Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL ADIŢIONAL din 20 februarie 2008  privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956    Twitter Facebook
Cautare document

 PROTOCOL ADIŢIONAL din 20 februarie 2008 privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 61 din 23 ianuarie 2019
──────────
    Aprobat prin Legea nr. 29 din 10 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2019.
──────────
    Părţile acestui protocol,
    părţi la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la data de 19 mai 1956,
    dorind să completeze Convenţia pentru a facilita întocmirea opţională a scrisorii de însoţire (scrisorii de trăsură) prin procedurile utilizate pentru înregistrarea şi prelucrarea electronică a datelor,
    convin după cum urmează:
    ART. 1
    Definiţii
    În sensul prezentului protocol,
    "Convenţie" se referă la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR);
    "comunicare electronică" se referă la informaţia generată, trimisă, primită sau stocată pe suport electronic, optic, digital sau similar, astfel încât informaţiile comunicate să fie accesibile pentru a fi utilizate în cazul unei trimiteri ulterioare;
    "scrisoare de însoţire" („scrisoarea electronică de trăsură“) se referă la o scrisoare de însoţire (trăsură) emisă prin comunicare electronică de către transportator, expeditor sau orice altă parte interesată de executarea unui contract de transport căruia i se aplică Convenţia, inclusiv elemente asociate logic cu comunicarea electronică prin ataşamente sau în alt mod legat de comunicarea electronică, simultan sau ulterior eliberării sale, astfel încât să devină parte a scrisorii electronice de însoţire (trăsură);
    "semnătura electronică" se referă la datele în format electronic care sunt ataşate sau asociate logic cu alte date electronice şi care servesc ca metodă de autentificare.


    ART. 2
    Domeniul de aplicare şi efectele scrisorii electronice de însoţire (trăsură)
    (1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentului protocol, scrisoarea de însoţire (trăsură) menţionată în Convenţie, precum şi orice cerere, declaraţie, instrucţiune, solicitare, rezervare sau altă comunicare referitoare la executarea unui contract de transport căruia i se aplică Convenţia pot fi realizate prin comunicare electronică.
    (2) O scrisoare electronică de însoţire (trăsură) care respectă dispoziţiile prezentului protocol este considerată echivalentă cu scrisoarea de însoţire (trăsură) menţionată în Convenţie şi, prin urmare, are aceeaşi valoare probatorie şi produce aceleaşi efecte ca şi scrisoarea de însoţire (trăsură).

    ART. 3
    Autentificarea scrisorii electronice de însoţire (trăsură)
    (1) Scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) este autentificată de către părţile la contractul de transport prin intermediul unei semnături electronice autentice, care asigură legătura acesteia cu scrisoarea electronică de însoţire (trăsură). Autenticitatea unei semnături electronice este presupusă, dacă nu se dovedeşte altfel, dacă semnătura electronică:
    (a) este în mod unic legată de semnatar;
    (b) este capabilă să identifice semnatarul;
    (c) este creată cu ajutorul mijloacelor pe care semnatarul le poate menţine sub controlul său unic; şi
    (d) este legată de datele la care se referă, în aşa fel încât orice schimbare ulterioară a datelor este detectabilă.

    (2) Comanda electronică poate fi autentificată şi prin orice altă metodă de autentificare electronică permisă de legea ţării în care a fost întocmită scrisoarea electronică de însoţire (trăsură).
    (3) Informaţiile conţinute în scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) sunt accesibile oricărei părţi în drept.

    ART. 4
    Condiţii de întocmire a scrisorii electronice de însoţire (trăsură)
    (1) Scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) conţine aceleaşi indicaţii ca şi scrisoarea de însoţire (trăsură) menţionată în Convenţie.
    (2) Procedura utilizată pentru emiterea scrisorii electronice de însoţire (trăsură) trebuie să asigure integritatea informaţiilor conţinute de aceasta, din momentul în care a fost generată prima dată în forma sa finală. Există integritate atunci când datele au rămas complete şi nemodificate, în afară de orice adăugare sau schimbare care apare în cursul normal al comunicării, stocării şi afişării.
    (3) Informaţiile conţinute în scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) pot fi completate sau modificate în cazurile autorizate de Convenţie.
    Procedura utilizată pentru completarea sau modificarea scrisorii electronice de însoţire (trăsură) trebuie să permită detectarea ca atare a oricărui supliment sau a unui amendament la scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) şi să păstreze datele care figurează iniţial în aceasta.

    ART. 5
    Punerea în aplicare a scrisorii electronice de însoţire (trăsură)
    (1) Părţile interesate de executarea contractului de transport trebuie să convină asupra procedurilor şi a punerii lor în aplicare pentru a se conforma cerinţelor prezentului protocol şi ale Convenţiei, în special în ceea ce priveşte:
    (a) metoda de emitere şi de livrare a scrisorii electronice de însoţire (trăsură) către partea destinată;
    (b) asigurarea că scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) îşi păstrează integritatea;
    (c) modul în care partea care are dreptul la beneficiile care decurg din scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) este în măsură să demonstreze acest drept;
    (d) modul în care se confirmă faptul că livrarea către destinatar a fost efectuată;
    (e) procedurile de completare sau de modificare a scrisorii electronice de însoţire (trăsură); şi
    (f) procedurile de eventuală înlocuire a scrisorii electronice de însoţire (trăsură) cu o scrisoare de însoţire (trăsură) emisă prin diferite mijloace.

    (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie menţionate în scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) şi trebuie să poată fi verificate cu uşurinţă.

    ART. 6
    Documentele care completează scrisoarea electronică de trăsură
    (1) Transportatorul trebuie să transmită expeditorului, la cererea acestuia, o confirmare de primire a mărfurilor şi toate informaţiile necesare pentru identificarea expedierii şi pentru accesul la scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) la care se referă prezentul protocol.
    (2) Documentele menţionate la art. 6 alin. (2) lit. (g) şi art. 11 din Convenţie pot fi furnizate de către expeditor transportatorului sub forma unei comunicări electronice, dacă documentele există sub această formă şi dacă părţile au convenit asupra procedurilor care permit stabilirea unei legături între aceste documente şi scrisoarea electronică de însoţire (trăsură) la care face referire prezentul protocol, într-o manieră care să le asigure integritatea.


    Dispoziţii finale
    ART. 7
    Semnare, ratificare, aderare
    (1) Prezentul protocol este deschis spre semnare de către statele semnatare sau părţi la Convenţie şi sunt fie membre ale Comisiei Economice pentru Europa, fie au fost admise în Comisie în calitate de state consultative, în temeiul pct. 8 din mandatul Comisiei.
    (2) Prezentul protocol este deschis spre semnare la Geneva, între 27 şi 30 mai 2008 inclusiv şi, după această dată, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York până la 30 iunie 2009 inclusiv.
    (3) Prezentul protocol face obiectul ratificării de către statele semnatare şi este deschis spre aderare statelor semnatare, părţi la Convenţie, menţionate la alin. (1) din prezentul articol.
    (4) Statele care participă la anumite activităţi ale Comisiei Economice pentru Europa în conformitate cu pct. 11 din mandatul Comisiei şi care au aderat la Convenţie pot deveni părţi la prezentul protocol prin aderarea la acesta după intrarea sa în vigoare.
    (5) Ratificarea sau aderarea se efectuează prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    (6) Orice instrument de ratificare sau de aderare, depus după intrarea în vigoare a unui amendament la prezentul protocol adoptat în conformitate cu dispoziţiile art. 13 de mai jos, se consideră aplicabil protocolului modificat prin amendament.

    ART. 8
    Intrare în vigoare
    (1) Prezentul protocol intră în vigoare în a nouăzecea zi după ce cele cinci state menţionate la art. 7 alin. (3) din prezentul protocol au depus instrumentele de ratificare sau de aderare.
    (2) Pentru orice stat care ratifică sau aderă la acesta, ulterior depunerii de către cele cinci state care şi-au depus instrumentele de ratificare sau de aderare, prezentul protocol intră în vigoare în a nouăzecea zi după depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare de către statul menţionat.

    ART. 9
    Denunţare
    (1) Orice parte poate denunţa prezentul protocol prin notificarea secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    (2) Denunţarea produce efecte la 12 luni de la data primirii notificării de denunţare de către secretarul general.
    (3) Orice stat care încetează să mai fie parte la Convenţie încetează să mai fie parte la prezentul protocol începând cu aceeaşi dată.

    ART. 10
    Reziliere
    În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentului protocol, numărul de părţi este redus la mai puţin de cinci ca rezultat al denunţărilor, prezentul protocol încetează să mai fie în vigoare începând cu data intrării în vigoare a ultimei astfel de denunţări. De asemenea, acesta încetează să mai fie în vigoare de la data la care Convenţia încetează să mai fie în vigoare.

    ART. 11
    Litigii
    Orice dispută între două sau mai multe părţi privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol, pe care părţile nu o pot rezolva prin negociere sau prin alte mijloace, poate fi deferită spre soluţionare, la cererea uneia dintre părţile implicate, Curţii Internaţionale de Justiţie.

    ART. 12
    Rezerve
    (1) Orice stat poate, la momentul semnării, ratificării sau aderării la prezentul protocol, printr-o notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să declare că nu se consideră obligat prin art. 11 al prezentului protocol. Alte părţi nu vor fi obligate prin art. 11 din prezentul protocol în ceea ce priveşte orice parte care a formulat o astfel de rezervă.
    (2) Declaraţia menţionată la alin. (1) al prezentului articol poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    (3) Nu se admite nicio altă rezervă la prezentul protocol.

    ART. 13
    Modificări
    (1) După intrarea în vigoare a prezentului protocol, acesta poate fi modificat în conformitate cu procedura definită în prezentul articol.
    (2) Orice propunere de modificare a prezentului protocol prezentată de o parte la prezentul protocol este înaintată Grupului de lucru pentru transport rutier al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU), pentru examinare şi decizie.
    (3) Părţile la prezentul protocol vor face toate eforturile posibile pentru a ajunge la un consens. În cazul în care, în pofida acestor eforturi, nu se ajunge la un consens cu privire la amendamentul propus, acesta va necesita, în ultimă instanţă, adoptarea de către o majoritate de două treimi din părţile prezente şi votante. Un amendament propus, adoptat fie prin consens, fie printr-o majoritate de două treimi a părţilor, va fi transmis Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, către secretarul general, pentru a fi transmis spre aprobare tuturor părţilor la prezentul protocol, precum şi către statele semnatare.
    (4) În termen de nouă luni de la data comunicării modificării propuse de secretarul general, orice parte poate informa secretarul general că are o obiecţie faţă de amendamentul propus.
    (5) Se consideră că modificarea propusă a fost acceptată dacă, până la sfârşitul perioadei de nouă luni, prevăzută la alineatul precedent, nicio obiecţie nu a fost notificată de o parte la prezentul protocol. Dacă se declară o obiecţie, amendamentul propus nu are efect.
    (6) În cazul unei ţări care devine parte contractantă la prezentul protocol între momentul notificării unei propuneri de modificare şi sfârşitul perioadei de nouă luni prevăzute la alin. (4) din prezentul articol, Secretariatul Grupului de lucru pentru transportul rutier al Comisiei Economice pentru Europa va notifica noul stat parte cu privire la modificarea propusă cât mai curând posibil. Acesta din urmă poate să informeze secretarul general, înainte de expirarea acestei perioade de nouă luni, că are obiecţii cu privire la amendamentul propus.
    (7) Secretarul general va notifica, cât mai curând posibil, tuturor părţilor obiecţiile ridicate în conformitate cu alin. (4) şi (6) ale prezentului articol, precum şi orice amendament acceptat în conformitate cu alin. (5) de mai sus.
    (8) Orice amendament considerat a fi acceptat va intra în vigoare la şase luni de la data notificării acceptării de către secretarul general părţilor.

    ART. 14
    Convocarea unei conferinţe diplomatice
    (1) După intrarea în vigoare a prezentului protocol, orice parte poate, prin notificarea secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să solicite convocarea unei conferinţe în scopul revizuirii prezentului protocol. Secretarul general va notifica toate părţile cu privire la această solicitare şi va convoca o conferinţă de revizuire dacă, în termen de patru luni de la data notificării de către secretarul general, cel puţin un sfert dintre părţile la prezentul protocol îl notifică cu privire la acceptarea solicitării.
    (2) În cazul în care o conferinţă este convocată în conformitate cu alineatul precedent, secretarul general notifică toate părţile şi le invită să depună, în termen de trei luni, propunerile pe care le consideră necesar a fi discutate la conferinţă. Secretarul general transmite tuturor părţilor agenda/ordinea de zi provizorie a conferinţei, împreună cu textele acestor propuneri, cu cel puţin trei luni înainte de data la care se va reuni conferinţa.
    (3) Secretarul general invită la conferinţă, conform prezentului articol, toate statele menţionate la art. 7 alin. (1), (3) şi (4) din prezentul protocol.

    ART. 15
    Notificări către state
    Pe lângă notificările prevăzute la art. 13 şi 14, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite notifică statele menţionate la art. 7 alin. (1) de mai sus şi statele care au devenit părţi la prezentul protocol în conformitate cu alin. (3) şi (4) ale art. 7 cu privire la:
    (a) ratificări şi aderări în temeiul art. 7;
    (b) datele de intrare în vigoare a prezentului protocol în conformitate cu art. 8;
    (c) denunţările prevăzute la art. 9;
    (d) rezilierea prezentului protocol în conformitate cu art. 10;
    (e) declaraţiile şi notificările primite în conformitate cu art. 12 alin. (1) şi (2).

    ART. 16
    Depozitar
    Originalul prezentului protocol va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va trimite copii certificate conforme tuturor statelor menţionate la art. 7 alin. (1), (3) şi (4) din prezentul protocol.
    Încheiat la Geneva, la douăzeci februarie două mii opt (20.02.2008), într-un singur exemplar, în limbile engleză şi franceză, fiecare text fiind la fel de autentic.
    Drept care subsemnaţii, fiind autorizaţi corespunzător, au semnat prezentul protocol.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice