Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM din 22 februarie 2018  de pregătire profesională continuă aferent anului 2018    Twitter Facebook
Cautare document

 PROGRAM din 22 februarie 2018 de pregătire profesională continuă aferent anului 2018

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 182 din 27 februarie 2018
──────────
    Aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 22 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182 din 27 februarie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.
    2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali inactivi şi consultanţi fiscali asistenţi.
    3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.
    4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se va desfăşura, în principal, sub formă de:
    - cursuri de pregătire profesională la sală (teorie şi aplicaţii pe studii de caz);
    – cursuri online.
    Programul va fi completat prin organizarea de forumuri, conferinţe, seminare şi workshopuri pe teme de fiscalitate internă şi internaţională.

    5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 prevede pentru consultanţii fiscali activi şi pentru consultanţii fiscali asistenţi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.
    6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
    7. În situaţia în care consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.
    8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la forumuri, conferinţe, seminare şi workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanţilor Fiscali, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2018.
    9. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2018.
    10. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2018.
    11. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2018.
    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sălile de curs, aferent anului 2018
    1. Programul de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs aferent anului 2018, este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.
    2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.
    3. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 sub formă de cursuri la sală este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.
    4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.
    5. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
    6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanţilor înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.
    7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 în oricare din centrele zonale programate.
    8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezenţă.
    9. Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.
    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă sub formă de cursuri online, aferent anului 2018
    Tematica cursurilor de pregătire profesională în sistem online va fi stabilită pe parcursul desfăşurării Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, în funcţie de necesităţile şi cerinţele intervenite.
    ANEXA 1

    la program
    PROGRAMUL
    de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs*), aferent anului 2018

┌───────────┬──────────────┬─────────┬───┐
│Specificare│Tema │Forma de │Nr.│
│ │ │pregătire│ore│
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul I │Taxa pe │Seminar │ │
│(MI) │valoarea │(aspecte │3 │
│ │adăugată │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul II │Accizele şi │Seminar │ │
│(MII) │alte taxe │(aspecte │2 │
│ │speciale │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul III │Impozitul pe │Seminar │ │
│(MIII) │venit │(aspecte │2 │
│ │ │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul IV │Contribuţii │Seminar │ │
│(MIV) │sociale │(aspecte │2 │
│ │obligatorii │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul V │Procedura │Seminar │ │
│(MV) │fiscală │(aspecte │3 │
│ │ │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul VI │Drept societar│Seminar │ │
│(MVI) │şi contracte │(aspecte │3 │
│ │comerciale │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul VII │Taxa pe │Seminar │ │
│(MVII) │valoarea │(aspecte │3 │
│ │adăugată │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul VIII │Impozitul pe │Seminar │ │
│(MVIII) │profit │(aspecte │3 │
│ │ │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul IX │Impozitul pe │Seminar │ │
│(MIX) │veniturile │(aspecte │2 │
│ │nerezidenţilor│practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul X │Impozitele şi │Seminar │ │
│(MX) │taxele locale │(aspecte │2 │
│ │ │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul XI │Reglementări │Seminar │ │
│(MXI) │contabile │(aspecte │3 │
│ │ │practice)│ │
├───────────┼──────────────┼─────────┼───┤
│Modul XII │Preţuri de │Seminar │ │
│(MXII) │transfer/Taxe │(aspecte │2 │
│ │vamale │practice)│ │
└───────────┴──────────────┴─────────┴───┘


──────────
    *) Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.
──────────

    ANEXA 2

    la program
    CALENDARUL
    acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2018 - seminar în săli de curs

┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│Centrul de │Module de │Perioada de│
│pregătire │pregătire │desfăşurare│
│ │profesională │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │MI, MII, MIII,│8-10 iunie │
│ │MIV, MV, MVI │ │
│ ├──────────────┼───────────┤
│ │MVII, MVIII, │16-18 │
│ │MIX, MX, MXI, │martie │
│ │MXII │ │
│Bucureşti ├──────────────┼───────────┤
│ │MI, MII, MIII,│14-16 │
│ │MIV, MV, MVI │septembrie │
│ ├──────────────┼───────────┤
│ │MVII, MVIII, │19-21 │
│ │MIX, MX, MXI, │octombrie │
│ │MXII │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │MVII, MVIII, │5-7 │
│Braşov │MIX, MX, MXI, │octombrie │
│ │MXII │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │MVII, MVIII, │ │
│Cluj-Napoca│MIX, MX, MXI, │18-20 mai │
│ │MXII │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Constanţa │MI, MII, MIII,│15-17 iunie│
│ │MIV, MV, MVI │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │MVII, MVIII, │13-15 │
│Craiova │MIX, MX, MXI, │aprilie │
│ │MXII │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Iaşi │MI, MII, MIII,│11-13 mai │
│ │MIV, MV, MVI │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Timişoara │MI, MII, MIII,│28-30 │
│ │MIV, MV, MVI │septembrie │
└───────────┴──────────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice