Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTĂRI CONTABILE din 16 decembrie 2010  conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 16 decembrie 2010 conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 96 bis din 10 februarie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010, republicat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 10 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    1. (1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, reguli de întocmire, aprobare şi auditare a situaţiilor financiare interimare, aşa cum sunt definite la pct. 44, ale băncilor persoane juridice române, organizaţiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de credit, precum şi regulile de înregistrare în contabilitatea instituţiilor de credit a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.
    (2) Prevederile IFRS se aplică la recunoaşterea, clasificarea, evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate de instituţiile de credit, precum şi la prezentarea şi descrierea elementelor şi operaţiunilor reflectate în situaţiile financiare.

    2. (1) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.
    (2) În acest scop, persoanele prevăzute la alineatul precedent trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiile economice; organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii şi elementelor înregistrate în conturi în afara bilanţului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, publicarea şi depunerea la termen a acestora la autorităţile competente; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul instituţiei de credit.

    3. Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a instituţiilor de credit sunt situaţiile financiare anuale.
    4. (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.
    (2) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.
    (3) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin instituţiilor de credit, persoane juridice române, organizează şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţă de verificare, dacă sunt împuternicite în acest sens de către conducerea instituţiei de credit, fără a întocmi situaţii financiare, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
    (4) Instituţiile de credit care au subunităţi fără personalitate juridică organizează şi conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată de aceste subunităţi.
    (5) În înţelesul prezentelor reglementări, prin subunităţi fără personalitate juridică, care aparţin instituţiilor de credit persoane juridice române, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.

    5. În situaţia instituţiilor de credit administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat".
    6. Documentul care conţine situaţiile financiare trebuie să precizeze denumirea instituţiei de credit raportoare, precum şi informaţii referitoare la:
    a) registrul comerţului la care este păstrat dosarul instituţiei de credit, împreună cu numărul de înmatriculare al instituţiei de credit în registrul în cauză;
    b) forma juridică a instituţiei de credit, adresa sediului social şi, după caz, faptul că instituţia de credit este în lichidare.

    CAP. II
    PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (INDIVIDUALE) ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT
    SECŢIUNEA 1
    Elaborarea situaţiilor financiare anuale
    7. Fiecare instituţie de credit are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
    8. Întocmirea situaţiilor financiare anuale de către instituţiile de credit se va face în conformitate cu cerinţele IFRS.
    9. Notele explicative vor trebui să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
    a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care instituţia deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul instituţiei, un interes de participare, prezentând: proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entităţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă entitatea în cauză nu îşi publică bilanţul şi nu este controlată de către instituţie sau sunt de natură a cauza un prejudiciu grav oricăreia dintre entităţile la care se referă. Orice astfel de omisiune este prezentată în notele explicative la situaţiile financiare;
    b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entităţile la care instituţia de credit este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informaţii pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în sensul prevederilor din prezentele reglementări;
    c) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care face parte instituţia de credit în calitate de filială;
    d) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care face parte instituţia de credit în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. c);
    e) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. c) şi d), cu condiţia ca acestea să fie disponibile;
    f) numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit sau pierdere, cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, defalcate după cum urmează:
    f.1) Salarii şi indemnizaţii;
    f.2) Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:
    f.2.1) cheltuieli aferente pensiilor;


    g) suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;
    h) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de către instituţia de credit membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere, precum şi angajamentele luate în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.

    SECŢIUNEA 2
    Semnarea situaţiilor financiare anuale
    10. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
    11. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
    a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    SECŢIUNEA 3
    Raportul administratorilor
    12. (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor instituţiei de credit şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă.
    (2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor instituţiei de credit şi a poziţiei sale financiare, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor.
    (3) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea instituţiei de credit, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii.
    (4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.

    13. Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre:
    a) dezvoltarea previzibilă a instituţiei de credit;
    b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării;
    c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
    c.1) motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
    c.2) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
    c.3) în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
    c.4) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de instituţia de credit şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

    d) existenţa de sucursale ale instituţiei de credit;
    e) utilizarea de către instituţia de credit de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
    e.1) obiectivele şi politicile instituţiei de credit în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi
    e.2) expunerea instituţiei de credit la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.


    14. (1) Entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine informaţii, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
    b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
    c) rezultatele politicilor respective;
    d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
    e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

    (2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune.
    (3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, de asemenea, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
    (4) Informaţiile referitoare la evoluţii iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi au o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.
    (5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se pot baza pe cadrul de reglementare stabilit la nivel naţional, al Uniunii Europene sau la nivel internaţional, cu precizarea explicită a acestora.
    (6) Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 12 alin. (3).
    (7) O entitate care este filială este exonerată de obligaţia prevăzută la alin. (1) dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entităţi, în conformitate cu prevederile pct. 32.
    (8) Auditorul statutar sau firma de audit are obligaţia de a verifica dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1).

    15. (1) O instituţie de credit ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, va include în raportul administratorilor o declaraţie referitoare la guvernanţa corporativă. Această declaraţie va fi inclusă ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) o trimitere la elementele următoare, după caz:
    a.1) codul de guvernanţă corporativă care se aplică instituţiei de credit şi/sau codul de guvernanţă corporativă pe care instituţia de credit a decis în mod voluntar să-l aplice. Instituţia de credit va indica totodată locul unde sunt disponibile public textele pertinente; şi/sau
    a.2) toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, instituţia de credit va face publice detaliile practicilor sale de guvernanţă corporativă;

    b) în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, instituţia de credit se îndepărtează de la codul de guvernanţă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării. În situaţia în care instituţia de credit a decis să nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernanţă corporativă, la care se face referire la lit. a.1), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manieră;
    c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiară;
    d) în cazul instituţiilor de credit ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi ale căror valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital:
    d.1) deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţineri încrucişate de acţiuni, aşa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piaţa de capital);
    d.2) deţinătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;
    d.3) orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deţinătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu instituţia de credit, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare;
    d.4) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale instituţiei de credit;
    d.5) competenţele membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de valori mobiliare;

    e) modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi atribuţiile cheie ale acesteia, ca şi o descriere a drepturilor acţionarilor sau asociaţilor şi a modului în care acestea pot fi exercitate;
    f) structura şi modul de operare a organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora;
    g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiei de credit referitor la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia conţine o explicaţie în acest sens.

    (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiei de credit au obligaţia colectivă de a asigura că situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.
    (3) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă avizul referitor la informaţiile pregătite în temeiul alin. (1) lit. c) şi d) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g).
    (4) În scopul de a îmbunătăţi şi mai mult transparenţa pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate şi în plus faţă de informaţiile cu privire la elementele menţionate la alin. (1), instituţiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanţă corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanţă pentru acţionari.
    (5) Informaţiile menţionate trebuie să fie suficient de clare, precise şi exhaustive pentru a permite acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să dobândească o bună înţelegere a modului în care este administrată instituţia de credit ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile şi situaţia specifică a instituţiei de credit, cum ar fi mărimea, structura instituţiei de credit sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
    (6) În scopul de a facilita accesul pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate, instituţiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, trebuie să pună la dispoziţie periodic, pe site-urile lor, informaţiile menţionate la prezentul punct şi să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informaţii prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări.

    16. (1) În caz de abatere de la recomandările codului de guvernanţă corporativă sub incidenţa căruia se află sau pe care au decis să îl aplice în mod voluntar, instituţiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut şi, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală:
    a) să explice în ce mod s-a abătut instituţia de credit de la o recomandare;
    b) să descrie motivele abaterii;
    c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul instituţiei de credit;
    d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează instituţia de credit că se va conforma cu o anumită recomandare;
    e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării şi să explice în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu ori să clarifice modul în care contribuie la o bună guvernanţă corporativă a instituţiei de credit.

    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie suficient de clare, exacte şi complete astfel încât să permită acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să evalueze consecinţele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere şi la caracteristicile şi situaţia specifică a instituţiei de credit, cum ar fi mărimea, structura instituţiei de credit sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
    (3) Explicaţiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declaraţia de guvernanţă corporativă, astfel încât să fie uşor de găsit de către acţionari, investitori şi alte părţi interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeaşi ordine a recomandărilor ca şi în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicaţiilor privind abaterea din aceeaşi secţiune din declaraţia de guvernanţă corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar.

    17. Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.
    SECŢIUNEA 4
    Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale
    18. (1) Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit sunt auditate de către auditorul statutar sau firma de audit, potrivit legii.
    (2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile.
    (3) Auditorul statutar sau firma de audit declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la instituţia de credit şi la mediul acesteia, au identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.
    (4) Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate la pct. 14 alin. (1).

    19. (1) Raportul auditorului statutar sau firmei de audit cuprinde:
    a) menţionarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorului statutar sau firmei de audit potrivit căreia respectivele situaţii financiare oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;
    d) o referire la aspectele asupra cărora auditorul statutar sau firma de audit atrage atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
    e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 18 alin. (2) şi (3).

    (2) Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care situaţiile financiare anuale sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează cel puţin de către auditorul/auditorii statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmelor de audit şi se datează.

    20. (1) În notele explicative la situaţiile financiare, instituţiile de credit prezintă, pe lângă informaţiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exerciţiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanţă fiscală şi pentru alte servicii decât cele de audit.
    (2) Filialele care sunt consolidate în situaţiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor reglementări, sunt scutite de la obligaţia prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii să fie furnizate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
    (3) În cazul unui grup, informaţiile menţionate la alin. (1) se prezintă nu numai în ceea ce priveşte auditorul grupului, dar şi pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entităţi din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată, în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.

    SECŢIUNEA 5
    Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale
    21. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.
    22. Situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi însoţite şi de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii.
    23. Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituţia de credit în termen de 130 zile de la încheierea exerciţiului financiar la Banca Naţională a României. Situaţiile financiare anuale vor fi trimise la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere, însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, atât în format letric cât şi electronic.
    24. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, documentele menţionate la pct. 23 se depun astfel:
    a) la casa centrală a cooperativelor de credit se depun situaţiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit afiliate, însoţite de raportul auditorului statutar sau firmei de audit şi de raportul administratorilor;
    b) la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României se depun situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul auditorului statutar sau firmei de audit, raportul administratorilor, precum şi de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, întocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care să reflecte operaţiunile proprii, precum şi cele care să reflecte operaţiunile reţelei cooperatiste de credit.

    25. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    26. Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorul statutar sau firma de audit şi-a întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit statutar.
    27. Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit statutar nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit statutar face referire la aspecte asupra cărora auditorul statutar sau firma de audit atrage atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.
    28. Situaţiile financiare anuale întocmite de instituţiile de credit trebuie să fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care respectivele instituţii de credit au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să se facă în limba lor oficială.
    CAP. III
    PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
    SECŢIUNEA 1
    Elaborarea situaţiilor financiare consolidate
    29. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate de către instituţiile de credit se va face în conformitate cu cerinţele IFRS.
    30. Notele explicative la situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
    a) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor incluse în consolidare;
    b) proporţia de capital deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea - mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de către persoanele ce acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;
    c) criteriile/cerinţele IFRS pe baza cărora a fost efectuată consolidarea;
    d) informaţiile prevăzute la lit. a) şi b) trebuie prezentate cu privire la entităţile excluse din consolidare, precum şi explicaţii cu privire la aplicarea excluderii;
    e) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor asociate, respectiv controlate în comun, incluse în consolidare prin metoda punerii în echivalenţă, precum şi proporţia de capital al acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;
    f) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor, altele decât cele menţionate la lit. a) şi e), în care entităţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi, un interes de participare, cu indicarea proporţiei de capital deţinută, a valorii capitalului şi rezervelor şi a profitului sau pierderii entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare; informaţiile privind capitalul şi rezervele, precum şi profitul sau pierderea pot fi omise dacă entitatea în cauză nu îşi publică situaţiile financiare.
    g) numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, defalcate pe salarii şi indemnizaţii, cheltuieli cu asigurările sociale şi cheltuieli cu pensiile;
    h) la prezentarea indemnizaţiilor şi avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, se prezintă numai sumele acordate membrilor organelor respective ale societăţii-mamă, de către societatea-mamă şi de filialele sale, indiferent dacă aceste filiale au fost sau nu incluse în consolidare.

    SECŢIUNEA 2
    Semnarea situaţiilor financiare anuale consolidate
    31. Prevederile pct. 10 şi 11 din prezentele reglementări se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.
    SECŢIUNEA 3
    Raportul consolidat al administratorilor
    32. (1) Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe lângă informaţiile prevăzute de alte dispoziţii ale prezentelor reglementări, cel puţin informaţiile cerute conform punctelor 12, 13 şi 15, ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor comparativ cu un raport al administratorilor, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziţiei instituţiilor de credit incluse în consolidare, luate în ansamblu.
    (2) Se aplică următoarele ajustări ale informaţiilor prevăzute la pct. 12, 13 şi 15:
    a) la prezentarea de detalii privind acţiunile proprii deţinute, raportul consolidat al administratorilor indică numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa unei valori nominale, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor societăţii-mamă deţinute de ea însăşi, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul oricăreia dintre aceste entităţi;
    b) în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la sistemele de control intern şi de gestionare a riscurilor, declaraţia privind guvernanţa corporativă face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru instituţiile de credit incluse în consolidare, luate în ansamblu.

    (3) Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui raport unic.

    33. (1) Entităţile de interes public care sunt societăţi - mamă şi care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine informaţii, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
    b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
    c) rezultatele politicilor respective;
    d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;
    e) indicatori - cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

    (2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o explicaţie clară şi motivată în acest sens.
    (3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, de asemenea, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare consolidate.
    (4) Informaţiile referitoare la evoluţii iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi au o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.
    (5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea - mamă se poate baza pe cadrul de reglementare stabilit la nivel naţional, al Uniunii Europene sau la nivel internaţional, cu precizarea explicită a acestora.
    (6) Se consideră că o societate - mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) şi-a îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 12 alin. (3) şi la pct. 32.
    (7) O societate - mamă care este de asemenea filială este exonerată de obligaţia prevăzută la alin. (1) dacă societatea - mamă exonerată respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entităţi, în conformitate cu prevederile pct. 32.
    (8) Auditorul statutar sau firma de audit are obligaţia de a verifica dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1).

    34. Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiilor de credit care întocmesc situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura că situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.
    SECŢIUNEA 4
    Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate
    35. (1) Situaţiile financiare anuale consolidate ale instituţiilor de credit sunt auditate de către auditorul statutar sau firma de audit, potrivit legii.
    (2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind coerenţa raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului consolidat al administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile.
    (3) Auditorul statutar sau firma de audit declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la instituţia de credit şi la mediul acesteia, au identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul consolidat al administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.
    (4) Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare consolidate menţionate la pct. 33 alin. (1).

    36. Raportul auditorului statutar sau firmei de audit cuprinde:
    a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului statutar care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorului statutar sau firmei de audit potrivit căreia situaţiile anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile anuale consolidate respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;
    d) o referire la orice aspecte asupra cărora auditorul statutar sau firma de audit atrage atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
    e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 35 alin. (2) şi (3).

    37. Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează cel puţin de către auditorul/auditorii statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmelor de audit şi se datează corespunzător de către aceştia.
    38. În cazul în care situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit (societate-mamă) se ataşează la situaţiile financiare anuale consolidate, raportul auditorului statutar sau firmei de audit cerut de prezenta secţiune poate fi combinat cu raportul auditorului statutar sau firmei de audit asupra situaţiilor financiare anuale ale instituţiei de credit (societate-mamă), prevăzut de prezentele reglementări.
    SECŢIUNEA 5
    Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate
    39. Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.
    40. Situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor societăţii-mamă (instituţie de credit), potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi însoţite şi de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii.
    41. Un exemplar al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituţia de credit care a întocmit situaţiile financiare consolidate, în termenul prevăzut de lege, la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere, atât în format letric cât şi electronic.
    42. Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul consolidat al administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică de instituţia de credit care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    43. Prevederile pct. 26 - 28 din prezentele reglementări se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.
    CAP. IV
    PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INTERIMARE
    44. În înţelesul prezentelor reglementări, situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special întocmite de instituţiile de credit în situaţia în care acestea au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende.
    45. Instituţiile de credit întocmesc situaţiile financiare interimare în conformitate cu prevederile IAS 34.
    46. Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.
    47. Situaţiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare interimare şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
    48. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare interimare, se completează astfel:
    a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
    b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    49. Situaţiile financiare interimare sunt auditate de către auditorul statutar sau firma de audit, potrivit legii.
    50. (1) Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională.
    (2) Situaţiile financiare interimare, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un extras din hotărârea adunării generale a acţionarilor, un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit şi al balanţei de verificare a conturilor sintetice, vor fi trimise de instituţia de credit, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

    CAP. V
    PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI PUBLICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE DE CĂTRE SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT STRĂINE
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi referitoare la sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene
    51. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene publică, cu respectarea prevederilor pct. 21 - 28 şi 39 - 42 din prezentele reglementări, documentele instituţiei de credit străine de care aparţin, la care se face referire în aceste prevederi (situaţii financiare anuale, situaţii financiare consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile auditorului statutar sau firmei de audit).
    52. Aceste documente trebuie întocmite şi auditate potrivit dispoziţiilor prevăzute, în conformitate cu reglementările comunitare, de legislaţia din Statul Membru în care instituţia de credit îşi are sediul.
    53. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene nu vor publica situaţii financiare anuale referitoare la propria activitate.
    SECŢIUNEA 2
    Prevederi referitoare la sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un Stat Nemembru al Uniunii Europene
    54. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un Stat Nemembru al Uniunii Europene, vor publica, în conformitate cu prevederile pct. 51 din prezentele reglementări, documentele menţionate la punctul respectiv, întocmite şi auditate statutar potrivit cerinţelor legislaţiei ţării unde îşi au sediul.
    55. Când documentele în cauză sunt în conformitate sau echivalente cu documentele întocmite potrivit reglementărilor contabile comunitare şi când condiţia de reciprocitate, pentru instituţiile de credit din Statele Membre ale Uniunii Europene, este îndeplinită în Statul Nemembru în care este situat sediul social, se aplică prevederile pct. 53 din prezentele reglementări.
    56. În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 55 din prezentele reglementări, sucursalele respective vor publica situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
    SECŢIUNEA 3
    Limba de publicare
    57. Documentele prevăzute în prezentul Capitol vor fi publicate în limba română. În cazurile în care respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română trebuie să fie una certificată.
    CAP. VI
    CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE
    SECŢIUNEA 1
    Operaţiuni de trezorerie şi interbancare
    58. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi operaţiunilor interbancare asigură, în principal, evidenţa:
    a) operaţiunilor de casă;
    b) operaţiunilor de decontare cu Banca Naţională a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum şi împrumuturile de refinanţare primite de la Banca Naţională a României;
    c) operaţiunilor prin conturile de corespondent, depozitelor, creditelor şi împrumuturilor interbancare;
    d) operaţiunilor interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare şi titluri date sau luate cu împrumut.

    59. Activele şi datoriile financiare înregistrate în clasa 1 sunt evaluate la cost amortizat, în conformitate cu prevederile IFRS aplicabile.
    60. (1) Contabilitatea operaţiunilor de casă se ţine potrivit normelor proprii, emise cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României. Cu ajutorul conturilor din grupa 10 "Casa şi alte valori" se asigură evidenţa existenţei şi mişcării valorilor în casă (bancnote, monede şi cecuri de călătorie), inclusiv a numerarului aflat în ghişeele automate de bancă (ATM-uri) şi în automatele de schimb valutar (ASV-uri).
    (2) În contul "Casa" se înregistrează valoarea bancnotelor şi monedelor româneşti şi străine în circulaţie, utilizate de obicei pentru efectuarea de plăţi, aflate în casieriile instituţiei de credit. Celelalte bancnote şi monede sunt înregistrate în conturile de stocuri.
    (3) Cecurile de călătorie sunt instrumente de plată emise, de regulă, de organisme specializate, pentru o sumă fixă şi într-o monedă determinată. Cecurile de călătorie au în general o valabilitate nelimitată în timp, sunt acceptate ca instrument de plată sau pot fi schimbate imediat în monedă locală.
    (4) Principalele operaţiuni care se efectuează cu cecurile de călătorie sunt:
    a) emiterea cecurilor de călătorie şi/sau darea lor în consignaţie pentru a fi vândute de către alte instituţii de credit;
    b) primirea în consignaţie şi vânzarea cecurilor de călătorie;
    c) cumpărarea cecurilor de călătorie de la clientelă, remiterea spre încasare şi încasarea contravalorii acestora de la emitent.

    (5) Înregistrarea operaţiunilor privind cecurile de călătorie în conturile de bilanţ nu intervine decât în momentul vânzării sau cumpărării acestora, precum şi în cadrul operaţiunilor de decontare cu emitentul.
    (6) Cecurile de călătorie date şi, respectiv, primite în consignaţie se înregistrează în alte conturi în afara bilanţului până la punerea lor în circulaţie.

    61. Contabilitatea operaţiunilor de decontare cu Banca Naţională a României se ţine cu ajutorul conturilor curente deschise la Banca Naţională a României, în conformitate cu reglementările legale aplicabile.
    62. Contabilitatea operaţiunilor privind împrumuturile de refinanţare de la Banca Naţională a României evidenţiază împrumuturile colateralizate cu active eligibile pentru garantare, împrumuturi lombard şi alte împrumuturi primite de instituţiile de credit, în baza reglementărilor legale aplicabile.
    63. (1) Contabilitatea decontărilor interbancare se ţine cu ajutorul conturilor de corespondent (nostro şi respectiv, loro), deschise în conformitate cu reglementările legale aplicabile şi a convenţiilor încheiate între instituţiile de credit.
    (2) În conturile de depozite interbancare se înregistrează depozitele la vedere, depozitele la termen, depozitele rambursabile după notificare şi depozitele colaterale, evaluate la cost amortizat.
    (3) În conturile de depozite la vedere se înregistrează depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33*1), cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente deschise la Banca Naţională a României şi în conturile de corespondent.
    *1) Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33)

    (4) În conturile de depozite la termen se înregistrează depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33.
    (5) În conturile de depozite rambursabile după notificare se înregistrează depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33.
    (6) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanţii sau pentru efectuarea unor operaţiuni ulterioare, determinate.
    (7) Creditele şi împrumuturile interbancare pot fi de pe o zi pe alta şi la termen.
    (8) Creditele şi împrumuturile de pe o zi pe alta sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare.
    (9) Creditele şi împrumuturile la termen sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare.
    (10) Contabilitatea operaţiunilor interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare şi titluri date sau luate cu împrumut se realizează cu ajutorul conturilor 151 "Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut" şi 152 "Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut".

    64. (1) Acordurile de răscumpărare (operaţiunile repo/reverse repo) interbancare reprezintă operaţiuni desfăşurate între instituţii de credit prin care cedentul transferă către cesionar active financiare cu angajamentul de a răscumpăra aceleaşi active (sau active identice) la un preţ fixat şi la o dată viitoare specificată.
    (2) Activele financiare cedate rămân înregistrate de către cedent în conturile de activ corespunzătoare dar trebuie evidenţiate distinct, iar preţul cesiunii (datoria faţă de cesionar) este înregistrat în conturile de operaţiuni repo.
    (3) Cesionarul contabilizează preţul cesiunii (creanţa faţă de cedent) în activ, în conturile de operaţiuni reverse repo.
    (4) În situaţia în care cesionarul utilizează activele financiare respective în cadrul unui nou acord de răscumpărare, acesta înregistrează în conturile de operaţiuni repo preţul noii cesiuni (datoria sa faţă de noul cesionar).
    (5) Dacă cesionarul procedează la vânzarea activelor financiare respective, datoria aferentă se înregistrează în contul 30121 "Poziţii scurte".

    65. Operaţiunile de împrumuturi de titluri garantate cu numerar se înregistrează similar acordurilor de răscumpărare (operaţiunilor repo/reverse repo), cu deosebirea că sumele primite, respectiv plătite, în aceste situaţii sunt evidenţiate în conturile de titluri date cu împrumut, respectiv titluri luate cu împrumut.
    66. (1) Acordurile de răscumpărare de pe o zi pe alta şi titlurile date sau luate cu împrumut de pe o zi pe alta sunt operaţiuni a căror scadenţă este de cel mult o zi lucrătoare.
    (2) Acordurile de răscumpărare la termen şi titlurile date sau luate cu împrumut la termen sunt operaţiuni a căror scadenţă este mai mare de o zi lucrătoare.

    67. Valorile de recuperat sau datorate altor instituţii de credit aferente operaţiunilor de decontare, reprezentând sume plătite care urmează să fie recuperate de la alte instituţii de credit, sume primite care urmează să fie puse la dispoziţia altor instituţii de credit, precum şi alte sume aflate în curs de clarificare în relaţia cu alte instituţii de credit, se înregistrează provizoriu în conturile 161 "Valori de recuperat" şi 162 "Alte sume datorate".
    68. Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei". Activele financiare din operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, precum şi dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 1781 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 1782 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 1783 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se evidenţiază în contul 1784 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială".
    69. (1) Dobânzile de primit (calculate pe baza ratei de dobândă prevăzute în înţelegerile contractuale şi neajunse la scadenţă), aferente exerciţiului în curs, se calculează de la data punerii la dispoziţie a fondurilor şi se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor, dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile sintetice de gradul III "Creanţe ataşate" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Creanţe ataşate şi sume de amortizat" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri.
    (2) Dobânzile de plătit (calculate pe baza ratei de dobândă prevăzute în înţelegerile contractuale şi neajunse la scadenţă), aferente exerciţiului în curs, se calculează de la data primirii fondurilor şi se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor, dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile sintetice de gradul III "Datorii ataşate" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Datorii ataşate şi sume de amortizat" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de cheltuieli.
    (3) Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor financiare şi costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate, după caz) sunt evidenţiate în conturile sintetice de gradul III "Sume de amortizat" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Creanţe ataşate şi sume de amortizat"/"Datorii ataşate şi sume de amortizat".

    70. Activele financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, precum şi dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 181 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 182 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 183 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se evidenţiază în contul 184 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială".
    71. (1) Ajustările pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, şi se înregistrează în conturi distincte în funcţie de nivelul la care au fost identificate deprecierile (individual sau colectiv) şi în funcţie de stadiile de depreciere.
    (2) Ajustările pentru pierderi aşteptate se analizează şi se regularizează periodic, precum şi la derecunoaşterea activelor financiare şi la reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru pierderi aşteptate, astfel:
    a) prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării pierderilor aşteptate;
    b) prin creditul conturilor de venituri când ajustările pentru pierderi aşteptate trebuie diminuate sau anulate, respectiv când se constată o scădere sau anularea valorii pierderilor aşteptate aferente activelor financiare;
    c) când are loc derecunoaşterea activelor financiare sau reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru pierderi aşteptate, conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate constituite anterior se închid prin creditul conturilor în care sunt evidenţiate activele respective.

    (3) Veniturile din dobânzi, calculate prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a creanţelor depreciate din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (înainte de deducerea ajustărilor pentru pierderi aşteptate) se înregistrează în contul 7018 "Dobânzi din active financiare depreciate".
    (4) Ulterior recunoaşterii pierderilor aşteptate aferente creanţelor depreciate din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, în condiţiile în care valoarea estimată a fluxurilor de trezorerie viitoare nu se modifică, determinarea veniturilor din dobânzi prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a activului financiar (după deducerea ajustărilor pentru pierderi aşteptate) face necesară ajustarea veniturilor din dobânzi înregistrate potrivit alin. (3) cu diferenţa dintre acestea şi veniturile din dobânzi calculate în condiţiile deprecierii activului. Această ajustare se înregistrează în contul 6617 "Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate" în contrapartidă cu contul de ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate. Veniturile din dobânzi aferente creanţelor depreciate, prezentate în situaţiile financiare, sunt date de diferenţa dintre veniturile din dobânzi corespunzătoare înregistrate în contul 7018 "Dobânzi din active financiare depreciate" şi sumele înregistrate în contul 6617 "Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate".
    (5) În cazul activelor financiare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, diferenţa dintre valoarea contractuală a acestora şi valoarea la care trebuie recunoscute iniţial în contabilitate, se înregistrează în conturile de "Alte ajustări". Conturile de "Alte ajustări" se închid la derecunoaşterea activelor financiare aferente în contrapartidă cu conturile în care sunt evidenţiate respectivele active financiare şi cu conturile de "Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială", după caz.

    72. În situaţia executării silite a creanţelor aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, numerarul încasat şi titlurile intrate în posesia instituţiei de credit sunt înregistrate în conturile de trezorerie şi, respectiv, în conturile corespunzătoare de titluri, în contrapartidă cu conturile de creanţe aferente (la nivelul sumelor cuvenite instituţiei de credit) şi contul 3566 "Alţi creditori diverşi" (pentru eventuala diferenţă de restituit), iar câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii creanţelor se înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanţe" sau 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", după caz. Totodată conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate constituite anterior executării silite se închid potrivit pct. 71 alin. (2) lit. c). Contabilizarea ulterioară a respectivelor titluri se realizează potrivit regulilor specifice categoriei în care au fost încadrate. Pentru celelalte categorii de bunuri, se vor avea în vedere dispoziţiile pct. 122 din prezentele reglementări.
    73. Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate, aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", analitic distinct."
    SECŢIUNEA 2
    Operaţiuni cu clientela
    74. Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit. În această categorie se includ şi operaţiunile cu instituţiile de credit prevăzute la pct. 79.
    75. Contabilitatea operaţiunilor cu clientela asigură, în principal, evidenţa:
    a) operaţiunilor de creditare cu clientela nefinanciară;
    b) operaţiunilor de creditare/primire de împrumuturi cu instituţiile financiare;
    c) operaţiunilor reprezentând acorduri de răscumpărare şi titluri date sau luate cu împrumut, efectuate cu clientela;
    d) operaţiunilor în contul curent al clientelei;
    e) operaţiunilor de constituire de depozite la vedere, la termen, colaterale şi rambursabile după notificare, pentru clientelă.

    76. Activele şi datoriile financiare înregistrate în clasa 2 sunt evaluate la cost amortizat, în conformitate cu prevederile IFRS aplicabile.
    77. Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" şi Clasei 4 "Active imobilizate") evidenţiază ansamblul creanţelor deţinute asupra clienţilor, alţii decât instituţiile de credit.
    78. Contabilitatea creditelor acordate clientelei se ţine în funcţie de destinaţia acestora, pe următoarele categorii:
    a) creanţe comerciale (operaţiuni de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale);
    b) credite de trezorerie;
    c) credite de consum şi vânzări în rate;
    d) credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
    e) credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente;
    f) credite pentru investiţii imobiliare;
    g) alte credite acordate clientelei.

    79. În conturile de creanţe comerciale se înregistrează creanţele clienţilor şi ale instituţiilor de credit finanţate de către instituţia de credit, sub forma operaţiunilor de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale, dacă respectivele active financiare sunt evaluate la cost amortizat. Creanţele de acest tip clasificate în alte categorii de active financiare se înregistrează în conturile corespunzătoare din grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare".
    80. Scontul comercial reprezintă operaţiunea prin care în schimbul unui efect de comerţ (cambie, bilet la ordin), instituţia de credit pune la dispoziţia posesorului creanţei valoarea nominală a efectului, mai puţin agio (taxa de scont şi comisioanele aferente), fără a aştepta scadenţa efectului respectiv, iar instituţia de credit are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.
    81. Factoringul este operaţiunea prin care clientul, denumit aderent, transferă proprietatea creanţelor (facturilor) sale comerciale instituţiei de credit, denumită factor, aceasta având obligaţia, conform contractului încheiat, de a asigura încasarea creanţelor aderentului. Instituţia de credit, pe baza documentelor primite, plăteşte valoarea nominală a creanţelor, mai puţin agio, fără a aştepta scadenţa acestora.
    82. Forfetarea reprezintă cumpărarea, fără recurs asupra oricărui deţinător anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestării de servicii.
    83. Contabilitatea creditelor de trezorerie asigură evidenţa creditelor acordate clientelei, în general, pe termen scurt, destinate asigurării nevoilor de trezorerie ale clientelei, persoane juridice şi fizice, care completează sau înlocuiesc alte tipuri de finanţare mai speciale (utilizări din deschideri de credite permanente, credite pe bază de linii globale de exploatare, diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor şi alte credite de trezorerie).
    84. (1) Creditele de consum reprezintă creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia ori pentru achiziţionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare.
    (2) Vânzările în rate reprezintă creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanţării vânzării de bunuri în rate şi care se rambursează prin vărsăminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale.

    85. Contabilitatea creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior asigură evidenţa creditelor acordate pentru importuri (credite acordate consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în valută acordate importatorilor, alte credite acordate clientelei pentru importuri), precum şi a creditelor pentru export.
    86. (1) Creditele pentru finanţarea stocurilor reprezintă creditele acordate clientelei pentru finanţarea operaţiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.).
    (2) Contabilitatea creditelor pentru echipament asigură evidenţa creditelor acordate, de regulă pe termen mediu sau lung, pentru finanţarea investiţiilor productive efectuate de clienţi (cumpărări de materiale, achiziţii, construcţii sau amenajări de imobilizări corporale de uz profesional, cu excepţia investiţiilor imobiliare, achiziţii de imobilizări necorporale etc.). În această categorie de credite se cuprind şi creditele acordate agricultorilor pentru investiţii productive, inclusiv creditele cu dobândă subvenţionată de stat.

    87. Contabilitatea creditelor pentru investiţii imobiliare asigură evidenţa creditelor acordate clientelei, destinate investiţiilor imobiliare care au ca obiect:
    a) dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmează să se realizeze;
    b) amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcţii; sau
    c) viabilizarea unui teren.

    88. În categoria "Alte credite acordate clientelei" se evidenţiază, de regulă creditele care nu pot fi încadrate în categoriile de credite din cadrul grupei 20 "Credite acordate clientelei".
    89. Contabilitatea creditelor şi împrumuturilor privind instituţiile financiare asigură evidenţa acestor operaţiuni efectuate cu instituţii financiare, cum sunt: instituţiile financiare nebancare (societăţile de leasing financiar, societăţile de factoring, societăţi de credit ipotecar, alte categorii de instituţii financiare nebancare), societăţile de plasament, de investiţii şi de portofoliu, agenţii de schimb şi intermediarii de valori mobiliare.
    90. Contabilitatea operaţiunilor cu clientela reprezentând acorduri de răscumpărare şi titluri date sau luate cu împrumut se realizează cu ajutorul conturilor 241 "Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut" şi 243 "Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut", prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor pct. 64 - 66.
    91. (1) Conturile curente ale clientelei deschise la instituţiile de credit evidenţiază disponibilităţile clientelei şi operaţiunile de încasări şi de plăţi dispuse de aceasta.
    (2) Disponibilităţile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi în orice moment, fără întârzieri, restricţii sau penalizări semnificative.
    (3) Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile instituţiei de credit. Soldurile creditoare ale conturilor curente reprezintă disponibilităţile clientelei.
    (4) Conturile curente pot avea şi solduri debitoare:
    a) în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
    b) în situaţia evidenţierii în acest cont a sumelor utilizate provenite din credite acordate în baza unui contract prin care instituţia de credit se angajează ca pe o anumită durată de timp să împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
    c) în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
    d) în situaţia evidenţierii în acest cont a facilităţilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite.


    92. (1) În conturile de depozite ale clientelei se înregistrează depozitele la vedere, depozitele la termen, depozitele rambursabile după notificare şi depozitele colaterale, evaluate la cost amortizat.
    (2) În conturile de depozite la vedere se înregistrează depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente ale clientelei.
    (3) În conturile de depozite la termen se înregistrează depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33.
    (4) În conturile de depozite rambursabile după notificare se înregistrează depozitele care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33.
    (5) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanţii sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate.

    93. Certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii reprezintă instrumente la vedere sau la termen, nenegociabile, emise de instituţia de credit pentru atragerea disponibilităţilor de la clientelă şi evaluate la cost amortizat. Dobânda aferentă acestor instrumente se plăteşte în avans, periodic sau la scadenţă.
    94. Valorile de recuperat sau datorate clientelei aferente operaţiunilor de decontare, reprezentând sume plătite care urmează să fie recuperate de la clientelă, sume primite care urmează să fie puse la dispoziţia clientelei, precum şi alte sume în curs de clarificare în relaţia cu clientela, se înregistrează provizoriu în conturile 261 "Valori de recuperat" şi 262 "Alte sume datorate".
    95. Dobânzile (de primit şi de plătit) calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor financiare şi costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate, după caz) sunt înregistrate în conturile corespunzătoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 69.
    96. Activele financiare din operaţiuni cu clientela, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 281 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 282 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 283 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se evidenţiază în contul 284 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială". Creanţele comerciale, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, se evidenţiază în contul 285 "Creanţe comerciale - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării.
    97. (1) Ajustările pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 71.
    (2) În situaţia executării silite a creanţelor aferente operaţiunilor cu clientela, se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile pct. 72 din prezentele reglementări.
    (3) Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate, aferente operaţiunilor cu clientela, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", analitic distinct.

    SECŢIUNEA 3
    Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse
    98. În înţelesul prezentelor reglementări, sunt considerate "titluri" activele financiare de natura instrumentelor de datorie sau a instrumentelor de capitaluri proprii, reprezentate printr-un titlu negociabil pe o piaţă organizată sau pe pieţele la buna înţelegere (aşa-numitele pieţe "over-the-counter").
    99. (1) Activele şi datoriile financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (incluzând activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării, activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi activele financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării), activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentele de datorie evaluate la cost amortizat se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare", cu excepţia instrumentelor derivate, care se înregistrează în conturile deschise în cadrul grupei 31 "Instrumente derivate" şi a titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, care sunt înregistrate cu ajutorul conturilor din Clasa 4 "Active imobilizate".
    (2) Activele financiare evaluate la cost amortizat, altele decât instrumentele de datorie la cost amortizat prevăzute la alin. (1), se înregistrează cu ajutorul conturilor corespunzătoare de credite, depozite constituite şi alte creanţe prevăzute de Planul de conturi la grupa 35 "Debitori şi creditori" şi la clasele 1, 2 şi 4.
    (3) Datoriile financiare evaluate la cost amortizat se înregistrează cu ajutorul conturilor corespunzătoare de împrumuturi, depozite primite şi alte datorii prevăzute de Planul de conturi la clasele 1, 2, 3 şi 4.
    (4) În conturile de active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt evidenţiate instrumentele financiare astfel clasificate de către instituţia de credit, altele decât instrumentele financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi activele financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere.

    100. (1) Costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de active şi datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării, active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi, respectiv, active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării) sunt înregistrate în contul 60313 "Costuri de tranzacţionare", 60323 "Costuri de tranzacţionare", respectiv 60352 "Costuri de tranzacţionare".
    (2) În situaţia aplicării contabilităţii la data decontării, activele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere ce urmează a fi primite se înregistrează în afara bilanţului în contul 921 "Titluri şi alte active financiare de primit". Diferenţele din evaluare constatate până în momentul decontării se înregistrează în contul 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului", în contrapartidă cu conturile de câştiguri sau pierderi din evaluare şi cesiune corespunzătoare, după caz.
    (3) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a instrumentelor evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum şi cele rezultate în urma derecunoaşterii acestora, se înregistrează în conturile de câştiguri sau pierderi din evaluare şi cesiune corespunzătoare, după caz.

    101. (1) În situaţia aplicării contabilităţii la data decontării, activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global ce urmează a fi primite sunt înregistrate în afara bilanţului în contul 921 "Titluri şi alte active financiare de primit". Diferenţele din evaluare constatate până în momentul decontării se înregistrează în 3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului", în contrapartidă cu contul 5221 "Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii" sau 5222 "Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor", după caz.
    (2) În momentul achiziţiei instrumentelor de datorie, precum şi a creditelor şi creanţelor clasificate în categoria activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea dobânzilor calculate (cuponul scurs sau dobânda contractuală) poate fi înregistrată fie în contul 3037 "Creanţe ataşate", fie în conturile de active financiare. Valoarea dobânzilor (cuponul scurs sau dobânda contractuală) calculate ulterior este înregistrată în contul 3037 "Creanţe ataşate" în contrapartidă cu contul 70331 "Dobânzi". Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efective sunt înregistrate în conturile de active financiare în contrapartidă cu contul 70331 "Dobânzi".
    (3) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, clasificate în categoria activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, sunt înregistrate în contul 70333 "Dividende şi venituri asimilate".
    (4) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se înregistrează în contul 5221 "Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii" sau 5222 "Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor", după caz.
    (5) Pierderile aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capitaluri proprii, se înregistrează în contul 5223 "Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor", în corespondenţă (i) fie cu contul 66311 "Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global", pentru recunoaşterea unei scăderi a valorii juste, asociată unei pierderi din depreciere, (ii) fie cu contul 76311 "Venituri din reluarea pierderilor aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global", pentru recunoaşterea unei creşteri a valorii juste, asociată cu reluarea unei pierderi din depreciere.
    (6) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare (nete de deprecierile cumulate, după caz), evidenţiate anterior în contul 5222 "Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor" şi respectiv în contul 5223 "Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor", se înregistrează în contul 70336 "Câştiguri din cesiune", respectiv 6033 "Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global".

    102. (1) În situaţia aplicării contabilităţii la data decontării, instrumentele de datorie evaluate la cost amortizat ce urmează a fi primite sunt înregistrate în afara bilanţului în contul 921 "Titluri şi alte active financiare de primit".
    (2) În momentul achiziţiei instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat, valoarea dobânzilor calculate (cuponul scurs sau dobânda contractuală) poate fi înregistrată fie în contul 3047 "Creanţe ataşate", fie în conturile de active financiare. Valoarea dobânzilor (cuponul scurs sau dobânda contractuală) calculate ulterior este înregistrată în contul 3047 "Creanţe ataşate" în contrapartidă cu contul 70341 "Dobânzi". Celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efective sunt înregistrate în conturile de active financiare în contrapartidă cu contul 70341 "Dobânzi".
    (3) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustărilor pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat se înregistrează în conturile corespunzătoare din cadrul contului 391 "Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat", în contrapartidă cu conturile de cheltuieli sau venituri corespunzătoare sau, în situaţia derecunoaşterii, în contrapartidă cu contul în care sunt evidenţiate activele respective.
    (4) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat se înregistrează în contul 70342 "Câştiguri din cesiune", respectiv 6034 "Pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat", după caz.

    103. (1) Datoriile constituite prin titluri reprezintă împrumuturile obţinute de o instituţie de credit, pe baza emisiunii de titluri, pentru asigurarea necesităţilor de lichidităţi, pe termen scurt, mediu şi lung. Titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, următoarele: certificate de depozit, carnete şi librete de economii, obligaţiuni şi alte titluri.
    (2) Împrumuturile primite pe baza titlurilor negociabile emise, care sunt evaluate la cost amortizat, se înregistrează în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri". Împrumuturile primite pe baza titlurilor negociabile emise, care sunt deţinute în vederea tranzacţionării sau sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, se înregistrează în conturile de datorii constituite prin titluri din cadrul grupei 30 "Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare".
    (3) Dobânzile datorate pentru împrumuturile primite evidenţiate în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri" se înregistrează în conturile de "Datorii ataşate" din cadrul respectivei grupe.
    (4) Cheltuielile de emisiune (cheltuieli de publicitate, tipărire sau pentru diverse documente informative, precum şi comisioanele plătite eventualilor intermediari), primele de emisiune, primele de rambursare, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominală a titlurilor şi costul amortizat al acestora) aferente titlurilor emise care sunt evidenţiate în conturile din cadrul grupei 32 "Datorii constituite prin titluri" sunt înregistrate în conturile "Sume de amortizat" din cadrul respectivei grupe.

    104. Contabilizarea operaţiunilor de cumpărare şi de vânzare a titlurilor, în cont propriu, în contul clientelei şi al altor instituţii de credit, inclusiv mişcarea fondurilor legate de aceste operaţiuni, se realizează cu ajutorul conturilor din grupa 33 "Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri".
    105. Contabilitatea operaţiunilor diverse asigură evidenţa:
    a) decontărilor intrabancare;
    b) decontărilor între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele;
    c) debitorilor şi creditorilor;
    d) stocurilor şi a activelor asimilate;
    e) operaţiunilor de regularizare.

    106. Contabilitatea decontărilor intrabancare cuprinde operaţiunile efectuate între sediu şi sediile secundare din ţară, precum şi cele efectuate între sediile secundare. La sfârşitul perioadei (de regulă la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie să prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepţional, se regularizează în cel mai scurt timp posibil.
    107. Contabilitatea decontărilor între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele se referă la operaţiunile efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit, membre ale aceleiaşi reţele cooperatiste de credit. La sfârşitul perioadei (de regulă la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie să prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepţional, se regularizează în cel mai scurt timp posibil.
    108. Contabilitatea debitorilor şi creditorilor asigură evidenţa creanţelor şi datoriilor instituţiei de credit în relaţiile acesteia cu: angajaţii, asigurările şi protecţia socială, bugetul statului şi fondurile speciale, asociaţii sau acţionarii, precum şi cu diverşi debitori şi creditori.
    109. (1) Contabilitatea beneficiilor angajaţilor cuprinde:
    a) contabilitatea beneficiilor pe termen scurt;
    b) contabilitatea beneficiilor postangajare;
    c) contabilitatea altor beneficii pe termen lung ale angajaţilor;
    d) contabilitatea beneficiilor pentru terminarea contractului de muncă.

    (2) Contabilitatea beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor cuprinde indemnizaţii şi salarii, contribuţiile la asigurările sociale plătite de către angajator, concediul anual şi concediul medical plătit, participarea la profit, prime de plătit precum şi beneficiile nemonetare.
    (3) Concediile de odihnă neefectuate, respectiv costul absenţelor compensate acumulate, precum şi beneficiile pe termen scurt sub forma planurilor privind participarea la profit şi primelor sunt înregistrate în cursul exerciţiului financiar cu ajutorul contului 5521 "Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt", respectiv, 5522 "Provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit". În momentul recunoaşterii acestora ca datorii faţă de angajaţi, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare.
    (4) Beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung acordate angajaţilor, precum şi cele acordate la terminarea contractului de muncă se înregistrează în contabilitate în conturi analitice de gradul II deschise în cadrul contului sintetic de gradul I 552 "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor". În momentul recunoaşterii acestora ca datorii, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare.
    (5) Beneficiile angajaţilor neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, 3516 "Beneficii ale angajaţilor neridicate", pe persoane.
    (6) Reţinerile din salarii pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii opozabile angajaţilor şi datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
    (7) Beneficiile datorate şi neachitate angajaţilor (concediile de odihnă şi alte drepturi ale angajaţilor), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la aceştia, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează, ca alte datorii şi creanţe în legătură cu angajaţii.
    (8) Debitele provenite din avansuri nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile pretinse, stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti definitive, şi alte creanţe faţă de angajaţii instituţiei de credit se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu angajaţii. Creanţele datorate de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în conturile de debitori diverşi.

    110. Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale instituţiei de credit (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor sunt înregistrate în contul 6115 "Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plăţilor pe bază de acţiuni" în contrapartida contului 525 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii".
    111. (1) Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia pentru şomaj.
    (2) Eventualele sume datorate sau care urmează a se încasa în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale.

    112. (1) În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile guvernamentale de primit şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate precum şi contribuţii la fondurile speciale.
    (2) Taxa pe valoarea adăugată se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii.
    (3) Impozitul pe veniturile de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
    (4) La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    (5) Reflectarea în contabilitate a accizelor şi fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri şi cheltuieli.

    113. (1) Subvenţiile guvernamentale se înregistrează în contul 379 "Subvenţii guvernamentale şi alte conturi de regularizare" în funcţie de natura acestora drept subvenţii privind activele sau subvenţii privind veniturile. În conturile de subvenţii guvernamentale se înregistrează şi împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii.
    (2) Subvenţiile guvernamentale de primit sunt evidenţiate cu ajutorul contului 3534 "Subvenţii guvernamentale de primit".
    (3) Subvenţiile primite pentru care nu există nicio bază pentru alocarea acesteia în alte perioade se înregistrează în contul 7493 "Venituri din subvenţii privind veniturile".

    114. Sumele reprezentând dividende anuale sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 354 "Dividende de plată".
    115. (1) Instituţiile de credit care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 3553 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar".
    (2) Dividendele repartizate conform alin. (1) se regularizează pe seama dividendelor repartizate pe baza situaţiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, respectiv prin diminuarea sumelor evidenţiate în contul 3553 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar", în contrapartidă cu contul 354 "Dividende de plată" şi/sau pe seama sumelor încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii.

    116. (1) Contabilitatea clienţilor (debitorilor) şi furnizorilor (creditorilor), a celorlalte creanţe şi datorii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.
    (2) În acest sens, în evidenţa analitică, debitorii şi creditorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.
    (3) În cadrul conturilor de debitori şi creditori se grupează distinct datoriile şi creanţele care decurg din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate. De asemenea, în evidenţa analitică se grupează distinct debitorii şi creditorii la care instituţia de credit deţine titluri de participare.

    117. Debitele aferente depozitelor de garanţii vărsate, avansurilor spre decontare, precum şi alte sume datorate instituţiei de credit de debitori diverşi se înregistrează în contul 355 "Debitori diverşi".
    118. Sumele datorate terţilor de către instituţia de credit pentru furnizări de materiale, prestări de servicii şi executări de lucrări, depozite de garanţii pentru leasing şi alte depozite de garanţii primite, precum şi alte sume datorate terţilor, se înregistrează în contul 356 "Creditori diverşi".
    119. Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului 357 "Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie".
    120. Contabilitatea stocurilor şi a activelor asimilate asigură evidenţa existenţei şi mişcării activelor deţinute în vederea vânzării, cum sunt valorile din aur, metale şi pietre preţioase, a materialelor şi a altor consumabile deţinute pentru necesităţi interne, şi a activelor imobilizate clasificate drept deţinute în vederea vânzării.
    121. Bunurile de natura stocurilor şi a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignaţie la terţi vor fi înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.
    122. (1) Bunurile mobile şi imobile, altele decât titlurile şi numerarul, care urmare a executării silite a creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar au intrat în posesia instituţiei de credit sunt evidenţiate în contul 3612 "Alte active deţinute în vederea vânzării" (analitice distincte pentru clasele de conturi în care au fost înregistrate creanţele aferente), în contrapartidă cu conturile de creanţe (la nivelul sumelor cuvenite instituţiei de credit) şi contul 3566 "Alţi creditori diverşi" (pentru eventuala diferenţă de restituit), iar câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii creanţelor se înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanţe" sau 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", după caz.
    (2) Bunurile imobile care au intrat în posesia instituţiei de credit ca urmare a operaţiunilor de dare în plată sunt evidenţiate în contul 3612 "Alte active deţinute în vederea vânzării" (analitice distincte) în contrapartidă cu conturile de credite, iar câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii creditelor se înregistrează în contul 767 "Venituri din recuperări de creanţe" sau 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", după caz.
    (3) În situaţiile prevăzute la alineatele (1) şi (2), conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate constituite anterior se închid potrivit pct. 71 alin. (2) lit. c).
    (4) Pentru bunurile destinate vânzării, preţul vânzării se înregistrează în contul 7495 "Venituri privind bunurile mobile şi imobile provenite din stingerea creanţelor", iar respectivul activ este scos din evidenţă prin creditarea contului 3612 "Alte active deţinute în vederea vânzării" în contrapartidă cu contul 6497 "Alte cheltuieli diverse din exploatare".

    123. Bunurile destinate vânzării, deţinute de instituţia de credit în calitate de broker-trader sunt evidenţiate în contul 3613 "Bunuri la valoarea justă". Diferenţele din evaluarea acestora sunt înregistrate în contul 6312 "Pierderi din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă" sau 742 "Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă", după caz.
    124. Activele imobilizate şi toate grupurile destinate cedării clasificate ca deţinute în vederea vânzării se înregistrează în contul 363 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".
    125. (1) Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta este deţinută în vederea vânzării, la momentul luării deciziei privind modificarea destinaţiei, în contabilitate se înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de stocuri, respectiv în contul 363 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".
    (2) În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzării (inclusiv cele care au intrat în posesia instituţiei de credit ca urmare a stingerii creanţelor, respectiv a executării silite a creanţelor, a rezilierii contractelor de leasing financiar, a operaţiunilor de dare în plată sau a altor operaţiuni similare) şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, încadrându-se în categoria imobilizărilor, în contabilitate se înregistrează un transfer de la stocuri în conturile de imobilizări.

    126. (1) Instituţiile de credit ţin contabilitatea stocurilor cantitativ şi valoric, prin folosirea inventarului permanent.
    (2) Prin folosirea inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric.
    (3) Reducerea valorii contabile a stocurilor faţă de nivelul costului, la valoarea realizabilă netă, presupune constituirea de ajustări pentru depreciere care se înregistrează cu ajutorul contului 393 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi activelor asimilate" în contrapartidă cu contul 6633 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate". Orice reducere a diminuării valorii contabile a stocurilor ca urmare a creşterii valorii realizabile nete se va înregistra ca reluare a ajustării pentru depreciere constituite anterior prin contul 7633 "Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate".

    127. (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc perioadele sau exerciţiile următoare, se înregistrează distinct în contabilitate prin folosirea conturilor de regularizare 375 "Cheltuieli înregistrate în avans", respectiv 376 "Venituri înregistrate în avans". În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri înregistrate în avans: comisioane şi alte sume plătite sau încasate aferente angajamentelor în afara bilanţului, abonamente, chirii, poliţe de asigurare şi alte cheltuieli sau venituri aferente perioadelor următoare.
    (2) Datoriile constatate, de regulă, la fiecare închidere contabilă, reprezentând: datorii faţă de terţi privind telecomunicaţiile şi energia electrică; comisioane pentru angajamente în afara bilanţului, precum şi alte datorii similare, care nu se regăsesc în conturile de datorii ataşate sau sume de amortizat, se înregistrează într-un cont distinct 377 "Cheltuieli de plătit".
    (3) Creanţele constatate, de regulă, la fiecare închidere contabilă, reprezentând: comisioane pentru angajamente în afara bilanţului şi alte creanţe similare, care nu se regăsesc în conturile de creanţe ataşate sau sume de amortizat, se înregistrează într-un cont distinct 378 "Venituri de primit".

    128. Dobânzile (de primit şi de plătit) calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominală a respectivelor instrumente financiare şi costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate, după caz) sunt înregistrate în conturile corespunzătoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 69.
    129. Titlurile, alte active financiare, creanţele din operaţiuni diverse şi activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 381 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 382 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 383 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se evidenţiază în contul 384 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială". Activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, se evidenţiază în contul 385 "Active aferente unui contract - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării.
    130. (1) Ajustările pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 71.
    (2) Constituirea, regularizarea şi reluarea pierderilor aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, a ajustărilor pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat şi a ajustărilor pentru depreciere aferente stocurilor se înregistrează potrivit pct. 101 alin. (5), pct. 102 alin. (3) şi, respectiv, pct. 126 alin. (3).
    (3) În situaţia executării silite a creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile pct. 72 din prezentele reglementări.
    (4) Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate, aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", analitic distinct.

    SECŢIUNEA 4
    Contabilitatea activelor imobilizate
    131. În cadrul Clasei 4 Active imobilizate se cuprind: credite subordonate, titluri de participare deţinute în filiale, titluri de participare deţinute în entităţi asociate, titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun, dotări pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizări în curs, imobilizări necorporale şi corporale, active reprezentând dreptul de utilizare, precum şi creanţe din operaţiuni de leasing financiar şi datorii aferente operaţiunilor de leasing.
    132. (1) Creditele subordonate sunt creanţe, nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutătorul acceptă ca drepturile sale să fie restituite numai după satisfacerea celorlalţi creanţieri.
    (2) Creditele subordonate sunt clasificate la termen şi pe durată nedeterminată şi se înregistrează în conturi distincte din grupa 40 "Credite subordonate".
    (3) În categoria creditelor subordonate la termen se includ creanţe, nereprezentate de un titlu, care au fixată, în momentul acordării, o dată de rambursare.
    (4) Creditele subordonate pe durată nedeterminată sunt creanţe de natura creditelor subordonate ale căror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor condiţii sau preavize menţionate în contracte.

    133. (1) Titlurile de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun se înregistrează în conturile din grupa 41 "Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun" în funcţie de categoria în care sunt încadrate acestea în vederea contabilizării şi de tipul entităţii în care sunt deţinute participaţiile.
    (2) Conturile de cheltuieli, venituri şi alte elemente ale rezultatului global, utilizate pentru contabilizarea diferenţelor din evaluare, a veniturilor din dividende şi asimilate, precum şi a câştigurilor şi pierderilor din cesiunea titlurilor de participare respective, altele decât cele contabilizate la cost, sunt cele specifice activelor financiare înregistrate în Clasa 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", în funcţie de categoria în care au fost clasificate titlurile de participare.
    (3) În cazul titlurilor de participare contabilizate la cost, veniturile din dividende se înregistrează în contul 7054 "Venituri din dividende aferente titlurilor contabilizate la cost", iar câştigurile sau pierderile din cesiune se înregistrează în contul 7055 "Câştiguri din cesiunea titlurilor contabilizate la cost", respectiv în contul 6055 "Pierderi din cesiunea titlurilor contabilizate la cost".
    (4) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustărilor pentru depreciere aferente titlurilor de participare contabilizate la cost se înregistrează în contul 491 "Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun", în contrapartidă cu conturile de cheltuieli sau venituri corespunzătoare sau, în situaţia derecunoaşterii, în contrapartidă cu contul în care sunt evidenţiate activele respective.

    134. (1) Imobilizările necorporale cuprind: fondul comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi şi alte imobilizări necorporale.
    (2) Valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 651 "Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale", cu excepţia cazului în care ea este inclusă în valoarea contabilă a unui alt activ.
    (3) Ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 66422 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale".
    (4) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor necorporale, surplusul din reevaluare se înregistrează cu ajutorul contului 5161 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale".
    (5) Surplusul din reevaluare transferat în rezultatul reportat se înregistrează în contul 5816 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare".
    (6) În cazul derecunoaşterii unei imobilizări necorporale sunt evidenţiate distinct veniturile generate de această operaţiune cu ajutorul contului 7461 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale", cheltuielile reprezentând valoarea contabilă a imobilizării necorporale şi alte cheltuieli legate de derecunoaşterea acesteia cu ajutorul contului 6461 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale". În această situaţie, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau prin conturile de imobilizări necorporale corespunzătoare. În situaţiile financiare, câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii imobilizărilor necorporale se determinată ca diferenţă între veniturile înregistrate în contul 7461 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale" şi cheltuielile evidenţiate în contul 6461 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale".
    (7) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.

    135. (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidenţiate şi investiţiile imobiliare.
    (2) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri, iar în evidenţa analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice (terenuri fără construcţii, terenuri cu construcţii şi altele).
    (3) Evidenţa analitică a celorlalte imobilizări corporale se ţine pe fiecare element individual din cadrul fiecărei categorii de imobilizări corporale sau, după caz, pe grupe de elemente nesemnificative.
    (4) Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării la scoaterea din funcţiune, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondenţă cu contul de provizioane 555 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".
    (5) Valoarea amortizării aferentă imobilizărilor corporale corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 652 "Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale", cu excepţia cazului în care ea este inclusă în valoarea contabilă a unui alt activ.
    (6) Ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 66423 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale".
    (7) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, surplusul din reevaluare se înregistrează cu ajutorul contului 5162 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale".
    (8) Surplusul de reevaluare transferat în rezultatul reportat se înregistrează potrivit prevederilor pct. 134 alin. (5) din prezentele reglementări.
    (9) În cazul derecunoaşterii unei imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct veniturile generate de această operaţiune cu ajutorul contului 7462 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale", iar cheltuielile reprezentând valoarea contabilă a imobilizării şi alte cheltuieli legate de derecunoaşterea acesteia cu ajutorul contului 6462 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale". În această situaţie, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau prin conturile de imobilizări corporale corespunzătoare. În situaţiile financiare, câştigurile sau pierderile nete rezultate în urma derecunoaşterii imobilizărilor corporale se determinată ca diferenţă între veniturile înregistrate în contul 7462 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale" şi cheltuielile evidenţiate în contul 6462 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale".

    136. (1) Valoarea amortizării aferentă activelor reprezentând dreptul de utilizare corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 653 "Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare".
    (2) Ajustările pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 66424 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare".
    (3) În cazul în care se efectuează reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare, surplusul din reevaluare se înregistrează cu ajutorul contului 5163 "Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare".
    (4) Surplusul din reevaluare înregistrat în contul 5163 "Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare" este transferat în rezultatul reportat în contul 5816 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", potrivit IFRS 16 "Contracte de leasing".

    137. (1) Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru: imobilizări necorporale şi imobilizări corporale.
    (2) Imobilizările necorporale în curs reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei.
    (3) Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză.
    (4) Imobilizările corporale în curs se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.

    138. (1) Investiţiile imobiliare sunt înregistrate cu ajutorul contului 4425 "Investiţii imobiliare".
    (2) Veniturile, respectiv cheltuielile generate de o modificare a valorii juste a investiţiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate cu ajutorul contului 744 "Venituri din investiţii imobiliare", respectiv 644 "Cheltuieli din investiţii imobiliare".
    (3) Înregistrarea derecunoaşterii unei investiţii imobiliare se efectuează prin aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor pct. 135 alin. (9) din prezentele reglementări.

    139. La contabilizarea operaţiunilor de leasing, instituţia de credit, în calitate de locatar, înregistrează un activ reprezentând dreptul de utilizare, cu ajutorul contului 443 "Active reprezentând dreptul de utilizare" şi datoria care decurge din contractul de leasing cu ajutorul conturilor deschise în cadrul contului 472 "Datorii din operaţiuni de leasing"; bunurile preluate în regim de leasing se înregistrează în alte conturi în afara bilanţului.
    140. (1) În calitate de locator, în cadrul contractelor de leasing financiar, instituţia de credit va reflecta în contabilitate creanţele din leasing financiar cu ajutorul conturilor deschise în cadrul contului 471 "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar".
    (2) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorii vor menţine bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizări necorporale, corporale sau alte active.
    (3) Sumele primite sau de primit reprezentând chirii în cadrul contractelor de leasing operaţional, aferente perioadei curente, sunt înregistrate cu ajutorul contului 7042 "Venituri din chirii".

    141. În cazul contractelor de leasing pe termen scurt sau a contractelor de leasing pentru care activul suport are o valoare mică, locatarul va înregistra sumele plătite sau de plătit aferente perioadei curente cu ajutorul contului 6042 "Cheltuieli cu chiriile".
    142. Câştigurile sau pierderile asociate drepturilor transferate către locatorul - cumpărător în cadrul tranzacţiilor de vânzare şi de leaseback, în care transferul activului este clasificat ca şi vânzare conform IFRS 15, se înregistrează de către locatarul vânzător în conturile 746 "Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor", respectiv 646 "Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor", după caz.
    143. Dobânzile (de primit şi de plătit) calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii şi care trebuie amortizate prin metoda dobânzii efective (diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor financiare şi costul amortizat al acestora, înainte de determinarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate, după caz) sunt înregistrate în conturile corespunzătoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 69 din prezentele reglementări.
    144. Activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanţele din operaţiuni de leasing financiar), inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, se evidenţiază în contul 481 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 482 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidenţiază în contul 483 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale se evidenţiază în contul 484 "Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială". Creanţele din operaţiuni de leasing financiar, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, se evidenţiază în contul 485 "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării.
    145. (1) Ajustările pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor aferente activelor imobilizate se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 71.
    (2) Constituirea, regularizarea şi anularea ajustărilor pentru depreciere aferente titlurilor de participare contabilizate la cost se înregistrează potrivit pct. 133 alin. (4).
    (3) În situaţia executării silite a creanţelor aferente activelor imobilizate se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile pct. 72 din prezentele reglementări.
    (4) Pierderile din creanţele derecunoscute, neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate, aferente activelor imobilizate, sunt înregistrate în contul 668 "Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate", analitic distinct.

    SECŢIUNEA 5
    Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane
    146. Conturile de capitaluri proprii, asimilate şi provizioane cuprind: conturile de capital, prime de capital şi rezerve, alte conturi de capitaluri proprii, datorii subordonate, conturile de rezultat reportat şi rezultatul exerciţiului financiar, precum şi provizioane.
    147. (1) Capitalul subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a instituţiei de credit şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital cu ocazia constituirii şi majorării de capital social.
    (2) Evidenţa analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale subscrise şi vărsate.
    (3) Primele de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni, precum şi alte prime.
    (4) Prima de emisiune se determină ca diferenţă între valoarea de emisiune a noilor acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora.
    (5) Prima de fuziune se înregistrează de instituţia de credit absorbantă ca diferenţă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante.
    (6) Prima de aport se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
    (7) Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculează ca diferenţă între valoarea contabilă a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea nominală a acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor depăşeşte valoarea acţiunilor corespunzătoare.

    148. (1) Activele achiziţionate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni se înregistrează în conturile de active corespunzătoare în contrapartida contului 503 "Acţiuni proprii".
    (2) Diferenţa dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe baza de acţiuni cu decontare în acţiuni şi valoarea contabilă a acţiunilor proprii se înregistrează în contul 529 "Alte conturi de capitaluri proprii".
    (3) Activele achiziţionate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar se înregistrează în conturile de active corespunzătoare în contrapartida contului 30129 "Alte datorii financiare".

    149. Valoarea ajustărilor aferente capitalului social/capitalului de dotare se înregistrează distinct, în contul 504 "Ajustări ale capitalului social/capitalului de dotare", şi se referă, în principal, la:
    a) diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/capitalului de dotare;
    b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare.

    150. (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve pentru riscuri bancare, rezerve din reevaluarea imobilizărilor, rezerva de întrajutorare, rezerva mutuală de garantare şi alte rezerve.
    (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul instituţiei de credit, în cotele şi limitele stabilite şi din alte surse prevăzute de lege.
    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net) al instituţiei de credit, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
    (5) Rezervele pentru riscuri bancare includ rezerva generală pentru riscul de credit şi rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale.
    (6) Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
    (7) Rezerva de întrajutorare se constituie anual de către cooperativele de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net), în cotele şi limitele prevăzute de lege.
    (8) Rezerva mutuală de garantare se constituie la nivelul casei centrale din sumele plătite de cooperativele de credit afiliate reprezentând cotizaţii pentru constituirea acestor rezerve, precum şi din sumele repartizate din profitul contabil al casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), în cotele şi limitele prevăzute de lege.
    (9) Alte rezerve se constituite potrivit prevederilor legale sau hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

    151. În cadrul altor conturi de capitaluri proprii se includ:
    a) diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
    b) diferenţe din modificarea valorii juste şi deprecieri cumulate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
    c) diferenţe privind contabilitatea de acoperire;
    d) valoarea impozitului pe profit curent şi a impozitului pe profit amânat care trebuie recunoscută în conturile de capitaluri proprii;
    e) valoarea beneficiilor acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii;
    f) valoarea diferenţelor aferente activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării;
    g) valoarea componentei de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse;
    h) diferenţele din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    i) alte sume care trebuie înregistrate în conturile de capitaluri proprii.

    152. (1) Conturile privind datoriile subordonate asigură evidenţa distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată, evaluate la cost amortizat.
    (2) În categoria datoriilor subordonate la termen se includ împrumuturile subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate la termen, nereprezentate printr-un titlu.
    (3) În categoria datoriilor subordonate pe durată nedeterminată se includ împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată, nereprezentate printr-un titlu.

    153. (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 55 "Provizioane" şi se constituie periodic pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea pentru care se vor avea în vedere dispoziţiile pct. 135 alin. (4) din prezentele reglementări.
    (2) Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru:
    a) angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date;
    b) beneficiile angajaţilor;
    c) litigii;
    d) restructurare;
    e) dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
    f) alte provizioane.

    (3) Periodic, provizioanele constituite anterior se analizează şi se regularizează astfel:
    a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;
    b) prin debitul contului 6657 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor", în cazul majorării provizioanelor datorate trecerii timpului sau costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate;
    c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;
    d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia utilizării provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistrează în conturile corespunzătoare, în raport de natura lor;
    e) prin conturile de cheltuieli cu provizioanele sau venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia modificării valorii provizioanelor datorate modificării ratei de actualizare.


    SECŢIUNEA 6
    Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
    154. Cheltuielile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 6 "Cheltuieli".
    155. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, care se grupează astfel:
    a) Cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; cheltuieli cu operaţiunile cu clientela; cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare; cheltuieli cu operaţiunile de leasing; cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate şi titlurile contabilizate la cost; cheltuieli privind operaţiunile de schimb; cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate; cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare; alte cheltuieli de exploatare);
    b) Cheltuieli cu angajaţii (cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor; cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli privind angajaţii);
    c) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (cheltuieli cu impozite - altele decât impozitul pe profit, taxe şi vărsăminte asimilate);
    d) Cheltuieli cu stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi (cheltuieli cu activele deţinute în vederea vânzării; cheltuieli cu materialele şi alte consumabile; cheltuieli cu active imobilizate deţinute în vederea vânzării, cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate);
    e) Cheltuieli diverse de exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; cheltuieli din investiţii imobiliare; cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor; cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor şi alte cheltuieli diverse din exploatare);
    f) Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale şi activele reprezentând dreptul de utilizare (amortizarea imobilizărilor necorporale, corporale şi a activelor reprezentând dreptul de utilizare);
    g) Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, pierderi din creanţe, modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări (cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; cheltuieli cu provizioane; pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate);
    h) Cheltuieli din ajustarea la inflaţie;
    i) Cheltuieli cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat).

    156. Veniturile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 7 "Venituri".
    157. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, care se grupează astfel:
    a) Venituri din activitatea de exploatare (venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; venituri din operaţiunile cu clientela; venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare; venituri din operaţiunile de leasing; venituri din credite subordonate, datorii subordonate şi titluri contabilizate la cost; venituri din operaţiunile de schimb; venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate; venituri din prestaţiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare);
    b) Venituri diverse din exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; câştiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justă; venituri din investiţii imobiliare; venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor; venituri din reevaluarea imobilizărilor; venituri accesorii; alte venituri diverse din exploatare);
    c) Venituri din ajustări pentru depreciere, pierderi aşteptate, provizioane, recuperări de creanţe, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări (venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări; venituri din provizioane şi venituri din recuperări de creanţe);
    d) Venituri din ajustarea la inflaţie;
    e) Venituri din impozitul pe profit amânat.

    158. (1) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.
    (2) Ulterior, cheltuielile şi veniturile înregistrate, în funcţie de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecărui asociat în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.

    159. Profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
    160. (1) Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
    (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit sau pierdere.
    (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează în conturile de rezerve corespunzătoare în contrapartidă cu contul 592 "Repartizarea profitului". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 581 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
    (5) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, stabilirea ordinii surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competenţa adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.
    (6) Închiderea conturilor 591 "Profit sau pierdere" şi 592 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în balanţa de verificare a conturilor sintetice, întocmită pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.

    161. Dividendele repartizate trimestrial, potrivit legii, se regularizează, conform pct. 115 alin. (2).
    SECŢIUNEA 7
    Operaţiuni în afara bilanţului
    162. Operaţiunile în afara bilanţului cuprind angajamentele date şi primite reprezentând drepturi şi obligaţii ale căror efecte asupra mărimii şi structurii poziţiei financiare a instituţiei de credit sunt condiţionate de realizarea unor operaţiuni ulterioare, precum şi unele bunuri şi operaţiuni care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active, datorii sau capitaluri proprii.
    163. Contabilizarea operaţiunilor în afara bilanţului se realizează cu ajutorul conturilor din Clasa 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupate în funcţie de natura lor, astfel:
    a) angajamente de creditare;
    b) garanţii financiare;
    c) angajamente privind titlurile şi alte active financiare;
    d) operaţiuni de schimb la vedere;
    e) conturi de ajustare valută în afara bilanţului;
    f) instrumente derivate;
    g) garanţii reale;
    h) alte angajamente;
    i) angajamente îndoielnice;
    j) alte conturi în afara bilanţului.

    164. Contabilitatea operaţiunilor în afara bilanţului se ţine, de asemenea, în partidă dublă, prin utilizarea conturilor corespondente prevăzute pentru operaţiunile în valută la vedere sau, după caz, a contului 999 "Contrapartida" pentru celelalte operaţiuni în afara bilanţului.
    165. (1) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia.
    (2) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului cu ajutorul cărora sunt evidenţiate valorile noţionale ale instrumentelor derivate (altele decât operaţiunile ferme de schimb la termen şi swap-ul financiar de valute) sunt considerate conturi de activ.

    166. Angajamentele de creditare se înregistrează în afara bilanţului, în funcţie de calitatea de instituţie de credit sau de client a beneficiarului, la nivelul prevăzut în contract şi se diminuează pe măsura punerii la dispoziţie a fondurilor. Utilizările sunt înregistrate în conturile respective din activ.
    167. (1) Garanţiile financiare sunt contabilizate în funcţie de calitatea de instituţie de credit sau de client a ordonatorului, respectiv a entităţii ale cărei obligaţii sunt garantate.
    (2) Astfel, în cazul în care pentru a răspunde exigenţelor unor anumite categorii de beneficiari (autorităţi sau întreprinderi străine, administraţii fiscale sau vamale), o instituţie de credit recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligaţii asumate de unul dintre clienţii proprii, aceasta va înregistra angajamentul asumat în raport cu clientul său în contul 913 "Garanţii date pentru clientelă", iar instituţia de credit corespondentă va înregistra angajamentul asumat în raport cu instituţia de credit garantată în contul 911 "Garanţii date instituţiilor de credit" (din ordinul instituţiilor de credit).
    (3) Când mai multe instituţii de credit se asociază pentru a acorda o garanţie financiară, fiecare dintre acestea (şef de filă, participant, sub-participant) înregistrează cota-parte din riscul final pe care şi-l asumă în conturile corespunzătoare din Clasa 9 "Operaţiuni în afara bilanţului".
    (4) O promisiune de finanţare a trezoreriei făcută sub formă consorţială este înscrisă în egală măsură în conturile din afara bilanţului la şeful de filă şi la ceilalţi participanţi, în funcţie de valoarea angajamentelor asumate de fiecare în parte.

    168. În conturile de angajamente de creditare şi garanţii financiare se înregistrează şi angajamentele de furnizare de facilităţi de garantare sau acceptare.
    169. Angajamentele privind titlurile şi alte active financiare cuprind operaţiunile efectuate de către instituţia de credit aferente titlurilor şi altor active financiare de primit sau de livrat, în situaţia în care instituţia de credit utilizează metoda contabilizării în funcţie de data decontării.
    170. Conturile în afara bilanţului privind operaţiunile de schimb la vedere evidenţiază angajamentele aferente sumelor de primit şi, respectiv, de livrat, în situaţia în care instituţia de credit utilizează metoda contabilizării în funcţie de data decontării.
    171. În conturile de garanţii reale sunt evidenţiate valorile bunurilor date sau primite în garanţie.
    172. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de creditare date, garanţiile financiare date şi alte angajamente date pentru care au fost constituite provizioane, altele decât provizioanele pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni.
    (2) Provizioanele aferente angajamentelor şi garanţiilor financiare date se înregistrează în contul 551 "Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date".

    173. (1) Alte conturi în afara bilanţului asigură înregistrarea în contabilitate a altor elemente cum ar fi: bunurile luate cu chirie, valorile primite în păstrare sau custodie, alte active şi datorii contingente, precum şi alte elemente.
    (2) În această categorie de conturi se include şi contul 999 "Contrapartida" care se utilizează pentru debitarea sau creditarea unor conturi în afara bilanţului.

    SECŢIUNEA 8
    Operaţiuni în valută
    174. Contabilitatea operaţiunilor în valută asigură evidenţa:
    a) operaţiunilor de schimb la vedere;
    b) operaţiunilor cu titluri în valută;
    c) operaţiunilor privind conturile curente, conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile în valută;
    d) alte operaţiuni în valută.

    175. Contabilizarea operaţiunilor de schimb la vedere, precum şi a celorlalte operaţiuni în valută se face pe feluri de valute, cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi.
    176. Operaţiunile de schimb la vedere sunt operaţiunile de cumpărare şi de vânzare a valutelor cu decontarea în termenul stabilit în general prin reglementări sau convenţii ale pieţei respective, de regulă maxim două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs SPOT).
    177. Operaţiunile în valută se clasifică în:
    a) operaţiuni care nu generează risc de schimb, respectiv operaţiuni care nu modifică nivelul poziţiei de schimb;
    b) operaţiuni care generează risc de schimb, respectiv operaţiuni care modifică nivelul poziţiei de schimb.

    178. Contabilizarea operaţiunilor care generează risc de schimb impune utilizarea conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb", deschise în cadrul bilanţului şi în afara bilanţului, pe feluri de valute.
    179. Imobilizările corporale şi necorporale, precum şi stocurile achiziţionate în valută, capitalul social subscris în valută, capitalul de dotare vărsat în valută şi celelalte elemente de capitaluri proprii, precum şi cheltuielile şi veniturile aferente operaţiunilor în valută se contabilizează în moneda naţională prin intermediul contului "Contravaloarea poziţiei de schimb".
    180. (1) Contul "Poziţie de schimb" din bilanţ reprezintă soldul activului net într-o anumită valută, iar acesta este expresia riscului de schimb aferent elementelor în valută din bilanţ.
    (2) Contul "Poziţie de schimb" din afara bilanţului este expresia riscului de schimb aferent operaţiunilor de schimb la vedere, nedecontate încă, pentru care se aplică înregistrarea la data decontării.
    (3) Poziţiile de schimb, lungi sau scurte, sunt determinate de următoarele elemente:
    a) elementele de activ şi de datorii exprimate în valută, inclusiv dobânzile calculate, de primit sau de plătit, scadente sau nescadente; şi
    b) operaţiunile de schimb la vedere.


    181. Conturile "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" sunt conturi de legătură între contabilitatea în valută şi contabilitatea în moneda naţională, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii şi capitaluri proprii, prin înregistrarea în contul de rezultate sau în conturile de capitaluri proprii a câştigurilor şi/sau pierderilor aferente evaluării operaţiunilor în valută.
    182. (1) Pentru tranzacţiile în cazul cărora nu se specifică utilizarea unui anumit curs de schimb, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară tranzacţiei.
    (2) Înregistrarea capitalului social subscris în valută se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din data subscrierii.

    183. (1) La finele fiecărei luni, instituţiile de credit au obligaţia să evalueze elementele exprimate în valută, din bilanţ şi în afara bilanţului, în funcţie de natura acestora, prin utilizarea cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.
    (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), instituţiile de credit pot opta pentru efectuarea evaluării în cursul lunii a elementelor exprimate în valută, situaţie în care se va utiliza cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, fie din ziua efectuării evaluării, fie din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare.
    (3) Instituţiile de credit trebuie să fie consecvente în aplicarea prevederilor de la alin. (2).
    (4) Diferenţele dintre sumele rezultate din evaluarea periodică a conturilor 3721 "Poziţie de schimb" şi sumele înscrise în conturile corespunzătoare 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" se înregistrează astfel:
    a) diferenţele aferente elementelor nemonetare, exprimate în valută, evidenţiate la cost (titlurile de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, evaluate la cost) sunt înregistrate în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor în care sunt evidenţiate respectivele elemente în valută;
    b) diferenţele aferente elementelor nemonetare, exprimate în valută, înregistrate la valoarea justă şi pentru care diferenţele de valoare justă sunt înregistrate în conturile de capitaluri proprii (investiţiile în instrumente de capitaluri proprii înregistrate la valoarea justă şi evidenţiate în contul de active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) sunt înregistrate în contul 521 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global";
    c) diferenţele aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt înregistrate în conturile de câştiguri sau pierderi din evaluarea respectivelor instrumente;
    d) celelalte diferenţe, inclusiv diferenţele aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire (în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste) care nu sunt instrumente derivate, se înregistrează în contul 6061 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută" sau 7061 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută", după caz.

    (5) Evaluarea operaţiunilor în valută înregistrate în conturile în afara bilanţului, corespunzător evaluării contului 941 "Poziţie de schimb", se face prin utilizarea contului 943 "Conturi de ajustare valută" în contrapartida contului 942 "Contravaloarea poziţiei de schimb".
    (6) La întocmirea raportărilor contabile, conturile 3721 "Poziţie de schimb" (după evaluare) şi 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" nu se iau în considerare deoarece nu reprezintă un activ sau o datorie.


    Operaţiuni de schimb la vedere
    184. (1) În situaţia adoptării metodei înregistrării în funcţie de data decontării, operaţiunile de schimb la vedere se înregistrează în conturi în afara bilanţului, la cursul de la data încheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul conturilor 931 "Operaţiuni de schimb la vedere", prin intermediul conturilor 941 "Poziţie de schimb" şi 942 "Contravaloarea poziţiei de schimb" deschise în afara bilanţului.
    (2) Periodic, obligatoriu lunar, evaluarea angajamentului se înregistrează în afara bilanţului prin utilizarea contului 943 "Conturi de ajustare valută" în contrapartida contului 942 "Contravaloarea poziţiei de schimb". Concomitent, aceeaşi diferenţă de curs, se înregistrează în contul 6061 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută" sau 7061 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută", după caz, cu ajutorul conturilor 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" şi 3723 "Conturi de ajustare valută".


    Operaţiuni în valută cu clientela
    185. Principalele operaţiuni în valută cu clientela, sunt: schimbul manual; operaţiunile cu cecuri de călătorie; schimbul la vedere; operaţiunile prin conturile în valută; transferurile de valută; angajamentele de creditare şi garanţiile financiare.
    186. (1) Schimbul manual este operaţiunea prin care o cantitate de monedă este schimbată fizic contra unei alte monede.
    (2) Contabilizarea operaţiunilor de schimb manual urmează principiile de contabilizare a operaţiunilor în valută şi presupune utilizarea conturilor 3721 "Poziţie de schimb" şi 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb".

    187. (1) Contabilizarea cecurilor de călătorie în valută se efectuează cu ajutorul conturilor 109 "Alte valori" (la cumpărare) şi 162 "Alte sume datorate" (la vânzare).
    (2) La plata în altă valută, se vor utiliza şi conturile 3721 "Poziţie de schimb" şi 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" aferente valutelor respective.

    188. Operaţiunile de schimb la vedere efectuate în contul clienţilor sunt definite şi se contabilizează potrivit pct. 176 şi pct. 184 din prezentul capitol.
    189. Operaţiunile prin conturile în valută ale clienţilor se înregistrează în mod similar cu operaţiunile prin conturile în lei ale acestora.
    190. Transferurile în valută sunt operaţiunile prin care, la cererea clientului ordonator, o sumă în valută este pusă la dispoziţia unui beneficiar, în general, rezident în străinătate. Punerea la dispoziţie a fondurilor se efectuează, de regulă, prin intermediul conturilor de corespondent cu băncile străine.

    Operaţiuni cu titluri în valută
    191. Contabilizarea titlurilor în valută respectă regulile de contabilizare şi de evaluare stabilite pentru titlurile exprimate în lei.
    SECŢIUNEA 9
    Instrumente derivate şi contabilitatea de acoperire
    192. (1) Înregistrarea în contabilitate a instrumentelor derivate se face în funcţie de următoarele criterii:
    a) în funcţie de riscul care determină modificarea valorii instrumentelor: instrumente pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe cursul de schimb, pe riscul de credit, pe mărfuri şi alte instrumente derivate;
    b) în funcţie de scopul utilizării: instrumente deţinute în vederea tranzacţionării, instrumente de acoperire a valorii juste şi instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate. În categoria instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionării se includ şi instrumentele derivate care sunt deţinute pentru scopuri de acoperire dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea regulilor specifice contabilităţii de acoperire, precum şi instrumentele derivate pe riscul de credit care sunt deţinute pentru scopuri de acoperire prin utilizarea opţiunii valorii juste.

    (2) Instrumentele derivate încorporate în instrumente hibride, care trebuie contabilizate separat de contractele gazdă, se înregistrează în conturile de instrumente derivate, în funcţie de natura lor.

    193. Instrumentele derivate sunt clasificate în funcţie de riscul care determină modificarea valorii acestora, astfel:
    a) Instrumentele derivate pe rata dobânzii sunt contractele legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzilor sau la un alt contract de rată a dobânzii (de exemplu, o opţiune existentă într-un contract futures de a cumpăra un bilet de trezorerie). Această categorie este limitată la acele contracte ale căror părţi sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, această categorie exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute (de exemplu, contracte swap financiar de valute şi opţiuni valutare), precum şi alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care urmează să fie înregistrate ca şi contracte pe curs de schimb. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, contracte swap pe rata dobânzii într-o singură monedă, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars, corridors), swaptions pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii.
    b) Instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii sunt contracte a căror valoare se modifică (integral sau parţial) în funcţie de preţul unui anumit instrument de capitaluri proprii sau de un indice al preţurilor instrumentelor de capitaluri proprii.
    c) Instrumentele derivate pe cursul de schimb sunt cele care implică schimbul de monede pe piaţa la termen sau o expunere pe cotaţia aurului. Acestea includ operaţiunile ferme de schimb la termen, contracte swap de trezorerie, contracte swap financiar de valute, futures pe curs de schimb, opţiuni pe curs de schimb, swaptions pe curs de schimb şi warrante pe curs de schimb. Instrumentele derivate pe cursul de schimb includ toate contractele care implică expunerea la cel puţin o valută, indiferent dacă este vorba de expunerea la ratele de dobândă aferente acestora sau de expunerea la evoluţia cursurilor de schimb. Contractele pe aur includ toate contractele care implică expunerea pe cotaţiile acestuia.
    d) Instrumentele derivate pe riscul de credit reprezintă contracte în care valoarea la scadenţă este legată în primul rând de măsura credibilităţii aferente unui anumit credit de referinţă. Contractele prevăd un schimb de plăţi în care cel puţin una dintre acestea este determinată de performanţa creditului de referinţă. Valoarea la scadenţă depinde de o serie de evenimente, cum ar fi neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, reducerea rating-ului sau o modificare stipulată a marjei de credit aferente activului de referinţă.
    e) Instrumentele derivate pe mărfuri sunt cele a căror valoare se modifică (integral sau parţial) în funcţie de preţul unei mărfi sau de valoarea indicelui aferent unei mărfi cum ar fi un metal preţios (altul decât aurul), petrolul sau produsele agricole.
    f) Alte instrumente derivate sunt orice alte instrumente derivate care nu implică o expunere pe cursul de schimb, pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe mărfuri sau pe riscul de credit (ex. instrumentele derivate pe vreme sau pe asigurări).

    194. Atunci când un instrument derivat este influenţat de mai multe tipuri de risc, acesta trebuie alocat celui care influenţează cel mai mult valoarea instrumentului. În cazul în care clasificarea instrumentelor derivate cu expunere multiplă nu este evidentă, acestea sunt clasificate în următoarea ordine:
    a) Instrumente derivate pe mărfuri - toate instrumentele derivate care implică o marfă sau expunerea la un indice de mărfuri, indiferent dacă acestea implică o expunere atât pe mărfuri cât şi pe alt tip de risc (de exemplu, riscul de curs de schimb, de rată a dobânzii), trebuie incluse în această categorie.
    b) Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii - cu excepţia contractelor cu o expunere atât pe mărfuri cât şi pe instrumente de capitaluri proprii, toate instrumentele derivate legate de performanţa instrumentelor de capitaluri proprii sau a indicilor pe instrumente de capitaluri proprii trebuie incluse în această categorie. Prin urmare, instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii cu expunere şi pe riscul de curs de schimb sau de rată a dobânzii trebuie incluse în această categorie.
    c) Instrumente derivate pe cursul de schimb - această categorie cuprinde toate instrumentele derivate, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), care sunt expuse la cel puţin o valută.

    195. Operaţiunile ferme de schimb la termen sunt operaţiunile de cumpărare şi vânzare de valută cu decontare după termenul stabilit în general prin reglementări sau convenţii ale pieţei respective, de regulă mai mult de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs FORWARD).
    196. (1) Operaţiunile de swap pe valute reprezintă combinaţia dintre un împrumut primit într-o monedă şi un credit acordat într-o altă monedă, cele două operaţiuni fiind simultane şi încheiate cu aceeaşi contrapartidă. Acestea pot fi realizate sub următoarele forme: swap de trezorerie sau swap cambist şi swap financiar sau swap lung de valute.
    (2) Swapul de trezorerie, denumit şi swap cambist, reprezintă două operaţiuni de schimb a unor sume nominale în monede diferite pe baza a două cursuri diferite (curs la vedere la iniţierea operaţiunii şi curs la termen la scadenţa operaţiunii). În fapt, reprezintă combinaţia dintre o operaţiune de schimb la termen şi o operaţiune de schimb la vedere. Pe perioada dintre cele două operaţiuni nu se calculează şi nu se varsă dobânzi.
    (3) Swapul financiar de valute, denumit şi swap lung de valute, este operaţiunea prin care se efectuează schimbul unei sume într-o monedă, contra unei sume în altă monedă, urmând ca la termen să se procedeze la schimbul simetric. Pe toată perioada contractului, părţile contractante calculează şi varsă dobânzi în funcţie de volumul schimbului.

    197. (1) Valoarea noţională a instrumentelor derivate se înregistrează în conturile în afara bilanţului în momentul încheierii contractelor, cu respectarea următoarelor prevederi:
    a) pentru instrumentele derivate cu valoarea noţionalului variabilă, variaţia ulterioară a acesteia se evidenţiază în conturile corespunzătoare în afara bilanţului;
    b) pentru instrumentele derivate cu o componentă de multiplicare, valoarea noţionalului înregistrată în conturi în afara bilanţului este cea rezultată în urma aplicării factorului de multiplicare;
    c) pentru contractele swap, cu excepţia contractelor swap de valute, valoarea noţională înregistrată în conturi în afara bilanţului este valoarea principalului pe care se bazează schimbul de dobânzi sau alte venituri sau cheltuieli;
    d) pentru instrumentele derivate pe mărfuri sau pe instrumente de capitaluri proprii, valoarea noţională care trebuie înregistrată în conturi în afara bilanţului se obţine prin multiplicarea cantităţii (de exemplu, numărul de unităţi) de mărfuri sau de instrumente de capitaluri proprii contractate pentru cumpărare sau vânzare, cu preţul contractual al unei unităţi. Valoarea noţionalului înregistrată în conturile în afara bilanţului în cazul instrumentelor derivate pe mărfuri ce prevăd schimburi multiple, este dată de valoarea contractuală, multiplicată cu numărul schimburilor de principal rămase;
    e) pentru instrumentele derivate pe riscul de credit, valoarea noţionalului înregistrată în conturi în afara bilanţului este valoarea nominală a creditului de referinţă.

    (2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze evidenţa astfel încât să fie capabile să identifice aceste valori noţionale, cel puţin pe baza următoarelor criterii: natura contractelor, tipul contrapartidei, scadenţa operaţiunii.
    (3) În cazul operaţiunilor ferme de schimb la termen, angajamentele aferente se înregistrează în afara bilanţului cu ajutorul conturilor "Operaţiuni ferme de schimb la termen", în corespondenţă cu contul 999 "Contrapartida".
    (4) În cazul contractelor swap de trezorerie (cambist), atât sumele de primit cât şi cele de plătit la scadenţa contractului se înregistrează în afara bilanţului în conturile "Operaţiuni ferme de schimb la termen", în corespondenţă cu contul 999 "Contrapartida".
    (5) Pentru operaţiunile de swap financiar de valute, sumele ce urmează a fi schimbate la scadenţa contractului sunt evidenţiate în afara bilanţului în conturile corespunzătoare din cadrul conturilor "Swap financiar de valute", în corespondenţă cu contul 999 "Contrapartida". Valoarea dobânzilor ce urmează să fie plătite şi încasate până la scadenţa operaţiunii nu se înregistrează în conturile în afara bilanţului specifice instrumentelor derivate.
    (6) Angajamentele aferente operaţiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistrează în conturile de angajamente în afara bilanţului, dar pot fi înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 99 - Alte conturi în afara bilanţului.
    (7) Titlurile aflate în proprietatea instituţiei de credit şi care sunt destinate garantării operaţiunilor efectuate în contul propriu sunt înregistrate în afara bilanţului în conturile de garanţii reale date.
    (8) Valorile primite în garanţie de la terţi sunt evidenţiate în afara bilanţului în conturile de garanţii reale primite.

    198. Depozitele de garanţie constituite, aferente operaţiunilor cu instrumente derivate, sunt înregistrate în conturi distincte în funcţie de tipul pieţei aferente (depozite de garanţie constituite pentru operaţiunile pe pieţe organizate, depozite de garanţie constituite pentru alte operaţiuni cu instrumente derivate).
    199. (1) Operaţiunile cu instrumente derivate se evaluează periodic, obligatoriu la sfârşitul fiecărei luni.
    (2) Valoarea instrumentelor derivate se înregistrează în conturile din grupa 31 "Instrumente derivate", corespunzător categoriei din care fac parte respectivele instrumente.
    (3) Câştigurile sau pierderile rezultate în urma evaluării instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionării sunt înregistrate în conturile de venituri şi cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate, corespunzător tipului instrumentelor respective.

    200. (1) Pentru instrumentele derivate desemnate, din punct de vedere contabil, ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii, dobânzile de plătit sau de primit se înregistrează în contabilitate în funcţie de situaţiile în care există un singur flux financiar (diferenţa dintre dobânda de primit sau de plătit) sau două fluxuri financiare diferite, astfel:
    a) contabilizarea distinctă a sumelor reprezentând dobânzi încasate şi, respectiv, plătite se aplică în situaţia în care scadenţele celor două fluxuri financiare de dobânzi sunt diferite;
    b) contabilizarea sumei nete ce corespunde diferenţei dintre dobânzile plătite şi cele încasate se aplică în situaţia în care fluxurile financiare de dobânzi sunt concomitente, iar transferul priveşte doar diferenţa netă (există un singur flux financiar de dobânzi).

    (2) Dobânzile respective sunt înregistrate periodic, obligatoriu lunar, în conturile în care sunt evidenţiate instrumentele derivate respective în contrapartidă cu contul 7076 "Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii" sau 6076 "Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii", după caz.

    201. (1) Operaţiunile de acoperire a valorii juste sunt înregistrate în contabilitate astfel:
    a) modificările de valoare justă aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire sunt înregistrate în contul 60751 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste" sau 70751 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste", după caz. Modificările de valoare justă aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 5232 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii". Câştigurile sau pierderile aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate sunt înregistrate în contul 6061 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută" sau 7061 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută", după caz;
    b) modificările de valoare justă ale elementului acoperit, atribuite riscului acoperit, sunt recunoscute în contul 60753 "Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste" sau 70753 "Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste", după caz. Modificările de valoare justă aferente instrumentelor de capitaluri proprii acoperite care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 5233 "Diferenţe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite".

    (2) În situaţia în care elementele acoperite ar fi fost evaluate la cost amortizat, prin utilizarea ratei efective a dobânzii (dacă nu ar fi fost desemnate ca elemente acoperite), ajustarea de valoare atribuibilă riscului acoperit se înregistrează în conturile "Sume de amortizat" sau în conturile în care sunt înregistrate elementele acoperite, după caz.
    (3) Câştigurile sau pierderile aferente elementului acoperit, atribuibile altor riscuri decât riscul ce este acoperit, sunt înregistrate potrivit regulilor generale de contabilizare.

    202. Operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate sunt contabilizate astfel:
    a) modificările de valoare justă ale instrumentului de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunii de acoperire, sunt înregistrate în contul 5231 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea eficientă)", ca diferenţe din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate, iar diferenţele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părţii ineficiente a operaţiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 60747 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)" sau în contul 70747 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)", după caz;
    b) în momentul recunoaşterii în profit sau pierdere a câştigurilor sau pierderilor recunoscute în conturile de capitaluri proprii, acestea sunt transferate în contul 70752 "Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate" sau în contul 60752 "Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate", după caz.

    SECŢIUNEA 10
    Închiderea şi deschiderea conturilor şi corectarea erorilor
    203. (1) Potrivit prevederilor art. 27, alin. (1) şi (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării, respectiv înmatriculării.
    (2) Închiderea şi deschiderea conturilor se poate efectua fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilanţ de închidere" şi "bilanţ de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare şi creditarea conturilor cu solduri debitoare.
    (3) Corectarea erorilor aferente perioadelor anterioare, constatate în contabilitate, se efectuează pe seama rezultatului reportat.
    (4) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări din profit.
    (5) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii, acestea rămânând aşa cum au fost publicate.
    (6) La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori aferente exerciţiului financiar curent, înregistrările contabile efectuate greşit se corectează, înainte de aprobarea situaţiilor financiare, prin stornarea (înregistrarea în roşu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operaţiunii în cauză.

    CAP. VII
    PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT
    204. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale şi a situaţiilor financiare interimare, conţine conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS, prevederile IFRS privind informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale (individuale) sau în situaţiile financiare interimare şi cerinţele de raportare către Banca Naţională a României.
    205. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico- financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.
    206. (1) Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 şi 9) se utilizează de către toate instituţiile de credit la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico- financiare şi servesc la elaborarea de către instituţiile de credit a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări financiare, inclusiv a situaţiilor financiare interimare.
    (2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (B). În general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare (ajustări pentru depreciere, ajustări pentru pierderi aşteptate şi amortizări).

    207. În scopul efectuării de raportări specifice, precum şi pentru necesităţi proprii, instituţiile de credit au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţă (conturi analitice sau alte sisteme de evidenţă), astfel încât să poată răspunde necesităţilor impuse de anumite reglementări şi/sau raportări.
    208. Conturile prevăzute în planul de conturi sunt ordonate în funcţie de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor şi natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare.
    209. La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere şi asigurarea cuprinderii în procedurile de prelucrare a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum şi posibilitatea actualizării acestora în funcţie de modificările intervenite în legislaţie, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără şi cea referitoare la asigurarea concordanţei stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.
    210. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este următorul: PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

    CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE
        Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
        A 101 - Casa
        A 102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri
        A 109 - Alte valori

        Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
        A 111 - Cont curent şi depozite la Banca Naţională a României
        A 1111 - Cont curent la Banca Naţională a României
        A 1112 - Depozite la vedere la Banca Naţională a României
        A 1113 - Depozite la termen la Banca Naţională a României
        A 1114 - Depozite colaterale la Banca Naţională a României
        A 1115 - Depozite la Banca Naţională a României rambursabile după notificare

        P 112 - Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţională a României
        P 1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare
        P 1122 - Împrumuturi lombard
        P 1123 - Alte împrumuturi

        B 117 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
        B 1171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 11711 - Creanţe ataşate
        B 11712 - Sume de amortizat

        B 1172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 11721 - Datorii ataşate
        B 11722 - Sume de amortizat        Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
        A 121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)
        P 122 - Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)
        B 127 - Creanţe şi datorii ataşate
        A 1271 - Creanţe ataşate
        P 1272 - Datorii ataşate


        Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
        B 131 - Depozite la instituţii de credit
        A 1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit
        A 1312 - Depozite la termen la instituţii de credit
        A 1313 - Depozite colaterale la instituţii de credit
        A 1314 - Depozite la instituţii de credit rambursabile după notificare
        B 1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 13171 - Creanţe ataşate
        B 13172 - Sume de amortizat


        B 132 - Depozite ale instituţiilor de credit
        P 1321 - Depozite la vedere ale instituţiilor de credit
        P 1322 - Depozite la termen ale instituţiilor de credit
        P 1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit
        P 1324 - Depozite ale instituţiilor de credit rambursabile după notificare
        B 1327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 13271 - Datorii ataşate
        B 13272 - Sume de amortizat        Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
        B 141 - Credite acordate instituţiilor de credit
        A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
        A 1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
        B 1417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 14171 - Creanţe ataşate
        B 14172 - Sume de amortizat


        B 142 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
        P 1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
        P 1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
        B 1427 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 14271 - Datorii ataşate
        B 14272 - Sume de amortizat        Grupa 15 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
        B 151 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut
        P 1511 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta
        P 1512 - Operaţiuni repo la termen
        P 1513 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta
        P 1514 - Titluri date cu împrumut la termen
        B 1517 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 15171 - Datorii ataşate
        B 15172 - Sume de amortizat


        B 152 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut
        A 1521 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
        A 1522 - Operaţiuni reverse repo la termen
        A 1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        A 1524 - Titluri luate cu împrumut la termen
        B 1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 15271 - Creanţe ataşate
        B 15272 - Sume de amortizat        Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
        B 161 - Valori de recuperat
        A 1611 - Valori de recuperat
        B 1617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 16171 - Creanţe ataşate
        B 16172 - Sume de amortizat


        B 162 - Alte sume datorate
        P 1621 - Alte sume datorate
        B 1627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 16271 - Datorii ataşate
        B 16272 - Sume de amortizat


        B 163 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
        A 1631 - Dobânzi de încasat
        P 1632 - Dobânzi de plătit


        Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI*2)
    *2) Conturile din grupa 17 "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei" se utilizează numai de către organizaţiile cooperatiste de credit.
        B 171 - Conturi curente
        A 1711 - Cont curent la casa centrală
        P 1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate
        B 1717 - Creanţe şi datorii ataşate
        A 17171 - Creanţe ataşate
        P 17172 - Datorii ataşate


        B 173 - Depozite între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        B 1731 - Depozite la casa centrală
        A 17311 - Depozite la vedere la casa centrală
        A 17312 - Depozite la termen la casa centrală
        A 17313 - Depozite colaterale la casa centrală
        A 17314 - Depozite la casa centrală rambursabile după notificare
        B 17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        B 1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate
        P 17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate
        P 17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate
        P 17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate
        P 17324 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate rambursabile după notificare
        B 17327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat


        B 174 - Credite şi împrumuturi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        B 1741 - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        A 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        A 17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        B 17417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        B 1742 - Împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        P 17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        P 17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        B 17427 - Datorii ataşate şi sume de amortizat


        B 176 - Valori de recuperat şi alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        B 1761 - Valori de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        A 17611 - Valori de recuperat
        B 17617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        B 1762 - Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        P 17621 - Alte sume datorate
        B 17627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat


        B 178 - Active financiare restante şi active financiare depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        B 1781 - Active financiare restante
        A 17811 - Active financiare restante
        B 17817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        B 1782 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 17821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        B 17827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        B 1783 - Active financiare depreciate la data raportării
        A 17831 - Active financiare depreciate la data raportării
        B 17837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        B 1784 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 17841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        B 17847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat        Grupa 18 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        B 181 - Active financiare restante
        A 1811 - Active financiare restante
        B 1817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 18171 - Creanţe ataşate
        B 18172 - Sume de amortizat


        B 182 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 1821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        B 1827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 18271 - Creanţe ataşate
        B 18272 - Sume de amortizat


        B 183 - Active financiare depreciate la data raportării
        A 1831 - Active financiare depreciate la data raportării
        B 1837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 18371 - Creanţe ataşate
        B 18372 - Sume de amortizat


        B 184 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 1841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        B 1847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 18471 - Creanţe ataşate
        B 18472 - Sume de amortizat        Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE ŞI ALTE AJUSTĂRI
        B 191 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual
        P 1911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 1912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 19121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 19122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        B 1913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        B 192 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv
        P 1921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 1922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 19221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 19222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării


        B 1923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        P 197 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        B 199 - Alte ajustări


    CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA
        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        B 201 - Creanţe comerciale
        A 2011 - Creanţe comerciale
        A 20111 - Scont
        A 20112 - Factoring cu recurs
        A 20113 - Forfetare
        A 20114 - Factoring fără recurs
        A 20119 - Alte creanţe comerciale

        B 2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 20171 - Creanţe ataşate
        B 20172 - Sume de amortizat


        B 202 - Credite de trezorerie
        A 2021 - Credite de trezorerie
        A 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente
        A 20212 - Credit global de exploatare
        A 20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
        A 20219 - Alte credite de trezorerie

        B 2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 20271 - Creanţe ataşate
        B 20272 - Sume de amortizat


        B 203 - Credite de consum şi vânzări în rate
        A 2031 - Credite de consum
        A 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
        A 20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri

        A 2032 - Vânzări în rate
        B 2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 20371 - Creanţe ataşate
        B 20372 - Sume de amortizat


        B 204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
        A 2041 - Credite pentru import
        A 2042 - Credite pentru export
        B 2047 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 20471 - Creanţe ataşate
        B 20472 - Sume de amortizat


        B 205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
        A 2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
        A 2052 - Credite pentru echipamente
        B 2057 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 20571 - Creanţe ataşate
        B 20572 - Sume de amortizat


        B 206 - Credite pentru investiţii imobiliare
        A 2061 - Credite pentru investiţii imobiliare
        A 20611 - Credite ipotecare
        A 20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare

        B 2067 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 20671 - Creanţe ataşate
        B 20672 - Sume de amortizat


        B 209 - Alte credite acordate clientelei
        A 2091 - Alte credite acordate clientelei
        B 2097 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 20971 - Creanţe ataşate
        B 20972 - Sume de amortizat        Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
        B 231 - Credite acordate instituţiilor financiare
        A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
        A 2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare
        B 2317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 23171 - Creanţe ataşate
        B 23172 - Sume de amortizat


        B 232 - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare
        P 2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare
        P 2322 - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare
        B 2327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 23271 - Datorii ataşate
        B 23272 - Sume de amortizat        Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
        B 241 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut
        P 2411 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta
        P 2412 - Operaţiuni repo la termen
        P 2413 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta
        P 2414 - Titluri date cu împrumut la termen
        B 2417 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 24171 - Datorii ataşate
        B 24172 - Sume de amortizat


        B 243 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut
        A 2431 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
        A 2432 - Operaţiuni reverse repo la termen
        A 2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        A 2434 - Titluri luate cu împrumut la termen
        B 2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 24371 - Creanţe ataşate
        B 24372 - Sume de amortizat        Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
        B 251 - Conturi curente
        B 2511 - Conturi curente
        B 2517 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
        B 25171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        B 25172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat


        B 253 - Conturi de depozite
        P 2531 - Depozite la vedere
        P 2532 - Depozite la termen
        P 2533 - Depozite colaterale
        P 25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
        P 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
        P 25333 - Depozite pentru cecuri certificate
        P 25335 - Depozite pentru garanţii gestionari
        P 25336 - Alte depozite colaterale

        P 2534 - Depozite rambursabile după notificare
        B 2537 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 25371 - Datorii ataşate
        B 25372 - Sume de amortizat


        B 254 - Certificate de depozit, carnete şi librete de economii
        P 2541 - Certificate de depozit
        P 2542 - Carnete şi librete de economii
        B 2547 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 25471 - Datorii ataşate
        B 25472 - Sume de amortizat        Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
        B 261 - Valori de recuperat
        A 2611 - Valori de recuperat
        B 2617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 26171 - Creanţe ataşate
        B 26172 - Sume de amortizat


        B 262 - Alte sume datorate
        P 2621 - Alte sume datorate
        P 2622 - Avansuri primite de la clienţi
        B 2627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 26271 - Datorii ataşate
        B 26272 - Sume de amortizat


        B 263 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
        A 2631 - Dobânzi de încasat
        P 2632 - Dobânzi de plătit


        Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        B 281 - Active financiare restante
        A 2811 - Active financiare restante
        B 2817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 28171 - Creanţe ataşate
        B 28172 - Sume de amortizat


        B 282 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 2821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        B 2827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 28271 - Creanţe ataşate
        B 28272 - Sume de amortizat


        B 283 - Active financiare depreciate la data raportării
        A 2831 - Active financiare depreciate la data raportării
        B 2837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 28371 - Creanţe ataşate
        B 28372 - Sume de amortizat


        B 284 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 2841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        B 2847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 28471 - Creanţe ataşate
        B 28472 - Sume de amortizat


        B 285 - Creanţe comerciale - abordarea simplificată
        A 2851 - Creanţe comerciale
        B 2857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 28571 - Creanţe ataşate
        B 28572 - Sume de amortizat        Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI ALTE AJUSTĂRI
        B 291 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual
        P 2911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 2912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 29121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 29122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 29123 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată

        B 2913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        B 292 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv
        P 2921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 2922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 29221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 29222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 29223 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată

        B 2923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        P 297 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        B 299 - Alte ajustări


    CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE
        Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
        B 301 - Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        A 3011 - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        A 30111 - Instrumente de capitaluri proprii
        A 30112 - Instrumente de datorie
        A 30113 - Credite şi creanţe

        P 3012 - Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        P 30121 - Poziţii scurte
        P 30122 - Depozite
        P 30123 - Datorii constituite prin titluri
        P 30129 - Alte datorii financiare


        B 302 - Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 3021 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 30212 - Instrumente de datorie
        A 30213 - Credite şi creanţe

        P 3022 - Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        P 30221 - Depozite
        P 30222 - Datorii constituite prin titluri
        P 30229 - Alte datorii financiare


        A 303 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        A 3031 - Instrumente de capitaluri proprii
        A 3032 - Instrumente de datorie
        A 3033 - Credite şi creanţe
        A 3037 - Creanţe ataşate

        A 304 - Instrumente de datorie la cost amortizat
        A 3041 - Instrumente de datorie
        A 3047 - Creanţe ataşate

        A 305 - Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 3051 - Instrumente de capitaluri proprii
        A 3052 - Instrumente de datorie
        A 3053 - Credite şi creanţe


        Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE
        B 311 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
        B 3111 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        B 31111 - Swap pe rata dobânzii
        B 31112 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31113 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31114 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31115 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3112 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        B 31121 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31122 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31123 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31124 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3113 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        B 31131 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        B 31132 - Swap financiar de valute
        B 31133 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31134 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31135 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31136 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3114 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        B 31141 - Credit default swap
        B 31142 - Credit spread option
        B 31143 - Total return swap
        B 31144 - Alte instrumente

        B 3115 - Instrumente derivate pe mărfuri
        B 3116 - Alte instrumente derivate

        B 312 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste
        B 3121 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        B 31211 - Swap pe rata dobânzii
        B 31212 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31213 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31214 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31215 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3122 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        B 31221 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31222 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31223 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31224 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3123 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        B 31231 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        B 31232 - Swap financiar de valute
        B 31233 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31234 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31235 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31236 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3124 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        B 31241 - Credit default swap
        B 31242 - Credit spread option
        B 31243 - Total return swap
        B 31244 - Alte instrumente

        B 3125 - Instrumente derivate pe mărfuri
        B 3126 - Alte instrumente derivate

        B 313 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate
        B 3131 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        B 31311 - Swap pe rata dobânzii
        B 31312 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31313 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31314 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31315 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3132 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        B 31321 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31322 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31323 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31324 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3133 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        B 31331 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        B 31332 - Swap financiar de valute
        B 31333 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        B 31334 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        B 31335 - Opţiuni pe pieţe organizate
        B 31336 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 3134 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        B 31341 - Credit default swap
        B 31342 - Credit spread option
        B 31343 - Total return swap
        B 31344 - Alte instrumente

        B 3135 - Instrumente derivate pe mărfuri
        B 3136 - Alte instrumente derivate

        B 314 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
        B 315 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
        B 316 - Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

        Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
        B 321 - Certificate de depozit
        P 3211 - Certificate de depozit
        B 3217 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 32171 - Datorii ataşate
        B 32172 - Sume de amortizat


        B 322 - Carnete şi librete de economii
        P 3221 - Carnete şi librete de economii
        B 3227 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 32271 - Datorii ataşate
        B 32272 - Sume de amortizat


        B 325 - Obligaţiuni
        P 3251 - Obligaţiuni
        B 3257 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 32571 - Datorii ataşate
        B 32572 - Sume de amortizat


        B 326 - Alte datorii constituite prin titluri
        P 3261 - Alte datorii constituite prin titluri
        B 3267 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 32671 - Datorii ataşate
        B 32672 - Sume de amortizat        Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
        P 331 - Conturile instituţiilor de credit
        P 332 - Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare (OPCVM)
        B 333 - Conturile societăţilor de bursă
        P 334 - Conturile altor instituţii financiare
        P 335 - Conturile clientelei
        B 336 - Alte conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri
        P 3361 - Alte sume de plătit privind operaţiunile cu titluri
        A 3362 - Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri

        B 337 - Creanţe şi datorii ataşate
        A 3371 - Creanţe ataşate
        P 3372 - Datorii ataşate


        Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        B 341 - Decontări intrabancare
        B 342 - Decontări între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei

        Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
        B 351 - Beneficii ale angajaţilor
        P 3511 - Indemnizaţii şi salarii datorate
        P 3512 - Absenţe pe termen scurt compensate
        P 3513 - Participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
        P 3514 - Beneficii nemonetare
        P 35141 - Angajaţi ajutoare materiale datorate
        P 35149 - Alte beneficii nemonetare

        A 3515 - Avansuri acordate angajaţilor
        P 3516 - Beneficii ale angajaţilor neridicate
        P 3517 - Reţineri din salarii datorate terţilor
        P 3518 - Alte beneficii ale angajaţilor
        P 35181 - Beneficii postangajare
        P 35182 - Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        P 35183 - Beneficii pentru terminarea contractului de muncă

        B 3519 - Alte datorii şi creanţe în legatură cu angajaţii
        P 35191 - Alte datorii în legatură cu angajaţii
        A 35192 - Alte creanţe în legatură cu angajaţii


        B 352 - Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate
        B 3521 - Asigurări sociale
        B 35211 - Contribuţia unităţii la asigurările sociale
        B 35212 - Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale
        B 35213 - Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
        B 35214 - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

        B 3522 - Ajutor de şomaj
        B 35221 - Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
        B 35222 - Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj

        B 3526 - Alte datorii şi creanţe sociale
        P 35261 - Alte datorii sociale
        A 35262 - Alte creanţe sociale


        B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate
        B 3531 - Impozitul pe profit
        B 35311 - Impozitul pe profit curent
        B 35312 - Impozitul pe profit amânat

        B 3532 - Taxa pe valoarea adăugată
        P 35323 - TVA de plată
        A 35324 - TVA de recuperat
        A 35326 - TVA deductibilă
        P 35327 - TVA colectată
        B 35328 - TVA neexigibilă

        B 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor
        A 3534 - Subvenţii guvernamentale de primit
        B 3536 - Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
        B 3538 - Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate
        B 3539 - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
        P 35391 - Alte datorii faţă de bugetul statului
        A 35392 - Alte creanţe privind bugetul statului


        P 354 - Dividende de plată
        B 355 - Debitori diverşi
        A 3551 - Depozite de garanţii vărsate
        A 35511 - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente derivate
        A 35512 - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente derivate
        A 35516 - Alte depozite

        A 3552 - Debitori din avansuri spre decontare
        A 3553 - Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar
        A 3556 - Alţi debitori diverşi
        B 3557 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 35571 - Creanţe ataşate
        B 35572 - Sume de amortizat


        B 356 - Creditori diverşi
        P 3561 - Depozite de garanţii pentru leasing
        P 3562 - Alte depozite de garanţii primite
        P 3566 - Alţi creditori diverşi
        B 3567 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 35671 - Datorii ataşate
        B 35672 - Sume de amortizat


        B 357 - Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie
        A 3571 - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie
        P 3572 - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie


        Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI ŞI ASIMILATE
        A 361 - Active deţinute în vederea vânzării
        A 3611 - Valori din aur, metale şi pietre preţioase
        A 3612 - Alte active deţinute în vederea vânzării
        A 3613 - Bunuri la valoarea justă

        A 362 - Materiale şi alte consumabile
        A 3621 - Materiale
        A 3622 - Alte consumabile

        A 363 - Active imobilizate deţinute în vederea vânzării

        Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
        A 371 - Valori primite la încasare
        B 372 - Conturi de ajustare
        B 3721 - Poziţie de schimb
        B 3722 - Contravaloarea poziţiei de schimb
        B 3723 - Conturi de ajustare valută
        B 3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului

        A 375 - Cheltuieli înregistrate în avans
        P 376 - Venituri înregistrate în avans
        P 377 - Cheltuieli de plătit
        A 378 - Venituri de primit
        B 379 - Subvenţii guvernamentale şi alte conturi de regularizare
        P 3791 - Subvenţii guvernamentale
        P 37911 - Subvenţii privind activele
        P 37912 - Subvenţii privind veniturile
        P 37913 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii

        B 3799 - Alte conturi de regularizare


        Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        B 381 - Active financiare restante
        A 3811 - Active financiare restante
        B 3817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 38171 - Creanţe ataşate
        B 38172 - Sume de amortizat


        B 382 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 3821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        B 3827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 38271 - Creanţe ataşate
        B 38272 - Sume de amortizat


        B 383 - Active financiare depreciate la data raportării
        A 3831 - Active financiare depreciate la data raportării
        B 3837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 38371 - Creanţe ataşate
        B 38372 - Sume de amortizat


        B 384 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 3841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        B 3847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 38471 - Creanţe ataşate
        B 38472 - Sume de amortizat


        B 385 - Active aferente unui contract - abordarea simplificată
        A 3851 - Active aferente unui contract
        B 3857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 38571 - Creanţe ataşate
        B 38572 - Sume de amortizat        Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAŢIUNILOR DIVERSE ŞI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ŞI ALTE AJUSTĂRI
        B 391 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat
        P 3911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 3912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 39121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 39122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        B 3913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        B 392 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări
        P 3921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 3922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 39221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 39222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 39223 - Pierderi aşteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată

        B 3923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        P 3927 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        B 3929 - Alte ajustări

        P 393 - Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi activelor asimilate


    CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE
        Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
        A 401 - Credite subordonate la termen
        A 402 - Credite subordonate pe durată nedeterminată
        B 407 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 4071 - Creanţe ataşate
        B 4072 - Sume de amortizat

        P 408 - Dobânzi de plătit care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective

        Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPARE DEŢINUTE ÎN FILIALE, ÎN ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ÎN ENTITĂŢI CONTROLATE ÎN COMUN
        A 411 - Titluri contabilizate la cost
        A 4111 - Titluri de participare deţinute în filiale
        A 4112 - Titluri de participare deţinute în entităţi asociate
        A 4113 - Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun

        A 412 - Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 4121 - Titluri de participare deţinute în filiale
        A 4122 - Titluri de participare deţinute în entităţi asociate
        A 4123 - Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun

        A 413 - Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        A 4131 - Titluri de participare deţinute în filiale
        A 4132 - Titluri de participare deţinute în entităţi asociate
        A 4133 - Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun


        Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE
        A 421 - Dotări pentru unităţile proprii din străinătate

        Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS
        A 431 - Imobilizări necorporale în curs
        A 432 - Imobilizări corporale în curs
        A 4321 - Amenajări de terenuri şi construcţii
        A 4322 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
        A 4323 - Alte imobilizări corporale


        Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE, CORPORALE ŞI ACTIVE REPREZENTÂND DREPTUL DE UTILIZARE
        A 441 - Imobilizări necorporale
        A 4411 - Fondul comercial
        A 4419 - Alte imobilizări necorporale

        A 442 - Imobilizări corporale
        A 4421 - Terenuri şi amenajări de terenuri
        A 44211 - Terenuri
        A 44212 - Amenajări de terenuri

        A 4422 - Construcţii
        A 4423 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
        A 4424 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
        A 4425 - Investiţii imobiliare

        A 443 - Active reprezentând dreptul de utilizare

        Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
        P 461 - Amortizări privind imobilizările necorporale şi corporale
        P 4611 - Amortizarea imobilizărilor necorporale
        P 4612 - Amortizarea imobilizărilor corporale
        P 46121 - Amortizarea amenajărilor de terenuri
        P 46122 - Amortizarea construcţiilor
        P 46123 - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
        P 46124 - Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale)
        P 46125 - Amortizarea investiţiilor imobiliare


        P 462 - Amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        Grupa 47 - LEASING
        B 471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
        A 4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale
        A 4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
        A 4713 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active
        B 4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 47171 - Creanţe ataşate
        B 47172 - Sume de amortizat


        B 472 - Datorii din operaţiuni de leasing
        P 4721 - Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări necorporale
        P 4722 - Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări corporale
        P 4723 - Datorii din operaţiuni de leasing cu alte active
        B 4727 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 47271 - Datorii ataşate
        B 47272 - Sume de amortizat


        B 473 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
        A 4731 - Dobânzi de încasat
        P 4732 - Dobânzi de plătit


        Grupa 48 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        B 481 - Active financiare restante
        A 4811 - Active financiare restante
        B 4817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 48171 - Creanţe ataşate
        B 48172 - Sume de amortizat


        B 482 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 4821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        B 4827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 48271 - Creanţe ataşate
        B 48272 - Sume de amortizat


        B 483 - Active financiare depreciate la data raportării
        A 4831 - Active financiare depreciate la data raportării
        B 4837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 48371 - Creanţe ataşate
        B 48372 - Sume de amortizat


        B 484 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 4841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        B 4847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 48471 - Creanţe ataşate
        B 48472 - Sume de amortizat


        B 485 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată
        A 4851 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
        B 4857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        A 48571 - Creanţe ataşate
        B 48572 - Sume de amortizat        Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE ACTIVELOR IMOBILIZATE ŞI ALTE AJUSTĂRI
        P 491 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun
        P 492 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare
        P 4921 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs
        P 49211 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs
        P 49212 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs

        P 4922 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
        P 49221 - Ajustări pentru deprecierea fondului comercial
        P 49222 - Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale

        P 4923 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
        P 49231 - Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
        P 49232 - Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
        P 49233 - Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
        P 49234 - Ajustări pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale)
        P 49235 - Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare

        P 4924 - Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        B 493 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel individual, şi alte ajustări
        P 4931 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 4932 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 49321 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 49322 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 49323 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată

        B 4933 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        P 4937 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        B 4939 - Alte ajustări

        B 494 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv
        P 4941 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 4942 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 49421 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 49422 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 49423 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată

        B 4943 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        B 495 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, calculate la nivel individual, şi alte ajustări
        P 4951 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 4952 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 49521 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 49522 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        B 4953 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        P 4957 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        B 4959 - Alte ajustări

        B 496 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, calculate la nivel colectiv
        P 4961 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 4962 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        P 49621 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 49622 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        B 4963 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială    CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE
        Grupa 50 - CAPITAL
        P 501 - Capital social
        P 5011 - Capital subscris nevărsat
        P 5012 - Capital subscris vărsat

        P 502 - Elemente asimilate capitalului
        A 503 - Acţiuni proprii
        B 504 - Ajustări ale capitalului social/capitalului de dotare
        B 508 - Acţionari sau asociaţi

        Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
        P 511 - Prime de capital
        P 5111 - Prime de emisiune
        P 5112 - Prime de fuziune
        P 5113 - Prime de aport
        P 5114 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
        P 5119 - Alte prime

        P 512 - Rezerve legale
        P 5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
        P 5122 - Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit

        P 513 - Rezerve statutare sau contractuale
        P 514 - Rezerve pentru riscuri bancare
        P 5141 - Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
        P 5142 - Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit
        P 5143 - Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale

        P 516 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor
        P 5161 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale
        P 5162 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale
        P 5163 - Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        P 517 - Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit
        P 5171 - Rezerva de întrajutorare
        P 5172 - Rezerva mutuală de garantare
        P 51721 - Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
        P 51722 - Rezerva mutuală de garantare constituită din cotizaţiile cooperativelor de credit afiliate


        P 519 - Alte rezerve

        Grupa 52 - ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII
        B 521 - Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        B 522 - Diferenţe din modificarea valorii juste, nete de deprecieri cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        B 5221 - Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii
        B 5222 - Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor
        B 5223 - Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor
        P 52231 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 52232 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 52233 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        B 52234 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială


        B 523 - Diferenţe privind contabilitatea de acoperire
        B 5231 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea eficientă)
        B 5232 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii
        B 5233 - Diferenţe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite
        B 5234 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire (elemente nedesemnate)

        B 524 - Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat
        B 5241 - Impozit pe profit curent
        B 5242 - Impozit pe profit amânat

        B 525 - Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii
        B 526 - Diferenţe aferente activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării
        P 527 - Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
        B 528 - Diferenţe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare
        B 529 - Alte conturi de capitaluri proprii
        A 5291 - Alte elemente de capitaluri proprii rezultate în urma fuziunii
        B 5292 - Alte conturi de capitaluri proprii


        Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
        P 531 - Datorii subordonate la termen
        P 5311 - Titluri subordonate la termen
        P 5312 - Împrumuturi subordonate la termen

        P 532 - Datorii subordonate pe durată nedeterminată
        P 5321 - Titluri subordonate pe durată nedeterminată
        P 5322 - Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată

        B 537 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        P 5371 - Datorii ataşate
        B 5372 - Sume de amortizat

        A 538 - Dobânzi de încasat care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective

        Grupa 55 - PROVIZIOANE
        P 551 - Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
        P 5511 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel individual
        P 55111 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 55112 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă

        P 5512 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel colectiv
        P 55121 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 55122 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă

        P 5513 - Provizioane pentru garanţii financiare date, calculate la nivel individual
        P 55131 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 55132 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă

        P 5514 - Provizioane pentru garanţii financiare date, calculate la nivel colectiv
        P 55141 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 55142 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă

        P 5515 - Provizioane pentru alte angajamente date
        P 5516 - Alte provizioane pentru garanţii financiare date

        P 552 - Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
        P 5521 - Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
        P 5522 - Provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
        P 5523 - Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
        P 5525 - Provizioane pentru alte beneficii postangajare
        P 5526 - Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        P 5527 - Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă
        P 5529 - Provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor

        P 553 - Provizioane pentru litigii
        P 554 - Provizioane pentru restructurare
        P 555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
        P 559 - Alte provizioane

        Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
        B 581 - Rezultatul reportat
        B 5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită
        B 5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IFRS, mai puţin IAS 29
        B 5813 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29
        B 5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
        B 5815 - Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile
        B 5816 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
        B 5817 - Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilităţii
        B 58171 - Rezultatul reportat din provizioane specifice
        B 58172 - Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puţin ajustarea la inflaţie
        B 58173 - Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29        Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
        B 591 - Profit sau pierdere
        A 592 - Repartizarea profitului


    CLASA 6 - CHELTUIELI
        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        A 601 - Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
        A 6011 - Dobânzi la Banca Naţională a României
        A 6012 - Dobânzi la conturile de corespondent
        A 6013 - Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit
        A 60131 - Dobânzi la depozitele la vedere
        A 60132 - Dobânzi la depozitele la termen
        A 60133 - Dobânzi la depozitele colaterale
        A 60134 - Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare

        A 6014 - Dobânzi la împrumuturile de la instituţii de credit
        A 60141 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
        A 60142 - Dobânzi la împrumuturile la termen

        A 6015 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
        A 60151 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
        A 60152 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
        A 60153 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
        A 60154 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen

        A 6016 - Cheltuieli cu operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        A 60161 - Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate
        A 60162 - Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate
        A 60163 - Dobânzi la împrumuturile de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        A 60164 - Dobânzi privind alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        A 60169 - Comisioane

        A 6017 - Alte cheltuieli cu dobânzile
        A 6019 - Comisioane

        A 602 - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela
        A 6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare
        A 60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
        A 60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen

        A 6023 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
        A 60231 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
        A 60232 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
        A 60233 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
        A 60234 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen

        A 6024 - Dobânzi la conturile curente
        A 6025 - Dobânzi la conturile de depozite
        A 60251 - Dobânzi la depozitele la vedere
        A 60252 - Dobânzi la depozitele la termen
        A 60253 - Dobânzi la depozitele colaterale
        A 60254 - Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare

        A 6026 - Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii
        A 6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile
        A 6029 - Comisioane

        A 603 - Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
        A 6031 - Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        A 60311 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        A 60312 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        A 60313 - Costuri de tranzacţionare

        A 6032 - Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 60321 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 60322 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 60323 - Costuri de tranzacţionare

        A 6033 - Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        A 6034 - Pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie la cost amortizat
        A 6035 - Pierderi aferente activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 60351 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
        A 60352 - Costuri de tranzacţionare

        A 6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
        A 60361 - Dobânzi privind certificatele de depozit
        A 60362 - Dobânzi privind carnetele şi libretele de economii
        A 60363 - Dobânzi privind obligaţiunile
        A 60364 - Dobânzi privind alte datorii constituite prin titluri

        A 6037 - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
        A 6039 - Comisioane

        A 604 - Cheltuieli cu operaţiunile de leasing
        A 6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing
        A 6042 - Cheltuieli cu chiriile
        A 6043 - Alte cheltuieli cu dobânzile
        A 6049 - Comisioane

        A 605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate şi titlurile contabilizate la cost
        A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
        A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată
        A 6053 - Alte cheltuieli cu dobânzile
        A 6055 - Pierderi din cesiunea titlurilor contabilizate la cost
        A 6059 - Comisioane

        A 606 - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb
        A 6061 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută
        A 6069 - Comisioane

        A 607 - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate
        A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare
        A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit
        A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la clientelă

        A 6072 - Cheltuieli cu garanţiile financiare
        A 60721 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la instituţii de credit
        A 60722 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la clientelă

        A 6074 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
        A 60741 - Pierderi privind instrumentele derivate pe rata dobânzii
        A 60742 - Pierderi privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        A 60743 - Pierderi privind instrumentele derivate pe cursul de schimb
        A 60744 - Pierderi privind instrumentele derivate pe riscul de credit
        A 60745 - Pierderi privind instrumentele derivate pe mărfuri
        A 60746 - Pierderi privind alte instrumente derivate
        A 60747 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)
        A 60749 - Costuri de tranzacţionare

        A 6075 - Pierderi privind contabilitatea de acoperire
        A 60751 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste
        A 60752 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate
        A 60753 - Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste

        A 6076 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
        A 6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite

        A 608 - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
        A 6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plată
        A 6087 - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare

        A 609 - Alte cheltuieli de exploatare

        Grupa 61 - CHELTUIELI CU ANGAJAŢII
        A 611 - Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor
        A 6111 - Cheltuieli cu indemnizaţii şi salarii
        A 6112 - Cheltuieli cu absenţele pe termen scurt compensate
        A 6113 - Cheltuieli cu prime reprezentând participarea angajaţilor la profit şi alte sume similare
        A 6114 - Cheltuieli cu beneficiile nemonetare
        A 61141 - Cheltuieli cu tichetele de masă acordate angajaţilor
        A 61149 - Alte cheltuieli privind beneficiile nemonetare

        A 6115 - Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plăţilor pe bază de acţiuni
        A 6116 - Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaţilor
        A 61161 - Cheltuieli cu beneficiile postangajare
        A 61162 - Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        A 61163 - Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncă


        A 612 - Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
        A 6121 - Contribuţia unităţii la asigurările sociale
        A 6122 - Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
        A 6123 - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
        A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

        A 617 - Alte cheltuieli privind angajaţii

        Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
        A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

        Grupa 63 - CHELTUIELI CU STOCURILE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
        A 631 - Cheltuieli cu activele deţinute în vederea vânzării
        A 6311 - Cheltuieli cu activele vândute
        A 6312 - Pierderi din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă

        A 632 - Cheltuieli cu materialele şi alte consumabile
        A 633 - Cheltuieli cu active imobilizate deţinute în vederea vânzării
        A 634 - Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi
        A 6341 - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
        A 6342 - Cheltuieli privind energia şi apa
        A 6343 - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
        A 6344 - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere
        A 6345 - Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul angajaţilor şi bunurilor
        A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi
        A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
        A 63479 - Alte cheltuieli


        A 635 - Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

        Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
        A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
        A 644 - Cheltuieli din investiţii imobiliare
        A 646 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor
        A 6461 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale
        A 6462 - Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale

        A 647 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor
        A 6471 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale
        A 6472 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
        A 6473 - Cheltuieli din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        A 649 - Alte cheltuieli diverse din exploatare
        A 6491 - Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
        A 6492 - Donaţii şi subvenţii acordate
        A 6493 - Cheltuieli privind sponsorizările
        A 6496 - Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare
        A 6497 - Alte cheltuieli diverse din exploatare


        Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE ŞI ACTIVELE REPREZENTÂND DREPTUL DE UTILIZARE
        A 651 - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale
        A 652 - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale
        A 653 - Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AŞTEPTATE, PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANŢE, MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ŞI ALTE AJUSTĂRI
        A 661 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        A 6611 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        A 6612 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 6613 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        A 6615 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 6617 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
        A 6618 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        A 6619 - Cheltuieli cu alte ajustări

        A 662 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        A 6621 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        A 6622 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 6623 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        A 6624 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată
        A 6625 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 6627 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
        A 6628 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        A 6629 - Cheltuieli cu alte ajustări

        A 663 - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        A 6631 - Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        A 66311 - Cheltuieli cu pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        A 66312 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat
        A 66318 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale

        A 6632 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        A 66321 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract
        A 66324 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată
        A 66327 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
        A 66328 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        A 66329 - Cheltuieli cu alte ajustări

        A 6633 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate

        A 664 - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        A 6641 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun
        A 6642 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare
        A 66421 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs
        A 66422 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
        A 66423 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
        A 66424 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        A 6643 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        A 66431 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        A 66432 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 66433 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        A 66434 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată
        A 66435 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 66437 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
        A 66438 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        A 66439 - Cheltuieli cu alte ajustări

        A 6644 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        A 66441 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        A 66442 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        A 66443 - Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        A 66445 - Cheltuieli cu modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        A 66447 - Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate
        A 66448 - Pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        A 66449 - Cheltuieli cu alte ajustări


        A 665 - Cheltuieli cu provizioane
        A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
        A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor
        A 66521 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
        A 66522 - Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
        A 66523 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
        A 66525 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii postangajare
        A 66526 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        A 66527 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă
        A 66529 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor

        A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru litigii
        A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
        A 6655 - Cheltuieli cu provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
        A 6657 - Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
        A 6659 - Cheltuieli cu alte provizioane

        A 668 - Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru pierderi aşteptate

        Grupa 68 - CHELTUIELI DIN AJUSTAREA LA INFLAŢIE
        A 681 - Cheltuieli cu ajustarea la inflaţie

        Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
        A 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
        A 692 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat


    CLASA 7 - VENITURI
        Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
        P 701 - Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
        P 7011 - Dobânzi de la Banca Naţională a României
        P 7012 - Dobânzi de la conturile de corespondent
        P 7013 - Dobânzi de la conturile de depozite la instituţii de credit
        P 70131 - Dobânzi de la depozitele la vedere
        P 70132 - Dobânzi de la depozitele la termen
        P 70133 - Dobânzi de la depozitele colaterale
        P 70134 - Dobânzi de la depozitele rambursabile după notificare

        P 7014 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit
        P 70141 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
        P 70142 - Dobânzi de la creditele la termen

        P 7015 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut
        P 70151 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta
        P 70152 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen
        P 70153 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        P 70154 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen

        P 7016 - Venituri din operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        P 70161 - Dobânzi de la contul curent la casa centrală
        P 70162 - Dobânzi de la depozitele la casa centrală
        P 70163 - Dobânzi de la creditele acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        P 70164 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        P 70168 - Dobânzi din active financiare depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        P 70169 - Comisioane

        P 7017 - Alte venituri din dobânzi
        P 7018 - Dobânzi din active financiare depreciate
        P 7019 - Comisioane

        P 702 - Venituri din operaţiunile cu clientela
        P 7021 - Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei
        P 70211 - Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale
        P 70212 - Dobânzi de la operaţiunile de factoring
        P 70213 - Dobânzi de la creditele de trezorerie
        P 70214 - Dobânzi de la creditele de consum şi vânzări în rate
        P 70215 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
        P 70216 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
        P 70217 - Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare
        P 70218 - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei

        P 7022 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare
        P 70221 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta
        P 70222 - Dobânzi de la creditele la termen

        P 7023 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut
        P 70231 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta
        P 70232 - Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen
        P 70233 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        P 70234 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen

        P 7024 - Dobânzi de la conturile curente debitoare
        P 7027 - Alte venituri din dobânzi
        P 7028 - Dobânzi din active financiare depreciate
        P 7029 - Comisioane

        P 703 - Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
        P 7031 - Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        P 70311 - Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        P 70312 - Câştiguri din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării

        P 7032 - Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        P 70321 - Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        P 70322 - Câştiguri din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

        P 7033 - Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        P 70331 - Dobânzi
        P 70333 - Dividende şi venituri asimilate
        P 70336 - Câştiguri din cesiune

        P 7034 - Venituri aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat
        P 70341 - Dobânzi
        P 70342 - Câştiguri din cesiune

        P 7035 - Câştiguri din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
        P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri
        P 7037 - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
        P 7038 - Dobânzi din active financiare depreciate
        P 7039 - Comisioane

        P 704 - Venituri din operaţiunile de leasing
        P 7041 - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar
        P 7042 - Venituri din chirii
        P 7043 - Alte venituri din dobânzi
        P 7048 - Dobânzi din active financiare depreciate
        P 7049 - Comisioane

        P 705 - Venituri din credite subordonate, datorii subordonate şi titluri contabilizate la cost
        P 7051 - Dobânzi de la creditele subordonate la termen
        P 7052 - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată
        P 7053 - Alte venituri din dobânzi
        P 7054 - Venituri din dividende aferente titlurilor contabilizate la cost
        P 7055 - Câştiguri din cesiunea titlurilor contabilizate la cost
        P 7058 - Dobânzi din active financiare depreciate
        P 7059 - Comisioane

        P 706 - Venituri din operaţiunile de schimb
        P 7061 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută
        P 7069 - Comisioane

        P 707 - Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate
        P 7071 - Venituri din angajamentele de creditare
        P 70711 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea instituţiilor de credit
        P 70712 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea clientelei

        P 7072 - Venituri din garanţiile financiare
        P 70721 - Venituri din garanţiile financiare în favoarea instituţiilor de credit
        P 70722 - Venituri din garanţiile financiare în favoarea clientelei

        P 7074 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
        P 70741 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe rata dobânzii
        P 70742 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        P 70743 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe cursul de schimb
        P 70744 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe riscul de credit
        P 70745 - Câştiguri privind instrumentele derivate pe mărfuri
        P 70746 - Câştiguri privind alte instrumente derivate
        P 70747 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)
        P 70749 - Comisioane

        P 7075 - Câştiguri privind contabilitatea de acoperire
        P 70751 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste
        P 70752 - Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate
        P 70753 - Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste

        P 7076 - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
        P 7077 - Venituri din alte angajamente date

        P 708 - Venituri din prestaţiile de servicii financiare
        P 7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit
        P 7082 - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei
        P 7083 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă
        P 70831 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane fizice
        P 70832 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice
        P 70839 - Alte comisioane

        P 7085 - Venituri privind mijloacele de plată
        P 7087 - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare

        P 709 - Alte venituri din activitatea de exploatare

        Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE
        P 741 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
        P 742 - Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă
        P 744 - Venituri din investiţii imobiliare
        P 746 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor
        P 7461 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale
        P 7462 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale

        P 747 - Venituri din reevaluarea imobilizărilor
        P 7471 - Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale
        P 7472 - Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
        P 7473 - Venituri din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        P 748 - Venituri accesorii
        P 7481 - Venituri din alte activităţi
        P 7489 - Alte venituri accesorii
        P 74891 - Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor
        P 74899 - Venituri accesorii diverse


        P 749 - Alte venituri diverse din exploatare
        P 7492 - Cota - parte din subvenţii aferente activelor trecută la venituri
        P 7493 - Venituri din subvenţii privind veniturile
        P 74931 - Venituri din subvenţii pentru activitatea de exploatare
        P 74932 - Venituri din subvenţii pentru stocuri
        P 74933 - Venituri din subvenţii pentru plata angajaţilor
        P 74934 - Venituri din subvenţii pentru asigurări şi protecţia socială
        P 74935 - Venituri din subvenţii pentru alte cheltuieli de exploatare
        P 74936 - Venituri din subvenţii aferente altor venituri

        P 7494 - Venituri din producţia de imobilizări
        P 7495 - Venituri privind bunurile mobile şi imobile provenite din stingerea creanţelor
        P 7496 - Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
        P 7499 - Alte venituri
        P 74991 - Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
        P 74992 - Venituri din donaţii
        P 74997 - Alte venituri diverse din exploatare        Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AŞTEPTATE, PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE CREANŢE, CÂŞTIGURI DIN MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ŞI ALTE AJUSTĂRI
        P 761 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        P 7611 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 7612 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 7613 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 7615 - Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        P 7618 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        P 7619 - Venituri din alte ajustări

        P 762 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni cu clientela, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        P 7621 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 7622 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 7623 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 7624 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată
        P 7625 - Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        P 7628 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        P 7629 - Venituri din alte ajustări

        P 763 - Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente titlurilor, operaţiunilor diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        P 7631 - Venituri din pierderi aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global şi instrumentelor de datorie la cost amortizat şi câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        P 76311 - Venituri din reluarea pierderilor aşteptate aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        P 76312 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat
        P 76318 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale

        P 7632 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        P 76321 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract
        P 76324 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată
        P 76328 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        P 76329 - Venituri din alte ajustări

        P 7633 - Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor şi a activelor asimilate

        P 764 - Venituri din ajustări pentru depreciere şi pierderi aşteptate aferente activelor imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        P 7641 - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun
        P 7642 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare
        P 76421 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs
        P 76422 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
        P 76423 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
        P 76424 - Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        P 7643 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        P 76431 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 76432 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 76433 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 76434 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată
        P 76435 - Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        P 76438 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        P 76439 - Venituri din alte ajustări

        P 7644 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale şi alte ajustări
        P 76441 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        P 76442 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        P 76443 - Venituri din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        P 76445 - Venituri din modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        P 76448 - Câştiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale
        P 76449 - Venituri din alte ajustări


        P 765 - Venituri din provizioane
        P 7651 - Venituri din provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
        P 7652 - Venituri din provizioane pentru beneficiile angajaţilor
        P 76521 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
        P 76522 - Venituri din provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
        P 76523 - Venituri din provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
        P 76525 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare
        P 76526 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        P 76527 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă
        P 76529 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor

        P 7653 - Venituri din provizioane pentru litigii
        P 7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare
        P 7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
        P 7659 - Venituri din alte provizioane

        P 767 - Venituri din recuperări de creanţe

        Grupa 78 - VENITURI DIN AJUSTAREA LA INFLAŢIE
        P 781 - Venituri din ajustarea la inflaţie

        Grupa 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
        P 791 - Venituri din impozitul pe profit amânat


    CLASA 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI
        Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE
        A 901 - Angajamente în favoarea instituţiilor de credit
        P 902 - Angajamente primite de la instituţii de credit
        A 903 - Angajamente în favoarea clientelei
        P 904 - Angajamente primite de la clientelă

        Grupa 91 - GARANŢII FINANCIARE
        A 911 - Garanţii date instituţiilor de credit
        P 912 - Garanţii primite de la instituţii de credit
        A 913 - Garanţii date pentru clientelă
        P 914 - Garanţii primite de la clientelă

        Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE ŞI ALTE ACTIVE FINANCIARE
        A 921 - Titluri şi alte active financiare de primit
        P 922 - Titluri şi alte active financiare de livrat

        Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE
        B 931 - Operaţiuni de schimb la vedere
        A 9311 - Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi
        A 9312 - Valută cumpărată şi încă neprimită
        P 9313 - Lei vânduţi şi încă nelivraţi
        P 9314 - Valută vândută şi încă nelivrată


        Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE VALUTĂ ÎN AFARA BILANŢULUI
        B 941 - Poziţie de schimb
        B 942 - Contravaloarea poziţiei de schimb
        B 943 - Conturi de ajustare valută

        Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE
        B 951 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
        A 9511 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        A 95111 - Swap pe rata dobânzii
        A 95112 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95113 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95114 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95115 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        A 9512 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        A 95121 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95122 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95123 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95124 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 9513 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        A 95131 - Lei de primit contra valută de livrat
        P 95132 - Valută de livrat contra lei de primit
        A 95133 - Valută de primit contra lei de livrat
        P 95134 - Lei de livrat contra valută de primit
        A 95135 - Valută de primit contra valută de livrat
        P 95136 - Valută de livrat contra valută de primit

        B 9514 - Swap financiar de valute
        A 95141 - Lei de primit contra valută de livrat
        P 95142 - Valută de livrat contra lei de primit
        A 95143 - Valută de primit contra lei de livrat
        P 95144 - Lei de livrat contra valută de primit
        A 95145 - Valută de primit contra valută de livrat
        P 95146 - Valută de livrat contra valută de primit

        A 9515 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
        A 95151 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95152 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95153 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95154 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        A 9516 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        A 95161 - Credit default swap
        A 95162 - Credit spread option
        A 95163 - Total return swap
        A 95164 - Alte instrumente

        A 9517 - Instrumente derivate pe mărfuri
        A 9518 - Alte instrumente derivate

        B 952 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste
        A 9521 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        A 95211 - Swap pe rata dobânzii
        A 95212 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95213 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95214 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95215 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        A 9522 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        A 95221 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95222 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95223 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95224 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 9523 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        A 95231 - Lei de primit contra valută de livrat
        P 95232 - Valută de livrat contra lei de primit
        A 95233 - Valută de primit contra lei de livrat
        P 95234 - Lei de livrat contra valută de primit
        A 95235 - Valută de primit contra valută de livrat
        P 95236 - Valută de livrat contra valută de primit

        B 9524 - Swap financiar de valute
        A 95241 - Lei de primit contra valută de livrat
        P 95242 - Valută de livrat contra lei de primit
        A 95243 - Valută de primit contra lei de livrat
        P 95244 - Lei de livrat contra valută de primit
        A 95245 - Valută de primit contra valută de livrat
        P 95246 - Valută de livrat contra valută de primit

        A 9525 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
        A 95251 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95252 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95253 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95254 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        A 9526 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        A 95261 - Credit default swap
        A 95262 - Credit spread option
        A 95263 - Total return swap
        A 95264 - Alte instrumente

        A 9527 - Instrumente derivate pe mărfuri
        A 9528 - Alte instrumente derivate

        B 953 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate
        A 9531 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        A 95311 - Swap pe rata dobânzii
        A 95312 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95313 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95314 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95315 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        A 9532 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        A 95321 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95322 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95323 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95324 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        B 9533 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        A 95331 - Lei de primit contra valută de livrat
        P 95332 - Valută de livrat contra lei de primit
        A 95333 - Valută de primit contra lei de livrat
        P 95334 - Lei de livrat contra valută de primit
        A 95335 - Valută de primit contra valută de livrat
        P 95336 - Valută de livrat contra valută de primit

        B 9534 - Swap financiar de valute
        A 95341 - Lei de primit contra valută de livrat
        P 95342 - Valută de livrat contra lei de primit
        A 95343 - Valută de primit contra lei de livrat
        P 95344 - Lei de livrat contra valută de primit
        A 95345 - Valută de primit contra valută de livrat
        P 95346 - Valută de livrat contra valută de primit

        A 9535 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
        A 95351 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        A 95352 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        A 95353 - Opţiuni pe pieţe organizate
        A 95354 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        A 9536 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        A 95361 - Credit default swap
        A 95362 - Credit spread option
        A 95363 - Total return swap
        A 95364 - Alte instrumente

        A 9537 - Instrumente derivate pe mărfuri
        A 9538 - Alte instrumente derivate

        A 954 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
        A 955 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

        Grupa 96 - GARANŢII REALE
        P 961 - Garanţii reale primite
        P 9611 - Ipoteci imobiliare
        P 9612 - Gajuri cu deposedare
        P 9613 - Gajuri fără deposedare
        P 9619 - Alte garanţii primite

        A 962 - Garanţii reale date
        A 9621 - Ipoteci imobiliare
        A 9622 - Gajuri cu deposedare
        A 9623 - Gajuri fără deposedare
        A 9629 - Alte garanţii date


        Grupa 97 - ALTE ANGAJAMENTE
        A 971 - Alte angajamente date
        P 972 - Alte angajamente primite

        Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE
        A 981 - Angajamente îndoielnice
        A 9811 - Angajamente de creditare
        A 9812 - Garanţii financiare
        A 9819 - Alte angajamente date


        Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
        P 991 - Bunuri luate cu chirie
        P 992 - Valori primite în păstrare sau custodie
        A 993 - Alte active contingente
        P 994 - Alte datorii contingente
        P 995 - Filtre prudenţiale
        A 996 - Active financiare nerecuperabile
        A 9961 - Credite nerecuperabile
        A 99611 - Credite nerecuperabile
        A 99612 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile
        A 99617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        A 9962 - Alte active financiare nerecuperabile
        A 99621 - Alte active financiare nerecuperabile
        A 99622 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile
        A 99627 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat


        B 998 - Alte conturi în afara bilanţului
        P 9981 - Alte valori primite
        A 9982 - Alte valori date
        B 9989 - Conturi diverse în afara bilanţului

        B 999 - Contrapartida


    211. Funcţiunea conturilor prevăzute de Planul de conturi trebuie adaptată de instituţiile de credit la specificul operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitatea acestora, cu condiţia respectării conţinutului conturilor prevăzut la pct. 212.
    212. Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este următorul:
    CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE
        Clasa 1 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operaţiunile de casă, operaţiunile de decontare cu Banca Naţională a României, operaţiunile prin conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile interbancare, operaţiunile interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare şi titluri date sau luate cu împrumut, valorile de recuperat şi alte sume datorate şi operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
        Din CLASA 1 "OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE" fac parte următoarele grupe de conturi:
        Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
        Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
        Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
        Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
        Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
        Grupa 15 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
        Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
        Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        Grupa 18 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE ŞI ALTE AJUSTĂRI

        Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI
        101 - Casa
        102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri
        109 - Alte valori
        CONŢINUT:
        101 - numerarul aflat în casierie (bancnote şi monede în circulaţie, utilizate de obicei pentru efectuarea de plăţi), precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate;
        102 - numerarul aflat în ghişeele automate de bancă (ATM-uri) şi în automatele de schimb valutar (ASV-uri);
        109 - cecuri de călătorie cumpărate şi neremise la emitenţi pentru încasare.


┌───────────────────┬──────────────────┐
│Nu se înregistrează│Se înregistrează │
│în conturile: │în conturile: │
├───────────────────┼──────────────────┤
│109 - Valorile din │3611 "Valori din │
│aur, metale şi │aur, metale şi │
│pietre preţioase │pietre preţioase" │
├───────────────────┼──────────────────┤
│109 - Bancnote şi │3612 "Alte active │
│monede care nu sunt│deţinute în │
│în circulaţie │vederea vânzării" │
└───────────────────┴──────────────────┘


        Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
        111 - Cont curent şi depozite la Banca Naţională a României
        1111 - Cont curent la Banca Naţională a României
        1112 - Depozite la vedere la Banca Naţională a României
        1113 - Depozite la termen la Banca Naţională a României
        1114 - Depozite colaterale la Banca Naţională a României
        1115 - Depozite la Banca Naţională a României rambursabile după notificare

        112 - Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţională a României
        1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare
        1122 - Împrumuturi lombard
        1123 - Alte împrumuturi

        117 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
        1171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        11711 - Creanţe ataşate
        11712 - Sume de amortizat

        1172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        11721 - Datorii ataşate
        11722 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        1111 - disponibilităţile băneşti aflate în contul curent la Banca Naţională a României, precum şi mişcarea acestora ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate;
    1112 - depozite constituite la Banca Naţională a României care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente deschise la Banca Naţională a României;
    1113 - depozite constituite la Banca Naţională a României care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        1114 - depozite constituite la Banca Naţională a României, în garanţie sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate;
    1115 - depozite constituite la Banca Naţională a României, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        1121 - împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare primite de instituţia de credit, în condiţiile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României;
        1122 - împrumuturi lombard primite de instituţia de credit, în condiţiile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României;
        1123 - alte împrumuturi primite de instituţia de credit de la Banca Naţională a României, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
        1171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile la Banca Naţională a României;
        11711 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale şi neajunsă la scadenţă, aferentă disponibilităţilor băneşti aflate în conturile la Banca Naţională a României;
        11712 - alte sume aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile la Banca Naţională a României, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        1172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţională a României;
        11721 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţională a României;
        11722 - alte sume aferente împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţională a României, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Nu se înregistrează│Se înregistrează │
│în conturile: │în conturile: │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │1511 "Operaţiuni │
│ │repo de pe o zi pe│
│ │alta" │
│111 - Operaţiunile │1512 "Operaţiuni │
│repo şi reverse │repo la termen" │
│repo cu Banca │1521 "Operaţiuni │
│Naţională a │reverse repo de pe│
│României │o zi pe alta" 1522│
│ │"Operaţiuni │
│ │reverse repo la │
│ │termen" │
├───────────────────┼──────────────────┤
│- Creanţele şi │ │
│datoriile în │- Alte grupe de │
│legătură cu Banca │conturi din cadrul│
│Centrală din ţările│Clasei 1, după │
│unde instituţia de │natura │
│credit nu este │operaţiunilor │
│implantată │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│- Creanţele şi │- Alte grupe de │
│datoriile în │conturi din cadrul│
│legătură cu │Clasei 1, după │
│Trezoreria publică │natura │
│ │operaţiunilor │
├───────────────────┼──────────────────┤
│- Creanţele şi │ │
│datoriile în │ │
│legătură cu │- Alte grupe de │
│instituţiile │conturi din cadrul│
│financiare │Clasei 1, după │
│internaţionale │natura │
│(F.M.I., B.I.R.D., │operaţiunilor │
│B.R.I., B.E.R.D │ │
│..........) │ │
└───────────────────┴──────────────────┘        Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
        121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)
        122 - Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)
        127 - Creanţe şi datorii ataşate
        1271 - Creanţe ataşate
        1272 - Datorii ataşate

        CONŢINUT:
        121 - existenţa şi mişcarea disponibilităţilor băneşti aflate în conturile de corespondent deschise la alte instituţii de credit (nostro);
        122 - existenţa şi mişcarea disponibilităţilor băneşti aflate în conturile de corespondent deschise de alte instituţii de credit (loro);
        1271 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente conturilor de corespondent (nostro);
        1272 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente conturilor de corespondent (loro).


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Nu se │Se înregistrează în │
│înregistrează │conturile: │
│în conturile: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│121, 122 - │ │
│Creanţele şi │ │
│datoriile în │ │
│legătură cu │Grupa 11 "DECONTĂRI CU│
│Banca Centrală │BANCA NAŢIONALĂ A │
│din ţările în │ROMÂNIEI" │
│care instituţia│ │
│de credit este │ │
│implantată │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │1311 "Depozite la │
│ │vedere la instituţii │
│- Depozitele la│de credit" 1321 │
│vedere │"Depozite la vedere │
│interbancare, │ale instituţiilor de │
│precum şi │credit" 1411 "Credite │
│creditele şi │de pe o zi pe alta │
│împrumuturile │acordate instituţiilor│
│interbancare, │de credit" 1421 │
│de pe o zi pe │"Împrumuturi de pe o │
│alta │zi pe alta primite de │
│ │la instituţii de │
│ │credit" │
└───────────────┴──────────────────────┘


        Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
        131 - Depozite la instituţii de credit
        1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit
        1312 - Depozite la termen la instituţii de credit
        1313 - Depozite colaterale la instituţii de credit
        1314 - Depozite la instituţii de credit rambursabile după notificare
        1317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        13171 - Creanţe ataşate
        13172 - Sume de amortizat


        132 - Depozite ale instituţiilor de credit
        1321 - Depozite la vedere ale instituţiilor de credit
        1322 - Depozite la termen ale instituţiilor de credit
        1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit
        1324 - Depozite ale instituţiilor de credit rambursabile după notificare
        1327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        13271 - Datorii ataşate
        13272 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
    1311 - depozite constituite la alte instituţii de credit care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile de corespondent;
    1312 - depozite constituite la alte instituţii de credit care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        1313 - depozite constituite la alte instituţii de credit în garanţie sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate;
    1314 - depozite constituite la alte instituţii de credit, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        1317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente depozitelor constituite la alte instituţii de credit;
        13171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale şi neajunsă la scadenţă, aferentă depozitelor constituite la alte instituţii de credit;
        13172 - alte sume aferente depozitelor constituite la alte instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
    1321 - depozite constituite de alte instituţii de credit care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile de corespondent;
    1322 - depozite constituite de alte instituţii de credit care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        1323 - depozite constituite de alte instituţii de credit în garanţie sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate;
    1324 - depozite constituite de alte instituţii de credit, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        1327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente depozitelor constituite de alte instituţii de credit;
        13271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă depozitelor constituite de alte instituţii de credit;
        13272 - alte sume aferente depozitelor constituite de alte instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
        141 - Credite acordate instituţiilor de credit
        1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit
        1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit
        1417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        14171 - Creanţe ataşate
        14172 - Sume de amortizat


        142 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit
        1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit
        1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit
        1427 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        14271 - Datorii ataşate
        14272 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        1411 - credite acordate instituţiilor de credit, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
        1412 - credite acordate instituţiilor de credit, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        1417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditelor acordate instituţiilor de credit;
        14171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor acordate instituţiilor de credit;
        14172 - alte sume aferente creditelor acordate instituţiilor de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        1421 - împrumuturile primite de la instituţii de credit, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
        1422 - împrumuturile primite de la instituţii de credit, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        1427 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de la alte instituţii de credit;
        14271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor primite de la instituţii de credit;
        14272 - alte sume aferente împrumuturilor primite de la instituţii de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 15 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
        151 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut
        1511 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta
        1512 - Operaţiuni repo la termen
        1513 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta
        1514 - Titluri date cu împrumut la termen
        1517 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        15171 - Datorii ataşate
        15172 - Sume de amortizat


        152 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut
        1521 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
        1522 - Operaţiuni reverse repo la termen
        1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        1524 - Titluri luate cu împrumut la termen
        1527 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        15271 - Creanţe ataşate
        15272 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        1511 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu instituţiile de credit pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        1512 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu instituţiile de credit pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        1513 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        1514 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        1517 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat aferente operaţiunilor repo interbancare şi titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit;
        15171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă operaţiunilor repo interbancare şi titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit;
        15172 - alte sume aferente operaţiunilor repo interbancare şi titlurilor date cu împrumut instituţiilor de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        1521 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu instituţiile de credit pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        1522 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu instituţiile de credit pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        1523 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        1524 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        1527 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor reverse repo interbancare şi titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit;
        15271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă operaţiunilor reverse repo interbancare şi titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit;
        15272 - alte sume aferente operaţiunilor reverse repo interbancare şi titlurilor luate cu împrumut de la instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Nu se înregistrează în│Se │
│conturile: │înregistrează │
│ │în conturile: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│151, 152 - Operaţiuni │241 "Operaţiuni│
│reprezentând acorduri │repo şi titluri│
│de răscumpărare şi │date cu │
│titluri date sau luate│împrumut" 243 │
│cu împrumut efectuate │"Operaţiuni │
│de instituţiile de │reverse repo şi│
│credit cu entităţi, │titluri luate │
│altele decât │cu împrumut" │
│instituţiile de credit│ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│152 - Active │Conturile de │
│financiare cumpărate │active │
│ferm │financiare │
│ │corespunzătoare│
└──────────────────────┴───────────────┘


        Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
        161 - Valori de recuperat
        1611 - Valori de recuperat
        1617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        16171 - Creanţe ataşate
        16172 - Sume de amortizat


        162 - Alte sume datorate
        1621 - Alte sume datorate
        1627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        16271 - Datorii ataşate
        16272 - Sume de amortizat


        163 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
        1631 - Dobânzi de încasat
        1632 - Dobânzi de plătit

        CONŢINUT:
        1611 - sume de recuperat de la alte instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, cum ar fi:
    - creanţe rezultate din operaţiuni de decontare;
    – creanţele faţă de ordonator (instituţie de credit) rezultate în urma executării angajamentelor de garanţie asumate de instituţia de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);
    – alte sume plătite aflate în curs de clarificare;

        1617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente valorilor de recuperat;
        16171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă valorilor de recuperat;
        16172 - alte sume aferente valorilor de recuperat, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        1621 - sume datorate altor instituţii de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, cum ar fi:
    - datorii rezultate din operaţiuni de decontare;
    – alte sume încasate aflate în curs de clarificare;

        1627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente altor sume datorate;
        16271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă altor sume datorate;
        16272 - alte sume aferente altor sume datorate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        1631 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare privind operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
        1632 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective).


        Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        171 - Conturi curente
        1711 - Cont curent la casa centrală
        1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate
        1717 - Creanţe şi datorii ataşate
        17171 - Creanţe ataşate
        17172 - Datorii ataşate


        CONŢINUT:
        1711 - cont utilizat de cooperativele de credit pentru înregistrarea disponibilităţilor băneşti aflate în contul curent la casa centrală la care sunt afiliate, precum şi a mişcării acestora ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate;
        1712 - cont utilizat de casa centrală pentru înregistrarea existenţei şi mişcării disponibilităţilor băneşti ale cooperativelor de credit afiliate;
        17171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente disponibilităţilor băneşti aflate în contul curent la casa centrală;
        17172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente disponibilităţilor băneşti ale cooperativelor de credit afiliate.


        Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        173 - Depozite între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        1731 - Depozite la casa centrală
        17311 - Depozite la vedere la casa centrală
        17312 - Depozite la termen la casa centrală
        17313 - Depozite colaterale la casa centrală
        17314 - Depozite la casa centrală rambursabile după notificare
        17317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate
        17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate
        17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate
        17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate
        17324 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate rambursabile după notificare
        17327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat


        CONŢINUT:
    17311 - depozite constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepţia sumelor înregistrate în contul curent la casa centrală;
    17312 - depozite constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        17313 - depozite constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, în garanţie sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate;
    17314 - depozite constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        17317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente depozitelor constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate;
    - alte sume aferente depozitelor constituite la casa centrală de către cooperativele de credit afiliate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;

    17321 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate;
    17322 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        17323 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, în garanţie sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate;
    17324 - depozite constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        17327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente depozitelor constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală;
    - alte sume aferente depozitelor constituite de cooperativele de credit afiliate la casa centrală, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.        Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        174 - Credite şi împrumuturi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        1741 - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17417 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        1742 - Împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17427 - Datorii ataşate şi sume de amortizat


        CONŢINUT:
        17411 - credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
        17412 - credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        17417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    - alte sume aferente creditelor acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;

        17421 - împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
        17422 - împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        17427 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    - alte sume aferente împrumuturilor primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.        Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        176 - Valori de recuperat şi alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        1761 - Valori de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17611 - Valori de recuperat
        17617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        1762 - Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        17621 - Alte sume datorate
        17627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat


        CONŢINUT:
        17611 - sume de recuperat de la alte organizaţii cooperatiste de credit din cadrul reţelei, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, cum ar fi:
    - creanţe rezultate din operaţiuni de decontare;
    – creanţele faţă de ordonator (organizaţie cooperatistă de credit din cadrul reţelei) rezultate în urma executării angajamentelor de garanţie asumate de instituţia de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);
    – alte sume plătite aflate în curs de clarificare;

        17617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente valorilor de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    - alte sume aferente valorilor de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;

        17621 - alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, cum ar fi:
    - datorii rezultate din operaţiuni de decontare;
    – alte sume încasate aflate în curs de clarificare;

        17627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente altor sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
    - alte sume aferente altor sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.        Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        178 - Active financiare restante şi active financiare depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        1781 - Active financiare restante
        17811 - Active financiare restante
        17817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        1782 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        17821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        17827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        1783 - Active financiare depreciate la data raportării
        17831 - Active financiare depreciate la data raportării
        17837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

        1784 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        17841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        17847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat


        CONŢINUT:
        17811 - active financiare care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
        17817 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
    - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;

        17821 - active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
        17827 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
    - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;

        17831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
        17837 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei depreciate la data raportării;
    - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor depreciate la data raportării, privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;

        17841 - active financiare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, aferente operaţiunilor cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
        17847 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
    - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.        Grupa 18 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        181 - Active financiare restante
        1811 - Active financiare restante
        1817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        18171 - Creanţe ataşate
        18172 - Sume de amortizat


        182 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        1821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        1827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        18271 - Creanţe ataşate
        18272 - Sume de amortizat


        183 - Active financiare depreciate la data raportării
        1831 - Active financiare depreciate la data raportării
        1837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        18371 - Creanţe ataşate
        18372 - Sume de amortizat


        184 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        1841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        1847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        18471 - Creanţe ataşate
        18472 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        1811 - active financiare care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare;
        18171 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        18172 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, ce sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        1821 - active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare;
        18271 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        18272 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        1831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare;
        18371 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la data raportării;
        18372 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la data raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        1841 - active financiare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare;
        18471 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        18472 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE ŞI ALTE AJUSTĂRI
        191 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual
        1911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        1912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        19121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        19122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        1913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        192 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv
        1921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        1922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        19221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        19222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        1923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        197 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        199 - Alte ajustări
        CONŢINUT:
        1911 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;
        19121 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        19122 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la data raportării;
        1913 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        1921 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;
        19221 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        19222 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la data raportării;
        1923 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        197 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, depreciate;
        199 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).
    CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA
        Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operaţiunile cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit, privind creditele acordate, împrumuturile primite de la alte instituţii financiare, acordurile de răscumpărare şi titlurile date sau luate cu împrumut, conturile curente şi depozitele primite, valorile de recuperat şi alte sume datorate. În conturile din Clasa 2 se înregistrează şi creanţele comerciale în legătură cu instituţiile de credit.
        Din CLASA 2 "OPERAŢIUNI CU CLIENTELA" fac parte următoarele grupe de conturi:
        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
        Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
        Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
        Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
        Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI ALTE AJUSTĂRI

        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        201 - Creanţe comerciale
        2011 - Creanţe comerciale
        20111 - Scont
        20112 - Factoring cu recurs
        20113 - Forfetare
        20114 - Factoring fără recurs
        20119 - Alte creanţe comerciale

        2017 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20171 - Creanţe ataşate
        20172 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        20111 - operaţiunile de scontare, în special operaţiuni de cumpărare cu recurs sau cu recurs parţial a efectelor de comerţ sub forma cambiilor şi biletelor la ordin privind creanţele comerciale aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii;
        20112 - creanţe comerciale achiziţionate cu recurs în cadrul contractelor de factoring;
        20113 - operaţiunile de forfetare, respectiv cumpărarea fără recurs asupra oricărui deţinător anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii;
        20114 - creanţe comerciale achiziţionate fără recurs în cadrul contractelor de factoring;
        20119 - alte creanţe comerciale;
        2017 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor de scontare, de factoring, de forfetare şi altor creanţe comerciale;
        20171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă operaţiunilor de scontare, de factoring şi asimilate;
        20172 - alte sume aferente operaţiunilor de scontare, de factoring, de forfetare şi altor creanţe comerciale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


┌─────────────────────┬────────────────┐
│Nu se înregistrează │Se înregistrează│
│în conturile: │în conturile: │
├─────────────────────┼────────────────┤
│20111 - cumpărarea │ │
│fără recurs asupra │ │
│oricărui deţinător │ │
│anterior, a unor │20113 │
│creanţe scadente la │"Forfetare" │
│termen, ca rezultat │ │
│al livrării de bunuri│ │
│sau prestărilor de │ │
│servicii │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Clasa 1 - │ │
│operaţiunile de │ │
│scontare, factoring, │ │
│forfetare şi alte │201 "Creanţe │
│creanţe comerciale │comerciale" │
│desfăşurate în │ │
│relaţie cu instituţii│ │
│de credit │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Conturile de │
│201 - creanţele │active │
│comerciale │financiare │
│clasificate în altă │corespunzătoare │
│categorie decât cea │din Clasa 3 │
│de "Împrumuturi şi │"Operaţiuni cu │
│creanţe" │titluri şi │
│ │operaţiuni │
│ │diverse" │
└─────────────────────┴────────────────┘


        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        202 - Credite de trezorerie
        2021 - Credite de trezorerie
        20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente
        20212 - Credit global de exploatare
        20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
        20219 - Alte credite de trezorerie

        2027 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20271 - Creanţe ataşate
        20272 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2021 - credite, în general pe termen scurt, destinate asigurării nevoilor de trezorerie ale persoanelor juridice şi persoanelor fizice, care completează sau înlocuiesc alte tipuri de finanţare mai speciale;
        20211 - credite acordate clientelei, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia; partea neutilizată din creditele aprobate se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
        20212 - creditele acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie; partea neutilizată din creditele aprobate se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
        20213 - facilităţi de trezorerie acordate titularilor cardurilor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite;
        20219 - alte credite de trezorerie acordate clientelei;
        2027 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditelor de trezorerie;
        20271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor de trezorerie acordate;
        20272 - alte sume aferente creditelor de trezorerie acordate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


┌─────────────────────┬────────────────┐
│Nu se înregistrează │Se înregistrează│
│în conturile: │în conturile: │
├─────────────────────┼────────────────┤
│2021 - Descoperiri de│2511 "Conturi │
│cont neautorizate │curente" │
└─────────────────────┴────────────────┘


        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        203 - Credite de consum şi vânzări în rate
        2031 - Credite de consum
        20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
        20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri

        2032 - Vânzări în rate
        2037 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20371 - Creanţe ataşate
        20372 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        20311 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia;
        20312 - creditele acordate persoanelor fizice, în vederea achiziţionării de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare;
        2032 - creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanţării vânzării de bunuri în rate şi care se rambursează prin vărsăminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale;
        2037 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditelor de consum şi vânzărilor în rate;
        20371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor de consum şi vânzărilor în rate;
        20372 - alte sume aferente creditelor de consum şi vânzărilor în rate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior
        2041 - Credite pentru import
        2042 - Credite pentru export
        2047 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20471 - Creanţe ataşate
        20472 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2041 - creditele acordate importatorilor consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în valută acordate importatorilor, precum şi alte credite acordate clientelei pentru importuri;
        2042 - creditele acordate clientelei pentru acoperirea nevoilor determinate de operaţiuni de export de bunuri şi servicii;
        2047 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
        20471 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;
        20472 - alte sume aferente creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente
        2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
        2052 - Credite pentru echipamente
        2057 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20571 - Creanţe ataşate
        20572 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2051 - creditele acordate clientelei pentru finanţarea operaţiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.);
        2052 - creditele, în general pe termen mijlociu şi lung, acordate clientelei pentru finanţarea investiţiilor productive: cumpărări de materiale, achiziţii, construcţii sau amenajări de imobilizări corporale de uz profesional (cu excepţia investiţiilor imobiliare), achiziţii de imobilizări necorporale etc.;
        2057 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditelor pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente;
        20571 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente;
        20572 - alte sume aferente creditelor pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        206 - Credite pentru investiţii imobiliare
        2061 - Credite pentru investiţii imobiliare
        20611 - Credite ipotecare
        20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare

        2067 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20671 - Creanţe ataşate
        20672 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2061 - creditele acordate clientelei, destinate investiţiilor imobiliare care au ca obiect:
    - dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmează să se realizeze;
    – amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcţii; sau
    – viabilizarea unui teren;

        20611 - creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare, definite potrivit legislaţiei specifice, acordate clientelei;
        20619 - credite acordate clientelei pentru investiţii imobiliare, altele decât cele ipotecare;
        2067 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditelor pentru investiţii imobiliare;
        20671 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor pentru investiţii imobiliare;
        20672 - alte sume aferente creditelor pentru investiţii imobiliare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
        209 - Alte credite acordate clientelei
        2091 - Alte credite acordate clientelei
        2097 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        20971 - Creanţe ataşate
        20972 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2091 - alte credite acordate clientelei şi care nu se regăsesc în conturile de credite de la grupa 20 "Credite acordate clientelei";
        2097 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente altor credite acordate clientelei;
        20971 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă altor credite acordate clientelei;
        20972 - alte sume aferente altor credite acordate clientelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


┌────────────────────┬─────────────────┐
│Nu se înregistrează │Se înregistrează │
│în conturile: │în conturile: │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Grupa 20 - Creditele│231 "Credite │
│acordate │acordate │
│instituţiilor │instituţiilor │
│financiare │financiare" │
└────────────────────┴─────────────────┘


        Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE
        231 - Credite acordate instituţiilor financiare
        2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
        2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare
        2317 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        23171 - Creanţe ataşate
        23172 - Sume de amortizat


        232 - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare
        2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare
        2322 - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare
        2327 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        23271 - Datorii ataşate
        23272 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2311 - creditele acordate instituţiilor financiare, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
        2312 - creditele acordate instituţiilor financiare, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        2317 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditelor acordate instituţiilor financiare;
        23171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor acordate instituţiilor financiare;
        23172 - alte sume aferente creditelor acordate instituţiilor financiare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2321 - împrumuturile primite de la instituţiile financiare, pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare;
        2322 - împrumuturile primite de la instituţiile financiare, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare;
        2327 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de la instituţiile financiare;
        23271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor primite de la instituţiile financiare;
        23272 - alte sume aferente împrumuturilor primite de la instituţiile financiare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT
        241 - Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut
        2411 - Operaţiuni repo de pe o zi pe alta
        2412 - Operaţiuni repo la termen
        2413 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta
        2414 - Titluri date cu împrumut la termen
        2417 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        24171 - Datorii ataşate
        24172 - Sume de amortizat


        243 - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut
        2431 - Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta
        2432 - Operaţiuni reverse repo la termen
        2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
        2434 - Titluri luate cu împrumut la termen
        2437 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        24371 - Creanţe ataşate
        24372 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2411 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        2412 - datorii aferente operaţiunilor repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        2413 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        2414 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut clientelei, alta decât instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        2417 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
        24171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
        24172 - alte sume aferente operaţiunilor repo şi cu titluri date cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2431 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        2432 - creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        2433 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la clientelă, alta decât instituţiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare;
        2434 - creanţe aferente titlurilor luate cu împrumut de la clientelă, alta decât instituţiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare;
        2437 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
        24371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
        24372 - alte sume aferente operaţiunilor reverse repo şi cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Nu se înregistrează în│Se │
│conturile: │înregistrează │
│ │în conturile: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Grupa 24 - Acordurile │Grupa 15 │
│de răscumpărare şi │"ACORDURI DE │
│operaţiunile cu │RĂSCUMPĂRARE ŞI│
│titluri date sau luate│TITLURI DATE │
│cu împrumut, efectuate│SAU LUATE CU │
│cu instituţii de │ÎMPRUMUT" │
│credit │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Grupa 24 - Activele │Conturile de │
│financiare cumpărate │active │
│ferm │financiare │
│ │corespunzătoare│
└──────────────────────┴───────────────┘


        Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
        251 - Conturi curente
        2511 - Conturi curente
        2517 - Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat
        25171 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        25172 - Datorii ataşate şi sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2511 - conturi deschise clienţilor destinate operaţiunilor curente de încasări şi plăţi. În aceste conturi se evidenţiază şi conturile deschise clienţilor, în baza O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu modificările şi completările ulterioare, destinate încasării şi plăţii TVA potrivit legii.
        Aceste conturi au de regulă solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz, cu excepţia celor destinate încasării şi plăţii TVA, care se utilizează potrivit prevederilor legale incidente.
        Conturile curente pot avea şi solduri debitoare:
    - în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);
    – în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;
    – în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;
    – în situaţia evidenţierii în acest cont a facilităţilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite.

        Sumele înregistrate în soldurile debitoare ale conturilor curente trebuie evidenţiate în analitice distincte corespunzător situaţiilor de mai sus sau prin intermediul unor criterii care să permită obţinerea de informaţii pentru fiecare categorie de credit, evidenţiată cu ajutorul contului 2511 "Conturi curente";

        25171 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldului debitor al contului curent;
    - alte sume aferente soldului debitor al contului curent, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;

        25172 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente soldului creditor al contului curent, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă şi desfiinţate înainte de scadenţă, pentru care se acordă dobânda la vedere;
    - alte sume aferente soldului creditor al contului curent, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă şi desfiinţate înainte de scadenţă, pentru care se acordă dobânda la vedere, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.        Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
        253 - Conturi de depozite
        2531 - Depozite la vedere
        2532 - Depozite la termen
        2533 - Depozite colaterale
        25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
        25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
        25333 - Depozite pentru cecuri certificate
        25335 - Depozite pentru garanţii gestionari
        25336 - Alte depozite colaterale

        2534 - Depozite rambursabile după notificare
        2537 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        25371 - Datorii ataşate
        25372 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
    2531 - depozite constituite de clientelă care corespund definiţiei de la pct. 9.1. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, cu excepţia sumelor înregistrate în conturile curente ale clientelei;
    2532 - depozite constituite de clientelă care corespund definiţiei de la pct. 9.2. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        2533 - depozite constituite de clientelă în scopuri de garantare sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate;
    2534 - depozite constituite de clientelă, care corespund definiţiei de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33;
        2537 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente conturilor de depozite ale clientelei;
        25371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă conturilor de depozite ale clientelei;
        25372 - alte sume aferente conturilor de depozite ale clientelei, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
        254 - Certificate de depozit, carnete şi librete de economii
        2541 - Certificate de depozit
        2542 - Carnete şi librete de economii
        2547 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        25471 - Datorii ataşate
        25472 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2541 - depozite constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit care nu sunt titluri negociabile;
        2542 - depozite constituite de clientelă pe baza carnetelor şi libretelor de economii care nu sunt titluri negociabile;
        2547 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente depozitelor constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii;
        25471 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă depozitelor constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii;
        25472 - alte sume aferente depozitelor constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Nu se înregistrează în│Se │
│conturile: │înregistrează │
│ │în conturile: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│2541 - Certificatele │3211 │
│de depozit negociabile│"Certificate de│
│ │depozit" │
├──────────────────────┼───────────────┤
│2542 - Carnetele şi │3221 "Carnete │
│libretele de economii │şi librete de │
│negociabile │economii" │
└──────────────────────┴───────────────┘


        Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE
        261 - Valori de recuperat
        2611 - Valori de recuperat
        2617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        26171 - Creanţe ataşate
        26172 - Sume de amortizat


        262 - Alte sume datorate
        2621 - Alte sume datorate
        2622 - Avansuri primite de la clienţi
        2627 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        26271 - Datorii ataşate
        26272 - Sume de amortizat


        263 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
        2631 - Dobânzi de încasat
        2632 - Dobânzi de plătit

        CONŢINUT:
        2611 - sume de recuperat de la clientelă, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, cum ar fi:
    - creanţe rezultate din operaţiuni de decontare;
    – creanţele faţă de ordonator (client care nu este o instituţie de credit) rezultate în urma executării angajamentelor de garanţie asumate de instituţia de credit (în calitate de garant) în favoarea unui terţ (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condiţiile în care aceste creanţe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);
    – alte sume plătite aflate în curs de clarificare;

        2617 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente valorilor de recuperat de la clientelă;
        26171 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă valorilor de recuperat de la clientelă;
        26172 - alte sume aferente valorilor de recuperat de la clientelă, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2621 - sume datorate clientelei, înregistrate provizoriu în acest cont, până la plata acestora, cum ar fi:
    - datorii rezultate din operaţiuni de decontare;
    – alte sume încasate aflate în curs de clarificare;

        2622 - sume încasate în avans de la clienţi sau de la alte persoane în numele şi în contul clienţilor, reprezentând contravaloarea ratelor de credit, ce urmează a fi decontate la data scadenţei, în situaţia în care clienţii nu au conturi curente deschise la instituţiile de credit;
        2627 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente altor sume datorate;
        26271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă altor sume datorate;
        26272 - alte sume aferente altor sume datorate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2631 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare privind operaţiunile cu clientela (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
        2632 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operaţiunile cu clientela (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective).


        Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        281 - Active financiare restante
        2811 - Active financiare restante
        2817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        28171 - Creanţe ataşate
        28172 - Sume de amortizat


        282 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        2821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        2827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        28271 - Creanţe ataşate
        28272 - Sume de amortizat


        283 - Active financiare depreciate la data raportării
        2831 - Active financiare depreciate la data raportării
        2837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        28371 - Creanţe ataşate
        28372 - Sume de amortizat


        284 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        2841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        2847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        28471 - Creanţe ataşate
        28472 - Sume de amortizat


        285 - Creanţe comerciale - abordarea simplificată
        2851 - Creanţe comerciale
        2857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        28571 - Creanţe ataşate
        28572 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        2811 - active financiare care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale aferente operaţiunilor cu clientela;
        28171 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu clientela, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        28172 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu clientela care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2821 - active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, aferente operaţiunilor cu clientela;
        28271 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu clientela, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        28272 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2831 - active financiare depreciate la data raportării, aferente operaţiunilor cu clientela;
        28371 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării;
        28372 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2841 - active financiare depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, aferente operaţiunilor cu clientela;
        28471 - dobânzi aferente activelor financiare din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        28472 - alte sume aferente activelor financiare şi/sau dobânzilor din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        2851 - creanţe comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        28571 - dobânzi aferente creanţelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        28572 - alte sume privind creanţele comerciale şi/sau dobânzile aferente acestora pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI ALTE AJUSTĂRI
        291 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel individual
        2911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        2912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        29121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        29122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        29123 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată

        2913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        292 - Ajustări pentru pierderi aşteptate calculate la nivel colectiv
        2921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        2922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        29221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        29222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        29223 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor comerciale - abordarea simplificată

        2923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        297 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        299 - Alte ajustări
        CONŢINUT:
        2911 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;
        29121 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        29122 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării;
        29123 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente creanţelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        2913 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        2921 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;
        29221 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        29222 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la data raportării;
        29223 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente creanţelor comerciale pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        2923 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        297 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, depreciate;
        299 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).    CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE
        Clasa 3 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, cu instrumente derivate, datoriile constituite prin titluri, operaţiunile de decontări intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, operaţiunile privind debitorii şi creditorii, stocurile, precum şi conturi de regularizare.
        Din CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE" fac parte următoarele grupe de conturi:
        Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
        Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE
        Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
        Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
        Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
        Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI ŞI ASIMILATE
        Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
        Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAŢIUNILOR DIVERSE ŞI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ŞI ALTE AJUSTĂRI

        Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
        301 - Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        3011 - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        30111 - Instrumente de capitaluri proprii
        30112 - Instrumente de datorie
        30113 - Credite şi creanţe

        3012 - Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        30121 - Poziţii scurte
        30122 - Depozite
        30123 - Datorii constituite prin titluri
        30129 - Alte datorii financiare


        CONŢINUT:
        3011 - active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionării;
        30111 - instrumente de capitaluri proprii deţinute în vederea tranzacţionării;
    30112 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiţia de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, deţinute în vederea tranzacţionării;
    30113 - active financiare care se încadrează în definiţia de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, deţinute în vederea tranzacţionării;
        3012 - datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionării;
        30121 - în general, valoarea titlurilor luate cu împrumut sau obţinute printr-o operaţiune reverse repo, vândute;
    30122 - datorii financiare care se încadrează în definiţia de la pct. 9 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, deţinute în vederea tranzacţionării;
    30123 - instrumente de datorie emise sub formă de titluri de instituţia de credit, care nu se încadrează în definiţia de la pct. 9 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, deţinute în vederea tranzacţionării;
        30129 - alte datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării.


        Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
        302 - Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        3021 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        30212 - Instrumente de datorie
        30213 - Credite şi creanţe

        3022 - Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        30221 - Depozite
        30222 - Datorii constituite prin titluri
        30229 - Alte datorii financiare


        CONŢINUT:
        3021 - active financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    30212 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiţia de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    30213 - active financiare care se încadrează în definiţia de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;

        3022 - datorii financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    30221 - datorii financiare care se încadrează în definiţia de la pct. 9 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    30222 - instrumente de datorie emise sub formă de titluri de instituţia de credit, care nu se încadrează în definiţia de la pct. 9 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
        30229 - alte datorii financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.        Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
        303 - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        3031 - Instrumente de capitaluri proprii
        3032 - Instrumente de datorie
        3033 - Credite şi creanţe
        3037 - Creanţe ataşate

        CONŢINUT:
        3031 - instrumente de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
    3032 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiţia de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
    3033 - active financiare care se încadrează în definiţia de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
        3037 - creanţe din dobânzi (dobânzi contractuale sau cupon scurs), calculate şi neajunse la scadenţă, aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează│
│ │în conturile:│
├────────────────────────┼─────────────┤
│3037 - sumele, altele │3032 │
│decât creanţele din │"Instrumente │
│dobânzi, care trebuie │de datorie" │
│recunoscute prin metoda │3033 "Credite│
│dobânzii efective │şi creanţe" │
└────────────────────────┴─────────────┘


        Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
        304 - Instrumente de datorie la cost amortizat
        3041 - Instrumente de datorie
        3047 - Creanţe ataşate

        CONŢINUT:
    3041 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiţia de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2013/33, evaluate la cost amortizat sau clasificate în categoria "Împrumuturi şi creanţe";
        3047 - creanţe din dobânzi (dobânzi contractuale sau cupon scurs), calculate şi neajunse la scadenţă, aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat.


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează│
│ │în conturile:│
├────────────────────────┼─────────────┤
│3047 - sumele, altele │ │
│decât creanţele din │3041 │
│dobânzi, care trebuie │"Instrumente │
│recunoscute prin metoda │de datorie" │
│dobânzii efective │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


        Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
        305 - Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
        3051 - Instrumente de capitaluri proprii
        3052 - Instrumente de datorie
        3053 - Credite şi creanţe

        CONŢINUT:
        3051 - instrumente de capitaluri proprii evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;
        3052 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;
        3053 - credite şi creanţe evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării.


        Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE
        311 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
        3111 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        31111 - Swap pe rata dobânzii
        31112 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31113 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31114 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31115 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3112 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        31121 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31122 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31123 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31124 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3113 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        31131 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        31132 - Swap financiar de valute
        31133 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31134 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31135 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31136 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3114 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        31141 - Credit default swap
        31142 - Credit spread option
        31143 - Total return swap
        31144 - Alte instrumente

        3115 - Instrumente derivate pe mărfuri
        3116 - Alte instrumente derivate

        312 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste
        3121 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        31211 - Swap pe rata dobânzii
        31212 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31213 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31214 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31215 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3122 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        31221 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31222 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31223 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31224 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3123 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        31231 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        31232 - Swap financiar de valute
        31233 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31234 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31235 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31236 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3124 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        31241 - Credit default swap
        31242 - Credit spread option
        31243 - Total return swap
        31244 - Alte instrumente

        3125 - Instrumente derivate pe mărfuri
        3126 - Alte instrumente derivate

        313 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate
        3131 - Instrumente derivate pe rata dobânzii
        31311 - Swap pe rata dobânzii
        31312 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31313 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31314 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31315 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3132 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        31321 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31322 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31323 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31324 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3133 - Instrumente derivate pe cursul de schimb
        31331 - Operaţiuni ferme de schimb la termen
        31332 - Swap financiar de valute
        31333 - Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere
        31334 - Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere
        31335 - Opţiuni pe pieţe organizate
        31336 - Alte instrumente pe pieţe organizate

        3134 - Instrumente derivate pe riscul de credit
        31341 - Credit default swap
        31342 - Credit spread option
        31343 - Total return swap
        31344 - Alte instrumente

        3135 - Instrumente derivate pe mărfuri
        3136 - Alte instrumente derivate

        314 - Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
        315 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
        316 - Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
        CONŢINUT:
        3111 - valoarea instrumentelor derivate legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzilor sau la un alt contract de rată a dobânzii (acorduri forward pe rata dobânzii, contracte swap pe rata dobânzii într-o singură monedă, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii - inclusiv caps, floors, collars, corridors- swaptions pe rata dobânzii, warrante pe rata dobânzii etc.), deţinute în vederea tranzacţionării;
        3112 - valoarea instrumentelor derivate a căror valoare se modifică (integral sau parţial) în funcţie de preţul unui anumit instrument de capitaluri proprii sau de un indice al preţurilor instrumentelor de capitaluri proprii, deţinute în vederea tranzacţionării;
        3113 - valoarea instrumentelor derivate care implică schimbul de monede pe piaţa la termen sau o expunere pe cotaţia aurului (operaţiuni forward, contracte swap de trezorerie, contracte swap financiar de valute, futures pe curs de schimb, opţiuni pe curs de schimb, swaptions pe curs de schimb, warrante pe curs de schimb etc.), deţinute în vederea tranzacţionării;
        3114 - valoarea instrumentelor derivate în care valoarea la scadenţă este legată în primul rând de măsura credibilităţii aferente unui anumit credit de referinţă, deţinute în vederea tranzacţionării;
        3115 - valoarea instrumentelor derivate a căror valoare se modifică (integral sau parţial) în funcţie de preţul unei mărfi sau de valoarea indicelui aferent unei mărfi cum ar fi un metal preţios (altul decât aurul), petrolul sau produsele agricole, deţinute în vederea tranzacţionării;
        3116 - valoarea altor instrumente derivate care nu implică o expunere pe cursul de schimb, pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe mărfuri sau pe riscul de credit (ex. instrumentele derivate pe vreme sau pe asigurări), deţinute în vederea tranzacţionării;
        3121 - valoarea instrumentelor derivate pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
        3122 - valoarea instrumentelor derivate pe instrumente de capitaluri proprii, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
        3123 - valoarea instrumentelor derivate pe cursul de schimb, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
        3124 - valoarea instrumentelor derivate pe riscul de credit, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
        3125 - valoarea instrumentelor derivate pe mărfuri, care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
        3126 - valoarea altor instrumente derivate care sunt instrumente de acoperire a valorii juste;
        3131 - valoarea instrumentelor derivate pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
        3132 - valoarea instrumentelor derivate pe instrumente de capitaluri proprii, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
        3133 - valoarea instrumentelor derivate pe cursul de schimb, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
        3134 - valoarea instrumentelor derivate pe riscul de credit, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
        3135 - valoarea instrumentelor derivate pe mărfuri, care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
        3136 - valoarea altor instrumente derivate care sunt instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
        314 - valoarea instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a valorii juste a unui portofoliu, împotriva riscului de rată a dobânzii;
        315 - valoarea instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu, împotriva riscului de rată a dobânzii;
        316 - valoarea modificărilor de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu, împotriva riscului de rată a dobânzii.


        Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
        321 - Certificate de depozit
        3211 - Certificate de depozit
        3217 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        32171 - Datorii ataşate
        32172 - Sume de amortizat


        322 - Carnete şi librete de economii
        3221 - Carnete şi librete de economii
        3227 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        32271 - Datorii ataşate
        32272 - Sume de amortizat


        325 - Obligaţiuni
        3251 - Obligaţiuni
        3257 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        32571 - Datorii ataşate
        32572 - Sume de amortizat


        326 - Alte datorii constituite prin titluri
        3261 - Alte datorii constituite prin titluri
        3267 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        32671 - Datorii ataşate
        32672 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        3211 - împrumuturi pe bază de certificate de depozit negociabile, emise de instituţiile de credit;
        3217 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente certificatelor de depozit;
        32171 - dobânda, calculată şi neajunsă la scadenţă în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă certificatelor de depozit;
        32172 - alte sume aferente certificatelor de depozit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        3221 - împrumuturile pe bază de carnete şi librete de economii negociabile, emise de instituţiile de credit;
        3227 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente carnetelor şi libretelor de economii;
        32271 - dobânda, calculată şi neajunsă la scadenţă în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă carnetelor şi libretelor de economii;
        32272 - alte sume aferente carnetelor şi libretelor de economii, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        3251 - împrumuturi pe bază de obligaţiuni emise de instituţiile de credit, de regulă pe termen mijlociu şi lung;
        3257 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente obligaţiunilor emise de instituţiile de credit;
        32571 - dobânda, calculată şi neajunsă la scadenţă în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă obligaţiunilor emise de instituţiile de credit;
        32572 - alte sume aferente obligaţiunilor emise de instituţiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        3261 - alte împrumuturi obţinute pe baza titlurilor negociabile emise de instituţiile de credit;
        3267 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente altor datorii privind titlurile;
        32671 - dobânda, calculată şi neajunsă la scadenţă în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă altor datorii privind titlurile;
        32672 - alte sume aferente altor datorii privind titlurile, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Nu se înregistrează în│Se │
│conturile: │înregistrează │
│ │în conturile: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Grupa 32 - Titluri │Grupa 53 │
│subordonate │"DATORII │
│ │SUBORDONATE" │
├──────────────────────┼───────────────┤
│326 - Certificate de │254 │
│depozit, carnete şi │"Certificate de│
│librete de economii │depozit, │
│(care nu sunt │carnete şi │
│negociabile) │librete de │
│ │economii" │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Grupa 32 - Certificate│30123 "Datorii │
│de depozit, carnete şi│constituite │
│librete de economii │prin titluri" │
│(care sunt evaluate la│30222 "Datorii │
│valoarea justă prin │constituite │
│profit sau pierdere) │prin titluri" │
└──────────────────────┴───────────────┘


        Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI
        331 - Conturile instituţiilor de credit
        332 - Conturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare (OPCVM)
        333 - Conturile societăţilor de bursă
        334 - Conturile altor instituţii financiare
        335 - Conturile clientelei
        336 - Alte conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri
        3361 - Alte sume de plătit privind operaţiunile cu titluri
        3362 - Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri

        337 - Creanţe şi datorii ataşate
        3371 - Creanţe ataşate
        3372 - Datorii ataşate

        CONŢINUT:
        331 - conturi deschise în legătură cu alte instituţii de credit şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
        332 - conturi deschise în legătură cu organisme de plasament colectiv de valori mobiliare şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
        333 - conturi deschise societăţilor de bursă, societăţilor de compensare, decontare şi depozitare a valorilor mobiliare, precum şi altor profesionişti (brokeri, în special) şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
        334 - conturi deschise în legătură cu alte instituţii financiare specializate şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
        335 - conturi deschise în legătură cu clientela, destinate în exclusivitate pentru decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri;
        336 - alte operaţiuni de decontare privind titlurile (cupoane, dividende, titluri la încasare etc.);
        337 - creanţe şi datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente conturilor de decontare privind operaţiunile cu titluri.


        Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
        341 - Decontări intrabancare
        342 - Decontări între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        CONŢINUT:
        341 - evidenţiază operaţiunile efectuate între sediu şi subunităţile sale din ţară, cât şi între subunităţile respective. În general aceste conturi de legătură trebuie să fie verificate şi închise la sfârşitul perioadei (lună), la nevoie cu ajutorul jurnalelor contabile suplimentare; eventualul sold existent nu trebuie să reprezinte decât unele operaţiuni aflate în curs de lămurire ca urmare a erorilor sau dificultăţilor de înregistrare. Fiind cont de legătură, acesta poate fi utilizat în funcţie de necesităţile proprii ale fiecărei unităţi şi subunităţi a instituţiei de credit;
        342 - operaţiuni în curs de decontare între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei. În general aceste conturi de legătură trebuie să fie verificate şi închise la sfârşitul perioadei (lună), la nevoie cu ajutorul jurnalelor contabile suplimentare; eventualul sold existent nu trebuie să reprezinte decât unele operaţiuni aflate în curs de lămurire ca urmare a erorilor sau dificultăţilor de înregistrare. Fiind cont de legătură între casa centrală şi cooperativele de credit afiliate, aceste organizaţii cooperatiste de credit pot să utilizeze acest cont în funcţie de necesităţile proprii ale acestora.


┌───────────────────────┬──────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează │
│ │în conturile: │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │CLASA 1 - │
│Grupa 34 - operaţiuni │"OPERAŢIUNI DE│
│cu subunităţile din │TREZORERIE ŞI │
│străinătate. │OPERAŢIUNI │
│ │INTERBANCARE" │
├───────────────────────┼──────────────┤
│342 - operaţiunile │ │
│efectuate între Casa │ │
│Centrală şi │341 "Decontări│
│subunităţile sale, cât │intrabancare" │
│şi între subunităţile │ │
│respective │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


        Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
        351 - Beneficii ale angajaţilor
        3511 - Indemnizaţii şi salarii datorate
        3512 - Absenţe pe termen scurt compensate
        3513 - Participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
        3514 - Beneficii nemonetare
        35141 - Angajaţi ajutoare materiale datorate
        35149 - Alte beneficii nemonetare

        3515 - Avansuri acordate angajaţilor
        3516 - Beneficii ale angajaţilor neridicate
        3517 - Reţineri din salarii datorate terţilor
        3518 - Alte beneficii ale angajaţilor
        35181 - Beneficii postangajare
        35182 - Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        35183 - Beneficii pentru terminarea contractului de muncă

        3519 - Alte datorii şi creanţe în legatură cu angajaţii
        35191 - Alte datorii în legatură cu angajaţii
        35192 - Alte creanţe în legatură cu angajaţii


        CONŢINUT:
        3511 - decontări cu angajaţii privind drepturile salariale cuvenite acestuia, inclusiv sporurile, adaosurile şi premiile achitate din fondul de salarii etc.;
        3512 - contravaloarea absenţelor compensate pe termen scurt (cum sunt concediul anual plătit şi concediul medical plătit de către angajator), atunci când compensarea absenţelor se aşteaptă să aibă loc în termen de 12 luni de la finalul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză;
        3513 - sume cuvenite angajaţilor, reprezentând prime şi alte sume similare acordate angajaţilor din profitul realizat potrivit prevederilor legale;
        35141 - beneficii nemonetare acordate angajaţilor, cum sunt cazarea, autoturisme, bunuri sau servicii gratuite, etc.;
        35149 - alte beneficii nemonetare acordate angajaţilor;
        3515 - avansurile acordate angajaţilor;
        3516 - beneficiile angajaţilor neridicate în termenul legal;
        3517 - reţineri şi popriri din remuneraţii, datorate terţilor;
        35181 - beneficii postangajare sub forma pensiilor şi altor beneficii aferente pensionării, asigurări de viaţă, asistenţă medicală, etc;
        35182 - alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor sub forma indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă de lungă durată, participarea la profit, prime şi compensaţii amânate care nu sunt plătite integral în curs de 12 luni, etc;
        35183 - beneficii pentru terminarea contractului de muncă;
        3519 - alte datorii şi creanţe în legătură cu angajaţii.


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează│
│ │în conturile:│
├────────────────────────┼─────────────┤
│3514, 3519 - Creanţele │Grupa 20 │
│având caracterul unui │"CREDITE │
│credit acordat, precum │ACORDATE │
│şi creditele acordate │CLIENTELEI" │
│angajaţilor │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


        Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
        352 - Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate
        3521 - Asigurări sociale
        35211 - Contribuţia unităţii la asigurările sociale
        35212 - Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale
        35213 - Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
        35214 - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

        3522 - Ajutor de şomaj
        35221 - Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
        35222 - Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj

        3526 - Alte datorii şi creanţe sociale
        35261 - Alte datorii sociale
        35262 - Alte creanţe sociale


        CONŢINUT:
        3521 - decontările privind contribuţia angajatorului şi a angajaţilor la asigurările sociale, precum şi contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate;
        3522 - decontările privind ajutorul de şomaj datorat de angajator, precum şi de angajaţi, potrivit legii;
        3526 - datoriile de achitat sau creanţele de încasat în contul asigurărilor sociale aferente exerciţiului în curs, precum şi plata acestora.


        Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
        353 - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate
        3531 - Impozitul pe profit
        35311 - Impozitul pe profit curent
        35312 - Impozitul pe profit amânat

        3532 - Taxa pe valoarea adăugată
        35323 - TVA de plată
        35324 - TVA de recuperat
        35326 - TVA deductibilă
        35327 - TVA colectată
        35328 - TVA neexigibilă

        3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor
        3534 - Subvenţii guvernamentale de primit
        3536 - Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
        3538 - Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate
        3539 - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
        35391 - Alte datorii faţă de bugetul statului
        35392 - Alte creanţe privind bugetul statului


        CONŢINUT:
        3531 - decontările cu bugetul statului privind impozitul pe profit;
        35311 - impozitul pe profit calculat în conformitate cu legislaţia fiscală privind impozitul pe profit;
        35312 - impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IAS 12;
        3532 - decontările cu bugetul statului privind taxa pe valoare adăugată;
        35323 - taxa pe valoarea adăugată de plătit bugetului statului;
        35324 - taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului;
        35326 - taxa pe valoare adăugată deductibilă, potrivit legii;
        35327 - taxa pe valoare adăugată colectată, potrivit legii;
        35328 - taxa pe valoare adăugată neexigibilă, potrivit legii;
        3533 - impozitul pe veniturile de natura salariilor şi altor drepturi similare, datorat bugetului statului;
        3534 - subvenţii guvernamentale de primit;
        3536 - decontările cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe;
        3538 - datoriile şi vărsămintele efectuate către alte organisme publice, potrivit legii (contribuţia instituţiei de credit pentru constituirea fondului de garantare a depozitelor bancare, fondului de rezoluţie bancară etc.);
        3539 - alte datorii şi creanţe cu bugetul statului.


        Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI
        354 - Dividende de plată
        355 - Debitori diverşi
        3551 - Depozite de garanţii vărsate
        35511 - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente derivate
        35512 - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente derivate
        35516 - Alte depozite

        3552 - Debitori din avansuri spre decontare
        3553 - Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar
        3556 - Alţi debitori diverşi
        3557 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        35571 - Creanţe ataşate
        35572 - Sume de amortizat


        356 - Creditori diverşi
        3561 - Depozite de garanţii pentru leasing
        3562 - Alte depozite de garanţii primite
        3566 - Alţi creditori diverşi
        3567 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        35671 - Datorii ataşate
        35672 - Sume de amortizat


        357 - Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie
        3571 - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie
        3572 - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie

        CONŢINUT:
        354 - dividendele datorate acţionarilor sau asociaţilor corespunzător aportului la capital;
        355 - creanţele instituţiei de credit în legătură cu terţii;
        3551 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni în cont propriu sau în contul clienţilor în cadrul operaţiunilor cu instrumente derivate, precum şi depozite de garanţii şi cauţiuni constituite potrivit convenţiilor încheiate (pentru energie electrică, apă, canal etc.);
        3552 - avansurile spre decontare, în numerar, acordate angajaţilor de către instituţia de credit;
        3553 - dividende repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar, şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale;
        3556 - creanţe aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc.);
    - valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate;
    – dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
    – alte sume de încasat de la debitori diverşi;

        3557 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente debitorilor diverşi;
        35571 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă debitorilor diverşi;
        35572 - alte sume aferente debitorilor diverşi, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        356 - datoriile instituţiei de credit în legătură cu terţii;
        3561 - depozite de garanţii primite în cadrul operaţiunilor de leasing;
        3562 - depozite de garanţii primite de la terţi pentru operaţiuni realizate în numele acestora cu instrumente derivate;
        3566 - datorii aferente bunurilor achiziţionate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc.);
    - sume încasate şi necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate";
    – dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
    – alte sume datorate creditorilor diverşi;

        3567 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creditorilor diverşi;
        35671 - dobânda, calculată şi neajunsă la scadenţă în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditorilor diverşi;
        35672 - alte sume aferente creditorilor diverşi, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        357 - valoarea creanţelor şi datoriilor rezultate din activităţi controlate în comun şi din utilizarea de active controlate în comun, în situaţia în care instituţia de credit are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie.


        Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI ŞI ASIMILATE
        361 - Active deţinute în vederea vânzării
        3611 - Valori din aur, metale şi pietre preţioase
        3612 - Alte active deţinute în vederea vânzării
        3613 - Bunuri la valoarea justă

        362 - Materiale şi alte consumabile
        3621 - Materiale
        3622 - Alte consumabile

        363 - Active imobilizate deţinute în vederea vânzării
        CONŢINUT:
        3611 - stocuri reprezentând valori de aur, metale şi pietre preţioase, inclusiv cele aflate la terţi sau în curs de aprovizionare;
        3612 - bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor, precum şi alte bunuri, destinate vânzării, inclusiv cele aflate la terţi sau în curs de aprovizionare;
    - bancnote şi monede româneşti şi străine, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi înregistrate în contul 101 "Casa";

        3613 - bunuri deţinute în vederea vânzării, evaluate la valoarea justă;
        362 - stocuri sub formă de materiale şi alte consumabile ce urmează a fi utilizate de către instituţia de credit în activitatea proprie;
    - bonuri valorice, timbre fiscale şi poştale, tichete şi bilete de călătorie, bilete de tratament şi odihnă etc.

        363 - active imobilizate (sau grupuri destinate cedării) clasificate drept deţinute în vederea vânzării;


        Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
        371 - Valori primite la încasare
        372 - Conturi de ajustare
        3721 - Poziţie de schimb
        3722 - Contravaloarea poziţiei de schimb
        3723 - Conturi de ajustare valută
        3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului

        CONŢINUT:
        371 - cecuri şi alte valori primite la încasare pentru care creditarea conturilor se face imediat;
        3721, 3722 - conturi de legătură între contabilitatea în valută şi contabilitatea în lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii şi capitaluri proprii, prin înregistrarea în contul de rezultate sau conturile de capitaluri proprii a câştigurilor sau pierderilor aferente evaluării operaţiunilor în valută din bilanţ şi a operaţiunilor de schimb la vedere;
        3723 - contrapartida rezultatului provenind din evaluarea angajamentelor privind operaţiunile de schimb la vedere (contul 931);
        3729 - contrapartida rezultatului provenit din evaluarea operaţiunilor privind angajamentele cu titlurile (grupa 92);
    - alte ajustări privind elementele din afara bilanţului.        Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
        375 - Cheltuieli înregistrate în avans
        376 - Venituri înregistrate în avans
        377 - Cheltuieli de plătit
        378 - Venituri de primit
        379 - Subvenţii guvernamentale şi alte conturi de regularizare
        3791 - Subvenţii guvernamentale
        37911 - Subvenţii privind activele
        37912 - Subvenţii privind veniturile
        37913 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii

        3799 - Alte conturi de regularizare

        CONŢINUT:
        375 - cheltuieli efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare (comisioane şi alte sume plătite aferente angajamentelor în afara bilanţului, abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, poliţele de asigurare etc.);
        376 - venituri înregistrate în avans aferente perioadelor/exerciţiilor financiare viitoare (comisioane şi alte sume încasate aferente angajamentelor în afara bilanţului, sumele facturate sau încasate din chirii, asigurări, comisioane etc.), valoarea subvenţiilor pentru venituri aferente perioadelor viitoare etc.;
        377 - datorii aferente cheltuielilor de plătit care nu se regăsesc în conturile de datorii ataşate: telefon, electricitate, comisioane pentru angajamente din afara bilanţului etc.;
        378 - creanţe din venituri de primit care nu se regăsesc în conturile de creanţe ataşate: comisioane pentru angajamente din afara bilanţului etc.;
        3791 - sumele alocate reprezentând subvenţii aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor şi împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
        3799 - alte operaţiuni de regularizat, care nu se regăsesc în conturile 375 - 378.


        Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        381 - Active financiare restante
        3811 - Active financiare restante
        3817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        38171 - Creanţe ataşate
        38172 - Sume de amortizat


        382 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        3821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        3827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        38271 - Creanţe ataşate
        38272 - Sume de amortizat


        383 - Active financiare depreciate la data raportării
        3831 - Active financiare depreciate la data raportării
        3837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        38371 - Creanţe ataşate
        38372 - Sume de amortizat


        384 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        3841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        3847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        38471 - Creanţe ataşate
        38472 - Sume de amortizat


        385 - Active aferente unui contract - abordarea simplificată
        3851 - Active aferente unui contract
        3857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        38571 - Creanţe ataşate
        38572 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        3811 - valoarea titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        38171 - dobânzi aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        38172 - alte sume aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        3821 - valoarea titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        38271 - dobânzi aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        38272 - alte sume aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, şi/sau dobânzilor aferente acestora, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        3831 - valoarea titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, depreciate la data raportării;
        38371 - dobânzi aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, depreciate la data raportării;
        38372 - alte sume aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la data raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        3841 - valoarea titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        38471 - dobânzi aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        38472 - alte sume aferente titlurilor, altor active financiare, creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract, şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        3851 - active aferente unui contract pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        38571 - dobânzi aferente activelor aferente unui contract pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        38572 - alte sume privind activele aferente unui contract şi/sau dobânzile aferente acestora pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAŢIUNILOR DIVERSE ŞI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ŞI ALTE AJUSTĂRI
        391 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat
        3911 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        3912 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        39121 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        39122 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        3913 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        392 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract şi alte ajustări
        3921 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        3922 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        39221 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        39222 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        39223 - Pierderi aşteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată

        3923 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        3927 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        3929 - Alte ajustări

        393 - Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi activelor asimilate
        CONŢINUT:
        3911 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat;
        39121 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        39122 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat depreciate la data raportării;
        3913 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă, aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        3921 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract;
        39221 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        39222 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract depreciate la data raportării;
        39223 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă privind activele aferente unui contract pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        3923 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă aferente creanţelor din operaţiuni diverse şi activelor aferente unui contract depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        3927 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate;
        3929 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor din operaţiuni diverse, a datoriilor constituite prin titluri evaluate la cost amortizat, precum şi a altor datorii financiare din operaţiuni diverse (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat);
        393 - ajustări pentru deprecierea stocurilor şi activelor asimilate.    CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE
        Clasa 4 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează creditele subordonate, titlurile de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate, în entităţi controlate în comun, dotările pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizările în curs, imobilizările necorporale şi corporale, inclusiv amortizările aferente acestora, precum şi creanţele şi datoriile aferente operaţiunilor de leasing.
        Din CLASA 4 "ACTIVE IMOBILIZATE" fac parte următoarele grupe de conturi:
        Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
        Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPARE DEŢINUTE ÎN FILIALE, ÎN ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ÎN ENTITĂŢI CONTROLATE ÎN COMUN
        Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE
        Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS
        Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE, CORPORALE ŞI ACTIVE REPREZENTÂND DREPTUL DE UTILIZARE
        Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
        Grupa 47 - LEASING
        Grupa 48 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE ACTIVELOR IMOBILIZATE ŞI ALTE AJUSTĂRI

        Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
        401 - Credite subordonate la termen
        402 - Credite subordonate pe durată nedeterminată
        407 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        4071 - Creanţe ataşate
        4072 - Sume de amortizat

        408 - Dobânzi de plătit care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
        CONŢINUT:
        401 - credite subordonate care au fixată, în momentul acordării, o dată de rambursare;
        402 - creanţe de natura creditelor subordonate ale căror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor condiţii sau preavize menţionate în contracte;
        407 - creanţe ataşate şi sume de amortizat, aferente creditelor subordonate;
        4071 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creditelor subordonate;
        4072 - alte sume aferente creditelor subordonate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        408 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a creditelor subordonate (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective).


┌─────────────┬────────────────────────┐
│Nu se │Se înregistrează în │
│înregistrează│conturile: │
│în conturile:│ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │3011 "Active financiare │
│ │deţinute în vederea │
│ │tranzacţionării" 303 │
│401 - │"Active financiare │
│Titlurile │evaluate la valoarea │
│subordonate │justă prin alte elemente│
│ │ale rezultatului global"│
│ │304 "Instrumente de │
│ │datorie la cost │
│ │amortizat" │
├─────────────┼────────────────────────┤
│401, 402 - │ │
│Fonduri puse │121 "Conturi de │
│la dispoziţia│corespondent la │
│sucursalelor │instituţii de credit │
│pentru │(nostro)" │
│operaţiuni │ │
│curente │ │
└─────────────┴────────────────────────┘


        Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPARE DEŢINUTE ÎN FILIALE, ÎN ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ÎN ENTITĂŢI CONTROLATE ÎN COMUN
        411 - Titluri contabilizate la cost
        4111 - Titluri de participare deţinute în filiale
        4112 - Titluri de participare deţinute în entităţi asociate
        4113 - Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun

        412 - Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        4121 - Titluri de participare deţinute în filiale
        4122 - Titluri de participare deţinute în entităţi asociate
        4123 - Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun

        413 - Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        4131 - Titluri de participare deţinute în filiale
        4132 - Titluri de participare deţinute în entităţi asociate
        4133 - Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun

        CONŢINUT:
        411 - titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, contabilizate la cost;
        412 - titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
        413 - titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.


        Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE
        421 - Dotări pentru unităţile proprii din străinătate
        CONŢINUT:
        421 - fondurile transferate în străinătate, pentru a fi puse, cu titlu permanent la dispoziţia unităţilor proprii din străinătate.


        Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS
        431 - Imobilizări necorporale în curs
        432 - Imobilizări corporale în curs
        4321 - Amenajări de terenuri şi construcţii
        4322 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
        4323 - Alte imobilizări corporale

        CONŢINUT:
        431 - costul imobilizărilor necorporale în curs de execuţie sau în curs de aprovizionare;
        432 - costul imobilizărilor corporale în curs de execuţie sau în curs de aprovizionare.


        Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE, CORPORALE ŞI ACTIVE REPREZENTÂND DREPTUL DE UTILIZARE
        441 - Imobilizări necorporale
        4411 - Fondul comercial
        4419 - Alte imobilizări necorporale

        442 - Imobilizări corporale
        4421 - Terenuri şi amenajări de terenuri
        44211 - Terenuri
        44212 - Amenajări de terenuri

        4422 - Construcţii
        4423 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
        4424 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
        4425 - Investiţii imobiliare

        443 - Active reprezentând dreptul de utilizare
        CONŢINUT:
        4411 - valoarea fondului comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi;
        4419 - valoarea altor imobilizări necorporale;
        4421 - valoarea terenurilor şi a investiţiilor efectuate pentru amenajarea acestora;
        4422 - valoarea construcţiilor;
        4423 - valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport;
        4424 - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale;
        4425 - valoarea investiţiilor imobiliare;
        443 - active reprezentând dreptul de utilizare în cadrul contractelor de leasing.


        Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
        461 - Amortizări privind imobilizările necorporale şi corporale
        4611 - Amortizarea imobilizărilor necorporale
        4612 - Amortizarea imobilizărilor corporale
        46121 - Amortizarea amenajărilor de terenuri
        46122 - Amortizarea construcţiilor
        46123 - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
        46124 - Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale)
        46125 - Amortizarea investiţiilor imobiliare


        462 - Amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare
        CONŢINUT:
        4611 - sume rezultate din alocarea sistematică a valorii amortizabile a unei imobilizări necorporale de-a lungul duratei sale de viaţă utilă;
        4612 - sume rezultate din alocarea sistematică a valorii amortizabile a unei imobilizări corporale de-a lungul duratei sale de viaţă utilă;
        462 - amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare în cadrul contractelor de leasing.


        Grupa 47 - LEASING
        471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
        4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale
        4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
        4713 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active
        4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        47171 - Creanţe ataşate
        47172 - Sume de amortizat


        472 - Datorii din operaţiuni de leasing
        4721 - Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări necorporale
        4722 - Datorii din operaţiuni de leasing cu imobilizări corporale
        4723 - Datorii din operaţiuni de leasing cu alte active
        4727 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        47271 - Datorii ataşate
        47272 - Sume de amortizat


        473 - Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
        4731 - Dobânzi de încasat
        4732 - Dobânzi de plătit

        CONŢINUT:
        4711 - creanţe reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor necorporale, date în regim de leasing financiar;
        4712 - creanţe reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor corporale, date în regim de leasing financiar;
        4713 - creanţe reprezentând principal aferente altor active date în regim de leasing financiar;
        4717 - creanţe reprezentând dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
        47171 - dobânda calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
        47172 - alte sume aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        4721 - datorii reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor necorporale primite în regim de leasing;
        4722 - datorii reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor corporale primite în regim de leasing;
        4723 - datorii reprezentând principal aferente altor active primite în regim de leasing;
        4727 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, şi sume de amortizat, aferente datoriilor din operaţiuni de leasing;
        47271 - dobânda calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă datoriilor din leasing;
        47272 - alte sume aferente datoriilor din operaţiuni de leasing care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        4731 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);
        4732 - dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare din operaţiuni de leasing (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective).


        Grupa 48 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ŞI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE
        481 - Active financiare restante
        4811 - Active financiare restante
        4817 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        48171 - Creanţe ataşate
        48172 - Sume de amortizat


        482 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        4821 - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        4827 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        48271 - Creanţe ataşate
        48272 - Sume de amortizat


        483 - Active financiare depreciate la data raportării
        4831 - Active financiare depreciate la data raportării
        4837 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        48371 - Creanţe ataşate
        48372 - Sume de amortizat


        484 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        4841 - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        4847 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        48471 - Creanţe ataşate
        48472 - Sume de amortizat


        485 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată
        4851 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
        4857 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
        48571 - Creanţe ataşate
        48572 - Sume de amortizat


        CONŢINUT:
        4811 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        48171 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        48172 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        4821 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar) pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        48271 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        48272 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        4831 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar) depreciate la data raportării;
        48371 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar) depreciate la data raportării;
        48372 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la data raportării, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        4841 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar) depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        48471 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        48472 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        4851 - creanţe din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        48571 - dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        48572 - alte sume privind creanţele din operaţiuni de leasing financiar şi/sau dobânzile aferente acestora pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.


        Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ŞI PIERDERI AŞTEPTATE AFERENTE ACTIVELOR IMOBILIZATE ŞI ALTE AJUSTĂRI
        491 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun
        492 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor şi activelor reprezentând dreptul de utilizare
        4921 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs
        49211 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs
        49212 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs

        4922 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
        49221 - Ajustări pentru deprecierea fondului comercial
        49222 - Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale

        4923 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
        49231 - Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
        49232 - Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
        49233 - Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
        49234 - Ajustări pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale)
        49235 - Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare

        4924 - Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        493 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel individual, şi alte ajustări
        4931 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        4932 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        49321 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        49322 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        49323 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată

        4933 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        4937 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        4939 - Alte ajustări

        494 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv
        4941 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        4942 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        49421 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        49422 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        49423 - Pierderi aşteptate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată

        4943 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        495 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, calculate la nivel individual, şi alte ajustări
        4951 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        4952 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        49521 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        49522 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        4953 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială
        4957 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
        4959 - Alte ajustări

        496 - Ajustări pentru pierderi aşteptate aferente creanţelor din active imobilizate, calculate la nivel colectiv
        4961 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        4962 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă
        49621 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        49622 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

        4963 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială

        CONŢINUT:
        491 - ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, contabilizate la cost;
        492 - ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs, a imobilizărilor necorporale, a imobilizărilor corporale şi a activelor reprezentând dreptul de utilizare;
        4931 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
        49321 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        49322 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la data raportării;
        49323 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        4933 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        4937 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, depreciate;
        4939 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat);
        4941 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;
        49421 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        49422 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la data raportării;
        49423 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor aşteptate;
        4943 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        4951 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate;
        49521 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        49522 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la data raportării;
        4953 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        4957 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate, depreciate;
        4959 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe din active imobilizate (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru pierderi aşteptate, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat);
        4961 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate;
        49621 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        49622 - ajustări pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la data raportării;
        4963 - ajustări pentru modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente creditelor şi altor creanţe din active imobilizate depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale.    CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE
        Clasa 5 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează fondurile aflate la dispoziţia instituţiei de credit, alte elemente de capitaluri proprii, datoriile subordonate, provizioanele, rezultatul reportat, precum şi rezultatul exerciţiului financiar.
        Din CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE" fac parte următoarele grupe de conturi:
        Grupa 50 - CAPITAL
        Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
        Grupa 52 - ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII
        Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
        Grupa 55 - PROVIZIOANE
        Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
        Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

        Grupa 50 - CAPITAL
        501 - Capital social
        5011 - Capital subscris nevărsat
        5012 - Capital subscris vărsat

        502 - Elemente asimilate capitalului
        503 - Acţiuni proprii
        504 - Ajustări ale capitalului social/capitalului de dotare
        508 - Acţionari sau asociaţi
        CONŢINUT:
        501 - capitalul social subscris cu ocazia constituirii instituţiei de credit sau a majorării capitalului social, precum şi reducerile capitalului social, efectuate potrivit prevederilor legale;
        5011 - capitalul social subscris şi nevărsat de acţionarii sau asociaţii instituţiei de credit cu ocazia constituirii acesteia sau a majorării capitalului social;
        5012 - capitalul social subscris şi vărsat de acţionarii sau asociaţii instituţiei de credit, precum şi reducerile capitalului social efectuate potrivit prevederilor legale;
        502 - fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie sucursalelor din România ale instituţiilor de credit al căror sediu se află în străinătate; sucursalele din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, înregistrează cu ajutorul acestui cont, în contabilitatea proprie, fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziţie de instituţiile de credit din România de care aparţin;
        503 - valoarea acţiunilor proprii răscumpărate, potrivit legii;
        504 - valoarea ajustărilor aferente capitalului social/capitalului de dotare, rezultată, în principal, din:
    - diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/capitalului de dotare;
    – ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat);

        508 - decontările cu acţionarii sau asociaţii privind capitalul social.


        Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE
        511 - Prime de capital
        5111 - Prime de emisiune
        5112 - Prime de fuziune
        5113 - Prime de aport
        5114 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
        5119 - Alte prime

        512 - Rezerve legale
        5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
        5122 - Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit

        513 - Rezerve statutare sau contractuale
        514 - Rezerve pentru riscuri bancare
        5141 - Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
        5142 - Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit
        5143 - Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale

        516 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor
        5161 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale
        5162 - Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale
        5163 - Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizare

        517 - Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit
        5171 - Rezerva de întrajutorare
        5172 - Rezerva mutuală de garantare
        51721 - Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
        51722 - Rezerva mutuală de garantare constituită din cotizaţiile cooperativelor de credit afiliate


        519 - Alte rezerve
        CONŢINUT:
        5111 - diferenţa între valoarea de emisiune a noilor acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora;
        5112 - diferenţa pozitivă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante;
        5113 - diferenţa între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi;
        5114 - diferenţa între valoarea contabilă a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea nominală a acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor depăşeşte valoarea acţiunilor corespunzătoare;
        5119 - alte prime de capital;
        512 - rezervele constituite din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, precum şi din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit, în cotele şi limitele prevăzute de lege;
        513 - rezervele constituite din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor din actul constitutiv al instituţiei de credit;
        514 - rezerva generală pentru riscul de credit, constituită, până la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2003, din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în cotele şi limitele prevăzute de lege;
    - rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor;
    – rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale, constituită, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004 până la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2006, din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (în măsura în care sumele repartizate se regăsesc în profitul net), în cotele şi limitele prevăzute de lege;

        5161 - rezerve aferente diferenţelor rezultate în urma reevaluărilor imobilizărilor necorporale;
        5162 - rezerve aferente diferenţelor rezultate în urma reevaluărilor imobilizărilor corporale;
        5163 - rezerve aferente diferenţelor rezultate în urma reevaluărilor activelor reprezentând dreptul de utilizare în cadrul contractelor de leasing;
        5171 - rezerva de întrajutorare constituită de către cooperativele de credit din profitul contabil determinat după deducerea impozitului pe profit, în cotele şi limitele prevăzute de lege;
        5172 - rezerva mutuală de garantare constituită la nivelul casei centrale din sumele plătite de cooperativele de credit afiliate reprezentând cotizaţii pentru constituirea acestor rezerve, precum şi din sumele repartizate din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în cotele şi limitele prevăzute de lege;
        519 - alte rezerve constituite potrivit prevederilor legale sau hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.


        Grupa 52 - ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII
        521 - Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        522 - Diferenţe din modificarea valorii juste, nete de deprecieri cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        5221 - Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii
        5222 - Diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor
        5223 - Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor
        52231 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        52232 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ
        52233 - Pierderi aşteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
        52234 - Modificări ale pierderilor aşteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoaşterea iniţială


        523 - Diferenţe privind contabilitatea de acoperire
        5231 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea eficientă)
        5232 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii
        5233 - Diferenţe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite
        5234 - Diferenţe privind instrumentele de acoperire (elemente nedesemnate)

        524 - Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat
        5241 - Impozit pe profit curent
        5242 - Impozit pe profit amânat

        525 - Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii
        526 - Diferenţe aferente activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării
        527 - Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
        528 - Diferenţe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare
        529 - Alte conturi de capitaluri proprii
        5291 - Alte elemente de capitaluri proprii rezultate în urma fuziunii
        5292 - Alte conturi de capitaluri proprii

        CONŢINUT:
        521 - diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
        522 - diferenţe din modificarea valorii juste, nete de deprecierile cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
        5221 - diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun), evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
        5222 - diferenţe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
        52231 - pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
        52232 - pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar nu sunt depreciate;
        52233 - pierderi aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, depreciate la data raportării;
        52234 - modificări ale pierderilor aşteptate pe durata de viaţă aferente instrumentelor de datorie şi creditelor şi creanţelor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale;
        5231 - partea eficientă a diferenţelor din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate;
        5232 - diferenţe din evaluarea instrumentelor de acoperire a valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
        5233 - diferenţe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperite în cadrul unei relaţii de acoperire a valorii juste, care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
        5234 - diferenţe privind elementele nedesemnate ale instrumentelor de acoperire;
        524 - valoarea impozitului pe profit curent şi a impozitului pe profit amânat recunoscută în alte elemente ale rezultatului global;
        525 - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni;
    - diferenţa dintre valoarea de piaţă a instrumentelor de capitaluri proprii şi suma plătită de către angajaţi în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni;

        526 - diferenţe aferente activelor imobilizate (sau grupurilor destinate cedării) clasificate drept deţinute în vederea vânzării, înregistrate în alte elemente ale rezultatului global;
        527 - componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse;
        528 - diferenţe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
        529 - alte elemente ale rezultatului global, precum şi alte sume înregistrate în conturile de capitaluri proprii, care nu se regăsesc în conturile 516, 521 - 527;
        5291 - diferenţa negativă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante;
        5292 - alte elemente ale rezultatului global, precum şi alte sume înregistrate în conturile de capitaluri proprii, care nu se regăsesc în conturile 516, 521-527 şi care nu sunt rezultate în urma fuziunii.


        Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
        531 - Datorii subordonate la termen
        5311 - Titluri subordonate la termen
        5312 - Împrumuturi subordonate la termen

        532 - Datorii subordonate pe durată nedeterminată
        5321 - Titluri subordonate pe durată nedeterminată
        5322 - Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată

        537 - Datorii ataşate şi sume de amortizat
        5371 - Datorii ataşate
        5372 - Sume de amortizat

        538 - Dobânzi de încasat care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective
        CONŢINUT:
        531 - împrumuturi primite la termen, a căror rambursare, în caz de lichidare a instituţiei de credit, nu este posibilă decât după plata celorlalţi creanţieri;
        5311 - împrumuturi subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri;
        5312 - împrumuturi subordonate la termen primite, nereprezentate printr-un titlu;
        532 - împrumuturi primite pe durată nedeterminată, a căror rambursare, în caz de lichidare a instituţiei de credit, nu este posibilă decât după plata celorlalţi creanţieri;
        5321 - împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată, primite pe baza emisiunilor de titluri;
        5322 - împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată primite, nereprezentate printr-un titlu;
        537 - datorii ataşate şi sume de amortizat, aferente datoriilor subordonate;
        5371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înţelegerile contractuale, aferentă datoriilor subordonate;
        5372 - alte sume aferente datoriilor subordonate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;
        538 - dobânzi de încasat reprezentând remunerarea pozitivă a datoriilor subordonate (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective).


        Grupa 55 - PROVIZIOANE
        551 - Provizioane pentru angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date
        5511 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel individual
        55111 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        55112 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă

        5512 - Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel colectiv
        55121 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        55122 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă

        5513 - Provizioane pentru garanţii financiare date, calculate la nivel individual
        55131 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        55132 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă

        5514 - Provizioane pentru garanţii financiare date, calculate la nivel colectiv
        55141 - Pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni
        55142 - Pierderi aşteptate pe durata de viaţă

        5515 - Provizioane pentru alte angajamente date
        5516 - Alte provizioane pentru garanţii financiare date

        552 - Provizioane pentru beneficiile angajaţilor
        5521 - Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt
        5522 - Provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit
        5523 - Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare
        5525 - Provizioane pentru alte beneficii postangajare
        5526 - Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        5527 - Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă
        5529 - Provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor

        553 - Provizioane pentru litigii
        554 - Provizioane pentru restructurare
        555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
        559 - Alte provizioane
        CONŢINUT:
        55111 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual aferente angajamentelor de creditare date, înregistrate în afara bilanţului;
        55112 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente angajamentelor de creditare date, înregistrate în afara bilanţului;
        55121 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv aferente angajamentelor de creditare date, înregistrate în afara bilanţului;
        55122 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente angajamentelor de creditare date, înregistrate în afara bilanţului;
        55131 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel individual aferente garanţiilor financiare date, înregistrate în afara bilanţului;
        55132 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel individual aferente garanţiilor financiare date, înregistrate în afara bilanţului;
        55141 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe următoarele 12 luni calculate la nivel colectiv aferente garanţiilor financiare date, înregistrate în afara bilanţului;
        55142 - provizioane pentru pierderi aşteptate pe durata de viaţă calculate la nivel colectiv aferente garanţiilor financiare date, înregistrate în afara bilanţului;
        5515 - provizioane pentru alte angajamente date, înregistrate în afara bilanţului;
        5516 - provizioane pentru garanţii financiare date care nu fac obiectul recunoaşterii pierderilor aşteptate, înregistrate în afara bilanţului;
        5521 - provizioanele constituite pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt;
        5522 - provizioane constituite pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit;
        5523 - provizioane constituite pentru pensii şi alte obligaţii similare;
        5525 - provizioane constituite pentru alte beneficii postangajare;
        5526 - provizioane constituite pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor;
        5527 - provizioane constituite pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă;
        5529 - provizioane constituite pentru alte beneficii ale angajaţilor;
        553 - provizioanele constituite pentru cauze legale în curs de soluţionare şi alte litigii;
        554 - provizioane constituite pentru restructurare;
        555 - provizioane constituite pentru demontarea şi mutarea imobilizărilor corporale, precum şi pentru restaurarea amplasamentelor;
        559 - alte provizioane.


        Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT
        581 - Rezultatul reportat
        5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită
        5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IFRS, mai puţin IAS 29
        5813 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29
        5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
        5815 - Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile
        5816 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
        5817 - Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilităţii
        58171 - Rezultatul reportat din provizioane specifice
        58172 - Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puţin ajustarea la inflaţie
        58173 - Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29


        CONŢINUT:
        5811 - rezultatul sau părţi din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizate de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor;
        5812 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de aplicarea pentru prima dată a IFRS, altele decât IAS 29, asupra perioadelor anterioare primei perioade de aplicare a IFRS;
        5813 - ajustări aferente primului an de aplicare a IAS 29, care au fost înregistrate în baza Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1982/5/2001;
        5814 - rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor;
        5815 - rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile;
        5816 - rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din diferenţe din reevaluare; 5817 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii;
        58171 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii reprezentând diferenţele nete dintre valoarea provizioanelor specifice, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, determinate la data de 31.12.2011 potrivit Regulamentului BNR nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajustările pentru depreciere evidenţiate la data de 01.01.2012 potrivit prevederilor IFRS, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite provizioane specifice;
    58172 - rezultatul reportat provenit din alte ajustări cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii, mai puţin ajustarea la inflaţie, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări, cum sunt: ajustări aferente provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, altele decât cele înregistrate în contul 58171; ajustări determinate de trecerea la aplicarea metodei dobânzii efective; repunerea în conturi bilanţiere a creanţelor evidenţiate în afara bilanţului care îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active; ajustări provenite din retratarea fondului comercial, a cheltuielilor de constituire şi alte ajustări;
        58173 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS ca bază a contabilităţii, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.


        Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
        591 - Profit sau pierdere
        592 - Repartizarea profitului
        CONŢINUT:
        591 - profitul sau pierderea realizată în exerciţiul financiar curent;
        592 - profitul realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat, potrivit legii.    CLASA 6 - CHELTUIELI
        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        601 - Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare
        6011 - Dobânzi la Banca Naţională a României
        6012 - Dobânzi la conturile de corespondent
        6013 - Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit
        60131 - Dobânzi la depozitele la vedere
        60132 - Dobânzi la depozitele la termen
        60133 - Dobânzi la depozitele colaterale
        60134 - Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare

        6014 - Dobânzi la împrumuturile de la instituţii de credit
        60141 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
        60142 - Dobânzi la împrumuturile la termen

        6015 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
        60151 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
        60152 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
        60153 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
        60154 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen

        6016 - Cheltuieli cu operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        60161 - Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate
        60162 - Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate
        60163 - Dobânzi la împrumuturile de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        60164 - Dobânzi privind alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
        60169 - Comisioane

        6017 - Alte cheltuieli cu dobânzile
        6019 - Comisioane

        CONŢINUT:
        6011 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţională a României;
        6012 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile de corespondent (loro);
        6013 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente depozitelor constituite de alte instituţii de credit;
        6014 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la alte instituţii de credit;
        6015 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente operaţiunilor repo şi titlurilor date cu împrumut;
        60161 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate;
        60162 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente depozitelor constituite de organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
        60163 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
        60164 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente altor sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei;
        60169 - comisioane aferente operaţiunilor între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei, recunoscute pe cheltuieli pe măsură ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative;
        6017 - alte dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile de trezorerie şi interbancare;
    - cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare privind operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;

        6019 - comisioane aferente operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, recunoscute pe cheltuieli pe măsură ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


┌─────────────────┬────────────────────┐
│Nu se │Se înregistrează în │
│înregistrează în │conturile: │
│conturile: │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│6011 - Dobânzi şi│ │
│vărsăminte │ │
│asimilate │6014 "Dobânzi la │
│aferente │împrumuturile de la │
│împrumuturilor │instituţii de │
│primite de la │credit" │
│instituţiile de │ │
│credit │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│- Dobânzi şi │6015 - Dobânzi şi │
│vărsăminte │vărsăminte asimilate│
│asimilate │aferente │
│aferente │operaţiunilor repo │
│operaţiunilor │şi cu titluri date │
│repo efectuate cu│cu împrumut, │
│banca centrală │efectuate cu │
│ │clientela │
├─────────────────┼────────────────────┤
│6015 "Dobânzi la │6023 "Dobânzi la │
│operaţiunile repo│operaţiunile repo şi│
│şi titlurile date│titlurile date cu │
│cu împrumut" │împrumut" │
└─────────────────┴────────────────────┘


        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        602 - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela
        6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare
        60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
        60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen

        6023 - Dobânzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut
        60231 - Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta
        60232 - Dobânzi la operaţiunile repo la termen
        60233 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta
        60234 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen

        6024 - Dobânzi la conturile curente
        6025 - Dobânzi la conturile de depozite
        60251 - Dobânzi la depozitele la vedere
        60252 - Dobânzi la depozitele la termen
        60253 - Dobânzi la depozitele colaterale
        60254 - Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare

        6026 - Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii
        6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile
        6029 - Comisioane

        CONŢINUT:
        6022 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite de la instituţii financiare;
        6023 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente operaţiunilor repo şi titlurilor date cu împrumut;
        6024 - dobânzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise clientelei, precum şi cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă şi desfiinţate înainte de scadenţă, pentru care se acordă dobânda la vedere;
        6025 - dobânzi aferente depozitelor constituite de clientelă;
        6026 - dobânzi aferente depozitelor constituite de clientelă pe baza certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii ale clientelei;
        6027 - alte cheltuieli cu dobânzile şi vărsăminte asimilate aferente operaţiunilor cu clientela;
    - cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare privind operaţiunile cu clientela, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;

        6029 - comisioane aferente operaţiunilor cu clientela, recunoscute pe cheltuieli pe măsură ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Nu se înregistrează în │Se │
│conturile: │înregistrează│
│ │în conturile:│
├────────────────────────┼─────────────┤
│6023 - Dobânzi şi │6015 "Dobânzi│
│vărsăminte asimilate │la │
│aferente operaţiunilor │operaţiunile │
│repo şi cu titluri date │repo şi │
│cu împrumut, efectuate │titlurile │
│cu instituţiile de │date cu │
│credit │împrumut" │
└────────────────────────┴─────────────┘


        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        603 - Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
        6031 - Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        60311 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        60312 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
        60313 - Costuri de tranzacţionare

        6032 - Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        60321 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        60322 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
        60323 - Costuri de tranzacţionare

        6033 - Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
        6034 - Pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie la cost amortizat
        6035 - Pierderi aferente activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
        60351 - Pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
        60352 - Costuri de tranzacţionare

        6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
        60361 - Dobânzi privind certificatele de depozit
        60362 - Dobânzi privind carnetele şi libretele de economii
        60363 - Dobânzi privind obligaţiunile
        60364 - Dobânzi privind alte datorii constituite prin titluri

        6037 - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
        6039 - Comisioane

        CONŢINUT:
        60311 - pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun) evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionării;
        60312 - pierderi din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionării;
        60313 - costuri de tranzacţionare aferente achiziţiei activelor şi datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere întrucât sunt deţinute în vederea tranzacţionării;
        60321 - pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
        60322 - pierderi din evaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
        60323 - costuri de tranzacţionare aferente achiziţiei activelor şi datoriilor financiare desemnate de instituţia de credit ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
        6033 - pierderi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global reprezentând diferenţe nefavorabile din evaluare înregistrate anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere în momentul derecunoaşterii;
        6034 - pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat;
        60351 - pierderi din evaluarea şi cesiunea activelor financiare (inclusiv titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun) evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;
        60352 - costuri de tranzacţionare aferente achiziţiei activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării;
        60361 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite pe baza certificatelor de depozit negociabile emise;
        60362 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite pe baza carnetelor şi libretelor de economii negociabile emise;
        60363 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite pe baza obligaţiunilor emise;
        60364 - cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii constituite prin titluri negociabile emise;
        6037 - alte cheltuieli cu dobânzile şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, pierderi realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat şi cheltuieli diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;
    - cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;

        6039 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse, recunoscute pe cheltuieli pe măsură ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        604 - Cheltuieli cu operaţiunile de leasing
        6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing
        6042 - Cheltuieli cu chiriile
        6043 - Alte cheltuieli cu dobânzile
        6049 - Comisioane

        CONŢINUT:
        6041 - cheltuieli cu dobânzile (cheltuieli de finanţare aferente leasingului, alocate pe durata contractului de leasing), aferente datoriilor din operaţiuni de leasing;
        6042 - cheltuieli cu operaţiunile de leasing aferente contractelor pe termen scurt sau contractelor de leasing al căror activ suport este de valoare mică, pentru care locatarul alege să nu aplice recunoaşterea distinctă a contravalorii principalului şi a dobânzii;
        6043 - cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare privind operaţiunile de leasing, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;
        6049 - cheltuieli cu comisioane aferente operaţiunilor de leasing, recunoscute pe cheltuieli pe măsură ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate, creditele subordonate şi titlurile contabilizate la cost
        6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
        6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată
        6053 - Alte cheltuieli cu dobânzile
        6055 - Pierderi din cesiunea titlurilor contabilizate la cost
        6059 - Comisioane

        CONŢINUT:
        6051 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor subordonate la termen;
        6052 - cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor subordonate pe durată nedeterminată;
        6053 - cheltuieli cu dobânzile aferente creditelor subordonate, care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective;
        6055 - pierderi din cesiunea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, contabilizate la cost;
        6059 - comisioane privind datoriile subordonate, recunoscute pe cheltuieli pe măsură ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        606 - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb
        6061 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută
        6069 - Comisioane

        CONŢINUT:
        6061 - diferenţe de curs valutar nefavorabile recunoscute în profit sau pierdere, cu excepţia celor aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
        6069 - comisioane aferente operaţiunilor de schimb, recunoscute pe cheltuieli pe măsură ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative.


        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        607 - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate
        6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare
        60711 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit
        60712 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la clientelă

        6072 - Cheltuieli cu garanţiile financiare
        60721 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la instituţii de credit
        60722 - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la clientelă

        6074 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
        60741 - Pierderi privind instrumentele derivate pe rata dobânzii
        60742 - Pierderi privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii
        60743 - Pierderi privind instrumentele derivate pe cursul de schimb
        60744 - Pierderi privind instrumentele derivate pe riscul de credit
        60745 - Pierderi privind instrumentele derivate pe mărfuri
        60746 - Pierderi privind alte instrumente derivate
        60747 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate (partea ineficientă)
        60749 - Costuri de tranzacţionare

        6075 - Pierderi privind contabilitatea de acoperire
        60751 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste
        60752 - Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate
        60753 - Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste

        6076 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
        6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite

        CONŢINUT:
        6071 - comisioane privind angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit şi de la clientelă;
        6072 - cheltuieli privind garanţiile financiare primite de la instituţii de credit şi de la clientelă;
        60741-60746 - pierderi aferente instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
        60747 - pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate aferente părţii ineficiente a operaţiunii de acoperire;
        60749 - costurile de tranzacţionare aferente operaţiunilor cu instrumente derivate, recunoscute pe cheltuieli pe măsură ce sunt prestate serviciile sau la îndeplinirea unei prestaţii semnificative;
        60751 - pierderi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a valorii juste;
        60752 - pierderi aferente instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie şi a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate, transferate din alte elemente ale rezultatului global;
        60753 - pierderi din modificarea valorii juste a elementelor acoperite, atribuibile riscurilor acoperite, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste;
        6076 - cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate care îndeplinesc criteriile pentru a fi desemnate, din punct de vedere contabil, ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii;
        6077 - cheltuieli cu alte angajamente primite, care nu se regăsesc în conturile 6071 şi 6072.


        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
        608 - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare
        6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plată
        6087 - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare

        609 - Alte cheltuieli de exploatare
        CONŢINUT:
        6081 - cheltuieli referitoare la punerea la dispoziţie sau de gestiune a mijloacelor de plată, cuprinzând, în special: cheltuieli cu transferul valorilor, cheltuieli legate de valorile aflate în aşteptarea încasării, cheltuieli cu tipărirea carnetelor de cecuri şi a altor mijloace de plată, comisioane pentru asigurarea securităţii transportului valorilor;
        6087 - cheltuieli pe care instituţia de credit le suportă pentru prestările de servicii financiare conexe: obţinerea de informaţii (privind solvabilitatea sau poziţia financiară a clienţilor şi a instituţiilor de credit corespondente), comisioane aferente valorilor remise la încasare, cheltuieli cu reducerile sau bonificaţiile acordate terţilor şi alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare etc;
        609 - alte cheltuieli de exploatare (de ex. lipsurile la inventar).


        Grupa 61 - CHELTUIELI CU ANGAJAŢII
        611 - Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor
        6111 - Cheltuieli cu indemnizaţii şi salarii
        6112 - Cheltuieli cu absenţele pe termen scurt compensate
        6113 - Cheltuieli cu prime reprezentând participarea angajaţilor la profit şi alte sume similare
        6114 - Cheltuieli cu beneficiile nemonetare
        61141 - Cheltuieli cu tichetele de masă acordate angajaţilor
        61149 - Alte cheltuieli privind beneficiile nemonetare

        6115 - Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plăţilor pe bază de acţiuni
        6116 - Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaţilor
        61161 - Cheltuieli cu beneficiile postangajare
        61162 - Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
        61163 - Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncă


        612 - Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
        6121 - Contribuţia unităţii la asigurările sociale
        6122 - Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
        6123 - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
        6127 - Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

        617 - Alte cheltuieli privind angajaţii
        CONŢINUT:
        6111 - valoarea beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor sub forma indemnizaţiilor, salariilor şi a altor drepturi similare cuvenite angajaţilor;
        6112 - contravaloarea absenţelor compensate sub forma concediilor de odihna şi a concediilor medicale suportate de către angajator;
        6113 - valoarea primelor reprezentând participarea angajaţilor la profit şi alte sume similare;
        6114 - contravaloarea beneficiilor nemonetare acordate angajaţilor, sub forma tichetelor de masă, cazare, autoturisme, bunuri sau servicii gratuite, etc.
        6115 - cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plăţilor bazate pe acţiuni;
        61161 - cheltuieli cu beneficiile postangajare sub forma pensiilor şi altor beneficii aferente pensionării, asigurări de viaţă, asistenţă medicală, etc;
        61162 - cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor sub forma indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă de lungă durată, participarea la profit, prime şi compensaţii amânate care nu sunt plătite integral în curs de 12 luni etc;
        61163 - cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncă;
        612 - contribuţia angajatorului la asigurările sociale, la ajutorul de şomaj, asigurările sociale de sănătate şi alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială;
        617 - alte drepturi ale angajaţilor prevăzute în contractul individual/colectiv de muncă sau reglementările legale.


        Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
        621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
        CONŢINUT:
        621 - cheltuieli cu impozite (altele decât impozitul pe profit),