Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 15 martie 2019  privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 15 martie 2019 privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 240 din 28 martie 2019
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 611 din 15 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 28 martie 2019.
──────────
    CAP. 1
    Generalităţi
    1.1. Scop
    (1) Prezenta reglementare de aeronautică civilă stabileşte cadrul necesar pentru aplicarea prevederilor Codului aerian al României referitoare la autorizarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi în scopul realizării siguranţei zborului, în domeniul aeroportuar.
    (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) autorizează şi supraveghează organizaţiile care desfăşoară activităţi în domeniul aeroportuar, în baza atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinelor ministrului transporturilor aplicabile.
    (3) Evaluarea pentru autorizarea unei organizaţii care solicită să desfăşoare activităţi în domeniul aeroportuar se execută de către inspectorii AACR în scopul realizării siguranţei zborului, constatării şi atestării capacităţii solicitantului de a desfăşura activităţile aeronautice civile respective.
    (4) Supravegherea agenţilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar se efectuează de către inspectorii AACR în scopul asigurării respectării de către agenţii aeronautici în cauză a condiţiilor de autorizare şi, respectiv, în vederea conformării permanente a acestora cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.

    1.2. Aplicabilitate
    (1) Prevederile prezentei reglementări se aplică organizaţiilor care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi aeronautice civile în domeniul aeroportuar cu impact asupra siguranţei zborului, precum şi celor care deţin un certificat de autorizare emis de AACR.
    (2) Prezenta reglementare stabileşte cerinţele şi condiţiile pentru autorizarea agenţilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar şi acordarea certificatului de autorizare, modificarea certificatului şi prelungirea perioadei de autorizare, precum şi supravegherea activităţii agenţilor aeronautici autorizaţi.
    (3) Autorizarea şi supravegherea agenţilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar sunt servicii prestate de către AACR şi se tarifează conform prevederilor legale.
    (4) AACR poate restricţiona, suspenda sau revoca certificatul de autorizare al unui agent aeronautic civil din domeniul aeroportuar, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de autorizare impuse de către AACR. Acţiunile de restricţionare, suspendare, revocare a certificatului de autorizare nu presupun rambursarea tarifelor stabilite conform prevederilor legale pentru serviciile prestate de către AACR.
    (5) Pentru realizarea scopului proceselor de autorizare şi supraveghere a organizaţiilor care desfăşoară activităţi în domeniul aeroportuar, AACR poate solicita date suplimentare faţă de prevederile prezentei reglementări, cu respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice/legislaţiei naţionale şi/sau internaţionale aplicabile.

    1.3. Documente de referinţă
    1. Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    2. Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare
    3. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional
    4. Ordinul ministrului transporturilor nr. 66/2008 privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene în desfăşurarea activităţilor aeronautice civile
    5. Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri
    6. Regulamentul CE nr. 73/2010 al Comisiei de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european
    7. RACR-AD-PETA: Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2015
    8. RACR-AD-PETH: Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor, ediţia 3/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2014

    1.4. Definiţii şi abrevieri
    1.4.1. Definiţii
    În sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. evaluare - ansamblu de activităţi efectuate de către inspectorii AACR în scopul constatării îndeplinirii/neîndeplinirii de către o organizaţie a condiţiilor impuse pentru autorizarea ca agent aeronautic civil;
    2. facilităţi - baza materială asociată desfăşurării activităţilor aeronautice civile din domeniul aeroportuar care concură direct la siguranţa zborului;
    3. organizaţie - grup de persoane şi facilităţi, cu un ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi relaţii. Exemplu: companie, firmă, corporaţie, întreprindere, instituţie, asociaţie sau părţi sau combinaţii ale acestora;
    4. renunţare - cerere formală scrisă, adresată AACR de către un agent aeronautic civil, prin care se solicită revocarea documentului de autorizare. În acest caz, organizaţia renunţă efectiv la drepturile acordate în baza autorizării respective, iar după revocare nu mai poate desfăşura activităţile sau emite documentele pentru care a fost autorizată, fiind obligată să elimine din documentele sale toate referirile la autorizare;
    5. restricţionare - retragere temporară de către AACR a unora dintre drepturile acordate unei organizaţii autorizate prin documentele de autorizare. Restricţionarea constituie un caz particular de suspendare;
    6. revocare - încetarea efectelor unui certificat, prin decizia AACR, ca urmare a nerespectării de către agentul aeronautic a condiţiilor care au stat la baza autorizării şi/sau a cerinţelor impuse de AACR;
    7. sistem de management al calităţii - sistem de management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea;
    8. suspendare - retragere temporară de către AACR a drepturilor acordate unui agent autorizat, ca urmare a nerespectării de către acesta a condiţiilor care au stat la baza autorizării şi/sau a cerinţelor impuse de AACR. În acest caz, autorizarea rămâne valabilă, dar nicio activitate invocând autorizarea nu poate fi desfăşurată în perioada suspendării. Drepturile care decurg din autorizare pot fi restabilite atunci când AACR constată că circumstanţele care au cauzat suspendarea au fost corectate, iar organizaţia poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerinţele aplicabile.

    Alţi termeni specifici utilizaţi în prezenta reglementare corespund definiţiilor din Codul aerian al României.

    1.4.2. Acronime
    AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română
    ACI - Consiliul Internaţional al Aeroporturilor (Airports Council International)
    AESA - Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (European Aviation Safety Agency)
    HG - Hotărâre a Guvernului
    IATA - Asociaţia Internaţională de Transport Aerian (International Air Transport Association)
    OACI - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (International Civil Aviation Organization)
    MT - Ministerul Transporturilor
    PIAC - proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă
    RACR - reglementări aeronautice civile române


    CAP. 2
    Activităţi aeronautice civile în domeniul aeroportuar
    2.1. Categorii de activităţi aeronautice civile în domeniul aeroportuar
    (1) Activităţile aeronautice civile din domeniul aeroportuar se pot desfăşura atât în perimetrul unui aeroport, cât şi în afara perimetrului aeroportului.
    (2) Categoriile de activităţi aeronautice civile din domeniul aeroportuar care concură direct la siguranţa zborului sunt următoarele:
    a) proiectare elemente de infrastructură de aerodrom şi echipamente (cod AAP):
    (i) suprafeţe de mişcare: piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave, semne şi marcaje, inclusiv pentru heliporturi;
    (ii) suprafeţe de siguranţă: suprafeţe pavate şi înierbate, panouri de semnalizare, semne şi marcaje;
    (iii) echipamente aferente suprafeţelor de mişcare: instalaţii de iluminat şi balizaj luminos;

    b) construcţii şi/sau montaj, reparaţii elemente de infrastructură de aerodrom şi echipamente (cod AAC):
    (i) construcţii şi/sau montaj elemente de infrastructură de aerodrom şi echipamente menţionate la lit. a), cu excepţia suprafeţelor înierbate;
    (ii) executare de lucrări de reparaţii:
    - suprafeţe pavate (piste, căi de rulare, platforme pentru aeronave şi acostamente);
    – suprafeţe de siguranţă: suprafeţe înierbate (banda pistei, suprafeţe de siguranţă la capăt de pistă, prelungiri degajate, prelungiri de oprire);
    – sisteme de balizaj luminos.
    CAP. 3
    Cerinţe pentru autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar
    3.1. Cerinţe generale
    (1) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar trebuie să fie constituită şi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile sau, în cazul unei organizaţii din alt stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei statului respectiv.
    (2) Activitatea (activităţile) pentru care organizaţia de la alin. (1) solicită autorizarea trebuie să fie inclusă(e) în obiectul de activitate declarat şi înregistrat legal.
    (3) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar trebuie să facă dovada că dispune de resurse şi competenţă, precum şi de autorizările necesare pentru a îndeplini cerinţele aplicabile activităţilor supuse autorizării.
    (4) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar trebuie să dispună de capacitatea financiară necesară pentru susţinerea activităţii(lor) autorizate şi de acoperire asiguratorie suficientă, corelată cu tipul şi volumul activităţii(lor) autorizate.
    (5) Activităţile de profil trebuie să fie organizate, conduse şi efectuate în baza sistemului de management al calităţii implementat corespunzător la nivelul organizaţiei.
    (6) În cazul persoanelor juridice străine, AACR recunoaşte certificatele sau documentele similare de autorizare eliberate într-un scop echivalent de către alte autorităţi sau organisme similare.
    (7) Organizaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să accepte autoritatea de inspecţie şi de supraveghere exercitată de către AACR şi să aplice măsurile corective sau cerinţele specifice stabilite de către aceasta.

    3.2. Cerinţe privind personalul
    (1) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar trebuie să dispună local, pe teritoriul naţional, de personal instruit, atestat sau autorizat, după caz, conform normelor legale în vigoare, pentru a putea desfăşura activităţile aeronautice preconizate.
    (2) Personalul implicat în activităţi cu specific aeroportuar trebuie să cunoască şi să aplice reglementările aeronautice naţionale şi internaţionale referitoare la domeniul de activitate autorizat, precum şi cerinţele specificate de operatorul/ administratorul de aerodrom.

    3.3. Cerinţe privind echipamente şi facilităţi
    (1) Activităţile cu impact asupra siguranţei operaţiunilor aeroportuare trebuie să fie efectuate cu utilaje, echipamente şi facilităţi adecvate scopului propus, cu respectarea legislaţiei, normelor tehnice sau altor cerinţe în vigoare, după caz.
    (2) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar trebuie să implementeze şi să menţină un program de întreţinere tehnică şi reparaţii pentru utilaje, echipamente şi facilităţi, precum şi un sistem de înregistrări privind întreţinerea tehnică a acestora.

    CAP. 4
    Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar
    4.1. Semnificaţia autorizării
    (1) Certificatul de autorizare ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar atestă faptul că organizaţia are capacitatea de a desfăşura activităţile autorizate de AACR.
    (2) Certificatul de autorizare ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar conferă organizaţiei dreptul de a presta, pe teritoriul naţional, activităţile autorizate şi totodată obligă deţinătorul să îşi îndeplinească toate responsabilităţile care decurg din autorizare, potrivit prevederilor legale.
    (3) În procesul autorizării, organizaţia trebuie să facă dovada că:
    a) are capabilitatea de a desfăşura activităţile pentru care a solicitat autorizarea;
    b) se conformează cerinţelor de dotare şi întreţinere tehnică impuse de natura/specificul şi amploarea/extinderea activităţilor preconizate;
    c) asigură un management adecvat, compatibil cu cerinţele legislaţiei naţionale şi ale reglementărilor aeronautice în vigoare;
    d) a stabilit şi implementează un sistem de management al calităţii acceptabil AACR, incluzând evaluări independente, care să monitorizeze activităţile autorizate;
    e) a desemnat o persoană cu responsabilităţi în implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii şi supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare;
    f) deţine resurse financiare şi are perspectiva de realizare a activităţii propuse.


    4.2. Etapele autorizării
    (1) Procesul de autorizare a unei organizaţii ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar cuprinde următoarele etape:
    a) solicitarea autorizării de către organizaţie;
    b) evaluarea de către inspectorii AACR a documentaţiei-suport a autorizării;
    c) pregătirea auditului şi evaluarea organizaţiei la faţa locului;
    d) emiterea de către AACR a certificatului de autorizare.

    (2) Durata procesului de autorizare iniţială este de 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de autorizare.
    (3) Dacă AACR constată că sunt necesare date şi/sau documente suplimentare faţă de cele prezentate de către organizaţie, perioada de autorizare menţionată la alin. (2) se prelungeşte corespunzător perioadei de timp în care organizaţia transmite AACR datele şi/sau documentele solicitate.

    4.3. Autorizarea iniţială
    4.3.1. Solicitarea autorizării
    Pentru autorizarea iniţială şi obţinerea certificatului de autorizare ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar, solicitantul trebuie să transmită AACR cererea de autorizare pe suport hârtie însoţită de documentaţia-suport în format electronic sau pe suport hârtie, stabilită în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.

    4.3.2. Evaluarea documentaţiei-suport a autorizării
    (1) În etapa de evaluare a documentaţiei pentru autorizare, după primirea cererii de autorizare şi a documentaţiei-suport aferente, AACR efectuează verificarea acesteia prin analiza de fond a documentaţiei prezentate: conţinutul, modul de întocmire, informaţiile declarate de solicitant în legătură cu organizaţia şi cu activităţile propuse pentru autorizare, nivelul de documentare în raport cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale reglementărilor aeronautice aplicabile.
    (2) Analiza documentelor-suport prezentate de solicitant în vederea autorizării se efectuează la sediul AACR.
    (3) La verificarea cererii pentru autorizare şi a documentelor-suport specifice organizaţiei, AACR urmăreşte:
    a) datele de identificare declarate de solicitant;
    b) împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană;
    c) actele constitutive, cu toate modificările şi completările ulterioare;
    d) detalii despre activităţile pentru care se solicită autorizarea;
    e) dovada plăţii tarifului aferent activităţii AACR de evaluare în vederea autorizării;
    f) structura organizatorică şi interfeţele compartimentelor prestatoare ale activităţilor pentru care se solicită autorizarea;
    g) lista dotărilor tehnice specifice şi a facilităţilor conexe, procedurile de inspecţie şi întreţinere, norme/normative tehnice utilizate etc.;
    h) documentele de autorizare/atestare emise de autorităţile de stat, prevăzute de legislaţia aplicabilă pentru desfăşurarea activităţilor supuse autorizării;
    i) programul de instruire, calificare şi perfecţionare profesională a personalului de conducere şi de execuţie implicat în activităţile pentru care se solicită autorizarea;
    j) modalităţile de planificare, lansare, organizare/derulare, control şi înregistrare a activităţilor pentru care se solicită autorizarea;
    k) alte elemente de evaluare specifice activităţilor din domeniul aeroportuar care fac obiectul autorizării.

    (4) În cazul în care sunt necesare precizări suplimentare, modificări şi/sau completări la cererea şi/sau documentaţia pentru autorizare, AACR le va solicita în scris.
    (5) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar îşi asumă şi poartă integral responsabilitatea pentru autenticitatea informaţiilor/datelor furnizate către AACR.

    4.3.3. Evaluarea organizaţiei la faţa locului
    (1) Pentru organizaţiile care solicită autorizarea, în etapa evaluării organizaţiei la faţa locului, AACR urmăreşte concordanţa datelor declarate cu situaţia reală a organizaţiei şi completarea informaţiilor necesare pentru evaluarea capabilităţii şi capacităţii organizaţiei de a desfăşura, în condiţii de siguranţă şi eficienţă, activitatea (activităţile) pentru care solicită autorizarea.
    (2) Evaluarea se realizează de către inspectorii aeronautici din cadrul AACR prin audituri şi inspecţii în zonele de activitate care au legătură directă cu obiectul autorizării, după caz, astfel:
    a) la sediul solicitantului;
    b) în sectoarele de activitate;
    c) în orice alte zone pe care inspectorii AACR le consideră necesare.

    (3) Etapele procesului de audit se stabilesc de către AACR prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.
    (4) După finalizarea evaluării la faţa locului, inspectorii AACR întocmesc un raport ale cărui format, structură şi conţinut se stabilesc în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.
    (5) În raportul menţionat la alin. (4) inspectorii consemnează cel puţin aspectele constatate, eventualele diferenţe faţă de cerinţele aplicabile, precum şi propuneri privind acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare, eventualele restricţii la activităţile autorizate.

    4.3.4. Emiterea certificatului de autorizare
    (1) În situaţia în care constată că organizaţia îndeplineşte condiţiile de autorizare în totalitate sau cu limite, AACR decide acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare, în baza concluziilor prezentate în raportul de evaluare menţionat la alin. (4) al subpct. 4.3.3.
    (2) Formatul, structura şi conţinutul certificatului de autorizare se stabilesc de către AACR prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.
    (3) La autorizarea iniţială, termenul de valabilitate al certificatului de autorizare este un an de la data emiterii.
    (4) AACR emite certificatul de autorizare după confirmarea faptului că solicitantul a efectuat plata diferenţei de tarif (regularizare postcalcul), după caz, pentru activităţile specifice desfăşurate de către AACR.
    (5) Certificatul de autorizare emis de către AACR se transmite solicitantului împreună cu exemplarul original al raportului de evaluare.
    (6) AACR păstrează câte un exemplar-martor al certificatului de autorizare şi al raportului de evaluare.
    (7) După emiterea certificatului de autorizare, deţinătorul acestuia are statut de agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar şi poate desfăşura activităţile autorizate pe teritoriul naţional, în condiţiile şi cu restricţiile stabilite de către AACR.
    (8) După emiterea certificatului, agentul aeronautic este inclus în procesul de supraveghere de către AACR a activităţii desfăşurate în domeniul aeroportuar.
    (9) În cazul deciziei de neacordare a certificatului de autorizare, AACR comunică solicitantului, în scris, decizia respectivă, precum şi motivele care au stat la baza adoptării ei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la luarea deciziei.


    4.4. Prelungirea perioadei de autorizare
    (1) La solicitarea unui agent aeronautic, AACR poate prelungi perioada de autorizare a acestuia în următoarele condiţii:
    a) agentul aeronautic îndeplineşte prevederile pct. 4.1 alin. (3);
    b) agentul aeronautic îşi asumă, prin raportul de autoevaluare, respectarea tuturor reglementărilor şi normelor legale în vigoare aplicabile activităţilor autorizate;
    c) agentul aeronautic îndeplineşte obligaţiile de plată a serviciilor prestate de către AACR;
    d) nu există rapoarte de constatare sau reclamaţii, primite de AACR, privind deficienţe de fond ale activităţii sau lucrărilor organizaţiei care solicită prelungirea.

    (2) Solicitarea prelungirii perioadei de autorizare se face printr-o cerere scrisă, înregistrată la AACR cu cel puţin 45 de zile înainte de expirarea datei de valabilitate. Cererea trebuie însoţită de documentaţia-suport care susţine această solicitare, stabilită în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.
    (3) Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris în subpct. 4.3.2, 4.3.3 şi 4.3.4, adaptat la specificul solicitării. În funcţie de datele specificate în documentaţia-suport de prelungire a autorizării, AACR poate decide dacă este necesară evaluarea la faţa locului sau dacă autorizarea poate fi acordată în baza documentaţiei-suport menţionate la alin. (2).
    (4) Perioada de autorizare se prelungeşte în baza raportului întocmit în urma evaluării agentului aeronautic respectiv şi în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (5) Prelungirea perioadei de autorizare se realizează prin emiterea de către AACR a unui nou certificat de autorizare.
    (6) Prelungirea autorizării se acordă pentru o perioadă de până la 3 ani, în funcţie de nivelurile de siguranţă şi calitate asigurate, de lucrările sau serviciile prestate conform categoriilor de activităţi aeronautice civile autorizate, de experienţa profesională a personalului, de neconformităţile şi/sau deficienţele constatate anterior, de alte criterii specifice de evaluare a performanţei şi competenţei organizaţiei (inclusiv aprecieri/calificative/feedback din partea beneficiarilor).
    (7) În cazul prelungirii perioadei de autorizare până la 3 ani, la jumătatea acestui interval de timp AACR va programa şi va derula un audit de supraveghere, urmărind în special menţinerea condiţiilor de autorizare şi conformitatea cu prevederile reglementărilor aplicabile.
    (8) Dacă, la solicitarea prelungirii autorizării, procesul de evaluare nu se poate desfăşura în perioada corespunzătoare (până la expirarea datei de valabilitate a certificatului de autorizare deţinut) şi dacă:
    a) AACR sau alte instituţii abilitate ale statului nu au constatat deficienţe sau, dacă au constatat, ele au fost remediate oportun în perioada de valabilitate a certificatului deţinut;
    b) agentul aeronautic îşi asumă, prin raportul de autoevaluare, că respectă reglementările aplicabile, AACR poate prelungi valabilitatea certificatului de autorizare cu până la 60 de zile, perioadă în care trebuie derulat şi finalizat procesul de autorizare.

    (9) AACR comunică agentului aeronautic, în scris, decizia de prelungire a valabilităţii certificatului de autorizare, cu precizarea termenului de valabilitate.
    (10) Neplata tarifului cuvenit AACR îndreptăţeşte AACR să suspende certificatul de autorizare până la îndeplinirea de către organizaţie a obligaţiilor financiare.

    4.5. Modificarea certificatului de autorizare
    (1) Pentru modificarea certificatului de autorizare, un agent aeronautic civil se va adresa AACR cu o cerere însoţită de documentaţia-suport care susţine această solicitare, stabilită prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.
    (2) Modificările pot consta în includerea sau excluderea unor activităţi sau modificări ale numelui/sediului organizaţiei.
    (3) Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris la subpct. 4.3.2, 4.3.3 şi 4.3.4, adaptat la specificul modificării solicitate. În funcţie de datele specificate în documentaţia-suport de modificare a certificatului de autorizare, AACR poate decide dacă este necesară evaluarea la faţa locului sau dacă certificatul poate fi emis în baza documentaţiei-suport menţionate la alin. (1).
    (4) Aprobarea modificărilor este urmată de emiterea unei noi ediţii a certificatului de autorizare şi a anexei acestuia.

    4.6. Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare
    (1) Certificatul de autorizare ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar poate fi restricţionat de către AACR pe o perioadă limitată, în cazul în care deţinătorul:
    a) nu mai îndeplineşte integral cerinţele pentru o parte din activitate;
    b) nu mai dispune, temporar, de facilităţile şi/sau echipamentele necesare efectuării activităţii;
    c) se abate, în activitatea sa, de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare şi de la elementele declarate în documentaţia-suport pentru autorizare;
    d) nu respectă reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice stabilite de AACR.

    (2) Certificatul de autorizare ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar poate fi suspendat de către AACR pe o perioadă limitată, în cazul în care deţinătorul:
    a) nu şi-a achitat obligaţiile de plată ce îi revin pentru serviciile prestate de către AACR;
    b) nu mai dispune, temporar, de facilităţile şi/sau echipamentele necesare efectuării activităţii;
    c) se abate, în mod repetat, în activitatea sa, de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare şi de la elementele declarate în documentaţia-suport depusă pentru autorizare;
    d) nu respectă, în mod repetat, reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice stabilite de AACR;
    e) nu respectă obligaţiile stabilite prin convenţii/contracte încheiate cu administratorii/operatorii de aerodrom;
    f) este răspunzător pentru producerea unor incidente aeronautice în perimetrul infrastructurilor aeroportuare sau a unor situaţii care afectează siguranţa activităţilor aeroportuare.

    (3) Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare se aplică şi atunci când AACR este notificată de către administratorul/operatorul de aerodrom cu care agentul aeronautic are încheiat(ă) convenţie/contract pentru executarea de activităţi sau de către instituţiile abilitate ale statului în situaţia în care agentul aeronautic se află în unul dintre cazurile descrise la alin. (1) şi (2).
    (4) Certificatul de autorizare al unui agent aeronautic se restricţionează sau se suspendă în baza:
    a) constatărilor inspectorilor AACR în cadrul activităţilor de audit/inspecţie;
    b) constatărilor ca urmare a verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la beneficiarii serviciilor agentului aeronautic în cauză;
    c) constatărilor organismelor de stat specializate menţionate la alin. (3).

    (5) Decizia de restricţionare sau suspendare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR solicitantului autorizaţiei, în scris, în termen de 30 de zile de la luarea deciziei.
    (6) Certificatul de autorizare poate fi suspendat pe o perioadă de cel mult 6 luni.
    (7) Dacă până la expirarea perioadei de suspendare nu sunt eliminate cauzele care au condus la suspendarea certificatului de autorizare, acesta se revocă.
    (8) Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare se stabileşte de către AACR, în funcţie de riscul potenţial generat de activitatea agentului aeronautic respectiv.

    4.7. Revocarea certificatului de autorizare
    (1) Certificatul de autorizare al unui agent poate fi revocat de către AACR în cazul în care deţinătorul acestuia:
    a) are deficienţe majore în activitatea derulată:
    (i) constatate cu ocazia inspecţiilor instituţiilor abilitate ale statului şi comunicate oficial de acestea la AACR;
    (ii) semnalate sau reclamate de beneficiarii serviciilor agenţilor aeronautici şi confirmate de inspecţiile/ auditurile de supraveghere ale AACR;

    b) prezintă neconformităţi majore, constatate de către AACR în cadrul procesului de supraveghere a agentului aeronautic în cauză;
    c) nu mai dispune de resursele necesare executării activităţii;
    d) a radiat din obiectul său de activitate legal înregistrat activităţile autorizate;
    e) se abate sistematic, în activitatea sa, de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare, de la elementele declarate în documentaţia de autorizare prezentată şi/sau de la condiţiile iniţiale de acordare a certificatului de autorizare referitoare la calitatea activităţilor aeroportuare prestate;
    f) nu respectă obligaţiile stabilite prin convenţii/contracte încheiate cu administratorii/operatorii de aerodrom;
    g) este răspunzător pentru producerea unor incidente aeronautice grave în perimetrul infrastructurilor aeroportuare sau a unor situaţii care afectează siguranţa zborului;
    h) omite să corecteze, în termenul de suspendare de maximum 6 luni, deficienţele care au justificat măsura suspendării temporare a autorizaţiei;
    i) solicită, în scris, revocarea şi depune documentul original la AACR.

    (2) Certificatul de autorizare ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar se revocă în baza:
    a) propunerilor din actele de constatare întocmite de inspectorii AACR în cadrul inspecţiilor/auditurilor de supraveghere;
    b) constatărilor ca urmare a verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la beneficiarii serviciilor agentului aeronautic respectiv;
    c) constatărilor organismelor de stat specializate.

    (3) Decizia de revocare a certificatului de autorizare ca agent aeronautic civil în domeniul aeroportuar, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de către AACR, în scris, deţinătorului certificatului, în termen de 30 de zile de la luarea deciziei.

    4.8. Contestaţii
    Partea interesată poate formula contestaţie împotriva deciziei de restricţionare, suspendare sau revocare a certificatului de autorizare, în termenul reglementat de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia astfel formulată constituie plângere prealabilă, în înţelesul art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. 5
    Procesul de supraveghere a activităţii agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar
    5.1. Scopul procesului de supraveghere
    (1) Procesul de supraveghere a activităţilor desfăşurate de agenţii aeronautici civili din domeniul aeroportuar are scopul de a verifica dacă aceştia:
    a) menţin condiţiile existente la acordarea autorizării şi respectă cerinţele specifice menţionate în certificatul de autorizare;
    b) respectă cerinţele reglementărilor aeronautice civile în vigoare aplicabile activităţilor autorizate;
    c) respectă prevederile procedurilor comune cu administratorul/operatorul de aerodrom şi/sau cu administratorul serviciilor de trafic aerian, după caz;
    d) respectă planul de acţiuni corective asumat (dacă este cazul).

    (2) Supravegherea activităţilor desfăşurate de agenţii aeronautici civili din domeniul aeroportuar se efectuează de către AACR pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de autorizare.

    5.2. Organizarea procesului de supraveghere
    (1) Procesul de supraveghere se organizează, este condus şi se execută de către inspectorii aeronautici din cadrul AACR, pe criterii specifice fiecărei categorii de activităţi din domeniul aeroportuar.
    (2) Activitatea de supraveghere se realizează prin inspecţii şi evaluări periodice, planificate sau inopinate, ale activităţilor de profil desfăşurate de către agenţii aeronautici civili din domeniul aeroportuar.
    (3) De asemenea, inspecţiile/auditurile de supraveghere pot fi generale (vizând toate componentele şi/sau aspectele activităţilor autorizate) sau parţiale (dedicate anumitor componente şi/sau aspecte ale activităţilor specifice, după caz).
    (4) În cazul agenţilor aeronautici autorizaţi pe o perioadă mai mare de un an, AACR derulează inspecţii/audituri generale anuale sau la jumătatea perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare, la termenul care intervine mai întâi.
    (5) În cazul sesizării unor deficienţe sau al apariţiei unor dificultăţi, de orice natură, care afectează sau ar putea afecta siguranţa activităţilor aeronautice, AACR organizează inspecţii/audituri speciale pentru cazul respectiv.
    (6) Dacă în urma activităţii de supraveghere se constată că deţinătorul certificatului de autorizare nu mai îndeplineşte condiţiile cerute pentru autorizare sau nu respectă limitările specificate în documentul de autorizare, AACR informează imediat, în scris, agentul aeronautic în cauză asupra neconformităţilor constatate şi solicită remedierea acestora întro perioadă de timp determinată.
    (7) AACR evaluează dacă agentul aeronautic implicat mai poate continua activitatea în perioada de remediere a neconformităţilor constatate şi, în consecinţă, AACR poate restricţiona sau suspenda autorizarea în perioada de referinţă.
    (8) În cazul în care deficienţele sesizate nu se remediază la termenele stabilite şi acceptate de către AACR, documentul de autorizare al agentului aeronautic respectiv se suspendă sau se revocă, după caz.

    CAP. 6
    Responsabilităţi şi obligaţii
    6.1. Responsabilităţile şi obligaţiile agenţilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar
    (1) Agenţii aeronautici civili din domeniul aeroportuar autorizaţi trebuie:
    a) să menţină organizaţia, facilităţile, cadrul operaţional şi sistemul de management al calităţii conform prevederilor prezentei reglementări şi cel puţin la standardul declarat iniţial, constatat şi aprobat prin certificatul de autorizare acordat de către AACR;
    b) să le permită şi să le asigure persoanelor desemnate de către AACR accesul la documentaţia şi facilităţile proprii şi ale subcontractanţilor sau furnizorilor, pentru efectuarea evaluării sau supravegherii necesare determinării conformării continue a organizaţiei cu prevederile prezentei reglementări şi ale celorlalte reglementări aeronautice aplicabile;
    c) să transmită AACR orice modificare din cadrul organizaţiei, dacă aceasta afectează domeniul de activitate autorizat de către AACR.

    (2) Agenţii aeronautici civili autorizaţi în baza prezentei reglementări pot să utilizeze ca subcontractanţi agenţi aeronautici civili (organizaţii autorizate de AACR în domeniul aeronautic) sau alte organizaţii pentru care AACR a acceptat ca evaluarea să fie făcută de agentul aeronautic civil respectiv, prin sistemul propriu de management al calităţii.
    (3) Agenţii aeronautici trebuie să integreze şi să respecte regulile de siguranţă operaţională şi măsurile de securitate aeronautică stabilite de administratorul/operatorul aerodromului prin procedurile şi normele interne specifice.
    (4) Pe durata executării de lucrări cu specific aeroportuar pe sau în vecinătatea aerodromului sau amplasamentelor mijloacelor de navigaţie aeriană, administratorul/operatorul aerodromului şi/sau deţinătorul mijloacelor de navigaţie aeriană, după caz, trebuie să supravegheze derularea lucrărilor respective şi să aplice măsuri adecvate pentru menţinerea siguranţei zborului şi securităţii aeronautice.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016