Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE TEHNICĂ din 16 august 2000  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 16 august 2000 "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal"

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice
PUBLICAT: Broşură nr. 1 din 16 august 2000
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 176/N din 16 august 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 25 august 2000.
──────────
        Elaborat de: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI URBANPROIECT - Bucureşti
        DIRECTOR GENERAL: arh. Traian Popescu
        ŞEF SECŢIE URBANISM: arh. Gabriel Rădulescu
        RESPONSABIL LUCRARE: arh. Traian Popescu
        Avizat de CTS - MLPAT cu nr. 54/11.04.2000

                                    M.L.P.A.T.
        ● DIRECŢIA COORDONARE, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII
        DIRECTOR: ing. Octavian Mănoiu

        ● DIRECŢIA URBANISM
        DIRECTOR: arh. Cristina Popescu
        RESPONSABIL LUCRARE: arh. Florenţa Pană    CUPRINS
    1. GENERALITĂŢI
    1.1. Necesitatea elaborării reglementării
    1.2. Cadrul legal
    1.3. Categorii generale de probleme
    1.4. Categorii specifice de probleme
    1.5. Condiţii de elaborare

    2. METODOLOGIE DE ELABORARE A P.U.Z.
    2.1. Etape în elaborare
    2.2. Structurare
    2.3. Mod de prezentare
    2.4. Avizare
    2.5. Aprobare
    2.6. Aplicare

    3. CONŢINUTUL-CADRU AL P.U.Z.
    3.1. Studii de fundamentare
    3.2. Conţinutul P.U.Z.
    3.3. Conţinutul P.U.Z. preliminar

    4. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR PENTRU AVIZE/ACORDURI
    4.1. Documentaţii pentru avize/acorduri din partea organismelor centrale interesate
    4.2. Documentaţii pentru avize/acorduri din partea organismelor teritoriale interesate

    5. NORMATIVE PRIVIND DISTANŢE, RAZE ŞI LĂŢIMI ALE ZONELOR DE PROTECŢIE
    1. GENERALITĂŢI
    1.1. Necesitatea elaborării reglementării
        Conform legislaţiei în vigoare, autorizarea executării construcţiilor se face pe baza unei documentaţii de urbanism aprobată.
        În categoria documentaţiilor de urbanism se înscrie şi Planul Urbanistic Zonal (denumit prescurtat PUZ), alături de Planul Urbanistic General (PUG - ghid aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13 N/1999) şi de Planul Urbanistic de Detaliu (PUD - ghid aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 N/2000).
        Prin definiţie, PUZ-ul stabileşte reglementări specifice pentru o zonă dintr-o localitate urbană sau rurală, compusă din mai multe parcele, acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.
        Lipsa unei reglementări tehnice pentru categoria de documentaţii PUZ, importanţa şi frecvenţa elaborării lor, precum şi varietatea problematicii acestora, au condus ia necesitatea elaborării unei reglementări tehnice specifice.
        Prezenta reglementare tehnică reprezintă baza procedurală în vederea elaborării complete şi unitare a Planurilor Urbanistice Zonale, utilizabilă în rezolvarea problematicii diverselor funcţiuni din cadrul localităţilor urbane şi rurale.
        Reglementarea este utilă, în egală măsură, iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de documentaţii de tip PUZ.

    1.2. Cadrul legal
        Reglementarea tehnică este elaborată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, specifice domeniului sau complementare acestuia. Dintre principalele acte normative, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice, se menţionează:
        ● Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (nr. 50/1991, republicată);
        ● Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);
        ● Legea administraţiei publice locale (nr. 69/1991, republicată);
        ● Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (nr. 54/1998);
        ● Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr. 33/1994);
        ● Legea cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare (nr. 7/1996);
        ● Legea privind calitatea în construcţii (nr. 10/1995);
        ● Legea privind protecţia mediului (nr. 137/1995, republicată);
        ● Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997);
        ● Legea apelor (nr. 107/1996);
        ● Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);
        ● Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998);
        ● Legea privind zonele protejate (nr. 5/2000);
        ● Legea nr. 96/1995 pentru aprobarea OG nr. 12/1993/1995 privind achiziţiile publice;
        ● Legile privind aprobarea secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional;
        ● HGR nr. 525/1996, modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
        ● HGR nr. 63/1994; HGR nr. 163/1997; HGR nr 568/1998 -Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii;
        ● Codul civil;
        ● Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
        ● Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al ministrului Lucrărilor Publice (Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

        PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.
        PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. Unele prevederi ale PUZ, strict necesare dezvoltării urbanistice a zonei, nu figurează în planurile imediate de investiţii. Ca atare aceste prevederi se realizează etapizat, în funcţie de fondurile puse la dispoziţie, dar înscrise coordonat în prevederile PUZ.
        Pentru municipiul Bucureşti, precum şi pentru municipiile reşedinţă de judeţ se pot întocmi planuri urbanistice zonale preliminare, pe probleme prioritare, menite să răspundă unor presiuni în domeniul investiţional.
        În termen de 3 ani de la aprobarea acestora, planurile preliminare vor fi transformate şi aprobate, ca documentaţii de urbanism complete.

    1.3. Categorii generale de probleme
        Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică detaliată pentru o zonă din localitate şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localităţii din care face parte.
        Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism - permisiuni şi restricţii - necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată.
        Pe baza analizei critice a situaţiei existente, a prevederilor din PUG, a concluziilor studiilor de fundamentare şi a opiniilor iniţiatorilor, în conţinutul PUZ se tratează următoarele categorii generale de probleme:
        ● organizarea reţelei stradale;
        ● zonificarea funcţională a terenurilor;
        ● organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
        ● indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc.);
        ● dezvoltarea infrastructurii edilitare;
        ● statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
        ● delimitarea şi protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită (dacă există);
        ● măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice (dacă există);
        ● menţionarea obiectivelor de utilitate publică;
        ● măsuri de protecţie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
        ● reglementări specifice detaliate - permisiuni şi restricţii - incluse în regulamentul local de urbanism aferent PUZ.

        Elaborarea documentaţiilor de tip PUZ este obligatorie în următoarele situaţii:
    - Sunt prevăzute prin acte normative specifice - Legea nr. 5/2000, Ordonanţa nr. 47/2000 şi altele.
    – Sunt prevăzute prin planul urbanistic general.
    – Sunt solicitate prin certificatul de urbanism.
    – În vederea introducerii în intravilan a unor suprafeţe de teren, după aprobarea PUG.
    – Pentru justificarea unor intervenţii urbanistice ce nu se înscriu în prevederile unui PUG aprobat.


    1.4. Categorii specifice de probleme
        PUZ-ul poate acoperi toate zonele funcţionale ale unei localităţi. Faţă de funcţiunea predominantă a zonei ce face obiectul PUZ, documentaţiile pot viza următoarele categorii specifice de probleme:
        * funcţiuni complexe (zone centrale sau de interes deosebit; zone balneare, climatice sau balneoclimatice; zone plantate, agrement, sport etc.);
        * funcţiuni de locuire;
        * funcţiuni de producţie, depozitare;
        * funcţiuni de transport;
        * modernizarea şi dezvoltarea circulaţiei;
        * instituţiile de interes general, publice şi private;
        * delimitarea şi protejarea patrimoniului natural şi construit,
        * recuperarea terenurilor degradate, în vederea trecerii lor într-o funcţiune urbană;
        * revitalizarea şi reconstrucţia complexă urbană;
        * completări, extinderi şi înlocuiri ale fondului construit existent;
        * modernizări ale reţelelor tehnico-edilitare, inclusiv construcţiile aferente acestora;
        * realizarea de mobilier urban, zone pietonale.

        Principalele PUZ-uri menţionate pot include, în suprafeţele studiate, reabilitarea fondului construit existent, dezvoltări ale acestuia, cât şi obiective noi.
        PUZ-urile pentru zonele construite protejate se delimitează şi se elaborează în baza unor reglementări tehnice specifice, conform "Metodologiei de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate" prevăzute de Legea nr. 5/2000.

    1.5. Condiţii de elaborare
        Elaborarea unui PUZ de calitate impune:
        ● încredinţarea lucrării unei unităţi de proiectare cu experienţă în domeniu;
        ● corelarea reglementărilor cu prevederile rezultate din planul urbanistic general şi cu concluziile studiilor de specialitate;
        ● redactarea pe un suport topografic sau cadastral actualizat;
        ● o documentare temeinică atât pe teren cât şi în baza de date;
        ● o analiză multicriterială integrală, în echipă pluridisciplinară, pe sectoare ce intervin în dezvoltarea zonei;
        ● emiterea unor propuneri care să răspundă propunerilor iniţiate de către consiliile locale;
        ● cooperarea dintre beneficiar, elaborator şi organismele administraţiei locale şi centrale interesate.    2. METODOLOGIE DE ELABORARE A PUZ
    2.1. Etape în elaborare
        Procesul elaborării PUZ, de la iniţiere până la aprobare, implică parcurgerea unor etape, astfel:
        ● Iniţierea elaborării PUZ aparţine de regulă, colectivităţii locale, prin consiliul său, pe baza programului de dezvoltare urbanistică a localităţii - iniţiat şi aprobat de consiliul local
        Iniţierea elaborării poate aparţine şi unor persoane fizice sau juridice interesate în realizarea unor obiective pe teritoriul zonei.

        ● Informarea populaţiei asupra intenţiei de elaborare a PUZ pentru teritoriul zonei se face prin grija iniţiatorului. Intenţia elaborării PUZ, precum şi scopul elaborării, acestuia, se aduc la cunoştinţa populaţiei, prin afişarea informaţiilor, publicarea în presa sau difuzarea lor prin alte mijloace de comunicare în masă
        ● Desemnarea elaboratorului pentru PUZ se poate face prin selecţie sau prin licitaţie
        Prin desemnarea prin selecţie, elaborarea PUZ este încredinţată unităţii alese dintr-un număr minim de trei oferte prealabile. Principalele criterii pentru desemnarea unităţii selectate sunt în ordinea importanţei capabilitatea, experienţa în domeniu şi oferta financiară
        În cazul PUZ-urilor pentru zone de complexitate deosebită, a căror valoare de elaborare depăşeşte plafonul legal stabilit prin acte normative, încredinţarea elaborării se face prin licitaţie, urmând procedura în vigoare.

        ● Comanda pentru elaborarea PUZ este emisă de către iniţiatorul lucrării către elaboratorul desemnat prin selecţie sau licitaţie.
        ● Tema-program pentru PUZ se întocmeşte de către emitentul comenzii, sau de către acesta împreună cu elaboratorul. Aceasta trebuie să evidenţieze principalele probleme care trebuie soluţionate prin documentaţie.
        În cazul lipsei temei-program PUZ se va elabora pe baza conţinutului prezentelor reglementări tehnice.

        ● Tarifarea lucrării reprezintă însumarea evaluării fizice şi financiare a doua categorii de operaţiuni
    - operaţiuni cuprinse în Metodologia de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea investiţiilor şi studiilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 11/N/06.1994 (de regulă PUZ şi documentaţii pentru avize/acorduri);
    – operaţiuni care nu sunt cuprinse în normele metodologice şi care vor fi evaluate pe baza normelor interne ale unităţii elaboratoare (de regulă studii de fundamentare).
        Ambele categorii de operaţiuni se exprimă în număr de ore medii convenţionale, transformate în lei pe baza tarifului orar aprobat al unităţii elaboratoare.

        ● Contractul se întocmeşte de elaborator, pe baza comenzii emitentului şi conţine obligaţiile părţilor semnatare în elaborarea şi recepţionarea PUZ. Se evidenţiază termenele şi valorile fazelor decontabile, clauze contractuale.
        După semnarea contractului, elaboratorul PUZ poate încheia, la rândul lui, subcontracte de elaborare cu alte unităţi de proiectare, sau cu persoane fizice specializate în domeniu

        ● Sursele documentare sunt deosebit de importante în elaborarea PUZ. Este necesară culegerea şi interpretarea unui volum mare de informaţii din diverse domenii cum sunt:
    - prevederi (preluate din documentaţii de urbanism aprobate) sau propuneri (preluate din planurile urbanistice generale în fază de proiect).
    – studii de fundamentare a unor reglementări de bază enunţate în cadrul PUZ, elaborate anterior sau concomitent cu acesta,
    – proiecte de investiţii aprobate ce intervin hotărâtor în dezvoltarea zonei, elaborate anterior planurilor urbanistice;
    – planuri urbanistice de detaliu, aprobate anterior elaborării PUZ;
    – evidenţe statistice privind evoluţia populaţiei, activităţilor economice, instituţiile publice şi de interes general, echiparea edilitară etc.
    – anchete şi observaţii locale informaţii privind opţiunile populaţiei.
    – date, informaţii şi proiecte aflate în gestiunea unor instituţii şi institute centrale, precum şi în gestionarea unităţilor descentralizate ale statului,
    – studii de marcheting urban.
        Pentru obţinerea informaţiilor care nu se află în banca de date a beneficiarului sau a elaboratorului se pot încheia contracte (contra cost) sau convenţii (schimb de date) cu persoanele fizice sau juridice care le deţin.

        ● Studiile de fundamentare se elaborează pe domenii, pentru probleme ce necesită analize detaliate de specialitate şi ale căror concluzii intervin hotărâtor în enunţarea reglementărilor privind zona ce face obiectul PUZ.
        Elaboratorul PUZ alege, împreună cu beneficiarul, studiile de fundamentare care trebuie realizate. Numărul şi amploarea acestora depinde de mărimea şi complexitatea zonei, de problemele specifice ale acesteia, precum şi de existenţa unor studii de fundamentare anterioare, care necesită actualizări.
        Lista studiilor de fundamentare necesare se întocmeşte la primirea comenzii astfel încât beneficiarul să poată cunoaşte, la definitivarea contractului de elaborare a PUZ, valoarea totală a acestuia.

        ● Propunerile preliminare de amenajare şi dezvoltare se elaborează pe baza rezultatelor analizei situaţiei existente, a opţiunilor populaţiei, a programului de dezvoltare lansat de colectivităţile locale şi a concluziilor studiilor de fundamentare. Propunerile preliminare pot prezenta una sau mai multe variante.
        ● Consultările pe parcurs reprezintă o condiţie obligatorie în procedura de elaborare a PUZ, prin care colectivitatea locală îşi exprimă punctul de vedere asupra propunerilor enunţate.
        Sunt obligatorii consultările pe parcurs cu compartimentul de specialitate al Consiliului judeţean, în calitatea acestuia de coordonator al activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi cu Consiliul local, în calitate de gestionar al zonei.

        ● Redactarea pieselor desenate, în vederea consultării populaţiei, se face într-un singur exemplar, în una sau mai multe variante.
        ● Consultarea populaţiei se realizează prin grija beneficiarului, în cadrul unor expoziţii organizate la consiliul local (de regulă). Organizarea consultării este anunţată prin mass-media. Reprezentantul consiliului local colaborează şi ordonează propunerile populaţiei şi le înaintează spre analiză consiliului local, asigurând ulterior informarea populaţiei asupra deciziilor luate.
        ● Introducerea în documentaţie a propunerilor enunţate de populaţie se face de către elaboratorul PUZ, după ce acestea au fost supuse discuţiei şi acceptate de către consiliul local.
        ● Acordurile şi avizele asupra PUZ se emit de către organele abilitate prin lege şi sunt obligatorii pentru definitivarea şi aprobarea PUZ.
        Părţile scrise şi desenate ce formează obiectul cererii de acord sau aviz se editează, contra cost, de către elaboratorul PUZ, într-un singur exemplar. Înaintarea cererii de acord sau aviz către emitent se face de către beneficiar, care va primi şi răspunsul la documentaţia prezentată.
        Pentru obţinerea acordurilor şi avizelor, odată cu cererea de emitere a acestora, beneficiarul anexează părţi din PUZ - piese scrise şi desenate - cuprinzând domeniul pentru care se solicită acordul sau avizul.
        Se interzice solicitarea depunerii către emitentul acordului/avizului a întregului PUZ sau a mai multor exemplare din documentaţie.
        Acordurile sau avizele asupra PUZ, de orice natură, se emit, în cel mult 30 zile de la depunerea cererii.
        În situaţia neprimirii de către beneficiar, în termen de 30 zile de la data depunerii documentaţiilor, a avizelor/acordurilor solicitate, PUZ se consideră avizat pentru domeniul ce a făcut obiectul cererii de aviz/acord.
        Odată cu prevederile documentaţiilor pentru avize, lucrarea poate fi facturată şi decontată, cu obligaţia elaboratorului de a introduce observaţiile din avize şi acorduri, acceptate de către beneficiar.

        ● PUZ definitivat prin introducerea observaţiilor din acorduri şi avize, acceptate de către beneficiar, se predă la beneficiar în două exemplare complete, piese scrise şi desenate. Un exemplar complet al PUZ se înaintează de către beneficiar la Consiliul judeţean, odată cu cererea de aviz către acesta.
        Numărul suplimentar de exemplare solicitat de beneficiar, peste cele două, se asigură contra cost şi se menţionează în contract.

        ● Aprobarea PUZ se face ulterior obţinerii acordurilor şi avizelor, de regulă, prin Hotărârea Consiliului local (dacă legea nu prevede altfel).
        Odată cu aprobarea PUZ, sarcina proiectantului se consideră încheiată, urmând ca prevederile PUZ să fie aplicate de Consiliul local prin compartimentele de specialitate.

        ● Accesul locuitorilor la PUZ aprobat se asigură prin grija Consiliului local.
        ● Modificarea PUZ aprobat se face prin respectarea aceleiaşi proceduri de elaborare-avizare-aprobare, ca la PUZ iniţial.


    2.2. Structurare
        PUZ este structurat în trei categorii principale de probleme:
        * Studii de fundamentare
        * PUZ propriu-zis, sau PUZ preliminar, inclusiv regulamentul local de urbanism
        * Documentaţii necesare obţinerii avizelor/acordurilor
        ■ STUDII DE FUNDAMENTARE
        Acestea se elaborează în scopul analizei şi reglementării unor probleme sectoriale, ce intervin hotărâtor în susţinerea problemelor privind dezvoltarea urbanistică a zonei.
        Studiile de fundamentare pot fi elaborate anterior PUZ sau concomitent cu PUZ. Ele reprezintă părţi scrise şi desenate, predate elaboratorului PUZ în trei exemplare (două exemplare pentru beneficiarul PUZ şi un exemplar pentru proiectantul general).
        Pentru studiile de fundamentare elaborate anterior PUZ, concluziile acestora se preiau de către elaboratorul, PUZ în cadrul memoriului de prezentare.

        ■ PUZ
        Acesta cuprinde piese scrise şi desenate.
        PIESE SCRISE
    1. Memoriu de prezentare, privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situaţiei existente şi justificarea soluţiilor propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora
        Memoriul de prezentare se bazează pe integrarea de către elaboratorul PUZ a concluziilor studiilor de fundamentare.

    2. Regulamentul local de urbanism, piesă de bază în aplicarea PUZ, întăreşte şi detaliază sub formă de prescripţii (permisiuni şi restricţii) reglementările PUZ
        Regulamentul local de urbanism se elaborează în baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism cu adaptare la problematica zonei şi reglementările din PUG


        PIESE DESENATE
        Acestea reprezintă în general, planşe realizate pe suport topografic, ilustrând în principal următoarele categorii de probleme:
        * Încadrarea în localitate a zonei ce formează obiectul PUZ. (Relaţionarea cu prevederile PUG). Scara uzuală este 1:5.000, 1:10.000
        * Analiza situaţiei existente, pentru zona ce face obiectul PUZ, cu evidenţierea disfuncţionalităţilor. Scara uzuală este 1:1.000, 1:2.000 având la bază ridicări topografice sau cadastrale
        * Reglementări urbanistice - zonificare şi echipare edilitară pentru zona ce face obiectul PUZ, la aceeaşi scară cu planşa analizei situaţiei existente
        * Proprietatea asupra terenurilor şi circulaţia juridică a terenurilor.

        În funcţie de complexitatea şi specificul zonei, piesele desenate ce ilustrează categoriile de probleme amintite pot conţine mai multe planşe privind:
        ● analize sectoriale suplimentare privind situaţia existentă, la aceeaşi scară cu planşa analizei situaţiei existente sau la scară redusă;
        ● reglementări în domeniul echipării edilitare, pe categorii de echipare, la aceeaşi scară cu planşa situaţiei existente sau la scară redusă;
        ● sugestii de mobilare urbanistică a zonei studiate, la aceeaşi scară cu planşa situaţiei existente sau la scară redusă.

        Pachetul pieselor desenate poate fi completat cu cartograme, scheme, grafice etc. la format A3 sau A4, care însoţesc părţile scrise şi care au rol de susţinere a propunerilor din PUZ. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce intervin hotărâtor în propunerile de dezvoltare a zonei studiate.
        Se interzice redactarea PUZ pe suport topografic vechi - care nu reflectă situaţia reală din teren, sau redactarea PUZ pe suport la scară aproximativă, ceea ce ar conduce la planimetrarea unor suprafeţe eronate în cadrul bilanţului teritorial.        ■ PUZ PRELIMINAR
        Rolul PUZ-ului preliminar este de a răspunde, într-o primă etapă, presiunilor exercitate în domeniul investiţional, prin:
        ● zonificarea funcţională a teritoriului;
        ● stabilirea amplasamentelor ce prezintă condiţii de autorizare a construcţiilor:
        ● enunţarea priorităţilor.

        Tot într-o primă etapă se pot declanşa şi studii de fundamentare de bază, dintre care se detaşează aducerea la zi a suportului topografic, studiul geotehnic şi studiul de circulaţie (după caz).
        Conţinutul minim al etapei, ce ar putea constitui şi suportul pentru consultarea populaţiei şi consiliului local, se va constitui din:
    - Încadrarea în teritoriu
    – Situaţia existentă - Disfuncţionalităţi, priorităţi
    – Reglementări urbanistice
    – Regulament preliminar

        PUZ preliminar se supune aceleiaşi proceduri de avizare-aprobare ca PUZ propriu-zis.
        Durata de valabilitate a PUZ preliminar este de până la 3 ani de la data aprobării lui.

        ■ DOCUMENTAŢII NECESARE OBŢINERII AVIZELOR/ACORDURILOR
        Documentaţiile necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor se întocmesc de către elaboratorul PUZ, fiind stabilite împreună cu beneficiarul în funcţie de complexitatea problemelor şi solicitărilor certificatului de urbanism emis.
        Avizele/acordurile necesare aprobării PUZ sunt, în general, de două mari categorii:
        ● Avize/acorduri emise de către organisme centrale interesate.
        ● Avize/acorduri emise de către organisme teritoriale interesate.

        Dintre emitenţii avizelor/acordurilor organismelor centrale interesate se menţionează:
        ● Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru PUZ ce include zona centrală a municipiilor şi alte zone funcţionale de interes, zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricţii.
        ● Ministerul Transporturilor, pentru PUZ-uri ce includ propuneri privind căile de comunicaţie majore (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, căi ferate, căi navigabile sau aeroporturi).
        ● Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Turism, pentru PUZ-uri ce include zone cu funcţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice declarate (după caz)
        ● Alte organisme centrale, pentru PUZ-uri ce au în vedere probleme speciale (resurse ale subsolului, protejarea unor situri şi monumente cu valoare de patrimoniu, apropierea de unităţi cu destinaţie specială - după caz)
        Dintre emitenţii avizelor/acordurilor organismelor teritoriale interesate se menţionează:
        ● Consiliul local, ca autoritate publică locală, gestionar al utilizării terenurilor şi respectării condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor, pentru toate PUZ-urile
        ● Consiliul judeţean, ca autoritate publică de coordonare a activităţii de amenajarea teritoriului şi urbanism în cadrul judeţului, pentru toate PUZ-urile

        Consiliul judeţean, prin autoritatea şi competenţa sa, emite un aviz unic asupra PUZ, incluzând toate activităţile instituţiilor interesate de pe teritoriul judeţului: amenajarea teritoriului şi urbanism, drumuri judeţene şi comunale, protecţia mediului, sănătate publică, apărare civilă, protecţia împotriva incendiilor, echiparea edilitară, evidenţă cadastrală, etc.
        Avizul unic se emite pentru toate PUZ-urile, pe baza prezentării făcute de elaboratorul PUZ în întâlniri comune şi a documentaţiilor specifice înaintate în prealabil fiecărei instituţii.
        Documentaţiile înaintate pentru emiterea avizelor/acordurilor către organismele centrale şi teritoriale interesate rămân în arhiva acestora, pentru evidenţă.    2.3. Mod de prezentare
        Planul urbanistic zonal necesită claritate în structurarea şi coerenţă în prezentare.
        Informaţiile din partea scrisă trebuie să fie corelate cu partea desenată. Reprezentarea acestora în partea desenată trebuie să asigure operativitate în utilizare, necesitând un grad ridicat de precizie.
        Piesele desenate se vor redacta în culorile şi semnele convenţionale standard. Culorile utilizate vor fi transparente pentru a putea urmări detaliile planimetrice şi de nivelment ale planului de bază.
        PUZ se predă la beneficiar în două exemplare complete şi distincte, în mapă (piese scrise şi desenate) sau în tub (pentru piesele desenate nepliate).
        Unele planşe de bază se pot caşera pe pânză, pentru asigurarea durabilităţii în utilizare.

    2.4. Avizare
        Avizarea PUZ este necesară punerii în concordanţă a programului de dezvoltare urbanistică - materializat prin PUZ - cu strategiile şi politicile de dezvoltare sectoriale.
        Solicitarea avizelor/acordurilor asupra PUZ se face în momentul realizării unui consens asupra propunerilor şi reglementărilor din PUZ, între beneficiar (inclusiv populaţie) şi elaboratorul PUZ.
        Înaintarea documentaţiilor către emitenţii avizelor/acordurilor este simultană, cu excepţia avizului MLPAT, care se solicită ultimul. Odată cu înaintarea PUZ complet şi definitiv spre avizare la MLPAT, se anexează şi dosarul cu avizele obţinute din partea celorlalte organisme teritoriale şi centrale. Odată cu emiterea avizului, MLPAT returnează documentaţia, vizată spre neschimbare, reţinând unele părţi specifice din PUZ pentru evidenţă. Planşele reţinute de MLPAT se completează prin grija elaboratorului PUZ.

    2.5. Aprobare
        Pe baza PUZ definitivat în urma avizelor/acordurilor obţinute, Consiliul local include în ordinea de zi a şedinţei de consiliu aprobarea lucrării.
        Elaboratorul PUZ prezintă lucrarea şi completările aduse în urma avizelor/acordurilor primite. În urma analizării lucrării şi votului consilierilor, PUZ se aprobă.
        Actul scris de aprobare a PUZ şi a Regulamentului local de urbanism este Hotărârea Consiliului local (dacă legea nu prevede alte situaţii).

    2.6. Aplicare
        PUZ şi regulamentul local de urbanism aprobate devin acte de autoritate ale administraţiei publice locale, pentru probleme legate de dezvoltarea urbanistică a zonei.
        PUZ şi Regulamentul local de urbanism pot fi utilizate la:
        ● eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire pentru obiective din zonă ce nu necesită studii aprofundate;
        ● fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică;
        ● declanşarea procedurii de declanşare a cauzei pentru utilitate publică, în vederea realizării unor obiective ce implică exproprieri;
        ● respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUZ aprobat;
        ● declanşarea unor PUD-uri necesare detalierii amplasamentelor;
        ● alte operaţiuni ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale.

        Schimbarea de temă-program la un PUZ aprobat conduce la actualizarea documentaţiei. Noua documentaţie se supune aceleiaşi proceduri de avizare-aprobare ca la PUZ-ul iniţial.


    3. CONŢINUTUL - CADRU
        PUZ-urile pot prezenta o mare varietate, generată de importanţa localităţii, mărimea zonei studiate, funcţiunile zonei, intenţiile beneficiarului concretizate în tema-program, caracteristicile zonei etc.
        Prezentul conţinut reprezintă o structură cadru a pieselor scrise şi desenate conţinute de un PUZ, pentru diferite funcţiuni ale zonei studiate. El urmează să fie adaptat prin completări şi renunţări, în funcţie de mărimea şi complexitatea zonei ce face obiectul PUZ.
        Astfel, pentru zone cu funcţiuni complexe (centrale, balneare, etc.) vor fi dezvoltate atât analizele privind situaţia existentă (ţesutul urban, istoricul, evoluţia, structura şi starea fondului construit, calitatea factorilor de cură; capacităţi de tratament, relaţii între funcţiuni etc.), cât şi reglementările vizând amenajarea şi dezvoltarea urbanistică (categorii de intervenţii pe domenii: modernizarea circulaţiei, reabilitarea fondului construit existent, condiţii de integrare a fondului construit propus restricţii funcţionale, silueta; protecţia mediului, etapizări, etc).
        Zonele purtătoare ale unor valori ale patrimoniului construit, ce necesită protejare, beneficiază de reglementări tehnice specifice, ca urmare a apariţiei Legii nr. 5/2000
        La data apariţiei prezentei reglementări tehnice marea majoritate a unităţilor teritorial-administrative de bază - municipii, oraşe, comune - dispun de planuri urbanistice generale elaborate şi aprobate. Ca atare, PUZ-urile vor putea beneficia de prevederile din PUG-uri în privinţa circulaţiei majore zonificării funcţionale la nivelul localităţii dezvoltarea echipării edilitare, unele restricţii, etc. De asemenea, PUZ-urile pot beneficia de concluziile studiilor de fundamentare elaborate pentru PUG, prin extragerea propunerilor referitoare la zona ce face obiectul PUZ.
    3.1. Studii de fundamentare
        Studiile de fundamentare a propunerilor din PUZ reprezintă analiza problematicii teritoriului aferent zonei sau localităţii, pe domenii, prin lucrări de specialitate.
        Rezultatele şi concluziile acestor studii vor fi interrelaţionate cu propunerile de amenajare şi dezvoltare urbanistică a zonei şi vor fi concretizate în reglementările din PUZ şi în regulamentul acestuia.
        Cercetările, proiectele şi studiile de fundamentare deja întocmite la data elaborării PUZ, cu implicaţii asupra zonei studiate, vor fi preluate de proiectantul PUZ în cadrul unor sinteze.
        Cercetările, proiectele şi studiile de fundamentare ce se întocmesc concomitent cu PUZ, considerate necesare de către beneficiar şi elaborator, vor avea ca autori colective specializate în domeniu, sau colectivul de elaborare a PUZ, dacă acesta are în profil astfel de lucrări.
        Studiile de fundamentare trebuie să prezinte date şi concluzii actuale, fiind necesar ca data realizării lor să fie recentă (max. 2 ani). Pot fi folosite studii, cercetări şi proiecte anterioare numai în situaţia în care informaţiile oferite de acestea nu şi-au pierdut valabilitatea.
        În funcţie de mărimea, complexitatea şi specificul zonei, elaboratorul va întocmi, împreună cu beneficiarul PUZ, lista studiilor de fundamentare.
        În sensul celor de mai sus, beneficiarul va pune la dispoziţia elaboratorului sau va facilita accesul la informaţiile / studiile / proiectele / cercetările deja realizate. Pentru studiile de fundamentare considerate ca necesar de realizat se emit comenzi.
        După specificul lor, studiile de fundamentare a reglementărilor pentru PUZ se pot grupa în trei categorii principale:
    3.1.1. Studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc caracteristicile zonei sau localităţii, printre care se regăsesc:
        ● Aducerea la zi a suportului topografic/cadastral (obligatoriu în toate categoriile)
        ● Condiţii geotehnice şi hidrogeotehnice (obligatoriu în toate categoriile)
        ● Relaţia zonă - oraş/comună
        ● Conformări spaţial-volumetric
        ● Caracteristicile ţesutului urban
        ● Evaluarea impactului asupra mediului (obligatoriu în toate categoriile)
        ● Organizarea circulaţiei şi transporturilor (după caz, pentru zone cu suprafaţă mare şi pentru probleme specifice complexe)
        ● Delimitarea zonelor construite protejate (după caz, pentru zone ce includ valori de patrimoniu)
        ● Potenţialul balnear şi turistic (după caz, pentru zonele ce includ un asemenea potenţial)

    3.1.2. Studii de fundamentare cu caracter consultativ, care privesc evidenţierea unor opţiuni ale populaţiei, legate de dezvoltarea urbanistică a zonei studiate. Ele se elaborează în baza sondajelor şi anchetelor socio-urbanistice efectuate în rândurile populaţiei, specialiştilor şi instituţiilor.
    3.1.3. Studii de fundamentare cu caracter prospectiv, care privesc elaborarea unor prognoze pe domenii, asupra zonei studiate: evoluţia activităţilor, mutaţii funcţionale, reconversii ale forţei de muncă, dezvoltarea turismului şi activităţilor balneare, studii de marcheting urban etc.
        Pentru fiecare studiu de fundamentare considerat necesar, demersul elaborării va fi structurat astfel:
    - delimitarea obiectivului de studiu;
    – analiza critică a situaţiei existente;
    – evidenţierea disfuncţionalităţilor şi priorităţilor;
    – propuneri de diminuare/eliminare a disfuncţionalităţilor, prognoze, scenarii alternative de dezvoltare.

        Elaboratorul PUZ are obligaţia de a corela toate propunerile studiilor de fundamentare şi de a genera o concepţie unitară de dezvoltare urbanistică a zonei.


    3.2. Conţinutul PUZ
    A. PIESE SCRISE
        Volumul 1. MEMORIUL DE PREZENTARE
        Va avea următorul conţinut:
        o Foaie de gardă, conţinutul însemnele unităţii elaboratoare, titlul lucrării, semnături şi data
        o Borderoul general al PUZ cuprinzând piesele scrise şi desenate ale proiectului general şi subproiectanţilor
        ● Cuprinsul memoriului de prezentare:
    1. Introducere
    1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
    1.2. Obiectul lucrării
    1.3. Surse documentare

    2. Stadiul actual al dezvoltării
    2.1. Evoluţia zonei
    2.2. Încadrare în localitate
    2.3. Elemente ale cadrului natural
    2.4. Circulaţia
    2.5. Ocuparea terenurilor
    2.6. Echipare edilitară
    2.7. Probleme de mediu
    2.8. Opţiuni ale populaţiei

    3. Propuneri de dezvoltare urbanistică
    3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
    3.2. Prevederi ale PUG
    3.3. Valorificarea cadrului natural
    3.4. Modernizarea circulaţiei
    3.5. Zonificarea funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
    3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
    3.7. Protecţia mediului
    3.8. Obiective de utilitate publică

    4. Concluzii, măsuri în continuare
    5. Anexe
    Volumul 1
        MEMORIUL DE PREZENTARE
    1. INTRODUCERE
    1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
        ● Denumirea lucrării
        ● Beneficiar
        ● Proiectantul general
        ● Subproiectanţi, colaboratori
        ● Data elaborării

    1.2. Obiectul PUZ
        ● Solicitări ale temei-program
        ● Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată

    1.3. Surse documentare
        ● Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUZ
        ● Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ
        ● Date statistice
        ● Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei


    2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
    2.1. Evoluţia zonei
        ● Date privind evoluţia zonei
        ● Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii
        ● Potenţial de dezvoltare

    2.2. Încadrarea în localitate
        ● Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii
        ● Relaţionarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziţiei, accesibilităţii, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituţii de interes general etc.

    2.3. Elemente ale cadrului natural
        ● Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică: relieful, reţeaua hidrografică, clima, condiţii geotehnice, riscuri naturale

    2.4. Circulaţia
        ● Aspecte critice privind desfăşurarea, în cadrul zonei, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale, aeriene - după caz.
        ● Capacităţi de transport, greutăţi în fluenţa circulaţiei, incomodări între tipurile de circulaţie, precum şi dintre acestea şi alte funcţiuni ale zonei, necesităţi de modernizare a traseelor existente şi de realizare a unor artere noi, capacităţi şi trasee ale transportului în comun, intersecţii cu probleme, priorităţi

    2.5. Ocuparea terenurilor
        ● Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată
        ● Relaţionări între funcţiuni
        ● Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
        ● Aspecte calitative ale fondului construit
        ● Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine
        ● Asigurarea cu spaţii verzi
        ● Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine
        ● Principalele disfuncţionalităţi

    2.6. Echipare edilitară
        ● Stadiul echipării edilitare a zonei, în corelare cu infrastructura localităţii (debite şi reţele de distribuţie apă potabilă, reţele de canalizare, reţele de transport energie electrică, reţele de telecomunicaţie, surse şi reţele alimentare cu căldură, posibilităţi de alimentare cu gaze naturale - după caz)
        ● Principale disfuncţionalităţi

    2.7. Probleme de mediu
        Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) - MLPAT (nr. 16/NN/1999) şi ghidului său de aplicare, problemele de mediu se tratează în cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului şi planurilor de urbanism.
        Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:
        ● Relaţia cadrul natural - cadrul construit
        ● Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice
        ● Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă
        ● Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie
        ● Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic - după caz.


    2.8. Opţiuni ale populaţiei
        Se vor prezenta opţiunile populaţiei, precum şi punctele de vedere ale administraţiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistică a zonei
        Se va expune şi punctul de vedere al elaboratorului privind solicitările beneficiarului şi felul cum urmează a fi soluţionate acestea în cadrul PUZ.


    3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
    3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
        Se pot prezenta sintetic concluziile studiilor de fundamentare elaborate anterior şi concomitent cu PUZ, în special a celor ce justifică enunţarea unor reglementări urbanistice.

    3.2. Prevederi ale PUG
        Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice a zonei în studiu: căi de comunicaţie; relaţiile zonei studiate cu localitatea şi în special cu zonele vecine; mutaţii ce pot interveni în folosinţa terenurilor; lucrări majore prevăzute în zonă; dezvoltarea echipării edilitare; protecţia mediului etc.

    3.3. Valorificarea cadrului natural
        Se vor menţiona posibilităţile de valorificare ale cadrului natural: relaţionarea cu formele de relief; prezenţa unor oglinzi de apă şi a spaţiilor plantate; construibilitatea şi condiţiile de fundare ale terenului; adaptarea la condiţiile de climă; valorificarea unor potenţiale balneare etc. - după caz

    3.4. Modernizarea circulaţiei
        În funcţie de prevederile PUG în domeniul circulaţiei şi concluziile studiilor de fundamentare se vor prezenta:
        ● Organizarea circulaţiei şi a transportului în comun (modernizarea şi completarea arterelor de circulaţie, asigurarea locurilor de parcare + garare; amplasarea staţiilor pentru transportul în comun; amenajarea unor intersecţii; sensuri unice; semaforizări etc.).
        ● Organizarea circulaţiei feroviare - după caz (construcţii şi instalaţii necesare circulaţiei specifice; devieri de linii; linii noi; depozitări; locuri de parcare - garare etc.).
        ● Organizarea circulaţiei navale - după caz (lucrări, instalaţii şi construcţii specifice, necesare extinderii şi modernizării transportului de mărfuri şi călători; amenajări portuare etc.).
        ● Organizarea circulaţiei aeriene - după caz (condiţii impuse amplasării şi modernizării aeroporturilor; servituţi impuse zonelor construite limitrofe; reducerea poluării fonice etc.)
        ● Organizarea circulaţiei pietonale (trasee pietonale; piste pentru biciclişti; condiţii speciale pentru handicapaţi)


    3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
        Se vor prezenta principalele funcţiuni propuse ale zonei, grupate pe unităţi şi subunităţi teritoriale (delimitate ca artere), care să permită enunţarea reglementărilor precum şi a condiţiilor de conformare şi construire prevăzute de regulament
        Tuturor terenurilor din zonă va fi stabilită destinaţia
        Fiecărei funcţiuni i se va stabili categoria de intervenţie urbanistică, în spiritul valorificării potenţialului existent şi înlăturării disfuncţionalităţilor.
        Bilanţul teritorial de zonă se întocmeşte comparativ, existent-propus, din care să rezulte proporţia dintre funcţiuni şi mutaţiile ce intervin în ocuparea propusă a terenurilor
        Bilanţul teritorial se trece şi pe planşa de reglementări urbanistice.
        Principalii indici urbanistici ai PUZ, propuşi pe funcţiuni şi categorii de intervenţie: sunt Procentul de Ocupare a Terenului (POT - raportul dintre aria construită la sol şi suprafaţa terenului considerat) şi Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT - raportul dintre aria desfăşurată a construcţiilor şi suprafaţa terenului considerat).

    3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
        În funcţie de concluziile analizei critice a situaţiei existente şi de prevederile din PUG se vor trata următoarele categorii de probleme.
        ● Alimentare cu apă: lucrări necesare pentru extinderea capacităţii instalaţiilor de alimentare cu apă la sursă, tratare şi aducţiune; dezvoltări ale reţelelor de distribuţie din zonă; modificări parţiale ale traseelor reţelelor de distribuţie existente etc.
        ● Canalizare: îmbunătăţiri şi extinderi ale reţelei de canalizare din zonă; extinderi sau propuneri de staţii noi de epurare sau staţii de preepurare etc.
        ● Alimentare cu energie electrică: asigurarea necesarului de consum electric; propuneri pentru noi staţii sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii electrice; modernizarea liniilor electrice existente; modernizarea iluminatului public etc.
        ● Telecomunicaţii: extinderea liniilor de telecomunicaţii; noi amplasamente pentru oficii poştale, centrale telefonice, relee, posturi de radio şi TV etc.
        ● Alimentare cu căldură: sisteme de încălzire propuse; tipuri de combustibil; modernizări sisteme existente etc.
        ● Alimentare cu gaze naturale - după caz: extinderi ale capacităţilor existente; procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentării cu gaze naturale etc.
        ● Gospodărie comunală: amenajări pentru sortarea, evacuarea, depozitarea şi tratarea deşeurilor; extinderi pentru baze de transport în comun: construcţii şi amenajări specifice etc.


    3.7. Protecţia mediului
        În funcţie de concluziile analizei de evaluare a impactului asupra mediului pentru zona studiată (studiu de fundamentare) se formulează propuneri şi măsuri de intervenţie urbanistică, ce privesc:
        ● Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări etc.).
        ● Prevenirea producerii riscurilor naturale
        ● Epurarea şi preepurarea apelor uzate
        ● Depozitarea controlată a deşeurilor
        ● Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi etc.
        ● Organizarea sistemelor de spaţii verzi
        ● Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate
        ● Refacere peisagistică şi reabilitare urbană
        ● Valorificarea potenţialului turistic şi balnear - după caz
        ● Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor edilitare majore.


    3.8. Obiective de utilitate publică
        Pentru a facilita prevederea şi urmărirea realizării obiectivelor de utilitate publică sunt necesare următoarele operaţiuni;
    - Listarea obiectivelor de utilitate publică.

        Tabelul cu obiective de utilitate publică prevăzute în PUZ (ce se trece şi pe planul privind proprietatea asupra terenurilor) va cuprinde, pe domenii: denumirea lucrării, categoria de interes, suprafaţa sau lungimea lucrării.
    - Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă, conform Legii nr. 213/1998 (prin culoare):
        * terenuri proprietate publică (de interes naţional, judeţean şi local);
        * terenuri proprietate privată (de interes naţional, judeţean şi local);
        * terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

    – Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse (prin haşuri):
        * terenuri ce se intenţionează a fi trecute în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
        * terenuri ce se intenţionează a fi trecute în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
        * terenuri aflate în proprietate privată, destinate concesionării;
        * terenuri aflate în proprietate privată, destinate schimbului.


        În funcţie de gradul de complexitate şi mărimea zonei ce face obiectul PUZ, elaboratorul poate structura memoriul de prezentare prin comasarea capitolelor perechi - existent şi propus.
        Astfel cap. 2.2. "Încadrare în localitate" (existent) se poate comasa într-un text cursiv cu cap 3.2. "Prevederi ale PUG" (propuneri); cap. 2.4. "Circulaţie" (existent) cu cap. 3.4. "Modernizarea circulaţiei" (propus); cap. 2.7. "Probleme de mediu" (existent) cu cap. 3.7. "Protecţia mediului" (propuneri) etc.


    4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE
        Se vor prezenta concluzii privind:
        ● Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG.
        ● Categorii principale de intervenţie, care să susţină materializarea programului de dezvoltare.
        ● Priorităţi de intervenţie.
        ● Aprecieri ale elaboratorului PUZ, asupra propunerilor avansate, eventuale restricţii.

        Se vor indica lucrările necesare de elaborat în perioada următoare:
    - Adâncirea propunerilor pentru unele amplasamente (prin PUD-uri)
    – Proiecte prioritare de investiţii, care să asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general.
    – Montaje ale etapelor viitoare (actori implicaţi, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiţii etc.).


    5. ANEXE
        În funcţie de complexitatea problemelor se pot introduce în memoriul de prezentare cartograme, scheme, grafice care să susţină propunerile din PUZ, precum şi avize obţinute pe parcurs.    Volumul 2
        REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ
        Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZ, el întărind şi detaliind reglementările din PUZ
        Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ.
        La baza elaborării RLU aferent PUZ stau:
        ● Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996 şi Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000
        ● Reglementările cuprinse în PUG şi în prescripţiile regulamentului local de urbanism aferente PUG, pentru zona ce face obiectul PUZ.

        Odată aprobat, împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administraţiei publice locale.
        RLU aferent PUZ este structurat astfel:
    I. Dispoziţii generale
    1. Rolul RLU
    2. Baza legală a elaborării
    3. Domeniul de aplicare

    II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor
    4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit.
    5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public.
    6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii.
    7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.
    8. Reguli cu privire la echiparea edilitară.
    9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii.
    10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri.

    III. Zonificarea funcţională
    11. Unităţi şi subunităţi funcţionale

    IV. Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale
        L - locuirea
        IS - instituţii şi servicii
        ID - unităţi de producţie şi depozitare
        C - căi de comunicaţie
        SP - spaţii plantate, agrement, sport
        DS - destinaţie specială
        GC - gospodărie comunală
        TE - echipare edilitară

    V. Unităţi teritoriale de referinţă
        Acestea reprezintă suportul grafic al prescripţiilor din regulament
        UTR-urile, reprezintă instrumentele operaţionale în sprijinul reglementărilor specifice din PUZ, se delimitează convenţional pe baza criteriilor de omogenitate morfologică şi funcţională. Ele se conturează prin străzi şi limite cadastrale, pe baza funcţiunii predominante ce permite stabilirea categoriilor de intervenţie.
        Stabilirea UTR-urilor pe zone funcţionale s-a făcut în cadrul PUG.
        În cadrul PUZ, UTR-urile se preiau ca atare şi se detaliază pe unităţi şi subunităţi funcţionale.
        Pentru unităţile şi subunităţile cu caracteristici similare se poate formula şi aplica acelaşi set de prescripţii.
    B. PIESE DESENATE
        Acestea se întocmesc pe suport topografic actualizat sau pe planuri cadastrale, în culori şi semne convenţionale standard.
        ● PLANŞELE DE BAZĂ
        Planşa 0 - Încadrarea în teritoriu
        Aceasta se întocmeşte pe scheletul planşei de reglementări urbanistice din cadrul PUG, scara uzuală 1:5.000, 1:10.000, 1:15.000 şi va cuprinde:
    - Delimitarea zonei ce face obiectul PUZ
    – Marcarea intravilanului aprobat al localităţii (dacă zona studiată se află în apropierea acestuia).
    – Accesibilitatea în zonă (căi majore de comunicaţii, cu denumiri de străzi, direcţii importante etc.).
    – Relaţionări ale zonei cu localitatea (cooperarea în domeniul edilitar, accesul la instituţii publice de interes general, servituţi ale zonei impuse de vecinătăţi etc.).
    – Încadrarea în funcţiunea predominantă prevăzută de PUG.

        În situaţia localităţilor mici şi mijlocii pentru un PUZ pe o suprafaţă redusă de teren şi fără complexitate deosebită, încadrarea în localitate se poate prezenta în medalion, pe planşa cu reglementări urbanistice - zonificare a PUZ

        Planşa 1 - Situaţia existentă
        Scara uzuală 1:1.000, 1:2.000
        Se întocmeşte pe suport topografic actualizat sau pe plan cadastral şi va cuprinde:
        ● Denumirea străzilor, direcţii importante, denumirea unităţilor economice şi instituţiilor publice, îmbrăcămintea străzilor, puncte cardinale etc.
        ● Limita intravilanului aprobat, în cazul situării zonei analizate în apropierea intravilanului.
        ● Limita unor zone cu funcţiuni complexe (centrală, balneară etc.) după caz.
        ● Limita unor zone ce necesită protecţie (valori de patrimoniu, protecţie severă a izvoarelor etc.) - după caz.
        ● Ocuparea terenurilor, pe funcţiuni.
        ● Disfuncţionalităţi (prezentate în tabel, cuprinzând: starea străzilor, profile necorespunzătoare traficului, intersecţii conflictuale, stânjeniri între funcţiuni, starea fondului construit, ocuparea terenurilor, condiţii grele de fundare, nivel ridicat al apelor freatice, riscuri naturale şi antropice, surse de poluare etc.) - după caz.
        ● Stabilirea priorităţilor, în funcţie de gravitatea disfuncţionalităţilor


        Planşa 2 - Reglementări urbanistice - zonificare
        La aceeaşi scară cu planşa situaţiei existente, cuprinzând:
        ● Elemente de recunoaştere preluate din planşa situaţiei existente (orientare, denumiri, direcţii, limite etc.)
        ● Modernizarea circulaţiei (străzi menţinute, străzi lărgite, străzi noi, parcare - garare, rezolvări de intersecţii, sensuri unice etc.)
        ● Zonificare (funcţiuni menţinute, funcţiuni propuse).
        ● Categorii de intervenţii (reabilitare urbană complexă, schimbări de destinaţie, protejarea bunurilor de patrimoniu, integrarea fondului nou în cel vechi, dezvoltarea spaţiilor verzi, interdicţii temporare şi definitive de construite etc.).
        ● Regim de aliniere, regim de înălţime.
        ● Stabilirea, pe funcţiuni a POT şi CUT.
        ● Bilanţul teritorial al zonei, existent şi propus
        ● Propuneri vizând protecţia mediului.


        Planşa 3 - Reglementări - echipare edilitară
        La aceeaşi scară şi pe suportul planşei de reglementări urbanistice, cuprinzând:
        ● Reţelele de distribuţie a apei potabile în zonă
        ● Reţele de canalizare a apelor uzate (sistem unitar sau divizor).
        ● Staţii şi posturi de transformare, reţele electrice de transport şi distribuţie.
        ● Reţele de telecomunicaţii, centrale telefonice, oficii poştale.
        ● Soluţii de alimentare cu căldură (surse proprii, centrale colective, termoficare etc.).
        ● Staţii de reglare gaze naturale, reţele de distribuţie.

        Pentru fiecare domeniu edilitar se vor prezenta fondul existent menţinut, devieri, propuneri. De asemenea, se vor marca culuarele tehnice de protecţie ale unor reţele.

        Planşa 4 - Proprietatea asupra terenurilor
        La aceeaşi scară şi pe suportul planşei de reglementări urbanistice, cuprinzând:
        ● Tipuri de proprietate asupra terenurilor (prin culoare)
        (a se vedea 3.8. din Memoriul de prezentare)

        ● Circulaţia terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse (prin haşuri).
        (a se vedea 3.8. din Memoriul de prezentare).

        ● Stabilirea obiectivelor de utilitate publică (în tabel)
        (a se vedea 3.8. din Memoriul de prezentare).


        Prevederea în PUZ a obiectivelor de utilitate publică deschide calea fundamentării solicitării unor fonduri de la bugetul statului, pentru realizarea lor.


        ● PLANŞE AJUTĂTOARE
        Pe lângă planşele de bază menţionate, obligatorii la elaborarea PUZ-urilor, se pot elabora şi unele planşe ajutătoare, menite să susţină reglementările avansate, precum:
        ● Sinteze ale unor studii de fundamentare cu implicaţii determinante în propunerile de organizare urbanistică (analize ale fondului construit, circulaţie, protecţia mediului, zone de risc, protejarea bunurilor de patrimoniu etc.). În acest caz, planşele ajutătoare se numerotează 1.1, 1.2, 1.3 etc. pentru analize ale situaţiei existente şi 2.1, 2.2, 2.3 etc. pentru propuneri.
        ● Desfăşurarea planşei de reglementări - echipare edilitară în mai multe planşe, în situaţia când densitatea reţelelor nu permite elaborarea unei singure planşe coordonatoare. În această situaţie, planşele ajutătoare se numerotează 3.1, 3.2, etc.
        ● Sugerarea unor posibilităţi de mobilare urbanistică pentru părţi ale zonei, care să faciliteze înţelegerea din partea beneficiarului a propunerilor ce se avansează.    3.3. Conţinutul PUZ - preliminar
        PUZ preliminar se elaborează în condiţii de urgenţă, pentru a răspunde, într-o primă etapă, presiunilor exercitate în domeniul investiţiilor într-o zonă a localităţii şi pentru a se încadra în fondurile reduse avute la dispoziţie de beneficiar.
        El trebuie să răspundă următoarelor probleme:
        ● Zonificarea funcţională a suprafeţelor de teren.
        ● Stabilirea amplasamentului şi funcţiunilor pentru care se pot elibera autorizaţii de construire.
        ● Enunţarea priorităţilor şi categoriilor de intervenţie.
        Conţinutul minim al PUZ preliminar, ce ar putea constitui suportul pentru consultarea populaţiei şi a consiliului local, va fi:
        ● Scurt memoriu de prezentare, prin reducerea conţinutului acestuia la problemele analizate (piesă scrisă).
        ● Situaţia existentă, cu prezentarea în medalion a încadrării în localitate (piese desenate).
        ● Reglementări urbanistice - zonificare, cu marcarea amplasamentelor şi funcţiunilor pentru care se permite autorizarea de construire (piese desenate).
        ● Regulament preliminar, cu accent asupra condiţiilor de amplasare şi conformare a construcţiilor pe amplasamentele permise pentru autorizare (piesă scrisă).    4. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR PENTRU AVIZE/ACORDURI
    4.1. Documentaţii pentru avize/acorduri din partea organismelor centrale interesate
        (Se corelează cu cap. 2.2. "Structurare" ● Documentaţii necesare obţinerii avizelor/acordurilor)
        ● Documentaţia pentru avizul MLPAT
        Ca instituţie specializată a administraţiei centrale care pune în aplicare Programul de Guvernare şi răspunde de aplicarea principiilor şi programelor specifice, precum şi de coordonarea acţiunilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism. MLPAT emite avizul său asupra PUZ, pentru categoriile prevăzute de lege.
        Solicitarea avizului MLPAT se face de către beneficiarul PUZ, prin depunerea într-un exemplar integral al PUZ, inclusiv studiile de fundamentare şi avizele/acordurile obţinute.
        În urma analizării documentaţiei, MLPAT poate emite aviz favorabil, aviz cu recomandări sau condiţii pentru etapele ulterioare, sau poate restitui documentaţii pentru completări.
        Părţile scrise şi desenate, reţinute de MLPAT la emiterea avizului, se completează de către elaboratorul PUZ.

        ● Documentaţia pentru avizul Ministerului Transporturilor
        Aceasta conţine părţi din PUZ, piese scrise şi desenate, care ilustrează:
        ● concluziile analizei situaţiei existente şi propunerile de organizare a căilor de comunicaţie pe cuprinsul zonei ce face obiectul PUZ;
        ● reglementările de organizare şi modernizare a circulaţiei, în relaţiile ce intervin între căile de comunicaţie gestionate de Ministerul Transporturilor şi celelalte funcţiuni ale zonei.

        Suportul pentru elaborarea documentaţiei necesare solicitării avizului Ministerului Transporturilor îl reprezintă capitolele specifice din memoriul de prezentare şi memoriile studiilor de fundamentare, precum şi piesele desenate, încadrarea în teritoriu, reglementări urbanistice - zonificare şi planşe din studiile de circulaţie.
        Documentaţia pentru solicitarea avizului Ministerului Transporturilor va cuprinde tratarea problematicii pentru toate categoriile de căi de comunicaţie existente/propuse în zona ce face obiectul PUZ (rutiere, feroviare, navigabile şi aeriene - după caz). Fiecare categorie de căi de comunicaţie se înaintează în dosar separat, transmise simultan la Ministerul Transporturilor, pentru analiză în departamentele de specialitate.
        Se recomandă consultarea prealabilă a Ministerului Transporturilor, pe parcursul elaborării PUZ. La analiza documentaţiei în cadrul Ministerului Transporturilor este necesară prezenţa elaboratorului PUZ şi a beneficiarului, pentru susţinerea propunerilor.
        Vor fi tratate următoarele probleme principale:
        ● trasee majore existente/propuse;
        ● modernizări ale drumurilor şi străzilor existente (lărgiri, îmbrăcăminţi, etc.);
        ● regim de aliniere corespunzător la traversarea intravilanului de căi de comunicaţie, în funcţie de clasarea căilor de comunicaţie şi funcţionarea zonei ce o traversează;
        ● propuneri de pasaje denivelate, modernizarea unor intersecţii

        Documentaţia către Ministerul Transporturilor va cuprinde propunerile de organizare ce sunt specifice activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanismului. Elementele specifice gestionării suprafeţelor respective de teren (eventuale litigii cu autorităţile publice locale privind limitele şi suprafeţele cadastrale ale căilor de comunicaţie etc.) sunt atribuţii ce revin Ministerului Transporturilor.

        ● Documentaţia pentru avizul Agenţiei Naţionale pentru Turism
        Acesta conţine părţi din PUZ, piese scrise şi desenate, care ilustrează potenţialul turistic al unităţii ce formează obiectul PUZ, precum şi propuneri de valorificare a acestui potenţial (în cazul localităţilor ce includ staţiuni turistice declarate).

        ● Documentaţia pentru avizul Ministerului Sănătăţii
        Documentaţia este necesară în cazul existenţei în zona ce face obiectul PUZ a potenţialului balnear, ce poate fi valorificat prin modernizare şi dezvoltare (în cazul localităţilor ce includ staţiuni balneare declarate).
        Documentaţiile pentru obţinerea avizelor Autorităţii Naţionale pentru Turism şi Ministerului Sănătăţii sunt susţinute atât prin concluziile studiilor de fundamentare (piese scrise şi desenate), cât şi prin prelucrarea lor în cadrul propunerilor din PUZ (încadrarea în teritoriu, reglementări urbanistice - zonificare).

        ● Documentaţii pentru avizele altor organisme centrale interesate
        Acestea se elaborează după caz şi se înaintează către:

        ● Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii (pentru apropierea de unităţile cu destinaţie specială);
        ● Ministerul Culturii - CNMI (pentru probleme speciale ce depăşesc atribuţiile comisiilor judeţene de resort);
        ● Regii autonome (pentru gospodărirea apelor, exploatarea unor resurse ale subsolului etc.);
        ● Alte organisme centrale interesate.
        Fiecare documentaţie ilustrează problemele specifice, în piesele scrise şi desenate.


    4.2. Documentaţii pentru avize/acorduri din partea organismelor teritoriale interesate
        ● Avizul Consiliului Local se emite pe baza documentaţiei definitive predate (PUZ)
        ● Avizul unic al Consiliului Judeţean - reprezentat de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului, constituită prin Hotărârea Consiliului local se emite pe baza exemplarului complet al PUZ (înaintat de beneficiar, odată cu cererea de emitere a avizului, către compartimentul de coordonare al activităţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism) şi a extraselor din PUZ înaintate în prealabil către organismele teritoriale interesate precum:
        ● Gestionarul reţelelor de distribuţie, precum şi al reţelelor de canalizare
        Documentaţia cuprinde capitolele specifice din memoriul de prezentare şi din studiile de fundamentare (existent/propus) şi partea desenată din PUZ privind reglementările specifice pentru lucrări edilitare (alimentare cu apă şi canalizare).

        ● Administratorii teritoriali al căilor de comunicaţie
        ● Gestionarul reţelelor de distribuţie a energiei electrice
        Documentaţia cuprinde capitole specifice din memoriul de prezentare (existent/propus) şi planşa privind reglementările specifice pentru lucrări edilitare (alimentare cu energie electrică).

        ● Gestionarul reţelelor de telecomunicaţii
        Documentaţia cuprinde capitolele specifice din memoriul de prezentare (existent/propus) şi planşa privind reglementările specifice pentru lucrări edilitare (telecomunicaţii)

        ● Gestionarul surselor şi reţelelor de alimentare cu căldură (după caz)
        Documentaţia cuprinde capitolele specifice din memoriul de prezentare (existent/propus) şi planşa privind reglementările specifice pentru lucrări edilitare (alimentare cu căldură).

        ● Gestionarul reţelelor de alimentare cu gaze naturale (după caz)
        Documentaţia cuprinde părţi din memoriul de prezentare care să justifice dezvoltarea reţelelor existente (inclusiv partea desenată aferentă), sau să susţină introducerea alimentării cu gaze naturale în localităţi, pe baza procedurii legale.

        ● Direcţia judeţeană pentru protecţia mediului
        Documentaţia cuprinde piese scrise, reprezentând extrase din memoriul de prezentare (capitolele 2.7. şi 3.7), din memoriile studiilor de fundamentare, precum şi piese desenate (încadrarea în teritoriu şi reglementări urbanistice - zonificare).
        Documentaţia se întocmeşte în conformitate cu metodologia specifică privind analiza evaluării impactului asupra mediului, pe baza studiului de fundamentare inclus PUZ.
        În cazul PUZ, capitolul 2.7. Probleme de mediu (existente) şi 3.7. - Protecţia mediului (propuneri), împreună cu piesele desenate susţinătoare, va forma un volum separat ce se înaintează autorităţii teritoriale a protecţiei mediului (agenţia judeţeană) pentru analiză în vederea emiterii acordului de mediu asupra PUZ.

        ● Inspectoratul judeţean pentru sănătate publică
        Documentaţia înaintată este identică cu cea pentru protecţia mediului.

        ● Grupul pompierilor militari
        Documentaţia înaintată cuprinde extrase din Regulamentul local de urbanism privind, în special, regulile de bază privind modul de ocupare a terenurilor şi protecţia împotriva incendiilor.
        Se anexează la documentaţie şi planşa cu reglementările urbanistice - zonificare.

        ● Protecţie civilă
        Documentaţia înaintată este identică cu cea pentru protecţia împotriva incendiilor, la care se mai adaugă măsurile necesare în caz de calamităţi.

        ● Comisia judeţeană pentru protecţia patrimoniului istoric şi cultural
        Documentaţia va cuprinde lista monumentelor clasate şi măsurile propuse pentru protecţia şi valorificarea lor, la care se anexează planşa de reglementări urbanistice - zonificare (cu marcarea zonelor protejate).
        Alte instituţii judeţene, a căror activitate coordonează învăţământul, sănătatea, cultura, sportul, drumurile judeţene şi comunale, circulaţia, fondul forestier (după caz).

        ● Avizul Oficiului judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, privind autentificarea planului topografic.
        În cazul elaborării PUZ în vederea introducerii în intravilan a unor terenuri se va obţine şi avizul Oficiului judeţean pentru cadastrul agricol şi organizarea teritoriului agricol.    5. NORMATIVE PRIVIND DISTANŢE, RAZE ŞI LĂŢIMI ALE ZONELOR DE PROTECŢIE
        ● Lăţimea zonelor de protecţie în jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice: conform Anexei Nr. 2 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial Nr. 244/oct. 1996;
        ● Distanţele minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare: conform Art. 11 din Ordinul Nr. 536/1997 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial Nr. 140/iulie 1997;
        ● Măsuri referitoare la protecţia sanitară a construcţiilor şi instalaţiilor: conform Cap. VIII din Hotărârea Guvernului României Nr. 101/1997 publicată în Monitorul Oficial Nr. 62/1997;
        ● Condiţii de construire în zona protejată a valorilor de patrimoniu, conform Legii nr. 50/1991 republicată şi Legii nr. 5/2000, publicată în MOR nr. 152/12.04.2000;
        ● Condiţii de amplasare a construcţiilor norme de ocupare şi utilizare a terenului conform Hotărârii Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism Nr. 525/1996, publicată în Monitorul Oficial Nr. 149/iulie 1996 şi în condiţiile Ghidului privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, aprobat prin Ordinul MLPAT Nr. 21/N/2000;
        ● Alte reglementări referitoare la distanţe de protecţie, amplasări de construcţii faţă de zone împădurite, trasee ale reţelelor tehnico-edilitare, căi de comunicaţie, conform Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T Nr. 21/N/2000.


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016