Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 1 iulie 2015  de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia    Twitter Facebook
Cautare document

 PROTOCOL din 1 iulie 2015 de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
──────────
    Ratificat prin Legea nr. 244 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 7 decembrie 2016
──────────

    Guvernele Republicii Bulgaria, Republicii Socialiste Vietnam, Republicii Cuba, Mongoliei, Federaţiei Ruse, României, Republicii Slovace şi Republicii Cehe (denumite împreună în continuare părţi contractante),
    în conformitate cu articolul XII şi paragraful 1 al articolului XXIV din Acordul privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii (denumit în continuare - Acord) şi articolele 29 şi 30 din Statutul Băncii Internaţionale de Investiţii (denumit în continuare Statut), au convenit să opereze următoarele modificări în Acordul şi Statutul menţionate mai sus:

    ART. I
    Acordul (inclusiv Statutul, ce reprezintă o anexă la Acord) va fi modificat şi reformulat în conformitate cu textul prevăzut ca anexă la prezentul protocol.
    Anexa la prezentul protocol este parte integrantă a prezentului protocol şi ele vor constitui forma modificată şi completată a Acordului de înfiinţare a Băncii Internaţionale de Investiţii (în continuare Acordul actualizat), împreună cu (i) informaţiile referitoare la valoarea capitalului social declarat şi distribuirea cotelor între membrii Băncii, prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul actualizat şi (ii) Statutul Băncii Internaţionale de Investiţii în formă modificată şi completată, care constituie anexa nr. 2 la Acordul actualizat.
    ART. II
    Funcţia de depozitar al prezentului protocol şi al Acordului actualizat este îndeplinită de către Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse (denumit în continuare Depozitar).
    O copie autentificată a prezentului protocol, inclusiv a Acordului actualizat, va fi transmisă de către Depozitar fiecărei părţi contractante.
    ART. III
    Prezentul protocol rămâne deschis pentru semnare de către părţile contractante.
    Depozitarul este obligat să informeze în mod adecvat celelalte părţi contractante privind semnarea prezentului protocol de către fiecare parte contractantă.
    Prezentul protocol şi Acordul actualizat intră în vigoare la treizeci de zile de la data la care ultima parte contractantă a depus la Depozitar documentele (denumite în continuare document) de ratificare, adoptare sau aprobare (în funcţie de cerinţele procedurilor naţionale sau interne) necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol şi a Acordului actualizat.
    Depozitarul este obligat să informeze în mod adecvat celelalte părţi contractante privind primirea fiecărui document şi despre data la care prezentul protocol şi Acordul actualizat vor intra în vigoare.

    Încheiat la Havana, la data de 8 mai 2014, în exemplar original unic, în limbile rusă şi engleză, texte cu valoare juridică egală.

    În numele Guvernului Republicii Bulgaria semnătură indescifrabilă Lyudmila Petkova
    În numele Guvernului Republicii Cuba semnătură indescifrabilă Irma Martines Castrillon
    În numele Guvernului Mongoliei semnătură indescifrabilă Dorjgotov Chimed-Yunden
    În numele Guvernului Republicii Slovace semnătură indescifrabilă Vazil Hudak
    În numele Guvernului Republicii Socialiste Vietnam semnătură indescifrabilă Le Minh Hung
                                                          Data semnării 5.06.2014
    În numele Guvernului Federaţiei Ruse semnătură indescifrabilă D.V. Pankin
                                                          Data semnării 5.06.2014
    În numele Guvernului României semnătură indescifrabilă A. Gyorgy
                                                          Data semnării 1.07.2015
    În numele Guvernului Republicii Cehe semnătură indescifrabilă Lenka Juroskova
                                                          Data semnării 3.12.2015


    ANEXĂ
    la Protocolul de modificare a Acordului privind înfiinţarea
    Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia


                                     ACORD
            privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii

    Părţile contractante, având în vedere interesele de dezvoltare eficientă a economiilor ţărilor membre, au convenit următoarele:

    ART. 1
    Se constituie Banca Internaţională de Investiţii, denumită în continuare Bancă.
    Membrii Băncii sunt părţile contractante.
    Ca membri ai Băncii pot fi primite ţări şi organizaţii financiare internaţionale, care împărtăşesc scopurile şi principiile activităţii Băncii şi îşi asumă obligaţiile care decurg din prezentul acord şi Statut.
    Modul de primire a membrilor Băncii este stabilit prin prevederile articolului 17 din prezentul acord.
    Activitatea Băncii se desfăşoară pe baza respectării suveranităţii ţărilor membre ale Băncii şi a protejării drepturilor şi intereselor tuturor membrilor Băncii, precum şi a tratamentului nediscriminatoriu faţă de aceştia.
    ART. 2
    Banca, fiind o instituţie multilaterală de dezvoltare, are ca obiectiv principal promovarea creşterii economice, creşterea capacităţii concurenţiale a economiilor naţionale, extinderea relaţiilor economice şi comerciale şi posibilitatea cooperării în domeniul investiţional în interesul statelor membre.
    Sarcina principală a Băncii este finanţarea şi cofinanţarea în conformitate cu principiile general acceptate ale activităţii bancare şi în interesul dezvoltării socioeconomice a statelor membre, a proiectelor şi programelor de investiţii, justificate din punct de vedere economic, ale membrilor Băncii şi organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statelor membre ale Băncii, proiecte şi programe care au o importanţă prioritară pentru dezvoltarea şi diversificarea economiilor statelor membre ale Băncii, precum şi a altor proiecte care corespund obiectivelor Băncii.
    În activitatea sa, Banca trebuie să pornească de la necesitatea asigurării utilizării eficiente a resurselor, a garantării solvabilităţii obligaţiilor sale, a cunoaşterii situaţiei financiare a debitorilor şi a responsabilităţii stricte privind rambursarea creditelor acordate de către Bancă.
    Banca va depune eforturi pentru creditarea proiectelor care corespund unui nivel tehnico-ştiinţific avansat, care asigură implementarea de noi procese tehnologice şi dezvoltarea fabricării de produse noi.
    În desfăşurarea activităţii sale, Banca va lua măsuri adecvate de minimizare sau hedging a riscurilor de credit, valutar şi a altor riscuri.
    Banca va depune eforturi de diversificare teritorială a activităţii sale şi de susţinere a economiilor tuturor statelor membre.
    ART. 3
    1. Capitalul social declarat al Băncii este constituit din cotele distribuite între membri Băncii şi, dacă este cazul, partea nedistribuită a capitalului social. Capitalul social declarat al Băncii se împarte în partea vărsată şi, dacă este cazul, partea nevărsată din capitalul social.
    2. Partea nevărsată a cotelor distribuite între membrii Băncii constituie capitalul la cerere, cu ajutorul căruia se realizează creşterea capitalului social vărsat al Băncii, în modalitatea stabilită de Statutul Băncii.
    3. Valoarea capitalului social declarat şi distribuirea între membrii băncii a cotelor din capitalul social declarat se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor Băncii.
    4. Capitalul social declarat poate fi majorat prin primirea unui nou membru al Băncii cu valoarea cotei sale în acest capital. Valoarea, modalitatea şi termenele de efectuare a aportului iniţial de către noul membru al Băncii sunt stabilite de către Consiliul guvernatorilor Băncii, de comun acord cu respectivul nou membru al Băncii.
    5. Informaţiile referitoare la valoarea capitalului social declarat şi la distribuirea între membrii Băncii a cotelor din capitalul social declarat, la data prezentei versiuni a acestui acord, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul acord.
    ART. 4
    Banca constituie capital de rezervă.
    Banca îşi poate constitui fonduri speciale proprii.
    Scopurile, valoarea, termenele şi condiţiile de constituire şi utilizare a capitalului de rezervă şi a fondurilor speciale proprii se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor.
    ART. 5
    Pe baza unor acorduri separate, Banca poate să preia asupra sa obligaţiile privind administrarea unor fonduri speciale constituite pe baza resurselor ţărilor şi organizaţiilor interesate pentru rezolvarea unor sarcini, care corespund obiectivelor activităţii Băncii. Acordurile respective pot fi încheiate de către Bancă prin decizia Consiliului guvernatorilor.
    ART. 6
    Banca poate atrage resurse băneşti prin obţinerea de credite şi împrumuturi, emiterea de obligaţiuni şi alte titluri de valoare, precum şi sub alte forme.
    ART. 7
    1. Banca acordă credite organizaţiilor care au capacitatea juridică necesară.
    2. Banca poate acorda garanţii, poate participa cu propriile resurse la credite sindicalizate legate de realizarea unor proiecte comune cu instituţii financiare şi bănci naţionale şi internaţionale, poate efectua operaţiuni cu titluri de valoare, poate participa la capitalul unor organizaţii, de asemenea poate presta servicii de consultanţă.
    ART. 8
    Banca poate plasa în alte bănci fondurile temporar disponibile, poate vinde şi cumpăra valută, aur şi titluri de valoare, de asemenea poate derula alte operaţiuni bancare care corespund scopurilor Băncii.
    ART. 9
    Banca va funcţiona în mod eficient pentru a evita orice fel de pierderi.
    ART. 10
    Banca are dreptul de a intra în contact şi de a stabili relaţii de afaceri cu organizaţii financiare internaţionale, cu alte instituţii internaţionale, cu organizaţiile economice ale ţărilor membre ale Băncii, precum şi cu alte bănci şi organizaţii, în fiecare caz pe baza principiilor de egalitate în drepturi a părţilor.
    ART. 11
    1. Banca se recunoaşte ca fiind o organizaţie internaţională. Banca dispune de personalitate juridică deplină şi îndeosebi de capacitate juridică deplină, necesară pentru îndeplinirea funcţiilor şi realizarea obiectivelor sale, în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord şi Statutului Băncii.
    2. Pe teritoriul fiecărui stat membru, Banca, reprezentanţii membrilor Băncii în Consiliul guvernatorilor şi în Consiliul directorilor, cadrele cu funcţii de conducere şi salariaţii Băncii beneficiază de privilegiile şi imunităţile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi realizarea scopurilor prevăzute prin prezentul acord şi Statutul Băncii. Privilegiile şi imunităţile menţionate mai sus se stabilesc în articolele 13, 14 şi 15 din prezentul acord.
    3. Pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi pe teritoriul altor ţări, Banca îşi poate deschide filiale, reprezentanţe şi poate constitui propriile subsidiare.
    Raporturile juridice dintre Bancă şi statul de reşedinţă al Băncii, precum şi cu ţara pe al cărei teritoriu se află filialele şi reprezentanţele sale se stabilesc prin acorduri încheiate între Bancă şi ţara respectivă.
    4. Banca este responsabilă pentru propriile obligaţii în limita întregului patrimoniu pe care îl deţine.
    Banca nu este responsabilă pentru obligaţiile membrilor săi, la fel cum membrii Băncii nu sunt responsabili pentru obligaţiile Băncii.
    ART. 12
    Activitatea Băncii este reglementată de prezentul acord şi Statutul Băncii, al cărui text este parte integrantă a Acordului şi este prezentat ca anexa nr. 2 la prezentul acord, precum şi de către alte documente normative ale Băncii.
    ART. 13
    1. Banca, patrimoniul şi activele acesteia, arhivele şi documentele acesteia, indiferent unde şi în posesia cui s-ar afla, precum şi operaţiunile Băncii sunt imune faţă de orice formă de intruziune administrativă şi judiciară, cu excepţia cazurilor în care Banca însăşi renunţă la imunitate.
    2. Clădirile Băncii, ale filialelor şi reprezentanţelor sale, precum şi arhivele şi documentele Băncii sunt inviolabile pe teritoriul oricărei ţări membre a Băncii.
    3. În limitele activităţii sale oficiale, pe teritoriul statelor membre, Banca:
    a) este exonerată de la plata tuturor impozitelor şi taxelor, atât naţionale, cât şi locale, cu excepţia celor care reprezintă plata aferentă anumitor tipuri concrete de servicii;
    b) este exonerată de orice obligaţii de plată, reţineri sau perceperea oricăror impozite;
    c) este exonerată de taxe vamale, impozite, taxe şi îngrădiri la importul şi exportul de mărfuri destinate uzului în scop de serviciu;
    d) beneficiază de toate facilităţile privind priorităţile, tarifele şi taxele pentru comunicaţiile prin mijloace poştale, telegrafice şi telefonice, de care beneficiază în statul respectiv orice alte organizaţii internaţionale sau reprezentanţe diplomatice.
    4. Bunurile achiziţionate sau importate şi scutite de plata oricăror taxe, impozite şi scutiri vamale potrivit prezentului articol nu pot fi vândute, date în leasing, în arendă sau transferate contra cost sau gratuit, exceptând cazurile în care aceste operaţiuni se realizează numai în condiţiile prevăzute de către statele membre care au acordat scutirile respective.
    ART. 14
    1. Reprezentanţii membrilor Băncii în Consiliul guvernatorilor Băncii, precum şi supleanţii lor beneficiază de următoarele privilegii şi imunităţi pe timpul îndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor de serviciu pe teritoriul fiecărui stat membru al Băncii:
    a) imunitate împotriva urmăririi judiciare şi administrative privind acţiunile întreprinse de către aceştia în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Această imunitate nu se aplică în privinţa răspunderii civile în cazul provocării de daune în accidente rutiere;
    b) scutiri vamale privind bagajul personal identice cu cele care se acordă funcţionarilor diplomatici cu rang corespunzător din statul respectiv;
    c) scutirea de la plata taxelor şi impozitelor directe privind orice sume băneşti care se plătesc reprezentanţilor sau supleanţilor acestora de către statul membru care i-a desemnat;
    d) scutirea de orice obligaţii de stat.
    2. Membrul Băncii este obligat să renunţe la orice privilegii şi imunităţi acordate reprezentantului său în Consiliul guvernatorilor Băncii sau supleantului acestuia, în cazurile în care, în opinia sa, astfel de privilegii şi imunităţi obstrucţionează justiţia şi poate renunţa la acestea fără a prejudicia interesele Băncii, în măsura şi în condiţiile în care, în opinia sa, acestea corespund intereselor Băncii.
    3. Dispoziţia de la punctul 1 din prezentul articol nu se aplică relaţiilor reciproce dintre reprezentantul membrului Băncii în Consiliul guvernatorilor sau supleantului acestuia şi autorităţile statului ai cărui cetăţeni sunt aceştia.
    ART. 15
    1. În îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe teritoriul fiecăruia dintre ţările membre ale Băncii, membrii Consiliului directorilor, cadrele de conducere şi angajaţii Băncii:
    a) nu pot fi supuşi urmăririi judiciare şi administrative în privinţa acţiunilor întreprinse de către aceştia în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Această imunitate nu se aplică în cazul răspunderii civile în cazurile de daune aduse ca urmare a accidentelor rutiere;
    b) împreună cu membrii familiilor, beneficiază de aceleaşi facilităţi privind repatrierea ca şi cele de care beneficiază angajaţii misiunilor diplomatice din acel stat;
    c) sunt scutiţi de la plata taxelor vamale, impozitelor şi taxelor privind mărfurile importate destinate uzului personal şi familial;
    d) sunt scutiţi de la plata oricăror impozite pe salariu sau alte remuneraţii pe care le primesc de la Bancă, precum şi de la plăţile aferente asigurării sociale;
    e) sunt scutiţi de la orice obligaţii de stat.
    2. Membrul Băncii este obligat să renunţe la orice privilegii şi imunităţi acordate reprezentanţilor acestuia în Consiliul directorilor în cazurile în care, în opinia sa, astfel de privilegii sau imunităţi obstrucţionează cursul justiţiei şi poate renunţa la acestea fără a prejudicia interesele Băncii, în măsura şi în condiţiile, care, în opinia sa, corespund intereselor Băncii. În circumstanţe similare şi potrivit aceloraşi termeni şi condiţii, Consiliul guvernatorilor Băncii este obligat să renunţe la orice privilegii sau imunităţi acordate membrilor Conducerii executive, iar preşedintele Conducerii executive a Băncii este obligat să renunţe la orice privilegii sau imunităţi acordate oricărui cadru de conducere sau angajat al Băncii, cu excepţia membrilor Consiliului directorilor şi ai Conducerii executive a Băncii.
    3. Dispoziţiile punctului 1 din prezentul articol, exceptând subpunctele a şi d, nu se vor aplica relaţiilor reciproce dintre membrul Consiliului directorilor, un cadru de conducere sau angajat al Băncii şi autorităţile statului ai cărui cetăţeni sunt aceştia.
    4. Banca va comunica periodic organelor competente din ţările membre numele persoanelor care beneficiază de privilegiile şi imunităţile prevăzute la articolul 14 din prezentul acord şi în acest articol, în scopul acordării pentru aceste persoane a privilegiilor şi imunităţilor respective.
    ART. 16
    Pe timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, cadrele de conducere ale Băncii acţionează în calitate de funcţionari internaţionali. Aceştia se subordonează exclusiv Băncii şi sunt independenţi faţă de orice autorităţi sau oficiali din propriul stat. Fiecare ţară membră a Băncii trebuie să respecte caracterul internaţional al acestor obligaţii.
    ART. 17
    Cei care doresc să adere la prezentul acord, în conformitate cu articolul 1 şi să devină membri ai Băncii vor transmite o cerere oficială către Consiliul guvernatorilor Băncii cu menţiunea că împărtăşesc scopurile şi principiile de activitate ale Băncii şi îşi asumă obligaţiile care decurg din prezentul acord şi Statutul Băncii.
    Primirea ca membru al Băncii se realizează prin decizia Consiliului guvernatorilor.
    Participarea la activitatea Băncii poate fi realizată pe baza unui statut special stabilit de Consiliul guvernatorilor.
    O copie autentificată a deciziei Consiliului guvernatorilor de primire în Bancă a unui nou membru se trimite în mod adecvat, respectivului membru şi Depozitarului prezentului acord. De la data primirii de către depozitar a documentului menţionat, împreună cu documentul de aderare, noul membru se consideră a fi aderat la prezentul acord şi primit ca membru al Băncii, fapt notificat de către Depozitar celorlalţi membri ai Băncii şi Băncii.
    ART. 18
    Fiecare membru poate renunţa la calitatea de membru al Băncii şi la participarea la prezentul acord conform modalităţii stabilite prin Statutul Băncii. Încetarea calităţii de membru al Băncii nu exonerează acel membru de obligaţiile acestuia faţă de Bancă, până la îndeplinirea integrală a acestora. Referitor la ieşirea unui membru din Bancă, Consiliul guvernatorilor va notifica în mod oficial Depozitarul prezentului acord.
    Acordul îşi încetează valabilitatea dacă cel puţin 2/3 dintre membri declară ca renunţă la participarea în Bancă şi denunţă Acordul în conformitate cu conţinutul prezentului articol. În acest caz, activitatea Băncii va înceta la termenele şi conform procedurii stabilite de Consiliul guvernatorilor.
    ART. 19
    Prezentul Acord poate fi modificat prin decizia Consiliului guvernatorilor. Fiecare membru al Băncii, Consiliul directorilor şi Conducerea executivă pot face propuneri de modificare a prezentului acord, în vederea analizei de către Consiliul guvernatorilor.
    Amendamentele la prezentul acord vor intra în vigoare după ce va fi primit acordul scris al tuturor membrilor privind aceste amendamente, cu respectarea de către fiecare membru al Băncii a procedurilor naţionale sau interne aplicabile.
    ART. 20
    Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse va îndeplini funcţia de depozitar al acestui acord.


    ANEXA 1
    la Acordul privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii

                                   INFORMAŢII
                  privind valoarea capitalului social declarat
                  şi distribuirea cotelor între membrii Băncii

    Conform situaţiei existente la data de 8 mai 2014:
    1. Capitalul social declarat al Băncii este de 2 miliarde de euro.
    2. Cotele în capitalul social declarat şi valoarea părţii vărsate din capitalul social sunt distribuite între membrii Băncii în felul următor:


                                 Cotele în capitalul social Valoarea capitalului social
                                       declarat (euro) vărsat (euro)

    Republica Bulgaria 123.000.000,00 29.838.332,42
    Republica Socialistă Vietnam 4.700.000,00 1.024.274,56
    Republica Cuba 23.400.000,00 5.360.773,37
    Mongolia 6.200.000,00 1.049.341,80
    Federaţia Rusă 580.700.000,00 150.025.792,59
    România 76.700.000,00 18.453.958,51
    Republica Slovacia 62.800.000,00 21.481.113,06
    Republica Cehă 125.600.000,00 30.374.957,01

    Total: 1.003.100.000,00 257.608.543,32


    Partea nedistribuită din capitalul social declarat al Băncii este de 996.900.000,00 euro.


    ANEXA 2
    la Acordul privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii


                                    STATUTUL
                      Băncii Internaţionale de Investiţii

    Membrii Băncii Internaţionale de Investiţii (denumită în continuare Banca) sunt părţile contractante ale Acordului privind înfiinţarea Băncii (denumit în continuare Acord).

    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Banca organizează şi execută operaţiuni de creditare, precum şi alte operaţiuni bancare, în conformitate cu Acordul şi prezentul statut, care este parte integrantă a Acordului.
    ART. 2
    Banca este o organizaţie internaţională.
    Denumirea completă a Băncii în limba rusă este "Text limba rusă" (BANCA INTERNAŢIONALĂ DE INVESTIŢII).
    Denumirea completă a Băncii în limba engleză este "INTERNAŢIONAL INVESTMENT BANK".
    Denumirea abreviată a Băncii în limba rusă este "Text limba rusă" (MIB) şi
    Denumirea abreviată a Băncii în limba engleză este "IIB".
    Banca are sediul social în Moscova, Federaţia Rusă.
    Obiectivele şi sarcinile Băncii, capacitatea juridică a acesteia, inclusiv competenţele şi limitele ei de responsabilitate, reglementarea juridică a activităţii Băncii, precum şi privilegiile şi imunităţile de care beneficiază Banca, reprezentanţii membrilor în Consiliul guvernatorilor şi Consiliul directorilor, precum şi cadrele de conducere şi angajaţii Băncii pe teritoriul statelor membre se stabilesc prin Acord şi prezentul statut.
    Banca este împuternicită:
    a) să încheie acorduri internaţionale;
    b) să achiziţioneze, să înstrăineze, să închirieze şi să dea în leasing orice patrimoniu, inclusiv patrimoniu imobiliar şi de altă natură, precum şi să întreprindă orice alte tranzacţii care nu contravin prezentului statut;
    c) să acţioneze în instanţele de stat sau de arbitraj în calitate de pârât sau reclamant; pe teritoriul statelor membre, Băncii i se recunosc aceleaşi drepturi procesuale care se acordă persoanelor juridice din respectivul stat membru;
    d) să deschidă birouri şi reprezentanţe proprii;
    e) să înfiinţeze filiale;
    f) să adopte documente normative interne de reglementare a aspectelor referitoare la activitatea sa; şi
    g) să întreprindă alte acţiuni destinate atingerii scopurilor prevăzute prin Acord şi prezentul statut.
    ART. 3
    Banca desfăşoară activităţi bancare şi investiţionale în conformitate cu Acordul şi prezentul statut.
    Pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor sale, Banca este împuternicită:
    a) să organizeze şi să deruleze finanţarea (sau cofinanţarea) proiectelor şi programelor de investiţii ale membrilor Băncii şi organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statelor membre ale Băncii, precum şi a altor proiecte conforme politicii de creditare a Băncii, inclusiv sub forma acordării de credite sau participării la capitalul unor organizaţii, utilizând în acest scop propriul capital şi fondurile atrase de pe pieţele financiare naţionale şi internaţionale, precum şi alte resurse disponibile;
    b) să deruleze operaţiuni cu titluri de valoare şi instrumente financiare derivate;
    c) să acorde servicii investiţionale şi bancare;
    d) să ofere servicii de leasing financiar;
    e) să finanţeze şi să acorde garanţii privind operaţiunile de import-export între organizaţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţărilor membre, între ţările membre ale Băncii şi alte state, precum şi între organizaţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţărilor membre şi organizaţiile ale altor state;
    f) să efectueze administrarea fiduciară a fondurilor speciale şi de investiţii constituite de membrii Băncii, organizaţiile ţărilor membre şi alte organizaţii;
    g) să participe la proiecte de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii din ţările membre;
    h) să presteze servicii de consultanţă şi de analiză a informaţiilor;
    i) să presteze servicii de consultanţă pentru organizaţiile şi instituţiile de stat din ţările membre ale Băncii în probleme legate de organizarea şi derularea finanţării proiectelor şi programelor de investiţii, precum şi a operaţiunilor de comerţ exterior în cadrul strategiei de dezvoltare a Băncii;
    j) să coopereze cu organele şi instituţiile de stat, organizaţiile internaţionale şi alte structuri şi să organizeze cooperarea organizaţiilor din ţările membre ale Băncii cu organizaţii din alte state; şi
    k) să efectueze orice alte tranzacţii şi operaţiuni care corespund obiectivelor şi sarcinilor prevăzute de Acord şi prezentul statut.
    ART. 4
    Banca este responsabilă pentru propriile obligaţii în limitele patrimoniului pe care îl deţine.
    Banca nu este responsabilă pentru obligaţiile propriilor membri, la fel cum membrii Băncii nu răspund pentru obligaţiile Băncii.
    ART. 5
    Banca dispune de ştampilă care conţine emblema acesteia şi denumirea în limbile rusă şi engleză.
    Limbile oficiale ale Băncii sunt limbile rusă şi engleză. Limba de lucru este limba rusă.
    ART. 6
    Banca garantează secretul operaţiunilor, documentelor, conturilor şi al depozitelor clienţilor şi corespondenţilor săi.
    Funcţionarii şi alţi angajaţi ai Băncii sunt obligaţi să păstreze secretul operaţiunilor, documentelor, conturilor şi al depozitelor Băncii, precum şi al clienţilor şi corespondenţilor săi.

    Statutul de membru

    ART. 7
    Ca membri ai Băncii pot fi primite ţări, precum şi organizaţii financiare internaţionale. Procedura de primire ca membru al Băncii este stabilită de prevederile articolului 17 din Acord şi ale prezentului articol.
    Cei care doresc să devină membri ai Băncii în conformitate cu articolul 1 al Acordului transmit Consiliului guvernatorilor Băncii o cerere oficială cu specificarea faptului că împărtăşesc obiectivele şi principiile activităţii Băncii şi că îşi asumă toate obligaţiile care decurg din prezentul acord şi Statutul Băncii.
    Primirea în calitate de membru al Băncii se realizează prin decizia Consiliului guvernatorilor Băncii.
    Participarea la activitatea Băncii poate fi realizată pe baza unui statut special stabilit de Consiliul guvernatorilor Băncii.
    ART. 8
    Fiecare membru al Băncii poate renunţa la calitatea de membru prin trimiterea unei notificări către Consiliul guvernatorilor (denumit în continuare membru în situaţie de retragere) cu cel puţin şase luni înainte de data preconizată a ieşirii. Banca şi membrul în situaţie de retragere trebuie să pună de acord într-o manieră corectă şi echitabilă modalitatea de calcul al obligaţiilor reciproce aferente încetării statutului de membru şi reglementarea respectivelor obligaţii. Consiliul guvernatorilor aprobă modalitatea de ieşire a unui membru din Bancă, precum şi mecanismul de calculare a pretenţiilor reciproce existente între Bancă şi un membru în situaţie de retragere.
    Un membru în situaţie de retragere continuă să poarte răspunderea pentru obligaţiile directe faţă de Bancă, apărute până la data la care încetează calitatea de membru (inclusiv). Un membru în situaţie de retragere continuă să răspundă pentru datoriile condiţionate faţă de Bancă atât timp cât orice parte a împrumuturilor, investiţiilor de capital sau garanţiilor încheiate înainte de încetarea calităţii de membru rămâne nereglementată; totodată, membrul respectiv nu va răspunde şi pentru împrumuturi şi garanţii acordate de către Bancă ulterior încetării calităţii de membru şi nu mai participă la veniturile şi cheltuielile Băncii.
    La reglementarea relaţiilor în cauză se are în vedere cota membrului în situaţie de retragere în capitalul social vărsat al Băncii.
    Cota membrului în situaţie de retragere în capitalul social declarat al Băncii majorează partea nedistribuită din capitalul social declarat al Băncii. Prin decizia Consiliului guvernatorilor Băncii, cota corespunzătoare membrului în situaţie de retragere poate fi distribuită parţial sau integral între membrii rămaşi şi/sau membrii noi ai Băncii.

    Resursele băncii

    ART. 9
    Resursele Băncii se constituie prin aporturile membrilor la capitalul social al Băncii, atragerea de fonduri în orice formă de la membrii Băncii şi de pe pieţele financiare, alocarea unei părţi a profitului la capitalul de rezervă al Băncii şi în fondurile speciale proprii ale Băncii.
    Resursele Băncii se utilizează exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia şi îndeplinirea funcţiilor prevăzute prin prezentul statut.
    ART. 10
    1. Capitalul social declarat al Băncii este constituit din cotele distribuite între membrii Băncii, şi, dacă este cazul, din partea nedistribuită a capitalului social. Capitalul social declarat al băncii se împarte în partea vărsată şi, dacă este cazul, partea nevărsată din capitalul social.
    2. Valoarea capitalului social declarat şi distribuirea cotelor din capitalul social declarat între membrii Băncii se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor. Modificarea cotelor membrilor Băncii în capitalul social declarat al Băncii se realizează din iniţiativa sau cu condiţia acordului membrului respectiv al Băncii.
    3. În baza unei decizii a Consiliului guvernatorilor, capitalul social vărsat al Băncii poate fi majorat în limitele cotelor de capital nevărsat, din iniţiativa sau cu condiţia acordului membrului respectiv al Băncii care contribuie la capitalul social al Băncii.
    4. Partea nevărsată a cotelor distribuite între membrii Băncii constituie capitalul la cerere. În vederea onorării de către Bancă a obligaţiilor sale financiare, Consiliul guvernatorilor poate lua decizia de majorare a capitalului social vărsat sub forma unor contribuţii din partea tuturor membrilor Băncii, efectuate proporţional cu participaţia acestora la capitalul social vărsat, însă în limitele cotelor de capital nevărsat atribuite fiecărui membru al Băncii.
    5. Fondurile pentru plata capitalului social al Băncii se transferă în euro sau în orice altă monedă, stabilită conform procedurii prevăzute de Consiliul guvernatorilor.
    6. Banca emite membrului Băncii care şi-a depus aportul la capitalul social un certificat care reprezintă confirmarea depunerii aportului cu specificarea valorii acestuia.
    ART. 11
    Banca constituie un capital de rezervă şi, de asemenea, poate constitui fonduri speciale proprii. Capitalul de rezervă şi fondurile speciale proprii ale Băncii se constituie din profitul acesteia.
    ART. 12
    Banca poate constitui fonduri speciale cu ajutorul resurselor ţărilor şi organizaţiilor interesate.
    Scopurile, valoarea, termenii, modalitatea de constituire şi funcţionare a fondurilor speciale se stabilesc prin acorduri încheiate între ţările şi organizaţiile interesate şi Bancă.
    ART. 13
    Banca poate atrage fonduri în orice monedă, prin obţinerea de credite şi împrumuturi bancare şi financiare de pe pieţele naţionale şi internaţionale de capital, prin atragerea de depozite, emiterea şi plasarea propriilor titluri de valoare şi a altor instrumente financiare, precum şi în orice alte forme în conformitate cu procedura stabilită de Consiliul directorilor.

    Activitatea de investiţii

    ART. 14
    Banca acordă credite conform obiectivelor şi sarcinilor stabilite prin strategia de dezvoltare a Băncii aprobată de Consiliul guvernatorilor.
    Banca acordă credite din fondurile proprii şi din fondurile atrase, participă împreună cu alte organizaţii bancare şi financiare la acordarea unor astfel de credite.
    La acordarea de credite de către Bancă unor organizaţii care aparţin sau care sunt controlate de către membrii săi, la nevoie şi în baza acordului respectivei ţări membre, Banca poate primi o garanţie din partea membrului respectiv privind îndeplinirea obligaţiilor acestei organizaţii faţă de Bancă.
    Acordarea de către Bancă a creditelor în favoarea organizaţiilor din fiecare stat membru se realizează cu acordul organelor împuternicite din ţara membră respectivă.
    Banca emite garanţii privind obligaţiile organizaţiilor, conform procedurii stabilite de către Consiliul directorilor.
    Banca îşi desfăşoară activitatea de investiţii prin finanţarea proiectelor, participarea la capitalul organizaţiilor, participarea la fonduri speciale şi în alte forme.
    ART. 15
    În derularea activităţii investiţionale, Banca îşi urmăreşte propriile interese, în principal prin organizarea expertizei proiectelor de investiţii şi participarea în derularea acestora şi prin evaluarea solvabilităţii beneficiarilor investiţiilor.
    Activitatea investiţională a Băncii pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Băncii se realizează prin decizia Consiliului guvernatorilor.
    ART. 16
    Banca asigură existenţa unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi de control al respectării cerinţelor acestuia, sistem care corespunde celor mai bune practici aplicate de băncile internaţionale.
    Banca se străduieşte să se conformeze celor mai bune standarde mondiale în domeniul responsabilităţii sociale şi al transparenţei informaţiilor referitoare la activitatea sa.

    Alte operaţiuni ale Băncii

    ART. 17
    Banca poate efectua toate operaţiunile acceptate în practica bancară internaţională, care corespund obiectivelor Băncii.
    ART. 18
    În efectuarea de către Bancă a operaţiunilor sale, în cazul întârzierii plăţii sau al nerambursării creditelor sau împrumuturilor acordate ori garantate de către Bancă, Banca constituie provizioane corespunzătoare împotriva posibilelor pierderi.
    Pierderile aferente operaţiunilor Băncii se acoperă:
    a) în primul rând, din rezervele specificate la alineatul 1 din prezentul articol;
    b) în al doilea rând, din profitul obţinut în perioada corespunzătoare de raportare;
    c) în al treilea rând, din profitul nedistribuit din perioadele anterioare;
    d) în al patrulea rând, din partea vărsată din capitalul social; şi
    e) în ultimul rând, din capitalul la cerere ce urmează a fi vărsat în condiţiile stabilite prin decizia Consiliului guvernatorilor, în conformitate cu punctul 4 al articolului 10 din prezentul statut.
    Pierderile vor fi distribuite între membrii Băncii proporţional cu partea vărsată din capitalul social deţinută de aceştia, conform situaţiei existente la finalul exerciţiului financiar în care au fost înregistrate respectivele pierderi.

    Conducerea băncii

    ART. 19
    Organele de conducere ale Băncii sunt Consiliul guvernatorilor, Consiliul directorilor şi Conducerea executivă.

    Consiliul guvernatorilor

    ART. 20
    1. Organul colegial suprem de conducere al Băncii este Consiliul guvernatorilor.
    La adoptarea deciziilor în Consiliul guvernatorilor, fiecare membru al Băncii beneficiază de un număr de voturi proporţional valorii participaţiei acestuia la capitalul social vărsat al Băncii.
    Fiecare membru al Băncii numeşte în Consiliul guvernatorilor un reprezentant şi un supleant al acestuia şi informează Banca despre acest aspect, în mod oficial.
    În cazul absenţei la şedinţa Consiliului guvernatorilor Băncii a reprezentantului desemnat, supleantul acestuia îndeplineşte obligaţiile reprezentantului desemnat, participând inclusiv la vot.
    2. Consiliul guvernatorilor se întruneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată pe an.
    Şedinţele Consiliului guvernatorilor sunt prezidate pe rând de reprezentantul fiecărui membru al Băncii.
    Regulile de funcţionare a Consiliului guvernatorilor se stabilesc prin Regulamentul privind Consiliul guvernatorilor.
    ART. 21
    1. Consiliul guvernatorilor:
    a) stabileşte direcţiile generale de activitate ale Băncii şi aprobă strategia de dezvoltare a Băncii;
    b) stabileşte, pe baza propunerilor Consiliului directorilor, competenţele Consiliului directorilor şi ale Conducerii executive privind realizarea operaţiunilor bancare şi de investiţii;
    c) aprobă raportul anual, bilanţul şi distribuirea profitului Băncii;
    d) numeşte preşedintele Conducerii executive şi vicepreşedinţii;
    e) numeşte preşedintele şi membrii Comisiei de revizie a Băncii, primeşte rapoartele Comisiei şi ia decizii referitoare la acestea;
    f) aprobă auditorul extern al Băncii;
    g) adoptă decizii privind:
    - modificarea Acordului şi a Statutului Băncii;
    - primirea şi condiţiile de primire în Bancă a noilor membri;
    - modificarea valorii capitalului social declarat al Băncii;
    - distribuirea sau redistribuirea cotelor membrilor Băncii în capitalul social declarat al Băncii, inclusiv distribuirea părţii nedistribuite din capitalul social al Băncii;
    - majorarea capitalului social vărsat al Băncii, în conformitate cu articolul 10 din prezentul statut;
    - modalitatea de retragere a unui membru al Băncii şi mecanismul de calcul al pretenţiilor reciproce între Bancă şi membrul respectiv;
    - deschiderea şi încetarea activităţii filialelor şi reprezentanţelor Băncii;
    - înfiinţarea subsidiarelor Băncii şi lichidarea acestora;
    - scopurile, valoarea, termenele şi condiţiile de constituire şi utilizare a capitalului de rezervă şi a fondurilor speciale proprii;
    - termenele şi modalitatea de încetare a activităţii Băncii;
    h) aprobă:
    - regulamentele Consiliului guvernatorilor, Consiliului directorilor, Conducerii executive şi ale Comisiei de revizie a Băncii, care stabilesc, inclusiv, modul de constituire, regulile de funcţionare şi componenţa cantitativă a acestor organe de conducere;
    - bugetul Băncii pentru perioada respectivă;
    - structura organizatorică a Băncii până la nivelul subdiviziunilor independente;
    i) îndeplineşte alte funcţii care decurg din Acordul şi Statutul Băncii, care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor Băncii.
    2. Consiliul guvernatorilor adoptă decizii cu unanimitatea voturilor exprimate de toţi membrii Băncii, prin reprezentanţii acestora, în ceea ce priveşte problemele prevăzute mai jos care se află exclusiv în competenţa Consiliului:
    - modificarea Acordului şi Statutului Băncii;
    - primirea şi condiţiile de primire a noilor membri;
    - modificarea valorii capitalului social declarat al Băncii;
    - termenii şi modul de încetare a activităţii Băncii.
    3. În toate celelalte probleme, deciziile consiliului guvernatorilor se iau cu o majoritate calificată de minimum 3/4 din numărul total de voturi exprimate de membrii băncii, cu condiţia ca pentru decizie să fi votat majoritatea simplă a reprezentanţilor membrilor băncii care au participat la vot.
    Consiliul guvernatorilor este împuternicit să adopte decizii dacă la reuniunea Consiliului guvernatorilor participă reprezentanţii a cel puţin 3/4 din numărul total de membri ai Băncii.
    4. Exceptând aspectele enumerate la punctul 2 de mai sus, Consiliul guvernatorilor Băncii are dreptul de a transmite spre analiză Consiliului directorilor anumite probleme care, prin statutul băncii, intră în competenţa Consiliului guvernatorilor.
    5. Consiliul guvernatorilor îşi menţine autoritatea deplină şi poate adopta decizii în orice probleme care intră în competenţa altor organe de conducere ale băncii.

    Consiliul directorilor

    ART. 22
    Consiliul directorilor este organul colegial de conducere al Băncii care asigură conducerea generală a activităţii Băncii. Consiliul directorilor este subordonat Consiliului guvernatorilor Băncii.
    Consiliul directorilor este format din reprezentanţii membrilor Băncii.
    Fiecare membru al Băncii numeşte în Consiliul directorilor un director.
    La adoptarea deciziilor în Consiliul directorilor fiecare director beneficiază de un număr de voturi proporţional cu valoarea participaţiei în capitalul social vărsat al Băncii a membrului Băncii care l-a desemnat.
    Membrii Consiliului directorilor sunt numiţi pe un termen de trei ani şi pot fi numiţi din nou la expirarea mandatului menţionat, dar nu pentru mai mult de un alt mandat de trei ani.
    Membrii Consiliului directorilor nu pot fi simultan şi membri ai Consiliului guvernatorilor.
    Consiliul directorilor se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru gestionarea activităţii Băncii, dar nu mai puţin o dată pe trimestru.
    Membrii Consiliului directorilor nu sunt angajaţi în organigrama Băncii.
    Pentru îndeplinirea obligaţiilor, directorilor li se plăteşte o primă la finalul anului în conformitate cu condiţiile şi procedura aprobate de Consiliul guvernatorilor.
    ART. 23
    Consiliul directorilor:
    a) aprobă principalele documente normative, care reglementează diversele direcţii de activitate ale Băncii, inclusiv politica de creditare, financiară, contabilă, tarifară, precum şi politicile de management al activelor şi pasivelor, de gestiune a riscurilor (inclusiv stabilirea apetitului pentru risc al Băncii);
    b) aprobă regulamentul privind condiţiile de lucru ale angajaţilor Băncii, precum şi alte regulamente care stabilesc relaţiile reciproce dintre Bancă şi angajaţi;
    c) aprobă structura organizatorică detaliată până la nivel de serviciu, organigrama, precum şi bugetul de cheltuieli administrativ-gospodăreşti ale Băncii;
    d) pregăteşte activităţile Consiliului guvernatorilor;
    e) exercită alte atribuţii prevăzute de Acord şi prezentul statut.
    În toate aspectele, deciziile Consiliului directorilor Băncii se iau cu o majoritate calificată de cel puţin 3/4 din numărul total de voturi ale directorilor, cu condiţia ca în favoarea deciziei să fi votat majoritatea simplă a membrilor Consiliului directorilor care au participat la vot.
    Consiliul directorilor este împuternicit să adopte decizii numai dacă la reuniunile Consiliului directorilor participă directorii care reprezintă cel puţin 3/4 din numărul total al membrilor Băncii.
    Consiliul directorilor are dreptul de a delega spre analiza Conducerii executive anumite probleme care, conform prevederilor Statutului Băncii, intră în competenţa Consiliului directorilor.

    Conducerea executivă

    ART. 24
    Conducerea executivă este organul executiv al Băncii. Conducerea executivă se subordonează Consiliului directorilor şi Consiliului guvernatorilor.
    Conducerea executivă este formată din preşedintele Conducerii executive şi vicepreşedinţi, numiţi de către Consiliul guvernatorilor Băncii, de regulă, din rândul cetăţenilor statelor membre ale Băncii, pe un termen de cinci ani.
    Pe timpul votului la şedinţele Conducerii executive, fiecare membru al Conducerii executive are un singur vot.
    Principala sarcină a Conducerii executive o reprezintă conducerea activităţii Băncii, în conformitate cu Acordul, Statutul, deciziile Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului directorilor.
    Preşedintele Conducerii executive realizează conducerea directă a activităţii operaţionale a Băncii şi a Conducerii executive în baza competenţelor şi a drepturilor stabilite prin Statut, deciziile Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului directorilor.
    Preşedintele Conducerii executive participă la şedinţele Consiliului guvernatorilor şi prezidează şedinţele Consiliului directorilor.
    Preşedintele Conducerii executive nu participă la vot la reuniunile Consiliului guvernatorilor şi Consiliului directorilor.
    În competenţele preşedintelui Conducerii executive intră următoarele atribuţii:
    a) gestionarea întregului patrimoniu şi resurselor Băncii, în conformitate cu Statutul Băncii, deciziile Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului directorilor;
    b) reprezentarea în numele Băncii, precum şi prezentarea în numele Băncii a pretenţiilor şi acţiunilor judecătoreşti în instanţă şi la curtea de arbitraj;
    c) emiterea ordinelor şi adoptarea deciziilor în problemele operative ale activităţii Băncii;
    d) încheierea de tranzacţii şi emiterea de împuterniciri în numele Băncii;
    e) aprobarea regulamentelor şi instrucţiunilor Băncii privind modul de efectuare a operaţiunilor de creditare şi a altor operaţiuni bancare, în conformitate cu principiile stabilite de Consiliul guvernatorilor şi Consiliul directorilor;
    f) numirea şi eliberarea din funcţie a angajaţilor Băncii, cu excepţia membrilor Conducerii executive;
    g) aprobarea regulamentelor de ordine interioară;
    h) stabilirea, în conformitate cu bugetul Băncii, a statului de plată şi a bugetului de cheltuieli administrativ-gospodăreşti, a remuneraţiei funcţiei şi a salariilor de bază, precum şi premierea angajaţilor cu merite deosebite;
    i) împuternicirea oficialilor cu funcţii de conducere ai Băncii de a acţiona în numele Băncii, de a încheia tranzacţii şi de a emite împuterniciri în numele Băncii.
    În competenţele Conducerii executive sunt incluse:
    a) implementarea politicii de creditare, contabile, financiare şi tarifare a Băncii, precum şi a politicii de management al activelor şi pasivelor, gestiune a riscurilor, aprobate de Consiliul directorilor;
    b) organizarea activităţii de atragere şi plasare a fondurilor disponibile;
    c) adoptarea deciziilor de emitere a obligaţiunilor;
    d) pregătirea materialelor şi a propunerilor necesare pentru analiză în Consiliul guvernatorilor şi Consiliul directorilor;
    e) organizarea şi derularea relaţiilor de afaceri şi corespondenţă ale Băncii cu alte bănci şi organizaţii.
    Conducerea executivă ia decizii cu o majoritate simplă de voturi în toate problemele care intră în competenţa Conducerii executive. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui Conducerii executive este hotărâtor.
    Rezultatele dezbaterilor problemelor în cadrul şedinţelor Conducerii executive se consemnează în protocoale.
    Vicepreşedinţii Conducerii executive conduc anumite sectoare de activitate şi răspund în faţa preşedintelui Conducerii executive.
    ART. 25
    Preşedintele Conducerii executive, vicepreşedinţii Conducerii executive şi alte cadre de conducere ale Băncii, în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, acţionează în calitate de funcţionari internaţionali. Aceştia se subordonează Băncii şi sunt independenţi faţă de orice organe şi oficiali din statul ai cărui cetăţeni sunt aceştia.

    Revizia activităţii băncii

    ART. 26
    Revizia activităţii Băncii, care include verificarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului directorilor, a rapoartelor anuale, casei şi a patrimoniului, a evidenţei contabile, a raportării şi activităţii curente cu documentele Băncii, ale filialelor, reprezentanţelor şi subsidiarelor acesteia, se execută de către Comisia de revizie, desemnată de Consiliul guvernatorilor pe o durată de cinci ani şi având în componenţă pe preşedintele Comisiei de revizie şi membrii acesteia.
    Preşedintele şi membrii Comisiei de revizie nu pot ocupa niciun fel de alte funcţii în Bancă.
    Organizarea şi modul de realizare a verificărilor se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor.
    Preşedintele Conducerii executive a Băncii facilitează efectuarea verificărilor de către Comisia de revizie, asigură accesibilitatea tuturor documentelor necesare privind activitatea Băncii, care sunt necesare pentru o efectuare obiectivă a reviziei şi pentru întocmirea raportului.
    Rapoartele Comisiei de revizie sunt prezentate Consiliului guvernatorilor şi Consiliului directorilor.

    Structura organizatorică a băncii

    ART. 27
    Structura organizatorică a Băncii până la nivelul subdiviziunilor independente se aprobă de către Consiliul guvernatorilor, iar până la nivel de servicii - de către Consiliul directorilor.
    Personalul Băncii include specialişti calificaţi, angajaţi preponderent din rândul cetăţenilor statelor membre ale Băncii.

    Modul de analiză a litigiilor

    ART. 28
    Pretenţiile faţă de Bancă pot fi prezentate în decursul a doi ani din momentul apariţiei dreptului de a acţiona în instanţă.
    ART. 29
    1. Litigiile apărute între Bancă şi orice parte cu care Banca a încheiat un acord (în afară de membrii băncii) se soluţionează în conformitate cu condiţiile respectivului acord. În această situaţie, Banca va include în documentele relevante condiţia de transferare spre soluţionare a oricăror litigii către Curtea Internaţională de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse sau la instanţe similare de arbitraj din alte state membre.
    2. Litigiile şi divergenţele apărute în activitatea Băncii între Bancă şi un membru sau un fost membru al Băncii vor fi soluţionate, în măsura în care este posibil, de către părţi prin negocieri şi consultări.
    În cazul în care astfel de litigii şi divergenţe nu pot fi soluţionate prin negocieri şi consultări în decurs de şase (6) luni, litigiile şi divergenţele se transferă de către oricare parte a litigiului, conform procedurii stabilite, spre soluţionare Consiliului guvernatorilor. Consiliul guvernatorilor trebuie să analizeze şi să soluţioneze litigiul în decurs de şase (6) luni. După expirarea perioadei menţionate, oricare dintre părţi poate înainta litigiul sau divergenţa apărută unei instanţe de arbitraj în vederea pronunţării unei decizii definitive.
    Instanţa de arbitraj va fi formată din trei arbitri numiţi în decurs de două luni din momentul transferării litigiului spre soluţionare la o curte de arbitraj. Unul din arbitri este numit de Bancă, al doilea de către membrul respectiv al Băncii, iar cel deal treilea (preşedintele) va fi desemnat de către cei doi arbitri desemnaţi. Dacă arbitrii numiţi de către părţile în litigiu nu ajung la un acord privind numirea celui de-al treilea arbitru (preşedintele), atunci al treilea arbitru (preşedintele) este numit de către preşedintele Tribunalului Internaţional al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Arbitrii iau decizia cu majoritate de voturi, iar decizia adoptată de către aceştia este definitivă şi obligatorie pentru părţile în litigiu. Cel de-al treilea arbitru (preşedintele) va avea autoritate deplină privind reglementarea tuturor problemelor procedurale în orice situaţie în care părţile au divergenţe privind respectivele aspecte procedurale.

    Raportarea şi auditul

    ART. 30
    Exerciţiul financiar al Băncii începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie.
    Pentru verificarea şi confirmarea veridicităţii situaţiei financiare anuale a Băncii, un auditor extern independent va executa anual un audit al situaţiei financiare a Băncii.
    Modul de selecţie a auditorului extern independent se aprobă de către Consiliul guvernatorilor.
    Banca publică rapoartele sale financiare şi orice alte rapoarte, a căror publicare o consideră oportună pentru realizarea scopurilor şi îndeplinirea funcţiilor sale, pornind de la principiile internaţionale general recunoscute privind transparenţa informaţională.

    Distribuţia profitului băncii

    ART. 31
    Banca va funcţiona în mod eficient pentru a evita orice fel de pierderi.
    Hotărârea de distribuire a profitului net al Băncii se ia de către Consiliul guvernatorilor Băncii după aprobarea raportului anual aferent anului anterior. În conformitate cu această decizie, profitul poate fi orientat spre constituirea capitalului de rezervă, constituirea fondurilor speciale proprii, poate fi distribuit între membrii Băncii şi utilizat în alte scopuri.
    Distribuirea profitului net al Băncii între membrii acesteia se realizează proporţional cu participaţiile membrilor la partea vărsată din capitalul social, în conformitate cu procedura stabilită de Consiliul guvernatorilor.

    Procedura de modificare a statutului

    ART. 32
    Modificările în Statutul Băncii pot fi făcute prin decizia Consiliului guvernatorilor, în conformitate cu competenţa sa, stabilită prin articolul 21 din prezentul statut. Fiecare membru al Băncii, Consiliul directorilor şi Conducerea executivă pot înainta propuneri privind modificarea Statutului Băncii, în vederea analizei acestora de către Consiliul guvernatorilor.
    Modificările în prezentul statut intră în vigoare după primirea acordului scris al fiecărui membru al Băncii privind modificările în cauză, cu condiţia respectării de către fiecare membru al Băncii a procedurilor naţionale sau interne aplicabile.

    Suspendarea temporară a operaţiunilor

    ART. 33
    În situaţii excepţionale, Consiliul directorilor Băncii poate suspenda temporar acordarea de noi credite şi garanţii, emisiunile de titluri de valoare şi investiţiile de capital până la analiza de către Consiliul guvernatorilor a situaţiei create şi adoptarea de către acesta a măsurilor necesare.

    Încetarea activităţii băncii

    ART. 34
    Activitatea Băncii poate înceta în conformitate cu dispoziţiile articolului 18 din Acord. Termenele şi modul de încetare a activităţii Băncii şi lichidarea acesteia sunt stabilite de către Consiliul guvernatorilor.

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice