identificare şi marcare.
    (4) Cerinţele tehnice generale minime pentru stingãtoarele mobile de incendiu se referã la verificarea masei totale, încãrcãtura nominalã, toleranţa de umplere, durata de operare - abaterea valorilor, încãrcãtura rezidualã, menţinerea gazului propulsor, supapa de control al descãrcãrii, poziţia de operare, ansamblul-furtun, cerinţele referitoare la componente, dispozitivele de control al descãrcãrii, dispozitivele de siguranţã, filtrele pentru stingãtoare pe bazã de apã, alte cerinţe pentru stingãtoare, identificare, marcare, rezistenţa la coroziunea externã şi performanţele pe focare clasa B.
    ART. 7
    Materialele utilizate pentru stingãtoarele portabile/mobile de incendiu vor avea caracteristici fizice şi mecanice astfel încât acestea sã reziste la încercãrile prevãzute de standardul SR EN 3, cu toate pãrţile ce îi revin, şi de standardul SR EN 1866, cu toate pãrţile ce îi revin.
    ART. 8
    Metodele de încercare şi analizã pentru stingãtoarele portabile/mobile de incendiu sunt cele prevãzute de standardul SR EN 3, cu toate pãrţile ce îi revin, şi de standardul SR EN 1866, cu toate pãrţile ce îi revin.
    ART. 9
    Stingãtoarele portabile şi stingãtoarele mobile de incendiu trebuie sã respecte şi prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care transpune în legislaţia naţionalã Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune.
    ART. 10
    Marcarea stingãtoarelor portabile şi a stingãtoarelor mobile de incendiu se face în limba românã, fãrã a exclude prezentarea şi în alte limbi strãine, conform prevederilor standardului SR EN 3, cu toate pãrţile ce îi revin, şi standardului SR EN 1866, cu toate pãrţile ce îi revin.
    ART. 11
    Orice tip de atenţionare sau instrucţiuni de utilizare trebuie sã fie în mod obligatoriu în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi strãine.

    CAP. III
    Procedura pentru evaluarea conformitãţii

    ART. 12
    Pentru introducerea pe piaţã a stingãtoarelor portabile şi a stingãtoarelor mobile de incendiu, producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 13
    (1) Examinarea în vederea eliberãrii certificatului pentru introducerea pe piaţã a stingãtoarelor portabile şi a stingãtoarelor mobile de incendiu se face prin evaluarea conformitãţii cu prezenta reglementare tehnicã.
    (2) La evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale stingãtoarelor portabile şi ale stingãtoarelor mobile de incendiu, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitãţii, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
    b) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.
    (3) În cazul în care produsul nu deţine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica dacã cerinţele tehnice generale ale stingãtoarelor portabile şi stingãtoarelor mobile de incendiu, cuprinse în prezenta reglementare tehnicã, se regãsesc în:
    a) rapoartele de încercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008;
    b) documentaţia tehnicã aferentã produsului;
    c) declaraţia de conformitate datã de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;
    d) certificatul pentru controlul producţiei în fabricã pentru produsul menţionat în cerere, eliberat de un organism care a obţinut acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008.
    (4) Pentru producãtorul care are implementat un sistem de management al calitãţii privind fabricarea produsului este necesarã o copie a acestui document, fãrã a se mai depune certificatul pentru controlul producţiei în fabricã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 14
    Termenul de garanţie al stingãtoarelor portabile şi al stingãtoarelor mobile de incendiu este stabilit de producãtor.
    ART. 15
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã asigure service-ul, în România, în perioada de garanţie şi postgaranţie.
    ART. 16
    (1) Stingãtorul portabil/mobil de incendiu este însoţit la livrare de certificatul pentru introducerea pe piaţã, declaraţia de conformitate, manualul de utilizare şi întreţinere, fişa tehnicã de securitate a agentului de stingere, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi de certificatul de garanţie, redactate în limba românã, fãrã a exclude prezentarea acestor documente şi în alte limbi strãine.
    (2) Certificatul de garanţie trebuie sã precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalitãţile de asigurare a garanţiei, respectiv întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzãtorului şi ale unitãţii specializate de service.
    ART. 17
    Producãtorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul şi distribuitorul trebuie sã respecte cerinţele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnicã pe baza cãrora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piaţã.

                          --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice