Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAMUL NAŢIONAL din 11 iunie 2018  de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC    Twitter Facebook
Cautare document

 PROGRAMUL NAŢIONAL din 11 iunie 2018 de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 588 bis din 11 iulie 2018

──────────
        Aprobat de Ordinul nr. 1079 din 11 iunie 2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 11 iulie 2018.
──────────


     CUPRINS
        Capitolul 1. INTRODUCERE
    1.1. Obiective
    1.2. Elemente prioritare
    1.3. Domeniu de aplicare

    Capitolul 2. ACTE NORMATIVE ÎN BAZA CĂRORA A FOST ELABORAT PNPSAC
    2.1. Standarde şi recomandări internaţionale
    2.2. Regulamente ale Uniunii Europene
    2.3. Acte normative naţionale

        Capitolul 3. DEFINIŢII
        Capitolul 4. ORGANIZARE, ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
    4.1. Autoritatea competentă
    4.2. Operatori şi entităţi cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile
    4.3. Pregătirea iniţială şi pregătirea periodică
    4.4. Evaluarea competenţelor şi calificarea
    4.5. Evidenţe privind recrutarea şi pregătirea

        Capitolul 5. PERSONALUL NON-SECURITATE
    5.1. Recrutarea personalul
    5.2. Cerinţe de pregătire

        Capitolul 6. PERSONALUL SECURITATE
    6.1. Recrutarea
    6.2. Criterii de recrutare pentru personalul care execută controlul de securitate şi alte măsuri de securitate
    6.3. Cerinţe de pregătire
    6.4. Criterii de pregătire pentru supraveghetori
    6.5. Criterii de pregătire pentru managerii de securitate

        Capitolul 7. INSTRUCTORII DE SECURITATE, VALIDATORII UE DE SECURITATE ŞI VALIDATORII ENTITĂŢII DE DESEMNARE
    7.1. Recrutarea
    7.2. Criterii de recrutare pentru instructorii de securitate
    7.3. Criterii de recrutare pentru validatorii UE de securitate
    7.4. Criterii de recrutare pentru validatorii entităţii de desemnare
    7.5. Cerinţe de pregătire

        Capitolul 8. AUDITORII DE SECURITATE A AVIAŢIEI CIVILE ŞI AUDITORII/INSPECTORII INTERNI
    8.1. Recrutarea
    8.2. Criterii de recrutare pentru auditorii de securitate a aviaţiei civile şi auditorii/inspectorii interni
    8.3. Cerinţe de pregătire

        Capitolul 9. PERSOANELE CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA AMENINŢĂRILOR, VULNERABILITĂŢILOR ŞI RISCURILOR
    9.1. Recrutarea
    9.2. Criterii de recrutare pentru persoanele care efectuează evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor
    9.3. Cerinţe de pregătire

        Capitolul 10. PERSOANELE RESPONSABILE CU COORDONAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA AMENINŢĂRILOR CIBERNETICE A SISTEMELOR INFORMATICE CRITICE DE AVIAŢIE
        Capitolul 11. CERTIFICAREA PERSONALULUI
    11.1. Certificarea persoanelor care efectuează controlul de securitate, examinarea vehiculelor, controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport
    11.2. Certificarea auditorilor de securitate a aviaţiei civile
    11.3. Certificarea instructorilor de securitate
    11.4. Certificarea validatorilor UE de securitate

        Capitolul 12. CENTRE DE PREGĂTIRE
        Capitolul 13. ELABORAREA ŞI ORGANIZAREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE
    13.1. Generalităţi
    13.2. Cursuri de specializare
    13.3. Cursuri de pregătire internă

        Capitolul 14. MONITORIZAREA CONFORMITĂŢII CU CERINŢELE PNPSAC
        Capitolul 15. DISPOZIŢII FINALE
        Anexa nr. 1 Categoriile de personal cărora li se aplică prevederile PNPSAC
        Anexa nr. 2 Lista modulelor de pregătire
        Anexa nr. 3 Lista modulelor de pregătire/categorii de personal
        Anexa nr. 4 Cerinţe de pregătire pentru fiecare categorie de personal
        Anexa nr. 5 Conţinutul modulelor de pregătire
        Anexa nr. 6 Model de formular de evidenţă pentru recrutare şi pregătire
    CAP. 1
    INTRODUCERE
    1.1. Obiective
    1.1.1. Obiectivele Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile, denumit în continuare PNPSAC, sunt următoarele:
    a) să asigure aplicarea măsurilor de securitate a aviaţiei civile de către persoane care au fost în mod corespunzător recrutate şi pregătite în scopul îndeplinirii sarcinilor la standardele cerute. Persoanele trebuie să fie capabile să aplice măsurile de securitate preventive, la nivelul standardizat, în scopul operării sigure a zborurilor realizate în condiţii normale de operare, precum şi de a fi în măsură să aplice cu promptitudine măsuri de securitate mai stricte decât standardele de bază comune menţionate la art. 4 din Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002, în cazul creşterii nivelului de ameninţare;
    b) să asigure eficacitatea implementării Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002, a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 al Comisiei de completare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 18/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, a actelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, a Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, Subpartea SEC, precum şi a Programului Naţional de Securitate Aeronautică;
    c) să asigure implementarea standardelor referitoare la recrutarea şi pregătirea personalului, prevăzute la capitolul 11 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor, de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


    1.2. Elemente prioritare
    1.2.1. PNPSAC descrie, în principal, cerinţele de recrutare şi pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile. PNPSAC îşi propune următoarele:
    a) să descrie responsabilităţile cu privire la recrutarea şi pregătirea personalului care este implicat în activităţi de securitate a aviaţiei civile;
    b) să definească responsabilităţile ce revin autorităţii competente, operatorilor şi entităţilor implicate în aplicarea PNPSAC;
    c) să stabilească criteriile de recrutare pentru categoriile de personal prevăzute în Anexa nr. 1;
    d) să descrie cerinţele de pregătire pentru categoriile de personal prevăzute în Anexa nr. 1;
    e) să descrie procedurile de certificare pentru personalul prevăzut la punctul 1 literele a) - c), k), l), m) din Anexa nr. 1 la PNPSAC;
    f) să descrie obiectivele, durata minimă, frecvenţa şi conţinutul formelor de pregătire.


    1.3 Domeniu de aplicare
    1.3.1. Prevederile PNPSAC se aplică corespunzător cerinţelor stabilite de actele normative prevăzute la punctul 1.1.1. litera b).
    1.3.2. Prevederile PNPSAC sunt obligatorii pentru toţi operatorii şi toate entităţile care fac obiectul prevederilor actelor normative prevăzute la punctul 1.1.1. litera b), respectiv pentru:
    a) operatorii aeroportuari;
    b) transportatorii aerieni;
    c) administratorii aerodromurilor sau ale părţilor de aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroporturilor, pe care se operează zboruri din categoria celor prevăzute în legislaţia naţională privind aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operaţiunile de aviaţie civilă prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative;
    d) structurile tehnice de exploatare la sol, întreţinere şi reparare ale aeronavelor, cu atribuţii de protecţie a aeronavelor sau al căror personal are acces la aeronavele parcate în zonele de operaţiuni aeriene, zonele de securitate cu acces restricţionat sau în părţile critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat;
    e) structura specializată antiteroristă a Serviciului Român de Informaţii;
    f) organele statului cu atribuţii specifice în zonele publice, în zonele de operaţiuni aeriene şi în zonele de securitate cu acces restricţionat ale aeroporturilor, respectiv Poliţia transporturi, Poliţia de frontieră şi Autoritatea vamală;
    g) agenţii abilitaţi, expeditorii cunoscuţi, expeditorii cu cont, transportatorii rutieri de mărfuri, furnizorii abilitaţi de provizii de bord, furnizorii cunoscuţi de provizii de bord şi furnizorii cunoscuţi de provizii de aeroport;
    h) structurile care asigură controlul accesului şi/sau activităţile de supraveghere şi patrulare;
    i) agenţii de handling şi furnizorii de alte de servicii la sol, cum sunt concordanţa dintre bagaje şi pasageri sortarea, transportul şi încărcarea/descărcarea bagajelor de cală;
    j) furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi subcontractorii acestora;
    k) centrele de pregătire a personalului în domeniul securităţii aviaţiei civile;
    l) furnizorii de servicii de securitate a aviaţiei civile, inclusiv companiile private de securitate şi societăţile comerciale cu activitate în zonele de operaţiuni aeriene şi zonele de securitate cu acces restricţionat ale aeroporturilor, care aplică măsuri de protecţie a aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită.

    1.3.3. Structurile prevăzute de punctul 1.3.2 sunt responsabile de pregătirea la nivelul stabilit prin PNPSAC a întregului personal propriu cu atribuţii în domeniul securităţii aviaţiei civile.
        Operatorul aeroportuar, în cazul în care subcontractează aplicarea unor măsuri de securitate, se va asigura asupra pregătirii corespunzătoare conform prezentului PNPSAC, a persoanelor care aplică măsurile de securitate subcontractate.
        Operatorul aeroportuar, în procesul de desemnare a furnizorului cunoscut de provizii de aeroport, solicită dovada pregătirii personalului precizat în "Declaraţia-angajament - furnizor cunoscut de provizii de aeroport" prevăzută de Apendicele 9-A din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
        Furnizorul abilitat de provizii de bord, în procesul de desemnare a furnizorului cunoscut de provizii de bord, solicită dovada pregătirii personalului precizat în "Declaraţia-angajament - furnizor cunoscut de provizii de bord" prevăzută de Apendicele 8-B din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
        Agentul abilitat sau expeditorul cunoscut solicită transportatorului rutier de mărfuri dovada pregătirii personalului precizat în Declaraţia transportatorului rutier de mărfuri, prevăzută de Apendicele 6-E din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.3.4. Categoriile de personal cărora li se aplică prevederile PNPSAC sunt prevăzute în Anexa nr. 1. Această anexă conţine şi categoriile de personal cărora li se aplică prevederile prezentului PNPSAC, potrivit cerinţelor stabilite de Subpartea SEC din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    1.3.5. Pregătirea este structurată pe module de pregătire, lista acestora fiind prezentată în Anexa nr. 2.
    1.3.6. Conţinutul cursurilor de pregătire se stabileşte în conformitate cu corespondenţa dintre lista modulelor de pregătire şi categoriile de personal, prevăzută în Anexa nr. 3. Conţinutul cursurilor, se aprobă de autoritatea competentă, la solicitarea centrului de pregătire autorizat sau a instructorului do securitate.
    1.3.7. Cerinţele de pregătire pentru fiecare categorie de personal sunt prezentate în Anexa nr. 4.
    1.3.8. Conţinutul minim al modulelor de pregătire este prevăzut în Anexa nr. 5.
    1.3.9. Competenţele dobândite de persoane anterior recrutării pot fi luate în considerare atunci când se face evaluarea nevoilor de pregătire în conformitate cu PNPSAC.
    1.3.10. Orice competenţe dobândite de o persoană în scopul îndeplinirii cerinţelor stabilite prin PNPSAC într-unul din statele membre ale UE vor fi luate în considerare în România.

    CAP. 2
    ACTE NORMATIVE ÎN BAZA CĂRORA A FOST ELABORAT PNPSAC
    2.1. Standarde şi recomandări internaţionale
    2.1.1. Standarde şi recomandări ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - OACI:
    - Anexa 17, standardele 3.1.6., 3.4.1., 3.4.2. şi 3.4.3., la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944;
    – Manualul de securitate OACI - Doc 8973, ediţia 10, 2017;
    – Manualul de securitate OACI - Doc 9985 - ATM Security;
    – Anexa 6, partea I, capitolul 13, la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944.

    2.1.2. Recomandări ale Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile - ECAC-CEAC
        ECAC-CEAC Declaraţia politicilor în securitatea aviaţiei civile - DOC 30 (Partea a ll-a Securitate), ediţia a 13-a, mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare


    2.2. Regulamente ale Uniunii Europene
    2.2.1. Regulamente ale Parlamentului European şi ale Consiliului:
    Regulamentul (CE) nr. 300/2008 a1 Parlamentului European şi al Consiliului privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 210/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, Subpartea SEC.

    2.2.2. Regulamente şi decizii ale Comisiei Europene:
    - Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei de completare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamente de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile;
    – Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei de stabilire a procedurilor de executare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice;
    – Decizia de punere în aplicare nr. 8005/2015 a Comisiei de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviaţiei care conţin informaţiile menţionate la articolul 18 litera a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, cu modificările şi completările ulterioare.


    2.3. Acte normative naţionale
    2.3.1. Hotărâri ale Guvernului României şi ordine ale ministrului transporturilor:
    - Hotărârea Guvernului nr. 1193/2012 pentru aprobarea Programului Naţional de Securitate Aeronautică - PNSA, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului transporturilor nr. 1613/2014 pentru aprobarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA;
    – Ordinul ministrului transporturilor nr. 1547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe.

    2.3.2. Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2012.

    CAP. 3
    DEFINIŢII
        În sensul prevederilor prezentului PNPSAC, termenii şi definiţiile utilizate au următorul înţeles:
    1. Autoritatea competentă: autoritatea responsabilă de coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
    2. Auditor de securitate a aviaţiei civile: este auditorul definit la punctul 1.1.3 din Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, anexă adăugată acestui regulament în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 18/2010.
    3. Auditor/inspector intern: persoană, desemnată de directorul general al unui operator sau al unei entităţi prevăzute la punctul 1.3.2, responsabilă de efectuarea activităţilor de monitorizare prevăzute în programul intern de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile al operatorului sau entităţii respective.
    4. Verificarea antecedentelor (Background Check): verificarea definită la punctul 11.1.3 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare UE, 1998/2015 al Comisiei de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Certificare: o evaluare şi confirmare oficială de către autoritatea competentă sau în numele acesteia, prin care se arată că o persoană a absolvit cu succes cursuri de pregătire în domeniu şi că respectiva persoană deţine la un nivel acceptabil competenţele necesare pentru a îndeplini funcţiile atribuite.
    6. Personalul de securitate: personalul corect implicat în aplicarea măsurilor de securitate a aviaţiei civile. Se referă la categoriile de personal prevăzute la punctul 1 literele a) - j) din Anexa nr. 1 la PNPSAC.
    7. Personalul non-securitate: persoanele, altele decât pasagerii, care solicită acces neînsoţit în zonele de securitate cu acces restricţionat şi nu fac parte din categoriile de personal prevăzute de punctul 1, literele a) - j) din Anexa nr. 1 la PNPSAC, precum şi persoanele care nu solicită acces neînsoţit în zonele de securitate cu acces restricţionat şi care doar au acces la mărfurile şi poşta identificabile şi/sau la proviziile de bord identificabile şi/sau la proviziile de aeroport identificabile.
    8. Performanţa umană (performanţa personalului): capacităţile şi limitările umane care au un impact asupra siguranţei, securităţii şi operaţiunilor aeronautice.
    9. Planul lecţiei: documentul care conţine obiectivele ce trebuie atinse, conţinutul ce trebuie asimilat şi mijloacele prin care obiectivele urmează să fie îndeplinite. Acesta trebuie să includă modalităţile prin care faptele, principiile, conceptele şi deprinderile urmează să fie învăţate
    10. Pregătirea de bază: parte a pregătirii iniţiale şi a pregătirii periodice, comună categoriilor de personal prevăzute la punctul 1 literele a), b), c), i), j), k), l) şi m) din Anexa nr. 1 la PNPSAC.
    11. Pregătirea specifică: parte a pregătirii iniţiale şi a pregătirii periodice, caracteristică locului de muncă al fiecărei categorii de personal din Anexa nr. 1 la PNPSAC.
    12. Pregătirea iniţială: prima formă de instruire a categoriilor de personal prevăzute în Anexa nr. 1, absolvită anterior începerii exercitării atribuţiilor de serviciu.
    13. Pregătirea periodică: forma de instruire a categoriilor de personal prevăzute în Anexa nr. 1 la PNPSAC, absolvită la intervalele prevăzute în PNPSAC, pe durata exercitării atribuţiilor de serviciu.
    14. On the Job Training - OJT: parte a pregătirii persoanelor care, la locul de muncă specific, sub supraveghere:
    - efectuează examinarea vehiculelor şi/sau
    – controlul de securitate prin aplicarea de tehnici de control manual, vizual sau prin utilizarea de echipamente de detecţie a metalelor/explozibililor şi pentru care nu este necesar să interpreteze imagini pe un monitor şi/sau
    – operează echipamente cu raze X sau sisteme de detecţie a explozivilor EDS şi/sau
    – efectuează controale cu scanere de securitate cu examinator uman sau cu sistem de detectare automată a ameninţărilor.

    15. Deficienţă: abatere care constituie neconformitate fată de cerinţele şi standardele de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile.
    16. Recertificare: procedeu administrativ prin care se permite persoanei certificate să continue exercitarea atribuţiilor specifice pentru o perioadă determinată, în urma îndeplinirii cerinţelor aplicabile.
    17. Manager de securitate: persoană cu responsabilităţi generale la nivel naţional sau local, legate de asigurarea că un program de securitate şi implementarea acestuia respectă prevederile legale.
    18. Supraveghetor: persoană care supraveghează direct persoanele care aplică măsuri de securitate.
    19. Instructor de securitate: persoana care îndeplineşte criteriile prevăzute de punctul 11.5.1. din Anexa la Regulamentul de punere în. aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare şi care o deţine un certificat emis de autoritatea competentă.
    20. Validator UE de securitate: persoana care îndeplineşte criteriile prevăzute de punctul 11.6.3. din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare şi este inclus în Baza de date a Uniunii Europene privind securitatea lanţului de aprovizionare.
    21. Validator al entităţii de desemnare, persoana angajată şi desemnată de transportatorul aerian, furnizorul abilitat sau, respectiv, operatorul aeroportuar în vederea aplicării prevederilor de la punctul 8.1.4.4. sau, respectiv a prevederilor de la punctul 9.1.3.4 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. 4
    ORGANIZARE, ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
    4.1. Autoritatea competentă
    4.1.1. Autoritatea Aeronautică Civilă Română, responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008, precum şi cu dezvoltarea, punerea în aplicare şi menţinerea Programului Naţional de Securitate Aeronautică, are în aplicarea cerinţelor privind recrutarea, pregătirea şi certificarea persoanelor prevăzute de capitolul 11 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei, următoarele atribuţii principale:
    a) monitorizarea aplicării cerinţelor de recrutare, pregătire şi certificare, prevăzute de capitolul 11 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare, de operatorii şi entităţile prevăzute de punctul 1.3.2.;
    b) furnizarea de instrucţiuni, informaţii şi, după caz, asistenţi, pentru a se asigura că programele interne de pregătire ale operatorilor şi entităţilor prevăzute de punctul 1.3.2. sunt conforme cu PNPSAC.

    4.1.2. Ca parte a activităţilor sale, Autoritatea Aeronautică Civilă Română este responsabilă de elaborarea, actualizarea, coordonarea şi verificarea implementării prezentului PNPSAC, precum şi de faptul că PNPSAC îndeplineşte cerinţele Programului Naţional de Securitate Aeronautică.
    4.1.3. În baza aprobărilor corespunzătoare şi în scopul exercitării obligaţiilor ce îi revin în domeniul controlului calităţii şi pentru asigurarea consecvenţei şi compatibilităţii între diverse programe de pregătire, personalul cu atribuţii în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente şi persoanele care desfăşoară activităţile de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile la nivel naţional (auditorii de securitate a aviaţiei civile) au drept de acces la programele de pregătire, notiţele de curs, alte suporturi de pregătire (filme, înregistrări video, diapozitive, imitaţii de arme şi explozibili etc.), precum şi dreptul de a observa furnizorii a oricărei forme de pregătire, în orice moment, în scopul de a aprecia calitatea pregătirii şi a materialelor de pregătire furnizate de diferite entităţi implicate în domeniul securităţii aviaţiei civile.
    4.1.4. Conţinutul cursurilor de pregătire se aprobă de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

    4.2. Operatori şi entităţi cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile
    4.2.1. Operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2. sunt responsabile de:
    a) aplicarea prevederilor PNPSAC;
    b) asigurarea că personalul propriu şi al altor entităţi care operează pentru acestea sau în numele acestora este recrutat, pregătit şi certificat, după caz, în conformitate cu cerinţele prevăzute în PNPSAC.

    4.2.2. Operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2 au obligaţia de a elabora, actualiza şi aplica programe proprii de pregătire, în conformitate cu prevederile PNPSAC, în cazul în care pregătirea personalului propriu sau al subcontractorilor acestora se realizează prin cursuri de pregătire internă.
    4.2.3. Fiecare plan de lecţie pentru fiecare modul de pregătire, astfel cum e definit în Anexa nr. 5 la PNPSAC, trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) titlu /subiect;
    b) obiectivele pregătirii;
    c) material de referinţă;
    d) introducere;
    e) conţinutul cursului;
    f) durata fiecărui modul;
    g) strategia de predare;
    h) materiale ajutătoare/suport de curs;
    i) test/evaluare;
    j) revizuire/sumar/o scurtă prezentare a materialului ce urmează a fi predat;
    k) semnarea înregistrărilor de evidenţă a pregătirii.
        Programul de pregătire trebuie să fie în concordanţă cu specificul activităţii entităţii şi să reflecte politica, practicile şi procedurile implementate de organizaţia respectivă.

    4.2.4. Programele prevăzute la punctul 4.2.2 se transmit structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul AACR pentru a fi analizate şi aprobate, iar implementarea acestora va fi supravegheată de această structură.
    4.2.5. Transportatorii aerieni, elaborează, aplică şi actualizează programe adecvate de pregătire care permit membrilor echipajelor să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni actele de intervenţie ilicită, cum ar fi sabotajul sau capturarea ilicită a aeronavei, şi pentru a reduce consecinţele în cazul producerii acestor evenimente. Aceste programe de pregătire trebuie să fie compatibile cu Programul Naţional de Securitate Aeronautică. Fiecare membru al echipajului trebuie să aibă cunoştinţe şi competenţe despre toate elementele relevante ale programului de pregătire.
    4.2.6. Prin programul de pregătire prevăzut la punctul 4.2.5, transportatorul aerian se asigură că întreg personalul corespunzător cunoaşte şi respectă cerinţele relevante ale programului naţional de securitate al statului de origine al transportatorului aerian.
    4.2.7. Prin programul de pregătire prevăzut la punctul 4.2.5, transportatorul aerian se asigură că:
    1. există la bord o listă de verificare pentru procedurile care trebuie urmate în căutarea unei bombe sau a unui dispozitiv explozibil improvizat, în cazul unei suspiciuni de sabotaj şi pentru inspectarea aeronavelor pentru arme ascunse, explozibili şi alte dispozitive periculoase, în cazul în care există o suspiciune certă că avionul poate face obiectul unui act de intervenţie ilicită. Lista de verificare trebuie să fie însoţită de îndrumări adecvate privind măsurile care trebuie luate în cazul descoperirii unei bombe sau a unui obiect suspect şi informaţiile privind locul cu risc minim de amplasare a unei bombe în avion;
    2. personalul cu atribuţii specifice este instruit să aplice următoarele măsuri:
    a) într-un avion echipat cu o uşă pentru compartimentul de zbor trebuie să existe posibilitatea de a bloca această uşă şi să se asigure mijloace prin care echipajul de cabină să poată informa echipajul de zbor în eventualitatea unor activităţi suspecte sau a unor breşe de securitate a cabinei.
    b) toate avioanele pentru pasageri cu o masă maximă certificată la decolare mai mare de 45.500 kg sau cu o MOPSC de peste 60 de locuri, utilizate pentru transportul comercial de pasageri, trebuie să fie echipate cu o uşă a compartimentului pentru echipajul de zbor aprobată, care se poate bloca şi debloca din fiecare post de pilotaj şi este proiectată cu respectarea cerinţelor aplicabile în materie de navigabilitate.
    c) În toate avioanele care sunt echipate cu o uşă a compartimentului pentru echipajul de zbor în conformitate cu litera (b) de mai sus:
    i. această uşă se închide înainte de pornirea motoarelor pentru decolare şi se blochează, atunci când acest lucru este impus de procedurile de securitate sau de pilotul-comandant, până la oprirea motoarelor după aterizare, cu excepţia cazului în care se consideră necesar ca persoane autorizate să poată intra, sau ieşi în conformitate cu programele de securitate naţionale din domeniul aviaţiei civile; şi
    ii. se asigură mijloace de monitorizare de la ambele posturi de pilotaj a întregii zone a uşii din afara compartimentului echipajului de zbor în vederea identificării persoanelor care solicită intrarea şi a detectării comportamentelor suspecte sau a potenţialelor ameninţări.


    3. membrii echipajului de cabină al avioanelor de mare capacitate utilizate în transportul aerian comercial care au instalate sisteme de acţionare a uşii de acces la compartimentul echipajului de zbor şi mecanisme de deschidere de rezervă, trebuie să cunoască procedurile şi metodele de acces la compartimentul echipajului de zbor în caz de incapacitate a unui membru al echipajului de zbor.


    4.3. Pregătirea iniţială şi pregătirea periodică
    4.3.1. Categoriile de personal prevăzute în Anexa 1 trebuie să parcurgă pregătirea iniţială corespunzătoare însuşirii competenţelor necesare, anterior preluării atribuţiilor de serviciu şi înainte de a li se permite să aplice măsuri de securitate fără a fi supravegheate. Cerinţele de pregătire pentru fiecare categorie de personal sunt prevăzute în Anexa nr. 4.
    4.3.2. Pregătirea persoanelor care aplică proceduri de control de securitate, examinarea vehiculelor, precum şi a persoanelor care supraveghează direct persoanele care aplică măsuri de securitate (supraveghetor), trebuie să cuprindă elemente de pregătire teoretică, practică şi, după caz, de pregătire la locul de muncă, pentru a se asigura că aceste persoane sunt capabile, pe deplin, să aplice măsurile de securitate respective.
    4.3.3. Conţinuturile cursurilor de pregătire se aprobă în conformitate cu prevederile de la punctul 4.1.4 înainte ca:
    a) un instructor să înceapă predarea oricărui curs de pregătire, astfel cum este prevăzut de PNPSAC;
    b) vreun curs de pregătire pe computer să fie utilizat pentru a se respecta cerinţele prezentului PNPSAC.

    4.3.4. Toate categoriile de personal prevăzute în Anexa 1 trebuie să primească o pregătire periodică astfel încât acestea:
    a) să-şi menţină competenţele, deprinderile şi abilităţile dobândite în cadrul pregătirii iniţiale;
    b) să dobândească noi competenţe, deprinderi şi abilităţi relevante ce se impun ca urmare a unor schimbări apărute în domeniul securităţii aviaţiei civile.

    4.3.5. Personalul care operează echipamente cu raze X sau echipamente EDS, precum şi operatorii de securitate care efectuează controale cu scanere de securitate cu examinator uman trebuie să beneficieze de o pregătire periodică în conformitate cu prevederile de la punctul 11.4.1 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    4.3.6. Pregătirea periodică a categoriilor de personal prevăzute în Anexa 1, altele decât persoanele prevăzute la punctul 4.3.5, se desfăşoară cel puţin la frecvenţa menţionată în Anexa 4 sau cu o frecvenţă mai mare, pentru fiecare categorie de personal. Participările, atestate prin documente emise de organizatori, la conferinţele, seminariile, atelierele de lucru şi convocările cu tematică specifică, organizate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, Comisia Europeană, Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile sau autorităţile competente în securitatea aviaţiei civile din statele membre ale Uniunii Europene, ori sub egida acestora, constituie îndeplinirea cerinţelor de pregătire periodică.
    4.3.7. Cerinţele de pregătire specificate în PNPSAC trebuie să fie îndeplinite de categoriile de personal prevăzute în Anexa 1, indiferent dacă acesta este angajat permanent sau temporar.

    4.4. Evaluarea competenţelor şi certificarea
    4.4.1. Operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2. trebuie să aibă proceduri de verificare, prin intermediul unor teste corespunzătoare, a însuşirii de către personal a materialului prezentat la cursurile de pregătire.
    4.4.2. În Anexa nr. 4, pentru fiecare dintre categoriile de personal se precizează un barem de promovare, exprimat în procente, pe care cursanţii trebuie să îl obţină înainte de a fi declaraţi apţi să îndeplinească atribuţiile de servicii. Testele utilizate în acest scop trebuie să fie nepărtinitoare, obiective şi standardizate.
    4.4.3. Operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2. trebuie să aibă proceduri în vigoare, cum ar fi pregătirea suplimentară, pentru situaţia în care un cursant are un eşec în îndeplinirea standardelor cerute.
    4.4.4. Cerinţele de certificare specifice pentru personalul care efectuează controlul de securitate, examinarea vehiculelor şi pentru persoanele care aplică proceduri de control al accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi patrulare la aeroport, sunt descrise în capitolul 11.

    4.5. Evidenţe privind recrutarea şi pregătirea
    4.5.1. Operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2. sunt responsabile de ţinerea şi actualizarea, pentru fiecare angajat, a unor evidenţe precise privind recrutarea şi pregătirea acestuia. Evidenţele trebuie să fie păstrate pe toată perioada de angajare a persoanei în cauză. Evidenţele trebuie să fie disponibile pentru control la cererea AACR sau a persoanelor care execută activităţi de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, conform principiului nevoii de a cunoaşte.
    4.5.2. Angajaţii vor semna evidenţele privind recrutarea şi pregătirea lor în scopul confirmării faptului că au parcurs respectivele activităţi de recrutare şi pregătire.
    4.5.3. Pentru evidenţa aspectelor privind recrutarea şi pregătirea fiecărui angajat se poate utiliza modelul de formular prevăzut în Anexa nr. 6.
    4.5.4. Criterii de respingere a persoanelor în cadrul procesului de recrutare:
    a) declaraţiile persoanei supuse verificării antecedentelor sau verificării înainte de angajare nu coincid cu datele şi informaţiile înscrise în documentele prezentate de aceasta, cum sunt carnetul de muncă/adeverinţe care atestă vechimea în muncă, diplome/certificate de absolvire, certificatul de cazier judiciar, unde este aplicabilă cerinţa prezentării acestuia, şi, după caz, informaţiile obţinute de la angajatorii anteriori, organul care ţine evidenţa cazierului judiciar, persoanele care pot furniza informaţii despre persoana în cauză, ale căror declaraţii sunt luate în considerare numai dacă sunt confirmate de înscrisuri sau dacă există aspecte identice în cel puţin două declaraţii;
    b) din certificatul de cazier judiciar, în cazul verificării antecedentelor, sau din informaţiile furnizate la cerere de organul care ţine evidenţa cazierului judiciar, în cazul verificării înainte de angajare, reiese că persoana supusă verificării a fost condamnată la pedeapsa închisorii cu executare mai mare de doi ani pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

    4.5.5. Pentru persoanele, altele decât pasagerii, care solicită acces neînsoţit în zonele de securitate cu acces restricţionat sunt aplicabile criteriile de respingere a cererii prevăzute de PNSA.

    CAP. 5
    PERSONALUL NON-SECURITATE
    5.1. Recrutarea personalului
    5.1.1. Procedurile din acest capitol vor fi urmate de operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2. în activitatea de pregătire şi recrutare a personalului non-securitate, indiferent dacă acesta urmează să fie angajat permanent sau temporar.
    5.1.2. Operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2 trebuie să respecte procedurile din acest capitol înainte să decidă dacă un potenţial angajat prezintă încredere şi este apt să îndeplinească în mod eficient atribuţiile de serviciu.
    5.1.3. Orice persoană angajată sau în curs de recrutare, care intră în categoria personalului non-securitate al operatorilor şi entităţilor prevăzute la punctul 1.3.2, trebuie să fie supusă unei verificări a antecedentelor (background check) şi trebuie să fi trecut cu succes prin această verificare. După angajare, această verificare trebuie să fie efectuată la intervale regulate care nu vor depăşi 5 ani.
    5.1.4. Verificarea antecedentelor va fi efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 11.1.3 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    5.1.5. Verificarea antecedentelor trebuie să fie încheiată înainte ca persoana în cauză să participe la orice formă de pregătire în domeniul .c.securităţii aviaţiei civile.

    5.2. Cerinţe pregătire
    5.2.1. Personalul non - securitate al operatorilor şi entităţilor prevăzute de punctul 1.3.2, care solicită acces neînsoţit în zonele de securitate cu acces restricţionat, trebuie să beneficieze de o pregătire de conştientizare în materie de securitate a aviaţiei civile potrivit specificaţiilor din Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 şi trebuie să parcurgă modulele de pregătire specificate în Anexa nr. 5.
     Persoanele din categorie personalului non - securitate care nu solicită acces neînsoţit în zonele de securitate cu acces restricţionat şi care doar au acces la mărfurile şi poşta identificabile şi/sau la proviziile de bord identificabile şi/sau la proviziile de aeroport identificabile, trebuie să beneficieze de o pregătire de conştientizare în materie de securitate generală, potrivit specificaţiilor din Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4, şi trebuie să parcurgă modulele de pregătire specificate în Anexa nr. 5.

    5.2.2. Personalul non-securitate care trebuie să respecte aplicarea de măsuri sau proceduri de securitate ca parte a activităţilor lor operaţionale, trebuie să parcurgă forme specifice de pregătire iniţială şi periodică pentru a fi apt în permanenţă să îndeplinească atribuţiile de serviciu la un standard adecvat. Componentele de pregătire trebuie să fie adaptate la nevoile şi sarcinile lor specifice. Această pregătire trebuie să fie în concordanţă cu specificul entităţii şi să reflecte politica, practicile şi procedurile aplicate de către entitatea respectivă.
    5.2.3. Înainte de a fi autorizate să efectueze activităţi nesupravegheate, personalul non-securitate trebuie să aibă încheiată pregătirea relevantă domeniului de activitate, conform prezentului PNPSAC.

    CAP. 6
    PERSONALUL DE SECURITATE
    6.1. Recrutarea
    6.1.1. Procedurile din acest capitol vor fi urmate de operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2. în activitatea de recrutare a personalului de securitate, indiferent dacă acesta urmează să fie angajat permanent sau temporar.
    6.1.2. Operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2 trebuie să respecte procedurile din acest capitol înainte să decidă dacă un potenţial angajat prezintă încredere şi este apt să îndeplinească în mod eficient atribuţiile de serviciu. Orice persoană, care urmează să fie angajată de oricare dintre entităţile anterior menţionate, trebuie să fie supusă, în cadrul procesului de recrutare, unei verificări a antecedentelor şi trebuie să fi trecut cu succes prin această verificare. După angajare, această verificare trebuie să fie efectuată la intervale regulate care nu vor depăşi 5 ani.
    6.1.3. Verificarea antecedentelor va fi efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 11.1.3 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    6.1.4. Verificarea antecedentelor trebuie să fie încheiată înainte ca persoana în cauză să participe la orice formă de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile care presupune accesul la informaţii care nu sunt disponibile publicităţii.
    6.1.5. Persoanei care solicită angajarea într-o entitate din cele prevăzute la punctul 1.3.2. i se cere să prezinte un document de identitate cu fotografia sa în termen de valabilitate.
    6.1.6. În cazul în care solicitantul a desemnat persoane care pot da referinţe despre el, entitatea poate întreprinde demersurile legale pentru obţinerea de informaţii de la aceste persoane în vederea verificării veridicităţii datelor furnizate de solicitant.
    6.1.7. Procesul de recrutare trebuie să includă cel puţin depunerea unei cereri de angajare şi un interviu menite să ofere o evaluare iniţială a capacităţilor şi aptitudinilor.
    6.1.8. Angajatorul va păstra o evidenţă din care să rezulte că procesul de recrutare şi de verificare a fost aplicat pentru fiecare angajat. În acest sens, dosarele de recrutare, inclusiv rezultatele tuturor testelor de evaluare, trebuie să fie păstrate pentru toate persoanele recrutate, cel puţin pe durata contractului de muncă al acestora.

    6.2. Criterii de recrutare pentru personalul care execută control de securitate şi alte măsuri de securitate
    6.2.1. Criteriile de la acest punct se aplică persoanelor din categoriile de personal prevăzute la punctul 1, literele a) - h) din Anexa nr. 1 la PNPSAC.
    6.2.2. Persoanele recrutate pentru a executa controlul de securitate şi alte măsuri de securitate trebuie să aibă capacităţile şi aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru a executa cu eficacitate sarcinile care le sunt atribuite, fiind necesar să li se aducă la cunoştinţă natura acestor cerinţe de la începutul procesului de recrutare. În acest sens, aceste persoane trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    a) să aibă o sănătate bună, o forţă fizică rezonabilă şi să nu aibă nicio incapacitate fizică care i-ar împiedica în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
    b) cu sau fără ochelari sau lentile de contact, să fie capabile să citească corect o plăcuţă de înmatriculare auto aflată la o distanţă de 23 de metri (numai pentru persoanele din categoria de personal prevăzută la litera c) din Anexa nr. 1 la PNPSAC) şi să fie capabili să citească etichetele de pe sticlele de băuturi şi de pe tuburile de lichid pulverizant la o distanţă aleasă de candidat între 30 - 50 de cm (numai pentru persoanele din categoria de personal prevăzută la litera a) din Anexa nr. 1 la PNPSAC);
    c) să aibă o bună percepţie a culorilor pentru a fi capabile să utilizeze echipamentul cu raze x care furnizează imagini color (numai pentru persoanele din categoria de personal prevăzută la litera a) din Anexa nr. 1 la PNPSAC);
    d) cu sau fără dispozitive auditive, să fie capabile să audă comunicări radio sau telefonice, semnale audio emise de echipamentul de securitate şi o voce la un nivel conversaţional mediu aflată la o distanţă de 2.5 m, într-o cameră fără zgomot;
    e) pentru persoanele care operează echipamente de securitate cu raze X sau EDS, precum şi pentru operatorii de securitate care efectuează controale cu scanere de securitate cu operator uman, să aibă abilităţi de recunoaştere a obiectelor din imaginile furnizate de echipamente;
    f) să nu fie dependente de alcool sau de substanţe ilegale;
    g) să stăpânească bine limba română, scris şi oral, pentru a-şi putea desfăşura activităţile la un nivel corespunzător;
    h) să aibă un bun spirit de observaţie şi putere de concentrare pentru a-şi desfăşura activităţile în mod eficient.

    6.2.3. Capacităţile şi aptitudinile prevăzute la punctul 6.2.2. trebuie să fie evaluate în timpul procesului de recrutare şi înainte de finalizarea oricărei perioade de probă.

    6.3. Cerinţe de pregătire
    6.3.1. Personalul de securitate trebuie să urmeze forme de pregătire iniţială şi periodică, pentru a fi capabil să îndeplinească sarcinile la un standard adecvat. Componentele unui program de pregătire trebuie să fie adaptate nevoilor specifice personalului care urmează a fi pregătit.
    6.3.2. Personalul de securitate al operatorilor şi entităţilor prevăzute la punctul 1.3.2 trebuie să fie pregătit în conformitate cu categoriile de personal respective, după cum sunt acestea definite în Anexa nr. 3 la PNPSAC şi în Anexa nr. 4 la PNPSAC şi trebuie să parcurgă modulele de pregătire definite în Anexa nr. 5 la PNPSAC.
    6.3.3. În cazul anumitor module de pregătire, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului de pregătire, instructorii pot utiliza, la propria alegere, şi alte metode de pregătire decât cele pe bază de activităţi la clasă/prelegeri, cum ar fi cursuri de pregătire pe computer, pregătirea pe platforme e-learning dar, în aceste cazuri, trebuie să se asigure disponibilitatea unui instructor sau supraveghetor care să răspundă la eventualele întrebări ale cursanţilor.

    6.4. Criterii de pregătire pentru supraveghetori
     Supraveghetorii trebuie să beneficieze de o pregătire specifică în materie de securitate a aviaţiei civile potrivit specificaţiilor din Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4, şi trebuie să parcurgă modulele de pregătire specificate în Anexa nr. 5.

    6.5. Criterii de pregătire pentru managerii de securitate
     Managerii de securitate/responsabilii de securitate pentru fiecare punct de lucru al agenţilor abilitaţi, expeditorilor cunoscuţi, furnizorilor abilitaţi de provizii de bord, furnizorilor cunoscuţi de provizii de bord, furnizorilor cunoscuţi de provizii de aeroport trebuie să beneficieze de o pregătire specifică managerilor de securitate în materie de securitate a aviaţiei civile potrivit specificaţiilor din Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4 şi trebuie să parcurgă modulele de pregătire din Anexa nr. 5 pentru managerii de securitate.

    CAP. 7
    INSTRUCTORII DE SECURITATE, VALIDATORII UE DE SECURITATE ŞI VALIDATORII ENTITĂŢII DE DESEMNARE
    7.1. Recrutarea
    7.1.1. Procedurile din acest capitol vor fi urmate de centrele de pregătire prevăzute la capitolul 12 pentru instructorii de securitate pe care-i utilizează în activităţile de pregătire a personalului, de instructorii de securitate înşişi, de validatorii entităţii de desemnare iar, în cazul validatorilor UE de securitate, de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, în procesele de certificare a acestora.
    7.1.2. Instructorii de securitate, validatorii UE de securitate şi validatorii entităţii de desemnare trebuie să fie supuşi, în cadrul procesului de recrutare, unei verificări a antecedentelor, efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 11.1.3 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pe care să o treacă cu succes şi trebuie să prezinte dovezi privind calificările şi cunoştinţele relevante. Această verificare trebuie să fie efectuată la intervale regulate care nu vor depăşi 5 ani.

    7.2. Criterii de recrutare pentru instructorii de securitate
    7.2.1. Pentru a obţine certificarea ca instructor calificat să predea cursuri de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile, o persoană trebuie să aibă cunoştinţe despre mediul de lucru din domeniul relevant al securităţii aviaţie1 civile, precum şi calificări şi competenţe cu privire la elementele de securitate care urmează să fie predate.
    7.2.2. AACR, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, întocmeşte şi menţine actualizată lista instructorilor de securitate certificaţi care îndeplinesc cerinţele de la punctul 7.1.2. şi 7.2.1. La cerere, această listă se pune la dispoziţia celor care au necesitatea a cunoaşte conţinutul acesteia.

    7.3. Criterii de recrutare pentru validatorii UE de securitate
    7.3.1. Persoanele care după desemnarea ca validatori UE de securitate, ar urma să efectueze verificări la faţa locului potrivit prevederilor punctul 6.3.1.2. litera b), punctul 6.4.1.2. litera b), 6.8.2. şi 3.8.4. din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea validării agenţilor abilitaţi, expeditorilor cunoscuţi, transportatorilor aerieni care transportă mărfuri dintr-un aeroport al unei ţări terţe - ACC3, şi, respectiv, agenţilor abilitaţi din ţări terţe - RA3 şi expeditorilor cunoscuţi din ţări terţe - KC3, trebuie să demonstreze, în vederea desemnării ca validatori UE de securitate, că deţin calificările, experienţa şi cunoştinţele necesare şi îndeplinesc criteriile prevăzute de punctul 11.6.3. din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    7.3.2. Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, asigură înscrierea validatorilor UE de securitate în Baza de date a Uniunii privind securitatea lanţului de aprovizionare.

    7.4. Criterii de recrutare pentru validatorii entităţii de desemnare
        Validatorii entităţii de desemnare trebuie să fie angajaţi ai transportatorului aerian, furnizorului abilitat sau, respectiv ai operatorului aeroportuar şi trebuie să demonstreze că deţin calificările, experienţa şi cunoştinţele necesare în vederea aplicării prevederilor de la punctul 8.1.4.4 sau, respectiv a prevederilor de la punctul 9.1.3.4 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

    7.5. Cerinţe de pregătire
    7.5.1. Instructorii de securitate, validatorii UE de securitate şi validatorii entităţii de desemnare trebuie să urmeze forme de pregătire iniţială şi periodice pentru a fi capabili să îndeplinească sarcinile la un standard adecvat.
    7.5.2. Instructorii de securitate, validatorii UE de securitate şi validatorii entităţii de desemnare trebuie să fie pregătiţi în conformitate cu categoriile de personal respective, după cum sunt acestea definite în Anexa nr. 3 la PNPSAC şi în Anexa nr. 4 la PNPSAC şi trebuie să parcurgă modulele de pregătire definite în Anexa nr. 5 la PNPSAC.

    CAP. 8
    AUDITORII DE SECURITATE A AVIAŢIEI CIVILE. AUDITORII/INSPECTORII INTERNI
    8.1. Recrutarea
    8.1.1. Procedurile din acest capitol vor fi urmate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, în cazul auditorilor de securitate a aviaţiei civile, şi respectiv, de operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni şi de celelalte entităţii care, potrivit Programului Naţional de Securitate Aeronautică, trebuie să aplice standarde de securitate a aviaţiei civile, în cazul auditorilor/inspectorilor interni.
    8.1.2. Auditorii de securitate a aviaţiei civile şi auditorii/inspectorii interni trebuie să fie supuşi, în cadrul procesului de recrutare, unei verificări a antecedentelor, efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 11.1.3 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pe care să o treacă cu succes şi trebuie să prezinte dovezi privind calificările şi cunoştinţele relevante. Această verificare trebuie să fie efectuată la intervale regulate care nu vor depăşi 5 ani.

    8.2. Criterii de recrutare pentru auditorii de securitate a aviaţiei civile şi auditorii/inspectorii interni
    8.2.1. Auditorii de securitate a aviaţiei civile trebuie să posede calificările, experienţa şi cunoştinţele care să demonstreze că au dobândit competenţele prevăzute la punctul 15.1 litera b) şi punctul 15.2 din Anexa la Regulamentul (UE) nr. 18/2010.
    8.2.2. Auditorii/inspectorii interni, care efectuează activităţi de controlul intern al calităţii la operatorii şi entităţile prevăzute de punctul 1.3.2, trebuie să demonstreze că deţin calificările, experienţa şi cunoştinţele necesare în vederea aplicării programelor interne de control al calităţii.

    8.3. Cerinţe de pregătire
    8.3.1. Auditorii de securitate a aviaţiei civile şi auditorii/inspectorii interni trebuie să urmeze forme de pregătire iniţială şi periodică pentru a fi capabil să îndeplinească sarcinile la un standard adecvat.
    8.3.2. Auditorii de securitate a aviaţiei civile şi auditorii/inspectorii interni trebuie să fie pregătiţi în conformitate cu categoriile de personal respective, după cum sunt acestea definite în Anexa nr. 3 la PNPSAC şi în Anexa nr. 4 la PNPSAC şi trebuie să parcurgă modulele de pregătire definite în Anexa nr. 5 la PNPSAC.
    8.3.3. Conţinutul detaliat al cursului de pregătire pentru auditorii de securitate a aviaţiei civile se stabileşte pe baza cerinţelor de la punctul 8.3.2 şi se completează cu cele mai bune practici în activităţile de control al calităţii. Se consideră ca fiind echivalente, ca şi conţinut şi obiective, următoarele cursuri:
    a) Cursul pentru auditorii de securitate ai aviaţiei civile, organizat de Internaţional Civil Aviation Organization (ICAO) sau European Civil Aviation Conference (ECAC);
    b) Cursul "Cele mai bune practici pentru auditorii naţionali - nivelul I", organizat de ECAC;
    c) Cursul de pregătire a inspectorilor de securitate a aviaţiei civile, organizat de Comisia Europeană.


    CAP. 9
    PERSOANELE CARE EFECTUEAZĂ EVALUAREA AMENINŢĂRILOR, VULNERABILITĂŢILOR ŞI RISCURILOR
    9.1. Recrutarea
    9.1.1. Procedurile din acest capitol vor fi urmate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, în cazul persoanelor care efectuează evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor în numele acestei instituţii şi respectiv, de operatori aeroportuari, transportatorii aerieni şi de celelalte entităţii care, potrivit Programului Naţional de Securitate Aeronautică, trebuie să aplice standarde de securitate a aviaţiei civile, în cazul persoanelor care efectuează evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor în numele acestora.
    9.1.2. Persoanele care efectuează evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor trebuie să fie supuse, în cadrul procesului de recrutare, unei verificări a antecedentelor, efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 11.1 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pe care să o treacă cu succes şi trebuie să prezinte dovezi privind calificările şi cunoştinţele relevante. Această verificare trebuie să fie efectuată la intervale regulate care nu vor depăşi 5 ani.

    9.2. Criterii de recrutare pentru persoanele care efectuează evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor
    9.2.1. Persoanele care efectuează evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor trebuie să posede calificările, experienţa şi cunoştinţele care să demonstreze că au dobândit următoarele competenţe:
    a) cunoaşterea actelor precedente de intervenţie ilicită în domeniul aviaţiei civile, a actelor teroriste şi a ameninţărilor actuale;
    b) cunoaşterea cadrului juridic al securităţii aviaţiei civile;
    c) capacitatea de a evalua informaţiile obţinute, luând în considerare implicaţiile nivelului naţional de ameninţare existent şi eventualele măsuri de securitate deja în aplicare;
    d) cunoaşterea metodologiilor şi a procedurilor de evaluare a ameninţării, riscului şi de management al riscului;
    e) cunoaşterea procedurilor de răspuns la situaţii de urgenţă.


    9.3. Cerinţe de pregătire
    9.3.1. Persoanele care efectuează evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor trebuie să urmeze forme de pregătire iniţială şi periodică pentru a fi capabile să îndeplinească sarcinile la un standard adecvat.
    9.3.2. Persoanele care efectuează evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor trebuie să fie pregătite în conformitate cu categoria de personal respectivă, după cum este aceasta definită în Anexa nr. 3 la PNPSAC şi în Anexa nr. 4 la PNPSAC şi trebuie să parcurgă modulele de pregătire definite în Anexa nr. 5 la PNPSAC.

    CAP. 10
    PERSOANELE RESPONSABILE CU COORDONAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA AMENINŢĂRILOR CIBERNETICE A SISTEMELOR INFORMATICE CRITICE DE AVIAŢIE
    10.1. Recrutarea
    10.1.1. Procedurile din acest capitol vor fi urmate de persoanele care coordonează şi monitorizează implementarea măsurilor de protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice a sistemelor informatice critice de aviaţie civilă, aşa după cum sunt acestea identificate de Programul de Securitate al entităţii respective din cadrul operatorilor aeroportuari, transportatorii aerieni şi celelalte entităţi care, potrivit Programului Naţional de Securitate Aeronautică, trebuie să aplice standarde de securitate a aviaţiei civile.
    10.1.2. Persoanele care coordonează şi monitorizează implementarea măsurilor de protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice a sistemelor informatice critice de aviaţie trebuie să fie supuse, în cadrul procesului de recrutare, unei verificări a antecedentelor, efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 11.1 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pe care să o treacă cu succes şi trebuie să prezinte dovezi privind calificările şi cunoştinţele relevante. Această verificare trebuie să fie efectuată la intervale regulate care nu vor depăşi 5 ani.

    10.2. Criterii de recrutare pentru persoane responsabile cu coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor de protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice a sistemelor informatice critice de aviaţie
    10.2.1. Persoanele care coordonează şi monitorizează implementarea măsurilor de protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice a sistemelor informatice critice de aviaţie trebuie să posede calificările, experienţa şi cunoştinţele care să demonstreze că au dobândit următoarele competenţe:
    a) cunoaşterea politicii de securitate cibernetică;
    b) cunoaşterea măsurilor de securitate şi de protecţie aplicate sistemelor informatice critice;
    c) cunoaşterea punctelor de acces şi a modului de acces la resursele infrastructurii informatice;
    d) cunoaşterea reţetelor utilizate pentru sistemele informatice critice;
    e) cunoaşterea procedurii în cazul modificării şi upgradării sistemelor informatice critice de aviaţie, a procurării de componente hardware şi software, nu numai la instalare, dar şi pe parcursul perioadei de exploatare;
    f) capacitatea de a identifica şi implementa măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru gestionarea eficientă a riscurilor de securitate cibernetică;
    g) capacitatea de a preveni şi de a reduce la minim impactul incidentelor care afectează infrastructura cibernetică;
    h) capacitatea de gestionare şi interpretare a evenimentelor de jurnalizare;
    i) capacitatea de administrare şi utilizare a soluţiilor de securitate cibernetică.


    10.3. Cerinţe de pregătire
    10.3.1. Persoanele care coordonează şi monitorizează implementarea măsurilor de protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice a sistemelor informatice critice de aviaţie civilă trebuie să facă dovada absolvirii unor cursuri specifice de instruire în domeniul protecţiei sistemelor şi reţelelor informatice care să permită implementarea măsurilor descrise la capitolul 14 din secţiunea a III-a a Programului Naţional de Securitate Aeronautică - PNSA, precum şi pregătire de bază în domeniul securităţii aviaţiei civile.
        De asemenea, persoanele care coordonează şi monitorizează implementarea măsurilor de protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice a sistemelor informatice critice de aviaţie civilă trebuie să urmeze forme de pregătire periodică pentru a fi capabile să îndeplinească sarcinile la un standard adecvat. AACR publică pe website-ul propriu lista cursurilor de pregătire recomandate. AACR dezvoltă prin proceduri şi instrucţiuni specifice cerinţe de pregătire pentru personalul responsabil de monitorizarea implementării măsurilor de protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice a sistemelor informatice critice de aviaţie civilă şi le pune la dispoziţia părţilor interesate conform principiului nevoii de a cunoaşte.


    CAP. 11
    CERTIFICAREA PERSONALULUI
    11.1. Certificarea persoanelor care efectuează controlul de securitate, examinarea vehiculelor, controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport
    11.1.1. Introducere
    11.1.1.1. Principalul scop al cerinţelor de certificare din acest capitol este de a se asigura că standardele de pregătire stabilite sunt îndeplinite. În acest sens, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile impune aplicarea şi folosirea testelor de certificare pentru evaluarea obiectivă a performanţelor personalului care efectuează controlul de securitate, examinarea vehiculelor, controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport. Testele vor fi obiective şi standardizate.
    11.1.1.2. Operatorii şi entităţile prevăzute la punctul 1.3.2, care au ca şi responsabilităţi efectuarea controlului de securitate, examinarea vehiculelor, controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport sunt obligate să folosească numai personal certificat în conformitate cu prevederile PNPSAC, pentru exercitarea respectivelor responsabilităţi.
    11.1.1.3. Personalul prevăzut la punctul 11.1.1.2 trebuie să fie supus:
    a) unui proces de certificare iniţială;
    b) unei recertificări efectuate cel puţin la fiecare trei ani, pentru persoanele care operează echipamente cu raze X sau EDS, precum şi pentru operatorii de securitate care efectuează controale cu scanere de securitate cu examinator uman;
    c) unei recertificări efectuate cel puţin odată la fiecare cinci ani, pentru persoanele care efectuează examinarea vehiculelor, controlul de securitate, altul decât cel menţionat la punctul b) sau care efectuează controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport.

    11.1.1.4. Cu ocazia activităţilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile va revedea/monitoriza procesul de certificare/recertificare.

    11.1.2. Elemente prioritare
    11.1.2.1. Fiecare persoană care efectuează controlul de securitate, examinarea vehiculelor, controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport, va fi supusă testelor de certificare, atât după terminarea cursului de pregătire iniţială (certificare iniţială), cât şi ulterior, după terminarea cursului de pregătire periodică (recertificare periodică), nefiind admisă prezentarea candidatului la examinarea în vederea certificării sau recertificării în situaţia în care valabilitatea pregătirii de bază şi/sau a pregătirii specifice, iniţiale sau periodice, a expirat sau urmează să expire în termen de cel mult 90 de zile de la data examinării.
    11.1.2.2. Certificarea iniţială va conţine următoarele elemente:
    a) un test teoretic;
    b) după caz*1), un test standardizat de interpretare a imaginilor furnizate de echipamentele de securitate cu raze X sau EDS ori de scanerele de securitate cu examinator uman, şi
    *1 Notă: acest criteriu se aplică persoanelor care operează echipamente de securitate cu raze X sau EDS, precum şi operatorilor de securitate care efectuează controale cu scanere de securitate cu examinator uman.

    c) un test practic care, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi de control al accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport, poate consta în includerea de întrebări cu caracter practic în testul teoretic precizat la punctul a).
        De asemenea, acolo unde este cazul, în procesul de certificare se va face evaluarea utilizării corecte a echipamentului şi tehnologiei de control de securitate în condiţii similare celor de la locul de muncă.


    11.1.2.3. Pentru persoanele care efectuează controlul de securitate cu echipamente cu raze X sau EDS, precum şi pentru operatorii de securitate care efectuează controale cu scanere de securitate cu examinator uman, recertificarea periodică va consta dintr-un test teoretic, un test de interpretare a imaginilor furnizate de aceste echipamente şi o evaluare a performanţelor operaţionale. Pentru persoanele care efectuează examinarea vehiculelor, control de securitate, altul decât cel cu echipamente cu raze X, EDS sau scanere de securitate cu examinator uman, recertificarea periodică va consta dintr-un test teoretic şi un test practic. Pentru persoanele care desfăşoară activităţi de control al accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport, recertificarea periodică va consta dintr-un test teoretic şi un test practic sau dintr-un test teoretic în care sunt incluse şi întrebări cu caracter practic.
    11.1.2.4. Examinarea în vederea certificării şi, după caz, recertificării, prevăzute de punctul 11.1.2.2, respectiv punctul 11.1.2.3, se organizează de o echipă formată din cel puţin 2 auditori de securitate a aviaţiei civile, numită prin Dispoziţie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române.
        Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare test.
        Solicitarea de recertificare va fi transmisă AACR cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificării şi va include numărul de persoane propus pentru a fi recertificat.

    11.1.2.5. Un candidat trebuia să promoveze fiecare test pentru a putea fi certificat/recertificat. În cazul în care unul sau mai multe elemente ale certificării/recertificării nu sunt îndeplinite cu succes, candidatului i se poate permite repetarea testului(lor) respectiv(e). Repetarea se face în cel mult 30 de zile de la data susţinerii iniţiale.
    11.1.2.6. La expirarea perioadei de valabilitate a certificării/recertificării anterioare, drepturile persoanei respective de a exercita atribuţiile de securitate a aviaţiei civile pentru care este necesară certificarea se suspendă până la finalizarea procesului de recertificare. În situaţia în care persoana nu finalizează cu succes procesul de recertificare într-un interval de 3 luni de la data expirării perioadei de valabilitate a certificării/recertificării anterioare, drepturile persoanei respective de a exercita atribuţiile de securitate a aviaţiei civile pentru care este necesară certificarea sunt retrase, persoana respectivă urmând a fi supusă, la cererea angajatorului, unui nou proces de certificare înainte de a exercita atribuţiile de securitate a aviaţiei civile pentru care este necesară certificarea. Prin excepţie, persoana care nu finalizează procesul de recertificare într-un interval de 3 luni de la data expirării perioadei de valabilitate a certificării/recertificării anterioare datorită unor motive obiective (concediu medical de lungă durată, concediu de îngrijire a copilului, etc), va fi supusă, la cererea angajatorului, unui proces de recertificare înainte de a exercita atribuţiile de securitate a aviaţiei civile pentru care este necesară certificarea.
    11.1.2.7. În situaţia în care, în cadrul procesului de recertificare desfăşurat în interiorul perioadei de valabilitate a certificării/recertificării, unul sau mai multe elemente ale recertificării nu sunt îndeplinite cu succes, drepturile persoanei respective de a exercita atribuţiile de securitate a aviaţiei civile, pentru care este necesară certificarea, se suspendă de îndată până la finalizarea cu succes a procesului de recertificare. În situaţia în care procesul de recertificare nu este finalizat în termen de 3 luni de la data suspendării certificării/recertificării anterioare, drepturile persoanei respective de a exercita atribuţiile de securitate a aviaţiei civile, pentru care este necesară certificarea, sunt retrase, persoana respectivă putând fi supusă unui nou proces de certificare, la cererea angajatorului, înainte de a exercita atribuţiile de securitate a aviaţiei civile pentru care este necesară certificarea.
    11.1.2.9. Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile păstrează dosarele de certificare/recertificare, inclusiv rezultatele tuturor testelor de evaluare, pentru toate persoanele certificate/recertificare, cel puţin pe durata valabilităţii certificării/recertificării.

    11.1.3. Testul teoretic
    11.1.3.1. Testul teoretic se va concentra asupra standardelor şi cerinţelor prevăzute în actele normative ale Uniunii Europene din domeniul securităţii aviaţiei civile şi Programului Naţional de Securitate Aeronautică, precum, şi asupra măsurilor şi procedurilor de securitate conţinute în programul de securitate al operatorului aeroportuar, transportatorului aerian sau al entităţii care, potrivit Programului Naţional de Securitate Aeronautică, trebuie să aplice standarde de securitate a aviaţiei civile. Acesta trebuie să conţină întrebări legate de aspecte operaţionale, tehnice şi generale din domeniul securităţii aviaţiei civile şi trebuie să fie pus de acord cu subiectele predate în timpul pregătirii.
    11.1.3.2. Pentru recertificarea periodică pot fi adăugate şi întrebări suplimentare legate de activităţi specifice.

    11.1.4. Testul standardizat de interpretare a imaginilor furnizate de echipamentele cu raze X sau EDS ori scanerele de securitate cu examinator uman
    11.1.4.1. Persoanele care efectuează controlul de securitate sunt supuse unui test de identificare a articolelor interzise pe imaginile furnizate de echipamentele de securitate cu raze X sau EDS ori de scanerele de securitate cu examinator uman. Testul standardizat de interpretare a imaginilor va fi un test susţinut în cadrul unei clase sau pe calculator şi va fi coordonat de entitatea angajatoare într-un centru de pregătire autorizat de AACR. În cadrul procesului de certificare iniţială entitatea angajatoare va pune la dispoziţia echipei desemnate din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile Române rezultatele acestui test pentru toţi candidaţii. În cadrul procesului de recertificare, testul standardizat de interpretare al imaginilor va fi, de asemenea, un test susţinut în cadrul unei clase sau pe calculator şi va fi coordonat de echipa numită prin Dispoziţie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române.
    11.1.4.2. În timpul desfăşurării testelor, probabilitatea de detecţie depinde nu numai de cunoaşterea modului în care arată articolele interzise dar şi de locul şi poziţia în spaţiu a articolului interzis din interiorul bagajului, complexitatea bagajului şi de măsura în care alte articole se suprapun peste articolul interzis. Este recomandat să se realizeze şi să se utilizeze teste (separate), care iau în considerare aceste aspecte prin utilizarea unor niveluri de dificultate diferite ale imaginii.
    11.1.4.3. Testele trebuie să fie specifice operaţiunilor de control de securitate pe care aceste persoane le vor efectua, în sensul că testul pentru o persoană care efectuează doar operaţiuni de control de securitate al bagajelor de mână, dacă este cazul, trebuie să conţină articole interzise în bagajul de mână, iar testul pentru o persoană care efectuează doar operaţiuni de control de securitate al bagajelor de cală sau al mărfurilor, dacă este cazul, trebuie să conţină articole interzise la cală, respectiv în expedierile de mărfuri.

    11.1.5. Testul practic
        Testul practic trebuie să verifice următoarele competenţe:
    a) abilitatea de a opera echipamentul de securitate în condiţii similare celor de la locul de muncă şi de a înţelege aspectele legate de protecţia muncii;
    b) utilizarea diferitelor caracteristici şi semnificaţii ale culorilor în operarea echipamentelor cu raze X sau EDS sau scanere de securitate cu examinator uman, după caz;
    c) controlul de securitate pentru persoane cu poartă detectoare de metale, cu scanere de securitate, manual şi controlul de securitate pentru bagaje, cu echipamente cu raze X, manual, controlul de securitate cu ETD şi examinarea vehiculelor, după caz, precum şi abilitatea de utilizare corectă a procedurilor;
    d) abilităţi de comunicare interpersonal.


    11.1.6. Evaluarea performanţelor operaţionale în cadrul procesului de recertificare
        Evaluarea va fi realizată de către entitatea angajatoare pe baza următoarelor rezultate obţinute în perioada trecută de la precedenta certificare:
    - rezultatele la evaluările TIP
    – rezultatele la testele periodice conform programei de instruire
    – rezultatele evaluări: la testele periodice de interpretare a imaginilor radioscopice.

        Îndeplinirea baremurilor minime de promovare pentru fiecare evaluare, stabilite de către entitatea angajatoare conform cerinţelor privind pregătirea personalului, constituie o condiţie necesară pentru fiecare operator de securitate de a se prezenta la procesul de recertificare.
        În cadrul procesului de recertificare entitatea angajatoare va pune la dispoziţia echipei desemnate din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile Române rezultatele acestei evaluări pentru toţi candidaţii.


    11.2. Certificarea auditorilor de securitate a aviaţiei civile
        Certificarea auditorilor de securitate a aviaţiei civile se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza unei metodologii aprobate prin Decizie a directorului general al AACR.

    11.3. Certificarea instructorilor de securitate
    11.3.1. Certificarea instructorilor de securitate se efectuează de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile.
    11.3.2. Solicitarea de certificare ca instructor de securitate trebuie să fie trimisă la structura prevăzută la punctul 11.3.1, însoţită de următoarele documente:
    a) copii ale diplomelor şi documentelor echivalente de calificare ca instructor eliberate de instituţiile de învăţământ sau centrele de pregătire recunoscute, inclusiv ale documentelor prin care se demonstrează îndeplinirii criteriilor de recrutare şi a cerinţelor de pregătire prevăzute respectiv la punctele 7.2 şi 7.5;
    b) curriculum vitae în care se prezintă în detaliu experienţa în domeniul securităţii aviaţiei civile;
    c) descrierea detaliată a conţinutului cursurilor de pregătire pe care solicitantul intenţionează să le predea.

    11.3.3. Dosarul fiecărui candidat la statutul de instructor certificat este analizat de structura prevăzută de punctul 11.3.1. Îndeplinirea criteriilor prevăzute de punctul 11.3.2 constituie etapa preliminară a procesului de certificare. Aceasta este urmată de etapa interviului şi a testului scris, baremul pentru care candidatul este declarat admis fiind de 80%, acesta reprezentând media dintre rezultatul obţinut la interviu şi cel de la testul scris, cu cel puţin 70% la fiecare.
        Instructorii de securitate certificaţi vor fi înştiinţaţi personal despre finalizarea procesului de certificare şi li se va înmâna un document - certificat, care va cuprinde şi termenul de valabilitate al certificării. De asemenea, certificatul va cuprinde lista cursurilor pe care instructorul va avea dreptul să le predea, categoriile de personal cărora se adresează acele cursuri, aşa după cum reies din Anexa 1 la PNPSAC, precum şi modulele pe care le acoperă fiecare dintre cursuri aşa după cum sunt descrise în Anexa 2 la PNPSAC.

    11.3.4. Statutul de instructor de securitate certificat va fi acordat pe o perioadă de maxim 5 ani, care poate fi prelungit la cerere, prin recertificare, pe perioade succesive de maxim 5 ani. Procesul de recertificare al instructorilor de securitate este similar procesului de certificare iniţială. Statutul de instructor certificat se pierde în cazul nerespectării cerinţelor de pregătire prevăzute la punctul 7.5. în cazul în care structura prevăzută la punctul 11.3.1 şi/sau auditorii de securitate a aviaţiei civile identifică, pe timpul activităţilor de control al calităţii, deficienţe în predarea cursurilor de securitate a aviaţiei civile, care fac să nu mai existe convingerea că pregătirea oferită de un instructor de securitate certificat are ca rezultat dobândirea competenţelor corespunzătoare, structura prevăzută la punctul 11.3.1 fie retrage certificarea pentru cursul respectiv, fie se asigură că instructorul în cauză este suspendat sau retras de pe lista instructorilor de securitate certificaţi, după caz.
    11.3.5. Cursurile de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile vor fi elaborate şi predate numai de instructori de securitate certificaţi.
    11.3.6. Instructorii de securitate furnizează numai cursuri de pregătire pentru care au fost certificaţi, înscrise în documentul doveditor prevăzut la punctul 11.3.3.
    11.3.7. Intervalul dintre două forme de pregătire periodică a instructorilor nu poate depăşi doi ani. Participările atestate prin documente emise de organizatori, la conferinţele, seminariile, atelierele de lucru, convocările cu tematică de management al securităţii aviaţiei civile şi/sau de control al calităţii în securitatea aviaţiei civile, organizate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, Comisia Europeană, Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile sau autorităţile competente în securitatea aviaţiei civile din statele membre ale Uniunii Europene, ori sub egida acestora, constituie îndeplinirea cerinţelor de pregătire periodică.
    11.3.8. Auditorii de securitate a aviaţiei civile care fac dovada unei pregătiri din care să reiasă cunoaşterea tehnicilor de instruire, pot fi desemnaţi, la cerere, cu aprobarea directorului general al AACR, instructori de securitate şi pot preda, în condiţiile legii, cursuri de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile, cu excepţia modulelor 3 şi 4 din Anexa nr. 2 la PNPSAC.
    11.3.9. Instructorii de securitate certificaţi au obligaţia ca înainte de a preda orice curs în domeniul securităţii aviaţiei civile să se asigure că toţi cursanţii au fost supuşi şi au trecut cu succes o verificare a antecedentelor efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 11.1.3 din Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    11.3.10. Instructorii de securitate certificaţi au obligaţia ca înainte de a preda orice curs în domeniul securităţii aviaţiei civile să se asigure că toţi cursanţii sunt angajaţi sau se află în proces de recrutare în cadrul uneia dintre entităţile prevăzute la punctul 1.3.2 şi ocupă sau urmează să ocupe o poziţie pe cel puţin una din categoriile de personal descrise în Anexa 1 la PNPSAC.

    11.4. Certificarea validatorilor UE de securitate
    11.4.1. Desemnarea validatorilor UE de securitate se face potrivit prevederilor art. 55 din Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC- SECA.

    CAP. 12
    CENTRE DE PREGĂTIRE
    12.1. Cursurile de pregătire elaborate potrivit cerinţelor din PNPSAC se organizează în centre de pregătire clasificate astfel:
    a) Centre de pregătire autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile sau de organisme internaţionale, cum ar fi: Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale - OACI, IATA şi Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile - ECAC;
    b) Centre de pregătire ale operatorilor şi entităţilor prevăzute la punctul 1.3.2.

    12.2. Autoritatea Aeronautică Civilă Română este centru de pregătire autorizat şi poate organiza sesiuni de instruire utilizând pentru predare auditori de securitate a aviaţiei civile desemnaţi instructori de securitate conform prevederilor punctului 11.3.8.
    12.3. Centrele de pregătire prevăzute la punctul 12.1. litera a) pot organiza cursuri de pregătire pentru terţi.
    12.4. Centrele de pregătire prevăzute la punctul 12.1. litera b) sunt structuri care funcţionează în cadrul operatorilor şi entităţilor prevăzute de punctul 1.3.2. pentru pregătirea personalului propriu de securitate sau non-securitate. În cadrul acestor centre de pregătire nu pot fi organizate cursuri care să acopere modulele 3 şi 4 din Anexa nr. 2 la PNPSAC.
     În vederea autorizării, centrele de pregătire prevăzute la punctul 12.1. litera a) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minimale:
    a) să aibă sediu social în România în cazul centrelor de pregătire autorizate de AACR;
    b) să prezinte declaraţia conducerii privind aplicarea prevederilor unui sistem de management al calităţii în domeniul pregătirii;
    c) să deţină un Manual de pregătire care să prezinte condiţiile, metodele, modul de alocare a resurselor şi modului de desfăşurare a sesiunilor de pregătire;
    d) să deţină un program de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile;
    e) să stabilească un responsabil pentru implementarea şi coordonarea activităţii de pregătire;
    f) să aibă elaborate proceduri privind modul de păstrare a evidenţelor rezultatelor obţinute de cursanţi pe perioada procesului de pregătire;
    g) să deţină spaţiu de curs corespunzător procesului de învăţământ;
    h) să facă dovada asigurării logistice necesare desfăşurării procesului de predare - tablă de scris, tehnică de calcul, video-proiector;
    i) să deţină bibliotecă de specialitate.


    12.5. Cursurile de pregătire pot fi organizate de centrele de pregătire prevăzute la punctul 12.1. litera a) şi în alte spaţii decât cele pentru care au fost autorizate, cu condiţia ca acestea să fie dotate la nivelul spaţiilor proprii.
    12.6. Autorizarea Centrelor de pregătire prevăzute la punctul 12.1. litera a) include şi o activitate de verificare la faţa locului efectuată de o echipă formată din cel puţin doi auditori de securitate a aviaţiei civile, desemnaţi prin Dispoziţie a directorului general al AACR.
    12.7. Autorizarea Centrelor de pregătire prevăzute la punctul 12.1. litera a) se finalizează după elaborarea unui raport favorabil al echipei menţionate la punctul 12.6. În urma autorizării, Centrul de pregătire primeşte un document doveditor al autorizării - certificat, care va cuprinde şi termenul de valabilitate. De asemenea, documentul doveditor al autorizării va cuprinde lista cursurilor pe care Centrul de pregătire va avea dreptul să le organizeze, categoriile de personal cărora se adresează aceste cursuri, aşa după cum reies acestea din Anexa 1 la PNPSAC, precum şi modulele pe care le acoperă fiecare dintre cursuri aşa după cum sunt descrise în Anexa 2 la PNPSAC.
    12.8. Centrele de pregătire prevăzute la punctul 12.1. litera a) se autorizează pe o perioadă de maxim 5 ani, care poate fi prelungită la cerere, pe perioade succesive de maxim 5 ani. Cerinţele pentru o nouă autorizare sunt similare celor pentru autorizarea iniţială. Statutul de centru de pregătire autorizat se suspendă în cazul în care acesta nu mai respectă cerinţele minime prevăzute la punctul 12.4.
    CAP. 13
    ELABORAREA ŞI ORGANIZAREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE
    13.1. Generalităţi
    13.1.1. În funcţie de metodologia care stă la baza elaborării cursurilor şi de statutul centrului de pregătire care organizează aceste cursuri, astfel cum este prevăzut la punctul 11.1. cursurile de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile se clasifică astfel:
    a) cursuri de specializare sau cursuri de nivel A;
    b) cursuri de pregătire internă sau cursuri de nivel B.

    13.1.2. Cursurile de specializare sunt cursuri de pregătire organizate de centrele de pregătire prevăzute la punctul 12.1. a), care se elaborează pe baza metodologiei dezvoltate de OACI, ECAC sau IATA*2), şi/sau a recomandărilor AACR, după caz.
    *2) Toate cursurile elaborate de OACI, ECAC şi IATA completează PNPSAC şi sunt considerate ca fiind cursuri de specializare atunci când sunt organizate de centrele de pregătire prevăzute la pct. 1.1.1. litera a).


    13.2. Cursuri de specializare
    13.2.1. Documentaţia fiecărui curs de specializare trebuie să conţină toate materialele necesare desfăşurării cursului respectiv, prezentate într-o formă optimă, după cum urmează:
    - programa analitică (structura cursului);
    – planul lecţiei;
    – planificarea zilnică;
    – ghidul instructorului/note de curs;
    – conspecte/rezumate pentru elevi;
    – exerciţii;
    – teste de evaluare;
    – mijloace non-securitate de pregătire (mijloace audio/foto/video);
    – pachetul de module (create în programul de prezentare "PowerPoint").

    13.2.2. La predarea cursurilor de specializare vor fi utilizate următoarele forme de prezentare:
    - pachete de programe standardizate în format "PowerPoint" sau în format al altor aplicaţii software multimedia, programe de tip e-learning, inclusiv predate on - line;
    – prezentări audio/foto/video;
    – şedinţe practice, după caz.

    13.2.3. Verificarea cunoştinţelor cursanţilor se face de către instructor după fiecare capitol (modul) de curs pentru a se verifica gradul de înţelegere al acestuia.
    13.2.4. Cursurile de specializare se vor încheia cu verificarea cunoştinţelor acumulate de participanţi prin teste şi/sau exerciţii tip.
    13.2.5. La încheierea cursurilor de specializare, centrele de pregătire vor elibera certificate de absolvire fiecărui angajat care a promovat examinările prevăzute de curs.

    13.3. Cursuri de pregătire internă
    13.3.1. Cursurile de pregătire internă se elaborează şi se organizează în conformitate cu programele de pregătire proprii ale operatorilor şi entităţilor prevăzute la punctul 1.3.2, fiind destinate pregătirii personalului propriu sau al subcontractorilor acestora.
    13.3.2. În vederea asigurării unui sistem eficient şi standardizat de pregătire a personalului propriu se recomandă ca, la elaborarea şi organizarea cursurilor, structurile responsabile de punerea în practică a programelor de pregătire să adopte, pe cât posibil, metodele utilizate pentru cursurile de specializare, prezentate la punctul 12.2.

    CAP. 14
    MONITORIZAREA CONFORMITĂŢII CU CERINŢELE PNPSAC
    14.1. Monitorizarea conformităţii cu cerinţele PNPSAC este parte a Programului Naţional de Control al Calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile PNCC-SECA şi se realizează prin inspecţii efectuate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile la centrele de pregătire prevăzute la punctul 12.1, litera a).
    14.2. Inspecţiile vor avea ca scop verificarea respectării standardelor de recrutare, pregătire şi certificare definite în PNPSAC şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    14.3. În cadrul inspecţiei se verifică/evaluează următoarele aspecte:
    - respectarea programului de clasă;
    – respectarea programelor zilnice de pregătire;
    – existenţa mijloacelor de predare;
    – existenta instructorilor certificaţi;
    – existenţa unor spaţii (săli) corespunzătoare pentru curs;
    – calitatea proceselor de învăţare/a metodelor de pregătire;
    – metodele de predare a cursurilor;
    – evidenţele ce se întocmesc în cadrul cursurilor (evidenţa cursanţilor, a rezultatelor acestora, etc.;
    – actualizarea şi corectitudinea structurii arsurilor;
    – existenţa şi disponibilitatea mijloacelor tehnice necesare procesului de predare (tehnică de calcul, video-proiector, video etc.); existenta pachetului standard de pregătire al cursului/cursurilor (în program "Power Point").

    14.4. Pentru asigurarea aplicării prevederilor punctelor 14.1 - 14.3 din PNPSAC, centrele de pregătire prevăzute la punctul 12.1 litera a) au obligaţia de a transmite AACR informări asupra cursurilor de pregătire pe care urmează a le organiza. Informările vor fi transmise cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea procesului de instruire şi vor conţine cel puţin date despre cursul care urmează a se preda, instructorul/instructorii coordonatori şi date de contact ale acestora, locaţia în care se va desfăşura cursul şi numărul aproximativ de participanţi.
    14.5. În cazul în care pe timpul activităţii de inspecţie, se constată deficienţe care pot afecta calitatea procesului de învăţare, auditorii de securitate a aviaţiei civile sunt împuterniciţi să dispună măsuri imediate de remediere a acestora, mergând până la întreruperea cursurilor şi reprogramarea acestora la o dată ulterioară.
    CAP. 15
    DISPOZIŢII FINALE
    15.1. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul PNPSAC.
    15.2. Certificatele emise în baza prevederilor Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 326/2012, îşi păstrează valabilitatea până la data de expirare precizată în acestea.
    15.3. Prevederile prezentului PNPSAC se completează cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.
    ANEXA 1

        la PNPSAC
             CATEGORIILE DE PERSONAL CĂRORA LI SE APLICĂ PREVEDERILE PNPSAC
    1. PNPSAC se aplică următoarelor categorii de personal:
    a) persoanelor care efectuează examinarea vehiculelor şi controlul de securitate prin aplicarea de tehnici de control manual, vizual sau utilizarea de echipamente de detecţie a metalelor/explozibililor şi nu este necesar să interpreteze imagini pe un monitor, precum şi operatorilor de securitate care efectuează controale cu scanere de securitate cu sistem de detectare automată a ameninţărilor;
    b) persoanelor care efectuează controlul de securitate cu echipamente cu raze X sau EDS, precum şi a operatorilor de securitate care efectuează controale cu scanere de securitate cu examinator uman;
    c) persoanelor care efectuează controlul accesului şi/sau activităţi de supraveghere şi de patrulare la aeroport;
    d) persoanelor care efectuează examinarea de securitate a aeronavelor;
    e) persoanelor care asigură protecţia aeronavelor;
    f) persoanelor care asigură concordanţa dintre bagaje şi pasageri;
    g) persoanelor care aplică măsuri de securitate pentru mărfuri şi poştă, altele decât controlul de securitate;
    h) persoanelor care aplică măsuri de securitate pentru poşta şi materialele transportatorului aerian şi/sau pentru proviziile de bord şi/sau pentru proviziile de aeroport, altele decât controlul de securitate,
    i) persoanelor care supraveghează direct persoanele care aplică măsuri de securitate (supraveghetori);
    j) persoanelor cu responsabilităţi generale la nivel naţional sau local legate de asigurarea că un program de securitate şi implementarea acestuia respectă prevederile legale (managerii de securitate);
    k) instructorilor de securitate;
    l) validatorilor UE de securitate,
    m) auditorilor de securitate a aviaţiei civile;
    n) auditorilor/inspectorilor interni;
    o) persoanelor care efectuează evaluarea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi riscurilor;
    p) persoanelor care fac parte din categoria personalului non-securitate, care solicită acces neînsoţit în zonele de securitate cu acces restricţionat;
    q) persoanelor care fac parte din categoria personalului non-securitate, care au acces la mărfurile şi poşta identificabile şi/sau la proviziile de bord identificabile şi/sau la proviziile de aeroport identificabile, dar care nu solicită acces neînsoţit în zonele de securitate cu acces restricţionat;
    r) personalului de întreţinere tehnică a aeronavei;
    s) şoferilor angajaţi în transportul expedierilor cargo/poştale şi/sau al proviziilor de bord şi/sau al proviziilor de aeroport;
    t) persoanelor angajate direct sau indirect de transportatorii aerieni şi operatorii aeroportuari şi care ar putea interfera cu pasagerii potenţial perturbatori;
    u) controlorilor de trafic aerian;
    v) persoanelor susceptibile de a recepţiona o ameninţare cu bombă;
    w) validatorilor entităţii de desemnare;
    x) persoanelor responsabile cu monitorizarea şi implementarea sistemelor informatice critice de aviaţie.

    2. Categoriile de personal cărora li se aplică prevederile prezentului PNPSAC, potrivit cerinţelor stabilite de Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului sunt următoarele:
    a) echipajul de comandă a zborului;
    b) echipajul de cabină.


    ANEXA 2

        la PNPSAC
                              LISTA MODULELOR DE PREGĂTIRE
        Modulul 1: Pregătirea de conştientizare în materie de securitate a aviaţiei civile
        Modulul 2: Pregătirea de conştientizare în materie de securitate generală
        Modulul 3: Examinarea vehiculelor şi controlul de securitate fără interpretarea imaginilor pe un monitor
        Modulul 4: Controlul de securitate cu echipamente cu raze X, EDS sau scanere de securitate cu examinator uman
        Modulul 5: Controlul accesului, supraveghere şi patrulare
        Modulul 6: Handling de rampă. Încărcarea aeronavei şi serviciile la sol. Securitatea bagajelor de cală
        Modulul 7: Check-in, îmbarcare/debarcare şi dispecerat
        Modulul 8: Întreţinerea tehnică a aeronavei
        Modulul 9: Securitatea aeronavei
        Modulul 10: Examinarea de securitate a aeronavei
        Modulul 11: Protecţia aeronavei
        Modulul 12: Securitatea expedierilor cargo/poştale - exclusiv controlul de securitate
        Modulul 13: Măsuri de securitate referitoare la şoferi.
        Modulul 14: Poşta şi materialele transportatorului aerian, provizii de bord şi aeroport
        Modulul 15: Supravegherea implementării măsurilor de securitate.
        Modulul 16: Managementul securităţii
        Modulul 17: Instructori de securitate
        Modulul 18: Validarea UE de securitate
        Modulul 19: Validarea furnizorilor cunoscuţi de provizii de bord şi a furnizorilor cunoscuţi de provizii de aeroport
        Modulul 20: Auditori de securitate a aviaţiei civile
        Modulul 21: Auditori/inspectori interni
        Modulul 22: Modul de tratament aplicabil pasagerilor potenţial perturbatori (potentially disruptive passengers)
        Modulul 23: Controlul traficului aerian
        Modulul 24: Evaluarea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi riscurilor. Managementul riscului
        Modulul 25: Ameninţări cu bombă
        Modulul 26: Pregătirea de bază

    ANEXA 3

        la PNPSAC
                  LISTA MODULELOR DE PREGĂTIRE/CATEGORII DE PERSONAL

┌───────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ │ │Persoanelor care │
│ │ │fac parte din │
│ │ │categoria │
│ │ │personalului │
│ │Pregătirea de │non-securitate, │
│Modulul│conştientizare în│care solicită │
│1 │materie │acces neînsoţit în│
│ │de securitate a │zonele de │
│ │aviaţiei civile │securitate cu │
│ │ │acces │
│ │ │restricţionat │
│ │ │(punctul 1 lit. p)│
│ │ │din Anexa nr. 1), │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanelor care │
│ │ │fac parte din │
│ │ │categoria │
│ │ │personalului │
│ │ │non-securitate, │
│ │ │care au acces │
│ │ │la mărfurile şi │
│ │ │poşta │
│ │ │identificabile şi/│
│ │ │sau la proviziile │
│ │Pregătirea de │de bord │
│Modulul│conştientizare în│identificabile │
│2 │materie │şi/sau la │
│ │de securitate │proviziile de │
│ │generală │aeroport │
│ │ │identificabile, │
│ │ │dar care nu │
│ │ │solicită acces │
│ │ │neînsoţit │
│ │ │în zonele de │
│ │ │securitate cu │
│ │ │acces │
│ │ │restricţionat │
│ │ │(punctul 1 lit. q)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │ │efectuează │
│ │ │examinarea │
│ │ │vehiculelor şi │
│ │ │controlul de │
│ │ │securitate prin │
│ │ │aplicarea de │
│ │ │tehnici de control│
│ │ │manual, vizual sau│
│ │ │utilizarea de │
│ │ │echipamente de │
│ │Examinarea │detecţie a │
│ │vehiculelor şi │metalelor/ │
│ │controlul de │explozibililor şi │
│Modulul│securitate fără │nu este necesar să│
│3 │interpretarea │interpreteze │
│ │imaginilor │imagini pe un │
│ │pe un monitor │monitor, precum şi│
│ │ │operatorii de │
│ │ │securitate care │
│ │ │efectuează │
│ │ │controale cu │
│ │ │scanere de │
│ │ │securitate cu │
│ │ │sistem de │
│ │ │detectare automată│
│ │ │a ameninţărilor │
│ │ │(punctul 1 lit a) │
│ │ │din │
│ │ │Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │ │efectuează │
│ │ │controlul de │
│ │Controlul de │securitate cu │
│ │securitate cu │echipamente cu │
│ │echipamente │raze X sau EDS, │
│Modulul│cu raze X, EDS │precum şi a │
│4 │sau scanere de │operatorilor umani│
│ │securitate │care efectuează │
│ │cu examinator │controale cu │
│ │uman │scanere de │
│ │ │securitate cu │
│ │ │examinator uman │
│ │ │(punctul 1 lit. b)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │ │efectuează │
│ │ │controlul │
│ │Controlul │accesului şi/sau │
│Modulul│accesului, │activităţi de │
│5 │supraveghere şi │supraveghere şi de│
│ │patrulare │patrulare la │
│ │ │aeroport (punctul │
│ │ │1 lit. c) din │
│ │ │Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │ │asigură │
│ │ │concordanţa dintre│
│ │ │bagaje şi pasageri│
│ │ │(punctul 1 lit. f)│
│ │ │din │
│ │Handling de rampă│Anexa nr. 1), │
│ │Încărcarea │respectiv: │
│Modulul│aeronavei şi │● personalul de │
│6 │serviciile │handling de rampă │
│ │la sol │al │
│ │Securitatea │transportatorilor │
│ │bagajelor de cală│aerieni │
│ │ │● personalul de │
│ │ │încărcare a │
│ │ │aeronavei şi de │
│ │ │servicii la sol al│
│ │ │transportatorilor │
│ │ │aerieni │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │ │asigură │
│ │ │concordanţa dintre│
│ │ │bagaje şi pasageri│
│ │ │(punctul 1 lit. f)│
│ │ │din │
│ │Check-in, │Anexa nr. 1), │
│Modulul│îmbarcare/ │respectiv: │
│7 │debarcare şi │● personalul de │
│ │dispecerat. │check-in, de │
│ │ │îmbarcare/ │
│ │ │debarcare şi │
│ │ │dispecerat al │
│ │ │transportatorilor │
│ │ │aerieni şi │
│ │ │agenţilor de │
│ │ │handling │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Personalul de │
│ │Întreţinerea │întreţinere │
│Modulul│tehnică a │tehnică a │
│8 │aeronavei │aeronavei (punctul│
│ │ │1 lit. r) din │
│ │ │Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Echipajul de │
│ │ │comandă a zborului│
│Modulul│Securitatea │şi echipajul de │
│9 │aeronavei │cabină (punctul 2 │
│ │ │lit. a) şi b) din │
│ │ │Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │ │efectuează │
│Modulul│Examinarea de │examinarea de │
│10 │securitate a │securitate a │
│ │aeronavei │aeronavelor │
│ │ │(punctul 1 lit. d)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│Modulul│Protecţia │asigură protecţia │
│11 │aeronavei │aeronavelor │
│ │ │(punctul 1 lit. e)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele, care │
│ │ │aplică măsuri de │
│ │ │securitate pentru │
│ │ │mărfuri şi poştă, │
│ │ │altele decât │
│ │ │controlul de │
│ │ │securitate, │
│ │ │(punctul 1 lit. g)│
│ │ │din Anexa nr. 1), │
│ │ │respectiv: │
│ │Securitatea │● întregul │
│ │expedierilor │personal direct │
│Modulul│cargo/poştale - │implicat în │
│12 │exclusiv │manevrarea/ │
│ │controlul de │pregătirea │
│ │securitate │expedierilor cargo│
│ │ │/ │
│ │ │poştale ce urmează│
│ │ │a fi transportate │
│ │ │aerian, precum şi │
│ │ │cel implicat în │
│ │ │pregătirea/ │
│ │ │verificarea │
│ │ │documentelor de │
│ │ │însoţire a │
│ │ │expedierilor │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Şoferii angajaţi │
│ │ │în transportul │
│ │Măsuri de │expedierilor cargo│
│Modulul│securitate │/poştale şi/sau al│
│13 │referitoare la │proviziilor de │
│ │şoferi │bord şi/sau al │
│ │ │proviziilor │
│ │ │aeroport (punctul │
│ │ │1 lit. s) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │ │aplică măsuri de │
│ │ │securitate pentru │
│ │ │poşta şi │
│ │ │materialele │
│ │ │trasportato- │
│ │ │rului aerian şi/ │
│ │ │sau pentru │
│ │ │proviziile de bord│
│ │ │şi/sau pentru │
│ │ │proviziile de │
│ │ │aeroport, │
│ │Poşta şi │altele decât │
│ │materialele │controlul de │
│Modulul│transportatorului│securitate │
│14 │aerian, provizii │(punctul 1 lit. h)│
│ │de bord şi de │din Anexa nr. 1), │
│ │aeroport │respectiv: │
│ │ │● întregul │
│ │ │personal direct │
│ │ │implicat în │
│ │ │manevrarea poştei │
│ │ │şi a materialelor │
│ │ │transporta- │
│ │ │torului aerian/ │
│ │ │proviziilor de │
│ │ │bord/proviziilor │
│ │ │de aeroport, │
│ │ │direct implicat în│
│ │ │pregătirea │
│ │ │acestora │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │ │supraveghează │
│ │Supravegherea │direct persoanele │
│Modulul│implementării │care aplică măsuri│
│15 │măsurilor de │de securitate │
│ │securitate │(Supraveghetorii) │
│ │ │(punctul 1 lit. i)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │responsabilităţi │
│ │ │generale la nivel │
│ │ │naţional sau local│
│ │ │legate de │
│ │ │asigurarea că un │
│Modulul│Managementul │program de │
│16 │securităţii │securitate şi │
│ │ │implementarea │
│ │ │acestuia respectă │
│ │ │prevederile │
│ │ │legale (Managerii │
│ │ │de securitate) │
│ │ │(punctul 1 lit. j)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Instructorii de │
│Modulul│Instructori de │securitate │
│17 │securitate │(punctul 1 lit. k)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Validatorii UE de │
│Modulul│Validarea UE de │securitate │
│18 │securitate │(punctul 1 lit. l)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Validarea │ │
│ │furnizorilor │Validatorii │
│ │cunoscuţi de │entităţilor de │
│Modulul│provizii de bord │desemnare (punctul│
│19 │şi a furnizorilor│1 lit. w) din │
│ │cunoscuţi de │Anexa nr. 1) │
│ │provizii de │ │
│ │aeroport │ │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Auditorii de │
│Modulul│Auditori de │securitate a │
│20 │securitate a │aviaţiei civile │
│ │aviaţiei civile │(punctul 1 lit. m)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Auditorii/ │
│Modulul│Auditori/ │inspectorii │
│21 │inspectori │interni (punctul 1│
│ │interni │lit. n) din Anexa │
│ │ │nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │● echipajul de │
│ │ │comandă a zborului│
│ │ │şi echipajul de │
│ │ │cabină (punctul 2 │
│ │ │lit. a) şi b) din │
│ │ │Anexa nr. 1) │
│ │Modul de │● persoanele │
│ │tratament │angajate direct │
│ │aplicabil │sau indirect de │
│Modulul│pasagerilor │transportatorii │
│22 │potenţial │aerieni şi │
│ │perturbatori │operatorii │
│ │(potentially │aeroportuari şi │
│ │disruptive │care ar putea │
│ │passengers) │interfera cu │
│ │ │pasagerii │
│ │ │potenţial │
│ │ │perturbatori │
│ │ │(punctul 1 │
│ │ │lit. t) din Anexa │
│ │ │nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Controlorii de │
│Modulul│Controlul │trafic aerian │
│23 │traficului aerian│(punctul 1 lit. u)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele care │
│ │Ameninţare, │efectuează │
│ │vulnerabilitate, │evaluarea │
│Modulul│risc. │ameninţărilor, │
│24 │Managementul │vulnerabilităţilor│
│ │riscului │şi riscurilor │
│ │ │(punctul 1 lit. o)│
│ │ │din Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele │
│ │ │susceptibile de a │
│Modulul│Ameninţări cu │recepţiona o │
│25 │bombă │ameninţare cu │
│ │ │bombă (punctul 1 │
│ │ │lit. v) din │
│ │ │Anexa nr. 1) │
├───────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Persoanele │
│ │ │prevăzute la │
│Modulul│Pregătirea de │punctul 1 lit. a),│
│26 │bază │b), c), i), j), │
│ │ │k), l) şi m) din │
│ │ │Anexa nr. 1) │
└───────┴─────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 4

        la PNPSAC
               CERINŢE DE PREGĂTIRE PENTRU FIECARE CATEGORIE DE PERSONAL

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Persoane care fac parte │
│ │din categoria personalului│
│ │non-securitate, care │
│ │solicită acces neînsoţit │
│ │în zonele │
│ │de securitate cu acces │
│ │restricţionat (pct. 1 lit.│
│ │p) din Anexa nr 1) │
│ │Modulul 1 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul înţelege │
│ │importanţa măsurilor de │
│ │securitate, este │
│ │conştient de activităţile │
│ │pe care le desfăşoară │
│ │diferitele entităţi de pe │
│ │aeroport şi este capabil │
│ │de a │
│ │participa la activităţile │
│ │de protecţie a aviaţiei │
│ │civile împotriva actelor │
│ │de intervenţie ilicită. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile a actelor │
│ │teroriste şi │
│ │a ameninţărilor actuale; │
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate; │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante; │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroporturi; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate. │
│ │Cursul trebuie să se │
│ │desfăşoare pe o durată de │
│ │minim 4 ore în clasă sau │
│ │90 de minute CBT │
│ │Fiecare persoană care │
│ │beneficiază de pregătirea │
│ │de conştientizare în │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile trebuie să i se │
│ │solicite să demonstreze │
│ │înţelegerea tuturor │
│ │aspectelor sus menţionate │
│ │înainte de │
│ │a i se elibera o │
│ │autorizaţie de acces │
│ │neînsoţit în zonele de │
│ │securitate cu acces │
│ │restricţionat. │
│ │Cunoştinţele trebuie să │
│ │fie verificate prin │
│ │intermediul unui test │
│ │scris al cărui punctaj │
│ │minim de │
│ │promovare este de 75%. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la intervale de cel mult 5│
│ │ani pentru a se asigura că│
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │2 ore sau 45 de minute │
│ │CBT. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Persoane care fac parte │
│ │din categoria personalului│
│ │non-securitate, care au │
│ │acces la mărfurile şi │
│ │poşta │
│ │identificabile şi/sau la │
│ │proviziile de bord │
│ │identificabil şi/sau la │
│ │proviziile de aeroport │
│ │identificabile, dar care │
│ │nu solicită acces │
│ │neînsoţit în zonele de │
│ │securitate cu acces │
│ │redirecţionat │
│ │(pct. 1 lit. q) din Anexa │
│ │nr. 1) │
│ │Modulul 2 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul înţelege │
│ │importanţa măsurilor de │
│ │securitate, │
│ │este conştient de │
│ │activităţile pe care le │
│ │desfăşoară diferite │
│ │entităţi de pe aeroport, │
│ │şi este capabil │
│ │de a participa la │
│ │activităţile de protecţie │
│ │a aviaţiei civile │
│ │împotriva actelor de │
│ │intervenţie ilicită. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor │
│ │actuale; │
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate; │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articole │
│ │interzise │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │Cursul trebuie să se │
│ │desfăşoare pe o durată de │
│ │minim 4 ore. │
│ │Cunoştinţele trebuie să │
│ │fie verificate prin │
│ │intermediul unui test │
│ │scris al cărui punctaj │
│ │minim de │
│ │promovare este de 75%. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la intervale de cel mult 5│
│ │ani pentru a se asigura că│
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │4 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal care efectuează │
│ │examinarea vehiculelor şi │
│ │controlul de securitate │
│ │prin aplicarea de tehnici │
│ │de │
│ │control manual, vizual sau│
│ │utilizarea de echipamente │
│ │de detecţie a metalelor/ │
│ │explozibililor şi nu este │
│ │necesar să interpreteze │
│ │imagini pe un monitor, │
│ │precum şi operatorii de │
│ │securitate care efectuează│
│ │controale cu scanere de │
│ │securitate cu sistem de │
│ │detectare automată a │
│ │ameninţărilor (pct. 1 lit │
│ │a) din │
│ │Anexa nr. 1 │
│ │Modulul 3 │
│ │Modulul 26 │
│ │Principalele obiective: │
│ │atingerea unui nivel │
│ │ridicat de eficienţă în │
│ │aplicarea tehnicilor de │
│ │control de │
│ │securitate; dobândirea de │
│ │cunoştinţe privind │
│ │operarea echipamentelor de│
│ │securitate cu excepţia │
│ │celor │
│ │care necesită │
│ │interpretarea imaginilor │
│ │pe un monitor la un nivel │
│ │care să permită │
│ │personalului care │
│ │operează aceste │
│ │echipamente să recunoască │
│ │şi să identifice │
│ │articolele interzise sau │
│ │suspecte şi să ia │
│ │măsurile corespunzătoare. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului │
│ │● cunoaşterea sistemelor │
│ │de legitimaţii şi permise │
│ │de acces folosite la │
│ │aeroport │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articolele │
│ │interzise │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie de │
│ │securitate │
│ │● capacitatea de a │
│ │comunica clar şi cu │
│ │încredere │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │legale privind examinarea │
│ │vehiculelor, inclusiv a │
│ │exceptărilor şi a │
│ │procedurilor speciale de │
│ │securitate │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│ │interzise │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care pot fi disimulate │
│ │articolele interzise │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de răspuns la situaţii de │
│ │urgenţă │
│ │● cunoaşterea tehnicilor │
│ │de examinare a vehiculelor│
│ │● capacitatea de a efectua│
│ │examinări ale vehiculelor │
│ │la un standard suficient │
│ │pentru a asigura, în mod │
│ │rezonabil, detectarea │
│ │articolelor interzise │
│ │disimulate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │capabilităţilor şi a │
│ │limitelor echipamentelor │
│ │de securitate sau a │
│ │metodelor de control de │
│ │securitate utilizate │
│ │● abilităţi de comunicare │
│ │interpersonal, în special │
│ │în ceea ce priveşte │
│ │abordarea diferenţelor │
│ │culturale │
│ │şi a pasagerilor │
│ │● cunoaşterea tehnicilor │
│ │de control manual │
│ │● capacitatea de a efectua│
│ │controalele manuale la un │
│ │standard suficient pentru │
│ │a asigura, în mod │
│ │rezonabil, detectarea │
│ │articolelor interzise │
│ │disimulate │
│ │● cunoaşterea cazurilor de│
│ │exceptare de la controlul │
│ │de securitate şi a │
│ │procedurilor speciale de │
│ │securitate │
│ │● capacitatea de a lucra │
│ │cu echipamentele de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia │
│ │bagajelor de cală │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia │
│ │mărfurilor şi a poştei │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind transportul │
│ │mărfurilor şi poştei, al │
│ │proviziilor de bord şi de │
│ │aeroport │
│ │al poştei şi materialelor │
│ │transportatorului aerian │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 40 de ore.│
│ │Pregătirea constă într-o │
│ │combinaţie de sesiuni de │
│ │pregătire teoretică de │
│ │bază, pregătire pe │
│ │calculator şi o pregătire │
│ │pe diferite tipuri de │
│ │echipamente │
│ │de securitate aflate în │
│ │exploatare. │
│ │Întreg personalul trebuie │
│ │să parcurgă un număr de │
│ │minim 40 de ore de │
│ │pregătire la locul de │
│ │muncă - OJT │
│ │(de exemplu: pregătire sub│
│ │supraveghere, efectuată în│
│ │mediul de la locul de │
│ │muncă). │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze, cu un punctaj │
│ │mediu de 75%, o examinare │
│ │care constă dintr-un test │
│ │scris │
│ │(punctaj minim de 75%) şi │
│ │o probă practică (punctaj │
│ │minim de 75%) înainte de a│
│ │putea fi consideraţi │
│ │competenţi să execute │
│ │activităţi de securitate a│
│ │aviaţiei civile. │
│ │Este necesară certificarea│
│ │personalului care │
│ │efectuează examinarea │
│ │vehiculelor şi controlul │
│ │de │
│ │securitate fără │
│ │interpretarea imaginilor │
│ │pe un monitor, în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile de la pct. │
│ │11.1 │
│ │din PNPSAC │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la intervale de cel mult 6│
│ │luni pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │4 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal care efectuează │
│ │controlul de securitate cu│
│ │echipamente cu raze X sau │
│ │EDS, precum şi a │
│ │operatorilor umani care │
│ │efectuează controale cu │
│ │scanere de securitate cu │
│ │examinator uman (pct. 1 │
│ │lit. b) │
│ │din Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 4 │
│ │Modulul 26 │
│ │Principalele obiective: │
│ │atingerea unui nivel │
│ │ridicat de eficienţă în │
│ │aplicarea tehnicilor de │
│ │control de │
│ │securitate; dobândirea de │
│ │cunoştinţe privind │
│ │operarea echipamentelor cu│
│ │raze X, EDS sau scanere de│
│ │securitate la un nivel │
│ │care să permită │
│ │personalului care operează│
│ │aceste echipamente să │
│ │recunoască şi │
│ │să identifice articolele │
│ │interzise sau suspecte şi │
│ │să ia măsurile │
│ │corespunzătoare. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului │
│ │● cunoaşterea sistemelor │
│ │de legitimaţii şi permise │
│ │de acces folosite la │
│ │aeroport │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articolele │
│ │interzise │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care pot fi disimulate │
│ │articolele interzise │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│ │interzise │
│ │● cunoaşterea │
│ │capabilităţilor şi a │
│ │limitelor echipamentelor │
│ │de securitate sau a │
│ │metodelor de control de │
│ │securitate utilizate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de răspuns la situaţii de │
│ │urgenţă │
│ │● abilităţi de comunicare │
│ │interpersonal, în special │
│ │în ceea ce priveşte │
│ │abordarea diferenţelor │
│ │culturale │
│ │şi a pasagerilor potenţial│
│ │perturbatori │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie de │
│ │securitate │
│ │● capacitatea de a │
│ │comunica clar şi cu │
│ │încredere │
│ │● cunoaşterea tehnicilor │
│ │de control manual │
│ │● capacitatea de a efectua│
│ │controalele manuale la un │
│ │standard suficient pentru │
│ │a asigura, în mod │
│ │rezonabil, detectarea │
│ │articolelor interzise │
│ │disimulate │
│ │● cunoaşterea cazurilor de│
│ │exceptare de la controlul │
│ │de securitate şi a │
│ │procedurilor speciale de │
│ │securitate │
│ │● capacitatea de a │
│ │interpreta corect │
│ │imaginile afişate de │
│ │echipamentele securitate │
│ │● capacitatea de a lucra │
│ │cu echipamentele de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia │
│ │bagajelor de cală │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia │
│ │mărfurilor şi a poştei │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind transportul │
│ │mărfurilor şi poştei, al │
│ │proviziilor de bord şi de │
│ │aeroport │
│ │al poştei şi materialelor │
│ │transportatorului aerian │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 40 de ore │
│ │Pregătirea constă într-o │
│ │combinaţie de sesiuni de │
│ │pregătire teoretică de │
│ │bază, pregătire pe │
│ │calculator │
│ │şi o pregătire pe diferite│
│ │tipuri de echipamente de │
│ │securitate aflate în │
│ │exploatare, cu o durată de│
│ │minim 15 ore pe astfel de │
│ │echipamente │
│ │Întreg personalul trebuie │
│ │să parcurgă un număr de │
│ │minim 40 de ore de │
│ │pregătire la locul de │
│ │muncă - OJT, │
│ │exclusiv pe echipamente cu│
│ │raze X, EDS sau scanere cu│
│ │examinator uman │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze, cu un punctaj │
│ │mediu de 75%, o examinare │
│ │care constă într-un test │
│ │scris │
│ │(punctaj minim de 75%) şi │
│ │un test standardizat de │
│ │interpretare a imaginii ( │
│ │punctaj minim de 75%) │
│ │înainte de a putea fi │
│ │consideraţi competenţi să │
│ │execute activităţi de │
│ │securitate a aviaţiei │
│ │civile. │
│ │Este necesară certificarea│
│ │personalului care │
│ │efectuează controlul de │
│ │securitate cu echipamente │
│ │cu raze │
│ │X, EDS sau scanere de │
│ │securitate în conformitate│
│ │cu prevederile de la pct. │
│ │11.1. din PNPSAC │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la intervale de cel mult 6│
│ │luni pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi a │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute, în perioada │
│ │scursă de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │6 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal care efectuează │
│ │controlul accesului şi/sau│
│ │activităţi de supraveghere│
│ │şi de patrulare la │
│ │aeroport (pct. 1 lit. c) │
│ │din Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 5 │
│ │Modulul 26 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că această│
│ │categorie de personal │
│ │poate aplica, la un nivel │
│ │standardizat, măsurile │
│ │preventive de securitate │
│ │pentru protecţia aviaţiei │
│ │civile împotriva actelor │
│ │de │
│ │intervenţie ilicită. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● cunoaşterea cadrului │
│ │juridic al securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare; │
│ │● cunoaşterea sistemelor │
│ │de legitimaţii şi permise │
│ │de acces folosite la │
│ │aeroport │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articole │
│ │interzise; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate; │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie de │
│ │securitate; │
│ │● capacitatea de a │
│ │comunica clar şi cu │
│ │încredere, │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │legale privind controlul │
│ │accesului, inclusiv a │
│ │exceptărilor şi a │
│ │procedurilor │
│ │speciale de securitate; │
│ │● cunoaşterea sistemelor │
│ │de control al accesului │
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea │
│ │autorizaţiilor, inclusiv a│
│ │legitimaţiilor şi a │
│ │permiselor de acces pentru│
│ │vehicule, care │
│ │permit accesul în zonele │
│ │de operaţiuni aeriene, │
│ │precum şi capacitatea de a│
│ │identifica respectivele │
│ │autorizaţii; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de răspuns la situaţii de │
│ │urgenţă; şi │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│ │interzise │
│ │● abilităţi de comunicare │
│ │interpersonală, în special│
│ │în ceea ce priveşte │
│ │abordarea diferenţelor │
│ │culturale şi a pasagerilor│
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 24 de ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un test scris cu│
│ │punctaj de minimum 75% │
│ │înainte de a putea fi │
│ │consideraţi │
│ │competenţi să execute │
│ │activităţi de securitate a│
│ │aviaţiei civile. │
│ │Este necesară certificarea│
│ │personalului care │
│ │efectuează controlul │
│ │accesului şi/sau │
│ │activităţi de │
│ │supraveghere şi de │
│ │patrulare la aeroport în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile de la pct. │
│ │11.1 din PNPSAC. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la intervale de cel mult 2│
│ │ani pentru a se asigura că│
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal care asigură │
│ │concordanţa dintre bagaje │
│ │şi pasageri (pct. 1 lit. │
│ │f) din Anexa nr. 1), │
│ │respectiv: │
│ │● personalul de handling │
│ │de rampă al │
│ │transportatorilor aerieni │
│ │● personalul de încărcare │
│ │a aeronavei şi de servicii│
│ │la sol al │
│ │transportatorilor aerieni │
│ │Modulul 1 │
│ │Modulul 6 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul de handling de │
│ │rampă al transportatorilor│
│ │aerieni şi personalul de │
│ │încărcare a aeronavei şi │
│ │de servicii la sol al │
│ │transportatorilor aerieni │
│ │poate │
│ │aplica un nivel │
│ │standardizat al măsurilor │
│ │preventive de securitate │
│ │în scopul protejării │
│ │aviaţiei civile │
│ │împotriva actelor de │
│ │intervenţie ilicită. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor din │
│ │prezent │
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care implică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● înţelegerea conjuraţiei │
│ │punctului de control de │
│ │securitate şi a procesului│
│ │do control de securitate; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante; │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare. │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articolele │
│ │interzise │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│ │interzise │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de răspuns la situaţii de │
│ │urgenţă │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │şi tehnicilor de stabilire│
│ │a concordanţei dintre │
│ │bagaje şi pasageri │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia │
│ │materialelor │
│ │transportatorului aerian │
│ │folosite în scopul │
│ │procesării pasagerilor şi │
│ │a bagajelor │
│ │● efectuarea examinării de│
│ │securitate a calei │
│ │aeronavei, dacă e cazul, │
│ │la un standard suficient │
│ │pentru │
│ │detectarea articolelor │
│ │interzise disimulate; │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 8 ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │5 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal care asigură │
│ │concordanţa dintre bagaje │
│ │şi pasageri (pct. 1 lit. │
│ │f) din Anexa nr. 1), │
│ │respectiv: │
│ │● personalul de check-in, │
│ │de îmbarcare/debarcare şi │
│ │dispecerat al │
│ │transportatorilor aerieni │
│ │şi agenţilor │
│ │de handling │
│ │Modulul 1 (doar dacă │
│ │deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│ │Modulul 7 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul de check-in, │
│ │cel de îmbarcare şi cel de│
│ │dispecerat al │
│ │transportatorilor aerieni │
│ │şi agenţilor de handling │
│ │poate aplica un nivel │
│ │standardizat al │
│ │măsurilor preventive de │
│ │securitate în scopul │
│ │protejării aviaţiei civile│
│ │împotriva actelor de │
│ │intervenţie │
│ │ilicită. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste şi a │
│ │ameninţărilor din prezent │
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante; │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare, │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articolele │
│ │interzise │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│ │interzise │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de răspuns la situaţii de │
│ │urgenţă │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia │
│ │materialelor │
│ │transportatorului aerian │
│ │folosite în scopul │
│ │procesării pasagerilor şi │
│ │a bagajelor │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │şi tehnicilor de stabilire│
│ │a concordanţei dintre │
│ │bagaje şi pasageri │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 12 ore. │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │5 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal întreţinere │
│ │tehnică a aeronavei (pct. │
│ │1 lit. r) din Anexa nr. 1)│
│ │Modulul 1 │
│ │Modulul 8 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul de întreţinere │
│ │tehnică a aeronavei al │
│ │transportatorilor aerieni │
│ │şi al agenţilor de │
│ │handling poate aplica un │
│ │nivel standardizat al │
│ │măsurilor │
│ │preventive de securitate │
│ │în scopul protejării │
│ │aviaţiei civile împotriva │
│ │actelor de intervenţie │
│ │ilicită. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor din │
│ │prezent │
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare. │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articolele │
│ │interzise │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea │
│Categoria │legitimaţiilor de aeroport│
│de │folosite în aeroport; │
│personal: │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│Conţinutul │corespunzător în momentul │
│pregătirii:│detectării unor articole │
│Obiectivele│interzise │
│învăţării: │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de răspuns la situaţii de │
│ │urgenţă │
│Competenţe/│● cunoaşterea procedurilor│
│Cunoştinţe/│de sigilare a aeronavelor,│
│Deprinderi:│dacă acest lucru este │
│ │aplicabil persoanei care │
│ │urmează să fie pregătită │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care se protejează │
│ │aeronavele şi se împiedică│
│ │accesul neautorizat la │
│ │acestea; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somaţie a persoanelor, │
│Durata │precum şi a │
│minimă: │circumstanţelor în care │
│Evaluare: │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor; │
│ │● măsuri de control al │
│ │accesului la aeronavă şi │
│Pregătirea │la facilităţile de │
│iniţială: │întreţinere tehnică │
│ │● cunoştinţe privind │
│Pregătirea │securitatea cibernetică │
│periodică: │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 8 ore. │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu │
│Categoria │Pregătirea iniţială │
│de │trebuie să fie efectuată │
│personal: │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│Conţinutul │trebuie să se desfăşoare │
│pregătirii:│la un interval de cel mult│
│Obiectivele│5 ani pentru a se asigura │
│învăţării: │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│Competenţe/│corelate cu evoluţiile din│
│Cunoştinţe/│domeniul securităţii │
│Deprinderi;│aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│Durata │prezentul document şi va │
│minimă: │pune accentul pe │
│Evaluare: │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│Pregătirea │apărute în perioada scursă│
│iniţială: │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│Pregătirea │periodică │
│periodică: │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│Categoria │şi abilităţile ce îi sunt │
│de │necesare în îndeplinirea │
│personal: │sarcinilor de serviciu. │
│ │Echipajul de comandă a │
│ │zborului şi echipajul de │
│ │cabină (pct. 2 lit. a) şi │
│ │b) din Anexa nr. 1) │
│Conţinutul │Modulul 1 (doar dacă │
│pregătirii:│deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│Obiectivele│Modulul 9 │
│învăţării: │Modulul 22 │
│ │Modulul 25 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │echipajele de comandă a │
│Competenţe/│zborului şi echipajul de │
│Cunoştinţe/│cabină │
│Deprinderi │pot îndeplini în mod │
│ │eficient │
│ │responsabilităţile ce le │
│ │revin pe linia securităţii│
│ │aviaţiei civile. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor │
│ │actuale; │
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articolele │
│ │interzise │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│Durata │a procedurilor de control │
│minimă: │de securitate relevante; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│Evaluare: │interzise │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care pot fi disimulate │
│ │articolele interzise │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de răspuns la situaţii de │
│Pregătirea │urgenţă │
│iniţială: │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│Pregătirea │folosite în aeroport; │
│periodică: │● măsuri de securitate a │
│ │aviaţiei civile aplicabile│
│ │în zbor; │
│ │● cerinţe privind │
│ │examinarea de securitate a│
│ │aeronavei; │
│ │● proceduri de răspuns în │
│ │caz de deturnare; │
│ │● proceduri privind modul │
│Categoria │de tratament aplicabil │
│de │pasagerilor turbulenţi; │
│personal: │● proceduri privind │
│ │transportul pasagerilor │
│ │potenţial perturbatori; │
│Conţinutul │● acte potenţiale de │
│pregătirii:│sabotaj; │
│ │● proceduri pentru │
│Obiectivele│situaţii de criză │
│învăţării: │● atitudinea corectă faţă │
│ │de persoane, diferenţele │
│ │lor culturale, precum şi │
│ │faţă de comportamentele │
│Competenţe/│agresive ale acestora; │
│Cunoştinţe/│● cunoştinţe privind │
│Deprinderi │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 16 ore. │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │2 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│Durata │apărute în perioada scursă│
│minimă: │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│Evaluare: │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│Pregătirea │cunoştinţele de securitate│
│iniţială: │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│Pregătirea │sarcinilor de serviciu. │
│periodică: │Personal care efectuează │
│ │examinarea de securitate a│
│ │aeronavelor (pct. 1 lit. │
│ │d) din Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 1 (doar dacă │
│ │deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│ │Modulul 10 │
│ │Obiectivul principal este │
│Categoria │de a se asigura că │
│de │personalul care execută │
│personal: │examinarea de securitate a│
│ │aeronavei poate aplica un │
│Conţinutul │nivel standardizat al │
│pregătirii:│măsurilor preventive de │
│ │securitate în scopul │
│Obiectivele│protejării │
│învăţării: │aviaţiei civile împotriva │
│ │actelor de intervenţie │
│ │ilicită. │
│Competenţe/│● cunoaşterea actelor │
│Cunoştinţe/│precedente de intervenţie │
│Deprinderi │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articolele │
│ │interzise │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│Durata │legitimaţiilor de aeroport│
│minimă: │folosite în aeroport; │
│Evaluare: │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│Pregătirea │corespunzător în cazul │
│iniţială: │unor incidente de │
│ │securitate │
│Pregătirea │● cunoaşterea cerinţelor │
│periodică: │legale privind examinarea │
│ │de securitate a │
│ │aeronavelor │
│ │● cunoaşterea │
│ │configuraţiei tipului │
│ │(tipurilor) de aeronavă │
│ │(aeronave) pe care │
│ │persoana trebuie să le │
│ │supună examinării de │
│Categoria │securitate a aeronavelor; │
│de │● cunoaşterea │
│personal: │posibilităţilor de │
│ │disimulare a articolelor │
│ │interzise. │
│Conţinutul │● capacitatea de a │
│pregătirii:│reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│Obiectivele│detectării unor articole │
│învăţării: │interzise │
│ │● capacitatea de a efectua│
│ │examinările de securitate │
│ │ale aeronavelor la un │
│Competenţe/│standard suficient pentru │
│Cunoştinţe/│a │
│Deprinderi │asigura, în mod rezonabil,│
│ │detectarea articolelor │
│ │interzise disimulate, │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 16 ore. │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│Durata │sarcinilor de serviciu. │
│minimă: │Pregătirea periodică │
│Evaluare: │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│Pregătire │3 ani sau la operarea unor│
│iniţială: │noi │
│ │tipuri de aeronave, pentru│
│Pregătirea │a se asigura că menţinerea│
│periodică: │şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu │
│ │evoluţiile din domeniul │
│ │securităţii aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│Categoria │ale modulelor relevante, │
│de │aşa după cum sunt acestea │
│personal: │descrise în prezentul │
│ │document şi va pune │
│ │accentul pe modificările │
│Conţinutul │cerinţelor şi practicilor │
│pregătirii:│apărute în perioada scursă│
│ │de la │
│Obiectivele│pregătirea anterioară. │
│învăţării: │Pregătirea periodică va │
│ │avea o durată de minim 8 │
│ │ore. │
│ │Personalul trebuie │
│Competenţe/│informat, prin notificări │
│Cunoştinţe/│periodice, cu privire la │
│Deprinderi │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal care asigură │
│ │protecţia aeronavelor │
│ │(pct. 1 lit. e) din Anexa │
│ │nr. 1) │
│ │Modulul 1 │
│ │Modulul 11 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul implicat în │
│ │protecţia aeronavei poate │
│Durata │aplica un │
│minimă: │nivel standardizat al │
│Evaluare: │măsurilor preventive de │
│ │securitate în scopul │
│Pregătire │protejării aviaţiei civile│
│iniţială: │împotriva │
│ │actelor de intervenţie │
│Pregătire │ilicită. │
│periodică: │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste şi a │
│ │ameninţărilor actuale │
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│Categoria │● cunoaşterea obiectivelor│
│de │şi a organizării din │
│personal: │domeniul securităţii │
│Conţinutul │aviaţiei, inclusiv a │
│pregătirii:│obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│Obiectivele│persoanelor care aplică │
│învăţării: │măsuri de securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare; │
│Competenţe/│● capacitatea de a │
│Cunoştinţe/│identifica articolele │
│Deprinderi:│interzise │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de sigilare a aeronavelor,│
│ │dacă acest lucru este │
│ │aplicabil persoanei care │
│ │urmează să fie pregătită │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│Durata │corespunzător în cazul │
│minimă: │unor incidente de │
│Evaluare: │securitate │
│ │● cunoaşterea sistemelor │
│Pregătire │de legitimaţii şi permise │
│iniţială: │de acces folosite în │
│ │aeroport │
│Pregătire │● cunoaşterea modului în │
│periodică: │care se protejează │
│ │aeronavele şi se împiedică│
│ │accesul neautorizat la │
│ │acestea; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│Categoria │recurgă la somarea sau │
│de │raportarea persoanelor; │
│personal: │● cunoaşterea procedurilor│
│Conţinutul │de răspuns la situaţii de │
│pregătirii:│urgenţă │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 16 ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│Obiectivele│promoveze un examen scris │
│învăţării: │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │3 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│Durata │sunt acestea descrise în │
│minimă: │prezentul document şi va │
│Evaluare: │pune accentul pe │
│ │modificările │
│Pregătirea │cerinţelor şi practicilor │
│iniţială: │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│Pregătirea │anterioară. Pregătirea │
│periodică: │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│Categoria │cunoştinţele de securitate│
│de │şi abilităţile ce îi sunt │
│personal: │necesare în îndeplinirea │
│Conţinutul │sarcinilor de serviciu. │
│pregătirii:│Personal care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│Obiectivele│pentru mărfuri şi poştă, │
│învăţării: │altele decât controlul de │
│ │securitate, │
│ │(pct. 1 lit. g) din Anexa │
│Competenţe/│nr. 1), respectiv: │
│Cunoştinţe/│- întregul personal direct│
│Deprinderi │implicat în manevrarea/ │
│ │pregătirea expedierilor │
│ │cargo/poştale ce urmează a│
│ │fi │
│ │transportate aerian, │
│ │precum şi cel implicat în │
│ │pregătirea/verificarea │
│ │documentelor de însoţire a│
│ │expedierilor. │
│ │Modulul 1 │
│ │Modulul 12 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul poate aplica un│
│ │nivel standardizat de │
│ │măsuri de │
│ │securitate preventive şi │
│ │înţelege nevoia aplicării │
│ │acestor măsuri pentru │
│Durata │securitatea mărfurilor şi │
│minimă: │poştei. │
│Evaluare: │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│Pregătire │ilicită în domeniul │
│iniţială: │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│Pregătire │şi a ameninţărilor actuale│
│periodică: │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│Categoria │persoanelor care aplică │
│de │măsuri de securitate de-a │
│personal: │lungul lanţului de │
│Conţinutul │aprovizionare │
│pregătirii:│● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│Obiectivele│control de securitate şi a│
│învăţării: │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│Competenţe/│de control al accesului şi│
│Cunoştinţe/│a procedurilor de control │
│Deprinderi │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor │
│Durata │● capacitatea de a │
│minimă: │identifica articole │
│Evaluare: │interzise │
│ │● capacitatea de a │
│Pregătire │reacţiona în mod │
│iniţială: │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│Pregătire │interzise │
│periodică: │● cunoaşterea modului în │
│ │care pot fi disimulate │
│ │articolele interzise │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia │
│ │mărfurilor şi a poştei │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind transportul, dacă │
│ │este cazul │
│Categoria │● cunoştinţe privind │
│de │securitatea cibernetică │
│personal: │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 20 de ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│Conţinutul │înainte ca personalului să│
│pregătirii:│i │
│ │se permită preluarea │
│Obiectivele│sarcinilor de serviciu. │
│învăţării: │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│Competenţe/│i se permită preluarea │
│Cunoştinţe/│sarcinilor de serviciu. │
│Deprinderi │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │3 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│Durata │modificările │
│minimă: │cerinţelor şi practicilor │
│Evaluare: │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│Pregătire │anterioară. Pregătirea │
│iniţială: │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│Pregătire │8 ore. │
│periodică: │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│Categoria │sarcinilor de serviciu. │
│de │Şoferii angajaţi în │
│personal: │transportul expedierilor │
│ │cargo/poştale, al │
│Conţinutul │proviziilor de bord şi de │
│pregătirii:│aeroport │
│ │(pct. 1 lit. s) │
│Obiectivele│Modulul 1 (doar dacă │
│învăţării: │deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│Competenţe/│Modulul 13 │
│Cunoştinţe/│Obiectivul principal este │
│Deprinderi │de a se asigura că şoferii│
│ │implicaţi în transportul │
│ │expedierilor cargo/poştale│
│ │al proviziilor de bord şi │
│ │de aeroport pot aplica │
│ │măsurilor de securitate │
│ │pentru acestea. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţei legale│
│ │aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│Durata │şi a organizării din │
│minimă: │domeniul securităţii │
│Evaluare: │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│Pregătirea │şi responsabilităţilor │
│iniţială: │persoanelor care aplică │
│ │măsurilor de securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│Categoria │● cunoaşterea │
│de │legitimaţiilor de aeroport│
│personal: │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de reacţiona│
│ │în mod corespunzător în │
│ │cazul unor incidente de │
│Conţinutul │securitate │
│pregătirii:│● alte aspecte importante │
│ │care rezultă din programul│
│Obiectivele│de securitate specific al │
│învăţării: │entităţii; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│Competenţe/│trebuie să se │
│Cunoştinţe/│recurgă la somarea sau │
│Deprinderi │raportarea persoanelor │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care pot fi disimulate │
│ │articolele interzise │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia │
│ │expedierilor cargo/ │
│ │poştale, a proviziilor de │
│ │bord şi de │
│ │aeroport cunoaşterea │
│ │cerinţelor privind │
│ │transportul │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 6 ore. │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│Durata │înainte ca personalului să│
│minimă: │i │
│Evaluare: │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│Pregătirea │Pregătirea iniţială │
│iniţială: │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│Pregătirea │i se permită preluarea │
│periodică: │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │cinci ani pentru a se │
│ │asigura │
│ │că menţinerea şi │
│ │dobândirea competenţelor │
│ │sunt corelate cu │
│Categoria │evoluţiile din domeniul │
│de │securităţii aviaţiei │
│personal: │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│Conţinutul │conţină cel puţin │
│pregătirii:│componentele principale │
│ │ale modulelor │
│Obiectivele│relevante, aşa după cum │
│învăţării: │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│Competenţe/│cerinţelor şi practicilor │
│Cunoştinţe/│apărute în perioada scursă│
│Deprinderi │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │4 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │pentru poşta şi │
│ │materialele │
│ │transportatorului aerian, │
│ │pentru │
│ │proviziile de bord şi │
│ │proviziile de aeroport, │
│ │altele decât controlul de │
│ │securitate (pct. 1 lit. h)│
│Durata │din │
│minimă: │Anexa nr. 1), respectiv: │
│Evaluare: │- întregul personal direct│
│ │implicit în manevrarea │
│Pregătirea │poştei şi a materialelor │
│iniţială: │transportatorului aerian, │
│ │precum şi personalul │
│Pregătirea │angajat de alte entităţi │
│periodică: │implicat în manevrarea │
│ │proviziilor de bord şi de │
│ │aeroport, │
│ │direct implicat în │
│ │pregătirea acestor │
│ │provizii. │
│ │Modulul 1 (doar dacă │
│ │deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│Categoria │Modulul 14 │
│de │Obiectivul principal este │
│personal: │de a se asigura că │
│ │personalul implicat în │
│ │manevrarea poştei şi a │
│Conţinutul │materialelor │
│pregătirii:│transportatorului aerian, │
│ │precum şi personalul │
│ │angajat de alte entităţi │
│ │implicat în manevrarea │
│ │proviziilor de bord şi de │
│Obiectivele│aeroport, direct implicat │
│învăţării: │în pregătirea acestor │
│ │provizii, altul decât cel │
│ │care │
│ │efectuează controlul de │
│Competenţe/│securitate, poate aplica │
│Cunoştinţe/│un nivel standardizat al │
│Deprinderi │măsurilor de securitate │
│ │preventive în scopul │
│ │protejării aviaţiei civile│
│ │împotriva actelor de │
│ │intervenţie ilicită. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │cunoaşterea obiectivelor │
│ │şi a organizării │
│ │din domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor şi │
│ │responsabilităţilor │
│ │persoanelor care │
│Durata │aplică măsuri de │
│minimă: │securitate │
│Evaluare: │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│Pregătirea │control de securitate şi a│
│iniţială: │procesului de control de │
│ │securitate │
│Pregătirea │● cunoaşterea procedurilor│
│periodică: │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│Categoria │reacţiona în mod │
│de │corespunzător în cazul │
│personal: │unor incidente de │
│Conţinutul │securitate │
│pregătirii:│● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│Obiectivele│precum şi a │
│învăţării: │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor; │
│ │● cunoaşterea modului în │
│Competenţe/│care pot fi disimulate │
│Cunoştinţe/│articolele interzise; │
│Deprinderi │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind protecţia poştei │
│ │şi materialelor │
│ │transportatorului aerian, │
│ │a │
│ │proviziilor de bord şi a │
│ │proviziilor de aeroport, │
│ │după caz; │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│ │privind transportul, dacă │
│ │este cazul. │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articole │
│ │interzise; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│ │interzise; │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 16 ore. │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│Durata │permită preluarea │
│minimă: │sarcinilor de serviciu. │
│Evaluare: │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│Pregătirea │sarcinilor de serviciu. │
│iniţială: │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│Pregătirea │la un interval de cel mult│
│periodică: │trei ani pentru a se │
│ │asigura că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate evoluţiile din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│Categoria │conţină cel puţin │
│de │componentele principale │
│personal: │ale modulelor │
│Conţinutul │relevante, aşa după cum │
│pregătirii:│sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│Competenţe/│apărute în perioada scursă│
│Cunoştinţe/│de la pregătirea │
│Deprinderi │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu │
│ │Personalul care │
│ │supraveghează direct │
│ │persoanele care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │(Supraveghetorii) │
│ │(pct. 1 lit. i) din Anexa │
│ │nr. 1). │
│ │Modulul 15 │
│ │Modulul 26 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │supraveghetorii │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de │
│ │securitate înţeleg │
│Durata │principiile securităţii │
│minimă: │aviaţiei civile şi au │
│Evaluare: │cunoştinţele necesare │
│ │despre │
│ │reglementările naţionale │
│ │şi internaţionale, şi │
│Pregătirea │despre activităţile de │
│iniţială: │monitorizare a │
│ │conformităţii │
│Pregătirea │(controlul calităţii). │
│periodică: │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● cunoaşterea cadrului │
│ │juridic al securităţii │
│ │aviaţiei │
│Categoria │● cunoaşterea obiectivelor│
│de │şi a organizării din │
│personal: │domeniul securităţii │
│Conţinutul │aviaţiei, inclusiv a │
│pregătirii:│obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│Obiectivele│persoanelor care aplică │
│învăţării: │măsuri de securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului; │
│Competenţe/│● cunoaşterea sistemelor │
│Cunoştinţe/│de legitimaţii şi permise │
│Deprinderi │de acces folosite la │
│ │aeroport │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articole │
│ │interzise; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie │
│ │securitate; şi │
│Durata │● capacitatea de a │
│minimă: │comunica clar şi cu │
│Evaluare: │încredere │
│ │● cunoaşterea cerinţelor │
│Pregătirea │legale aplicabile şi a │
│iniţială: │modului în care trebuie │
│ │respectate │
│Pregătirea │● cunoaşterea sarcinilor │
│periodică: │de supraveghere; │
│ │● cunoştinţe legate de │
│ │controlul intern al │
│ │calităţii; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în momentul │
│ │detectării unor articole │
│ │interzise; │
│Categoria │● cunoaşterea procedurilor│
│de │de răspuns la situaţii de │
│personal: │urgenţă; │
│Conţinutul │● capacitatea de a oferi │
│pregătirii:│îndrumări şi pregătire la │
│ │locul de muncă, precum şi │
│Obiectivele│de a motiva alte persoane;│
│învăţării: │● cunoştinţe legate de │
│ │gestionarea conflictelor │
│ │● cunoaşterea │
│Competenţe/│capabilităţilor şi a │
│Cunoştinţe/│limitelor echipamentelor │
│Deprinderi │de securitate sau a │
│ │metodelor de control de │
│ │securitate utilizate. │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 40 de ore.│
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │2 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│Durata │competenţelor sunt │
│minimă: │corelate cu evoluţiile din│
│Evaluare: │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│Pregătirea │conţină cel puţin │
│iniţială: │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│Pregătirea │relevante, aşa după cum │
│periodică: │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│Categoria │va avea o durată de minim │
│de │8 ore. │
│personal: │Personalul trebuie │
│Conţinutul │informat, prin notificări │
│pregătirii:│periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│Obiectivele│toate │
│învăţării: │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│Competenţe/│necesare în îndeplinirea │
│Cunoştinţe/│sarcinilor de serviciu. │
│Deprinderi │Personal cu │
│ │responsabilităţi generale │
│ │la nivel naţional sau │
│ │local legate de asigurarea│
│ │că un program de │
│ │securitate şi │
│ │implementarea acestuia │
│ │respectă prevederile │
│ │legale (Managerii de │
│ │securitate) │
│ │(pct. 1 lit. j) din Anexa │
│ │nr. 1). │
│ │Modulul 16 │
│ │Modulul 26 │
│ │NOTA: Conţinutul modulelor│
│ │va fi adaptat şi predat în│
│ │conformitate cu sarcinile │
│ │specifice ale │
│ │managerilor (ex. managerii│
│ │de securitate ai │
│ │transportatorilor aerieni,│
│ │managerii de securitate ai│
│ │operatorilor aeroportuari,│
│ │etc.) │
│Durata │Obiectivul principal este │
│minimă: │de a se asigura că │
│Evaluare: │managerii de securitate │
│ │înţeleg principiile │
│Pregătirea │securităţii │
│iniţială: │aviaţiei civile şi au │
│ │cunoştinţele necesare │
│Pregătirea │despre reglementările │
│periodică: │naţionale şi │
│ │internaţionale, şi despre │
│ │activităţile de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii (controlul │
│ │calităţii). Astfel, │
│ │managerii de securitate se│
│ │pot asigura că un program │
│ │de securitate şi │
│Categoria │implementarea aceştia │
│de │respectă prevederile │
│personal: │legale. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│Conţinutul │precedente de intervenţie │
│pregătirii:│ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│Obiectivele│teroriste │
│învăţării: │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● cunoaşterea cadrului │
│ │juridic al securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│Competenţe/│obligaţiilor │
│Cunoştinţe/│şi responsabilităţilor │
│Deprinderi │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului; │
│ │● cunoaşterea sistemelor │
│ │de legitimaţii şi permise │
│ │de acces folosite la │
│ │aeroport │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│Durata │recurgă la somarea şi │
│minimă: │raportarea persoanelor │
│Evaluare: │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│Pregătirea │● capacitatea de a │
│iniţială: │identifica articole │
│ │interzise; │
│Pregătirea │● capacitatea de a │
│periodică: │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie de │
│ │securitate; şi │
│Categorii │● capacitatea de a │
│de │comunica clar şi cu │
│personal: │încredere │
│Conţinutul │● cunoaşterea cerinţelor │
│pregătirii:│legale aplicabile şi a │
│ │modului în care acestea │
│Obiectivele│trebuie să fie respectate;│
│învăţării: │● cunoştinţe legate de │
│ │controlul intern, │
│Competenţe/│naţional, comunitar şi │
│Cunoştinţe/│internaţional al │
│Deprinderi:│calităţii; │
│ │● cunoaşterea │
│ │capabilităţilor şi a │
│ │limitelor echipamentelor │
│ │de securitate sau a │
│ │metodelor de control de │
│ │securitate utilizate │
│ │● capacitatea de a motiva │
│ │alte persoane, │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 40 de ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│Durata │promoveze un examen scris │
│minimă: │cu un punctaj de minim 75%│
│Evaluare: │înainte ca personalului să│
│ │i │
│Pregătirea │se permită preluarea │
│iniţială: │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│Pregătirea │trebuie să fie efectuată │
│periodică: │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │2 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│Categoria │competenţelor sunt │
│de │corelate cu evoluţiile din│
│personal: │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│Conţinutul │civile. Pregătirea │
│pregătirii:│periodică trebuie să │
│ │reţină cel puţin │
│Obiectivele│componentele principale │
│învăţării: │ale modulelor relevant │
│ │aşa după cum sunt acestea │
│ │descrise în prezentul │
│Competenţe/│document şi va pune │
│Cunoştinţe/│accentul pe modificările │
│Deprinderi │cerinţelor │
│ │şi practicilor apărute în │
│ │perioada scursă de la │
│ │pregătirea anterioară. │
│ │Pregătirea periodică va │
│ │avea o │
│ │durată de minim 8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Instructorii de securitate│
│ │{pct. 1 lit. k) din Anexa │
│Durata │nr. 1). │
│minimă: │Modulul 17 │
│Evaluare: │Modulul 26 │
│ │Obiectivul principal1 este│
│Pregătirea │de a se asigura că │
│iniţială: │instructorii de securitate│
│ │înţeleg principiile │
│Pregătirea │securităţii │
│periodică: │aviaţiei civile şi au │
│ │cunoştinţele necesare │
│ │despre reglementările │
│ │naţionale şi │
│ │internaţionale şi despre │
│ │activităţile de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii (controlul │
│ │calităţii), astfel încât │
│Categoria │acesta să capete │
│de │cunoştinţe despre mediul │
│personal: │de lucru din domeniul │
│Conţinutul │relevant al securităţii │
│pregătirii:│aviaţiei, precum şi │
│ │calificări │
│Obiectivele│şi competenţe în tehnici │
│învăţării: │de instruire şi elementele│
│ │de securitate care urmează│
│ │să fie predate. │
│Competenţe/│● cunoaşterea actelor │
│Cunoştinţe/│precedente de intervenţie │
│Deprinderi │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● cunoaşterea cadrului │
│ │juridic al securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│Durata │● cunoaşterea procedurilor│
│minimă: │de control al accesului; │
│Evaluare: │● cunoaşterea sistemelor │
│ │de legitimaţii şi permise │
│Pregătirea │de acces folosite la │
│iniţială: │aeroport │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│Pregătirea │de somare a persoanelor, │
│periodică: │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articole │
│Categoria │interzise; │
│de │● capacitatea de a │
│personal: │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie de │
│ │securitate; şi │
│ │● capacitatea de a │
│ │comunica clar şi cu │
│ │încredere │
│ │● cunoaşterea │
│ │tehnologiilor utilizate în│
│ │domeniul securităţii │
│ │aeronautice; │
│ │● cunoştinţe despre mediul│
│ │de lucru din domeniul │
│ │relevant al securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │● cunoaşterea organizării │
│ │la nivel naţional şi la │
│ │nivel de companie, │
│ │cunoaşterea structurii şi │
│ │a │
│ │conţinutului unui program │
│ │de securitate, program de │
│ │pregătire; │
│ │● competenţe în ceea ce │
│ │priveşte elementele de │
│ │securitate care urmează să│
│ │fie predate; │
│ │● cunoaşterea principiilor│
│ │referitoare la rolul │
│ │factorului uman; │
│ │● cunoaşterea aspectelor │
│ │referitoare u controlul │
│ │calităţii; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de răspuns în situaţii de │
│ │criză; │
│ │● cunoaşterea principiilor│
│ │învăţării şi pregătirii şi│
│ │a tehnicilor instruirii; │
│ │● capacitatea de a │
│ │pregăti, preda şi prezenta│
│ │cursuri de pregătire a │
│ │personalului; │
│ │● capacitatea de a utiliza│
│ │metode de predare │
│ │corespunzătoare; │
│ │● capacitatea de a │
│ │organiza teste de evaluare│
│ │a cunoştinţelor. │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 40 de ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Este necesară certificarea│
│ │instructorilor de │
│ │securitate, în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile de la pct. │
│ │11.3 │
│ │din PNPSAC. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │2 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Validatorii UE de │
│ │securitate (pct. 1 lit. I │
│ │din Anexa nr. 1), │
│ │Modulul 18 │
│ │Modulul 26 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │validatorii UE de │
│ │securitate au cunoştinţe │
│ │teoretice şi │
│ │experienţă practică │
│ │suficiente în domeniul │
│ │controlului calităţii, │
│ │precum şi competenţele şi │
│ │calităţile │
│ │personale necesare pentru │
│ │a colecta, înregistra şi │
│ │evalua constatările pe │
│ │baza unei liste de │
│ │control. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● cunoaşterea cadrului │
│ │juridic al securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului; │
│ │● cunoaşterea sistemelor │
│ │de legitimaţii şi permise │
│ │de acces la aeroport │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articole │
│ │interzise; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie de │
│ │securitate; şi │
│ │● capacitatea de a │
│ │comunica clar şi cu │
│ │încredere │
│ │● cunoaşterea │
│ │principiilor, procedurilor│
│ │şi tehnicilor de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii │
│ │● să cunoască factorii │
│ │care afectează performanţa│
│ │umană şi supravegherea │
│ │● să cunoască rolul şi │
│ │autoritatea validatorului,│
│ │inclusiv în privinţa │
│ │conflictelor de interese │
│ │● cunoaşterea regimului de│
│ │securitate pentru mărfuri │
│ │(agenţi abilitaţi cargo, │
│ │expeditori cunoscuţi, │
│ │expeditori cu cont, ACC3, │
│ │RA3); │
│ │● cunoaşterea │
│ │tehnologiilor utilizate în│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei civile; │
│ │● cunoaşterea aspectelor │
│ │referitoare la lanţul de │
│ │aprovizionare; │
│ │● principii generale ale │
│ │Uniunii în materie de │
│ │securitate a aviaţiei şi │
│ │standarde OACI de │
│ │securitate a │
│ │aviaţiei; │
│ │● standarde specifice │
│ │legate de activitatea │
│ │validată şi modul în care │
│ │acestea se aplică │
│ │operaţiunilor │
│ │● tehnologiile şi │
│ │tehnicile de securitate │
│ │relevante pentru procesul │
│ │de validare; │
│ │● competenţe adecvate ale │
│ │personalului în ceea ce │
│ │priveşte domeniul │
│ │securităţii care trebuie │
│ │validat │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de validare │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 40 de ore.│
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Este necesară certificarea│
│ │validatorilor UE de │
│ │securitate, în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile de la │
│ │pct. 11.4 din PNPSAC │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │2 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică va │
│ │avea o durată de minim 8 │
│ │ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Validatorii entităţilor de│
│ │desemnare (pct. 1 lit. w) │
│ │din Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 1 │
│ │Modulul 19 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │validatorii entităţii de │
│ │desemnare înţeleg │
│ │principiile │
│ │securităţii aviaţiei │
│ │civile şi au cunoştinţele │
│ │necesare despre │
│ │reglementările naţionale │
│ │şi │
│ │internaţionale, şi despre │
│ │activităţile de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii (controlul │
│ │de calitate). │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● înţelegerea măsurilor de│
│ │securitate aplicabile, în │
│ │vigoare, şi modul în care │
│ │acestea sunt aplicate la │
│ │operaţiunile supuse │
│ │examinării, inclusiv: │
│ │- înţelegerea principiilor│
│ │de securitate; │
│ │- înţelegerea sarcinilor │
│ │de supervizare; │
│ │- înţelegerea factorilor │
│ │care afectează performanţa│
│ │umană; │
│ │● cunoştinţe practice în │
│ │materie de tehnici şi │
│ │tehnologii de securitate, │
│ │în funcţie de domeniul de │
│ │activitate; │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │principiile, procedurile │
│ │şi tehnicile de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii; │
│ │● cunoştinţe practice │
│ │privind operaţiunile care │
│ │fac obiectul examinării │
│ │● să cunoască rolul şi │
│ │autoritatea validatorului,│
│ │inclusiv în privinţa │
│ │conflictelor de interese │
│ │● cunoaşterea regimului de│
│ │securitate pentru provizii│
│ │de bord sau cunoaşterea │
│ │sistemelor de control al │
│ │accesului în facilităţi; │
│ │● cunoaşterea aspectelor │
│ │referitoare la lanţul de │
│ │aprovizionare │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 12 ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătire iniţială trebuie│
│ │să fie efectuată înainte │
│ │ca personalului să i se │
│ │permită preluarea │
│ │sarcinilor │
│ │de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │3 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │4 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Auditorii de securitate a │
│ │aviaţiei civile (pct. 1 │
│ │lit. m) din Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 20 │
│ │Modulul 26 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │auditorii de securitate a │
│ │aviaţiei civile înţeleg │
│ │principiile securităţii │
│ │aviaţiei civile şi au │
│ │cunoştinţele necesare │
│ │despre reglementările │
│ │naţionale şi │
│ │internaţionale, şi despre │
│ │activităţile de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii (controlul │
│ │calităţii). │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● cunoaşterea cadrului │
│ │juridic şi securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului; │
│ │● cunoaşterea sistemelor │
│ │de legitimaţii şi permise │
│ │de acces folosite la │
│ │aeroport │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de somare a persoanelor, │
│ │precum şi a │
│ │circumstanţelor în care │
│ │trebuie să se │
│ │recurgă la somarea sau │
│ │raportarea persoanelor │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │identifica articole │
│ │interzise; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie de │
│ │securitate; şi │
│ │● capacitatea de a │
│ │comunica clar şi cu │
│ │încredere │
│ │● înţelegerea măsurilor de│
│ │securitate aplicabile, în │
│ │vigoare, şi modul în care │
│ │acestea sunt aplicate la │
│ │operaţiunile supuse │
│ │examinării, inclusiv: │
│ │- înţelegerea principiilor│
│ │de securitate; │
│ │- înţelegerea sarcinilor │
│ │de supervizare; │
│ │- înţelegerea factorilor │
│ │care afectează performanţa│
│ │umană; │
│ │● cunoştinţe practice în │
│ │materie de tehnici şi │
│ │tehnologii de securitate; │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │principiile, procedurile │
│ │şi tehnicile de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii; │
│ │● cunoştinţe practice │
│ │privind operaţiunile care │
│ │fac obiectul examinării; │
│ │● înţelegerea rolului şi │
│ │competenţelor auditorului,│
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 40 de ore.│
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Este necesară certificarea│
│ │auditorilor de securitate,│
│ │în conformitate cu │
│ │prevederile de la pct. │
│ │11.2. │
│ │din PNPSAC. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │2 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările cerinţelor şi│
│ │practicilor apărute în │
│ │perioada scursă de la │
│ │pregătirea anterioară. │
│ │Pregătirea periodică va │
│ │avea o durată de minim 8 │
│ │ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Auditorii/inspectorii │
│ │interni (pct. 1 lit. n) │
│ │din Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 1 │
│ │Modulul 21 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │auditorii/inspectorii │
│ │interni aviaţiei civile │
│ │înţeleg │
│ │principiile securităţii │
│ │aviaţiei civile şi au │
│ │cunoştinţele necesare │
│ │despre reglementările │
│ │naţionale şi │
│ │internaţionale, şi despre │
│ │activităţile de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii (controlul │
│ │calităţii). │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea modului în │
│ │care comportamentul şi │
│ │reacţiile umane pot afecta│
│ │rezultatele în materie de │
│ │securitate; şi │
│ │● capacitatea de a │
│ │comunica clar şi cu │
│ │încredere │
│ │● înţelegerea măsurilor de│
│ │securitate aplicabile, în │
│ │vigoare, şi modul în care │
│ │acestea sunt aplicate la │
│ │operaţiunile supuse │
│ │examinării, inclusiv: │
│ │- înţelegerea principiilor│
│ │de securitate; │
│ │- înţelegerea sarcinilor │
│ │de supervizare; │
│ │- înţelegerea factorilor │
│ │care afectează performanţa│
│ │umană; │
│ │● cunoştinţe practice în │
│ │materie de tehnici şi │
│ │tehnologii de securitate, │
│ │în funcţie de domeniul de │
│ │activitate; │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │principiile, procedurile │
│ │şi tehnicile de │
│ │monitorizare a │
│ │conformităţii; │
│ │● cunoştinţe practice │
│ │privind operaţiunile care │
│ │fac obiectul examinării; │
│ │● înţelegerea rolului şi │
│ │competenţelor auditorului/│
│ │inspectorului intern │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 20 de ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │3 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Întregul personal angajat │
│ │direct sau indirect de │
│ │transportatorii aerieni şi│
│ │operatorii aeroportuari şi│
│ │care ar putea interfera cu│
│ │pasagerii potenţial │
│ │perturbatori (pct. 1 lit. │
│ │t) din Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 1 (doar dacă │
│ │deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│ │Modulul 22 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul operatorilor │
│ │aeroportuari şi ai │
│ │transportatori- │
│ │lor aerieni poate aplica │
│ │un nivel standardizat al │
│ │măsurilor de securitate │
│ │preventive şi este │
│ │familiarizat cu cerinţele │
│ │şi procedurile cu privire │
│ │la modul de tratament ce │
│ │trebuie aplicat │
│ │pasagerilor │
│ │potenţial perturbatori, │
│ │care pot fi: │
│ │● pasageri inadmisibili; │
│ │● deportaţi; │
│ │● persoane sub pază │
│ │judiciară │
│ │● pasageri turbulenţi │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate; │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante; │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiile de aeroport │
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate. │
│ │● proceduri privind modul │
│ │de tratament aplicabil │
│ │pasagerilor turbulenţi; │
│ │● proceduri privind │
│ │transportul pasagerilor │
│ │potenţial perturbatori │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 8 ore. │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │5 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │4 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Controlorii de trafic │
│ │aerian (pct. 1 lit. u) din│
│ │Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 1 (doar dacă │
│ │deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│ │Modulul 23 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că, │
│ │controlorii de trafic │
│ │aerian înţeleg principiile│
│ │securităţii │
│ │aviaţiei civile şi au │
│ │cunoştinţele necesare │
│ │despre reglementările │
│ │naţionale şi │
│ │internaţionale. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente da intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor şi │
│ │responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate; │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare; │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate. │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │aplicabile în cazul │
│ │deturnării unei aeronave; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │aplicabile în situaţia │
│ │unei ameninţări cu bombă; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de alertare/de urgenţă şi │
│ │a procedurilor pentru │
│ │situaţii de criză │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 8 ore │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │5 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal care efectuează │
│ │evaluarea ameninţărilor, │
│ │vulnerabilităţilor şi │
│ │riscurilor (pct. 1 lit. o)│
│ │din │
│ │Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 1 (doar dacă │
│ │deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│ │Modulul 24 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │persoanele care efectuează│
│ │evaluarea riscurilor, │
│ │ameninţărilor şi │
│ │vulnerabilităţilor înţeleg│
│ │principiile securităţii │
│ │aviaţiei civile şi au │
│ │cunoştinţele │
│ │necesare despre │
│ │reglementările naţionale │
│ │şi internaţionale │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │evaluării ameninţărilor, │
│ │vulnerabilităţilor şi │
│ │riscurilor │
│ │● cunoaşterea tipurilor de│
│ │ameninţări la adresa │
│ │securităţii aviaţiei │
│ │civile │
│ │● cunoaşterea metodologiei│
│ │de evaluare a │
│ │ameninţărilor │
│ │● cunoaşterea metodologiei│
│ │de evaluare a │
│ │vulnerabilităţilor │
│ │● cunoaşterea metodologiei│
│ │de evaluare a riscurilor │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │privind diseminarea │
│ │informaţiilor cu privire │
│ │la rezultatul evaluării │
│ │ameninţărilor, │
│ │vulnerabilităţilor şi │
│ │riscurilor │
│ │● Managementul riscului │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 24 de ore.│
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │3 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea şi dobândirea │
│ │competenţelor sunt │
│ │corelate cu evoluţiile din│
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal susceptibil de a │
│ │recepţiona o ameninţare cu│
│ │bombă (pct. 1 lit. v) din │
│ │Anexa nr. 1) │
│ │Modulul 1 (doar dacă │
│ │deţine legitimaţie de │
│ │aeroport) │
│ │Modulul 25 │
│ │Obiectivul principal este │
│ │de a se asigura că │
│ │personalul susceptibil de │
│ │a recepţiona o ameninţare │
│ │cu │
│ │bombă înţelege principiile│
│ │securităţii aviaţiei │
│ │civile şi are cunoştinţele│
│ │necesare despre │
│ │reglementările │
│ │naţionale şi │
│ │internaţionale. │
│ │● cunoaşterea actelor │
│ │precedente de intervenţie │
│ │ilicită în domeniul │
│ │aviaţiei civile, a actelor│
│ │teroriste │
│ │şi a ameninţărilor actuale│
│ │● conştientizarea cu │
│ │privire la cerinţele │
│ │legale aplicabile; │
│ │● cunoaşterea obiectivelor│
│ │şi a organizării din │
│ │domeniul securităţii │
│ │aviaţiei, inclusiv a │
│ │obligaţiilor │
│ │şi responsabilităţilor │
│ │persoanelor care aplică │
│ │măsuri de securitate │
│ │● înţelegerea │
│ │configuraţiei punctului de│
│ │control de securitate şi a│
│ │procesului de control de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de control al accesului şi│
│ │a procedurilor de control │
│ │de securitate relevante │
│ │● cunoaşterea │
│ │legitimaţiilor de aeroport│
│ │folosite în aeroport; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │de raportare │
│ │● capacitatea de a │
│ │reacţiona în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │unor incidente de │
│ │securitate │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │aplicabile în cazul unei │
│ │ameninţări cu bombă, │
│ │primită telefonic; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │aplicabile în cazul unei │
│ │ameninţări cu bombă, │
│ │primită direct de la o │
│ │persoană; │
│ │● cunoaşterea procedurilor│
│ │aplicabile în cazul unei │
│ │ameninţări cu bombă, │
│ │primită prin poştă. │
│ │● cunoştinţe privind │
│ │securitatea cibernetică │
│ │Cursul trebuie să aibă o │
│ │durată de minim 8 ore. │
│ │Cursanţii trebuie să │
│ │promoveze un examen scris │
│ │cu un punctaj de minim 75%│
│ │înainte ca personalului să│
│ │i │
│ │se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea iniţială │
│ │trebuie să fie efectuată │
│ │înainte ca personalului să│
│ │i se permită preluarea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Pregătirea periodică │
│ │trebuie să se desfăşoare │
│ │la un interval de cel mult│
│ │5 ani pentru a se asigura │
│ │că │
│ │menţinerea ca şi │
│ │dobândirea competenţelor │
│ │sunt corelate cu │
│ │evoluţiile din domeniul │
│ │securităţii aviaţiei │
│ │civile. Pregătirea │
│ │periodică trebuie să │
│ │conţină cel puţin │
│ │componentele principale │
│ │ale modulelor │
│ │relevante, aşa după cum │
│ │sunt acestea descrise în │
│ │prezentul document şi va │
│ │pune accentul pe │
│ │modificările │
│ │cerinţelor şi practicilor │
│ │apărute în perioada scursă│
│ │de la pregătirea │
│ │anterioară. Pregătirea │
│ │periodică │
│ │va avea o durată de minim │
│ │8 ore. │
│ │Personalul trebuie │
│ │informat, prin notificări │
│ │periodice, cu privire la │
│ │schimbările survenite în │
│ │toate │
│ │aspectele privind │
│ │cunoştinţele de securitate│
│ │şi abilităţile ce îi sunt │
│ │necesare în îndeplinirea │
│ │sarcinilor de serviciu. │
│ │Personal responsabil cu │
│ │monitorizarea şi │
│ │implementarea sistemelor │
│ │informatice critice de │
│ │aviaţie │
│ │(pct. 1 lit. x) din Anexa │
│ │nr. 1) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Autoritatea Aeronautică Civilă Română stabileşte prin proceduri şi instrucţiuni specifice cerinţele de pregătire specifică, iniţială şi periodică, pentru această categorie de personal, pe care le publică pe website-ul propriu.

    ANEXA 5

        la PNPSAC
                           CONŢINUTUL MODULELOR DE PREGĂTIRE

     MODULUL 1 - PREGĂTIREA DE CONŞTIENTIZARE ÎN MATERIE DE SECURITATE A AVIAŢIEI CIVILE
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea actelor precedente de intervenţie ilicită în domeniul aviaţiei civile, a actelor teroriste şi a ameninţărilor din prezent
    - Nevoia de securitate a aviaţiei civile
    – Prevenirea şi combaterea terorismului:
    – Ameninţări la adresa securităţii aviaţiei (deturnări, ameninţări cu bombă, dispozitive explozive, etc.)
    – Acte precedente de intervenţie ilicită
    – Acte teroriste
    – Tipuri de persoane şi organizaţii ce pot prezenta ameninţări la adresa aviaţiei civile
    – Motivele pentru care aviaţia civilă reprezintă o ţintă atractivă pentru grupările teroriste
    – Motivele grupărilor şi ale altor entităţi ce pot reprezenta o ameninţare. Metode
    – Ameninţări actuale

        Conştientizarea cu privire la cerinţele legale aplicabile
    - Reglementările internaţionale (OACI, EU, ECAC) privind securitatea a aviaţiei civile
    – Convenţiile internaţionale relevante
    – Reglementările naţionale şi organizarea la nivel naţional:
    – Programul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Autoritatea competentă: rol şi responsabilităţi
    – Alocarea responsabilităţilor (operatori aeroportuari, transportatori aerieni, etc.)

        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Obiectivele securităţii aviaţiei civile
    – Organizarea securităţii aviaţiei civile: internaţională, europeană, naţională, locală, inclusiv rol şi responsabilităţi
    – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor care implementează măsuri de securitate
    – Înţelegerea regimului activităţilor de monitorizare a conformităţii şi cine le face
    – Programul de securitate al operatorului sau entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate - managerul de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Înţelegerea configuraţiei punctului de control de securitate şi a procesului de control de securitate
    - Securitatea aeroportului/transportatorului aerian şi organizarea acestuia:
    – Obiectivele şi organizarea sistemului de securitate
    – Configuraţia unui aeroport
    – Zona non-securitate şi zona de operaţiuni aeriene (inclusiv zonele de securitate cu acces restricţionat şi părţile critice ale acestora)
    – Controlul de securitate
    – Conştientizarea procedurilor de control de securitate
    – Comportament şi cod de conduită
    – Sancţiuni

        Cunoaşterea procedurilor de control al accesului şi a procedurilor de control de securitate relevante
    - înţelegerea principiilor privind controlul accesului
    – Sistemele de control acces (electronic, efectuat de persoane autorizate)
    – Proceduri/măsuri de control al accesului în zona de operaţiuni aeriene, zonele de securitate cu acces restricţionat şi părţile critice ale acestora şi la aeronavă
    – Accesul cu însoţire

        Cunoaşterea legitimaţiilor de aeroport
    - Cunoaşterea tipurilor de legitimaţii şi permise utilizate pe aeroport (de vizitator, pentru vehicule, pentru personal, etc.)
    – Cerinţe privind legitimaţiile/permisele (şi obligativitatea purtării acestora la loc vizibil)
    – Legitimarea persoanelor în zona de operaţiuni aeriene, zonele de securitate cu acces restricţionat şi părţile critice (bune practici)
    – Responsabilităţi individuale (returnări, modificări)
    – Sancţiuni

        Cunoaşterea procedurilor de raportare
    - Cunoaşterea procedurilor de raportare a incidentelor (raport oral, scris, cui trebuie raportat, ce detalii trebuie incluse în raport)
    – Nevoia de a fi, în permanenţă, vigilenţi din punct de vedere al securităţii

        Capacitatea de a reacţiona în mod corespunzător în cazul unor incidente de securitate
    - Ce acţiuni trebuie luate în cazul unor tipuri variate de incidente (ex: acces neautorizat, pasageri potenţiali perturbatori, etc), inclusiv cine trebuie anunţat
    – Proceduri de urmat în cazul ameninţării cu bombă
    – Proceduri aplicabile privind modul de acţiune în cazul descoperirii unui articol neînsoţit
    – Definiţiile termenilor folosiţi în incidentele de securitate ce implică dispozitive explozive improvizate (DEI) (Improvised Explosive Devices - IED) - pentru o familiarizare cu terminologia şi acronimele folosite
    – Cunoaşterea articolelor interzise

        Securitatea aeroportuară (1 oră de prezentare în teren a aeroportului):
    - Zone cheie pe un plan general al aeroportului/terminalului sau descrierea dispunerii acestora
    – Zone de securitate cu acces restricţionat/părţi critice
    – Puncte de acces pentru pasageri şi personal, inclusiv puncte de acces vehicule
    – Clădiri cargo
    – Alte zone vulnerabile, de exemplu: depozit de combustibil     MODULUL 2 - PREGĂTIREA DE CONŞTIENTIZARE ÎN MATERIE DE SECURITATE GENERALĂ
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea actelor precedente de intervenţie ilicită în domeniul aviaţiei civile, a actelor teroriste şi a ameninţărilor din prezent
    - Nevoia de securitate a aviaţiei civile
    – Prevenirea şi combaterea terorismului:
    – Ameninţări la adresa securităţii aviaţiei (deturnări, ameninţări cu bombă, dispozitive explozive, etc.
    – Acte precedente de intervenţie ilicită
    – Acte teroriste
    – Tipuri de persoane şi organizaţii ce pot prezenta ameninţări la adresa aviaţiei civile
    – Motivele pentru care aviaţia civilă reprezintă o ţintă atractivă pentru grupările teroriste
    – Motivele grupărilor şi ale altor entităţi ce pot reprezenta o ameninţare. Metode.
    – Ameninţări actuale

        Conştientizarea cu privire la cerinţele legale aplicabile
    - Reglementările internaţionale (OACI, EU, ECAC) privind securitatea a aviaţiei civile
    – Convenţiile internaţionale relevante
    – Reglementările naţionale şi organizată la nivel naţional:
    – Programul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Autoritatea competentă: rol şi responsabilităţi
    – Alocarea responsabilităţilor (operatori aeroportuari, transportatori aerieni, etc.)

        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Obiectivele securităţii aviaţiei civile
    – Organizarea securităţi aviaţiei civile: internaţională, europeană, naţională, locală, inclusiv rol şi responsabilităţi
    – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor care implementează măsuri de securitate
    – Înţelegerea regimului activităţilor de monitorizare a conformităţii şi cine le face
    – Programul de securitate al entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate - managerul de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Cunoaşterea procedurilor de raportare
    - Cunoaşterea procedurilor de raportare a incidentelor (raport oral, scris, cui trebuie raportat, ce detalii trebuie incluse în raport)
    – Nevoia de a fi, în permanenţă, vigilenţi din punct de vedere al securităţii

        Capacitatea de a reacţiona în mod corespunzător în cazul unor incidente de securitate
    - Ce acţiuni trebuie luate în cazul unor tipuri variate de incidente (ex: acces neautorizat, pasageri potenţiali perturbatori, etc), inclusiv cine trebuie anunţat
    – Proceduri de urmat în cazul ameninţării cu bombă
    – Proceduri aplicabile privind modul de acţiune în cazul descoperirii unui articol neînsoţit
    – Definiţiile termenilor folosiţi în incidentele de securitate ce implică dispozitive explozive improvizate (DEI) (Improvised Explosive Devices - IED) - pentru o familiarizare cu terminologia şi acronimele folosite
    – Cunoaşterea articolelor interzise    MODULUL 3 - EXAMINAREA VEHICULELOR ŞI CONTROLUL DE SECURITATE FĂRĂ INTERPRETAREA IMAGINILOR PE UN MONITOR
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea cerinţelor legale privind examinarea vehiculelor, inclusiv a exceptărilor şi a procedurilor speciale de securitate
    - Cunoaşterea cerinţelor legale privind examinarea vehiculelor
    – Proceduri de examinare a vehiculelor
    – Exceptări

        Cunoaşterea modului în care pot fi disimulate articolele interzise vehicule
    - Conştientizarea metodelor de a ascunde un articol interzis (compartimente ascunse, elemente dense ce împiedică depistarea lor, etc.)
    – Înţelegerea necesităţii unui nou control de securitate

        Cunoaşterea tehnicilor de examinare a vehiculelor
    - Cunoaşterea modului de a efectua examinarea vehiculului în conformitate cu cerinţele legale
    – Cunoaşterea derogărilor de la cerinţele permise

        Capacitatea de a efectua examinări ale vehiculelor la un standard suficient pentru a asigura, în mod rezonabil, detectarea articolelor interzise disimulate
        Cunoaşterea capabilităţilor şi a limitelor echipamentelor de securitate sau a metodelor de control de securitate utilizate
    - înţelegerea limitărilor echipamentelor utilizate
    – Care sunt metodele de control de securitate, cum şi când se aplică

        Organizarea punctului de control de securitate
    - Configuraţie fizică
    – Categorii de personal
    – Funcţiile personalului
    – Sarcini de serviciu pentru personal (ex. monitorizarea alarmelor, controlul de securitate manual, vizual, etc.)
    – Procesul de control de securitate (cu poarta detectoare de metale, ETD, control manual, HHMD)

        Recunoaşterea articolelor interzise (arme de foc, explozibili, lichide, etc.)
    - Identificarea şi recunoaşterea diferitelor şi variatelor tipuri de articole interzise
    – Componente ale DEi-urilor
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii unui articol interzis/periculos asupra unei persoane
    – Metode de disimulare

        Proceduri operaţionale generale
    - Proceduri de pregătire a echipamentului pentru operare
    – Proceduri de pregătire a staţiei de lucru pentru operare
    – Testare de rutină
    – Operaţiunea de întrerupere a funcţionării
    – Proceduri de raportare în cazul defectării echipamentului
    – Păstrarea de evidente
    – Etc

        Abilităţi de comunicare interpersonală, în special în ceea ce priveşte abordarea diferenţelor culturale şi a pasagerilor potenţial perturbatori
    - Cum să detensioneze o situaţie potenţial dificilă
    – Să ofere explicaţii clare
    – Să minimizeze consecinţele unei situaţii violente
    – Să înţeleagă diferenţele culturale (forme de adresare, metode de control de securitate, etc.)

        Controlul de securitate al pasagerilor/personalului
    - Scopul controlului de securitate manual
    – Scopul controlului de securitate cu ETD
    – Modul de desfăşurare a controlului de securitate manual al unei persoane
    – Metode de disimulare asupra persoanei
    – Proceduri de urmat în cazul în care o persoană refuză să fie supusă controlului de securitate manual/cu ETD
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii de articole interzise asupra persoanei
    – Persoane exceptate de la controlul de securitate
    – Categorii speciale de pasageri, ex. pasageri cu mobilitate redusă
    – Restricţii la transportul lichidelor (proceduri)
    – Introducerea de articole interzise de către personal
    – Limitări şi capabilităţi ale controlului de securitate manual/cu ETD
    – Protecţia persoanelor şi articolelor după efectuarea controlului de securitate

        Folosirea porţilor detectoare de metale (WTMD) şi a detectoarelor portabile de metale (HHMD)
    - Scopul detectării metalelor
    – Testarea zilnică de rutină
    – Proceduri de raportare în cazul defectării echipamentului
    – Modul de desfăşurare a controlului cu poarta detectoare de metale şi detectorul portabil de metale
    – Proceduri în cazul declanşării alarmelor
    – Limitări şi capabilităţi
    – Păstrarea de evidente

        Cunoaşterea tehnicilor de control manual
    - Cunoaşterea modului de a efectua controlul manual în conformitate cu cerinţele legale
    – Cunoaşterea derogărilor de la cerinţele permise

        Capacitatea de a efectua controalele manuale la un standard suficient pentru a asigura, în mod rezonabil, detectarea articolelor interzise disimulate
        Cunoaşterea tehnicilor de control cu ETD
        Cunoaşterea cazurilor de exceptare de la controlul de securitate şi a procedurilor speciale de securitate
        Capacitatea de a lucra cu echipamentele de securitate utilizate
    - Cunoaşterea cerinţele de funcţionare
    – Cunoaşterea funcţiilor echipamentelor    MODULUL 4 - CONTROLUL DE SECURITATE CU ECHIPAMENTE CU RAZE X, EDS SAU SCANERE DE SECURITATE CU EXAMINATOR UMAN
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea capabilităţilor şi a limitelor echipamentelor de securitate sau a metodelor de control de securitate utilizate
    - înţelegerea limitărilor echipamentelor utilizate
    – Care sunt metodele de control de securitate, cum şi când se aplică

        Organizarea punctului de control de securitate
    - Configuraţie fizică
    – Categorii de personal
    – Funcţiile personalului
    – Sarcini de serviciu pentru personal (ex. monitorizarea alarmelor, controlul de securitate cu echipamente cu raze X, etc.)
    – Procesul de control de securitate

        Recunoaşterea articolelor interzise (arme de foc, explozibili, lichide, etc.)
    - Identificarea şi recunoaşterea diferitelor şi variatelor tipuri de articole interzise
    – Componente ale DEi-urilor
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii unui articol interzis/periculos asupra unei persoane
    – Metode de disimulare

        Proceduri operaţionale generale
    - Proceduri de pregătire a echipamentului pentru operare
    – Proceduri de pregătire a staţiei de lucru pentru operare
    – Testare de rutină
    – Operaţiunea de întrerupere a funcţionării
    – Proceduri de raportare în cazul defectării echipamentului
    – Păstrarea de evidente
    – Etc

        Cunoaşterea tehnicilor de control manual
    - Cunoaşterea modului de a efectua controlul manual în conformitate cu cerinţele legale
    – Cunoaşterea derogărilor de la cerinţele permise

        Capacitatea de a efectua controalele manuale la un standard suficient pentru a asigura, în mod rezonabil, detectarea articolelor interzise disimulate
    - Controlul de securitate manual al bagajelor de cală
    – Scopul controlului manual al bagajelor de cală
    – Circumstanţele în care un bagaj de cală trebuie să fie controlat manual
    – Proceduri pentru reconcilierea bagajului cu pasagerul
    – Tehnici de control manual
    – Procentul în care se efectuează controlul de securitate manual (echipament de securitate cu raze X ce nu are TIP instalat şi utilizat)
    – Proceduri de verificare că procentul în care se efectuează controlul de securitate manual se respectă zilnic
    – Excepţii de la controlul de securitate manual
    – Controlul de securitate manual al bagajelor de mână
    – Scopul controlului de securitate manual
    – Modul de desfăşurare a controlului de securitate manual al unei persoane şi al bagajelor de mână
    – Proceduri de urmat în cazul în care o persoană refuză să fie supusă controlului de securitate manual sau să permită ca bagajul de cabină/articolele sale să fie supuse acestui control
    – Controlul de securitate manual prin sondaj efectuat în mod continuu
    – Limitări şi capabilităţi ale controlului de securitate manual
    – Controlul de securitate manual al expedierilor cargo
    – Scopul controlului de securitate manual al expedierilor cargo
    – Circumstanţele în care o expediere cargo trebuie să fie controlată manual
    – Inspecţia vizuală - semne care ridică suspiciuni
    – Semne de violare (intervenţie neautorizată) a coletelor
    – Tehnici de control manual - controlul manual metodic
    – Exceptări
    – Controlul de securitate manual al poştei şi materialelor transportatorului aerian, al proviziilor de bord şi de aeroport
    – Scopul controlului manual al poştei şi materialelor transportatorului aerian, al proviziilor de bord şi de aeroport
    – Circumstanţele în care poşta şi materialele transportatorului aerian, proviziile de bord şi de aeroport trebuie să fie controlate manual
    – Inspecţia vizuală - semne care ridică suspiciuni
    – Semne de violare (intervenţie neautorizată) a coletelor
    – Tehnici de control manual - controlul manual metodic
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii unui articol periculos
    – Exceptări

        Cunoaşterea cazurilor de exceptare de la controlul de securitate şi a procedurilor speciale de securitate
        Noţiuni despre echipamentele cu raze X
    - Scopul controlului de securitate al articolelor cu echipamente cu raze X
    – Principii de funcţionare a echipamentului cu raze X
    – Echipamente cu raze X - diferite tipuri, operaţiuni de bază şi caracteristici speciale
    – Capabilităţi şi limitări ale echipamentelor cu raze X
    – Pericole de natura mecanică şi electrică
    – Sănătate şi siguranţă
    – Threat Image Projection - TIP (proiectarea imaginilor virtuale care conţin articole interzise)

        Rolul şi responsabilităţile operatorilor echipamentelor cu raze X
    - Responsabilităţi
    – Prevederi legale
    – Autoritatea personalului care efectuează controlul de securitate
    – Deprinderi interpersonale - în special tratarea pasagerilor potenţial perturbatori
    – Comunicarea în cadrul echipei de control de securitate (screeneri)
    – Abordarea comportamentului agresiv

        Capacitatea de a interpreta corect imaginile afişate de echipamentele de securitate
    - Recunoaşterea obiectelor interzise dar şi a altor articole frecvent întâlnite în bagaje
    – Principii de interpretare a imaginilor furnizate de echipamentele cu raze X
    – Limite ale sistemelor - poziţionarea bagajelor, întreruperea fasciculelor, etc.
    – Tehnici - 3D, contururi, complexitatea bagajelor, identificarea obiectelor, etc.
    – Analiza cromatică (a culorilor)
    – Organic/anorganic
    – Scopul şi utilizarea funcţiilor de îmbunătăţire a calităţii imaginii
    – Recunoaşterea articolelor interzise (arme de foc, explozibili, etc.)
    – Articole interzise
    – Componente ale DEI-urilor, recunoaştere
    – Explozibili, detonatoare, etc.
    – Bunuri periculoase
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzice
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei ameninţări
    – Alarme în cazul obiectelor opace/obscure - cum sunt rezolvate
    – Metode de disimulare
    – Abilitatea de interpretare corectă a imaginilor furnizate de echipamentul de securitate

        Capacitatea de a lucra cu echipamentele de securitate utilizate
    - Cunoaşterea cerinţelor de funcţionare
    – Cunoaşterea funcţiilor echipamentelor

        Proceduri operaţionale specifice
    - Controlul de securitate al calculatoarelor portabile, hainelor, etc.
    – Controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor, gelurilor
    – Criterii de acceptare şi respingere a bagajelor
    – Procentul în care se efectuează controlul de securitate manual (echipament de securitate cu raze X ce nu are TIP instalat şi utilizat)

        Metode utilizate pentru controlul ce securitate al expedierilor cargo şi poştale (capabilităţi, limitare, operare, natura expedierii, etc.)
        Exceptări de la controlul de securitate al expedierilor cargo şi poştale
        Sistemul de control de securitate pentru bagaje de cală (HBS)
    - Organizarea HBS
    – Sistem multinivel - proceduri specifice pentru fiecare nivel
    – Nivele de securitate
    – Proceduri de acceptare sau respingere a bagajelor
    – Proceduri de rezolvare a alarmelor
    – Timpi de decizie la fiecare nivel
    – Reconcilierea bagajului cu pasagerul
    – Proceduri în cazul în care se crede că o ameninţare este prezentă (în bagaj)

        Controale de securitate speciale
    - Bagaje agabaritice
    – Proceduri pentru bagaje neînsoţite
    – Controlul de securitate pentru bagajele echipajelor

        Noţiuni despre controlul de securitate al bagajelor de cală cu EDS
    - Scopul controlului de securitate al articolelor cu echipamente de tip EDS
    – Principii de funcţionare ale EDS şi cum funcţionează echipamentele EDS
    – Aparate tip EDS - diferite tipuri, operaţiuni de bază şi caracteristici speciale
    – Pericole de natură mecanică şi electrică
    – Sănătate şi siguranţă
    – Threat Image Projection (proiectarea imaginilor virtuale care conţin articole interzise)

        EDS
    - Detectarea automată a explozibililor
    – EDS în comparaţie cu echipamentele de securitate cu raze X
    – Limite ale sistemelor - poziţionarea bagajelor, întreruperea fasciculelor, etc.
    – Tehnici - 3D, contururi, complexitatea bagajelor, identificarea obiectelor, etc.
    – Analiza cromatică (a culorilor)
    – Organic/anorganic
    – Scopul şi utilizarea funcţiilor de îmbunătăţire a calităţii imaginii

        Controlul de securitate al diplomaţilor, al bagajelor diplomatice, al VIP
        Cunoaşterea cerinţelor privind protecţia bagajelor de cală
        Cunoaşterea cerinţelor privind protecţia mărfurilor şi a poştei
    - Ce se înţelege prin protecţie
    – Ce metode de protecţie există
    – Ce presupun diferitele metode de protecţie (ex: "sub supraveghere", "închis", etc)

        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate de-a lungul lanţului de aprovizionare;
        Cunoaşterea cerinţelor privind transportul mărfurilor şi poştei, al proviziilor de bord şi de aeroport, al poştei şi materialelor transportatorului aerian


     MODULUL 5 - CONTROLUL ACCESULUI, SUPRAVEGHERE ŞI PATRULARE
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea cerinţelor legale privind controlul accesului, inclusiv a exceptărilor şi a procedurilor speciale de securitate
    - Cunoaşterea cerinţelor legale privind controlul accesului
    – Proceduri de control acces
    – Exceptări

        Cunoaşterea sistemelor de control al accesului folosite în aeroport
    - Cunoaşterea sistemului de control al accesului în aeroport (electronic, efectuat de persoane autorizate, etc)

        Cunoaşterea autorizaţiilor, inclusiv a legitimaţiilor şi a permiselor de acces pentru vehicule, care permit accesul în zonele de operaţiuni aeriene, precum şi capacitatea de a identifica respectivele autorizaţii
    - Cunoaşterea tipurilor de legitimaţii şi permise utilizate pe aeroport (de vizitator, pentru vehicule, pentru personal, etc.)
    – Identificarea legitimaţiilor şi permiselor
    – Cerinţe privind legitimaţiile/permisele (şi obligativitatea purtării acestora la loc vizibil)
    – Responsabilităţi individuale (returnări, modificări)
    – Sancţiuni

        Cunoaşterea procedurilor de patrulare şi de somare a persoanelor, precum şi a circumstanţelor în care trebuie să se recurgă la somarea sau raportarea persoanelor
    - Patrulare şi pază, inclusiv păstrarea evidenţelor
    – Scopul patrulării
    – Patrulare eficace
    – Cazuri în care este necesară intervenţia imediată
    – Protecţia perimetrului aeroportului
    – Protecţia aeronavei
    – Legitimarea persoanelor neautorizate/afişarea unui permis de identificare
    – Proceduri de urmat în cazul descoperirii unor persoane sau vehicule neautorizate, bagaje/colete nesupravegheate, gard perimetral deteriorat, persoane ascunse în afara gardului perimetral, comportament suspect, etc.
    – Înţelegerea programului local
    – Registru de păstrare a evidenţelor    MODULUL 6 - HANDLING DE RAMPĂ ÎNCĂRCAREA AERONAVEI ŞI SERVICIILE LA SOL SECURITATEA BAGAJELOR DE CALĂ
        ● personalul de handling de rampă al transportatorilor aerieni
        ● personalul de încărcare a aeronavei şi de servicii la sol al transportatorilor aerieni
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea cerinţelor şi tehnicilor de stabilire a concordantei dintre bagaje şi pasageri
    - Proceduri de identificare a pasagerilor şi bagajelor de cală corespunzătoare pasagerilor îmbarcaţi
    – Proceduri de identificare a bagajelor însoţite/neînsoţite, autorizate/neautorizate pentru transportul aerian
    – Concordanţa bagaj/pasager
    – Bingo cards
    – Numărarea bagajelor
    – Manifestul pentru bagaje de cală
    – Descărcarea bagajelor
    – Bagaje neînsoţite
    – Sisteme manuale, semi-automate, automatizate integral
    – Protecţia documentelor transportatorului aerian

        Verificări de securitate înainte de zbor
        Măsuri de control al accesului la aeronavă
    - Protecţia şi prevenirea accesului neautorizat la aeronavă
    – Proceduri de sigilare a aeronavei (dacă este cazul)
    – Sistemul de legitimaţii de aeroport existent pe aeroport
    – Cunoaşterea procedurilor de legitimare a persoanelor şi a circumstanţelor în care trebuie ca persoanele trebuie să fie legitimate sau raportate

        Efectuarea examinării de securitate a calei aeronavei, dacă e cazul, la un standard suficient pentru detectarea articolelor interzise disimulate
    - Modalităţi de efectuare a examinării de securitate a calei aeronavei
    – Informaţii privind examinarea de securitate a aeronavei
    – Conştientizarea metodelor de a ascunde un articol interzis în cala aeronavei

        Cunoaşterea modului în care pot fi disimulate articolele interzise
        Capacitatea de a identifica articolele interzise
        Capacitatea de a reacţiona în mod corespunzător în momentul detectării unor articole interzise
        Cunoaşterea procedurilor de răspuns la situaţii de urgenţă
    - Servicii de urgenţă
    – Evacuare     MODULUL 7 - CHECK-IN, ÎMBARCARE/DEBARCARE ŞI DISPECERAT
        ● personalul de check-in, de îmbarcare/debarcare şi dispecerat al transportatorilor aerieni şi agenţilor de handling
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea actelor precedente de intervenţie ilicită în domeniul aviaţiei civile, a actelor teroriste şi a ameninţărilor din prezent
    - Nevoia de securitate a aviaţiei civile
    – Prevenirea şi combaterea terorismului:
    – Ameninţări la adresa securităţii aviaţiei (deturnări, ameninţări cu bombă, dispozitive explozive, etc.)
    – Acte precedente de intervenţie ilicită
    – Acte teroriste
    – Tipuri de persoane şi organizaţii ce pot prezenta ameninţări la adresa aviaţiei civile
    – Motivele pentru care aviaţia civilă reprezintă o ţintă atractivă pentru grupările teroriste
    – Motivele grupărilor şi ale altor entităţi ce pot reprezenta o ameninţare. Metode
    – Ameninţări actuale

        Conştientizarea cu privire la cerinţele legale aplicabile
    - Reglementările internaţionale (OACI, EU, ECAC) privind securitatea aviaţiei civile
    – Convenţiile internaţionale relevante
    – Reglementările naţionale şi organizarea la nivel naţional:
    – Programul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Autoritatea competentă- rol şi responsabilităţi
    – Alocarea responsabilităţilor (operatori aeroportuari, transportatori aerieni, etc.)

        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Obiectivele securităţii aviaţiei civile
    – Organizarea securităţii aviaţiei civile: internaţională, europeană, naţională, locală, inclusiv rol şi responsabilităţi
    – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor care implementează măsuri de securitate
    – Înţelegerea regimului activităţilor de monitorizare a conformităţii şi cine le face
    – Programul de securitate al operatorului sau entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate - managerul de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Cunoaşterea cerinţelor şi tehnicilor de stabilire a concordanţei dintre bagaje şi pasageri
    - Proceduri de identificare a pasagerilor şi bagajelor de cală corespunzătoare pasagerilor îmbarcaţi
    – Proceduri de identificare a bagajelor însoţite/neînsoţite, autorizate/neautorizate pentru transportul aerian
    – Concordanţa bagaj/pasager
    – Bingo cards
    – Numărarea bagajelor
    – Manifestul pentru bagaje de cală
    – Descărcarea bagajelor
    – Bagaje neînsoţite
    – Sisteme manuale, semi-automate, automatizate integral
    – Protecţia documentelor transportatorului aerian

        Proceduri de check-in pentru pasageri
    - Chestionarea pasagerilor
    – Verificarea documentelor de călătorie ale pasagerilor (verificări ale identităţii-ID checks)
    – Proceduri de check-in pentru grupuri (şeful delegaţiei/grupului)
    – Proceduri de check-in în regim de autoservire (self-service) (unde este cazul) şi predare rapidă bagaje (fast bag drop)
    – Proceduri pentru pasagerii în transfer şi tranzit
    – Politica "ghişeu curat" (clean desk) - protecţia documentelor sensibile

        Proceduri la poarta de îmbarcare şi proceduri de concordanţă bagaje/pasageri
    - Verificarea documentelor de călătorie ale pasagerilor (verificări ale identităţii-ID checks)
    – Proceduri pentru pasagerii ce nu se prezintă la îmbarcare şi nu au bagaje de cală
    – Proceduri pentru pasagerii ce nu se prezintă la îmbarcare şi au bagaje de cală
    – Monitorizarea/trierea pasagerilor în timpul îmbarcării
    – Proceduri pentru bagajele preluate la poarta de îmbarcare (gate bags)
    – Proceduri pentru pasagerii sosiţi în ultimul moment (last minute passengers)
    – Bagaje agabaritice
    – Lista de pasageri (passenger manifest/list)
    – Lista/manifestul bagajelor de cală (hold baggage manifest/list)
    – Bagaje de cală
    – Manevrarea (handlingul) bagajelor neînsoţite
    – Acceptarea bagajelor neînsoţite
    – Confirmarea executării controlului de securitate al bagajelor neînsoţite
    – Protecţia bagajelor de cală
    – Proceduri în cazul defectării echipamentului de control de securitate pentru bagajele de cală

        Securitatea aeronavei
    - Controlul accesului la aeronavă
    – Protecţia şi prevenirea accesului neautorizat la aeronavă
    – Proceduri de sigilare a aeronavei (dacă este cazul)
    – Sistemul de legitimaţii de aeroport existent pe aeroport
    – Cunoaşterea procedurilor de legitimare a persoanelor şi a circumstanţelor în care trebuie ca persoanele trebuie să fie legitimate sau raportate

        Acceptarea mărfurilor, poştei, proviziilor de bord
        Acceptarea materialelor şi poştei transportatorului aerian
        Cunoaşterea cerinţelor privind protecţia materialelor transportatorului aerian folosite în scopul procesării pasagerilor şi a bagajelor
    - Ce se înţelege prin protecţie
    – Ce metode de protecţie există sau cum sunt protejate/ţinute sub supraveghere materialele transportatorului aerian folosite în scopul procesării pasagerilor şi a bagajelor (ex: cărţi de îmbarcare, etichete de bagaj care nu mai sunt utile dar care ar facilita acces neautorizat, etc; sistemul DCS este protejat corect împotriva accesului neautorizat, etc.)
    – Ce presupun diferitele metode de protecţie (ex: "sub supraveghere", "închis", etc)

        Efectuarea examinării de securitate a calei aeronavei, dacă e cazul, la un standard suficient pentru detectarea articolelor interzise disimulate
    - Modalităţi de efectuare a examinării de securitate a calei aeronavei
    – Informaţii privind examinarea de securitate a aeronavei
    – Conştientizarea metodelor de a ascunde un articol interzis în cala aeronavei

        Cunoaşterea modului în care pot fi disimulate articolele interzise
        Capacitatea de a identifica articolele interzise
        Capacitatea de a reacţiona în mod corespunzător în momentul detectării unor articole interzise
        Cunoaşterea procedurilor de răspuns la situaţii de urgenţă
    - Servicii de urgenţă
    – Evacuare

        Cunoaşterea şi definirea sistemelor informatice critice de aviaţie, după caz:
    - sistemele de control al accesului,
    – sistemele de control al plecărilor (DCS),
    – sistemele de concordanţă pasageri şi bagaje
    – sistemele de control de securitate al bagajelor de cală;
    – sistemele de gestionare şi emitere a legitimaţiilor de aeroport şi a permiselor pentru vehicule;
    – anumite echipamente de securitate, cum ar fi porţile detectoare de metale, echipamentele cu raze X şi/sau sistemele de detecţie a explozivilor, atât cele operate în configuraţii individuale, cât şi cele conectate în reţea
    – sistemele de management al traficului aerian şi accesul la acestea;     MODULUL 8 - ÎNTREŢINEREA TEHNICĂ A AERONAVEI
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea procedurilor de sigilare a aeronavelor, dacă acest lucru este aplicabil persoanei care urmează să fie pregătită
        Cunoaşterea modului în care se protejează aeronavele şi se împiedică accesul neautorizat la acestea
    - Ce se înţelege prin protecţie
    – Ce metode de protecţie există
    – Ce presupun diferitele metode de protecţie (ex: "sub supraveghere", "închis", etc)

        Măsuri de control al accesului la aeronavă
    - Protecţia şi prevenirea accesului neautorizat la aeronavă
    – Proceduri de sigilare a aeronavei (dacă este cazul)
    – Sistemul de legitimaţii de aeroport existent pe aeroport
    – Cunoaşterea procedurilor de legitimare a persoanelor şi a circumstanţelor în care trebuie ca persoanele trebuie să fie legitimate sau raportate

        Efectuarea examinării de securitate a calei aeronavei, dacă e cazul, la un standard suficient pentru detectarea articolelor interzise disimulate
    - Modalităţi de efectuare a examinării de securitate a calei aeronavei
    – Informaţii privind examinarea de securitate a aeronavei
    – Conştientizarea metodelor de a ascunde un articol interzis în cala aeronavei

        Cunoaşterea şi definirea sistemelor informatice critice de aviaţie, după caz:
    - sistemele de control al accesului,
    – sistemele de control al plecărilor (DCS),
    – sistemele de concordanţă pasageri şi bagaje
    – sistemele de control de securitate al bagajelor de cală;
    – sistemele de gestionare şi emitere a legitimaţiilor de aeroport şi a permiselor pentru vehicule;
    – anumite echipamente de securitate, cum ar fi porţile detectoare de metale, echipamentele cu raze X şi/sau sistemele de detecţie a explozivilor, atât cele operate în configuraţie individuale, cât şi cele conectate în reţea
    – sistemele de management al traficului aerian şi accesul la acestea;     MODULUL 9 - SECURITATEA AERONAVEI
        Aspecte de învăţat:
        Măsuri de control al accesului la aeronavă
    - Protecţia şi prevenirea accesului neautorizat la aeronavă
    – Proceduri de sigilare a aeronavei (dacă este cazul)
    – Sistemul de legitimaţii de aeroport existent pe aeroport
    – Cunoaşterea procedurilor de legitimare a persoanelor şi a circumstanţelor în care trebuie ca persoanele trebuie să fie legitimate sau raportate

        Examinarea de securitate a aeronavei
    - Lista zonelor ce trebuie să fie examinate
    – Utilizarea listei de examinare
    – Înregistrarea executării examinării/comunicarea cu pilotul comandant
    – Proceduri de verificare şi curăţenie (clean and search procedures) (dacă e cazul)
    – Cunoaşterea configuraţiei tipurilor de aeronave pe care cursanţii vor implementa examinări de securitate
    – Instruire practică pe tipuri specifice de aeronave astfel încât examinările de securitate să fie la un standard suficient pentru a asigura în mod rezonabil detectarea articolelor interzise disimulate

        Măsuri de securitate a aviaţiei civile aplicabile în zbor
    - Uşile cabinei de pilotaj (cockpit doors)
    – Accesul la cabina de pilotaj
    – Comunicarea cu cabina de pilotaj
    – Personalul de securitate în zbor (in-flight security officers) (dacă e cazul)
    – Comunicarea privind persoanele înarmate (ex. gărzi de corp) la bordul aeronavei (dacă e cazul)
    – Tratamentul pasagerilor turbulenţi
    – Tratamentul pasagerilor potenţial perturbatori
    – Proceduri de raportare

        Cunoştinţe privind examinarea de securitate a aeronavei
        Proceduri privind modul tratament aplicabil pasagerilor turbulenţi
        Proceduri privind transportul pasagerilor potenţial perturbatori
    - Notificarea transportatorului
    – Notificarea PIC
    – Conţinutul notificării
    – Rolul şi responsabilităţile echipajului
    – Măsuri suplimentare de securitate, etc

        Acte potenţiale de sabotaj
        Proceduri pentru situaţii de criză
    - Măsuri pentru situaţii de criză
    – Tratarea ameninţărilor cu bombă
    – Gestionarea situaţiilor în care se descoperă o bombă la bordul unei aeronave la sol sau în zbor
    – Locul (din aeronavă) cu cel mai mic risc în cazul exploziei unei bombe
    – Deturnare (teroristul, răspunsul la o deturnare, politica, procedurile poliţiei)
    – Răspunsul adecvat în cazul incidentelor de securitate
    – Proceduri de raportare

        Provizii de bord
        Acceptarea poştei şi materialelor companiei aeriene
        Produsele şi proviziile de curăţenie pentru aeronave
        Cunoaşterea şi definirea sistemelor informatice critice de aviaţie, după caz:
    - sistemele de control al accesului,
    – sistemele de control al plecărilor (DCS),
    – sistemele de concordanţă pasageri şi bagaje
    – sistemele de control de securitate al bagajelor de cală;
    – sistemele de gestionare şi emitere a legitimaţiilor de aeroport şi a permiselor pentru vehicule;
    – anumite echipamente de securitate, cum ar fi porţile detectoare de metale, echipamentele cu raze X şi/sau sistemele de detecţie a explozivilor, atât cele operate în configuraţii individuale, cât şi cele conectate în reţea
    – sistemele de management al traficului aerian şi accesul la acestea;     MODULUL 10 - EXAMINAREA DE SECURITATE A AERONAVEI
        Aspecte de învăţat:
        Capacitatea de a efectua examinările de securitate ale aeronavelor la un standard suficient pentru a asigura, în mod rezonabil, detectarea articolelor interzise disimulate
    - Cazurile în care se efectuează o examinare de securitate
    – Modalităţi de efectuare a examinării de Securitate
    – Informaţii privind examinarea de securitate
    – Cunoaşterea configuraţiei tipurilor de aeronave
    – Lista zonelor ce trebuie să fie examinate
    – Înregistrarea executării examinării/comunicarea cu pilotul comandant
    – Instruire practică

        Cunoaşterea cerinţelor legale privind examinarea de securitate a aeronavei
    - Cunoaşterea modului de a efectua examinarea în conformitate cu cerinţele legale
    – Cerinţe legale pentru examinarea de securitate a aeronavei
    – Cunoaşterea configuraţiei tipurilor de aeronave pe care cursanţii vor implementa examinări de securitate
    – Lista zonelor ce trebuie să fie examinate
    – Înregistrarea executării examinării/comunicarea cu pilotul comandant
    – Instruire practică
    – Utilizarea listei de examinare
    – Înregistrarea executării examinării/ comunicarea cu pilotul comandant
    – Proceduri de verificare şi curăţenie (clean and search procedures) (dacă e cazul)
    – Instruire practică pe tipuri specifice de aeronave astfel încât examinările de securitate să fie la un standard suficient pentru a asigura în mod rezonabil detectarea articolelor interzise disimulate

        Cunoaşterea configuraţiei tipurilor de aeronave pe care persoana trebuie să o supună examinării de securitate
        Cunoaşterea modului în care pot fi disimulate articolele interzise
        Capacitatea de a identifica articolele interzise
        Capacitatea de a redirecţiona în mod corespunzător în momentul detectării unor articole interzise


     MODULUL 11 - PROTECŢIA AERONAVEI
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea modului în care se protejează aeronavele şi se împiedică accesul neautorizat la acestea
    - Ce se înţelege prin protecţie
    – Ce metode de protecţie există
    – Ce presupun diferitele metode de protecţie (ex: "sub supraveghere" "închis", etc)
    – Cerinţe legale pentru protecţia aeronavei
    – Cunoaşterea protecţiei şi prevenirii accesului neautorizat la aeronavă

        Cunoaşterea procedurilor de sigilare a aeronavei (dacă este cazul)
        Cunoaşterea procedurilor de răspuns la situaţii de urgenţă
    - Servicii de urgenţă
    – Evacuare

        Cunoaşterea procedurilor de somare a persoanelor, precum şi a circumstanţelor în care trebuie să se recurgă la somarea sau raportarea persoanelor
    - Cunoaşterea procedurilor de somare
    – Motivele pentru care se fac somarea şi raportarea     MODULUL 12 - SECURITATEA EXPEDIERILOR CARGO/POŞTALE - EXCLUSIV CONTROLUL DE SECURITATE
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea actelor precedente de intervenţie ilicită în domeniul aviaţiei civile, a actelor teroriste şi a ameninţărilor din prezent
    - Nevoia de securitate a aviaţiei civile
    – Prevenirea şi combaterea terorismului:
    – Ameninţări la adresa securităţii aviaţiei (deturnări, ameninţări cu bombă, dispozitive explozive, etc.)
    – Acte precedente de intervenţie ilicită
    – Acte teroriste
    – Tipuri de persoane şi organizaţii ce pot prezenta ameninţări la adresa aviaţiei civile
    – Motivele pentru care aviaţia civilă reprezintă o ţintei atractivă pentru grupările teroriste
    – Motivele grupărilor şi ale altor entităţi ce pot reprezenta o ameninţare. Metode
    – Ameninţări actuale

        Conştientizarea cu privire la cerinţele legale aplicabile
    - Reglementările internaţionale (OACI, ELI, ECAC) privind securitatea a aviaţiei civile
    – Convenţiile internaţionale relevante
    – Reglementările naţionale şi organizarea la nivel naţional:
    – Programul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Autoritatea competentă: rol şi responsabilităţi
    – Alocarea responsabilităţi!or (operatori aeroportuari, transportatori aerieni, etc.)

        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţile/persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Obiectivele securităţii aviaţiei civile
    – Organizarea securităţi aviaţiei civile: internaţională, europeană, naţională, locală, inclusiv rol şi responsabilităţi
    – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor care implementează măsuri de securitate
    – Înţelegerea regimului activităţilor de monitorizare a conformităţii şi cine le face
    – Programul de securitate al operatorului sau entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate - managerul de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Cunoaşterea procedurilor de somare a persoanelor, precum şi a circumstanţelor în care trebuie să se recurgă la somarea sau raportarea persoanelor
    - Cunoaşterea procedurilor de somare
    – Motivele pentru care se fac somarea şi raportarea

        Cunoaşterea procedurilor de raportare
    - Cunoaşterea procedurilor de raportare a incidentelor (raport oral, scris, cui trebuie raportat, ce detalii trebuie incluse în raport)
    – Nevoia de a fi, în permanenţă, vigilenţi din punct de vedere al securităţii
    – Cunoaşterea circumstanţelor când trebuie să recurgă la raportare

        Cunoaşterea cerinţelor privind protecţia mărfurilor şi a poştei
    - Regimul de securitate al expedierilor cargo/poştale pe calea aerului
    – Ce se înţelege prin protecţie
    – Ce metode de protecţie există
    – Ce presupun diferitele metode de protecţie (ex: "sub supraveghere", "închis", etc)
    – Agentul abilitat
    – Protecţia expedierilor cargo cunoscute
    – Protecţia fizică (ex. împachetare cu elemente de siguranţă împotriva violării)
    – Controlul accesului la facilităţi/depozite
    – Controlul accesului în zonele de securitate cu acces restricţionat
    – Legitimaţiile de aeroport, inclusiv proceduri de legitimare
    – Proceduri pentru vizitatori şi clienţi - supraveghere
    – Legitimarea persoanelor necunoscute
    – Transportul în condiţii de securitate la aeroport/zonele de securitate cu acces restricţionat
    – Excepţii de la controlul de securitate al mărfurilor şi poştei
    – Măsurile de securitate aplicabile expedierilor cargo şi poştale
    – Recepţia şi manevrarea expedierilor cargo şi poştale
    – Măsuri ce trebuie să fie implementate de către expeditorii cunoscuţi
    – Măsuri ce trebuie să fie implementate de către expeditorii cu cont - account consignors (dacă e cazul)
    – Acceptarea expedierilor cargo
    – De la un expeditor cunoscut
    – De la un expeditor cu cont
    – De la un agent abilitat
    – Verificarea persoanelor care livrează încărcăturile, a documentelor şi a încărcăturilor
    – Proceduri pentru expedierile cargo necunoscute (control de securitate)
    – Documentaţie de securitate

        Responsabilităţile operatorului aeroportuar, transportatorilor aerieni, agenţilor abilitaţi, expeditorilor cunoscuţi şi ale expeditorilor client (cu cont)
        Cunoaşterea cerinţelor privind transportul, dacă este cazul
    - Să înţeleagă principiile contractului de transportator rutier de mărfuri
    – Transportul în condiţii de securitate la aeroport/SRA

        Cunoaşterea modului în care pot fi disimulate articolele interzise
        Capacitatea de a identifica articolele interzise
        Capacitatea de a reacţiona în mod corespunzător în momentul detectării unor articole interzise
        Cunoaşterea şi definirea sistemelor informatice critice de aviaţie, după caz:
    - sistemele de control al accesului,
    – sistemele de control al plecărilor (DCS),
    – sistemele de concordanţă pasageri şi bagaje
    – sistemele de control de securitate al bagajelor de cală;
    – sistemele de gestionare şi emitere a legitimaţiilor de aeroport şi a permiselor pentru vehicule;
    – anumite echipamente de securitate, cum ar fi porţile detectoare de metale, echipamentele cu raze X şi/sau sistemele de detecţie a explozivilor, atât cele operate în configuraţii individuale, cât şi cele conectate în reţea
    – sistemele de management al traficului aerian şi accesul la acestea;     MODULUL 13 - MĂSURI DE SECURITATE REFERITOARE LA ŞOFERI
        Aspecte de învăţat:
        Aspecte relevante care rezultă din programul de securitate specific al entităţii
        Cunoaşterea cerinţelor privind protecţia mărfurilor, poştei, proviziilor de aeroport şi de bord
    - Ce se înţelege prin protecţie
    – Ce metode de protecţie există
    – Ce presupun diferitele metode de protecţie (ex: "sub supravegheze", "închis", etc)

        Cunoaşterea cerinţelor privind transportul
    - Să înţeleagă principiile contractului de transportator rutier de mărfuri
    – Reponsabilităţile şoferilor
    – Securitatea vehiculelor pe timpul cât se află la facilităţi
    – Verificările de securitate înainte de încărcare
    – Încuierea/ sigilarea vehiculelor
    – Securitatea pe timpul deplasării pe rută
    – Documentaţia    MODULUL 14 - POŞTA ŞI MATERIALELE TRANSPORTATORULUI AERIAN, PROVIZII DE BORD ŞI DE AEROPORT
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea actelor precedente de intervenţie ilicită în domeniul aviaţiei civile, a actelor teroriste şi a ameninţărilor din prezent
    - Nevoia de securitate a aviaţiei civile
    – Prevenirea şi combaterea terorismului:
    – Ameninţări la adresa securităţii aviaţiei (deturnări, ameninţări cu bombă, dispozitive explozive, etc.)
    – Acte precedente de intervenţie ilicită
    – Acte teroriste
    – Tipuri de persoane şi organizaţii ce pot prezenta ameninţări la adresa aviaţiei civile
    – Motivele pentru care aviaţia civilă reprezintă o ţintei atractivă pentru grupările teroriste
    – Motivele grupărilor şi ale altor entităţi ce pot reprezenta o ameninţare. Metode
    – Ameninţări actuale

        Conştientizarea cu privire la cerinţele legale aplicabile
    - Reglementările internaţionale (OACI, EU, ECAC) privind securitatea a aviaţiei civile
    – Convenţiile internaţionale relevante
    – Reglementările naţionale şi organizarea la nivel naţional:
    – Programul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Autoritatea competentă: rol şi responsabilităţi
    – Alocarea responsabilităţilor (operatori aeroportuari, transportatori aerieni, etc.)

        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţile/persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Obiectivele securităţii aviaţiei civile
    – Organizarea securităţii aviaţiei civile: internaţională, europeană, naţională, locală, inclusiv rol şi responsabilităţi
    – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor care implementează măsuri de securitate
    – Înţelegerea regimului activităţilor de monitorizare a conformităţii şi cine le face
    – Programul de securitate al operatorului sau entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate - managerul de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Măsuri de securitate - Furnizorul abilitat de provizii de bord, după caz
        Măsuri de securitate - Furnizorul cunoscut de provizii de bord/aeroport, după caz
        Măsurile de securitate aplicate poştei şi materialelor transportatorului aerian, al proviziilor de bord şi de aeroport, după caz
    - Responsabilul cu securitatea poştei şi materialelor transportatorului aerian, a proviziilor de bord şi de aeroport
    – Recepţia şi manevrarea poştei şi materialelor transportatorului aerian, a proviziilor de bord şi de aeroport
    – Controlul accesului la facilităţile destinate poştei şi materialelor transportatorului aerian, a proviziilor de bord şi de aeroport
    – Controlul accesului în zonele de securitate cu acces restricţionat/părţile critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat
    – Controlul accesului la facilităţile în care sunt depozitate poşta şi materialele transportatorului aerian, proviziile de bord şi de aeroport
    – Recepţia proviziilor în facilităţi
    – Cerinţe privind controlul de securitate al poştei şi materialelor transportatorului aerian, a proviziilor de bord şi de aeroport
    – Sistemul de management al cheilor
    – Legitimarea şi raportarea persoanelor neautorizate

        Cunoaşterea cerinţelor privind protecţia poştei şi materialelor transportatorului aerian, a proviziilor de bord şi de aeroport, după caz
    - Ce se înţelege prin protecţie
    – Ce metode de protecţie există
    – Ce presupun diferitele metode de protecţie (ex: "sub supraveghere", "închis", etc)
    – Protecţia poştei şi materialelor transportatorului aerian, al proviziilor de bord şi de aeroport cunoscute
    – Protecţia fizică (ex. împachetare cu elemente de siguranţă împotriva violării)
    – Controlul accesului la facilităţi şi protecţia poştei şi materialelor transportatorului aerian, al proviziilor de bord şi de aeroport cunoscute
    – Proceduri pentru vizitatori - supraveghere
    – Transportul în condiţii de securitate la aeroport/zonele de securitate cu acces restricţionat
    – Protecţia poştei şi materialelor transportatorului aerian, a proviziilor de bord şi de aeroport faţă de intervenţii neautorizate
    – Proceduri de sigilare
    – Transportul poştei şi materialelor transportatorului aerian, a proviziilor de bord şi de aeroport şi condiţii de securitate la aeroport/ zonele de securitate cu acces restricţionat
    – Documentul (certificatul, avizul) de expediere pentru vehicul
    – Proceduri la intrarea în zonele de securitate cu acces restricţionat
    – Proceduri la aeronavă (pentru poşta şi materialele transportatorului aerian şi pentru proviziile de bord
    – Alte cerinţe cu privire la protecţia poştei şi materialelor transportatorului aerian, a proviziilor de bord şi de aeroport

        Cunoaşterea cerinţelor privind transportul, dacă este cazul
    - Să înţeleagă principiile contractului de transportator rutier de mărfuri

        Cunoaşterea procedurilor de somare a persoanelor, precum şi a circumstanţelor în care trebuie să se recurgă la somarea sau raportarea persoanelor
    - Cunoaşterea procedurilor de somare
    – Motivele pentru care se fac somarea şi raportarea

        Cunoaşterea procedurilor de raportare
    - Cunoaşterea procedurilor de raportare a incidentelor (raport oral, scris, cui trebuie raportat, ce detalii trebuie incluse în raport)
    – Nevoia de a fi, în permanenţă, vigilenţi din punct de vedere al securităţii
    – Cunoaşterea circumstanţelor când trebuie să recurgă la raportare

        Cunoaşterea modului în care pot fi disimulate articolele interzise
        Capacitatea de a identifica articolele interzise
        Capacitatea de a reacţiona în mod corespunzător în momentul detectării unor articole interzise
        Cunoaşterea şi definirea sistemelor informatice critice de aviaţie, după caz:
    - sistemele de control al accesului,
    – sistemele de control al plecărilor (DCS),
    – sistemele de concordanţă pasageri şi bagaje
    – sistemele de control de securitate al bagajelor de cală;
    – sistemele de gestionare şi emitere a legitimaţiilor de aeroport şi a permiselor pentru vehicule;
    – anumite echipamente de securitate, cum ar fi porţile detectoare de metale, echipamentele cu raze X şi/sau sistemele de detecţie a explozivilor, atât cele operate în configuraţii individuale, cât şi cele conectate în reţea
    – sistemele de management al traficului aerian şi accesul la acestea;     MODULUL 15 - SUPRAVEGHEREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE SECURITATE
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea sarcinilor de supraveghere
    - Competenţele persoanelor care urmează a fi supervizate
    – Cunoaşterea sarcinilor de supervizare

        Cunoaşterea măsurilor de securitate în vigoare ce urmează a fi supervizate şi a modului de implementare a acestora
    - Securitatea aeroportului (inclusiv controlul accesului, controlul de securitate al personalului, patrulare şi supraveghere, protecţia instalaţiilor, etc.), şi/sau
    – Zone demarcate; şi/sau
    – Securitatea aeronavei; şi/sau
    – Pasageri şi bagaje de mână; şi/sau
    – Bagajul de cală; şi/sau
    – Cargo şi poştă şi; şi/sau
    – Poşta şi materialele transportatorului aerian; şi/sau
    – Provizii de bord; şi/sau
    – Necesităţi de instruire.
    – Echipament de securitate

        Cunoştinţe legate de controlul intern al calităţii
    - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu
    – Cunoaşterea cerinţelor privind controlul intern al calităţii
    – Să înţeleagă cum să monitorizeze punerea în aplicare a cerinţelor, inclusiv testarea sub acoperire
    – Să cunoască mijloacele sau instrumente de control intern al calităţii şi frecvenţa efectuării măsurilor de control intern al calităţii
    – Cunoaşterea PSA al entităţii măsurile de control intern al calităţii trebuie să acopere toate măsurile de securitate stabilite de PSA
    – Cunoaşterea Programului de management al situaţiilor de criză

        Capacitatea de a oferi îndrumări şi pregătire la locul de muncă, precum şi de a motiva alte persoane
        Cunoştinţe legate de gestionarea conflictelor
    - Managementul conflictelor

        Cunoaşterea capabilităţilor şi a limitelor echipamentelor de securitate sau a metodelor de control de securitate utilizate
    - Înţelegerea limitărilor echipamentelor utilizate
    – Care sunt metodele de control de securitate, cum şi când se aplică     MODULUL 16 - MANAGEMENTUL SECURITĂŢII
        Aspecte de învăţat:
        Mediul global
    - Evoluţia aviaţiei civile din perspectiva securităţii
    – Entităţi cheie implicate în reglementarea securităţii aviaţiei civile internaţionale
    – Date istorice/statistice privind atacurile împotriva aviaţiei civile
    – Evoluţia contramăsurilor împotriva acestor atacuri
    – Ameninţări non-tradiţionale la adresa bunurilor aviaţiei civile
    – Relaţia dintre risc şi ameninţare din perspectiva securităţii aviaţiei
    – Necesitatea includerii cerinţelor de securitate la proiectarea facilităţilor

        Autoritatea competentă
    - Organizarea şi obiectivele securităţii aeronautice
    – Programul Naţional de Securitate Aeronautică şi regulamentele UE
    – Comitetul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Monitorizarea conformităţii (Asigurarea calităţii la nivel naţional)

        Alte entităţi
    - Programele de securitate a aviaţiei civile ale aeroportului şi ale altor entităţi (transportatori aerieni, agenţi de handling, etc.)
    – Comitetul de securitate al aeroportului
    – Proiectarea aeroportului

        Evaluarea ameninţării
        Organizarea securităţii la nivel raţional/la nivelul companiei (procedurile naţionale/locale ale companiei)
        Resurse umane
    - Selecţie
    – Recrutare şi pregătire
    – Factorul uman

        Management de proiect
        Aspecte financiare
        Programe pentru situaţii de urgenţă
        Programele de management al situaţiilor de criză (Contingency planning)
        Managementul conflictelor
        Cunoaşterea sarcinilor de supervizare
        Cunoştinţe legate de controlul intern al calităţii, naţional, comunitar şi internaţional
    - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu
    – Cunoaşterea cerinţelor privind controlul intern al calităţii
    – Să înţeleagă cum să monitorizeze punerea în aplicare a cerinţelor, inclusiv testarea sub acoperire
    – Să cunoască mijloacele sau instrumente de control intern al calităţii şi frecvenţa efectuării măsurilor de control intern al calităţii
    – Cunoaşterea PSA al entităţii - măsurile de control intern al calităţii trebuie să acopere toate măsurile de securitate stabilite de PSA
    – Cunoaşterea Programului de management al situaţiilor de criză
    – Se asigură că PSA şi implementarea acestuia respectă prevederile legale
    – Programul naţional/intern de control al calităţii şi activităţile din cadrul acestuia
    – Audituri
    – Inspecţii
    – Evaluări
    – Teste
    – Investigaţii

        Cunoaşterea tehnologiilor utilizate în domeniul securităţii aeronautice
    - Implementarea măsurilor de securitate
    – Echipament de securitate
    – Metode de control de securitate

        Cunoaşterea capabilităţilor şi a limitelor echipamentelor de securitate sau a metodelor de control de securitate utilizate
    - Înţelegerea limitărilor echipamentelor utilizate
    – Care sunt metodele de control de securitate, cum şi când se aplică

        Capacitatea de a motiva persoane


     MODULUL 17 - INSTRUCTORI DE SECURITATE
        Aspecte de învăţat:
        Autoritatea competentă
    - Organizarea şi obiectivele securităţii aeronautice
    – Programul Naţional de Securitate Aeronautică şi regulamentele UE
    – Comitetul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Monitorizarea conformităţii (Asigurarea calităţii la nivel naţional)

        Alte entităţi
        ● Programele de securitate a aviaţiei civile ale operatorilor şi ale altor entităţi (transportatori aerieni, agenţi de handling, etc.)
    - Comitetul de securitate al aeroportului
    – Proiectarea aeroportului


        Evaluarea ameninţării
        Organizarea securităţii la nivel naţional/la nivelul companiei (procedurile naţionale/locale ale companiei)
        Resurse umane
    - Selecţie
    – Recrutare şi pregătire
    – Factorul uman

        Experienţa în domeniile securităţii aeronautice despre care instructorul urmează să predea
        Principiile învăţării şi instruirii
        Organizarea cursului
    - Pregătirea echipamentului şi a facilităţilor utilizate în procesul de instruire
    – Elaborarea cursului
    – Teste şi procesul de certificare
    – Prezentarea materialelor
    – Evaluarea performanţei

        Cunoaşterea tehnologiilor utilizate în domeniul securităţii aeronautice
    - Implementarea măsurilor de securitate
    – Echipament de securitate
    – Capabilităţi şi limitări ale echipamentului de securitate

        Programul intern de control al calităţii şi activităţile din cadrul acestuia
    - Audituri
    – Inspecţii
    – Teste

        Cunoştinţe despre mediul de lucru din domeniul relevant al securităţii aviaţiei
        Cunoaşterea organizării la nivel naţional şi la nivel de companie, cunoaşterea structurii şi a conţinutului unui program de securitate, program de pregătire
        Competenţe în ceea ce priveşte elementele de securitate care urmează să fie predate
        Cunoaşterea principiilor referitoare la rolul factorului uman
        Cunoaşterea aspectelor referitoare la controlul calităţii
        Cunoaşterea procedurilor de răspuns în situaţii de criză
        Programele de management al situaţiilor de criză (Contingency planning)
        Cunoaşterea tehnicilor instruirii
        Capacitatea de a pregăti, preda şi prezenta cursuri de pregătire a personalului
        Capacitatea de a utiliza metode de predare corespunzătoare
        Capacitatea de a organiza teste de evaluare a cunoştinţelor


     MODULUL 18 - VALIDAREA UE DE SECURITATE
        Aspecte de învăţat:
        Autoritatea competentă
    - Organizarea şi obiectivele securităţii aeronautice
    – Programul Naţional de Securitate Aeronautică şi regulamentele UE
    – Comitetul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Monitorizarea conformităţii (Asigurarea calităţii la nivel naţional)

        Alte entităţi
    - Programele de securitate a aviaţiei civile ale aeroportului şi ale altor entităţi (transportatori aerieni, agenţi de handling, etc.)
    – Comitetul de securitate al aeroportului
    – Proiectarea aeroportului

        Evaluarea ameninţării
        Resurse umane
    - Selecţie
    – Recrutare şi pregătire
    – Factorul uman

        Programele de management al situaţiilor de criză (Contingency planning)
        Aspecte financiare Management de proiect
        Programul naţional/intern de control al calităţii şi activităţile din cadrul acestuia
    - Audituri
    – Inspecţii
    – Evaluări
    – Teste
    – Investigaţii

        Cunoaşterea principiilor procedurilor şi tehnicilor de monitorizare a conformităţii
        Să cunoască factorii care afectează performanţa umană şi supravegherea
        Să cunoască rolul şi autoritatea validatorului, inclusiv în privinţa conflictelor de interese
        Cunoaşterea regimului de securitate pentru mărfuri (agenţi abilitaţi cargo, expeditori cunoscuţi, expeditori cu cont, ACC3, RA3)
    - Regimul de securitate al expedierilor cargo şi poştale
    – Conceptul de expeditor cunoscut (Known consignor)
    – Conceptul de expeditor cu cont (Account consignor)
    – Conceptul de agent abilitat cargo (Regulated agent)
    – Transportul în condiţii de securitate la aeroport/zonele de securitate cu acces restricţionat

        Reglementările naţionale în domeniul expedierilor cargo şi poştale
        Responsabilităţile operatorului aeroportuar, transportatorilor aerieni, agenţilor abilitaţi, expeditorilor cunoscuţi şi ale expeditorilor cu cont
        Acceptarea expedierilor cargo/poştale
    - De la un expeditor cunoscut
    – De la un expeditor cu cont
    – De la un agent abilitat

        Verificarea persoanelor care livrează expedierile, a documentelor şi a expedierilor
        Proceduri pentru expedierile cargo necunoscute (control de securitate)
        Documentaţie de securitate
        Cunoaşterea cerinţelor de transport
        Cunoaşterea tehnologiilor utilizate în domeniul securităţii aviaţiei civile
    - Implementarea măsurilor de securitate
    – Echipament de securitate
    – Capabilităţi şi limitări ale echipamentului de securitate
    – Controlul de securitate al expedierilor cargo şi poştale (dacă e cazul)
    – Metode utilizate pentru controlul de securitate al expedierilor cargo şi poştale (capabilităţi, limitare, operare, etc.)
    – Metode de control de securitate adecvate pentru diferite tipuri de expedieri cargo şi poştale
    – Exceptări de la controlul de securităţii
    – Protecţia expedierilor cargo şi poştale cunoscute
    – Protecţia fizică (ex. împachetare cu elemente de siguranţă împotriva violării)
    – Controlul accesului la facilităţi/depozite
    – Controlul accesului în zonele de securitate cu acces restricţionat
    – Legitimaţiile de aeroport, inclusiv proceduri de legitimare
    – Proceduri pentru vizitatori şi clienţi - supraveghere
    – Legitimarea persoanelor necunoscute

        Cunoaşterea aspectelor referitoare la lanţul de aprovizionare
    - Verificarea persoanelor care livrează expedierile, a documentelor şi a expedierilor
    – Documentaţie de securitate

        Principii generale ale Uniunii în materie de securitate a aviaţiei şi standarde OACI de securitate a aviaţiei
        Standarde specifice legate de activitatea validată şi modul în care acestea se aplică operaţiunilor
        Tehnologiile şi tehnicile de securitate relevante pentru procesul de validare
        Competenţe adecvate ale personalului în ceea ce priveşte domeniul securităţii care trebuie validat
        Cunoaşterea procedurilor de validare


    MODULUL 19 - VALIDAREA FURNIZORILOR CUNOSCUŢI DE PROVIZII DE BORD ŞI A FURNIZORILOR CUNOSCUŢI DE PROVIZII DE AEROPORT
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Obiectivele securităţii aviaţiei civile
    – Organizarea securităţii aviaţiei civile: internaţională, europeană, naţională, locală, inclusiv rol şi responsabilităţi
    – Securitatea aeroportului şi organizarea acesteia:
    – Programul de securitate al aeroportului
    – Responsabilul/managerul de securitate al aeroportului
    – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor care implementează controlul de securitate
    – Înţelegerea regimului activităţilor de monitorizare a conformităţii şi cine le face
    – Rolul şi funcţiile personalului de securitate
    – Responsabilităţi
    – Autoritate legală
    – Necesităţi de pregătire
    – Cod de conduită
    – Rolul şi responsabilităţile validatorilor entităţii de desemnare
    – Drepturile şi autoritatea validatorilor entităţii de desemnare
    – Autoritatea competentă
    – Organizarea şi obiectivele securităţii aeronautice
    – Programul Naţional de Securitate Aeronautică
    – Comitetul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Monitorizarea conformităţii (Asigurarea calităţii la nivel naţional)
    – Alte entităţi
    – Programele de securitate ale furnizorilor cunoscuţi de provizii de bord / aeroport
    – Resurse umane
    – Selecţie
    – Recrutare şi pregătire
    – Factorul uman,

        Înţelegerea măsurilor de securitate aplicabile, în vigoare, şi modul în care acestea sunt aplicate la operaţiunile supuse examinării, inclusiv:
    - înţelegerea principiilor de securitate;
    – înţelegerea sarcinilor de supervizare;
    – înţelegerea factorilor care afectează performanţa umană

        Cunoştinţe practice în materie de tehnici şi tehnologii de securitate, în funcţie de domeniul de activitate
    - Implementarea măsurilor de securitate
    – Echipament de securitate
    – Capabilităţi şi limitări ale echipamentului de securitate

        Cunoştinţe privind principiile, procedurile şi tehnicile de monitorizare a conformităţii
    - Definiţiile şi conţinutul programului naţional/intern de control al calităţii
    – Definirea activităţilor de monitorizare a securităţii aviaţiei civile
    – Pregătirea unei activităţi de monitorizare
    – Metodologia adecvată de executare a activităţilor de monitorizare
    – Sarcinile şi competenţele specifice necesare unui validator al entităţii de desemnare
    – Tehnici de inspecţie/audit
    – Profilul validatorului entităţii de desemnare
    – Pregătirea pentru executarea activităţilor de monitorizare a securităţii aviaţiei civile şi prezentarea constatărilor în contextul exerciţiilor practice

        Cunoştinţe practice privind operaţiunile care fac obiectul examinării
        Să cunoască şi să înţeleagă rolul, competenţele şi autoritatea validatorului, inclusiv în privinţa conflictelor de interese
        Cunoaşterea regimului de securitate pentru provizii de bord iau aeroport Cunoaşterea sistemelor de control al accesului în facilităţi
        Cunoaşterea aspectelor referitoare la lanţul de aprovizionare


     MODULUL 20 - AUDITORI DE SECURITATE A AVIAŢIEI CIVILE
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Programul de securitate al entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)
    – Rolul şi responsabilităţile auditorilor de securitate a aviaţiei civile
    – Drepturile şi autoritatea auditorilor de securitate a aviaţiei civile
    – Autoritatea competentă
    – Organizarea şi obiectivele securităţii aeronautice
    – Programul Naţional de Securitate Aeronautică
    – Comitetul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Monitorizarea conformităţii (Asigurarea calităţii la nivel naţional)
    – Alte entităţi
    – Programele de securitate a aviaţiei civile ale aeroportului şi ale altor entităţi (transportatori aerieni, agenţi de handling, etc.),
    – Comitetul de securitate al aeroportului
    – Proiectarea aeroportului
    – Organizarea securităţii la nivel naţional/la nivelul companiei (procedurile naţionale/locale ale companiei)
    – Programul naţional/al companiei de securitate a aviaţiei civile
    – Programul naţional/al companiei de pregătire în domeniul securităţii aeronautice
    – Resurse umane
    – Selecţie
    – Recrutare şi pregătire
    – Factorul uman
    – Aspecte financiare
    – Management de proiect
    – Programul naţional/intern de control al calităţii şi activităţile din cadrul acestuia
    – Audituri
    – Inspecţii
    – Evaluări
    – Teste
    – Investigaţi1
    – Evaluarea ameninţării

        Înţelegerea măsurilor de securitate aplicabile, în vigoare, şi modul în care acestea sunt aplicate la operaţiunile supuse examinării, inclusiv:
    - înţelegerea principiilor de securitate;
    – înţelegerea sarcinilor de supervizare;
    – înţelegerea factorilor care afectează performanţa umană

        Cunoştinţe practice în materie de tehnici şi tehnologii de securitate, în funcţie de domeniul de activitate
    - Implementarea măsurilor de securitate
    – Echipament de securitate
    – Capabilităţi şi limitări ale echipamentului de securitate

        Cunoştinţe privind principiile, procedurile şi tehnicile de monitorizare a conformităţii
    - Definiţiile şi conţinutul programului naţional/intern de control al calităţii
    – Definirea activităţilor de monitorizare a securităţii aviaţiei civile
    – Pregătirea unei activităţi de monitorizare
    – Metodologia adecvată de executare a activităţilor de monitorizare
    – Sarcinile şi competenţele specifice necesare unui auditor/inspector
    – Tehnici de inspecţie/audit
    – Profilul auditorului/inspectorului
    – Pregătirea pentru executarea activităţilor de monitorizare a securităţii aviaţiei civile şi prezentarea constatărilor în contextul exerciţiilor practice

        Auditorii de securitate în domeniul protecţiei sistemelor şi reţelelor informatice trebuie să îndeplinească cerinţele de pregătire specifice privind auditarea de securitate a informaţiilor şi reţelelor informatice, stabilite de AACR prin proceduri şi instrucţiuni specifice publicate pe website-ul propriu.
        Cunoştinţe practice privind operaţiunile care fac obiectivul examinării.
        Să cunoască şi să înţeleagă rolul, competenţele şi autoritatea auditorului, inclusiv în privinţa conflictelor de interese.


     MODULUL 21 - AUDITORI/INSPECTORI INTERNI
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Programul de securitate al entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)
    – Rolul şi responsabilităţile auditorilor/inspectorilor interni
    – Drepturile şi autoritatea auditorilor/inspectorilor interni
    – Autoritatea competentă
    – Organizarea şi obiectivele securităţii aeronautice
    – Programul Naţional de Securitate Aeronautică
    – Comitetul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Monitorizarea conformităţii (Asigurarea calităţii la nivel naţional)
    – Organizarea securităţii la nivel naţional/la nivelul companiei (procedurile naţionale/locale ale companiei)
    – Programul naţional/al companiei de securitate a aviaţiei civile
    – Programul naţional/al companiei de pregătire în domeniul securităţii aeronautice
    – Resurse umane
    – Selecţie
    – Recrutare şi pregătire
    – Factorul uman
    – Aspecte financiare
    – Management de proiect
    – Programul naţional/intern de control al calităţii şi activităţile din cadrul acestuia
    – Audituri
    – Inspecţii
    – Evaluări
    – Teste
    – Investigaţii
    – Evaluarea ameninţării

        Înţelegerea măsurilor de securitate aplicabile, în vigoare, şi modul în care acestea sunt aplicate la operaţiunile supuse examinării, inclusiv:
    - înţelegerea principiilor de securitate;
    – înţelegerea sarcinilor de supervizare;
    – înţelegerea factorilor care afectează performanţa umană

        Cunoştinţe practice în materie de tehnici şi tehnologii de securitate, în funcţie de domeniul de activitate
    - Implementarea măsurilor de securitate
    – Echipament de securitate
    – Capabilităţi şi limitări ale echipamentului de securitate

        Cunoştinţe privind principiile, procedurile şi tehnicile de monitorizare a conformităţii
    - Definiţiile şi conţinutul programului naţional/intern de control al calităţii
    – Definirea activităţilor de monitorizare a securităţii aviaţiei civile
    – Pregătirea unei activităţi de monitorizare
    – Metodologia adecvată de executare a activităţilor de monitorizare
    – Sarcinile şi competenţele specifice necesare unui auditor/inspector
    – Tehnici de inspecţie/audit
    – Profilul auditorului/inspectorului
    – Pregătirea pentru executarea activităţilor de monitorizare a securităţii aviaţiei civile şi prezentarea constatărilor în contextul exerciţiilor practice

        Cunoştinţe practice privind operaţiunile care fac obiectul examinării
        Să cunoască şi să înţeleagă rolul, competenţele şi autoritatea auditorului/inspectorului intern, inclusiv în privinţa conflictelor de interese


    MODULUL 22 - MODUL DE TRATAMENT APLICABIL PASAGERILOR POTENŢIAL PERTURBATORI (POTENTIALLY DISRUPTIVE PASSENGERS)
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Programul de securitate al entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Definiţii ale:
    - Pasagerului inadmisibil
    – Deportatului
    – Persoanei aflată sub efectul unui mandat de arestare
    – Pasagerului turbulent

        Proceduri privind modul de tratament aplicabil pasagerilor turbulenţi
    - Autoprotecţie (autoapărare) - utilizarea dispozitivelor de imobilizare
    – Procedura aplicabilă în cazul unui pasager turbulent
    – Nivelul de tulburare a ordinii publice - acţiuni ce trebuie întreprinse
    – Managementul conflictului
    – Proceduri de raportare şi acţiuni subsecvente
    – Raportul ce se întocmeşte în urma unei situaţii de tulburare a ordinii publice de către pasageri
    – Legătura cu organelor statului abilitate cu aplicarea legii

        Proceduri privind transportul pasagerilor potenţial perturbatori
    - Politica companiilor aeriene (notificarea transportului pasagerilor potenţial perturbatori)
    – Rolul şi responsabilităţile echipajului
    – Notificarea transportatorului
    – Notificarea PIC
    – Conţinutul notificării
    – Rolul şi responsabilităţile echipajului
    – Măsuri suplimentare de securitate, etc     MODULUL 23 - CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Programul de securitate al entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Cunoaşterea procedurilor aplicabile în cazul deturnării unei aeronave
    - Comunicarea cu aeronava
    – Tipurile de informaţii ce trebuie să fie colectate de la aeronavă
    – Notificarea autorităţilor
    – Notificarea altor state
    – Utilizarea mesajelor AFTN sau a altor resurse
    – Poziţia de parcare izolată a aeronavei

        Cunoaşterea procedurilor aplicabile în situaţia unei ameninţări cu bombă
    - Recepţionarea unei ameninţări cu bombă
    – Evaluarea unei ameninţări cu bombă
    – Comunicarea cu aeronava
    – Informaţii ce trebuie să fie colectate de la aeronavă
    – Notificarea autorităţilor

        Cunoaşterea procedurilor de alertare/de urgenţă şi a procedurilor pentru situaţii de criză
    - Proceduri de notificare
    – Notificarea autorităţilor
    – Tipuri de informaţii ce trebuie să fie transmise autorităţilor corespunzătoare    MODULUL 24-AMENINŢARE, VULNERABILITATE, RISC. MANAGEMENTUL RISCULUI
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Programul de securitate al entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Definiţii ale:
    - Pasagerului inadmisibil
    – Deportatului
    – Persoanei aflată sub efectul unui mandat de arestare
    – Pasagerului turbulent

        Cunoaşterea obiectivelor evaluării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi riscurilor
        Cunoaşterea tipurilor de ameninţări la adresa securităţii aviaţiei civile
    - Ameninţări generale
    – Ameninţări specifice
    – Alte tipuri de ameninţări
    – Surse de ameninţare

        Cunoaşterea metodologiei de evaluare a ameninţărilor
    - Cerinţe cuprinse în legislaţia naţională (PNSA etc.)
    – Colectarea datelor privind ameninţările (surse ale informaţiilor privind ameninţările etc)
    – Analiza datelor privind ameninţările
    – Niveluri de ameninţare
    – Raportul de analiză a datelor privind ameninţările
    – Diseminarea informaţiilor cu privire la rezultatul evaluării ameninţărilor

        Cunoaşterea metodologiei de evaluare a vulnerabilităţilor
    - Aspecte ale planificării securităţii încorporate în infrastructuri ale aviaţiei civile
    – Analiza factorilor fizici, topografici, geografici
    – Identificarea infrastructurilor critice
    – Măsuri de securitate, inclusiv fizice
    – Măsuri de minimizare a efectelor unui atac
    – Practici operaţionale în vigoare pentru protecţia zonelor non-securitate şi a zonei de operaţiuni aeriene (zonelor de securitate cu acces restricţionat şi a părţilor critice)
    – Măsuri de protecţie împotriva atacurilor cu maşini capcană
    – Managementul resurselor umane (verificarea antecedentelor, legitimaţii de aeroport etc)
    – Evaluarea percepţiei personalului cu privire la vulnerabilităţi şi importanţa activităţii lor
    – Scenarii ale ameninţării (ameninţări-metode probabile de atac-impact (consecinţe)
    – Recomandări: Caz particular (numai pentru personalul cu atribuţii specifice): Evaluarea vulnerabilităţii la ameninţări cibernetice la adresa aviaţiei civile
    – Protecţia sistemelor informatice critice (inclusiv cele de comunicaţii şi de navigaţie aeriană) din domeniul aviaţiei
    – Procesul de evaluare a vulnerabilităţii la ameninţării cibernetice
    – Domeniile care se iau în considerare în procesul de evaluare a vulnerabilităţii la ameninţării cibernetice:
    – Cadrul organizaţional şi procedural
    – Achiziţia sistemelor informatice (inclusiv cele de comunicaţii şi navigaţie aeriană) (încorporarea aspectelor privind securitate în proiectele de infrastructură informatică, securitatea lanţului de aprovizionare pentru hardware şi software etc)
    – Măsuri fizice de securitate (separarea reţelei, controlul accesului la distanţă etc)
    – Asistentă şi întreţinere tehnică
    – Protecţia datelor
    – Pregătirea şi conştientizarea personalului (responsabilităţi, întocmirea şi păstrarea de evidenţe privind incidentele generate de atacuri cibernetice etc)
    – Rezistenta sistemelor la atacuri cibernetice
    – Diseminarea informaţiilor cu privire la rezultatul evaluării vulnerabilităţii la ameninţării cibernetice
    – Activitatea în sistemele informatice, colectarea şi interpretarea evenimentelor în mod centralizat

        Cunoaşterea metodologiei de evaluare a riscurilor
        Cunoaşterea procedurilor privind diseminarea informaţiilor cu privire la rezultatul evaluării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi riscurilor
        Managementul riscului


    MODULUL 25 - AMENINŢĂRI CU BOMBĂ
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Programul de securitate al entităţii (aeroport, transportator aerian, etc.)
    – Persoana responsabilă de securitate (obligaţii şi responsabilităţi)

        Definiţii ale:
    - Pasagerului inadmisibil
    – Deportatului
    – Persoanei aflată sub efectul unui mandat de arestare
    – Pasagerului turbulent

        Cunoaşterea procedurilor aplicabile în cazul unei amendări cu bombă, primită telefonic
    - Motive pentru a ameninţa cu bombă prin telefon
    – Acţiuni ce trebuie întreprinse când este primită o ameninţare telefonică cu bombă
    – Întrebări pentru obţinerea de informaţii relevante
    – Acţiuni ce trebuie întreprinse după încheierea convorbirii
    – Tehnici de ascultare
    – Urmărirea apelului
    – Înregistrarea apelului
    – Tehnici de evaluare a credibilităţii apelantului
    – Tehnici de raportare

        Cunoaşterea procedurilor aplicabile în cazul unei ameninţări cu bombă, primită, direct de la o persoană
    - Tehnici de chestionare pentru a obţine maximum de informaţie posibil
    – Tehnici de evaluare a credibilităţii persoanei
    – Alertarea colegilor astfel încât ameninţarea să poată fi raportată către autorităţile relevante
    – Tehnici de raportare

        Cunoaşterea procedurilor aplicabile în cazul unei ameninţări cu bombă, primită prin poştă
    - Modalităţi de tratare a informaţiei privind ameninţarea cu bombă primită prin poştă
    – Proceduri de notificare
    – Tehnici de raportare

        Evaluarea ameninţării
    - Diferenţierea între diferite tipuri de ameninţări
    – Înţelegerea şi interpretarea corectă a Formularului de raport asupra ameninţării (a se vedea prevederile aplicabile din PNSA)
    – Aplicare, într-un mod calm, logic şi sistematic, a metodologiei/procedurilor de evaluare a ameninţării
    – Contactarea, dacă e cazul, a autorităţilor române competente în scopul obţinerii de informaţii utile care să fie folosite în procesul de evaluare a ameninţării
    – Analizarea informaţiilor disponibile luând în considerare implicaţiile nivelului general (naţional) de ameninţare de la data evaluării, precum şi măsurile de securitate preventive aplicabile
    – Completarea Formularului de evaluare a ameninţării (raportul de evaluare)
    – Clasificarea nivelului de ameninţare, prin stabilirea acestuia, în mod raţional, după caz, cu consultarea autorităţilor competente naţionale    MODULUL 26 - PREGĂTIREA DE BAZĂ
        Aspecte de învăţat:
        Cunoaşterea actelor precedente de intervenţie ilicită în domeniul aviaţiei civile, a actelor teroriste şi a ameninţărilor din prezent
    - Nevoia de securitate a aviaţiei civile
    – Prevenirea şi combaterea terorismului:
    – Ameninţări la adresa securităţii aviaţiei (deturnări, ameninţări cu bombă, dispozitive explozive, etc.)
    – Acte precedente de intervenţie ilicită
    – Acte teroriste
    – Tipuri de persoane şi organizaţii ce pot prezenta ameninţări la adresa aviaţiei civile
    – Motivele pentru care aviaţia civilă reprezintă o ţintă atractivă pentru grupările teroriste
    – Motivele grupărilor şi ale altor entităţi ce pot reprezenta o ameninţare. Metode.
    – Ameninţări actuale

        Conştientizarea cu privire la cerinţele legale aplicabile
    - Reglementările internaţionale (OACI, EU, ECAC) privind securitatea a aviaţiei civile
    – Convenţiile internaţionale relevante
    – Reglementările naţionale şi organizarea la nivel naţional:
    – Programul naţional de securitate a aviaţiei civile
    – Autoritatea competentă: rol responsabilităţi
    – Alocarea responsabilităţilor (operatori aeroportuari, transportatori aerieni, etc.)

        Înţelegerea configuraţiei punctului de control de securitate şi a procesului de control de securitate
    - Securitatea aeroportului transportatorului aerian şi organizarea acestuia:
    – Obiectivele şi organizare sistemului de securitate
    – Configuraţia unui aeroport
    – Zona non-securitate şi zona de operaţiuni aeriene (inclusiv zonele de securitate cu acces restricţionat şi părţile critice ale acestora)
    – Controlul de securitate
    – Cunoaşterea procedurilor de control de securitate
    – Comportament şi cod de conduită
    – Sancţiuni

        Cunoaşterea procedurilor de control al accesului şi a procedurilor de control de securitate relevante
    - Înţelegerea principiilor privind controlul accesului
    – Sistemele de control acces (electronic, efectuat de persoane autorizate)
    – Proceduri/măsuri de control al accesului în zona de operaţiuni aeriene, zonele de securitate cu acces restricţionat şi părţile critice ale acestora şi la aeronavă

        Cunoaşterea obiectivelor şi a organizării din domeniul securităţii aviaţiei, inclusiv a obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor care aplică măsuri de securitate
    - Obiectivele securităţii aviaţiei civile
    – Organizarea securităţii aviaţiei civile: internaţională, europeană, naţională, locală, inclusiv rol şi responsabilităţi
    – Securitatea aeroportului şi organizarea acesteia:
    – Programul de securitate al aeroportului
    – Responsabilul/managerul de securitate al aeroportului
    – Securitatea transportatorului aerian şi organizarea acestuia:
    – Programul de securitate al transportatorului aerian
    – Persoana responsabilă de securitatea transportatorului aerian - managerul de securitate
    – Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor care implementează controlul de securitate
    – Înţelegerea regimului activităţilor de monitorizare a conformităţii şi cine le face
    – Rolul şi funcţiile personalului de securitate
    – Responsabilităţi
    – Autoritate legală
    – Necesităţi de pregătire
    – Cod de conduită

        Cunoaşterea procedurilor de control al accesului
    - Accesul în zonele de securitate cu acces restricţionat
    – Accesul în părţile critice ale zonelor de securitate cu acces restricţionat
    – Accesul în zone demarcate
    – Accesul cu însoţire
    – Puncte de acces vehicule
    – Sisteme de control al accesului
    – Legitimaţii de aeroport/Permise de aeroport
    – Legitimarea persoanelor neautorizate/afişarea unui permis de identificare
    – Permise pentru vehicule

        Cunoaşterea sistemelor de legitimaţii şi permise de acces folosite la aeroport
    - Ce informaţii sunt trecute pe legitimaţii şi permise
    – Corespondentul zonelor de acces, etc

        Cunoaşterea procedurilor de somare a persoanelor, precum şi a circumstanţelor în care trebuie să se recurgă la somarea sau raportarea persoanelor
    - Cunoaşterea procedurilor de somare
    – Motivele pentru care se fac somarea şi raportarea

        Cunoaşterea procedurilor de raportare
    - Cunoaşterea procedurilor de raportare a incidentelor (raport oral, scris, cui trebuie raportat, ce detalii trebuie incluse în raport)
    – Nevoia de a fi, în permanenţă, vigilenţi din punct de vedere al securităţii
    – Cunoaşterea circumstanţelor când trebuie să recurgă la raportare

        Capacitatea de a identifica articolele interzise
    - Cunoaşterea şi capacitatea de identificare a articolelor interzise
    – Familiarizarea cu părţile componente ale unui dispozitiv explozibil improvizat şi dispozitiv incendiar

        Cunoaşterea modului în care pot fi disimulate articolele interzise
        Capacitatea de a reacţiona în mod corespunzător în cazul unor incidente de securitate
    - Ce acţiuni trebuie luate în cazul unor tipuri variate de incidente (ex: acces neautorizat, pasageri potenţiali perturbatori, etc), inclusiv cine trebuie anunţat
    – Proceduri de urmat în cazul ameninţării cu bombă
    – Proceduri aplicabile privind modul de acţiune în cazul descoperirii unui articol neînsoţit
    – Definiţiile termenilor folosiţi în incidentele de securitate ce implică dispozitive explozive improvizate (DEI) (Improvised Explosive Devices - IED) - pentru o familiarizare cu terminologia şi acronimele folosite
    – Cunoaşterea articolelor interzise

        Cunoaşterea procedurilor de răspuns la situaţii de urgenţă;
    - Servicii de urgenţă
    – Evacuare

        Cunoaşterea modului în care comportamentul şi relaţiile umane pot afecta rezultatele în materie de securitate
    - Cunoştinţe privind tehnicile de distragere a atenţiei
    – Impactul oboselii, bolii, problemelor personale
    – Interfaţa om-maşină

        Capacitatea de a comunica clar şi cu încredere
    - Capacitatea de a da instrucţiuni
    – Capacitatea de a raporta clar şi concis

        Abilităţi de comunicare interpersonală, în special în ceea ce priveşte abordarea diferenţelor culturale şi a pasagerilor potenţial perturbatori
    - Cum să detensioneze o situaţie potenţial dificilă
    – Să ofere explicaţii clare
    – Să minimizeze consecinţele unei situaţii violente
    – Să înţeleagă diferenţele culturale (forme de adresare, metode de control de securitate, etc.)

        Cunoaşterea riscurilor la accesa securităţii cibernetice
    - manipularea frauduloasă, intenţionată asupra funcţionării corespunzătoare a sistemelor;
    – expunerea informaţiilor sensibile la o gamă largă de persoane în cazul în care măsurile de securitate cibernetică nu sunt implementate
    – evoluţia dezvoltării tipurilor de atacuri: malware mult mai sofisticate şi periculoase.

        Cunoaşterea şi definirea sistemelor informatice critice de aviaţie, după caz:
    - sistemele de control al accesului,
    – sistemele de control al plecărilor (DCS),
    – sistemele de concordanţă pasageri şi bagaje
    – sistemele de control de securitate al bagajelor de cală;
    – sistemele de gestionare şi emitere a legitimaţiilor de aeroport şi a permiselor pentru vehicule;
    – anumite echipamente de securitate, cum ar fi porţile detectoare de metale, echipamentele cu raze X şi/sau sistemele de detecţie a explozivilor, atât cele operate în configuraţii individuale, cât şi cele conectate în reţea
    – sistemele de management al traficului aerian şi accesul la acestea;

        Conştientizarea unor măsuri generale de securitate şi de protecţie aplicate sistemelor informatice critice de aviaţie, pentru următoarele domenii
    - Cum sunt detectate atacurile
    – Monitorizarea sistemelor
    – Verificarea sistemelor la intervale regulate pentru a detecta intervenţia neautorizată
    – Accesul la sisteme
    – Acţiuni întreprinse în momentul detectării incidentului
    – Măsurile de protecţie. Prevenirea accesului neautorizat la aceste sisteme şi a utilizării neautorizate a acestora. Măsurile de protecţie trebuia să permită detectarea atacurilor cibernetice asupra acestor sisteme.    ANEXA 6

        la PNPSAC
              MODEL DE FORMULAR DE EVIDENTĂ PENTRU RECRUTARE şi PREGĂTIRE
        Angajator:
        Numele angajatului:
        Funcţia:
        Activităţi de recrutare:
        Data începerii activităţii la locul de muncă:
        Titlul cursului/modului de pregătire:
        Perioada în care s-a desfăşurat cursul:
        Semnătura angajatului:
        Data:
        Numele instructorului:
        Semnătura instructorului:
        Data:

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice