Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL DE COLABORARE din 28 aprilie 2020  în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Depozitarul Central - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL DE COLABORARE din 28 aprilie 2020 în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Depozitarul Central - S.A.

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 386 din 13 mai 2020
──────────
    Conţinut de ORDINUL nr. 991 din 28 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 386 din 13 mai 2020.
──────────
    Depozitarul Central - S.A.
    Nr. 34.039 din 28 octombrie 2019
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Nr. 5.228 din 28 octombrie 2019
    PROTOCOL DE COLABORARE
    Având în vedere:
    - dispoziţiile art. 55 alin. (2) lit. a), ale art. 58 alin. (1) teza 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, pentru determinarea stării de fapt fiscale şi a realizării activităţilor de administrare a creanţelor fiscale prevăzute la art. 1 pct. 2 din aceeaşi lege, „organul fiscal, în condiţiile legii, administrează mijloace de probă, putând proceda la solicitarea informaţiilor, de orice fel, din partea contribuabilului/plătitorului şi a altor persoane“;
    – dispoziţiile art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art. 177 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, potrivit cărora „Depozitarul central furnizează informaţii autorităţilor abilitate prin lege să solicite informaţii cu privire la deţinătorii de instrumente financiare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal“;
    – dispoziţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţii centrale, Codul Depozitarului Central,

    în temeiul art. 8 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi cu alte entităţi.“ şi „Agenţia are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor:“,
    I. Părţile semnatare
    1.1. Depozitarul Central - S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, et. 3, 8 şi 9, sectorul 2, cod unic de înregistrare RO9638020, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/5890/1997, cont nr. RO45RNCB0071086501740001 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Plevnei, telefon 021-4085826, fax 021-4085916, e-mail RoClear@RoClear.eu, depozitar central autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF) prin Decizia de înfiinţare nr. 1.407/20.06.2006 şi Decizia de funcţionare nr. 3567/14.12.2006, înregistrat în Registrul ASF cu nr. PJR18DPCN/400001, reprezentată legal prin Silvia Buicanescu, director general, denumită în continuare DC,
    şi
    1.2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, reprezentată prin preşedinte, Mirela Călugăreanu, denumită în continuare ANAF,
    au convenit să încheie prezentul protocol de colaborare (denumit în continuare „protocolul“), în următoarele condiţii:

    II. Definiţii
    În prezentul protocol, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │- numele prin care │
│cod de user │angajaţii desemnaţi de │
│ │către ANAF accesează │
│ │sistemul DC; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- orice informaţie │
│ │privind o persoană │
│ │fizică, inclusiv minori,│
│ │identificată sau │
│ │identificabilă şi care │
│date cu │este protejată în │
│caracter │temeiul legislaţiei │
│personal │privind protecţia │
│ │datelor, pe care părţile│
│ │o procesează în mod │
│ │independent în vederea │
│ │executării atribuţiilor │
│ │specifice; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- orice informaţie │
│ │dezvăluită de către DC │
│ │în scopul derulării │
│informaţii │prezentului protocol, │
│confidenţiale│orice cod sursă şi toate│
│ │informaţiile tehnice, în│
│ │orice formă, dar │
│ │excluzând: │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- informaţiile care sunt│
│ │deja publice; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- informaţiile care │
│ │devin publice ulterior │
│ │semnării prezentului │
│ │protocol, altfel decât │
│ │ca rezultat al unei │
│ │dezvăluiri neautorizate │
│ │făcută de partea │
│ │receptoare sau │
│ │reprezentanţii acesteia;│
│ │sau │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- informaţiile care sunt│
│ │sau devin disponibile la│
│ │partea receptoare de la │
│ │o terţă parte care este │
│ │legal învestită să le │
│ │deţină şi le furnizează │
│ │părţii receptoare; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- o încălcare a │
│ │securităţii care duce, │
│ │în mod accidental sau │
│încălcarea │ilegal, la distrugerea, │
│securităţii │pierderea, modificarea │
│datelor cu │sau divulgarea │
│caracter │neautorizată a datelor │
│personal │cu caracter personal │
│ │transmise, stocate sau │
│ │prelucrate într-un alt │
│ │mod sau la accesul │
│ │neautorizat la acestea; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- desemnează entitatea │
│ │care stabileşte │
│ │scopurile şi mijloacele │
│operator │prelucrării datelor cu │
│ │caracter personal, │
│ │respectiv DC şi ANAF, │
│ │fiecare în calitatea sa │
│ │de operator independent;│
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- şir de minimum 8 │
│ │caractere, maximum 10 │
│ │caractere, care trebuie │
│ │să îndeplinească │
│ │următoarele condiţii de │
│ │complexitate: trebuie să│
│parola de │conţină cel puţin o │
│acces │cifră, cel puţin o │
│ │litera scrisă cu │
│ │majuscule, cel puţin o │
│ │literă scrisă cu │
│ │minuscule, cel puţin 1 │
│ │caracter special şi │
│ │trebuie să fie schimbată│
│ │lunar; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- desemnează o persoană │
│ │fizică identificată sau │
│ │identificabilă; o │
│ │persoană fizică │
│ │identificabilă este o │
│ │persoană care poate fi │
│ │identificată, direct sau│
│ │indirect, în special │
│ │prin referire la un │
│persoana │element de identificare,│
│vizată │cum ar fi un nume, un │
│ │număr de identificare, │
│ │date de localizare, un │
│ │identificator online, │
│ │sau la unul sau mai │
│ │multe elemente │
│ │specifice, proprii │
│ │identităţii sale fizice,│
│ │fiziologice, genetice, │
│ │psihice, economice, │
│ │culturale sau sociale; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- desemnează orice │
│ │operaţiune sau set de │
│ │operaţiuni efectuate │
│ │asupra datelor cu │
│ │caracter personal, cu │
│ │sau fără utilizarea de │
│ │mijloace automate, cum │
│ │ar fi, de exemplu, │
│ │colectarea, │
│ │înregistrarea, │
│ │organizarea, │
│prelucrare │structurarea, stocarea, │
│ │adaptarea sau │
│ │modificarea, extragerea,│
│ │consultarea, utilizarea,│
│ │divulgarea prin │
│ │transmitere, diseminarea│
│ │sau punerea la │
│ │dispoziţie în orice alt │
│ │mod, alinierea sau │
│ │combinarea, │
│ │restricţionarea, │
│ │ştergerea sau │
│ │distrugerea; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- totalitatea │
│ │condiţiilor, exigenţelor│
│ │şi coordonatelor, │
│ │inclusiv cele menţionate│
│ │în „Manualul de │
│ │utilizare al aplicaţiei │
│ │on-line de eliberare a │
│ │sumarelor de cont“, │
│ │referitoare la modul de │
│ │accesare a sistemului │
│ │DC, a userilor şi a │
│restricţii │parolelor de acces │
│aplicabile │create şi predate de │
│ │către DC către ANAF, │
│ │indicate de DC sau │
│ │cuprinse în regimul │
│ │juridic aplicabil, │
│ │precum şi referitoare la│
│ │respectarea regimului de│
│ │confidenţialitate a │
│ │ansamblului de │
│ │informaţii accesate de │
│ │ANAF în baza prezentului│
│ │protocol; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- sistem │
│ │tehnico-informatic aflat│
│Sistemul │în proprietatea DC în │
│Depozitarul │cadrul căruia se │
│Central │evidenţiază instrumente │
│ │financiare şi │
│ │deţinătorii acestora; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- document ce atestă │
│ │totalitatea deţinerilor │
│ │de instrumente │
│ │financiare înregistrate │
│sumar de cont│în conturile individuale│
│ │de instrumente │
│ │financiare deschise în │
│ │secţiunea 1 în sistemul │
│ │Depozitarului Central; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- document ce atestă │
│ │toate intrările şi │
│ │ieşirile de instrumente │
│ │financiare în şi din │
│ │conturile individuale de│
│istoric de │instrumente financiare │
│cont │deschise în secţiunea I,│
│ │evidenţiate în ordine │
│ │cronologică; istoricele │
│ │de cont cuprind │
│ │informaţii începând cu │
│ │data de 1.01.2007; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- divulgarea sau punerea│
│ │în alt fel la dispoziţia│
│ │terţelor părţi (inclusiv│
│ │oricărei societăţi │
│ │afiliate sau oricărui │
│ │împuternicit) a datelor │
│ │cu caracter personal fie│
│ │prin transmiterea fizică│
│ │a datelor cu caracter │
│ │personal respectivei │
│transfer │terţe părţi, fie prin │
│ │permiterea accesului la │
│ │datele cu caracter │
│ │personal prin alte │
│ │mijloace. Pentru │
│ │claritate, stocarea şi │
│ │copierea de siguranţă │
│ │prin intermediul │
│ │terţilor se califică │
│ │drept transfer în sensul│
│ │prezentului protocol. │
└─────────────┴────────────────────────┘
    III. Scopul şi obiectul protocolului
    3.1. În conformitate cu atribuţiile specifice ale DC şi cele ale ANAF, protocolul se încheie pentru a asigura cadrul de colaborare dintre cele două părţi în vederea optimizării activităţii de administrare a creanţelor fiscale prin eficientizarea modului de punere la dispoziţia ANAF de către DC a datelor privind deţinătorii de instrumente financiare înregistraţi în sistemul DC.
    3.2. În scopul menţionat la art. 3.1, DC acordă ANAF acces la sistemul DC pentru obţinerea şi eliberarea sumarului de cont pentru persoane ce sunt subiecte ale unor raporturi fiscale; acest acces se realizează pe bază de coduri de useri şi parole de acces, alocate de DC, a căror predare-primire se va consemna într-un proces-verbal de predare-primire încheiat între DC şi reprezentanţii desemnaţi de ANAF.
    3.3. Începând cu data notificării ANAF de către DC cu privire la finalizarea dezvoltărilor tehnice necesare, DC va acorda ANAF acces la sistemul DC inclusiv pentru obţinerea şi eliberarea istoricului de cont pentru persoane ce sunt subiecte ale unor raporturi fiscale, de la acel moment referirile din prezentul protocol la sumarul de cont fiind considerate a fi făcute şi la istoricul de cont.
    3.4. Accesarea de către ANAF a sistemului DC se va realiza:
    a) la nivelul de acces tehnic stabilit de DC;
    b) numai cu respectarea restricţiilor aplicabile;
    c) doar prin intermediul reprezentanţilor desemnaţi de ANAF care au semnat cu ANAF un acord de confidenţialitate cu privire la informaţiile de care iau cunoştinţă prin accesul la sistemul DC, conform anexei nr. 1 la prezentul protocol;
    d) exclusiv în scopul eliberării sumarelor de cont în vederea determinării de către ANAF a stării de fapt fiscale, în vederea realizării activităţilor de administrare a creanţelor fiscale cu privire la deţinătorii de instrumente financiare, conform regimului juridic aplicabil;
    e) pe răspunderea integrală a ANAF pentru modul de accesare propriu-zisă a sistemului DC, conform prevederilor acestui protocol.

    3.5. Acordarea accesului ANAF la sistemul DC reprezintă îndeplinirea obligaţiei DC de furnizare a informaţiilor către ANAF şi/sau către alte structuri cu/sau fără personalitate juridică care funcţionează în subordinea/în cadrul ANAF sau a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi eliberează DC de obligaţia de a răspunde unor astfel de solicitări, de exemplu, prin răspunsuri în format letric.
    3.6. În aplicarea art. 3.5, pe parcursul derulării protocolului, ANAF şi alte structuri din subordinea ANAF (direcţii generale regionale ale finanţelor publice şi alte structuri cu/sau fără personalitate juridică care funcţionează în subordinea/în cadrul ANAF sau a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice) nu vor solicita DC informaţii privind deţinătorii de instrumente financiare prin alte modalităţi decât cea care face obiectul prezentului protocol.

    IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. Depozitarul Central se obligă:
    a) să acorde ANAF accesul la aplicaţia care permite eliberarea sumarelor de cont, în condiţiile prezentului protocol;
    b) să pună la dispoziţia ANAF „Manualul de utilizare al aplicaţiei on-line de eliberare a sumarelor de cont“;
    c) să creeze coduri de user dedicate angajaţilor desemnaţi de ANAF şi parole confidenţiale de acces şi să le predea reprezentanţilor desemnaţi de ANAF în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la solicitarea transmisă de ANAF;
    d) să dezactiveze de îndată codurile şi parolele de acces ale reprezentanţilor desemnaţi de ANAF cu privire la care ANAF a notificat DC că nu mai au dreptul de a accesa sistemul DC;
    e) să acorde asistenţă tehnică ANAF în utilizarea aplicaţiei de eliberare a sumarelor de cont;
    f) să execute cu bună-credinţă şi fără neglijenţă obiectul prezentului protocol, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului DC;
    g) să notifice ANAF ori de câte ori sunt aduse modificări aplicaţiei care permite eliberarea sumarelor de cont.

    4.2. Pe parcursul derulării protocolului, DC poate să efectueze modificări asupra serviciilor în ceea ce priveşte caracteristicile de configurare a acestora şi restricţiile aplicabile.
    4.3. DC are dreptul să întrerupă/limiteze/refuze, cu caracter temporar sau definitiv, accesul la sistemul DC pentru unul/mai mulţi/toţi utilizatorii ANAF, în baza unei notificări scrise prealabile:
    a) pentru întreţinerea/upgradarea/testarea/auditarea sau remedierea de defecţiuni ale sistemului;
    b) pentru punerea în executare a unor prevederi ale legii, unor acte administrative, acte judecătoreşti, a unor hotărâri ale Consiliului de administraţie al DC sau a unor organisme care au competenţe de a impune astfel de măsuri;
    c) în cazul în care constată încălcarea de către ANAF şi/sau angajaţii săi a restricţiilor aplicabile.

    4.4. ANAF se obligă:
    a) să acceseze sistemul Depozitarului cu respectarea restricţiilor aplicabile;
    b) să întreprindă demersurile necesare în vederea respectării de către reprezentanţii desemnaţi de ANAF a:
    - cerinţelor privind păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la deţinătorii de instrumente financiare înregistraţi în baza de date a DC şi a celor referitoare la modul de identificare a acestora în cadrul fluxului de informaţii, precum şi a oricăror alte informaţii de care au luat cunoştinţă prin intermediul DC şi/sau al sistemului DC, în executarea prezentului protocol;
    – modalităţii şi condiţiilor de eliberare a sumarelor de cont, menţionate în prezentul protocol;

    c) să încheie cu persoanele pentru care ANAF solicită acces la sistemul DC acorduri de confidenţialitate (conform anexei la prezentul protocol) cu privire la informaţiile de care iau cunoştinţă prin acest acces şi să confirme existenţa respectivelor acorduri către DC la momentul solicitării accesului respectivilor salariaţi la sistemul DC;
    d) să comunice DC adresele „IP“ rutabile direct în internetul public, corespunzătoare;
    e) să se abţină de la orice acţiune sau inacţiune prin care ar încălca procedurile şi cerinţele din „Manualul de utilizare al aplicaţiei on-line de eliberare a sumarelor de cont“;
    f) să nu solicite reprezentanţilor desemnaţi de ANAF care accesează sistemul DC divulgarea către terţe persoane a codurilor de user şi parolelor de acces, alocate de DC;
    g) să notifice DC lista reprezentanţilor desemnaţi de ANAF care nu mai au dreptul de a accesa sistemul DC, în cel mai scurt timp posibil de la data adoptării unei astfel de decizii, indiferent de motivele care stau la baza acesteia;
    h) să procedeze, cu o periodicitate semestrială, la reconcilierea evidenţei reprezentanţilor desemnaţi de ANAF care accesează sistemul DC cu evidenţele DC;
    i) să transmită DC documentele care îi sunt solicitate, în legătură cu operaţiunile ce fac obiectul prezentului protocol, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la solicitarea DC;
    j) să nu elibereze sumarele de cont în alt scop decât cel prevăzut în prezentul protocol;
    k) să informeze şi să instruiască personalul propriu şi pe cel din structurile cu/sau fără personalitate juridică care funcţionează în subordinea/în cadrul ANAF sau a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, cu privire la faptul că, pe perioada derulării protocolului, informaţiile privind deţinătorii de instrumente financiare din sistemul DC se obţin exclusiv prin intermediul soluţiei ce face obiectul prezentului protocol şi cu privire la faptul că nu se vor mai transmite solicitări de informaţii către DC prin alte modalităţi.

    4.5. Oricând pe durata prezentului protocol, ANAF va putea modifica/actualiza lista salariaţilor ce vor avea acces la aplicaţia care permite eliberarea sumarelor de cont, notificând în mod corespunzător DC.

    V. Răspunderi şi garanţii
    5.1. DC garantează realitatea, corectitudinea şi integritatea informaţiilor pe care le furnizează ANAF conform prezentului protocol, cu excepţia erorilor provenite din inexactitatea datelor furnizate DC de orice persoană fizică/juridică sau autoritate obligată conform regimului juridic aplicabil să furnizeze informaţii către DC.
    5.2. ANAF răspunde direct de modalitatea în care salariaţii proprii folosesc accesul la baza de date a DC şi execută operaţiunile care fac obiectul prezentului protocol.
    5.3. DC nu răspunde pentru prejudiciile suferite de către ANAF din cauza exercitării abuzive a drepturilor născute din prezentul protocol de către persoanele autorizate expres de ANAF să acceseze sistemul DC.
    5.4. ANAF şi DC cunosc şi acceptă că accesul la sistemul DC poate fi influenţat nefavorabil, întrerupt sau întârziat fortuit sau din cauze de forţă majoră aflate în afara controlului DC incluzând, dar fără a se limita la, erori, disfuncţionalităţi sau întârzieri, prin acţiune, inacţiune sau omisiune, ale sistemului DC sau sistemelor şi echipamentelor ANAF, liniilor de comunicaţii sau furnizorilor de linii de comunicaţii, energiei electrice sau furnizorilor de energie electrică; ANAF este de acord că DC nu este răspunzător pentru nicio pierdere, cheltuială, prejudiciu sau cost suferit sau atras asupra ANAF sau a structurilor cu/sau fără personalitate juridică care funcţionează în subordinea/în cadrul ANAF sau a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, ca urmare a unei influenţe nefavorabile, întrerupere sau întârziere de tipul celor enumerate anterior.
    5.5. Orice încălcare a obligaţiilor de confidenţialitate constituie încălcare esenţială a prezentului protocol şi este sancţionată conform prevederilor regimului juridic aplicabil; în această situaţie, DC poate să denunţe protocolul şi să recurgă la căile legale de recuperare a daunelor.

    VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal
    6.1. Părţile agreează şi garantează, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi/sau dezvăluite în temeiul şi pe parcursul derulării protocolului, următoarele:
    a) toate datele cu caracter personal primite de la cealaltă parte vor fi procesate în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor;
    b) în cazul în care oricare dintre părţi primeşte o solicitare din partea autorităţii de supraveghere cu privire la datele cu caracter personal, partea căreia i s-a adresat o astfel de cerere se obligă să trimită o înştiinţare scrisă celeilalte părţi, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la respectiva solicitare, cu excepţia cazului în care se interzice o astfel de notificare din motive legate de interesul public;
    c) părţile vor efectua prelucrarea datelor cu caracter personal în concordanţă cu prevederile legislaţiei aplicabile activităţii fiecăreia dintre părţi;
    d) procesarea datelor cu caracter personal se va face numai cu respectarea şi în deplină conformitate cu principiile obligatorii de protecţie a datelor, care reflectă normele de protecţie a datelor cu caracter personal prevăzute în legislaţia privind protecţia datelor, precum:
    - prelucrarea datelor cu caracter personal numai pentru un scop determinat, în concordanţă cu prevederile legislaţiei aplicabile activităţii fiecăreia dintre părţi;
    – implementarea unor măsuri adecvate de securitate şi confidenţialitate a datelor cu caracter personal;
    – dreptul persoanei vizate de a obţine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate şi dreptul acesteia de a cere corectarea sau ştergerea anumitor informaţii;

    e) părţile vor pune în aplicare măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesării neautorizate şi împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare şi că aceste măsuri asigură un nivel de securitate adecvat riscurilor pe care le prezintă prelucrarea şi natura datelor cu caracter personal care trebuie protejate, ţinând seama de stadiul actual al tehnicii şi de costul punerii lor în aplicare;
    f) asigurarea respectării oricărui dintre drepturile persoanei vizate, respectiv: dreptul de acces, dreptul de rectificare, de restricţionare a prelucrării, de ştergere („dreptul de a fi uitat“), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dreptul la portabilitatea datelor, de opoziţie în ceea ce priveşte prelucrarea sau dreptul de a nu se supune unei decizii individuale automate;
    g) în cazul în care orice date cu caracter personal se vor prelucra prin intermediul unui împuternicit, partea în poziţia de operator va da instrucţiuni şi dispoziţii împuternicitului să prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor;
    h) în scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, atât ANAF, cât şi DC asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentului protocol.


    VII. Durata şi cauze de încetare a protocolului
    7.1. Prezentul protocol este încheiat pe o perioadă de 1 an de la data intrării în vigoare.
    7.2. Lipsa unei notificări date de o parte celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei iniţiale echivalează cu acceptarea tacită a reînnoirii protocolului pentru perioade succesive de 1 an.
    7.3. Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, punerea în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă:
    a) în cazul în care împotriva DC este deschisă procedura lichidării;
    b) în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a DC de către autoritatea de reglementare şi supraveghere a activităţii DC;
    c) în cazul desfiinţării ANAF;
    d) în cazul încălcării obligaţiei de confidenţialitate sau a accesării/tentativei de accesare frauduloasă a sistemului DC.

    7.4. Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti:
    a) când oricare dintre părţi nu îşi execută, din culpă, total sau parţial, o obligaţie considerată esenţială de către cealaltă parte, după ce a fost avertizată prin notificare de către cealaltă parte că o nouă încălcare va duce la încetarea prezentului protocol;
    b) la notificarea scrisă a uneia dintre părţi, comunicată celeilalte părţi cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte de data la care încetarea protocolului devine efectivă;
    c) la notificarea scrisă a DC, în cazul în care acesta constată nereguli în activitatea desfăşurată de către ANAF în executarea prezentului protocol, altele decât cele prevăzute la art. 7.3 lit. d), începând cu data precizată în notificare;
    d) prin acordul părţilor, la data convenită de acestea.


    VIII. Notificări
    8.1. Orice notificare/comunicare referitoare la acest protocol, adresată de o parte celeilalte părţi, va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la următoarea adresă de corespondenţă:
    DC: Bucureşti, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea IBC Modern, et. 8, sectorul 2
    tel.: 021/408.58.70, fax: 021/408.58.16, e-mail: protocol. anaf@depozitarulcentral.ro
    Persoana de contact: Adrian Ciutacu
    ANAF: Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
    tel.: 0213872357, fax: 0213199711, e-mail: protocoale.anaf@ anaf.ro
    Persoana de contact: Carmen Cucu/Simona Stoian

    8.2. În cazul în care o parte îşi schimbă datele de contact, acesteia îi revine obligaţia de a comunica celeilalte părţi informaţii privind datele de contact actualizate; omisiunea comunicării respectivelor date actualizate exonerează de răspundere partea care foloseşte datele neactualizate.
    8.3. Părţile îşi exprimă consimţământul de a transmite/primi, prin mijloace electronice, notificări şi comunicări cu privire la derularea prezentului protocol; comunicările efectuate prin intermediul poştei electronice (e-mail) se consideră valabil transmise dacă există confirmare de livrare (delivery receipt) a mesajului respectiv; dovada transmiterii şi a conţinutului comunicării prin mijloace electronice cade în sarcina părţii care o transmite, iar comunicarea se va considera primită în prima zi după cea în care a fost expediată.
    8.4. Toate comunicările de natură a afecta în mod semnificativ executarea obligaţiilor în temeiul prezentului protocol vor fi făcute în scris şi vor fi transmise prin fax, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin depunere la serviciul de registratură al destinatarului comunicării.

    IX. Soluţionarea litigiilor
    9.1. Litigiile decurgând din prezentul protocol, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea acestuia, vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă.
    9.2. În caz de nerezolvare a litigiilor pe această cale în termen de 30 de zile de la data iniţierii discuţiilor conform art. 9.1, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
    9.3. Procedura de soluţionare a neînţelegerilor pe cale amiabilă nu suspendă executarea prezentului protocol.

    X. Dispoziţii finale
    10.1. Acest protocol poate fi modificat sau completat în mod valabil numai prin acordul scris al ambelor părţi, prin încheierea de acte adiţionale.
    10.2. În cazul intervenirii unor modificări legislative, inclusiv de natură fiscală, în timpul derulării prezentului protocol, de natură a influenţa protocolul şi/sau modul de derulare a acestuia, părţile sunt de acord să negocieze cu bună-credinţă şi să încheie acte adiţionale care să permită continuarea protocolului în sensul îndeplinirii obiectului sau conformându-se cu modificările legislative intervenite şi păstrând, pe cât posibil, raporturile economice şi echilibrul contractual avute în vedere de părţi la data încheierii acestuia.
    10.3. Legea aplicabilă prezentului protocol este legea română.
    10.4. Prezentul protocol se completează de drept cu dispoziţiile cuprinse în regimul juridic aplicabil.
    10.5. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul protocol.
    10.6. Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, la data menţionată mai jos şi intră în vigoare la data de 1.01.2020.

    Depozitarul Central - S.A.
    Director general,
    Silvia Buicanescu
    Data ................…..
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Preşedinte,
    Mirela Călugăreanu
    Data …...................
    ANEXA 1

    Acord de confidenţialitate
    Între .......................….., cu sediul/domiciliul în ......................….., str. .......................….. nr. ……, sectorul/judeţul ….............., telefon ........….., reprezentată prin …............, în calitate de angajator, şi
    Domnul/Doamna ….............................., domiciliul …........(adresa completă)........, legitimat/ă cu …..... seria ….. nr. ….., CNP ........................….., în calitate de angajat,
    a intervenit prezentul acord pentru păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor accesate în baza Protocolului de colaborare încheiat între ANAF şi Depozitarul Central - S.A.:
    1. Angajatul se obligă, ca pe toată durata raportului de serviciu şi după încetarea acestuia, să nu transmită, decât în exercitarea atribuţiilor de serviciu, orice date sau informaţii de care a luat cunoştinţă prin accesarea on-line a sistemului Depozitarului Central - S.A., de exemplu, dar nelimitativ: date şi informaţii privind deţinătorii de instrumente financiare, orice cod sursă, orice informaţii tehnice etc.
    2. Angajatul se obligă să protejeze aceste date pe care le va cunoaşte prin natura muncii desfăşurate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat al unor terţe persoane fizice sau juridice la asemenea date.
    3. Angajatul se obligă să aducă la cunoştinţa angajatorului orice informaţie privind încercări ale unor terţe persoane, fizice sau juridice, de a obţine orice fel de informaţii privind datele accesate, cât şi despre eventuale activităţi nelegale, desfăşurate de alţi salariaţi ai angajatorului, în sensul celor arătate mai sus.
    4. Angajatul se obligă să nu divulge către terţe persoane codul de user şi parola de acces, alocate de către Depozitarul Central - S.A.

    Angajatul îşi asumă şi acceptă că nerespectarea regimului informaţiilor menţionat mai sus va atrage răspunderea civilă, penală sau contravenţională, după caz, potrivit legii.
    Prezentul acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    Angajator,
    …......................
    Angajat,
    .................…..
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016