Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA ŞI COMPETENŢELE din 28 iunie 2006  de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA ŞI COMPETENŢELE din 28 iunie 2006 de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

EMITENT: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 661 din 1 august 2006
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi competenţele de emitere a acestora.
    (2) În scopul gospodăririi durabile a resurselor de apă şi protecţiei acestora împotriva epuizării şi poluării, Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, introduce obligaţia utilizatorului de apă de a solicita şi obţine, la faza de proiectare, un "AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR" ce reglementează atât regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, cât şi activităţile social-economice, cu efecte potenţial negative asupra componentei hidraulice a mediului. Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza "AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR".

    ART. 2
    În sensul prezentei reglementări, termenii utilizaţi sunt definiţi după cum urmează:
    1) curgere de bază: debitul care pătrunde în albiile cursurilor de apă din apele subterane sau altă sursă şi care nu este influenţat de precipitaţii;
    2) efluent: masă de poluant sub formă lichidă deversată în resursa de apă;
    3) epurarea apelor uzate: tratarea efluenţilor pentru a reduce concentraţia poluanţilor în limitele stabilite în actele normative şi standarde, utilizând cele mai avansate tehnologii;
    4) măsură administrativă: notificare scrisă emisă de autorităţile competente, prin care se impun corecţii faţă de condiţiile de calitate conform cu reglementările şi standardele specifice în vigoare;
    5) unităţi de gospodărire a apelor: Direcţiile de ape bazinale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi Sistemele de Gospodărire a Apelor organizate ca subunităţi ale direcţiilor bazinale;
    6) cele mai bune tehnici disponibile -aşa cum sunt definite în Ordonanţa de Urgenţă nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării aprobată prin Legea nr. 84/2006.

    ART. 3
    Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 107/2002, privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările şi completările ulterioare, competenţa de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor revine Administraţiei Naţionale "Apele Române" sau unităţilor sale subordonate, după caz.

    CAP. II
    Consultanţă tehnică
    ART. 4
    (1) În vederea încadrării în mod unitar a lucrărilor ce se propun a fi executate pe ape sau în legătură cu apele, în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic respectiv, ca şi în ansamblul amenajărilor existente sau care se prevăd a se realiza în zona de amplasare a obiectivului de investiţii, beneficiarul sau titularul de investiţie poate solicita Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi/sau direcţiilor de ape bazinale, consultaţii tehnice, atât la faza de întocmire a documentaţiei tehnice, cât şi după depunerea acesteia la emitent.
    (2) Pentru consultanţa tehnică se percepe un tarif, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 8, la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 aprobată prin Legea nr. 404/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor
    SECŢIUNEA 1
    Avizul de gospodărire a apelor
    ART. 5
    Avizul de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic:
    a) finanţarea şi/sau execuţia obiectivelor noi de investiţie, care urmează a fi construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, cu apele subterane, inclusiv construcţiile şi instalaţiile care se execută pe litoralul Mării Negre, pe faleza şi plaja mării şi pe fundul apelor maritime interioare şi mării teritoriale;
    b) dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente ale utilizatorilor de apă,dacă se modifică prevederile avizului obţinut anterior, precum şi dacă această modificare a intervenit până la promovarea lucrărilor respective.
    c) după caz, desfăşurarea activităţii de depozitare, manevrare, şi/sau transport prin conducte a substanţelor periculoase, sau alte activităţi pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirecta de substanţe periculoase în apele subterane sau de suprafaţă.
    d) obţinerea permisului de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor din albiile cursurilor de apă şi din terase, a nămolurilor din lacuri, în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Acest aviz nu exclude obligaţia obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru deschiderea exploatărilor.


    ART. 6
    (1) Pentru un ansamblu de lucrări şi categorii de activităţi similare, care se desfăşoară în diferite amplasamente din cadrul aceluiaşi bazin hidrografic, cum ar fi: traversări de linii electrice, linii de telecomunicaţii, care nu produc efecte negative diferite de la un amplasament la altul, se poate emite un singur aviz de gospodărire a apelor.
    (2) Pentru începerea execuţiei fiecărei lucrări de traversare a cursului de apă care a făcut obiectul acestui aviz, este necesară notificarea de începere a execuţiei.

    ART. 7
    În situaţii de urgenţă, care necesită acţiuni imediate pentru siguranţa naţională, protecţia sănătăţii populaţiei şi a bunurilor materiale şi în condiţiile în care circumstanţele nu permit o analiză detaliată a solicitării de aviz, se poate emite, pentru finanţarea şi respectiv promovarea lucrărilor, aviz de gospodărire a apelor pentru situaţie excepţională, începerea execuţiei lucrărilor se va realiza în baza avizului de gospodărire a apelor, care se va solicita şi obţine pentru fiecare lucrare componentă, în baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită conform prevederilor legale.

    ART. 8
    Categoriile de lucrări şi activităţi pentru care este necesară solicitarea şi obţinerea avizului de gospodărire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.a.

    ART. 9
    Categoriile de lucrări şi activităţi pentru care nu este necesară solicitarea şi obţinerea avizului de gospodărire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.b.1.

    ART. 10
    Categoriile de lucrări şi activităţi pentru care nu este necesară solicitarea şi obţinerea avizului de gospodărire a apelor, dar pentru care este necesară notificarea de începere a execuţiei, sunt prezentate de asemenea în anexa nr. 1.b.1.

    ART. 11
    (1) Avizul de gospodărire a apelor trebuie să asigure respectarea următoarele condiţii:
    a) respectarea limitelor impuse prin actele normative,
    b) asigurarea conservării şi dezvoltării resursei de apă,
    c) contorizarea prelevărilor de apă,
    d) asigurarea scurgerii salubre pe cursurile de apă şi după caz, executarea construcţiilor necesare migrării ihtiofaunei, în vederea atingerii stării bune a apelor;
    e) evitarea risipei de apă,
    f) asigurarea monitoringului integrat al calităţii apelor uzate evacuate;
    g) asigurarea sistemului de alarmare-avertizare a localităţilor amplasate în aval faţă de o lucrare de barare, precum şi a altor condiţii care conduc la protejarea publicului în acest domeniu;
    h) conformarea cu prevederile angajamentelor de aderare la Uniunea Europeană cuprinse în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 157/2005.
    i) conformarea cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării aprobată prin Legii nr. 84/2006 referitoare la managementul şi calitatea apelor.

    (2) Prin prevederile avizului de gospodărire a apelor, emitentul acestuia poate obliga beneficiarul sau titularul de investiţie să execute şi alte lucrări necesare, necuprinse în documentaţia tehnică de fundamentare prezentată la avizare, dar care se impun a fi realizate, în scopul evitării producerii de pagube utilizatorilor de apă existenţi sau riveranilor din amonte sau din aval.

    ART. 12
    În cazul traversării digurilor, barajelor şi a altor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de către conducte de transport, linii şi cabluri electrice sau de telecomunicaţii, este necesară obţinerea, la faza detaliu de execuţie, a permisului de traversare a acestor construcţii. Acest permis se emite de către Administraţia Naţională "Apele Române" conform prevederilor legale.

    ART. 13
    (1) Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor cuprinse în acesta.
    (2) Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor, construcţiilor sau instalaţiilor respective nu a început în acest interval;
    (3) Se poate emite un nou aviz, numai dacă se respectă integral prevederile documentaţiei pentru care s-a emis avizul iniţial. Solicitarea de emitere a avizului se face cu minimum două luni înainte de data expirării acestuia, potrivit legii.

    ART. 14
    Posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe, în scris, direcţiile de ape bazinale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" despre data de începere a execuţiei lucrărilor, cu zece zile înainte de aceasta.

    ART. 15
    (1) Avizul de gospodărire a apelor:
    a) se solicită de către beneficiarul sau titularul de investiţie, la faza de proiectare "studiu de fezabilitate", pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare elaborată conform prevederilor legale;
    b) este aviz conform şi trebuie respectat ca atare de către beneficiarul, titularul de investiţie, proiectant şi constructor, la contractarea şi execuţia investiţiei.

    (2) Avizul de gospodărire a apelor, precum şi refuzul de emitere a acestuia, pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

    ART. 16
    În cazul solicitării avizului de gospodărire a apelor necesar obţinerii permisului de exploatare a nisipurilor, pietrişului şi nămolurilor din albiile cursurilor de apă, a lacurilor şi din terasă, beneficiarul sau titularul de investiţie, depune documentaţia tehnică de fundamentare întocmită conform prevederilor legale.

    ART. 17
    Persoanele fizice sau juridice trebuie să solicite emiterea avizului de gospodărire a apelor prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 1.c.1.

    ART. 18
    (1) Solicitantul avizului de gospodărire a apelor îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în formularul de solicitare.
    (2) Elaboratorul documentaţiei îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnică aferentă şi trebuie să demonstreze, după caz, următoarele:
    a) evidenta avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor sau a altor acte de reglementare obţinute anterior pentru investiţia propusă;
    b) soluţiile şi măsurile adoptate pentru asigurarea gospodăririi durabile a resurselor de apă şi atingerii "stării bune a apelor";
    c) măsurile întreprinse şi propuse pentru minimizarea impactelor adverse datorate lucrărilor supuse avizării;
    d) soluţiile şi acţiunile adoptate pentru asigurarea debitului minim în albiile cursurilor de apă, pentru protecţia ecosistemelor acvatice şi a altor valori ecologice;
    e) calculul volumului depozitelor de substanţe minerale supus evaluării, fără includerea volumului rezervat pilierilor de siguranţă.

    (3) Pentru situaţiile în care se constată incorectitudinea informaţiilor conţinute în documentaţie sau conţinutul documentaţiei este incomplet, emitentul avizului va solicita completarea acesteia sau va restitui documentaţia solicitantului, în vederea refacerii acesteia.

    ART. 19
    Datele şi informaţiile cuprinse în documentaţia tehnică sunt confidenţiale dacă solicitantul cere expres acest lucru.

    ART. 20
    (1) Documentaţia tehnică de fundamentare se elaborează în baza studiilor meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, studiilor de gospodărire a apelor şi de impact produs de lucrările propuse asupra resurselor de apă şi zonelor riverane, după caz.
    (2) Documentaţiile tehnice vor fi întocmite de unităţi publice sau private certificate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în conformitate cu prevederile legale, sau de o autoritate competentă din statele Uniunii Europene.
    (3) Studiile hidrologice, studiile hidrogeologice care stau la baza elaborării documentaţiei, întocmite de alte unităţi în afară celor certificate de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, vor fi expertizate de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor. Datele hidrologice şi hidrogeologice necesare pentru dimensionarea lucrărilor hidrotehnice sau hidroedilitare ale unor noi obiective de investiţii ori pentru extinderi ale obiectivelor existente vor trebui actualizate pentru etapa elaborării documentaţiei respective de investiţii.

    ART. 21
    Soluţiile propuse prin documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor trebuie să elimine posibilele riscuri şi să respecte normativele tehnice impuse de protecţie a mediului şi de specificul amplasamentelor.

    SECŢIUNEA 2
    Competenţe de emitere a avizului de gospodărire a apelor
    ART. 22
    Avizele de gospodărire a apelor se emit de către Administraţia Naţională "Apele Române" şi unităţile de gospodărire a apelor, conform competenţelor stabilite în anexa nr. 1.c.2.

    SECŢIUNEA 3
    Emiterea avizelor de gospodărire a apelor
    ART. 23
    Documentaţiile tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor, însoţite de celelalte avize necesare conform anexei nr. 1.f, se transmit astfel:
    a) în două exemplare, la sistemul de gospodărire a apelor pe a cărui rază de activitate este amplasată investiţia, dacă emiterea avizului de gospodărire a apelor este în competenţa sistemului sau a direcţiei de gospodărire a apelor.

    În cazul în care direcţia de gospodărire a apelor este cea competentă sistemul de gospodărire a apelor îi va transmite un exemplar din documentaţie. De asemenea, direcţia de gospodărire a apelor poate solicita un referat tehnic de specialitate sistemului de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia se amplasează obiectivul de investiţie, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării;
    b) într-un exemplar, la Administraţia Naţională "Apele Române", dacă emiterea avizului de gospodărire a apelor revine acesteia şi un exemplar la direcţia de ape bazinală a Administraţiei Naţionale "Apele Române", care va emite referatul tehnic de specialitate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei. Pentru lucrările amplasate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării un exemplar se va depune şi la Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, care va înainta direcţiei apelor bazinale punctul său de vedere în legătură cu emiterea avizului.


    ART. 24
    Pentru lucrările situate sau activităţi desfăşurate pe cursurile de apă care formează sau intersectează frontiera ţării şi care pot modifica regimul de scurgere al apelor în zona de frontieră sau pot avea un impact transfrontier negativ, solicitantul avizului va transmite un exemplar din documentaţie la direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în vederea obţinerii acceptului statelor vecine, conform acordurilor bilaterale pentru apele de frontieră.

    ART. 25
    (1) Avizul de gospodărire a apelor se emite numai dacă documentaţia tehnică tratează în mod corespunzător problemele înscrise în normativul de conţinut şi face dovada conformării cu cerinţele legale privind gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor.
    (2) Pentru execuţia lucrărilor noi şi a intervenţiilor constructive care modifică parametrii de bază ai lucrărilor existente la baraje, pentru retenţii permanente sau nepermanente de apă a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale depuse prin hidromecanizare şi a lucrărilor hidrotehnice speciale, emiterea avizului de gospodărire a apelor este condiţionată de existenţa acordului de funcţionare în siguranţă emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.
    (3) Dacă în urma verificării în teren se constată că datele prezentate nu corespund realităţii sau condiţiile din teren nu permit realizarea obiectivului în zona propusă, se refuză în scris şi motivat emiterea avizului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei sau de la data expirării termenului acordat solicitantului pentru completarea documentaţiei.

    ART. 26
    (1) În condiţiile în care documentaţia tehnică, cu completările solicitate, satisface cerinţele legale, se eliberează avizul de gospodărire a apelor.
    (2) Avizul de gospodărire a apelor se emite în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii documentaţiei sau a ultimei completări solicitate.
    (3) În cazul în care este necesară obţinerea acceptului statelor vecine conform acordurilor pentru apele de frontieră, termenul de emitere a avizului decurge de la data notificării favorabile a Părţii care ţi-a dat acceptul.

    ART. 27
    Emitentul avizului de gospodărire a apelor are obligaţia ştampilării şi semnării spre neschimbare a exemplarului din documentaţia ce se transmite solicitantului împreună cu un exemplar din aviz. Câte un exemplar din avizul de gospodărire a apelor se păstrează/transmite la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căreia va fi realizată investiţia şi la direcţia de ape bazinala a Administraţiei Naţionale "Apele Române" în vederea introducerii în evidenta computerizata "Managementul documentelor". Pentru lucrări de derivaţii de debite între două bazine hidrografice sau alte lucrări care traversează teritoriul a două sau mai multe judeţe se va transmite câte un exemplar din avizul de gospodărire a apelor la fiecare direcţie de ape bazinala a Administraţiei Naţionale "Apele Române" al cărui teritoriu este traversat de lucrarea respectivă.

    ART. 28
    Câte un exemplar din avizele emise se va păstra în evidenţa direcţiei de ape bazinala şi subunităţii sale pe raza căreia se amplasează obiectivul sau se desfăşoară activitatea supusă avizării. Emitentul avizului va transmite sistemului de gospodărire a apelor un exemplar din documentaţie care va fi păstrat în arhiva tehnică pe toată durata de existenţă a lucrării pentru care s-a solicitat avizul.

    ART. 29
    (1) Conform art. 50 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor se percep tarife. Avizul de gospodărire a apelor se eliberează numai după ce solicitantul achită contravaloarea acestor tarife.
    (2) Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizului de gospodărire a apelor este stabilită în Anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2002 aprobată prin Legea nr. 404/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Tarifele se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor potrivit legislaţiei în vigoare.

    SECŢIUNEA 4
    Transferul avizului de gospodărire a apelor
    ART. 30
    Avizul de gospodărire a apelor poate fi transferat la un alt beneficiar sau titular de investiţie în condiţiile în care din analiza efectuată de emitent la faţa locului rezultă că lucrările şi măsurile propuse şi respectiv cele realizate nu s-au modificat. În acest caz, transferul se face în baza unei solicitări de transfer completată conform anexei nr. 1.e1., adresată emitentului avizului de gospodărire a apelor care face obiectul transferului şi se consideră efectuat începând cu data expedierii către fostul şi actualul beneficiar al adresei de confirmare a transferului. În solicitare se va preciza stadiul de execuţie al lucrărilor în momentul preluării de către celălalt beneficiar.

    ART. 31
    Dacă la data efectuării transferului se constată că nu s-au respectat prevederile avizului iniţial, sau transferul implică modificări de soluţii în tehnologia de tratare a apei, modificarea sursei de alimentare cu apă, etc., transferul se refuză, motivat, în scris, aplicându-se prevederile legislaţiei în domeniu. Noul beneficiar va solicita emiterea unui nou aviz de gospodărire a apelor conform prezentei procedurii.

    ART. 32
    Pentru transferul avizului de gospodărire a apelor se percepe un tarif. Transferul se realizează numai după ce solicitantul achită emitentului contravaloarea tarifului pentru serviciul prestat.

    SECŢIUNEA 5
    Faze ulterioare obţinerii avizului de gospodărire a apelor
    ART. 33
    Punerea în funcţiune sau exploatarea lucrărilor, construcţiilor sau instalaţiilor care se construiesc pe ape sau care au legătură cu acestea este reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor. Fac excepţie lucrările şi activităţile prevăzute la pct. I-II din anexa nr. 1.b.2 pentru care utilizarea apelor se face liber, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare , precum şi cele prevăzute la pct. III din anexa nr. 1.b.2, pentru a căror punere în funcţiune este necesară notificarea către Administraţia Naţională "Apele Române" conform prevederilor legale.

    CAP. IV
    Procedura de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    SECŢIUNEA 1
    Autorizaţia de gospodărire a apelor
    ART. 34
    Autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic funcţionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul şi plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă şi platoul continental, precum şi funcţionarea şi exploatarea în continuare a celor existente şi după caz, desfăşurarea activităţii de depozitare, manevrare, şi/sau transport prin conducte a substanţelor periculoase, sau alte activităţi pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă de substanţe periculoase în apele subterane sau de suprafaţa.

    ART. 35
    Prin autorizaţia de gospodărire a apelor se obţin următoarele drepturi:
    a) de funcţionare a folosinţei de apă, în cadrul căreia apele de suprafaţă se utilizează pentru alimentări cu apă potabilă sau industrială, irigaţii, producerea de energie electrică, navigaţie, piscicultura, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de către alţi utilizatori din intravilanul sau extravilanul localităţilor, precum şi în alte scopuri neexceptate prin Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, ca şi pentru utilizarea apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentări cu apă;
    b) de evacuare, după utilizare în condiţiile prevăzute de lege, după caz, cu respectarea programului de eliminare treptată a evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase în receptorii naturali - cursuri de apă. Marea Neagră conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu modificările şi completările ulterioare
    c) de evacuare prin injectare în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice, care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;
    d) de funcţionare sau exploatare a lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor executate pe ape sau care au legătură cu apele şi a căror execuţie a fost reglementată prin aviz de gospodărire a apelor;
    e) de folosinţă a albiilor minore, a plajei şi a ţărmului mării, în alte scopuri decât cele pentru recreere, cu excepţia celor pentru care este prevăzută notificarea;
    f) de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor, prin exploatări organizate din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi bălţilor sau din terasă aflate în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, fără împiedicarea curgerii apelor mari, fără afectarea construcţiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor şi respectiv a apelor subterane;
    g) de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor necesare gospodăriilor individuale şi/sau interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5000 metri cubi anual, oferit la solicitarea administraţiei publice locale.


    ART. 36
    Categoriile de lucrări şi activităţi pentru care este necesară solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.a.

    ART. 37
    Categoriile de activităţi pentru care nu este necesară solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.b.2. Pentru categoriile de activităţi şi lucrări de la pct. I-II din anexa nr. 1.b.2, utilizarea resurselor de apă este liberă, iar pentru cele de la pct. III, beneficiarul are obligaţia să notifice Administraţiei Naţionale "Apele Române" punerea în funcţiune conform prevederilor legale.

    ART. 38
    (1) Emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor poate obliga beneficiarul sau titularul de investiţie să execute şi alte lucrări necesare, necuprinse în documentaţia tehnică prezentată la autorizare, dar care se impun a fi realizate, în scopul evitării producerii de pagube utilizatorilor de apă existenţi sau riveranilor.
    (2) De asemenea se pot impune condiţii pentru: respectarea limitelor de calitate impuse prin acte normative pentru asigurarea conservării şi dezvoltării resursei de apă, contorizarea consumurilor de apă, asigurarea scurgerii salubre pe cursuri de apă, alocarea raţională şi monitoringul resurselor de apă, precum şi a altor condiţii ce conduc la protejarea interesului public în acest domeniu.

    ART. 39
    În perioadele de secetă, în care, potrivit legii, se aplică restricţii, prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor se subordonează planurilor de restricţie pe toată durata de aplicare a acestora. Autorizaţiile de gospodărire a apelor se consideră modificate, în conformitate cu planurile de aplicare a restricţiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restricţiilor va fi adusă la cunoştinţa titularilor de autorizaţii şi a celorlalţi beneficiari interesaţi, în scris, de către direcţiile de ape bazinale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu cel puţin 72 de ore înainte de aplicarea acestora.

    SECŢIUNEA 2
    Solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 40
    Autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţie, sau după caz, al folosinţei de apă, sau, pentru instalaţii aflate sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006, de către titularul/operatorul acestora, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită de către unităţi publice sau private certificate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, conform prevederilor legale.

    ART. 41
    În cazul folosinţelor de apă ale localităţilor, platformelor sau zonelor industriale, autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită de către titularul/operatorul acestor sisteme.

    ART. 42
    (1) Pentru folosinţele de apă din interiorul unor localităţi sau zone industriale care preiau apă de alimentare din reţele comunale sau de zonă, dar evacuează apele uzate în receptorii naturali, precum şi pentru cele care au surse proprii de apă subterană sau de suprafaţă, dar evacuează apele uzate în reţelele de canalizare comunală sau de zonă, beneficiarul acestora va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor.
    (2) Solicită eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi beneficiarul folosinţelor cu impact semnificativ asupra calităţii apei, racordate la reţelele de apă şi de canalizare ale localităţilor sau a altor operatori;
    (3) Cererea de solicitare va fi însoţită şi de acceptul deţinătorului sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, după caz.

    ART. 43
    (1) Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 şi care se alimentează cu apă de la alt consumator şi evacuează apa uzată preepurată/epurată în reţeaua de canalizare urbană, beneficiarul acestora va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor.
    (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) autorizaţia de gospodărire a apelor este emisă cu respectarea legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi a măsurilor necesare pentru conformarea cu aceasta.

    ART. 44
    În cazul sistemelor de irigaţii sau desecări, autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită de către deţinătorii acestor sisteme.

    SECŢIUNEA 3
    Modalitatea de obţinere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 45
    Persoanele fizice sau juridice care doresc să obţină o autorizaţie de gospodărire a apelor trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 1.d.1. Acest formular se va completa şi în cazul în care se doreşte modificarea autorizaţiei de gospodărire a apelor iniţială. Cererea prin care se solicită eliberarea autorizaţiei modificatoare va fi însoţită de documentaţia tehnică de fundamentare care va prezenta noua situaţie şi caracteristicile lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia modificatoare.

    ART. 46
    (1) Solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în formularul de solicitare.
    (2) Elaboratorul documentaţiei îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnică de fundamentare aferentă acestuia şi trebuie să demonstreze următoarele:
    a) posibilitatea conformării cu cerinţele legale în domeniu;
    b) punerea în funcţiune a lucrărilor şi respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor la realizarea lucrărilor de investiţii;
    c) măsurile întreprinse şi propuse pentru minimizarea impactelor adverse datorate lucrărilor supuse autorizării;
    d) asigurarea debitului minim în albiile cursurilor de apă, pentru protecţia ecosistemelor acvatice şi a altor valori ecologice;
    e) măsurile şi lucrările existente pentru asigurarea gospodăririi durabile a resurselor de apă;
    f) conformarea cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării, în ceea ce priveşte managementul şi calitatea apelor.


    ART. 47
    În documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor se poate solicita confidenţialitatea datelor prezentate, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 48
    Cererea de autorizare va fi însoţită de următoarele acte:
    a) avizul de gospodărire a apelor emis la documentaţia tehnică care a stat la baza executării lucrărilor de investiţii pentru care se cere autorizarea şi, după caz, acordul de funcţionare în siguranţă emis de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale în cazul lucrărilor care s-au executat la baraje, pentru retenţii permanente sau nepermanente de apă, a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale depuse prin hidromecanizare şi a lucrărilor hidrotehnice speciale; în cazul revizuirii sau modificării autorizaţiei, se va prezenta şi autorizaţia de gospodărire a apelor în baza căreia a funcţionat până la data solicitării, însoţită de autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă în cazul lucrărilor menţionate mai sus;
    b) programul de etapizare elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, în cazul folosinţelor de apă care nu sunt echipate cu instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate şi/sau evacuate, precum şi a celor care nu sunt dotate cu staţii sau instalaţii de epurare ori instalaţiile existente necesită completări, extinderi, retehnologizări sau optimizări funcţionale;
    c) schema generală a lucrărilor, construcţiilor, instalaţiilor sau a folosinţei de apă pentru care se solicită autorizaţia, cu prezentarea principalilor parametri constructivi şi funcţionali, inclusiv încadrarea în ansamblu a folosinţei de apă;
    d) regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere, întocmit conform prevederilor legale;
    e) acceptul deţinătorilor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, după caz;
    f) planul de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, după caz;
    g) alte documente necesare, după caz.


    SECŢIUNEA 4
    Competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 49
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite de către Administraţia Naţională "Apele Române", direcţiile de ape sau sistemele de gospodărire a apelor, conform competenţelor din anexa nr. 1.f.
    (2) Refuzul de a emite autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi contestat de solicitant potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

    ART. 50
    Autorizaţia de gospodărire a apelor emisă pentru exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele, amplasate pe cursurile de apă care formează sau traversează frontiera de stat şi care fac obiectul acordurilor bilaterale, va fi aprobată de secretarul de stat din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor care coordonează activitatea de gospodărire a apelor. În cazul evacuărilor în corpurile de ape subterane transfrontiere agreate bilateral, începând cu data de 1 ianuarie 2007 autorităţile de gospodărire a apelor competente care autorizează o astfel de evacuare, informează celălalt stat prin Comisia hidrotehnica bilaterala, înainte de a elibera autorizaţia de gospodărire a apelor.

    SECŢIUNEA 5
    Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 51
    Cererea de solicitare a autorizării, însoţită de documentaţia de fundamentare se transmite astfel:
    a) în două exemplare, din care unul la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia este amplasată folosinţa, dacă emiterea autorizaţiei este în competenţa direcţiei de ape bazinală a Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi un exemplar la direcţia de ape respectivă. În cazul în care competenţa de emitere revine direcţiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, sistemul de gospodărire a apelor trebuie să elibereze referatul tehnic de specialitate, pe care îl va transmite direcţiei de apă bazinale însoţit de un exemplar din documentaţie;
    b) în două exemplare, din care unul la direcţia de ape bazinală pe teritoriul căreia este amplasată folosinţa şi un exemplar la Administraţia Naţionala "Apele Române", dacă emiterea autorizaţiei de gospodărire este în competenţa Administraţiei Naţionale "Apele Române". În termen de cel mult 10 zile lucrătoare, direcţia de apă bazinală eliberează referatul tehnic de specialitate pe care îl va transmite Administraţiei Naţionale "Apele Române". Pentru lucrările amplasate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, un exemplar din documentaţie se va depune şi la Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, care va înainta direcţiei apelor bazinale punctul de vedere în legătură cu emiterea autorizaţiei de gospodărirea apelor.


    ART. 52
    Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în baza verificării tehnice, în teren, a modului de respectare a prevederilor legale privind gospodărirea apelor pentru punerea în exploatare a lucrărilor şi a exactităţii datelor cuprinse în cerere şi în documentaţia anexata acesteia. Pentru lucrările noi, constatările se efectuează în prezenţa beneficiarului, de preferinţă odată cu recepţia preliminară a investiţiilor. Procesul-verbal de recepţie, face parte integrantă din documentele în baza cărora se va elibera autorizaţia de gospodărire a apelor.

    ART. 53
    (1) Dacă la verificarea în teren se constată lipsuri care nu ar permite punerea în funcţiune a investiţiei, potrivit art. 55 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va fixa un termen de maximum 60 de zile pentru efectuarea remedierilor sau a completărilor necesare. Dacă lipsurile constatate permit punerea în exploatare a folosinţei fără pericol din punct de vedere al gospodăririi apelor, autorizaţia se poate emite cu durată limitată de maximum un an.
    (2) Pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună sau potenţialul ecologic bun în perioada prevăzută în schema directoare, potrivit art. 55 alin. (6) din Legea apelor nr. 107, cu modificările şi completările ulterioare, se impune reactualizarea prevederilor autorizaţiilor de gospodărire a apelor.

    ART. 54
    În baza unei justificări, emitentul poate refuza eliberarea autorizaţiei din motive tehnice şi va comunică, în scris, solicitantului decizia luată.

    ART. 55
    (1) În cazul elaborării programelor de etapizare, emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor se va face numai după avizarea şi aprobarea etapelor şi măsurilor propuse de solicitant în programul de etapizare în condiţiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Programul de etapizare face parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor.
    (3) Emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va lua în considerare introducerea în autorizaţia de gospodărire a apelor a unui program de etapizare, numai dacă la solicitarea autorizaţiei, titularul acesteia:
    a) dovedeşte că lucrările şi investiţiile necesare pentru conformare imediată nu sunt posibile tehnic şi/sau financiar şi economic;
    b) dovedeşte că în perioada de conformare la programul de etapizare nu se vor produce daune mediului, sănătăţii publice sau de altă natură;
    c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de etapizare la termenele stabilite.


    ART. 56
    Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de autorizare, respectiv în termen de 20 de zile de la data recepţiei preliminare, dar nu mai târziu de data recepţiei finale. Odată cu autorizaţia se restituie titularului un exemplar din documentaţia depusă - vizată spre neschimbare - care face parte integrantă din autorizaţie.

    ART. 57
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite:
    a) pe o perioadă de valabilitate egală cu perioada de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu, pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;
    b) de maximum 1 an, fără să depăşească durata programelor de etapizare, în situaţia în care se impune şi se aprobă programul de etapizare pentru celelalte folosinţe de apă;
    c) de 1 an pentru exploatările de nisipuri şi pietrişuri necesare gospodăriilor individuale şi/sau interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administraţiei publice locale;
    d) de un an, pentru exploatările organizate de nisipuri şi pietrişuri, funcţie de evoluţia morfologică a albiei, corelat cu perioada emiterii permisului de exploatare de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    e) de maximum 3 ani, pentru funcţionarea instalaţiilor de captare, tratare, pompare, transport, înmagazinare, distribuţie şi epurare sau preepurare a apei, precum şi pentru depozitarea deşeurilor menajere şi industriale, în funcţie de influenţa obiectivului autorizat asupra regimului cantitativ şi calitativ al resurselor de apă;
    f) de maximum 4 ani, pentru folosinţele de apă care evacuează ape uzate epurate pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase cuprinse în lista I, conform Hotărârii de Guvern nr. 351/2005 art. 5 alin. (2) şi art. 6 din "Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase";
    g) de maximum 4 ani, pentru folosinţele de apă care evacuează ape uzate epurate, pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase cuprinse în lista II conform Hotărârii de Guvern nr. 351/2005 art. 5 alin. (3) şi art. 6 din "Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase";
    h) de maximum 5 ani pentru producerea de energie electrică, navigaţie, piscicultura, stuficultură, plutărit, flotaj şi agrement sau în alte scopuri neexceptate de lege.

    (2) Autorizaţiile de gospodărire a apelor prevăzute la art. 57, lit. a, pot fi revizuite în următoarele condiţii:
    a) apariţia unor modificări tehnologice,
    b) restrângerea activităţii
    c) la finalizarea unei măsuri cuprinse în programul de etapizare
    d) în cazul altor situaţii care pot influenţa valoarea emisiilor din apă.


    ART. 58
    (1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe baza unei solicitări şi a verificării în teren, emitentul eliberează o nouă autorizaţie dacă:
    a) nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor, al cărei termen expiră; sau
    b) prevederile programului de etapizare, la etapa respectivă, sunt realizate integral sau sunt realizate parţial, nerealizările nefiind din vina utilizatorului; acest fapt va fi dovedit cu acte justificative, situaţie în care se poate trece la renegocierea termenelor de realizare a măsurilor şi lucrărilor în cauză, în vederea prezentării programului de etapizare, spre aprobare, autorităţilor competente.

    (2) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) solicitantul urmează procedura stabilită la art. 51-59.

    ART. 59
    Deţinătorul unei autorizaţii de gospodărire a apelor va solicita o noua autorizaţie cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesară completarea unei cereri întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1.d.1, însoţită de copie după autorizaţia de gospodărire a apelor, de documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de gospodărire a apelor vizată spre neschimbare, de eventuale completări la aceasta şi după caz, de un raport privind modul de realizare a prevederilor programului de etapizare.

    ART. 60
    Emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor are obligaţia ştampilării spre neschimbare a exemplarului din documentaţia ce se transmite solicitantului împreună cu un exemplar din autorizaţie.

    ART. 61
    Un exemplar din autorizaţiile emise se vor păstra în evidenţă şi respectiv în arhiva tehnică a direcţiei de ape bazinală şi a sistemului de gospodărire a apelor pe raza căruia se amplasează obiectivul, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei şi se vor introduce de emitent în arhiva computerizata - Managementul documentelor.

    ART. 62
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor nu exclude obligativitatea solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu şi a altor autorizaţii şi avize prevăzute de reglementările legale în vigoare.
    (2) Pentru lucrările hidrotehnice care intră sub incidenţa Legii nr. 466/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor este condiţionată de existenta autorizaţiei de funcţionare în siguranţă emis de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 63
    Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor este stabilită în Anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată prin Legea nr. 404/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române". Tarifele se reactualizează periodic prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

    SECŢIUNEA 6
    Transferul autorizaţiei de gospodărire a apelor
    ART. 64
    (1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi transferată la un alt beneficiar sau titular de investiţie în condiţiile în care, din analiza efectuată la teren, se constată că se respectă integral avizul de privatizare, după caz, valorile parametrilor cantitativi şi calitativi ai apelor epurate evacuate şi caracteristicile lucrărilor autorizate nu se modifică.
    (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se face în baza unei cereri de transfer completată conform anexei nr. 1.e.2 şi a unei documentaţii justificative adresate emitentului autorizaţiei de gospodărirea apelor. Transferul se consideră efectuat începând cu data expedierii autorizaţiei de gospodărirea apelor către noul beneficiar
    (3) În condiţiile în care, autorizaţia de gospodărire a apelor s-a eliberat pentru o folosinţă aflată sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobata prin Legea nr. 84 din 5 aprilie 2006, aprobarea transferului la un alt beneficiar sau titular de investiţie se face numai dacă acesta demonstrează, cu acte legale, că a preluat integral activitatea folosinţei , prezentând în acest sens, după caz, şi avizul de privatizare.
    (4) Transferul prevăzut la alin. (3) se face în baza unei cereri de transfer completată conform anexei nr. 1.e.2 şi a unei documentaţii justificative adresate emitentului autorizaţiei de gospodărire a apelor, ce face obiectul transferului şi se consideră efectuat începând cu data expedierii către noul şi actualul beneficiar al autorizaţiei de gospodărire a apelor.

    ART. 65
    Dacă transferul propus implică modificări de soluţii în tehnologia de tratare a apei, modificări ale sursei de alimentare cu apă, etc., sau la verificarea de teren se constată că în funcţionare nu sunt respectate condiţiile impuse, noul beneficiar trebuie să solicite o noua autorizaţie de gospodărire a apelor conform prevederilor legale în domeniu.

    ART. 66
    Pentru efectuarea transferului se plătesc tarife a căror valoare este prevăzută în Anexa nr. 8 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată prin Legea nr. 404/2003 la cu modificările şi completările ulterioare. Tarifele se reactualizează periodic prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

    CAP. V
    Programe de etapizare
    ART. 67
    (1) În scopul conformării cu cerinţele legale, precum şi pentru efectuarea eşalonată a remedierilor sau a completărilor ce se impun folosinţei, unitatea de gospodărire a apelor competentă solicită titularului/operatorului elaborarea unui program de etapizare în situaţiile în care:
    a) folosinţa de apă nu este dotată cu staţii sau instalaţii de măsurare, după caz, a parametrilor cantitativi şi calitativi ai apei prelevate şi respectiv restituite;
    b) folosinţa de apă nu este dotată cu staţii sau instalaţii de epurare ori instalaţiile existente necesită şi alte completări, extinderi, retehnologizări sau optimizări funcţionale, iar din punct de vedere calitativ apele evacuate în receptori nu se încadrează în prevederile legale;
    c) la verificarea în teren se constată nerespectarea prevederilor încorporate în documentaţia tehnică de fundamentare a solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor.

    (2) Programul de etapizare va îngloba:
    a) lucrări şi măsuri necesare;
    b) valorile corespunzătoare acestora;
    c) surse de finanţare;
    d) termene de începere şi respectiv de punere în funcţiune, corelate cu prevederile angajamentelor rezultate în procesul de negociere aprobate prin Legea nr. 157/2005;
    e) responsabilităţi şi obligaţii stabilite la fiecare nivel implicat în respectarea şi reuşita acestuia;
    f) priorităţi impuse de considerente sociale şi economice, după caz grafice de execuţie;
    g) mecanismul de punere în aplicare a programului.

    (3) Valorile lucrărilor şi a măsurilor necesar a fi executate vor fi repartizate pe cât posibil în tranşe egale pe toată perioada de derulare a programului de etapizare.
    (4) Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, programele de etapizare cuprind măsuri detaliate, pentru conformarea cu cele mai bune tehnici disponibile, care trebuie să corespundă, după caz, cu planul de măsuri privind modul de reducere şi eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, conform Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu modificările ulterioare (Lista I şi Lista II), din punct de vedere cantitativ şi exprimate procentual.
    (5) Autoritatea responsabilă cu autorizarea stabileşte valorile limită de emisie pe baza recomandărilor Celor mai Bune Tehnici Disponibile (BAT), în funcţie de condiţiile locale specifice, inclusiv măsurile de minimizare a producerii de deşeuri şi de utilizare eficientă a energiei.

    ART. 68
    (1) Programul de etapizare întocmit de către utilizator se acceptă în baza unei analize de fond, efectuată de unitatea de gospodărire a apelor competentă, prin negociere, de comun acord cu solicitantul. Aceasta va cuprinde, acolo unde este cazul, şi valori ale parametrilor de capăt pentru fiecare etapă. În cazul neacceptării de către emitentul autorizaţiei, utilizatorul are obligaţia întocmirii unui alt program de etapizare în concordanţă cu interesele emitentului autorizaţiei, legat de politică de gospodărire a apelor în bazinul hidrografic respectiv.
    (2) După aprobare, programul de etapizare devine obligatoriu.

    ART. 69
    (1) După aprobarea programului de etapizare, autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează pe o perioadă limitată, de până la 1 an, cu excepţia celor prevăzute la art. 57, lit. a), e), f), g), h), luându-se în consideraţie, după caz:
    a) parametrii de capăt reglementaţi la promovarea şi la execuţia obiectivului;
    b) parametrii de capăt stabiliţi în funcţie de interesul ecologic al zonei, precum şi de posibilităţile reale ale folosinţei puse de acord cu prevederile legale privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

    (2) La realizarea şi punerea în funcţiune a lucrărilor şi măsurilor cuprinse în programul de etapizare, emitentul va elibera o nouă autorizaţie la care valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate epurate evacuate în emisar sunt în concordanţă cu prevederile Normativului "NTPA - 001 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu necesităţile cantitative ale folosinţei, cu utilizările de apă din aval şi cu obiectivele de calitate ale receptorului natural.

    ART. 70
    Analiza de fond şi realizarea lucrărilor şi măsurilor din programul de etapizare include din partea unităţilor de gospodărire a apelor următoarele aspecte:
    a) inspecţia - destinată determinării nivelului de respectare a cerinţelor legale de către utilizatorul a cărei folosinţa urmează a fi reglementată, precum şi identificării oricărei violări faţă de limitele impuse de norme sau alte limitări impuse de legislaţie;
    b) negocierea - stabilită de comun acord între utilizatorul a cărei folosinţa urmează a fi reglementată şi emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor, corelată şi cu posibilităţile economice existente;
    c) acţiuni legale - desfăşurate în scopul aplicării amenzilor, penalităţilor şi sancţiunilor cuvenite pentru încălcarea dispoziţiilor legale.


    ART. 71
    (1) În cazul elaborării unui program de etapizare, solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor transmite emitentului formularul de solicitare a autorizaţiei de gospodărire a apelor însoţit de documentaţia tehnică şi de programul de etapizare pentru aducerea la îndeplinire a cerinţelor legale semnat de toţi factorii implicaţi. În cazul folosinţelor de apă care intră sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, programul de etapizare este convenit în mod obligatoriu cu agenţiile regionale de protecţie a mediului care emit autorizaţiile integrate de mediu.
    (2) Emitentul confirmă şi aprobă lucrările şi măsurile propuse de solicitant pentru respectarea limitelor impuse şi solicită, după caz, furnizarea de informaţii şi elemente suplimentare ce pot demonstra fezabilitatea şi eficacitatea acestora.

    ART. 72
    Beneficiarul autorizaţiei are obligaţia instituirii unui sistem de monitorizare în cadrul programelor de etapizare destinat evaluării gradului de aducere la îndeplinire a etapei parcurse şi respectării termenelor propuse.

    ART. 73
    În cazul în care beneficiarul nu realizează măsurile cuprinse în programul de etapizare şi nici nu manifestă interes pentru conformarea cu cerinţele legale, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor ia măsurile stabilite de lege şi aplică sancţiunile corespunzătoare.

    ART. 74
    (1) Programul de etapizare face parte integrantă din planul de acţiuni/ planul de conformare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
    (2) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor şi lucrărilor cuprinse în programul de etapizare revine, în egală măsură, proprietarului lucrărilor supuse autorizării şi operatorului de servicii publice care a concesionat aceste lucrări sau le are în administrare.

    CAP. VI
    Controlul emiterii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărirea apelor
    ART. 75
    Controlul activităţi de emite a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărirea apelor se realizează de către personalul împuternicit al autorităţii centrale pentru gospodărirea apelor.

    ART. 76
    Coordonarea şi monitorizarea activităţii de emitere a avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor se organizează şi se exercită de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor prin personalul propriu, precum şi prin personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale "Apele Române".

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 77
    Anexele nr. 1.a - 1.f fac parte integrantă din prezenta Procedură de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor.

    ANEXA 1a

    la procedură
    LISTA LUCRĂRILOR ŞI CATEGORIILOR DE
    ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE APE SAU CARE AU
    LEGĂTURĂ CU APELE, PENTRU CARE ESTE NECESARĂ
    SOLICITAREA ŞI OBŢINEREA AVIZULUI ŞI AUTORIZAŢIEI
    DE GOSPODĂRIRE A APELOR
    (a) lucrări, construcţii şi instalaţii care asigură gospodărirea complexă a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivaţii de debite;
    (b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apă potabilă inclusiv cele din mediul rural, unde trebuie asigurate condiţii de realizare treptată a canalizării şi epurării apelor uzate, alimentări cu apă industrială şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel;
    (c) lucrări, construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor: lucrări de canalizare şi evacuare de ape uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor, injecţii de ape în subteran, alte asemenea lucrări;
    (d) construcţii de apărare împotriva acţiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi, desecări şi asanări, alte lucrări de apărare.
    (e) traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice, etc;
    (f) amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale şi nămolurilor terapeutice din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi ţărmul mării: balastiere amplasate în terasă, cariere, etc;
    (g) depozite: de deşeuri menajere, de deşeuri industriale (halde de steril, zguri şi cenuşi, şlamuri, nămoluri şi alte asemenea) şi cimitire;
    (h) plantări şi defrişări de vegetaţie lemnoasă, perdele antierozionale şi filtrante în zonele de protecţie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;
    (i) lucrări, construcţii şi instalaţii care se execută pe malul mării, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, platoul continental sau lucrări pentru apărarea ţărmului;
    (j) lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalaţii hidromecanice, borne topohidrografice şi orice alte lucrări de studii de teren în legătură cu apele;
    (k) lucrări şi instalaţii pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a calităţii apei;
    (l) injectarea în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice, care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;
    (m) planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal şi de detaliu.
    (n) lucrări de închidere a minelor/carierelor şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate.
    (o) zone naturale protejate;
    (p) instalaţii de preepurare/epurare a apelor uzate pentru folosinţele de apă care intră sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării aprobată prin Legea nr. 84/2006 care se alimentează cu apa de la un alt consumator şi evacuează apa uzată epurată/ preepurată în reţeaua de canalizare comunală sau de zonă.

    ANEXA 1b1

    la procedură
    LISTA LUCRĂRILOR ŞI CATEGORIILOR DE
    ACTIVITĂŢI PENTRU CARE NU ESTE NECESARĂ
    SOLICITAREA ŞI OBŢINEREA AVIZULUI DE
    GOSPODĂRIRE A APELOR
    I. Alimentarea cu apă pentru folosinţe destinate satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii, în condiţiile în care, pentru aceasta, nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii cu capacitate de până la 0,2 l/s.
    II. Lucrări de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menţinerea adâncimii de navigaţie şi la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se stabilesc anual de către Administraţia Naţională "Apele Române" împreună cu Administraţia Fluviala a Dunării de Jos Galaţi R.A.
    III. Lucrări pentru care este necesară notificarea către unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române", conform art. 54, alin. 1 din Legea apelor nr. 107/1996 modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004 pentru începerea execuţiei şi anume:
    a) Lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor emisă înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări.
    b) Instalaţiile cu caracter provizoriu pe durată de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 l/s, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea emisarului.
    c) Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi nămolurilor terapeutice.
    d) Traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 kmp.
    e) Lucrări de cultură şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe totale mai mici de 20 kmp inclusiv şi lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km.
    f) Lucrări de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 l/s, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă.
    g) Reparaţii de drumuri şi poduri.
    h) Lucrări de amenajare a plajelor turistice pentru asigurarea confortului turiştilor pe plaje, precum şi activităţi sezoniere specifice: agrement nautic, tobogane acvatice, publicitate etc.


    ANEXA 1b2

    la procedură
    LUCRĂRI ŞI CATEGORII DE ACTIVITĂŢI PENTRU
    CARE NU ESTE NECESARĂ SOLICITAREA ŞI OBŢINEREA
    AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR
    I. Alimentarea cu apă pentru folosinţe destinate satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii, în condiţiile în care, pentru aceasta, nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii cu capacitate de până la 0,2 l/s.
    II. Lucrări de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menţinerea adâncimii de navigaţie şi la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se stabilesc anual de către Administraţia Naţională "Apele Române" împreună cu Administraţia Fluvial şi a Dunării de Jos Galaţi R.A.
    III. Lucrări pentru care este necesară notificarea către unităţile subordonate ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" - S.A., conform art. 54, alin. 1 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul punerii în funcţiune şi anume:
    a) Lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametri cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor emisă înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări.
    b) Instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 l/s, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea emisarului.
    c) Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi nămolurilor terapeutice.
    d) Traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 kmp
    e) Lucrări de cultură şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe totale mai mici de 20 kmp şi lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km.
    f) Lucrări de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 l/s, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă.
    g) Apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii
    h) Regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări torenţi.
    i) Combaterea eroziunii solului.
    j) Amenajări cu destinaţie turistică şi de agrement realizate pe plajele turistice, în zonele limitrofe acestora şi zonei de protecţie a lacurilor care nu au legătură cu apele de suprafaţă şi subterane, cu excepţia camping-urilor.


    ANEXA 1c1

    la procedură

                                       Către,
                    ..........................................
                           (Direcţia Apelor............,
                    Administraţia Naţională "Apele Române")

        În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu completările
        şi modificările ulterioare,
        a) Subsemnatul ....../(Numele şi prenumele solicitantului) ............
        posesor al buletinului de identitate/cărţii de identitate seria .......
        nr. ...., codul numeric personal ..... domiciliat în localitatea ......
        str. .... nr. ..., bloc ..., ap. .... tel. ......, fax ........;

        b) ......./(Denumirea societăţii comerciale/ regiei autonome).........
        codul fiscal ....., nr. de înmatriculare la Registrul comerţului .....
        cod CAEN ........ profil de activitate ...... telefon ..........,
        fax ............. cu sediul în localitatea strada .......... nr. .....
        judeţul ....... prin reprezentantul sau ..../(numele şi prenumele) ...
        în calitate de ......./(beneficiar sau titular de investiţie).........
        solicită: ............................................................

                        AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        pentru investiţia .............../(denumirea investiţiei).............
        din bazinul hidrografic ......... ......... pe râul...................

        Solicitarea este pentru:
        - investiţie nouă
        - extinderea/modernizarea folosinţei existente/restrângerea sau sistarea
        activităţii care este în funcţiune de la data de ....... şi a fost
        reglementată anterior prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor
        nr. ..... din data de ...... emis(a) de către ......./(denumirea
        emitentului) ..........
        Pretenţie de confidenţialitate:..........................................
        Execuţia obiectivului (folosinţa, lucrarea) urmează să înceapă la data
        de ...... iar punerea în funcţiune de la data de ..........

        Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că documentaţia pentru care se
        solicită aviz de gospodărire a apelor a fost întocmită conform
        normativelor de conţinut, iar lucrările/construcţiile/instalaţiile
        îndeplinesc condiţiile necesare de asigurare a gospodăririi raţionale a
        apelor şi protecţiei resurselor de apă împotriva poluării, potrivit
        reglementărilor în vigoare.

        Anexăm în 2 exemplare documentaţia tehnică însoţită de următoarele acte
        necesare pentru avizare ........./(denumirea actelor, numărul şi data
        emiterii) ..............

        Data ...................
                    L.S.
        (funcţia, numele şi semnătura)


    NOTĂ:
    lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică
    lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică.


    ANEXA 1c2

    la procedură
    Competenţele de emitere a avizului de gospodărire a apelor

┌─────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │ │EMITENT │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬────────────┤
│NR. │CATEGORIA DE │Administraţia│ │Sisteme de │
│CRT. │LUCRĂRI │Naţională │Direcţiile │Gospodărirea│
│ │ │"Apele │Apelor │Apelor*) │
│ │ │Române" │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┴─────────────┴────────────┤
│1 │FOLOSIREA APELOR: │ │
├─────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │Alimentări cu apă │ │
│1.1 │potabilă, │ │
│ │industrială │ │
│ │şi pentru irigaţii│ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Alimentări cu apă │ │ │ │
│ │potabilă │Egal sau mai │ │Mai mici sau│
│1.1.1│şi industrială │mare de │Mai mici de │egale cu 10 │
│ │pentru folosinţe │1500 l/s │1500 l/s │l/s │
│ │a căror cerinţă │ │ │ │
│ │Qzi.max este │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Alimentări cu apă │ │ │Mai mici sau│
│1.1.2│din subteran, │- │Mai mare de │egale cu 10 │
│ │prin foraje al │ │10 l/s │l/s │
│ │căror debit este │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Alimentări cu apă │Egale sau mai│ │Mai mici sau│
│1.1.3│pentru irigaţii │mari de │Mai mici de │egale cu │
│ │pe suprafeţe │20000 ha │20000 ha │2500 ha │
│ │amenajate │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Centrale │ │ │ │
│ │hidroelectrice, │Egale sau mai│ │ │
│1.2 │inclusiv │mari de │Mai mici de │M.H.C. │
│ │microhidrocentrale│15 MW │15 MW │ │
│ │, cu putere │ │ │ │
│ │instalată │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Amenajări │ │ │ │
│ │piscicole, iazuri │Egale sau mai│Mai mici de │Mai mici sau│
│1.3 │agropiscicole, cu │mari de │1500 ha │egale cu 150│
│ │suprafaţa totală │1500 ha │ │ha │
│ │amenajată │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Amenajări │ │ │
│ │Amenajări pentru │pentru │ │ │
│ │navigaţie │navigaţie │Amenajări │ │
│ │(ecluze, porturi │(ecluze, │pentru, │ │
│1.4 │fluviale sau │porturi │flotaj, │- │
│ │maritime, │fluviale sau │poduri │ │
│ │şantiere navale), │maritime │plutitoare │ │
│ │flotaj, poduri │etc.), │ │ │
│ │plutitoare │şantiere │ │ │
│ │ │navale │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│1.5 │Folosinţe │- │- │De orice fel│
│ │hidromecanice │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Amenajări │ │ │ │
│ │balneare, │ │ │ │
│1.6 │turistice │- │- │De orice fel│
│ │sau pentru │ │ │ │
│ │agrement │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│ │utilizare a apelor│ │ │ │
│ │geotermale │ │ │Mai mici sau│
│1.7 │sau minerale │- │Mai mari de │egale cu 10 │
│ │inclusiv lucrările│ │10 l/s │l/s │
│ │de evacuare a │ │ │ │
│ │acestora după │ │ │ │
│ │utilizare │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┴─────────────┴────────────┤
│2 │PROTECŢIA │ │
│ │CALITĂŢII APELOR │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Canalizări, staţii│ │ │ │
│ │şi instalaţii │ │ │ │
│ │de epurare, │Egal sau mai │Mai mic de │Mai mic sau │
│2.1 │evacuări de ape │mare de │1200 l/s │egale cu 10 │
│ │uzate, al căror │1200 l/s │ │l/s │
│ │debit maxim │ │ │ │
│ │orar este │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Injecţii de ape │ │ │ │
│ │uzate (de mină, de│ │ │ │
│ │zăcământ, │Pentru orice │ │ │
│2.2 │industriale) în │debit │- │- │
│ │strate │ │ │ │
│ │acvifere de foarte│ │ │ │
│ │mare adâncime │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┴─────────────┴────────────┤
│ │GOSPODĂRIREA │ │
│3 │COMPLEXĂ A │ │
│ │APELOR │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Lacuri de │ │ │ │
│3.1 │acumulare │Mai mari de │Mai mic de 20│- │
│ │(inclusiv anexe) │20 mii m3 │mii m3 │ │
│ │cu un volum total │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Derivaţii de │ │ │ │
│ │debite, între │ │ │ │
│ │bazine │ │în cadrul │ │
│3.2 │hidrografice sau │Între b.h. de│b.h. de │- │
│ │În interiorul │ordin I │ordinul I │ │
│ │aceluiaşi bazin, │ │ │ │
│ │aducţiuni │ │ │ │
│ │magistrale │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┴─────────────┴────────────┤
│ │APĂRAREA ÎMPOTRIVA│ │
│4 │ACŢIUNII │ │
│ │DISTRUCTIVE A APEI│ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│ │regularizare a │ │ │ │
│ │cursului de │ │ │ │
│ │apă. Apărări şi │ │ │ │
│ │consolidări de │ │ │ │
│ │maluri. │ │ │ │
│4.1 │Consolidări de │Pe Dunăre │pe râurile │- │
│ │albii şi praguri │ │interioare │ │
│ │de fund. │ │ │ │
│ │Rectificări şi │ │ │ │
│ │reprofilări de │ │ │ │
│ │albii. Lucrări │ │ │ │
│ │de dirijare a apei│ │ │ │
│ │Pe cursuri de apă │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│4.2 │Îndiguiri şi │La Dunăre │La râurile │- │
│ │incinte îndiguite │ │interioare │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Regularizarea │ │ │ │
│ │scurgerii pe │ │ │ │
│4.3 │versanţi, │ │ │Mai mici sau│
│ │corectări de │- │Mai mari de 1│egale cu 1 │
│ │torenţi │ │km │km │
├─────┼──────────────────┤ │ │ │
│ │- lungimi │ │ │ │
│ │amenajate torenţi │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│4.4 │combatere a │ │ │ │
│ │eroziunii │ │Mai mari de 1│Mai mici sau│
│ │solului: │- │km2 │egale cu 1 │
├─────┼──────────────────┤ │ │km2 │
│ │- suprafeţe │ │ │ │
│ │amenajate │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Desecări, asanări,│ │ │Mai mici sau│
│4.5 │drenaje pe │- │Mai mari de 1│egale cu 1 │
│ │suprafeţe │ │km2 │km2 │
│ │amenajate │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┴─────────────┴────────────┤
│ │TRASEE ŞI │ │
│ │TRAVERSĂRI DE │ │
│5 │CURSURI │ │
│ │DE APĂ CU LUCRĂRI │ │
│ │AFERENTE: │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Trasee şi │ │ │ │
│ │traversări cu │ │ │ │
│ │conducte de │ │ │ │
│ │transport lichide │ │ │ │
│ │şi gaze, căi de │ │ │ │
│ │comunicaţie, linii│ │ │ │
│ │electrice, de │ │ │ │
│ │telecomunicaţii, │Egale sau mai│ │Mai mici sau│
│5.1 │funiculare etc., │mari │Mai mici de │egale de 300│
│ │inclusiv │de 2000 m3/s │2000 m3/s │m3/s │
│ │modernizarea sau │ │ │ │
│ │dublarea │ │ │ │
│ │celor existente, a│ │ │ │
│ │cursurilor de apă │ │ │ │
│ │cu debite maxime │ │ │ │
│ │în regim natural, │ │ │ │
│ │la probabilitatea │ │ │ │
│ │1% în secţiune │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Amenajări şi │ │ │ │
│ │instalaţii de │ │ │ │
│ │extragere │ │ │ │
│ │şi prelucrare a │ │ │ │
│ │nisipurilor şi │ │ │ │
│ │pietrişurilor │ │ │ │
│ │din albii sau │Egale sau mai│Mai mici de │Mai mici sau│
│6 │malurile │mari de │200.000 m3/an│egale de │
│ │cursurilor de apă,│200.000 m3/an│ │5.000 m3/an │
│ │lacuri sau marea │ │ │ │
│ │teritorială │ │ │ │
│ │(balastiere, │ │ │ │
│ │cariere) cu │ │ │ │
│ │capacitatea │ │ │ │
│ │instalată │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Depozite de │ │ │ │
│ │deşeuri menajere │ │ │ │
│ │şi deşeuri │ │ │ │
│ │industriale (halde│egală sau mai│ │ │
│7 │/bataluri de │mare de │Mai mică de │Toate │
│ │steril, zgură, │100.000 m3 - │100.000 m3 - │ │
│ │cenuşă, şlamuri, │ │ │ │
│ │nămoluri) cu │ │ │ │
│ │capacitate │ │ │ │
│ │Cimitire │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Plantări şi │ │ │ │
│ │defrişări de │ │ │ │
│ │vegetaţie │ │ │ │
│ │lemnoasă, │ │ │ │
│ │perdele │ │ │ │
│ │antierozionale şi │ │ │ │
│8 │filtrante în │- │- │Toate │
│ │zonele │ │ │ │
│ │de protecţie sau │ │ │ │
│ │în albiile majore,│ │ │ │
│ │care nu │ │ │ │
│ │fac parte din │ │ │ │
│ │fondul forestier │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lucrări de │În marea │ │ │
│ │prospecţiuni │teritorială │În bazinele │ │
│9 │geologice şi de │şi │hidrografice │- │
│ │explorare/ │zona de │aflate în │ │
│ │exploatare prin │interes │administrare │ │
│ │foraje │exclusivă │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Staţii electrice │ │ │ │
│ │de transformare, │ │Mai mare sau │Mai mică de │
│10 │cu │- │egală cu │30 Kv │
│ │tensiunea în │ │30 Kv │ │
│ │secundar │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Pentru eliberarea │ │ │ │
│ │de către ANRM a │ │ │ │
│ │permisului pentru │ │ │ │
│ │exploatarea │ │ │ │
│ │nisipurilor, │ │ │ │
│ │pietrişurilor şi │ │ │ │
│ │nămolului │Pentru │ │ │
│ │terapeutic, a │exploatări │Pentru │ │
│ │licenţelor de │din fluviul │exploatări │ │
│11 │explorare şi a │Dunărea şi │din albiile │- │
│ │licenţelor de │cuvetele │râurilor şi │ │
│ │concesionare a │lacurilor │terase │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │a resurselor │ │ │ │
│ │miniere altele │ │ │ │
│ │decât nisipuri, │ │ │ │
│ │pietrişuri şi │ │ │ │
│ │nămolul terapeutic│ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│12 │Documentaţii de │ │ │ │
│ │sinteză: │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │* planuri de │- │- │Toate │
│ │amenajament silvic│ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │* documentaţii de │ │ │ │
│ │urbanism │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │- Planul de │La nivel │ │ │
│ │amenajare a │naţional, │interjudeţean│ │
│ │teritoriului │Interjudeţean│în cadrul │ │
│ │(PAT), │în două b.h. │aceluiaşi │- │
│ │inclusiv │şi al mun. │bazin │ │
│ │Regulamentul de │Bucureşti │hidrografic │ │
│ │urbanism aferent │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │- Planul │Reşedinţe de │Municipii şi │ │
│ │urbanistic general│judeţ cu o │reşedinţe de │ │
│ │(PUG), inclusiv │populaţie de │judeţ cu o │Comune şi │
│ │Regulamentul local│peste 150 mii│populaţie de │sate │
│ │de urbanism │locuitori, │până la 150 │ │
│ │aferent │ │mii loc. │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Zonele din │ │ │
│ │ │Delta Dunării│ │ │
│ │ │şi │ │ │
│ │- Plan urbanistic │pe limita de │Pentru │ │
│ │zonal (PUZ), │10 km │celelalte │ │
│ │inclusiv │adiacentă │zone de │Comune şi │
│ │Regulamentul local│râurilor care│pe teritoriul│sate │
│ │de urbanism │formează │României │ │
│ │aferent │frontiera │ │ │
│ │ │de stat şi │ │ │
│ │ │litoralul │ │ │
│ │ │Mării Negre │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │- Plan urbanistic │- │Municipii şi │Comune şi │
│ │de detaliu (PUD) │ │oraşe │sate │
├─────┼──────────────────┼─────────────┴─────────────┴────────────┤
│ │Lucrări, │ │
│13 │construcţii şi │ │
│ │instalaţii ce se │ │
│ │execută: │ │
├─────┼──────────────────┤Conform competenţelor │
│ │* pe malul mării, │acordate mai sus, în funcţie │
│ │faleza şi plaja │de categoria de lucrări │
│ │mării, │ │
│ │sau pentru │ │
│ │apărarea ţărmului │ │
│ │mării │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┬─────────────┬────────────┤
│ │* pe fundul apelor│ │ │ │
│ │maritime │ │ │ │
│ │interioare │ │ │ │
│ │şi al mării │De orice fel │- │- │
│ │teritoriale, │ │ │ │
│ │platoul │ │ │ │
│ │continental. │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lucrări noi sau │ │ │ │
│ │dezvoltări şi │ │ │ │
│ │modernizări │ │ │ │
│ │ale celor │ │ │ │
│ │existente, dacă │ │ │ │
│14 │acestea se │De orice fel │- │- │
│ │amplasează pe │ │ │ │
│ │teritoriul a două │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │
│ │mai multe bazine │ │ │ │
│ │hidrografice; │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lucrări noi sau │ │ │ │
│ │pentru dezvoltări │ │ │ │
│ │la │ │ │ │
│ │cele existente, │ │ │ │
│ │amplasate pe │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │
│ │unei singure │ │ │ │
│ │sucursale a │ │ │ │
│ │Administraţiei │ │ │ │
│15 │Naţionale "Apele │De orice fel │- │- │
│ │Române", dacă │ │ │ │
│ │lucrările │ │ │ │
│ │respective au ca │ │ │ │
│ │scop şi deservirea│ │ │ │
│ │unor │ │ │ │
│ │folosinţe │ │ │ │
│ │amplasate pe │ │ │ │
│ │teritoriul altor │ │ │ │
│ │autorităţi │ │ │ │
│ │bazinale; │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lucrările ai căror│ │ │ │
│ │beneficiari sau │ │ │ │
│ │titulari │ │ │ │
│ │de investiţie sunt│ │ │ │
│16 │unităţi din │De orice fel │- │- │
│ │subordinea │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Mediului │ │ │ │
│ │Gospodăririi │ │ │ │
│ │Apelor; │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lucrările ce se │ │ │ │
│ │execută în │ │ │ │
│ │perimetrul │ │ │ │
│ │Rezervaţiei │ │ │ │
│ │Biosferei Delta │ │ │ │
│ │Dunării, după │ │ │ │
│ │însuşirea de către│ │ │ │
│ │Consiliul │ │ │ │
│ │Ştiinţific al │ │ │ │
│17 │acesteia a │de orice fel │- │- │
│ │soluţiilor │ │ │ │
│ │prezentate în │ │ │ │
│ │documentaţia │ │ │ │
│ │tehnică, precum şi│ │ │ │
│ │lucrările ce se │ │ │ │
│ │propun a se │ │ │ │
│ │efectua │ │ │ │
│ │în zone cu regim │ │ │ │
│ │special de │ │ │ │
│ │protecţie. │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│ │închidere a │ │ │ │
│ │minelor/carierelor│ │ │ │
│18 │şi de │- │de orice fel │- │
│ │reconstrucţie │ │ │ │
│ │ecologică a │ │ │ │
│ │zonelor afectate │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Înfiinţarea de │ │ │ │
│19 │zone naturale │- │de orice fel │- │
│ │protejate │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘

──────────
    *) Competenţele vor fi date de Direcţia apelor bazinală în funcţie de personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor, pregătirea acestuia şi posibilităţile reale de emitere a avizelor
──────────

    ANEXA 1d1

    la procedură

                            AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
        pentru ............ investiţia ....../(denumirea investiţiei)............
        din bazinul hidrografic ............ pe râul .............................

        Tipul solicitării este:
        Autorizaţie de gospodărire a apelor reînnoirea autorizaţiei de gospodărire
        a apelor pentru:
        - investiţie nouă;
        - existentă, ce este în funcţiune de la data de ........... şi a fost
        reglementată anterior prin Avizul Autorizaţia de gospodărire a apelor
        nr. .... din data de ......... emis de către ........./(denumirea
        emitentului)...............

        Pretenţie de confidenţialitate: ..........................................
        Obiectivul (folosinţa, lucrarea) urmează să între în funcţiune de la
        data de .......................
        Recepţia preliminară a lucrării se va face la data de ........ (în cazul
        lucrărilor noi).
        Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că documentaţia pentru care
        se solicită autorizaţie de gospodărire a apelor a fost întocmită conform
        normativelor de conţinut, iar lucrările construcţiile instalaţiile
        îndeplinesc condiţiile necesare de asigurare a gospodăririi raţionale a
        apelor şi protecţiei resurselor de apă împotriva poluării, potrivit
        reglementărilor în vigoare.
        Anexăm în 2 exemplare documentaţia tehnică însoţită de următoarele acte
        ......./(denumirea actului, numărul şi data emiterii).................

        Data.................
              L.S.
        (funcţia, numele şi semnătura)


    NOTĂ:
    lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică
    lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică


    ANEXA 1d2

    la procedură
    COMPETENŢELE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

┌─────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │EMITENT │
│ │ ├─────────────┬───────────┬────────────┤
│NR. │CATEGORIA DE │Administraţia│ │Sisteme de │
│CRT. │LUCRĂRI │Naţională │Direcţiile │Gospodărirea│
│ │ │"Apele │Apelor │Apelor*) │
│ │ │Române" │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┴───────────┴────────────┤
│ │FOLOSIREA ŞI │ │
│1 │PROTECŢIA │ │
│ │APELOR: │ │
├─────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Alimentări cu apă │ │
│1.1 │potabilă, │ │
│ │industrială şi │ │
│ │pentru irigaţii │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┬───────────┬────────────┤
│ │Alimentări cu apă │ │ │ │
│ │potabilă şi │Egale sau mai│ │Mai mici sau│
│1.1.1│industrială pentru │mari de 1500 │Mai mici de│egale cu 10 │
│ │folosinţe a │l/s │1500 l/s │l/s │
│ │căror cerinţă │ │ │ │
│ │Qzi.max este │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Alimentări cu apă │ │ │Mai mici sau│
│1.1.2│din subteran │- │Mai mari de│egale cu 10 │
│ │prin foraje al │ │15 l/s │l/s │
│ │căror debit este │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Alimentări cu apă │Egale sau mai│ │Mai mici sau│
│1.1.3│pentru │mari de 20000│Mai mici de│egale cu │
│ │irigaţii pe │ha │20000 ha │2500 ha │
│ │suprafeţe amenajate│ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Amenajări │ │ │ │
│ │piscicole, iazuri │Egale sau mai│Mai mici de│Mai mici sau│
│1.2 │agropiscicole, cu │mare de 1500 │1500 ha │egale cu 150│
│ │suprafaţa │ha │ │ha │
│ │utilă amenajată │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Amenajări balneare,│ │ │ │
│1.3 │turistice sau │- │- │De orice fel│
│ │pentru agrement │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│ │utilizare a apelor │ │ │ │
│ │geotermale sau │ │Mai mari de│Mai mici sau│
│1.4 │minerale, │- │15 l/s │egale cu 10 │
│ │inclusiv lucrările │ │ │l/s │
│ │de evacuare │ │ │ │
│ │după utilizare │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│1.5 │explorare/ │- │Toate │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │prin foraj │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Centrale │ │ │ │
│ │hidroelectrice, │Egală sau mai│Mai mică de│ │
│1.6 │inclusiv │mare de 15 Mw│15 Mw │M.H.C. │
│ │microhidrocentrale,│ │ │ │
│ │cu putere instalată│ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│1.7 │Folosinţe │- │- │De orice fel│
│ │hidromecanice │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Amenajări │ │ │
│ │Amenajări pentru │pentru │ │ │
│ │navigaţie │navigaţie │Amenajări │ │
│ │(ecluze, porturi │(ecluze, │pentru │ │
│1.8 │fluviale sau │porturi │flotaj, │ │
│ │maritime, şantiere │fluviale sau │poduri │ │
│ │navale), │maritime │plutitoare │ │
│ │flotaj, poduri │etc.), │ │ │
│ │plutitoare │şantiere │ │ │
│ │ │navale │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┴───────────┴────────────┤
│2 │PROTECŢIA CALITĂŢII│ │
│ │APELOR │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┬───────────┬────────────┤
│ │Canalizări, staţii │ │ │ │
│ │şi instalaţii │ │ │ │
│ │de epurare, │Egale sau mai│Mai mici de│Mai mici sau│
│2.1 │evacuări de ape │mare de 1200 │1200 l/s │egale cu 10 │
│ │uzate, al căror │l/s │ │l/s │
│ │debit maxim │ │ │ │
│ │orar este │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Injecţii de ape │ │ │ │
│ │uzate (de │ │ │ │
│ │mină, de zăcământ, │ │ │ │
│2.2 │industriale) în │Pentru orice │- │- │
│ │strate │debit │ │ │
│ │acvifere de foarte │ │ │ │
│ │mare │ │ │ │
│ │adâncime │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┴───────────┴────────────┤
│3 │GOSPODĂRIREA │ │
│ │COMPLEXĂ A APELOR │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┬───────────┬────────────┤
│ │Lacuri de acumulare│Mai mari de │ │ │
│3.1 │(inclusiv anexele) │20 │Mai mici de│- │
│ │cu │mii m3 │20 mii m3 │ │
│ │un volum total │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Derivaţii de │ │ │ │
│ │debite, │ │ │ │
│ │între bazine │ │în cadrul │ │
│3.2 │hidrografice │Între b.h. de│b.h. │- │
│ │sau În interiorul │ordin I │de ordinul │ │
│ │aceluiaşi │ │I │ │
│ │bazin, aducţiuni │ │ │ │
│ │magistrale │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┴───────────┴────────────┤
│ │APĂRAREA ÎMPOTRIVA │ │
│4 │ACŢIUNII │ │
│ │DISTRUCTIVE │ │
│ │A APEI │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┬───────────┬────────────┤
│4.1 │Îndiguiri şi │La Dunăre │La râurile │- │
│ │incinte îndiguite │ │interioare │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Desecări, asanări, │ │ │Mai mici sau│
│4.2 │drenaje │- │Mai mari de│egale de 1 │
│ │pe suprafeţe │ │1 km2 │km2 │
│ │amenajate │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┴───────────┴────────────┤
│ │TRASEE ŞI │ │
│ │TRAVERSĂRI │ │
│5 │DE CURSURI DE APĂ │ │
│ │CU LUCRĂRI │ │
│ │AFERENTE: │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┬───────────┬────────────┤
│ │Trasee şi │ │ │ │
│ │traversări cursuri │ │ │ │
│ │de apă pentru │ │ │ │
│ │conducte de │ │ │ │
│ │transport lichide, │ │Locale în │ │
│ │căi de │Magistrale de│interiorul │ │
│5.1 │comunicaţie, │transport │bazinului │- │
│ │funiculare, │interbazinale│hidrografic│ │
│ │poduri etc., │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │modernizarea sau │ │ │ │
│ │dublarea │ │ │ │
│ │celor existente │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Amenajări, puncte │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │extracţie, │ │ │ │
│ │instalaţii de │Pentru │ │ │
│ │prelucrare a │exploatări │ │ │
│ │agregatelor │din fluviul │ │ │
│ │minerale din albii │Dunărea │Mai mici de│mai mici sau│
│6 │sau │şi râuri │200.000 m3/│egale de │
│ │malurile cursurilor│interioare │an │5.000 m3/an │
│ │de apă, │egale sau Mai│ │ │
│ │lacuri sau marea │mare de │ │ │
│ │teritorială │200.000 m3/an│ │ │
│ │(balastiere, │ │ │ │
│ │cariere) cu │ │ │ │
│ │capacitatea │ │ │ │
│ │instalată │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Depozite de deşeuri│ │ │ │
│ │menajere şi deşeuri│ │ │ │
│ │industriale (halde/│ │ │ │
│ │bataluri │Egale sau mai│Mai mică de│ │
│7 │de steril, zgură, │mari de │100.000 m3 │- Toate │
│ │cenuşă, │100.000 m3 _ │- │ │
│ │şlamuri, nămoluri) │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │
│ │capacitate Cimitire│ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Plantări şi │ │ │ │
│ │defrişări de │ │ │ │
│ │vegetaţie lemnoasă,│ │ │ │
│ │perdele │ │ │ │
│ │antierozionale │ │ │ │
│8 │şi filtrante în │- │- │Toate │
│ │zonele de │ │ │ │
│ │protecţie sau în │ │ │ │
│ │albiile majore, │ │ │ │
│ │care nu fac parte │ │ │ │
│ │din fondul │ │ │ │
│ │forestier │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Staţii electrice de│ │Mai mare │ │
│9 │transformare, │- │sau │Mai mică de │
│ │cu tensiune în │ │egală cu 30│30 Kv │
│ │secundar │ │Kv │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┴───────────┴────────────┤
│ │Lucrări, │ │
│ │construcţii şi │ │
│ │instalaţii │ │
│ │neconsumatoare │ │
│ │de apă executate: │Conform competenţelor acordate mai │
│10 ├───────────────────┤sus, │
│ │* pe malul mării, │în funcţie de categoria de lucrări │
│ │faleza │ │
│ │şi plaja mării, sau│ │
│ │pentru │ │
│ │apărarea ţărmului │ │
│ │mării │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┬───────────┬────────────┤
│ │* pe fundul apelor │ │ │ │
│ │maritime │ │ │ │
│ │interioare şi al │De orice fel │- │- │
│ │mării teritoriale, │ │ │ │
│ │platoul │ │ │ │
│ │continental. │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Lucrări noi sau │ │ │ │
│ │dezvoltări │ │ │ │
│ │şi modernizări ale │ │ │ │
│ │celor │ │ │ │
│ │existente, din │ │ │ │
│ │categoriile │ │ │ │
│11 │menţionate mai sus │De orice fel │- │- │
│ │dacă │ │ │ │
│ │acestea sunt │ │ │ │
│ │amplasate pe │ │ │ │
│ │teritoriul a două │ │ │ │
│ │sau mai │ │ │ │
│ │multe bazine │ │ │ │
│ │hidrografice; │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Lucrări noi sau │ │ │ │
│ │dezvoltări │ │ │ │
│ │la cele existente, │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │categoriile │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│ │mai sus amplasate │ │ │ │
│ │pe │ │ │ │
│ │teritoriul unei │ │ │ │
│ │singure │ │ │ │
│ │sucursale a │ │ │ │
│12 │Administraţiei │De orice fel │- │- │
│ │Naţionale "Apele │ │ │ │
│ │Române", │ │ │ │
│ │dacă lucrările │ │ │ │
│ │respective │ │ │ │
│ │au ca scop şi │ │ │ │
│ │deservirea │ │ │ │
│ │unor folosinţe │ │ │ │
│ │amplasate │ │ │ │
│ │pe teritoriul altor│ │ │ │
│ │autorităţi │ │ │ │
│ │bazinale; │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Lucrările din │ │ │ │
│ │categoriile │ │ │ │
│ │menţionate mai sus │ │ │ │
│ │aflate │ │ │ │
│ │în administrarea │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │
│ │din subordinea │ │ │ │
│13 │Ministerului │de orice fel │- │- │
│ │Apelor şi │ │ │ │
│ │Protecţiei Mediului│ │ │ │
│ │şi ale Direcţiilor │ │ │ │
│ │De Ape │ │ │ │
│ │bazinale ale │ │ │ │
│ │Administraţiei │ │ │ │
│ │Naţionale "Apele │ │ │ │
│ │Române"; │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Lucrările din │ │ │ │
│ │categoriile │ │ │ │
│ │menţionate mai sus │ │ │ │
│14 │amplasate în │De orice fel │- │- │
│ │perimetrul │ │ │ │
│ │Rezervaţiei │ │ │ │
│ │Biosferei Delta │ │ │ │
│ │Dunării │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │
│ │închidere a │ │ │ │
│ │minelor/carierelor │ │De orice │ │
│15 │şi de │- │fel │- │
│ │reconstrucţie │ │ │ │
│ │ecologică a zonelor│ │ │ │
│ │afectate │ │ │ │
└─────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘

──────────
    *) Competenţele vor fi date de Direcţia apelor bazinală în funcţie de personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor, pregătirea acestuia şi posibilităţile reale de emitere a autorizaţiei
──────────

    ANEXA 1e1

    la procedură

                                        Către,
                      ............................................
                            (Direcţia Apelor..............
                         Administraţia Naţională "Apele Române")

        În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi
        completările ulterioare,

        a) Subsemnatul ......./(Numele şi prenumele solicitantului).............
        posesor al buletinului de identitate cărţii de identitate seria ......
        nr. .... codul numeric personal ....domiciliat în localitatea ..........
        str. ..... nr. ...... bloc ......., ap. ...... tel. ......, fax .........;
        b) ....../(Denumirea societăţii comerciale regiei autonome)..............
        codul fiscal ...... nr. de înmatriculare la Registrul comerţului ........,
        telefon ....., fax ..... cu sediul în localitatea strada ....... nr. .....
        judeţul ..... prin reprezentantul sau ......./(numele şi prenumele)......
        în calitate de ..........................................................
        solicită:

                       TRANSFERUL AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

        Nr. ....... din data de .............. emis de către ....../(denumirea
        autorităţii emitente)........ pentru investiţia ....../(denumirea
        investiţiei)...... din bazinul hidrografic ......... pe râul ............

        Solicitarea este pentru:
        - investiţie nouă
        - extindere modernizare folosinţă existentă care este în funcţiune de la
        data de ................. şi a fost reglementată anterior prin Avizul
        Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. ...... din data de .......
        emis de către ......../(denumirea autorităţii emitente)......
        Pretenţie de confidenţialitate:. .........................................
        Execuţia obiectivului (folosinţa, lucrarea) urmează să înceapă la
        data de .......... iar punerea în funcţiune de la data de ................
        Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că mi-am însuşit documentaţia
        tehnică în baza căreia s-a eliberat avizul de gospodărire a apelor,
        documentaţie ce a fost întocmită conform normativelor de conţinut, iar
        asigurare a gospodăririi raţionale a apelor şi protecţiei resurselor de
        apă împotriva poluării, potrivit reglementărilor în vigoare şi ale căror
        prevederi vor fi respectate la execuţia investiţiei.

        Anexăm în 2 exemplare documentaţia tehnică însoţită de următoarele acte
        necesare pentru efectuarea transferului ......./(denumirea actului,
        numărul şi data emiterii)..............

        Data...........................
                L.S.
       (funcţia, numele şi semnătura)


    NOTĂ:
    lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică
    lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică.


    ANEXA 1e2

    la procedură

                                         Către,
                               ...............................................
                                    (Direcţia Apelor.............
                                Administraţia Naţională "Apele Române")

        În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările
        şi completările ulterioare,

        a) Subsemnatul .........../(Numele şi prenumele solicitantului)........
        posesor al buletinului de identitate cărţii/de identitate seria ......
        nr. ............, codul numeric personal ........... domiciliat în
        localitatea ......... str. .......... nr ........., bloc .....,ap. .....
        tel........., fax................;
        b)....../(Denumirea societăţii comerciale regiei autonome) .............
        codul fiscal ........., nr. de inmatriculare la Registrul comerţului ....,
        telefon ......., fax ........ cu sediul în localitatea strada .........
        nr. ........... judeţul ...... prin reprezentantul sau ...../(numele şi
        prenumele) ....... în calitate de......... solicită:

                  TRANSFERUL AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

        Nr. ....... din data de ..... emis de către ...../(denumirea autorităţii
        emitente) ....... pentru investiţia ......../(denumirea investiţiei) ....
        din bazinul hidrografic ......... pe râul .......

        Solicitarea este pentru:
        - investiţie noua
        - extindere modernizare folosinţa existentă care este în funcţiune de la
        data de ..............
        - instalaţia care intra sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
        nr. 152/2005
                                /(denumirea autorităţii emitente)

        Pretenţie de confidenţialitate: .......................................

        Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că documentaţia pentru care
        se solicită autorizaţie de gospodărire a apelor a fost întocmită conform
        normativelor de conţinut, iar lucrările construcţiile instalaţiile
        îndeplinesc condiţiile necesare de asigurare a gospodăririi raţionale a
        apelor şi protecţiei resurselor de apă împotriva poluării, potrivit
        reglementărilor în vigoare.

        Anexăm în 2 exemplare autorizaţia de gospodărire a apelor pentru care se
        solicită transferul precum şi următoarele acte ...../(denumirea actului,
        numărul şi data emiterii)

        Data ......................
                 L.S.
        (funcţia, numele şi semnătura)


    NOTĂ:
    lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică
    lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană juridică.


    ANEXA 1f

    la procedură
    Avize şi acorduri necesare, după caz, în cadrul procedurii de reglementare
    a) Avizul autorităţii competente, necesar pentru reglementarea regimului de exploatare a apelor minerale şi geotermale, a lacurilor şi nămolurilor terapeutice, a turbăriilor şi zonelor umede;
    b) Avizul privind instituirea şi regimul de utilizare a zonelor de protecţie sanitară, emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
    c) Avizul privind regimul navigaţiei pe cursuri de apă naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare şi pe marea teritorială, ca şi lucrările, construcţiile sau instalaţiile aferente, emis de Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului;
    d) Avizul privind regimul de exploatare a fondului piscicol, precum şi exercitarea pescuitului în bazinele piscicole naturale sau amenajate;
    e) Avizul emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru injectarea, în strate de foarte mare adâncime şi pe baza unor studii speciale, a apelor uzate industriale, ca şi a apelor de mină sau de zăcământ pentru care nu există tehnologii sau procedee de epurare eficiente;
    f) Avizul organelor silvice de specialitate pentru plantarea sau tăierea arborilor sau arbuştilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă şi pe ţărmul mării;
    g) Avizul organelor silvice de specialitate şi al Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru efectuarea, în condiţiile legii, a defrişărilor necesare asigurării vizibilităţii semnalelor de balizaj şi a mijloacelor de semnalizare, pe toată întinderea malurilor şi apelor în punctele stabilite de Ministerul, Transporturilor Construcţiilor şi Turismului în zona maritimă, fluvială sau a altor căi navigabile;
    h) Acceptul în scris al deţinătorilor lucrărilor existente în zonă sau al sistemului hidroedilitar orăşenesc, industrial, zonal sau micro regional, pentru situaţii în care, prin soluţiile tehnice adoptate se propun cooperări cu acestea, în ceea ce priveşte amplasarea, funcţionarea sau exploatarea din punct de vedere al gospodăririi apelor;
    i) Acceptul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă, lacurilor, bălţilor şi din ţărmul mării, prin exploatări organizate în apele naţionale navigabile;
    j) Incheierea dintre Administraţia Naţională "Apele Române", împreună cu autoritatea de cadastru funciar şi deţinătorii terenurilor pentru delimitarea albiilor minore;
    k) Avizul Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru aplicarea în funcţie de specificul local, a regimului restricţional de folosire a terenurilor din zonele de protecţie, din zona dig - mal şi din acumulări nepermanente;
    l) Avizul Comitetului de bazin, după consultarea riveranilor, pentru interese publice privind readucerea apei în albia veche, care se realizează la propunerea Administraţiei Naţionale "Apele Române";
    m) Acordul Ministerului Construcţiilor şi Turismului pentru situaţii în care lucrările ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele se efectuează în zona apelor naţionale navigabile;
    n) Acordul Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje, prin locuri special amenajate;
    o) Avizul riveranilor pentru amplasarea obiectivelor economice şi sociale în zona inundabilă a albiei majore;
    p) Avizul de amplasament al obiectivului în cazul amplasării în zona inundabilă, în zonele de protecţie ale platformelor meteorologice şi în zonele de protecţie sanitară instituite conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările;
    r) Actul de omologare a tehnologiilor noi de tratare şi sau epurare a apelor, eliberat de un institut abilitat sau de o comisie interministerială;
    s) Certificatul de urbanism eliberat conform legii;
    ş) Avizul de privatizare,
    t) Alte avize şi acorduri în legătură cu domeniul apelor, necesare sau care se vor legifera după promovarea prezentei proceduri.

    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016