Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 19 decembrie 2018  privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru şi în numele ARAIEX a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative    Twitter Facebook
Cautare document

 PROTOCOL din 19 decembrie 2018 privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru şi în numele ARAIEX a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 237 din 27 martie 2019
──────────
    Conţinut de Decizia nr. 41 din 12 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2019.
──────────
    CAP. I
    Părţi
    ART. 1.1
    Subscrisele:
    Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul în str. C.A. Rosetti nr. 34, sectorul 2, Bucureşti, tel. 037.2723.146/147/148, fax 021.318.58.13, e-mail office@credidam.ro, înfiinţat prin H.J. nr. 207/1996, pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti, C.I.F. RO9089320, reprezentat legal prin director general Ştefan Gheorghiu, în calitate de organism de gestiune colector,
    şi
    Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, cu sediul in Bd. Unirii nr. 19, bl. 4B, sc. 1, ap. 14, sector 4, Bucureşti, şi sediul de corespondenţă în Bucureşti, Bd. Carol I nr. 61, etaj 4, camera 1 şi 2, sector 2, tel. 031.110.81.07,
    fax 031.110.77.69, e-mail contact@asociatiaartistilor.ro, înregistrată în RSMJ Partea I A, secţiunea 1, cu nr. 70/20.06.2011, în baza Încheierii de şedinţă nr. 157/2011, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, având cod fiscal 28793232, reprezentată legal prin director general Cristina Todor, în calitate de organism de gestiune colectivă beneficiar,
    având în vedere dispoziţiile art. 168 alin. (9) din Legea nr. 8/1996, în forma astfel cum a fost republicată, care conferă posibilitatea organismelor de gestiune colectivă de a conveni printr-un protocol desemnarea unui colector comun, pe un domeniu de plătitori privind remuneraţiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea,
    având în vedere că organismul de gestiune colectivă CREDIDAM reprezintă, în temeiul mandatului de gestiune acordat, drepturile şi interesele patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi, membri CREDIDAM, români şi străini, în temeiul acordurilor bilaterale încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă similare, iar ARAIEX reprezintă, în temeiul mandatului de gestiune acordat, interesele propriilor membri pentru colectarea remuneraţiilor cuvenite acestora,
    având în vedere că ambele organisme de gestiune colectivă colectează remuneraţiile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative în considerarea atribuţiilor care le revin conform dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în forma astfel cum a fost republicată, în raport cu utilizatorii,
    se convine la încheierea prezentului protocol după cum urmează:

    CAP. II
    Obiectul protocolului
    ART. 2.1
    Părţile convin ca organismul de gestiune colectivă CREDIDAM să colecteze remuneraţiile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, în relaţia cu utilizatorii şi care, potrivit metodologiilor în vigoare, au obligaţia de a achita remuneraţiile datorate pentru următoarele drepturi care fac obiectul gestiunii colective facultative:
    - pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, de către organismele de televiziune, conform Deciziei nr. 149/19.09.2012 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune;
    – pentru comunicarea publică a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe, conform art. 145 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, sursă de colectare pentru care este desemnat drept colector organismul de gestiune colectivă CREDIDAM, în temeiul Deciziei ORDA nr. 11/18.01.2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 1 februarie 2006.


    ART. 2.2
    În această calitate, respectiv de colector comun, CREDIDAM va colecta, pentru şi în numele ARAIEX, remuneraţiile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative indicate în art. 2.1, în măsura în care utilizatorii datorează remuneraţii artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM, începând cu data de 1 ianuarie 2019, iar pentru trecut, până la data-limită a termenului legal de prescripţie de 3 ani.

    ART. 2.3
    Colectarea remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi se va efectua în temeiul metodologiilor incidente pentru drepturile care fac obiectul gestiunii colective facultative indicate în art. 2.1, în limita repertoriilor gestionate de către cele două organisme de gestiune colectivă.

    ART. 2.4
    ARAIEX mandatează CREDIDAM să formuleze pretenţii de orice fel în instanţă în legătură cu sumele datorate de utilizatori pentru drepturile indicate în art. 2.1 din prezentul protocol, inclusiv de a promova căi de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti ori de a renunţa la judecată sau de a încheia tranzacţii cu utilizatorii, după caz, şi de a urmări sumele datorate de utilizatori prin executarea lor silită, inclusiv să emită autorizaţii/licenţe neexclusive utilizatorilor plătitori pentru remuneraţiile recuperate începând cu data intrării în vigoare a prezentului protocol.

    ART. 2.5
    CREDIDAM va acţiona în instanţă, inclusiv în numele ARAIEX, utilizatorii care nu achită remuneraţiile datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de cele două organisme de gestiune colectivă, începând cu data intrării în vigoare a prezentului protocol. În cazul în care utilizatorii datorează remuneraţia numai pentru artiştii interpreţi sau executanţi, membri ARAIEX, atunci ARAIEX îi va acţiona în instanţă, CREDIDAM neavând nicio obligaţie în acest sens.

    CAP. III
    Durata protocolului
    ART. 3.1
    Prezentul protocol este valabil pentru o perioadă de 1 an de la data încheierii lui, termenul de valabilitate prelungindu-se în mod tacit pe perioade succesive de 1 an, în situaţia în care niciuna din părţi nu notifică celeilalte încetarea prezentului protocol cu cel mult 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

    CAP. IV
    Obligaţiile colectorului faţă de beneficiar
    ART. 4.1
    Remuneraţiile colectate de CREDIDAM pentru artiştii interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX se vor vira trimestrial către ARAIEX, până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care s-au colectat. Sumele astfel colectate de CREDIDAM se evidenţiază în conturi analitice distincte.

    ART. 4.2
    CREDIDAM va pune la dispoziţia ARAIEX următoarele informaţii cu privire la sumele colectate pentru şi în numele artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, pe bază de mandat:
    a) suma brută colectată pentru membrii ARAIEX, cu indicarea distinctă a TVA-ului;
    b) suma brută repartizată pentru membrii ARAIEX;
    c) perioada în care a fost colectată suma de la lit. a), precum şi perioada din care provine aceasta;
    d) suma brută repartizată titularilor de drepturi reprezentaţi de organismul de gestiune colectivă beneficiar, respectiv ARAIEX, din suma menţionată la lit. a), după deducerea comisionului prevăzut la lit. h);
    e) criteriile repartizării sumei prevăzute la lit. d);
    f) dobânzi, penalităţi şi perioada din care provin acestea;
    g) sume recuperate sau plătite cu întârziere, altele decât penalităţile, cu indicarea perioadei din care provin;
    h) comisionul de colectare reţinut de colector (CREDIDAM) din suma brută repartizată organismului beneficiar (ARAIEX), valoarea acestuia fiind indicată atât procentual, cât şi în lei;
    i) modalitatea de utilizare a costului de colectare reţinut de la lit. h);
    j) playlisturile comunicate de către utilizatorii plătitori, care şiau dat acordul pentru comunicarea acestora către organismul beneficiar sau care au fost obţinute ca urmare a pronunţării unei hotărâri judecătoreşti, vor fi comunicate ARAIEX.


    ART. 4.3
    Pentru remuneraţiile recuperate în temeiul prezentului protocol, CREDIDAM va elibera utilizatorilor autorizaţii/licenţe neexclusive distinct pentru fiecare drept indicat în art. 2.1 din prezentul protocol.

    ART. 4.4
    CREDIDAM va ţine o evidenţă, în format electronic, a autorizaţiilor/licenţelor neexclusive eliberate utilizatorilor începând cu data intrării în vigoare a prezentului protocol, în care va menţiona numele utilizatorului, perioada pentru care a fost eliberată autorizaţia/licenţa neexclusivă, remuneraţia încasată şi/sau datorată.

    CAP. V
    Obligaţiile beneficiarului faţă de colector
    ART. 5.1
    ARAIEX va comunica CREDIDAM la data încheierii prezentului protocol, precum şi trimestrial şi ori de câte ori este nevoie lista actualizată a membrilor pe care îi reprezintă şi repertoriul declarat de aceştia, conform cerinţelor Deciziei ORDA nr. 52/2014, în format electronic.

    ART. 5.2
    ARAIEX are obligaţia de a informa CREDIDAM, în cel mai scurt termen posibil, cu privire la orice modificare care intervine în lista membrilor reprezentaţi de aceasta, de exemplu, deces, retragere mandat, retragere categorie de drept gesionat, limitare mandat etc., precum şi cu privire la orice alte informaţii necesare colectării remuneraţiei cuvenite membrilor acesteia.

    ART. 5.3
    ARAIEX va comunica CREDIDAM lista utilizatorilor cu care a încheiat convenţii în vederea obţinerii autorizaţiei/ licenţei neexclusive, precum şi a celor cărora le-a eliberat deja autorizaţie/licenţă neexclusivă până la data încheierii prezentului protocol, indicând pentru fiecare în parte situaţia lor juridică, precum şi informaţii cum ar fi, însă fără a se limita la durata autorizaţiei/licenţei neexclusive eliberate, sumele scadente şi restante, eventualele litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.

    ART. 5.4
    CREDIDAM va prelua de la ARAIEX datele şi informaţiile prevăzute la alineatele precedente, în format electronic, pe bază de proces-verbal.

    ART. 5.5
    În situaţia în care un artist interpret sau executant reprezentat de ARAIEX renunţă la calitatea sa de membru ARAIEX, ulterior încheierii prezentului protocol, şi solicită repartizarea remuneraţiilor cuvenite pentru perioada acoperită de prezentul protocol, în mod direct de la CREDIDAM, ARAIEX garantează CREDIDAM că va achita artistului remuneraţia cuvenită acestuia, stabilită potrivit propriilor criterii de repartiţie.

    ART. 5.6
    ARAIEX se obligă faţă de CREDIDAM să se abţină de la orice demers de natură să obstrucţioneze activitatea de colectare a remuneraţiilor, inclusiv, dar fără a se limita la cereri adresate autorităţilor publice ori instanţelor de judecată prin care se urmăreşte declinarea calităţii de colector a CREDIDAM, suspendarea procedurilor de stabilire a formei finale a metodologiilor în relaţia cu utilizatorii, intervenirea în relaţia cu utilizatorii de natură să creeze confuzie ori să îngreuneze colectarea remuneraţiilor datorate de aceştia, asocierea ori înţelegerea cu alte organisme de gestiune colectivă de orice natură, inclusiv în vederea recuperării remuneraţiei datorate artiştilor interpreţi sau executanţi.

    CAP. VI
    Cheltuieli
    ART. 6.1
    Pentru activitatea de colectare, organismului colector îi revine un procent de maximum 8% din sumele colectate, care reprezintă cheltuielile reale utilizate de CREDIDAM privind colectarea sumelor pentru şi în numele ARAIEX, respectiv:
    - salariile angajaţilor responsabili pentru fiecare sursă indicată în art. 2.1 din prezentul protocol;
    – comisioanele bancare;
    – costurile de funcţionare cu posturile telefonice;
    – consumabile (toner, hârtie etc.);
    – cheltuielile aferente chiriei spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii angajaţi pentru cele trei surse de colectare indicate în art. 2.1 din prezentul protocol;
    – cheltuielile judiciare şi de executare silită pentru recuperarea remuneraţiilor, penalităţilor etc. şi depunerea raportărilor (taxe de timbru, timbru judiciar, onorarii experţi contabili, onorarii avocaţi, onorarii executori judecătoreşti etc.), pentru cele trei surse de colectare indicate în art. 2.1 din prezentul protocol;
    – cheltuielile poştale;
    – cheltuielile de mentenanţă şi de actualizare a programelor informatice pentru realizarea în format unitar a raportărilor de către utilizatori;
    – cheltuieli pentru mijloace tehnice necesare (calculatoare, inclusiv programele informatice aferente, imprimante, copiatoare, scaner etc.).


    ART. 6.2
    Comisionul de colectare se va reţine trimestrial la repartizarea sumelor către ARAIEX.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
    În situaţia apariţiei unei situaţii litigioase privind încheierea, executarea, interpretarea sau încetarea prezentului protocol, părţile convin să încerce soluţionarea pe cale amiabilă, urmând ca, în cazul în care acest demers eşuează, să apeleze la instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 8.1
    Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor comunicate între acestea în condiţiile prezentului protocol. Partea care va divulga terţilor orice fel de informaţii care ţin de executarea prezentului protocol va fi direct răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate.

    ART. 8.2
    Angajaţii ARAIEX vor colabora cu organismul de gestiune colectivă CREDIDAM în vederea îndeplinirii clauzelor prezentului protocol.

    ART. 8.3
    Orice modificare a prezentului protocol este posibilă prin acte adiţionale încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

    Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, 19 decembrie 2018, în 3 (trei) exemplare originale, fiecare parte semnatară primind câte un exemplar, iar unul urmează a fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă beneficiar.


                    CREDIDAM,
                    Director general,
                    Ştefan Gheorghiu
                    Avizat
                    Av. Mariana Savu
                    ARAIEX,
                    Director general,
                    Cristina Todor
                    Avizat
                    Camelia Vasile


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice