Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM din 20 decembrie 2017  de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii    Twitter Facebook
Cautare document

 PROGRAM din 20 decembrie 2017 de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 237 din 19 martie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 290 din 19 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2379 din 19 martie 2018.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone, denumite în continuare „părţi“,
    urmărind consolidarea bunelor relaţii, precum şi dezvoltarea în continuare a colaborării între cele două state în ceea ce priveşte ştiinţa, învăţământul şi cultura, în conformitate cu articolul 24 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994,
    au convenit următorul Program de colaborare în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii:
    CAP. I
    Ştiinţă şi învăţământ superior
    ART. 1
    1. Academia Română şi Academia de Ştiinţe din Polonia continuă colaborarea directă, pe baza înţelegerilor şi protocoalelor încheiate.
    2. Forma principală de colaborare constă în: lucrări comune de cercetare, iniţiate de către unităţile ştiinţifice, organizarea de conferinţe pe teme de cercetare, bilaterale sau multilaterale.

    ART. 2
    1. Părţile sprijină colaborarea directă dintre instituţiile de învăţământ superior din România şi Republica Polonă în ceea ce priveşte:
    1) iniţierea unor proiecte de cercetare ştiinţifică comune;
    2) schimburi de studenţi, doctoranzi şi profesori universitari;
    3) invitarea profesorilor de a susţine cursuri;
    4) organizarea de conferinţe ştiinţifice, simpozioane şi seminare;
    5) schimbul de informaţii şi publicaţii ştiinţifice.

    2. Detaliile privind colaborarea la acest nivel vor fi stabilite între instituţiile de învăţământ superior interesate.

    ART. 3
    Părţile realizează schimbul de studenţi şi doctoranzi, pentru studii ori alte forme de perfecţionare, în limita anuală de 20 (douăzeci) de luni-bursă, pentru fiecare dintre părţi.

    ART. 4
    Părţile realizează schimbul de cadre didactice universitare, pentru stagii de cercetare, pe perioade de cel puţin o lună, în limita anuală de 10 (zece) luni-bursă, pentru fiecare dintre părţi.

    ART. 5
    Părţile primesc în fiecare an, pe bază de reciprocitate, studenţi la filologie română şi filologie poloneză, precum şi cadre didactice universitare - specialişti în domeniul limbii şi literaturii române şi polone - la cursuri de vară de limbă, literatură şi civilizaţie română şi de limbă şi cultură polonă, în număr de 10 (zece) persoane pentru fiecare dintre părţi.

    ART. 6
    1. Părţile sprijină dezvoltarea nivelului de învăţare a limbii române, în instituţiile publice de învăţământ superior din Republica Polonă, respectiv a limbii polone în instituţiile de învăţământ superior din România.
    2. În acest scop, părţile vor continua angajarea de cadre didactice universitare, specialişti în:
    1) limba şi literatura română, la:
    a) Universitatea Jagiellonă din Cracovia;
    b) Universitatea „Adam Mickiewicz“ din Poznań;
    c) Universitatea din Varşovia;

    2) limba şi literatura polonă, la:
    a) Universitatea din Bucureşti;
    b) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi;
    c) Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca.


    3. Instituţia de învăţământ superior primitoare depune cererile de transfer ale cadrelor universitare din celălalt stat prin intermediul ministerului de resort.
    4. Partea trimiţătoare transmite cererile cadrelor didactice universitare până la data de 30 aprilie a fiecărui an.
    5. Părţile transmit, reciproc, până la data de 30 iunie a fiecărui an, decizia cu privire la primirea noilor cadre universitare, precum şi la prelungirea activităţii celor deja angajate.
    6. Părţile asigură cadrelor didactice universitare, specialişti în limba şi literatura română, respectiv limba şi literatura polonă, după posibilităţi, mijloace didactice ajutătoare, manuale şi literatura de specialitate necesară.

    ART. 7
    1. Părţile sprijină dezvoltarea cooperării directe în domeniul ştiinţei şi tehnicii între instituţii de învăţământ superior şi facultăţile lor, instituţii, organizaţii şi alte unităţi ştiinţifice, în baza avantajului reciproc, conform legislaţiei lor interne.
    2. Cooperarea include următoarele forme:
    1) proiecte comune de cercetare şi dezvoltare în domenii de interes reciproc;
    2) schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti, personal tehnic şi alţi experţi implicaţi în realizarea proiectelor comune de cercetare şi dezvoltare;
    3) schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnice;
    4) participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare, cursuri, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice;
    5) folosirea în comun a echipamentului ştiinţific, precum şi a facilităţilor pentru cercetare şi dezvoltare;
    6) alte forme de cooperare ştiinţifică şi tehnică convenite de comun acord.

    3. Entităţile ştiinţifice româneşti şi poloneze de resort vor conveni formele şi domeniile de colaborare, condiţiile financiare, precum şi aspectele legate de drepturile de proprietate intelectuală cu respectarea prevederilor art. 21.

    ART. 8
    1. Părţile sprijină cooperarea directă a instituţiilor de învăţământ superior artistic.
    2. Condiţiile cooperării vor fi stabilite, de fiecare dată, de către instituţiile de învăţământ superior artistic interesate.

    CAP. II
    Educaţia
    ART. 9
    1. Părţile depun eforturi în scopul de a crea pentru cetăţenii români de origine poloneză, care trăiesc în România, precum şi pentru cetăţenii polonezi de origine română, care trăiesc în Republica Polonă, condiţii favorabile păstrării, exprimării şi dezvoltării identităţii lor naţionale, culturale, lingvistice şi religioase, precum şi de a asigura, în limita posibilităţilor, condiţii de a învăţa limba maternă, precum şi istoria, geografia şi cultura României în Republica Polonă şi a Republicii Polone în România.
    2. În acest scop, părţile asigură pregătirea adecvată şi perfecţionarea cadrelor didactice care predau în instituţiile de învăţământ ale celuilalt stat în care se învaţă limba română şi limba polonă, ca limbă maternă, precum şi istoria şi geografia României în Republica Polonă şi a Republicii Polone în România.
    3. De asemenea, părţile sprijină angajarea cadrelor didactice din celălalt stat în vederea realizării prevederilor din alineatul 1.

    ART. 10
    1. Părţile sprijină cooperarea directă a şcolilor din ambele state, precum şi schimbul de elevi, în regim de reciprocitate.
    2. Condiţiile acestei cooperări vor fi stabilite, de fiecare dată, de către şcolile interesate.

    CAP. III
    Cultura, arta, protejarea şi conservarea patrimoniului naţional
    ART. 11
    1. Părţile sprijină activitatea şi funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului Polonez din Bucureşti.
    2. Părţile convin ca activitatea şi funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului Polonez din Bucureşti să se desfăşoare conform prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului Polonez din Bucureşti, semnat la Varşovia la 5 martie 2009.

    ART. 12
    1. În scopul cunoaşterii aprofundate şi al promovării reciproce a culturii şi artei României în Republica Polonă şi Republicii Polone în România, părţile sprijină:
    1) stabilirea şi dezvoltarea contactelor între instituţiile de cultură, precum şi între uniunile şi asociaţiile de creaţie;
    2) schimburi de experţi, scriitori şi creatori;
    3) schimburi de specialişti în domeniul educaţiei artelor;
    4) traducerile operelor din domeniul literaturii, culturii şi artei.

    2. Partea română susţine accesul publicului străin la literatura română şi sprijină prezenţa autorilor români pe piaţa internaţională de carte.

    ART. 13
    Părţile sprijină participarea reciprocă la târgurile de carte, care au loc în România şi în Republica Polonă, conform regulamentelor de participare ale acestor manifestări.

    ART. 14
    Părţile sprijină cooperarea între edituri, în scopul promovării literaturii celuilalt stat.

    ART. 15
    1. Părţile sprijină cooperarea directă între bibliotecile din cele două state, mai ales în domeniul schimbului de experţi, informaţii şi materiale.
    2. Condiţiile acestor schimburi vor fi stabilite, de fiecare dată, de către instituţiile interesate.

    ART. 16
    1. Părţile sprijină colaborarea directă între muzeele şi galeriile de artă, precum şi între alte organizaţii care activează în domeniul artelor plastice.
    2. Cooperarea se referă, în primul rând, la schimbul de expoziţii, participarea reciprocă a unor artişti, critici de artă şi muzeografi la astfel de expoziţii, precum şi la tabere de creaţie şi simpozioane.

    ART. 17
    Părţile se informează reciproc asupra manifestărilor cu caracter internaţional din domeniul filmului, teatrului, muzicii, dansului clasic şi contemporan, folclorului, artelor plastice şi sprijină participarea la aceste manifestări, promovând astfel relaţiile directe între instituţiile de specialitate, ansamblurile şi formaţiile profesioniste şi de amatori.

    ART. 18
    1. Părţile sprijină colaborarea dintre instituţiile din domeniul protejării şi conservării patrimoniului naţional din cele două state.
    2. În acest scop, părţile sprijină schimburile de specialişti, informaţii, materiale şi documentaţie.

    ART. 19
    1. Părţile sprijină schimbul de informaţii privind cadrul normativ şi practica protejării patrimoniului şi bunurilor culturale, în special în ceea ce priveşte combaterea exportului ilicit de opere de artă.
    2. Părţile colaborează în scopul prevenirii şi combaterii exportului, importului şi transferului ilicit al bunurilor culturale care reprezintă patrimoniu cultural naţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare din fiecare stat, precum şi cu acordurile internaţionale la care ambele state sunt parte.

    ART. 20
    Părţile acţionează în direcţia identificării, înregistrării şi inventarierii ştiinţifice a bunurilor culturale româneşti aflate pe teritoriul Republicii Polone şi a bunurilor culturale poloneze aflate pe teritoriul României.

    ART. 21
    Părţile asigură protejarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în conformitate cu legislaţia internă şi cu acordurile internaţionale la care sunt parte.

    ART. 22
    1. Părţile sprijină cooperarea între instituţiile, organizaţiile şi producătorii în domeniul cinematografic, din cele două state, în special în domeniul producţiei de filme şi al prestării de servicii cinematografice, precum şi participarea la festivalurile internaţionale de film organizate în statele lor, în conformitate cu regulamentele festivalurilor respective.
    2. Părţile sprijină, de asemenea, cooperarea directă dintre asociaţiile cinematografice române şi poloneze, arhivele naţionale de filme şi alte instituţii şi organizaţii care activează în domeniul cinematografiei.

    ART. 23
    Părţile sprijină schimbul de creatori populari şi formaţii folclorice, precum şi participarea acestora la manifestările şi festivalurile internaţionale de folclor, organizate în celălalt stat.

    CAP. IV
    Arhive
    ART. 24
    1. Părţile sprijină cooperarea în domeniul arhivisticii.
    2. Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Polonă promovează dezvoltarea colaborării directe conform prevederilor Acordului de colaborare dintre Direcţia generală a arhivelor statului din România şi Direcţia generală a arhivelor statului din Republica Polonă, semnat la Varşovia la 19 octombrie 1995.

    CAP. V
    Sport şi tineret
    ART. 25
    1. Părţile sprijină cooperarea în domeniul sportului şi educaţiei fizice, în special în următoarele domenii:
    1) participarea la competiţii sau antrenamente, în cadrul schimburilor de delegaţii sportive;
    2) schimburi de experienţă între antrenori şi arbitri, precum şi participarea acestora la manifestările sportive organizate de către părţi.

    2. Condiţiile de colaborare vor fi stabilite, de fiecare dată, de către entităţile implicate.

    ART. 26
    Părţile sprijină schimbul de tineri şi colaborarea dintre organizaţiile şi asociaţiile de tineret, precum şi contactele şi colaborarea dintre instituţiile care se ocupă de soluţionarea problemelor tineretului.

    CAP. VI
    Mass-media
    ART. 27
    1. Părţile sprijină colaborarea dintre Societatea Română de Televiziune şi Televiziunea Polonă S.A., desfăşurată în baza Acordului bilateral privind colaborarea în domeniul televiziunii, semnat la Bucureşti la 14 iunie 2000.
    2. Societatea Română de Televiziune şi Televiziunea Polonă S.A. vor negocia şi vor semna un acord nou de colaborare, în conformitate cu noile reglementări şi cerinţe din domeniul producţiei de televiziune.

    ART. 28
    Părţile sprijină colaborarea în domeniul radiodifuziunii între Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) - Radio România Internaţional şi Radioul Polonez S.A. Prevederile detaliate în acest domeniu vor fi stabilite între instituţiile interesate.

    ART. 29
    1. Părţile sprijină colaborarea dintre Agenţia Română de Presă AGERPRES şi Agenţia Poloneză de Presă PAP în domeniul schimbului de informaţii şi al contactelor directe dintre jurnalişti, precum şi schimbul de experienţă la nivelul specialiştilor din domeniile tehnic, marketing şi altele.
    2. Părţile vor sprijini semnarea unui nou acord între Agenţia Română de Presă AGERPRES şi Agenţia Poloneză de Presă PAP.

    ART. 30
    Părţile sprijină colaborarea dintre asociaţiile de jurnalişti din cele două state.

    CAP. VII
    Alte domenii
    ART. 31
    1. Părţile sprijină colaborarea dintre asociaţiile de arhitecţi din România şi Asociaţia de Arhitecţi din Republica Polonă, în baza unor înţelegeri directe.
    2. Părţile facilitează activităţile Asociaţiilor, în cadrul Forumului Consiliului Arhitecţilor din Europa Centrală şi de Est (ACCEE).

    ART. 32
    Părţile sprijină colaborarea în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), în domeniul ştiinţei, educaţiei şi culturii, precum şi la nivel bilateral, în colaborarea directă dintre comisiile naţionale UNESCO.

    ART. 33
    Părţile sprijină colaborarea în cadrul programelor pentru educaţie şi cultură, realizate de către Consiliul Europei şi Uniunea Europeană.

    CAP. VIII
    Prevederi organizatorice şi financiare
    SECŢIUNEA 1
    Schimbul de persoane
    ART. 34
    1. Partea trimiţătoare suportă cheltuielile de transport internaţional dus-întors până la şi din capitala statului părţii primitoare pentru persoanele din orice domeniu de activitate prevăzut în prezentul program, inclusiv membrii formaţiilor artistice, precum şi cele legate de transportul internaţional dus-întors al decorurilor, recuzitei şi instrumentelor muzicale ale ansamblurilor artistice, cu excepţia alineatului 2.
    2. Condiţiile de organizare şi finanţare cu privire la schimburile de studenţi, doctoranzi şi profesori universitari, menţionate la art. 3, 4, 5 şi 6, sunt definite în art. 36, 37 şi 38.

    ART. 35
    1. Partea primitoare asigură cazare, masă sau diurnă şi acoperă cheltuielile de transport intern pentru persoanele primite pentru o perioadă de până la o lună, în conformitate cu legislaţia internă.
    2. Partea primitoare suportă, de asemenea, cheltuielile de organizare a spectacolelor, inclusiv pe cele legate de scoaterea din vamă a materialelor necesare organizării acestora. Părţii primitoare îi revin cheltuielile aferente transportului intern, închirierii sălii, scenei şi echipamentelor necesare, precum şi costurile promovării evenimentului.

    ART. 36
    1. Referitor la persoanele menţionate la articolul 3 şi la articolul 4 ale prezentului program, partea primitoare asigură:
    1) învăţământ gratuit şi efectuarea programului de stagiu în instituţiile de învăţământ superior de stat;
    2) posibilitatea cazării cu plată în căminele studenţeşti şi universitare, în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii statului părţii primitoare;
    3) accesul cu plată, în limita posibilităţilor, la cantinele instituţiilor de învăţământ superior.

    2. Partea trimiţătoare asigură:
    1) Partea română asigură bursă de studiu şi cheltuieli de transport internaţional în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita fondurilor disponibile.
    2) Partea polonă va asigura bursă de întreţinere şi se va asigura că persoana delegată va avea resurse pentru acoperirea costurilor de transport.

    3. Referitor la persoanele menţionate la articolul 3 al prezentului program, părţile îşi transmit reciproc, până la data de 1 iulie a fiecărui an, lista cu numele studenţilor şi doctoranzilor, domeniile de studiu alese, precum şi documentele necesare.
    4. Referitor la persoanele menţionate la articolul 4 al prezentului program, părţile îşi transmit reciproc, până la data de 31 martie a fiecărui an, planul stagiului de cercetare al fiecărui candidat.

    ART. 37
    1. Referitor la persoanele menţionate la articolul 5 al prezentului program, partea primitoare asigură:
    1) învăţământ gratuit;
    2) cazare şi masă gratuite sau bursă pentru acoperirea acestor costuri, în conformitate cu legislaţia internă;
    3) suportarea cheltuielilor legate de călătorie, pe teritoriul statului părţii primitoare, ce decurg din programul cursurilor.
    2. Partea trimiţătoare asigură:
    1) Partea română asigură cheltuieli de transport internaţional în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita fondurilor disponibile.
    2) Partea polonă se asigură că persoana delegată dispune de toate resursele pentru a suporta cheltuielile de transport.
    3) Părţile transmit documentele necesare ale candidaţilor pe cale diplomatică, până la data de 15 aprilie a fiecărui an.

    ART. 38
    1. Referitor la persoanele menţionate la articolul 6 din prezentul program, instituţiile de învăţământ superior, care angajează cadre universitare, specialişti în domeniul limbii şi literaturii române, respectiv polone, asigură cazarea individuală corespunzătoare, gratuită, fără a include cheltuielile de utilizare a telefonului, radioului şi televizorului, care sunt suportate de către angajat. Partea trimiţătoare suportă cheltuielile de transport, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare.
    2. Referitor la persoanele menţionate la articolul 9 alineatele 2 şi 3 din prezentul program, angajate în şcolile şi instituţiile de învăţământ din statul părţii primitoare, serviciile prevăzute la alineatul (1) vor fi asigurate în limita posibilităţilor.
    3. În cazurile menţionate la alineatele 1 şi 2, instituţia angajatoare plăteşte un salariu lunar, timp de 12 (douăsprezece) luni pe an, conform normelor interne şi, dacă aceste norme permit, salariul pe perioada vacanţei de vară, anticipat pentru 2 (două) luni.

    ART. 39
    Pentru persoanele menţionate la articolele 10 şi 26 ale prezentului program, condiţiile schimbului vor fi convenite, de fiecare dată, de entităţile care organizează schimbul.

    ART. 40
    Părţile se asigură că persoanele care participă la schimb în baza prezentului program posedă cardul european de asigurări sociale de sănătate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Schimbul de expoziţii
    ART. 41
    Condiţiile cu privire la organizarea şi finanţarea expoziţiilor vor fi stabilite în detaliu între instituţiile de resort şi vor fi menţionate în acordurile separate pe care aceste instituţii le vor semna.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Schimbul de ansambluri artistice
    ART. 42
    Partea primitoare suportă cheltuielile de transport care rezultă din programul convenit al spectacolelor pe teritoriul statului său, precum şi cheltuielile de sejur pentru membrii ansamblurilor artistice, conform prevederilor articolelor 34 şi 35 din prezentul program. Aceste prevederi nu se aplică în cazul turneelor realizate pe baze comerciale.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Schimbul de materiale
    ART. 43
    Partea trimiţătoare suportă cheltuielile legate de pregătirea şi expedierea materialelor, care reprezintă obiectul schimbului în cadrul prezentului program - partituri, texte ale pieselor de teatru, manuale şcolare, publicaţii de specialitate, materiale fonografice, fotografii, casete video, CD, DVD, microfilme şi altele.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Alte prevederi
    ART. 44
    Cheltuielile legate de organizarea altor schimburi decât cele prevăzute în articolele 41, 42 şi 43, dar care iau în considerare deciziile cuprinse în prezentul program, vor fi suportate potrivit unor înţelegeri separate între instituţiile de resort din cele două state.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 45
    Prezentul program nu exclude posibilitatea realizării altor acţiuni, organizate inclusiv la propunerea şi cu suportarea cheltuielilor de către Partea trimiţătoare.

    ART. 46
    1. Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi va rămâne în vigoare pe o perioadă de 5 ani.
    2. Prezentul program poate fi amendat, prin acordul scris al părţilor. Amendamentele intră în vigoare urmând aceeaşi procedură ca Programul.
    3. Fiecare parte poate denunţa prezentul program printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi. Programul îşi încetează valabilitatea după trei luni de la data primirii notei de denunţare.

    Semnat la Varşovia la 20 decembrie 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi polonă, ambele texte fiind egal autentice.


                    Pentru Guvernul României,
                    Alexandru Victor Micula,
                    secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale
                    din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
                    Pentru Guvernul Republicii Polone,
                    Jan Dziedziczak,
                    secretar de stat pentru afaceri parlamentare,
                    comunitatea poloneză din străinătate
                    şi diplomaţie publică din Ministerul Afacerilor Externe


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice