Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURI din 28 aprilie 2022  privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURI din 28 aprilie 2022 privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 441 din 5 mai 2022
──────────
    Conţinute de REGULAMENTUL nr. 10 din 28 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 5 mai 2022.
──────────
    ART. 1
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, denumită în continuare Legea nr. 88/2021, Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fondul, publică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a actului de constatare a situaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 88/2021 în care se află participantul la Fond şi de numire a entităţii responsabile cu administrarea cererilor de plăţi compensatorii, respectiv de la data primirii din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească sau a oricăreia dintre părţile interesate a hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă emise de instanţa de judecată competentă, în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 88/2021, pe pagina web proprie, într-un ziar local de la sediile teritoriale ale societăţii de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.)/instituţiei de credit/societăţii de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/administratorului de fonduri de investiţii alternative (AFIA) aflat(e) în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiene de difuzare naţională informaţii privind: incapacitatea respectivei persoane juridice de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare, detalii privind documentaţia necesară, precum şi data după care are loc începerea plăţii compensaţiilor către investitori, în condiţiile Legii nr. 88/2021.
    (2) Perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare este stabilită în condiţiile art. 8 din Legea nr. 88/2021.
    (3) Fondul comunică, la cererea investitorilor, pentru documentare, informaţii despre documentele, condiţiile şi formalităţile pentru compensare.
    (4) În cazul în care informaţiile menţionate la alin. (1) nu sunt disponibile Fondului în termenul stipulat, Fondul efectuează publicitatea acestora pe măsura disponibilităţii.
    (5) Organul competent va afişa informaţiile publicate de Fond potrivit alin. (1) şi (4), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la Fond, la toate sediile persoanei juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 88/2021.
    (6) Organul competent va comunica Fondului datele sale de contact, pe baza formularului disponibilizat de Fond.

    ART. 2
    (1) Investitorii depun cererile de compensare la organul competent în perioada stabilită de acesta împreună cu Fondul şi comunicată de către acesta din urmă, în condiţiile art. 1 alin. (1) şi (2). În cazul menţionat la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 88/2021, organul competent şi Fondul iau în considerare numai cererile de compensare ale investitorilor care au depus declaraţii de creanţă, dacă acestea au fost înregistrate în tabelul definitiv al creanţelor.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este stabilit individual, pentru fiecare S.S.I.F./instituţie de credit/S.A.I./AFIA care administrează portofolii individuale de investiţii aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 în parte, în funcţie de complexitatea şi circumstanţele tehnice şi legale cunoscute.
    (3) Cererea de compensare este formulată în scris pe formularul disponibilizat organului competent de către Fond şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) pentru persoanele fizice:
    (i) numele, prenumele şi iniţiala tatălui;
    (ii) domiciliul sau adresa aleasă pentru corespondenţă;
    (iii) seria şi numărul B.I./C.I.;
    (iv) codul numeric personal;
    (v) numărul contului bancar;
    (vi) valoarea compensaţiei solicitate;

    b) pentru persoanele juridice şi entităţile fără personalitate juridică:
    (i) denumirea;
    (ii) adresa sediului social sau adresa aleasă pentru corespondenţă;
    (iii) numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
    (iv) codul unic de înregistrare;
    (v) reprezentanţii legali;
    (vi) numărul contului bancar unde se doreşte efectuarea plăţii compensaţiei;
    (vii) valoarea compensaţiei solicitate.


    (4) Cererea de compensare este însoţită de următoarele documente justificative:
    a) pentru persoanele fizice:
    (i) copia actului de identitate al persoanei care înaintează cererea;
    (ii) documentele menţionate la art. 9, în cazul în care plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul;
    (iii) documente privind investiţia comună, dacă este cazul;
    (iv) extras de cont pentru confirmarea contului completat în cererea de compensare;
    (v) contractul de prestare de servicii şi activităţi de investiţii, inclusiv anexele la contract şi actele adiţionale; în cazul în care contractul în cauză a fost pierdut, distrus sau deteriorat acesta poate fi înlocuit cu alte documente care atestă relaţia dintre persoana respectivă şi participant. În cazul unui investitor ale cărui instrumente financiare au fost transferate de un participant al Fondului, participant la sistemul de decontare al depozitarului central, fără acordul acestuia, contractul poate fi înlocuit de documentele care atestă sesizarea organelor competente cu privire la respectivul transfer şi de documentul eliberat de către depozitarul central la cererea investitorului care solicită compensarea din care rezultă istoricul transferurilor deţinerilor respectivului investitor din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global al participantului la Fond, participant la sistemul de decontare al depozitarului central;
    (vi) orice document justificativ privind fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare invocate, emis de participantul insolvent, depozitarul central şi/sau alte instituţii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);
    (vii) alte documente probatoare ale creanţei în cazul existenţei în portofoliu a instrumentelor financiare pe pieţele externe;

    b) pentru persoanele juridice:
    (i) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de compensare;
    (ii) certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului ori certificatul emis de către Registrul asociaţiilor/fundaţiilor sau orice act de înregistrare la autorităţile abilitate, după caz, din care să reiasă datele de identificare a persoanei juridice (denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, persoanele împuternicite să reprezinte legal persoana juridică, eventualele divizări, fuziunile, stările de dizolvare sau de lichidare judiciară, de faliment etc.);
    (iii) actul de numire a noului reprezentant al societăţii, în cazul în care acesta este administratorul judiciar sau lichidatorul, în copie legalizată;
    (iv) extras de cont pentru confirmarea contului completat în cererea de compensare;
    (v) copie a actului de identitate al persoanei care înaintează cererea (administratorul numit prin actele constitutive înregistrate la oficiul registrului comerţului sau un împuternicit al societăţii);
    (vi) contractul de prestare de servicii şi activităţi de investiţii, inclusiv anexele la contract şi actele adiţionale. În cazul persoanelor juridice ale căror instrumente financiare au fost transferate de un membru al Fondului, participant la sistemul de decontare al depozitarului central, fără acordul investitorului, sunt aplicabile prevederile lit. a) pct. (v) teza a doua;
    (vii) orice document justificativ privind fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare invocate, emis de participantul insolvent, depozitarul central şi/sau alte instituţii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);
    (viii) alte documente probatoare ale drepturilor investitorilor în cazul existenţei în portofoliu de instrumente financiare pe pieţele externe;

    c) pentru entităţile fără personalitate juridică: documentele de constituire specifice acestor entităţi (acte de constituire, autorizaţie de funcţionare, codul unic de înregistrare etc.) în copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate, precum şi documentele menţionate la lit. b) pct. (iv)-(viii).

    (5) În cazul în care, până la data începerii plăţii compensaţiilor, informaţiile cuprinse în cererea de compensare se modifică, investitorul este obligat să comunice Fondului aceste modificări. Fondul nu poate fi făcut răspunzător de necomunicarea sau comunicarea defectuoasă a informaţiilor de către investitor care pot afecta plata compensaţiilor.

    ART. 3
    (1) În termen de 10 zile de la data expirării perioadei pentru înregistrarea cererilor de compensare, organul competent transmite Fondului, în formatul solicitat de Fond, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menţionate la art. 1 alin. (6), lista definitivă cuprinzând investitorii S.S.I.F./instituţiei de credit/S.A.I./AFIA care administrează portofolii individuale de investiţii aflate în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor la data de referinţă, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie efectuată plata prin mandat poştal, deţinerile nete, precum şi tabelul definitiv al creanţelor, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 88/2021. La cererea Fondului, lista va fi însoţită de cererile de compensare, documentele justificative aferente, contractele de servicii şi activităţi de investiţii, cererile de deschidere de cont, situaţia portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declaraţiile investitorilor privind încadrarea/neîncadrarea în categoria investitorilor compensabili, documente privind conturile comune de investiţii, declaraţiile de creanţă înregistrate în tabelul definitiv şi orice alte documente considerate necesare de către Fond pentru întocmirea listei de plată.
    (2) Până la data finalizării listei de plată, organul competent transmite Fondului, săptămânal, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menţionate la art. 1 alin. (6), situaţii provizorii care conţin informaţii privind identitatea investitorilor şi deţinerea netă a fiecăruia dintre aceştia.
    (3) Informaţiile din lista definitivă sunt prezentate şi se completează separat pentru investitorii de compensat persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv entităţile fără personalitate juridică.
    (4) Organul competent răspunde exclusiv cu privire la modul de preluare a datelor din evidenţa de back-office şi arhiva participantului aflat în situaţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 88/2021 şi din cererile de compensare formulate de investitori şi înscrise în situaţiile transmise Fondului.

    ART. 4
    (1) În situaţia în care Fondul este desemnat de către A.S.F. în calitate de organ competent, conform prevederilor art. 2 lit. l) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară privind Fondul de compensare a investitorilor nr. 10/2022, denumit în continuare Regulament, acesta respectă aceleaşi cerinţe aplicabile entităţilor care gestionează cererile de compensare potrivit prezentei proceduri, inclusiv cele referitoare la întocmirea listei de plată prevăzute la art. 6 alin. (1).
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Fondul îşi exercită prerogativele în strânsă colaborare cu A.S.F. În acest caz, cererile de compensare sunt procesate de către Fond, conform celor stabilite în actul de constatare a situaţiei generatoare de plăţi compensatorii emis de către A.S.F., lista de plată fiind întocmită de către Fond şi avizată pentru conformitate de către A.S.F.

    ART. 5
    (1) În scopul întocmirii listelor de plată prevăzute la art. 6 alin. (1) şi demarării procesului de compensare a investitorilor de compensat cu respectarea prevederilor art. 21 din Regulament şi ale art. 8 alin. (1), Fondul compară datele prezentate în lista definitivă şi situaţiile transmise de organul competent conform art. 3 alin. (1) şi (2) cu orice document care se află în posesia Fondului şi/sau cu documentele obţinute de la organul competent în conformitate cu art. 3 alin. (2) şi aduce modificările considerate necesare.
    (2) Eventualele erori sau necorelări constatate între informaţiile din listă şi cele colectate de Fond sunt comunicate organului competent, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii listei definitive a investitorilor compensabili de la organul competent, pentru analiză şi corectare, dacă este cazul, urmând ca acesta să retransmită Fondului rezultatul analizei şi/sau lista corectată în termen de 30 de zile de la data la care Fondul a comunicat necorelările sau eroarea constatată.
    (3) Ulterior întocmirii de către Fond a listei de plată, aceasta este transmisă către A.S.F. pentru verificarea de către aceasta, împreună cu organele abilitate legal, a neimplicării persoanelor îndreptăţite la compensare în operaţiuni de spălare a banilor şi/sau care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.
    (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de la A.S.F. a confirmării din partea organelor legal abilitate, Fondul procedează la demararea procedurii de plată a compensaţiilor către persoanele cuprinse în lista de plată şi neimplicate în acţiuni de spălare a banilor şi/sau care nu fac obiectul unor sancţiuni internaţionale, concomitent cu suspendarea efectuării plăţilor compensatorii către respectivele persoane conform art. 19 din Regulament.
    (5) Persoanele pentru care a fost suspendată efectuarea plăţilor compensatorii sunt notificate în scris de către Fond cu privire la motivele suspendării.
    (6) În situaţia în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru instrumentele financiare denominate în lei pe care participantul insolvent le datorează, valoarea acestora la data de referinţă este calculată cu luarea în considerare a regulilor de evaluare a activelor financiare prevăzute în reglementările emise de A.S.F. şi, dacă este cazul, a cursului de referinţă comunicat de Banca Naţională a României (B.N.R.) la data de referinţă.
    (7) În situaţia în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru fonduri băneşti exprimate în valută, valoarea acestora este calculată cu luarea în considerare a cursului de referinţă comunicat de B.N.R. la data de referinţă.
    (8) În niciun caz, prezentele proceduri nu vor fi înţelese ca îndrituind vreun investitor la o dublă compensare, respectiv atât prin Fond, cât şi prin Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (F.G.D.B.).
    (9) În cazul în care intermediarul care nu poate restitui fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor este o instituţie de credit participantă la F.G.D.B., cele două fonduri colaborează, în baza unui protocol încheiat în acest sens, în vederea diferenţierii compensaţiilor unui investitor, sumele ce rezultă din prestarea de către respectivul membru al Fondului de servicii şi activităţi de investiţii fiind separate de sumele ce constituie depozite garantate de F.G.D.B.
    (10) Fondul stabileşte o singură compensaţie pentru fiecare investitor de compensat, indiferent de numărul de conturi deschise la participantul insolvent, de moneda în care au fost efectuate investiţiile compensate sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.
    (11) În cazul conturilor investiţiilor comune, compensaţia se stabileşte în funcţie de cota de participare a fiecărui investitor de compensat sau, în absenţa informaţiilor relevante, prin atribuire în mod egal între respectivii investitori de compensat.
    (12) Termenele menţionate în prezentul articol pot fi prelungite de către Fond, pentru motive temeinice, cu acordul A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 7 şi a prevederilor legale incidente.

    ART. 6
    (1) Fondul întocmeşte liste de plată, prin stabilirea pentru fiecare investitor compensabil a compensaţiei datorate, luând în considerare plafonul de compensare. Listele de plată şi modificările acestora se aprobă de către Consiliul de administraţie al Fondului şi se comunică A.S.F.
    (2) Compensaţiile se includ în lista de plată după cum urmează:
    a) în situaţia în care deţinerea netă este negativă, investitorul compensabil nu este îndreptăţit la încasarea compensaţiei şi nu este introdus în lista de plată întocmită de către Fond;
    b) în situaţia în care deţinerea netă este pozitivă şi nu depăşeşte nivelul legal al plafonului de compensare, această valoare se trece în lista de plată întocmită de Fond;
    c) în situaţia în care deţinerea netă este pozitivă şi depăşeşte nivelul legal al plafonului de compensare, se trece în lista de plată o sumă egală cu nivelul plafonului de compensare.

    (3) Dacă în cazul menţionat la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 88/2021, Fondul/organul competent confirmă creanţa investitorului, lista de plată se modifică în mod corespunzător.
    (4) Fondul elaborează în mod distinct liste de plată pentru investitorii de compensat persoane fizice şi liste de plată pentru investitorii de compensat persoane juridice. Listele cuprind elementele necesare identificării investitorului de compensat, persoana fizică, persoana juridică şi entitate fără personalitate juridică, sau identificării persoanei mandatate ori împuternicite să primească suma de bani respectivă, precum şi suma de plată cuvenită acestora.

    ART. 7
    Pentru compensaţiile validate în condiţiile art. 6 alin. (3), termenele de plată încep să curgă de la data modificării listei de plată a compensaţiilor.

    ART. 8
    (1) Plata compensaţiei se efectuează de către Fond, în lei, fie în contul bancar deschis pe numele investitorului de compensat sau al persoanei împuternicite/îndreptăţite în acest sens, conform art. 9, comunicat în cererea de compensare, fie prin cont colector, după cum este stabilit de Fond în înştiinţarea menţionată la art. 1 alin. (1).
    (2) Costurile generate de executarea obligaţiei de plată a compensaţiei sunt suportate de către Fond.
    (3) Fondul are dreptul să ceară organului competent subrogarea acestuia în drepturile investitorului de compensat, cu luarea în considerare a compensaţiei plătite de către Fond. În acest sens Fondul solicită organului competent subrogarea în drepturile investitorilor de compensat, cu luarea în considerare a compensaţiei plătite de către Fond.
    (4) Termenul general de prescripţie a compensaţiilor curge de la data aprobării listei de plată de către Consiliul de administraţie al Fondului, respectiv a modificării acesteia în condiţiile art. 6 alin. (3).

    ART. 9
    Plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul de compensat înscris în lista de plată, după cum urmează:
    a) moştenitorului legal sau legatarului de orice tip al investitorului de compensat, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar (pentru moştenitorul unic, respectiv legatarul unic);
    b) moştenitorului legal ori legatarului de orice tip al investitorului de compensat, desemnat prin procură specială autentică să îi reprezinte pe ceilalţi moştenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar (când sunt mai mulţi moştenitori legali, respectiv legatari). Această prevedere se aplică în cazul în care nu se prezintă toţi moştenitorii legali sau legatarii prevăzuţi în certificatul de moştenitor legal, respectiv de legatar. Plata de cote-părţi a compensaţiei, individual, către moştenitorii investitorului de compensat, în proporţiile stabilite prin actul de succesiune (sau hotărârea judecătorească) pentru fiecare moştenitor, se poate face numai direct de către Fond;
    c) moştenitorului legal sau legatarului investitorului de compensat care, prin hotărârea judecătorească definitivă de dezbatere a moştenirii, beneficiază de investiţia compensată a investitorului de compensat defunct, pe baza acelei hotărâri;
    d) unui părinte, pentru copilul său minor în vârstă de până la 18 ani, pe baza actului de identitate al părintelui şi a certificatului de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii între 14 şi 18 ani pot ridica personal compensaţiile, cu încuviinţarea prealabilă scrisă a părinţilor sau a tutorelui. În aceste cazuri, pe lângă încuviinţarea scrisă, investitorul prezintă şi certificatul său de naştere, în original şi în copie, şi copii ale actelor de identitate ale părinţilor sau ale actului de identitate al tutorelui, precum şi copia deciziei de numire a tutorelui;
    e) tutorelui sau curatorului, pentru investitorii cărora li s-a instituit tutela ori curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;
    f) mandatarului investitorului, pe bază de procură specială pentru încasarea compensaţiei, autentificată conform legislaţiei aplicabile.


    ART. 10
    (1) Plata compensaţiei către investitorii de compensat entităţi fără personalitate juridică se tratează similar cu cea către persoanele juridice.
    (2) Din punct de vedere tehnico-administrativ, entităţile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice, sunt evidenţiate în aceeaşi listă cu persoanele juridice.

    ART. 11
    Fondul informează periodic A.S.F. şi/sau organele competente, după caz, asupra sumelor plătite investitorilor de compensat, persoane fizice şi persoane juridice.

    ART. 12
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de plată a compensaţiilor, Fondul informează investitorii, printr-un comunicat, cu privire la:
    a) încheierea perioadei de plată;
    b) posibilitatea obţinerii de la Fond a compensaţiilor neachitate, precum şi modalităţile de plată prin care urmează a se efectua astfel de plăţi;
    c) termenul-limită de efectuare a plăţilor de compensaţii de către Fond;
    d) documentele, condiţiile şi formalităţile necesare pentru obţinerea şi/sau încasarea compensaţiei.

    (2) Comunicatul menţionat în alin. (1) se transmite A.S.F. şi se publică în cel puţin două ziare de circulaţie naţională şi pe pagina web a Fondului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016