Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAMUL din 20 decembrie 2017  statistic naţional multianual 2018-2020    Twitter Facebook
Cautare document

 PROGRAMUL din 20 decembrie 2017 statistic naţional multianual 2018-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 21 din 9 ianuarie 2018
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933 din 20 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2018.
──────────
    1. Introducere
    Programul statistic naţional multianual (PSNM) pentru perioada 2015-2017 a fost elaborat în concordanţă cu Viziunea Sistemului statistic european orizont 2020 şi cu Programul statistic european pentru perioada 2013-2017. Programul 2015-2017 a reprezentat în mod special prima etapă a Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020, ţinând seama totodată de seria de documente strategice operaţionale şi speciale apărute în context naţional.
    Programul a detaliat acţiunile necesare realizării obiectivului specific din Strategia de dezvoltare a Sistemului statistic naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020 „Dezvoltarea produselor şi serviciilor statistice“ care au avut efecte asupra structurii, completitudinii şi calităţii lucrărilor preluate în programele anuale.
    Prin activităţile desfăşurate, Institutul Naţional de Statistică (INS), în calitatea lui de coordonator al Sistemului statistic naţional (SSN), a urmărit să asigure dezvoltarea unor mecanisme şi instrumente adaptate desfăşurării activităţilor statistice în funcţie de priorităţi, să consolideze structura şi funcţionalitatea Sistemului statistic naţional şi să îmbunătăţească capacitatea sa de a răspunde nevoilor de date şi informaţii statistice ale utilizatorilor.
    În stabilirea priorităţilor programului statistic pentru perioada 2015-2017 au fost luate în calcul şi o serie de aspecte transversale care au o importanţă strategică pentru evoluţia statisticilor oficiale, precum: modul în care obiectivele strategice contribuie la integrarea europeană; cooperarea cu utilizatorii şi producătorii de date statistice; adaptabilitatea proceselor statistice la cerinţele Sistemului statistic naţional şi adecvarea instrumentelor metodologice. INS a ţinut seama şi de raportul cost-eficienţă al statisticilor produse, asigurând o concepţie coerentă şi raţională a priorităţilor statistice, în scopul utilizării optime a resurselor disponibile şi reducerii sarcinii de răspuns a respondenţilor.
    În scopul definirii obiectivelor şi măsurilor necesare implementării Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020 este necesară elaborarea celui de al doilea program multianual, care să acopere perioada rămasă, şi anume perioada 2018-2020.

    2. Evaluarea Programului statistic naţional multianual 2015-2017
    Evaluarea realizărilor obţinute în perioada 2015-2017, pe de o parte, şi a dificultăţilor, disfuncţionalităţilor şi eventualelor rămâneri în urmă, pe de altă parte, constituie elemente importante pentru definirea obiectivelor, priorităţilor şi sarcinilor efective pentru cea de a doua parte a elementelor strategice cuprinse în programul multianual pentru perioada rămasă, respectiv 2018-2020.
    Acţiunile realizate în cadrul Programului statistic naţional multianual 2015-2017 au fost astfel orientate încât să conducă la implementarea noilor regulamente europene în statistica românească, în vederea adaptării Sistemului statistic naţional la cel european, la îmbunătăţirea cadrului, a mecanismelor şi instrumentelor de cooperare în cadrul Sistemului statistic naţional, crearea de sisteme integrate de preluare, producere şi diseminare a datelor, reproiectarea sistemelor informaţionale în vederea îmbunătăţirii calităţii statisticilor produse şi asigurării surselor primare de date necesare producerii statisticilor europene, pentru ceea ce reprezintă contribuţia României la UE.
    Trebuie menţionat, ca o sinteză a realizărilor, faptul că România a reuşit, din punct de vedere statistic, să menţină ritmul desfăşurării lucrărilor şi activităţilor Programului statistic european. De menţionat este faptul că INS a identificat şi pus în practică noi căi de atragere în SSN, cu mai multă eficienţă şi intensitate, participarea altor producători de date statistice, creând astfel premisele necesare unei evoluţii pozitive în partea a doua de derulare a obiectivelor şi priorităţilor strategiei. În această abordare, în prim plan a stat de asemenea şi racordarea sistemului statistic în integralitatea lui la imperativele impuse de problematica societăţii româneşti, asigurând satisfacerea cerinţelor utilizatorilor interni şi externi. Momentul elaborării programului coincide în mod fericit cu lansarea pentru perioada următoare a programului guvernamental care include transformări semnificative şi abordări de concepte, proiecte şi obiective de factură majoră, ceea ce implică INS prin scopul şi rolul pe care îl are, adaptarea metodelor şi tehnicilor utilizate la specificitatea sub aspect politic a noilor elemente strategice.
    Este edificator să se precizeze în acest sens faptul că SSN a fost supus evaluării exerciţiului de peer review, a fost apreciat pozitiv din punctul de vedere al modului în care a reuşit să se adapteze comandamentelor SSE, regulamentelor, normelor şi standardelor europene. În urma acestui exerciţiu au fost programate acţiunile necesare realizării recomandărilor făcute de echipa de experţi cu acest prilej, primele rezultate identificate în cadrul peer review fiind deja, în marea lor majoritate, implementate. În consens cu complexitatea recomandărilor din peer review şi, în general, cu întregul ansamblu de măsuri, acţiuni, priorităţi şi procese subsumate strategiei naţionale în domeniul statistic, o serie de proiecte fie se regăsesc în continuare şi în PSNM 2018-2020, fie se referă cu precădere la acest segment al strategiei; activităţile care se continuă în actuala perioadă de programare, precum şi acele activităţi care au o perioadă mai mare de programare şi de realizare, fiind de natura obiectivelor de lungă durată, nu au putut fi implementate în totalitate în perioada anterioară, ca urmare a unor motive obiective.
    Dintre acestea am pune în evidenţă în mod special faptul că, urmare a necesităţii de evaluare aprofundată a condiţiilor specifice şi de implicare în procesul statistic a unor noi actori din zona autorităţilor publice centrale, perfecţionarea cadrului legal prin adecvarea acestuia la Regulamentul (UE) nr. 759/2015 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene a fost reţinută pentru etapa actuală a programului 2018-2020.
    De asemenea, programul urmează să se concentreze într-o măsură sporită şi cu o mai mare aplecare şi intensitate asupra problemelor rezultate din Viziunea 2020, precum şi din alte documente strategice ale UE. În mod deosebit se au în vedere strategia dezvoltării durabile până la orizontul 2030 şi activităţile de modernizare a statisticii cu elemente specifice în sfera procesului de colectare a datelor, dar şi a prelucrării şi difuzării rezultatelor statistice. În procesul colectării datelor au fost deja demarate în prima etapă acţiuni vizând soluţii specifice, însemnând utilizarea de noi metode de colectare, în afara celor tradiţionale, rezolvarea sub aspectul cadrului legal al facilităţilor şi posibilităţilor tehnice de implementare şi altele. Se menţin încă dificultăţi în clarificarea oportunităţilor şi posibilităţilor concrete sub aspect tehnic de abordare a unor soluţii preconizate în Viziunea 2020 şi, practic, în multe dintre documentele UE, respectiv desfăşurarea unor procese de colectare de date folosind soluţiile BIG Data. De altfel, fenomenele de nonrăspuns din partea unităţilor furnizoare de date primare în procesul de colectare şi al accesării surselor de date administrative rămân în continuare ca unele dintre cele mai problematice dintre aspectele cu care se confruntă SSN. În special, în ultima perioadă, au apărut dificultăţi majore legate de starea actuală a infrastructurii IT a INS, respectiv a reţelei de curenţi slabi. Prin eforturile conducerii INS, în prezent şi în perspectiva imediat următoare a etapei de programare 2018-2020, au fost identificate fondurile necesare surmontării acestei problematici, în cadrul căreia vor fi declanşate demersurile de rigoare.
    Corolarul activităţilor statistice constând în diseminarea prin căile specifice a informaţiei statistice a fost de asemenea abordat în cadrul perioadei anterioare şi s-au adoptat soluţii adecvate de multiplicare a canalelor de diseminare şi mai ales de diversificare şi concentrare pe tematica la zi a diseminării informaţiei.
    Una dintre problemele de primă prioritate ce se detaşează prin anvengură, dificultate şi complexitate încă de la începutul perioadei subsumate programului multianual rezultă din abordarea şi soluţionarea problemelor legate de realizarea celor două recensăminte, respectiv RPL şi RGA, runda 2020/2021. Această problemă este cu atât mai dificilă cu cât, dincolo de identificarea şi eliminarea problemelor ivite în runda anterioară a recensămintelor, a apărut cu acuitate necesitatea iniţierii de noi căi, mijloace şi tehnici de abordare în organizarea şi derularea recensămintelor. Se are în vedere demararea, într-o perioadă imediat următoare, a elaborării cadrului legal şi a programelor de desfăşurare a lucrărilor, convenirea soluţiilor organizatorice la nivel central prin implicarea responsabilă a autorităţilor publice cu sarcini în domeniu şi lansarea soluţiilor tehnice la nivel local pentru surmontarea unor stări de lucru cu caracter obiectiv sau subiectiv.
    Este cazul, de exemplu, a unei fluctuaţii masive a populaţiei, în care fenomenul migraţiei se cere a fi stăpânit cu mai multe soluţii în profunzime, care să garanteze posibilităţi de valorificare a rezultatelor, bazate pe capacitatea de a fi credibile şi utilizabile pentru diverse scopuri.
    Nu în ultimul rând, se cuvine a fi relevat faptul că în contextul general al marcării la sfârşitul anului 2018, respectiv 1 decembrie 2018, a unui secol de la crearea României Mari, INS s-a înscris în rândul instituţiilor, organizaţiilor şi centrelor care s-au angajat în a marca acest eveniment prin lucrări de o semnificaţie deosebită pe care să le pună la dispoziţia societăţii româneşti de astăzi şi a celei de mâine. Ne referim în special la redactarea şi editarea a două publicaţii „România - un secol de istorie - date statistice“ şi „Statistica oficială - oglinda istoriei României de-a lungul unui secol“.

    3. Obiectivele strategice ale perioadei 2018-2020
    Obiectivul strategiei pentru perioada 2015-2020 este definit astfel încât să satisfacă, într-o măsură cât mai largă, necesităţile de date şi informaţii ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, să continue îmbunătăţirea calităţii proceselor şi produselor statistice prin alinierea completă la Codul de practici al statisticilor europene şi să implementeze managementul calităţii totale în statistică, având ca document-suport „Viziunea Sistemului statistic european până la orizontul anului 2020“.
    Obiectivul general al PSNM 2018-2020 constă în asigurarea continuităţii măsurilor şi acţiunilor elaborate în prima parte a Strategiei din cadrul Programului 2015-2017, identificarea şi abordarea de proiecte noi în consens cu obiectivele strategice ale Viziunii 2020, ale summitului ONU consacrat dezvoltării durabile până la orizontul 2030 şi ale orientărilor Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, precum şi a proiectelor şi dezvoltărilor impuse de programul Guvernului României pentru perioada 2016-2020.
    Una dintre provocările majore ale programului 2018-2020 constă în demararea şi finalizarea acţiunilor în plan statistic legate de preluarea de către România, începând cu luna iunie 2019, a preşedinţiei Uniunii Europene pentru o perioadă de 6 luni. În acest sens, statistica românească este pusă în situaţia de a face faţă, pe de o parte, solicitărilor de date statistice pe care le implică obligaţiile României ca preşedinte în exerciţiu al UE şi, pe de altă parte, de pregătire şi exercitare a rolului ce îi revine în mod direct de a conduce lucrările UE în domeniul statistic în cadrul Consiliului Europei.
    Obiective specifice
    1. Consolidarea şi actualizarea cadrului legal de funcţionare a SSN în ansamblu şi al INS în special;
    2. Modernizarea şi eficientizarea SSN, adaptarea mecanismelor şi procedurilor realizate în plan naţional la cerinţele curente şi de perspectivă ale SSE;
    3. Extinderea utilizării surselor de date administrative în procesul statistic;
    4. Eficientizarea procesului de colectare, prelucrare şi diseminare a datelor statistice în concordanţă cu elementele esenţiale vizând reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date primare prin înlocuirea cu procedee moderne de valorificare a potenţialului existent în sursele de date şi registrele administrative;
    5. Îmbunătăţirea în continuare a calităţii produselor statistice;
    6. Pregătirea în concordanţă cu măsurile şi acţiunile inovatoare prevăzute în programele de lucru ale rundei 2020/2021 a RPL şi RGA;
    7. Crearea condiţiilor de dezvoltare a resurselor umane, în special în privinţa calităţii resurselor, a capabilităţii şi capacităţii acestora de a face faţă noilor provocări ale programului multianual;
    8. Atragerea în sistemul statistic, într-o filozofie cu aplicaţie practică, a resurselor existente în structurile altor producători de statistici oficiale;
    9. Crearea şi perfecţionarea de resurse informatice noi, modernizate, care să satisfacă cerinţele generale ale modernizării procesului statistic.


    4. Organizare, resurse financiare şi umane
    Programele statistice anuale şi multianuale sunt implementate prin efortul conjugat al INS şi al instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniul statisticii oficiale, în mod deosebit al altor producători de statistici oficiale.
    Pentru punerea în practică a programelor statistice anuale şi multianuale sunt necesare resurse umane, materiale şi financiare importante. Utilizarea lor eficientă trebuie să asigure funcţionarea neîntreruptă a întregului SSN şi implementarea proiectelor de dezvoltare care privesc infrastructura statistică, metodologiile statistice şi noile tehnologii informaţionale. Prin exerciţiile de programare anuală şi multianuală se are în vedere stabilirea priorităţilor informaţionale, în conjuncţie cu programele statistice ale Comunităţilor Europene şi cu cerinţele utilizatorilor interni şi externi, astfel încât alocarea resurselor necesare, deseori restrictive, să contribuie la maximizarea rezultatelor aşteptate.
    Specificitatea programului multianual, sub aspectul resurselor financiare, materiale şi umane, este puternic determinată de lucrările pregătitoare ale celor două cercetări statistice de amploare naţională, Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2021 şi Recensământul general agricol 2020. Resursele necesare celor două acţiuni se vor stabili şi vor fi puse în valoare prin programe special elaborate ce vor fi supuse analizării şi aprobării conform normelor în vigoare. De asemenea, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a Sistemului statistic naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020 şi cu necesităţile stringente apărute încă de la începutul implementării Strategiei vor fi necesare fonduri speciale pentru asigurarea suportului informatic, a infrastructurii necesare menţinerii la cote crescute a sistemului, precum şi a noilor cerinţe de modernizare a statisticii româneşti.
    Resursele umane necesare realizării activităţilor din sfera statisticii oficiale constituie una dintre cele mai sensibile probleme care, în lipsa unor măsuri proactive, poate afecta pe termen mediu şi lung dezvoltarea Sistemului statistic naţional. Lipsa resurselor umane se resimte cel mai acut în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi specifice statisticii oficiale. Problema-cheie în această privinţă este, poate, nu atât lipsa resurselor propriu-zise, cât organizarea internă în instituţiile respective, astfel încât segmentul statistic să fie relevat şi asigurat corespunzător cu cadre de înaltă calificare în măsură să răspundă cerinţelor de calitate a informaţiilor, atât pentru scopurile interne de gestionare a activităţilor, cât şi pentru Sistemul statistic naţional, în ansamblu. Crearea compartimentelor de statistică în ministere şi alte autorităţi publice trebuie să fie susţinută prin programele de recrutare, selecţie şi dezvoltare a personalului, scop în care este necesară amplificarea rolului INS de creare a competenţelor necesare.

    5. Dezvoltarea produselor şi serviciilor statistice
    Pentru îndeplinirea obiectivului strategic de satisfacere întro mai mare măsură a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor, Institutul Naţional de Statistică, alături de ceilalţi producători de statistici oficiale, are rolul de a asigura realizarea de produse şi servicii statistice pe domenii specifice a căror continuitate în producerea de rezultate este esenţială pentru alimentarea fondului naţional de date statistice şi pentru difuzarea informaţiilor şi datelor statistice programelor de diseminare.
    Operaţionalizarea şi detalierea activităţilor Programului statistic naţional multianual se realizează prin programele statistice naţionale anuale.
    În consecinţă, îndeplinirea acestui obiectiv specific presupune definirea şi punerea în aplicare a unor direcţii de acţiune pe ansamblu şi pe domenii statistice, prezentate în cele ce urmează.
    5.1. Acţiuni transversale de funcţionare, operaţionalizare la cote superioare a SSN
    a) Îmbunătăţirea şi modernizarea detaliată a sistemului statistic;
    b) Utilizarea surselor administrative;
    c) Modernizarea sistemului de colectare a informaţiilor primare;
    d) Eficientizarea sistemului de procesare informatică;
    e) Perfecţionarea şi ridicarea la cote superioare a mijloacelor şi căilor de difuzare a informaţiei statistice;
    f) Adoptarea şi implementarea standardului SIMS până la sfârşitul perioadei de programare (2020) şi crearea bazei de metadate statistice de referinţă şi metadate referitoare la calitate.

    5.2. Conturi naţionale; indicatori macroeconomici
    Obiectiv: Furnizarea unor indicatori macroeconomici şi sociali esenţiali şi a principalilor indicatori economici europeni sub forma unui set coerent de indicatori care să răspundă cerinţelor în materie de date statistice la nivel naţional şi european pentru a face faţă evoluţiei nevoilor utilizatorilor interni şi externi
    Acţiuni, termene, rezultate

┌──────────────┬──────┬────────────────┐
│Acţiunea │Termen│Rezultat │
├──────────────┼──────┼────────────────┤
│ │ │Aplicarea │
│ │ │integrală a SEC │
│ │ │2010 având în │
│Implementarea │ │vedere expirarea│
│integrală a │2020 │progresivă a │
│SEC 2010 │ │derogărilor, │
│ │ │ceea ce va duce │
│ │ │la îmbunătăţirea│
│ │ │indicatorilor │
├──────────────┼──────┼────────────────┤
│ │ │Elaborarea │
│Impactul │ │metodelor de │
│globalizării │ │calcul al │
│asupra │2020 │indicatorilor │
│indicatorilor │ │macroeconomici │
│macroeconomici│ │în contextul │
│ │ │globalizării │
└──────────────┴──────┴────────────────┘    Responsabil: Direcţia conturi naţionale

    5.3. Statistica preţurilor
    Obiectiv: Dezvoltarea şi modernizarea sistemului statistic de preţuri care să răspundă cerinţelor de calitate şi setului de indicatori stabiliţi la nivel european
    Producerea, în condiţii de calitate superioară şi la termen, a indicatorilor din domeniul preţurilor la consumator, producţiei industriale, serviciilor, locuinţelor, produselor şi inputurilor agricole, utilizând metodologii solide şi conforme cu standardele internaţionale şi furnizarea acestor indicatori factorilor de decizie şi publicului larg.
    Coordonarea la nivel naţional a activităţilor stabilite în cadrul Programului european de comparare, principalul furnizor al indicatorilor privind paritatea puterii de cumpărare şi nivelul de convergenţă a preţurilor la nivel european.
    Acţiuni, termene, rezultate

┌──────────────┬─────────┬────────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├──────────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │a) Creşterea │
│ │ │calităţii şi │
│ │ │asigurarea │
│ │ │comparabilităţii│
│ │ │indicatorilor │
│ │ │elaboraţi în │
│Implementarea │ │domeniul │
│standardelor │ │statisticii │
│şi metodelor │ │preţurilor; │
│prevăzute de │ │b) Furnizarea la│
│metodologiile │permanent│timp a │
│elaborate şi │ │indicatorilor │
│adoptate la │ │privind │
│nivel │ │statistica │
│internaţional │ │preţurilor către│
│ │ │factorii de │
│ │ │decizie interni │
│ │ │şi │
│ │ │internaţionali │
│ │ │şi publicului │
│ │ │larg │
├──────────────┼─────────┼────────────────┤
│Adoptarea │ │ │
│standardelor │ │ │
│internaţionale│ │Date şi metadate│
│privind │ │statistice │
│elaborarea │permanent│armonizate cu │
│datelor şi │ │standardele │
│metadatelor │ │internaţionale │
│statistice din│ │ │
│domeniul │ │ │
│preţurilor │ │ │
└──────────────┴─────────┴────────────────┘    Responsabil: Direcţia de statistica preţurilor

    5.4. Statistici privind populaţia, demografia şi migraţia internaţională
    Obiectiv: Consolidarea sistemului de statistici privind populaţia, mişcarea naturală şi migraţia; asigurarea colectării şi prelucrării informaţiilor preluate de la instituţiile care gestionează sursele administrative de date privind evidenţa populaţiei şi evenimentele demografice
    Acţiuni, termene, rezultate

┌───────────────────┬─────────┬───────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├───────────────────┼─────────┼───────────────┤
│Definitivarea │ │Metode şi │
│convenţiilor de │ │fluxuri de │
│colaborare care │ │lucru stabilite│
│prevăd programul │ │şi exploatare │
│concret de acţiuni │ │de date din │
│organizatorice │ │sursele │
│privind implicarea │ │administrative │
│şi delimitarea │ │iniţiate în │
│obiectivelor, │ │vederea │
│rolului şi │2018-2019│producerii │
│sarcinilor │ │statisticilor │
│instituţiilor │ │de mobilitate │
│implicate în │ │socială a │
│alimentarea cu date│ │populaţiei (din│
│din surse │ │ocupare în │
│administrative a │ │şomaj sau în │
│bazei de date │ │inactivitate, │
│statistice la nivel│ │intrările în │
│de înregistrare │ │ocupare etc.). │
│individuală StatPop│ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────────────┤
│Implementarea │ │ │
│convenţiilor de │ │ │
│colaborare care │ │Schema/ │
│permit accesul INS │ │Arhitectura │
│la înregistrările │ │bazei de date │
│individuale (pe │ │StatPop (la │
│bază de │ │nivel de │
│identificator unic)│2018 │înregistrare │
│disponibile în │ │individuală │
│sursele │ │intercorelată │
│administrative │ │prin │
│gestionate de │ │identificator │
│instituţiile │ │unic) │
│publice din │ │ │
│administraţia │ │ │
│centrală şi locală │ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────────────┤
│Pregătirea cadrului│ │ │
│legislativ, │ │Cadru │
│administrativ şi │ │legislativ, │
│organizaţional al │ │administrativ │
│recensământului │ │şi │
│populaţiei şi │ │organizaţional │
│locuinţelor din │ │(inclusiv buget│
│România pentru │ │estimat) ca │
│runda 2020/2021 │ │activităţi │
│(RPL 2021), prin: │2019 │componente │
│a) definirea │ │pentru │
│obiectivelor │ │pregătirea │
│viitorului │ │recensământului│
│recensământ şi a │ │populaţiei şi │
│rolului său în │ │locuinţelor din│
│sistemul │ │România pentru │
│statisticii │ │runda 2020/2021│
│demografice din │ │ │
│România; │ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────────────┤
│b) stabilirea │ │ │
│tipului de │ │ │
│recensământ (mixt, │ │ │
│bazat exclusiv sau │ │ │
│parţial pe surse │ │ │
│administrative │ │ │
│etc.), a metodelor │ │ │
│de colectare şi a │ │ │
│modului de │ │ │
│organizare; │ │ │
│c) definirea │ │ │
│instituţiilor cu │ │ │
│responsabilităţi în│ │ │
│pregătirea, │ │ │
│organizarea şi │ │ │
│desfăşurarea │ │ │
│recensământului; │ │ │
│d) elaborarea │ │ │
│proiectului de lege│ │ │
│privind │ │ │
│recensământul │ │ │
│populaţiei şi al │ │ │
│locuinţelor; │ │ │
│e) elaborarea │ │ │
│proiectului de │ │ │
│buget; │ │ │
│f) identificarea │ │ │
│gradului în care │ │ │
│anumite │ │ │
│„instrumente“ │ │ │
│necesare │ │ │
│recensământului │ │ │
│sunt pregătite a fi│ │ │
│utilizate în scop │ │ │
│statistic înainte │ │ │
│şi în timpul │ │ │
│colectării datelor:│ │ │
│conţinutul surselor│ │ │
│administrative, │ │ │
│existenţa │ │ │
│registrului │ │ │
│naţional al │ │ │
│clădirilor şi a │ │ │
│nomenclatorului │ │ │
│unic de străzi, │ │ │
│planurile │ │ │
│cadastrale pentru │ │ │
│mediul urban şi │ │ │
│rural etc. │ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────────────┤
│Pregătirea │ │Instrumentar │
│instrumentarului şi│ │definitivat │
│a infrastructurii │ │pentru runda │
│necesare pentru │2020 │2020/2021 de │
│desfăşurarea rundei│ │recensăminte │
│2020/2021 de │ │ale populaţiei │
│recensăminte în │ │şi locuinţelor │
│România │ │în România │
├───────────────────┼─────────┼───────────────┤
│Promovarea │ │ │
│parteneriatului cu │ │ │
│instituţiile care │ │ │
│gestionează surse │ │ │
│administrative │ │ │
│privind populaţia, │ │ │
│clădirile, │ │ │
│locuinţele, în │ │Pregătirea │
│vederea pregătirii │ │rundei 2020/ │
│accesului INS la │ │2021 de │
│informaţiile │2019-2020│recensăminte │
│necesare RPL 2021 │ │ale populaţiei │
│şi stabilirea │ │şi locuinţelor │
│responsabilităţilor│ │în România │
│acestor instituţii │ │ │
│în pregătirea şi │ │ │
│implementarea │ │ │
│viitorului │ │ │
│recensământ al │ │ │
│populaţiei şi │ │ │
│locuinţelor │ │ │
├───────────────────┼─────────┼───────────────┤
│Investigarea unor │ │a) Reducerea │
│metode de │ │gradului de │
│eficientizare a │ │încărcare a │
│preluării şi │ │personalului │
│prelucrării │2018 │din DRS/ │
│buletinelor │ │DJS-uri; │
│statistice privind │ │b) Creşterea │
│fenomenele │ │calităţii │
│demografice │ │statisticilor │
│ │ │demografice. │
└───────────────────┴─────────┴───────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de demografie şi statistică socială

    5.5. Statistica pieţei muncii
    Obiectiv: Determinarea şi diseminarea indicatorilor privind ocuparea forţei de muncă pentru a monitoriza punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020
    Acţiuni, termene, rezultate

┌──────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Organizarea şi│ │ │
│participarea │ │ │
│activă la │ │ │
│dezvoltarea │ │ │
│SSN în │ │Seturi de │
│domeniul │ │indicatori în │
│statisticii │2019 (Termenele │domeniul │
│forţei de │depind de │statisticii │
│muncă, astfel │programul de │forţei de muncă │
│încât să │lucru al │actualizaţi şi │
│corespundă │Eurostat.) │armonizaţi la │
│noilor cerinţe│ │nivel european şi│
│reglementate │ │naţional │
│la nivel │ │ │
│european şi │ │ │
│apărute pe │ │ │
│plan naţional │ │ │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Adaptarea │ │Sistem statistic │
│statisticii │ │revizuit pentru │
│sociale │ │domeniul pieţei │
│româneşti cu │ │muncii sub │
│respectarea │ │aspectul │
│obiectivelor │2019 (Termenele │instrumentarului,│
│din strategia │depind de │metodelor de │
│de modernizare│programul de │colectare şi │
│a statisticii │lucru al │metodologiilor │
│sociale la │Eurostat.) │reproiectate │
│nivel european│ │pentru │
│şi cu noile │ │cercetările │
│direcţii de │ │statistice în │
│acţiune în │ │domeniu │
│acest domeniu │ │ │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Analiza şi │ │Reducerea │
│preluarea │ │sarcinii de │
│datelor din │ │răspuns din │
│surse │ │partea agenţilor │
│administrative│ │economici pentru │
│în scopul │2020 │producerea de │
│producerii de │ │indicatori │
│indicatori din│ │statistici în │
│domeniul │ │domeniul │
│statisticii │ │statisticilor │
│pieţei muncii │ │privind salariile│
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Implementarea │ │ │
│metodelor │ │ │
│moderne de │ │Îmbunătăţirea │
│culegere a │în funcţie de │calităţii datelor│
│datelor prin │disponibilitatea│şi reducerea │
│cercetările │resurselor │timpului de │
│statistice │financiare │prelucrare şi │
│adresate │ │diseminare a │
│gospodăriilor │ │informaţiilor │
│populaţiei │ │ │
│(CAPI/CAWI) │ │ │
└──────────────┴────────────────┴─────────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de demografie şi statistică socială

    5.6. Statistica educaţiei şi a sănătăţii
    Obiectiv: Alinierea statisticilor în domeniile educaţiei şi sănătăţii la noile schimbări europene de ordin metodologic; definirea rolului şi responsabilităţilor INS şi a autorităţilor din domeniile vizate în procesul de elaborare a datelor statistice; fluidizarea fluxului de colectare a datelor privind statisticile de educaţie şi sănătate
    Acţiuni, termene, rezultate

┌───────────────┬─────────┬───────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├───────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │a) statistici │
│ │ │armonizate cu │
│ │ │reglementările │
│Cooperarea cu │ │europene bazate│
│deţinătorii de │ │pe seturi de │
│date din surse │ │date │
│administrative │ │administrative;│
│pentru │ │b) reducerea │
│creşterea │ │sarcinii de │
│calităţii │ │răspuns a │
│datelor, în │2018-2019│furnizorilor de│
│vederea │ │date; │
│integrării │ │c) eliminarea │
│acestora în │ │dublei │
│sistemul │ │colectări a │
│statistic │ │datelor (INS şi│
│naţional │ │MEN) pentru o │
│ │ │parte dintre │
│ │ │indicatorii din│
│ │ │domeniul │
│ │ │educaţiei. │
├───────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │a) calitate │
│ │ │îmbunătăţită a │
│ │ │statisticilor │
│ │ │produse în │
│Reproiectarea │ │domeniu; │
│sistemului │ │b) surse │
│informaţional │2018-2019│primare de date│
│din domeniul │ │dezvoltate/ │
│statisticii │ │create, │
│sănătăţii │ │necesare │
│ │ │producerii │
│ │ │statisticilor │
│ │ │europene în │
│ │ │domeniu. │
├───────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │Statistici de │
│ │ │calitate/cu │
│ │ │calitate │
│ │ │ameliorată │
│ │ │produse în │
│ │ │conformitate cu│
│ │ │cerinţele │
│Promovarea │ │Regulamentului │
│parteneriatului│ │(UE) nr. 359/ │
│cu deţinătorii │ │2015 al │
│de surse │ │Comisiei din 4 │
│administrative │ │martie 2015 de │
│din domeniul │ │punere în │
│sănătăţii │ │aplicare a │
│pentru │2018-2019│Regulamentului │
│îmbunătăţirea │ │(CE) nr. 1.338/│
│calităţii │ │2008 al │
│datelor │ │Parlamentului │
│Sistemului │ │European şi al │
│conturilor de │ │Consiliului în │
│sănătate în │ │ceea ce │
│România │ │priveşte │
│ │ │statisticile │
│ │ │referitoare la │
│ │ │cheltuielile şi│
│ │ │sursele de │
│ │ │finanţare în │
│ │ │domeniul │
│ │ │sănătăţii │
└───────────────┴─────────┴───────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de demografie şi statistică socială

    5.7. Statistica veniturilor şi condiţiilor de viaţă
    Obiectiv: Dezvoltarea şi adaptarea metodologiilor de calcul al unor indicatori comparabili pe plan european, adaptarea şi armonizarea regulamentelor europene la legislaţia naţională, în vederea promovării unei creşteri durabile, inteligente şi inclusive
    Acţiuni, termene, rezultate

┌──────────────┬────────────────┬───────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Îmbunătăţirea │ │a) estimaţii cu│
│calităţii │ │nivel de │
│indicatorilor │ │calitate │
│privind │ │îmbunătăţit; │
│sărăcia şi │ │b) metode de │
│incluziunea │2018-2019 │estimare mixte │
│socială prin │ │(prin combinare│
│utilizarea │ │de surse │
│informaţiilor │ │statistice cu │
│din sursele │ │surse │
│statistice şi │ │administrative)│
│administrative│ │implementate. │
├──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Implementarea │ │ │
│metodelor │ │ │
│moderne de │ │Îmbunătăţirea │
│culegere a │ │calităţii │
│datelor din │în funcţie de │datelor şi │
│gospodăriile │disponibilitatea│reducerea │
│populaţiei │resurselor │timpului de │
│CAPI/CAWI în │materiale │prelucrare şi │
│anchetele din │ │diseminare a │
│domeniul │ │informaţiilor │
│condiţiilor de│ │ │
│viaţă │ │ │
├──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Implementarea │ │Statistici │
│metodologiilor│ │comparabile la │
│armonizate la │ │nivel european │
│nivel european│ │conform │
│şi corelate cu│ │metodologiilor │
│Strategia de │2019-2020 │europene │
│modernizare a │ │revizuite în │
│statisticilor │ │cadrul │
│sociale │ │Strategiei de │
│europene şi cu│ │modernizare a │
│Strategia │ │statisticilor │
│naţională │ │sociale │
└──────────────┴────────────────┴───────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de demografie şi statistică socială

    5.8. Statistica agricolă
    Obiectiv: Furnizarea de statistici în domeniul agriculturii necesare dezvoltării şi monitorizării Politicii agricole comune şi politicilor naţionale care să reflecte obiectivele strategice şi ale programului de guvernare referitoare la eficientizarea sectorului agricol şi dezvoltarea rurală
    Acţiuni, termene, rezultate

┌───────────────┬──────┬────────────────┐
│Acţiunea │Termen│Rezultat │
├───────────────┼──────┼────────────────┤
│Îmbunătăţirea │ │ │
│calităţii │ │ │
│datelor din │ │ │
│domeniul │ │ │
│statisticii │ │Consolidarea │
│agricole, │anual │sistemului │
│astfel încât să│ │statistic │
│răspundă noilor│ │agricol │
│cerinţe ale SSE│ │ │
│şi cerinţelor │ │ │
│la nivel │ │ │
│naţional │ │ │
├───────────────┼──────┼────────────────┤
│Investigarea │ │ │
│surselor │ │Creşterea │
│administrative │ │calităţii │
│şi studierea │ │statisticilor │
│posibilităţii │anual │agricole şi │
│de utilizare a │ │reducerea │
│acestora pentru│ │sarcinii de │
│realizarea │ │răspuns │
│statisticilor │ │ │
│agricole │ │ │
├───────────────┼──────┼────────────────┤
│Abordarea │ │ │
│integrată a │ │ │
│statisticilor │ │ │
│agricole prin │ │Asigurarea │
│implementarea │ │coerenţei între │
│regulamentului │ │diferitele │
│privind │ │statistici │
│statisticile │2020 │agricole sub │
│integrate la │ │aspectul │
│nivel de │ │eficienţei │
│exploataţie │ │costurilor │
│agricolă │ │ │
│(Integrated │ │ │
│Farm Statistics│ │ │
│- IFS); │ │ │
├───────────────┼──────┼────────────────┤
│ │ │Pregătirea │
│ │ │cadrului │
│ │ │legislativ, │
│ │ │administrativ şi│
│ │ │organizaţional │
│ │ │al RGA 2020 │
│ │ │prin: │
│ │ │a) definirea │
│ │ │obiectivelor │
│ │ │viitorului │
│ │ │recensământ; │
│ │ │b) stabilirea │
│ │ │tipului de │
│ │ │recensământ, a │
│Armonizarea şi │ │metodelor de │
│implementarea │ │colectare şi a │
│reglementărilor│ │modului de │
│europene în │ │organizare; │
│vederea │2020 │c) definirea │
│realizării │ │instituţiilor cu│
│Recensământului│ │responsabilităţi│
│general agricol│ │în pregătirea, │
│RGA 2020 │ │organizarea şi │
│ │ │desfăşurarea │
│ │ │recensământului;│
│ │ │d) elaborarea │
│ │ │proiectului de │
│ │ │lege privind │
│ │ │Recensământul │
│ │ │general agricol │
│ │ │2020; │
│ │ │e) elaborarea │
│ │ │proiectului de │
│ │ │buget; │
│ │ │f) elaborarea │
│ │ │instrumentarului│
│ │ │statistic. │
└───────────────┴──────┴────────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de statistică economică

    5.9. Statistica mediului
    Obiectiv: Consolidarea calităţii conturilor de mediu; furnizarea de informaţii pentru implementarea Strategiei Europa 2020
    Acţiuni, termene, rezultate

┌──────────────┬─────────┬───────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├──────────────┼─────────┼───────────────┤
│Corelarea │ │ │
│indicatorilor │ │ │
│statistici cu │ │Îmbunătăţirea │
│privire la │ │promptitudinii,│
│implementarea │anual │inclusiv │
│aspectelor │ │dezvoltarea │
│politicii de │ │preestimărilor │
│mediu şi │ │ │
│planificării │ │ │
│economice │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────────┤
│Implementarea │ │ │
│Regulamentului│ │ │
│(UE) nr. 538/ │ │ │
│2014 al │ │ │
│Parlamentului │ │Îmbunătăţirea │
│European şi al│ │contului │
│Consiliului de│ │cheltuielilor │
│modificare a │ │de protecţie a │
│Regulamentului│2019 │mediului, │
│(UE) nr. 691/ │ │contului │
│2011 privind │ │sectorului │
│conturile │ │bunurilor şi │
│economice de │ │serviciilor de │
│mediu │ │mediu │
│europene, a │ │ │
│statisticilor │ │ │
│de mediu şi │ │ │
│forestiere │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────────┤
│Implementarea │ │ │
│culegerilor de│ │Obţinerea de │
│date în │ │indicatori │
│conformitate │ │pentru │
│cu │ │domeniile: ape │
│metodologiile │ │şi păduri, │
│Eurostat, pe │ │subvenţii de │
│bază de │2020 │mediu şi │
│voluntariat, │ │transferuri │
│pentru domenii│ │similare şi │
│suplimentare; │ │cheltuielile de│
│adaptarea │ │gestionare a │
│metodologiilor│ │mediului │
│la specificul │ │ │
│naţional │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────────┤
│Monitorizarea │ │ │
│indicatorilor │ │ │
│privind │ │Dezvoltarea de │
│implementarea │permanent│noi indicatori │
│Strategiei │ │şi actualizarea│
│naţionale de │ │celor existenţi│
│dezvoltare │ │ │
│durabilă │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────────┤
│Consolidarea │ │Date statistice│
│calităţii │ │îmbunătăţite │
│datelor pentru│2020 │din punctul de │
│conturile de │ │vedere al │
│mediu deja │ │calităţii │
│implementate │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de statistică economică

    5.10. Statistici de întreprindere; statistica structurală
    Obiectiv: Implementarea noilor concepte şi metode ale cadrului general privind statisticile de întreprindere pentru a răspunde obiectivelor politice de dezvoltare economică, de impact al globalizării economice; furnizarea de informaţii pentru implementarea politicii Europa 2020 privind creşterea economică durabilă
    Acţiuni, termene, rezultate

┌───────────────┬───────┬────────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │Dezvoltarea de │
│ │ │noi informaţii │
│ │ │statistice şi │
│Implementarea │ │îmbunătăţirea │
│cercetării │ │celor existente │
│statistice │gradual│pentru a │
│privind lanţul │până în│răspunde │
│valorii globale│anul │obiectivelor │
│şi │2020^1)│politice de │
│externalizarea │ │dezvoltare │
│internaţională │ │economică, de │
│ │ │impact al │
│ │ │globalizării │
│ │ │economice │
├───────────────┼───────┼────────────────┤
│Identificarea │ │ │
│de noi │ │ │
│indicatori │ │Indicatori │
│statistici şi │gradual│statistici care │
│metode de │până în│să măsoare │
│legături între │anul │activitatea │
│date pentru │2020^1)│întreprinderilor│
│întreprinderile│ │mici şi mijlocii│
│mici şi │ │ │
│mijlocii │ │ │
├───────────────┼───────┼────────────────┤
│Colectarea de │ │ │
│informaţii │ │Furnizarea de │
│privind │gradual│informaţii │
│utilizarea │până în│pentru │
│tehnologiei 3D │anul │implementarea │
│printing şi a │2020^1)│politicii Europa│
│serviciilor │ │2020 │
│eGuvernare │ │ │
├───────────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │a) inventar al │
│ │ │indicatorilor, │
│ │ │surselor de │
│ │ │informaţii │
│ │ │privind │
│ │ │transportul de │
│ │ │pasageri pe căi │
│ │ │navigabile │
│ │ │interioare; │
│Realizarea de │ │b) adaptarea │
│activităţi │ │instrumentelor │
│pregătitoare │ │pentru │
│pentru a putea │ │producerea de │
│răspunde │gradual│indicatori │
│viitoarelor │până în│privind │
│prevederi │anul │transportul de │
│legale, linii │2020^1)│pasageri pe căi │
│directoare şi │ │navigabile │
│metodologii │ │interioare, │
│referitoare la │ │privind │
│statistica │ │transportul │
│transportului │ │intermodal; │
│ │ │c) identificarea│
│ │ │surselor de │
│ │ │informaţii │
│ │ │pentru │
│ │ │producerea de │
│ │ │indicatori │
│ │ │privind │
│ │ │mobilitatea │
│ │ │pasagerilor. │
└───────────────┴───────┴────────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de statistică economică
──────────
    ^1) În funcţie de termenul de implementare a Regulamentului FRIBS.
──────────

    5.11. Indicatori economici pe termen scurt
    Obiectiv: Furnizarea de informaţii pentru implementarea politicilor naţionale şi politicii Europa 2020 privind creşterea economică durabilă
    Acţiuni, termene, rezultate

┌───────────────┬────────┬─────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│Dezvoltarea de │ │ │
│indicatori │ │ │
│statistici │ │ │
│pentru │ │Furnizarea de│
│monitorizarea │ │informaţii │
│obiectivelor │ │pentru │
│iniţiativelor │ │implementarea│
│„O uniune a │gradual │politicilor │
│inovaţiei“ şi │până în │naţionale şi │
│„Spaţiul │anul │politicii │
│european de │2020 │Europa 2020 │
│cercetare“, în │ │privind │
│care │ │creşterea │
│cercetătorii, │ │economică │
│cunoştinţele │ │durabilă │
│ştiinţifice şi │ │ │
│tehnologice │ │ │
│circulă liber │ │ │
│şi deschis │ │ │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│Diversificarea │ │ │
│surselor de │ │ │
│date │ │Reducerea │
│administrative │ │sarcinii de │
│şi dezvoltarea │gradual │răspuns şi │
│metodelor de │până în │asigurarea │
│consolidare a │anul │calităţii │
│datelor din │2020 │datelor │
│surse │ │statistice │
│statistice şi │ │din domeniu │
│surse │ │ │
│administrative │ │ │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │a) asigurarea│
│ │ │suportului │
│ │ │pentru │
│ │ │politicile UE│
│ │ │şi pentru │
│Dezvoltarea de │ │cele │
│statistici de │ │naţionale; │
│calitate în │ │b) furnizarea│
│domeniul │ │de informaţii│
│energiei şi │ │necesare │
│schimbărilor │ │pentru │
│climatice; │ │monitorizarea│
│dezvoltarea de │2020 │statisticii │
│indicatori în │ │energiei şi │
│domeniul │ │schimbărilor │
│energiei pentru│ │climatice; │
│a răspunde │ │c) calculul │
│priorităţii „O │ │unor │
│Uniune │ │indicatori │
│Europeană a │ │care să │
│energiei“ │ │susţină │
│ │ │Agenda 2030 │
│ │ │pentru │
│ │ │energie şi │
│ │ │schimbări │
│ │ │climatice. │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│Dezvoltarea de │ │ │
│statistici în │ │ │
│zonele-cheie │ │ │
│unde │ │ │
│întreprinderile│ │ │
│sunt „centrul │ │ │
│de interes“, │ │Elaborarea de│
│cum ar fi: │ │indicatori │
│statisticile pe│ │care să │
│termen scurt, │ │răspundă │
│cercetare, │începând│noilor │
│dezvoltare, │cu anul │cerinţe │
│inovare şi │2018 │impuse de │
│turism, cu o │ │modificările │
│atenţie │ │de │
│deosebită │ │regulamente │
│pentru │ │în domeniu │
│asigurarea │ │ │
│datelor în │ │ │
│domeniile cu │ │ │
│valoare │ │ │
│adăugată mare │ │ │
│din industrie │ │ │
│şi servicii │ │ │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │Adaptarea │
│ │ │sistemului │
│Implementarea │ │informaţional│
│cerinţelor │ │statistic al │
│noului │gradual │statisticii │
│regulament │până în │de │
│integrat al │anul │întreprindere│
│statisticii de │2020^1) │din România │
│întreprindere │ │la noile │
│FRIBS │ │cerinţe │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │regulament │
└───────────────┴────────┴─────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de statistică economică
──────────
    ^1) În funcţie de termenul de implementare a Regulamentului FRIBS.
──────────

    5.12. Statisticile comerţului internaţional cu bunuri
    Obiectiv: Asigurarea calităţii datelor statistice de comerţ internaţional cu bunuri, luând în considerare strategia Uniunii Europene de reducere, până în anul 2020, a sarcinii administrative impuse de Sistemul statistic european, în general, şi de sistemul statistic Intrastat, în particular, asupra furnizorilor de date statistice
    Acţiuni, termene, rezultate

┌──────────────────┬───────┬──────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├──────────────────┼───────┼──────────────┤
│Îmbunătăţirea │ │ │
│consistenţei │ │ │
│dintre │ │Reevaluarea │
│statisticile de │ │coeficientului│
│comerţ │2018 │de │
│internaţional cu │ │transformare │
│bunuri (intra- şi │ │CIF-FOB pentru│
│extracomunitar) şi│ │importuri │
│statisticile │ │ │
│balanţei de plăţi │ │ │
├──────────────────┼───────┼──────────────┤
│Integrarea │ │Adaptarea │
│cadrului legal al │ │cadrului legal│
│statisticilor de │ │naţional │
│comerţ exterior în│gradual│pentru │
│regulamentul │până în│statisticile │
│FRIBS, în │anul │de comerţ │
│colaborare cu │2020^1)│internaţional │
│Eurostat şi │ │cu bunuri la │
│statele membre UE │ │modificările │
│ │ │din FRIBS │
├──────────────────┼───────┼──────────────┤
│Modernizarea şi │ │ │
│armonizarea │ │Adaptarea │
│continuă a │ │cadrului legal│
│sistemului │ │naţional │
│statistic de │gradual│pentru │
│comerţ │până în│statisticile │
│extracomunitar cu │anul │de comerţ │
│bunuri, cu │2020^1)│internaţional │
│legislaţia şi │ │cu bunuri la │
│cerinţele │ │modificările │
│naţionale şi │ │Codului vamal │
│comunitare în │ │comunitar │
│domeniu │ │ │
├──────────────────┼───────┼──────────────┤
│ │ │Sistemul │
│ │ │SIMSTAT │
│ │ │implementat în│
│ │ │producţia │
│ │ │curentă de │
│ │ │date: │
│ │ │a) │
│ │ │diversificarea│
│ │ │surselor de │
│ │ │date pentru │
│ │ │cercetarea │
│Implementarea │ │statistică │
│Sistemului │ │Intrastat; │
│Statistic SIMSTAT │ │b) reducerea │
│(schimbul de │ │sarcinii de │
│microdate între │gradual│răspuns şi │
│toate statele │până în│asigurarea │
│membre UE) în │anul │calităţii │
│producţia curentă │2020^1)│datelor │
│- aspecte legate │ │statistice din│
│de colectare, │ │domeniu; │
│confidenţialitate,│ │c) │
│validare │ │reconcilierea │
│ │ │datelor │
│ │ │statistice de │
│ │ │comerţ │
│ │ │intra-UE ale │
│ │ │României cu │
│ │ │datele │
│ │ │statistice în │
│ │ │oglindă ale │
│ │ │principalilor │
│ │ │parteneri │
│ │ │comerciali. │
├──────────────────┼───────┼──────────────┤
│Dezvoltarea de noi│ │ │
│indicatori │ │Creşterea │
│statistici prin │ │eficienţei şi │
│asigurarea │ │eficacităţii │
│legăturii dintre │ │proceselor de │
│datele din │ │producţie │
│Registrul │2018 │statistică şi │
│statistic al │ │furnizarea de │
│întreprinderilor │ │statistici pe │
│şi datele │ │domenii-cheie │
│statistice de │ │legate de │
│comerţ exterior pe│ │întreprinderi │
│caracteristici de │ │ │
│întreprindere │ │ │
└──────────────────┴───────┴──────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de statistică economică
──────────
    ^1) În funcţie de termenul de implementare a Regulamentului FRIBS.
──────────

    5.13. Registrul statistic
    Obiectiv: Alinierea registrului statistic (REGIS) la cerinţele regulamentului FRIBS

┌─────────────────┬───────┬────────────┐
│Acţiunea │Termen │Rezultat │
├─────────────────┼───────┼────────────┤
│Implementarea │ │ │
│definiţiei │ │Furnizarea │
│unităţii │ │de către │
│statistice în │ │REGIS a │
│registrul │gradual│unităţilor │
│statistic prin │până în│statistice │
│punerea în │anul │în │
│practică a │2020^1)│conformitate│
│regulilor │ │cu │
│operaţionale şi a│ │regulamentul│
│metodologiei de │ │FRIBS │
│profiling │ │ │
└─────────────────┴───────┴────────────┘    Responsabil: Direcţia generală de exploatare şi gestionare a surselor de date administrative
──────────
    ^1) În funcţie de termenul de implementare a Regulamentului FRIBS.
──────────


    Abrevieri

┌───────┬──────────────────────────────┐
│CAWI │Computer Assisted Web │
│ │Interview │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CE │Comisia Europeană │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CIF │Cost, Insurance, Freight │
│ │(cost, asigurare, navlu) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CIF/FOB│Soldul balanţei comerciale │
├───────┼──────────────────────────────┤
│FOB │Free on Board (liber la bord) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Framework Regulation │
│ │Integrating Business │
│FRIBS │Statistics (Regulamentul-cadru│
│ │de integrare a statisticilor │
│ │de întreprindere) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│IFS │Integrated Farm Statistics │
├───────┼──────────────────────────────┤
│INS │Institutul Naţional de │
│ │Statistică │
├───────┼──────────────────────────────┤
│DJS │Direcţii judeţene de │
│ │statistică │
├───────┼──────────────────────────────┤
│PSNM │Programul statistic naţional │
│ │multianual │
├───────┼──────────────────────────────┤
│RGA │Recensământul general agricol │
├───────┼──────────────────────────────┤
│RPL │Recensământul populaţiei şi │
│ │locuinţelor │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SDSSN │Strategia de dezvoltare a │
│ │Sistemului statistic naţional │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SEC │Sistemul european de conturi │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SIMS │Single Market Statistics │
│ │(Statistica pieţei unice) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SSE │Sistem statistic european │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SSN │Sistem statistic naţional │
├───────┼──────────────────────────────┤
│UE │Uniunea Europeană │
├───────┼──────────────────────────────┤
│MEN │Ministerul Educaţiei Naţionale│
├───────┼──────────────────────────────┤
│SIMSTAT│Schimb de date în toate │
│ │statele membre UE │
├───────┼──────────────────────────────┤
│REGIS │Registru statistic │
└───────┴──────────────────────────────┘    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice