Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 9 septembrie 2013  de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 9 septembrie 2013 de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Obiectul înlesnirilor la plată
    (1) Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau alte sume datorate bugetului general consolidat şi transmise spre recuperare acestei autorităţi, organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plată:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii în situaţia în care contribuabilii au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, denumite în continuare autorităţile competente;
    b) anularea obligaţiilor fiscale accesorii prevăzute la lit. a), în situaţia în care contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe ori de a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură aferente creanţelor de încasat de la autorităţile competente, iar amânarea la plată a fost finalizată;
    c) scutirea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare ca urmare a unei cereri de rambursare şi data efectuării plăţii, în cazul contribuabililor care au încasat după termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată înainte de data de 3 iunie 2013, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă;
    d) amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competentă, în cazul contribuabililor care au de încasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (21) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) Prin sume certe, lichide şi exigibile de încasat de la autorităţile competente se înţelege sumele autorizate la plată aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiar.
    (3) Prin autorităţi competente în sensul prezentului ordin se înţelege autorităţile de management şi/sau organismele intermediare, după caz.
    ART. 2
    Organul fiscal competent pentru acordarea înlesnirilor la plată
    Competenţa de acordare a înlesnirilor la plată revine organului fiscal competent conform prevederilor art. 33 sau 36, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
    ART. 3
    Beneficiarii înlesnirilor la plată
    Beneficiază de înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 contribuabilii care au calitatea de:
    a) beneficiari ai finanţării nerambursabile, pentru obligaţiile datorate de aceştia;
    b) partenerii beneficiarilor prevăzuţi la lit. a) potrivit acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare, pentru obligaţiile datorate de aceştia.
    ART. 4
    Cererea de acordare a înlesnirilor la plată
    (1) Înlesnirile la plată se solicită de către contribuabilii prevăzuţi la art. 3 în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau transmise prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În cazul depunerii cererii prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de dovada împuternicirii/reprezentării, în condiţiile art. 18 din Codul de procedură fiscală.
    (2) Pentru contribuabilul care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a înlesnirilor la plată se depune de către contribuabil atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului în structura căruia funcţionează aceste sedii secundare.
    (3) Cererea cuprinde următoarele elemente:
    a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) tipul înlesnirii la plată solicitat;
    c) suma totală pentru care se solicită înlesnirea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi, în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se menţionează separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;
    d) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.
    (4) Pentru a beneficia de înlesnirile la plată contribuabilul fără domiciliu fiscal în România trebuie să desemneze un împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

    CAP. II
    Procedura de soluţionare a cererii de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii

    ART. 5
    Atestatul eliberat de autoritatea de management
    (1) Înainte de a depune cererea de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii la organul fiscal competent, contribuabilul solicită autorităţii de management eliberarea unui atestat.
    (2) Cererea de eliberare a atestatului conţine următoarele elemente:
    a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscală, numerele de telefon/fax ale acestora, adresele de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii;
    b) titlul şi codul proiectului, precum şi numărul şi data contractului de finanţare încheiat între contribuabil şi autoritatea competentă;
    c) numărul şi data înregistrării cererii de rambursare la autoritatea competentă;
    d) tipul înlesnirii la plată pentru care se solicită eliberarea atestatului;
    e) codul IBAN al contului de disponibil 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013" şi unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis;
    f) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.
    (3) În cazul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat, cererea prevăzută la alin. (2) se depune individual de beneficiarul proiectului pentru obligaţiile fiscale ale acestuia sau, după caz, de fiecare partener, pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta.
    (4) La cererea de eliberare a atestatului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunţă la dreptul de a percepe ori de a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.
    (5) Cererea de eliberare a atestatului se soluţionează de autoritatea de management în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii.
    (6) După primirea cererii de eliberare a atestatului autoritatea de management verifică dacă cererea de rambursare a contribuabilului a fost autorizată la plată. În cazul în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autoritatea competentă, în baza cererilor de rambursare depuse la aceasta, autoritatea de management eliberează un atestat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (7) Atestatul eliberat de autoritatea de management cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea autorităţii de management;
    b) numărul şi data emiterii atestatului;
    c) numărul şi data încheierii contractului de finanţare între contribuabil şi autoritatea competentă, precum şi ale acordului de parteneriat, dacă este cazul;
    d) suma certă, lichidă şi exigibilă pe care contribuabilul o are de încasat de la autoritatea competentă;
    e) menţiunea cu privire la faptul că s-a luat act de notificarea contribuabilului referitoare la renunţarea la dreptul de a percepe ori de a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă. Lipsa unei asemenea menţiuni semnifică lipsa depunerii notificării de către contribuabil;
    f) menţiunea cu privire la codul IBAN al contului de disponibil 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013" şi unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis pe numele contribuabilului în care se va efectua plata de către autoritatea de management;
    g) menţiunea cu privire la situaţia în care s-a început sau nu s-a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor ce trebuie plătite contribuabilului de către autoritatea de management;
    h) menţiunea că atestatul este emis în scopul acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale principale şi accesorii;
    i) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii de management;
    j) ştampila autorităţii de management.
    (8) Atestatul eliberat de autoritatea de management este valabil 20 de zile de la data emiterii.
    ART. 6
    Cererea de acordare a amânării la plată
    (1) Odată cu depunerea cererii de acordare a amânării la plată contribuabilul depune, în original, şi atestatul prevăzut la art. 5 prin care sunt certificate sumele certe, lichide şi exigibile pe care le are de încasat de la autoritatea competentă. Atestatul trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de acordare a amânării la plată.
    (2) Cererea de acordare a amânării la plată este însoţită şi de declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei.
    (3) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de acordare a amânării la plată ori de câte ori are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autoritatea competentă.
    (4) Cererea de acordare a amânării la plată se soluţionează de organul fiscal competent în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii acesteia prin decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii sau decizie de respingere, după caz.
    ART. 7
    Eliberarea certificatului de atestare fiscală
    (1) În vederea soluţionării cererii de acordare a amânării la plată, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii, certificatul de atestare fiscală potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării amânării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.
    (2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată. În cazul contribuabilului care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în certificatul de atestare fiscală se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul amânării la plată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2a.
    (3) În cazul în care există diferenţe între sumele solicitate de către contribuabil în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea contribuabilului la sediul său pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului odată cu certificatul de atestare fiscală. Dispoziţiile art. 50 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.
    (4) După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal competent întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (5) Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Câte un exemplar al procesului-verbal de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscală se comunică contribuabilului, iar câte un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată.
    (6) Termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 5 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. Termenul prevăzut la art. 6 alin. (4) se prelungeşte în mod corespunzător.
    ART. 8
    Conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul acordării amânării la plată
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 112 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia.
    (2) Certificatul de atestare fiscală cuprinde două secţiuni:
    a) secţiunea A "Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului";
    b) secţiunea B "Obligaţii de plată ce pot face obiectul amânării la plată".
    (3) La secţiunea A se înscriu:
    a) obligaţiile fiscale principale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală individualizate pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, în ordinea vechimii. În cazul contribuabilului care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale principale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;
    b) obligaţiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe majorări de întârziere/ dobânzi/penalităţi de întârziere, în ordinea vechimii. În cazul contribuabilului care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale accesorii ale contribuabilului, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din salarii datorate de fiecare dintre sediile sale secundare;
    c) sumele reprezentând amenzi de orice fel;
    d) sumele reprezentând creanţe stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) La secţiunea B se înscriu obligaţiile fiscale principale şi accesorii ce pot face obiectul amânării la plată şi care nu pot depăşi limita sumei certe, lichide şi exigibile de încasat de la autoritatea competentă, înscrisă în atestatul prevăzut la art. 5. Acestea se individualizează pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii. Pentru contribuabilul care are înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare.
    (5) Pot forma obiectul amânării la plată în sensul alin. (4) obligaţiile fiscale principale şi accesorii al căror cuantum este cel mult egal cu sumele înscrise în atestatul prevăzut la art. 5. În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale principale şi accesorii datorate de contribuabil depăşeşte cuantumul sumelor înscrise în atestat, pentru înscrierea acestor obligaţii la secţiunea B a certificatului de atestare fiscală sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 din Codul de procedură fiscală cu privire la ordinea de stingere, precum şi cu privire la stabilirea vechimii obligaţiilor.
    (6) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    Procedura de soluţionare a cererii de acordare a amânării la plată
    (1) După eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. Pentru verificarea condiţiei prevăzute la art. V alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal competent solicită informaţii de la serviciul/biroul/compartimentul care gestionează respectivele informaţii.
    (2) După verificările efectuate potrivit alin. (1), organul fiscal competent, în termen de cel mult 3 zile de la data eliberării certificatului de atestare fiscală prevăzut la art. 7, întocmeşte referatul potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4
    (3) Pe baza constatărilor din referat, organul fiscal competent emite, după caz:
    a) decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    b) decizie de respingere a înlesnirilor la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (4) În cazul aprobării cererii de acordare a amânării la plată, pentru contribuabilul care a renunţat la dreptul de a percepe ori încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă, potrivit art. 5 alin. (4), organul fiscal competent emite:
    a) decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
    b) decizie de amânare la plată, în vederea anulării, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.
    (5) Deciziile prevăzute la alin. (3) şi (4) se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se comunică autorităţii de management şi un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată.
    (6) Organul fiscal are obligaţia ca odată cu comunicarea deciziilor prevăzute la alin. (3) şi (4) către autoritatea de management să indice şi adresa de e-mail şi/sau numărul de fax la care urmează a fi transmisă notificarea prevăzută la art. 11 alin. (3).
    ART. 10
    Efectele amânării la plată
    Pe perioada amânării la plată:
    a) pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată contribuabilul nu datorează obligaţii fiscale accesorii, dacă a renunţat, potrivit art. 5 alin. (4), la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză;
    b) pentru obligaţiile fiscale amânate la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    c) obligaţiile fiscale principale şi accesorii ce fac obiectul amânării la plată nu se sting, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora.
    ART. 11
    Obligaţiile autorităţii de management şi colaborarea cu organele fiscale
    (1) Ori de câte ori, pe perioada amânării la plată, autoritatea de management constată că suma certă, lichidă şi exigibilă înscrisă în atestatul prevăzut la art. 5 nu mai este datorată, în întregime sau în parte, aceasta are obligaţia de a notifica în termen de cel mult 3 zile organul fiscal competent.
    (2) Autoritatea de management efectuează plata sumelor din cererile de rambursare ce fac obiectul amânării la plată în contul de disponibil 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013" deschis la Trezoreria Statului, înscris în atestatul prevăzut la art. 5.
    (3) Autoritatea de management notifică contribuabilul cu privire la suma amânată la plată care trebuie plătită de acesta din suma ce urmează a-i fi virată. În aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare, autoritatea de management transmite organului fiscal competent, prin fax ori e-mail, o copie a notificării.
    (4) Autorităţile de management au obligaţia de a înscrie în notificările prevăzute la alin. (3) şi adresa de e-mail sau numărul de fax la care urmează a fi transmise comunicările prevăzute la alin. (8).
    (5) În scopul încasării sumelor prevăzute la art. V alin. (11) din ordonanţa de urgenţă de la autoritatea de management, contribuabilul prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la data primirii notificării de la autoritatea de management, ordinele de plată prin care aceştia achită obligaţiile fiscale şi care trebuie să corespundă cu sumele din notificare şi din decizia organului fiscal. În ordinele de plată prezentate de contribuabil, la rubrica "Reprezentând" se vor înscrie obligatoriu numărul şi data notificării primite de la autoritatea de management.
    (6) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în ziua primirii ordinelor de plată de la contribuabil potrivit prevederilor alin. (5), transmit, în copie sau scanat, documentele respective organului fiscal competent.
    (7) Organul fiscal procedează la verificarea concordanţei dintre sumele înscrise în notificarea primită de la autoritatea de management cu cele din decizia emisă potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) sau, după caz, din decizia emisă potrivit art. 9 alin. (4) lit. a) şi cu sumele din ordinele de plată depuse de contribuabil.
    (8) În situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit alin. (7), organul fiscal constată că este respectată destinaţia şi sumele pentru care s-au întocmit ordinele de plată sunt cele înscrise în notificare şi în decizia de amânare la plată, comunică această informaţie autorităţii de management de la care a primit notificarea, precum şi unităţii Trezoreriei Statului, în termen de o zi lucrătoare de la primirea ordinelor de plată. La comunicarea către unitatea Trezoreriei Statului se anexează şi o copie a notificării primite de la autoritatea de management.
    (9) În situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit alin. (7), organul fiscal constată că nu este respectată destinaţia sau că sumele pentru care s-au întocmit ordinele de plată nu sunt cele înscrise în notificare şi în deciziile de amânare la plată, comunică această informaţie, în scris, unităţii Trezoreriei Statului de la care a primit ordinele de plată, precizând care sunt neconcordanţele constatate, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestor documente.
    (10) Unitatea Trezoreriei Statului, în ziua primirii comunicării prevăzute la alin. (9) de la organul fiscal, restituie contribuabilului ordinele de plată pentru care s-au constatat erori în vederea refacerii acestora.
    (11) După primirea ordinelor de plată refăcute de contribuabil se reia procedura prevăzută de alin. (6)-(10).
    (12) În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicărilor de la organul fiscal competent, autoritatea de management virează sumele corespunzătoare, potrivit prevederilor art. V alin. (11) din ordonanţa de urgenţă, în contul 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013" deschis pe numele contribuabilului. În ordinele de plată prezentate prin care se virează sumele respective, autoritatea de management înscrie obligatoriu la rubrica "Reprezentând" numărul şi data notificării transmise contribuabilului, aferentă sumei virate în contul 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013".
    (13) În ziua încasării sumelor în contul 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013", unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică dacă suma încasată în contul 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013" este egală cu suma ordinelor de plată depuse de contribuabil aferente notificării înscrise în documentele de plată şi procedează la decontarea ordinelor de plată depuse de contribuabil, completând în rubrica "Data debitării" din acestea data încasării de la autoritatea de management a sumelor respective în cont.
    (14) În cazul în care suma virată în contul 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013" de autoritatea de management este diferită de suma din notificare şi de cea din ordinele de plată depuse de contribuabil, aceasta se restituie în contul din care a fost încasată, concomitent cu restituirea către contribuabil a ordinelor de plată depuse.
    ART. 12
    Renunţarea contribuabilului la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură pe perioada amânării la plată
    (1) În situaţia în care, pe perioada amânării la plată, contribuabilul doreşte să renunţe la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă, acesta depune notificarea prevăzută la art. 5 alin. (4) la autoritatea de management. În acest caz, în termen de cel mult 5 zile de la data notificării, autoritatea de management emite un nou atestat care înlocuieşte atestatul emis iniţial. Atestatul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2). Dispoziţiile art. 5 sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (2) După primirea atestatului de la autoritatea de management, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent prin care solicită revocarea deciziei de amânare la plată emise potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) şi emiterea deciziilor de amânare la plată pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse, potrivit art. 9 alin. (4). La cerere se anexează, în original, atestatul prevăzut la alin. (1).
    (3) După primirea cererii prevăzute la alin. (2), în termen de cel mult 5 zile, organul fiscal competent emite deciziile de amânare la plată prevăzute la art. 9 alin. (4) prin care se revocă şi decizia de amânare la plată emisă iniţial.
    ART. 13
    Finalizarea amânării la plată
    (1) În situaţia în care sumele individualizate în decizia prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. a) se sting în totalitate până la împlinirea termenului de 2 ani de la data comunicării deciziei de amânare la plată, organul fiscal competent emite decizia de finalizare a amânării la plată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (2) În situaţia în care sumele individualizate în decizia prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. a) se sting în totalitate până la împlinirea termenului de 2 ani de la data comunicării deciziei de amânare la plată, organul fiscal competent, după înregistrarea operaţiunii de stingere, emite:
    a) decizie de finalizare a amânării la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9;
    b) decizie de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii individualizate în decizia prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. b), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.
    (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se comunică autorităţii de management şi un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată.
    ART. 14
    Pierderea valabilităţii sau încetarea amânării la plată
    (1) În situaţia în care autoritatea de management a notificat organul fiscal competent potrivit art. 11 alin. (1) amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, în întregime sau în parte, corespunzător sumei pe care autoritatea competentă nu o mai datorează contribuabilului. În acest caz, organul fiscal competent emite o decizie de pierdere a valabilităţii/încetare a amânării la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11.
    (2) În cazul în care se constată că amânarea la plată nu a fost finalizată în termen de 2 ani de la data comunicării deciziei/deciziilor de amânare la plată, organul fiscal competent emite, în mod corespunzător, decizia de încetare a amânării la plată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11.
    (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se comunică autorităţii de management şi un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul amânării la plată.

    CAP. III
    Procedura de suspendare a executării silite a obligaţiilor fiscale în cazul contribuabilului care a depus cereri de rambursare la autoritatea competentă

    ART. 15
    Neînceperea sau suspendarea executării silite a obligaţiilor fiscale în cazul contribuabilului care a depus cereri de rambursare la autoritatea competentă
    (1) Contribuabilul care a depus la autoritatea competentă cerere de rambursare, aflată în cursul procedurii de validare/autorizare la plată şi al cărei termen de plată a fost depăşit, beneficiază, în limita sumelor înscrise în această cerere, de neînceperea sau suspendarea executării silite a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ori a altor sume datorate bugetului general consolidat şi transmise spre recuperare acestei autorităţi.
    (2) În scopul aplicării alin. (1) contribuabilul trebuie să depună la organul fiscal competent, în original, atestatul emis, la solicitarea sa, de autoritatea de management.
    (3) Cererea de eliberare a atestatului trebuie să conţină elementele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f).
    (4) După primirea cererii, autoritatea de management eliberează atestatul potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (5) Atestatul eliberat de autoritatea de management conţine, pe lângă elementele prevăzute la art. 5 alin. (7) lit. a)-c), h)-j), şi următoarele elemente:
    a) cuantumul sumei solicitate prin cererea/cererile de rambursare;
    b) menţiunea cu privire la depăşirea/nedepăşirea termenului de plată a cererii de rambursare.
    (6) Atestatul prevăzut la alin. (5) este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii acestuia la organul fiscal competent.
    (7) După verificarea atestatului emis de autoritatea de management, organul fiscal competent nu începe sau suspendă executarea silită, după caz.
    (8) Neînceperea sau suspendarea executării silite se realizează în limita sumei solicitate la rambursare, prevăzută în atestatul emis de autoritatea de management.
    (9) În situaţia în care cererea de rambursare depusă la autoritatea competentă a fost autorizată la plată, iar sumele solicitate la rambursare sunt certe, lichide şi exigibile, contribuabilul poate solicita amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii. Prevederile cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (10) Suspendarea executării silite încetează:
    a) în cazul emiterii unei decizii de respingere a amânării la plată;
    b) în situaţia în care contribuabilul nu a solicitat amânarea la plată, iar autoritatea de management a efectuat plata sumelor solicitate la rambursare.
    (11) Ori de câte ori autoritatea de management efectuează plata sumelor solicitate la rambursare, aceasta trebuie să notifice în termen de cel mult 3 zile organul fiscal competent.

    CAP. IV
    Procedura de soluţionare a cererilor de scutire la plată/amânare la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii

    ART. 16
    Scutirea la plată/Amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii
    (1) Contribuabilul care a încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată de la autorităţile competente, înainte de data de 3 iunie 2013, poate solicita organului fiscal competent scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data efectuării plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii au fost autorizate la plată de către autoritatea de management;
    b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;
    c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.
    (2) Contribuabilul care are de încasat sume sau a încasat sume după data de 3 iunie 2013, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, de la autorităţile competente poate solicita organului fiscal competent amânarea la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după depunerea cererii de rambursare în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii sunt stinse la data de 3 iunie 2013;
    b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii la organul fiscal competent;
    c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.
    (3) Înainte de a depune cererile prevăzute la alin. (1) şi (2) la organul fiscal competent contribuabilul solicită autorităţii de management eliberarea unui atestat. Cererea de eliberare a atestatului trebuie să conţină elementele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f).
    (4) După primirea cererii de eliberare a atestatului şi verificarea acesteia, autoritatea de management eliberează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii atestatul potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (5) Atestatul eliberat de autoritatea de management conţine, pe lângă elementele prevăzute la art. 5 alin. (7) lit. a)-c), e), h)-j), şi următoarele elemente:
    a) valoarea cererii de rambursare şi perioada de întârziere în procesarea şi plata acesteia;
    b) cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare;
    c) cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare ce au fost autorizate la plată şi achitate.
    (6) La cererile depuse potrivit alin. (1) şi (2) contribuabilul anexează, în original, atestatul eliberat de autoritatea de management.
    (7) În baza cererii şi a atestatului eliberat de autoritatea de management şi în scopul stabilirii cuantumului obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul înlesnirilor la plată organul fiscal competent emite certificatul de atestare fiscală potrivit art. 7.
    (8) În vederea acordării înlesnirilor la plată organul fiscal competent emite, după caz:
    a) decizie de amânare la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12;
    b) decizie de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;
    c) decizie de respingere a înlesnirilor la plată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (9) Scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii potrivit alin. (2) se acordă după autorizarea şi efectuarea plăţii cheltuielii reprezentând obligaţia fiscală principală care a generat obligaţia fiscală accesorie, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data efectuării plăţii.
    ART. 17
    Contestarea deciziilor
    Împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestaţie în condiţiile titlului IX din Codul de procedură fiscală.
    ART. 18
    Anexe
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1
    la procedură

    Denumirea autorităţii de management .........................
    Adresa ......................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................
    Nr. ............./....................


                                    ATESTAT

    Ca urmare a Cererii nr. ......... din data de ............., depusă de către ...................., cu sediul social/domiciliul în .........................................., domiciliul fiscal în ..........................., cod de identificare fiscală .........................
se atestă prin prezenta următoarele*):
--------------------
    *) Prezentul atestat se completează în funcţie de tipul înlesnirii la plată solicitat de contribuabil.

    Contribuabilul ............................... are încheiat cu autoritatea competentă ...................... Contractul de finanţare nr. ........../................., precum şi Acordul de parteneriat nr. ......./........ .
    Contribuabilul a renunţat/nu a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă.
    Contribuabilul are deschis cont la Trezoreria .................... cu numărul 50.98.19 "Disponibil din sume încasate de la autorităţile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013", cod IBAN ....................., în care se va efectua plata sumelor din cererile de rambursare ce fac obiectul amânării la plată.
    Asupra sumelor ce trebuie plătite contribuabilului de către autoritatea de management s-a început/nu s-a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea acestora.
    Contribuabilul figurează în evidenţa noastră cu următoarele sume certe, lichide şi exigibile existente în sold la data eliberării atestatului:

                                                                - lei -
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Cererea de rambursare │ │
├─────────┬─────────────────────────────────────┤ │
│ Nr. │ Data înregistrării la autoritatea │ Suma de rambursat │
│ │ competentă │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┴─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ Total general │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


    Contribuabilul figurează în evidenţa noastră cu sume solicitate prin cererea/cererile de rambursare, pentru care termenul de plată a fost/nu a fost depăşit:

                                                                - lei -
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Cererea de rambursare │ │
├─────────┬─────────────────────────────────────┤ Suma solicitată │
│ Nr. │ Data înregistrării la autoritatea │ la rambursare │
│ │ competentă │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┴─────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ Total general │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


    Contribuabilul figurează în evidenţa noastră cu următoarele sume solicitate/achitate aferente cererii/cererilor de rambursare, pentru care a fost depăşit termenul de plată:


                                                                        - lei -
┌──────────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐
│Cererea de rambursare │ │Perioada de │ Cuantumul │ Cuantumul │
├───┬──────────────────┤Valoarea cererii│întârziere │obligaţiilor │obligaţiilor│
│Nr.│Data înregistrării│ de rambursare │în procesarea│ fiscale │ fiscale │
│ │ la autoritatea │ │şi efectuarea│ principale │ principale │
│ │ competentă │ │plăţii (de la│ incluse în │ incluse în │
│ │ │ │data .... la │ cererea de │ cererea de │
│ │ │ │data ......) │ rambursare │ rambursare │
│ │ │ │ │ │ ce au fost │
│ │ │ │ │ │ validate şi│
│ │ │ │ │ │ plătite │
├───┼──────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼──────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ Total general │ │ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘


    Prezentul atestat se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii potrivit art. ..... alin. (.......) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.
    Prezentul atestat este valabil 20 de zile de la data emiterii.


                     Conducătorul autorităţii de management
                     Funcţia ..............................
                     Numele şi prenumele ..................
                     Semnătura ............................
                     Ştampila .............................


    ANEXA 2
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .................................
---------------------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul .....................
    Nr. .........../...............

                         CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

    Ca urmare a Cererii nr. .............. din data de ................. se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele .........................., adresa: ......................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. ................, cod de identificare fiscală.................

    A. Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului
    Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării prezentului certificat:

                                                                  - lei -
┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia de plată │
│Nr. │Denumirea ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────┤
│crt.│obligaţiei│Total, din care:│Obligaţie │Obligaţii fiscale accesorii│
│ │de plată │ │principală ├─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │ Penalităţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ Total general│ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


    B. Obligaţii de plată ce pot face obiectul amânării la plată/scutirii la plată

                                                                  - lei -
┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia de plată │
│Nr. │Denumirea ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────┤
│crt.│obligaţiei│Total, din care:│Obligaţie │Obligaţii fiscale accesorii│
│ │de plată │ │principală ├─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │ Penalităţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ Total general│ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


    Prezentul certificat se eliberează pentru acordarea amânării la plată/scutirii la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale şi se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării.
    Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                  Numele şi prenumele ................
                  Semnătura şi ştampila unităţii .....


    ANEXA 2a
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ............................
----------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..............
    Nr. .........../...............

                         CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare, potrivit legii
    Ca urmare a Cererii nr. .............. din data de ......................... se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele .........................., adresa:......................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. ................, cod de identificare fiscală .................

    A. Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului
    Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării prezentului certificat:
    A1. - Sediu principal:

                                                                  - lei -
┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia de plată │
│Nr. │Denumirea ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────┤
│crt.│obligaţiei│Total, din care:│Obligaţie │Obligaţii fiscale accesorii│
│ │de plată │ │principală ├─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │ Penalităţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ Total A1. │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


    A2. - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:

                                                                  - lei -
┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia de plată │
│Nr. │ Cod de ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────┤
│crt.│înregistrare│Total, din care:│Obligaţie │Obligaţii fiscale accesorii│
│ │ fiscală al │ │principală ├─────────────┬─────────────┤
│ │ sediului │ │ │ Majorări de │ Penalităţi │
│ │ secundar │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total A2. │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
│(Total A1. + │ │ │ │ │
│Total A2.) │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


    B. Obligaţii de plată ce pot face obiectul amânării la plată/scutirii la plată
    B1. - Sediu principal:

                                                                  - lei -
┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia de plată │
│Nr. │Denumirea ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────┤
│crt.│obligaţiei│Total, din care:│Obligaţie │Obligaţii fiscale accesorii│
│ │de plată │ │principală ├─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │ Penalităţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ Total B1. │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


    B2. - Impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:

                                                                  - lei -
┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia de plată │
│Nr. │ Cod de ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────┤
│crt.│înregistrare│Total, din care:│Obligaţie │Obligaţii fiscale accesorii│
│ │ fiscală al │ │principală ├─────────────┬─────────────┤
│ │ sediului │ │ │ Majorări de │ Penalităţi │
│ │ secundar │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total B2. │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
│(Total B1. + │ │ │ │ │
│Total B2.) │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


    Prezentul certificat se eliberează pentru acordarea amânării la plată/scutirii la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale şi se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării.
    Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                   Numele şi prenumele ...............
                   Semnătura şi ştampila unităţii ....

    ANEXA 3
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ...........................
-------------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............
    Nr. .........../...............

                        PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
        încheiat astăzi, .../..../....., la sediul unităţii fiscale

    Subsemnatul(a), ..............................., având funcţia de ....................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ............................................, am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între sumele înscrise în Cererea de acordare a amânării la plată nr. .......... din data de ............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ......... din data de ............., depusă de contribuabilul .........................., şi sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .......... .
    Drept urmare, am constatat că .....................................*) figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii de plată cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. ............. din data de .............**), care vor face obiectul amânării la plată:
-------------------
    *) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele contribuabilului.
    **) Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.

                                                                  - lei -
┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Obligaţia de plată***) │
│Nr. │Denumirea ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────┤
│crt.│obligaţiei│Total, din care:│Obligaţie │Obligaţii fiscale accesorii│
│ │de plată │ │principală ├─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ Majorări de │ Penalităţi │
│ │ │ │ │ întârziere/ │ de │
│ │ │ │ │ Dobânzi │ întârziere │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 4 + 5 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘

-----------------------
    ***) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sumele se înscriu pe total obligaţii fiscale, separat pe contribuabil şi separat pe sedii secundare, în ordinea vechimii acestora.

    Alte menţiuni: .................................................................
    Obiecţiile contribuabilului: ...................................................

       Contribuabil, Avizat
      ................ Şeful serviciului/biroului/compartimentului,
                            ..........................................
                                              Întocmit
                              .......................................


    ANEXA 4
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .........................
---------------
     *1)Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...........
    Nr. .........../...............

                                                 Aprobat/data ..........
                                              Conducătorul unităţii fiscale,
                                               ..........................

                                                       Semnătura
                                                .......................


                                    REFERAT

    Subsemnatul(a), ........................., având funcţia de .................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..................., ca urmare a Cererii nr. ......... din data de ............., depusă de contribuabilul ......................., cod de identificare fiscală ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................, am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale şi am constatat următoarele:

    Secţiunea A: Condiţii de acordare a amânării la plată

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Condiţii de acordare a amânării la plată │Modul de respectare │
│ │a condiţiilor │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│a) Nu s-a deschis procedura insolvenţei │ [] [] │
│ │ Da Nu │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│b) Nu s-a început executarea silită de │ [] [] │
│către un alt creditor prin poprirea │ Da Nu │
│sumelor de încasat de la autorităţile │ │
│competente │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│c) Nu are în derulare o eşalonare la │ [] [] │
│plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă│ Da Nu │
│a Guvernului nr. 29/2011 privind │ │
│reglementarea acordării eşalonărilor la │ │
│plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, │ │
│cu modificările şi completările │ │
│ulterioare │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


    Secţiunea B: Alte menţiuni
    ...........................................................
    Faţă de cele constatate mai sus propun aprobarea/respingerea cererii de amânare la plată.
    De asemenea, anexăm la prezentul referat şi documentele doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, Certificatul de atestare fiscală nr. ......../..............., precum şi Atestatul nr. ......./.........

       Întocmit Avizat
      Inspector, Şef compartiment,
    .............. ......................


    ANEXA 5
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ........................
---------------
     *1)Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ............
    Nr. .........../...............

                                    DECIZIE
       de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii


    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ...........
    Adresa: ................................. Adresa: .................................
    Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ...........


    În temeiul prevederilor art. V alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .......... din data de .........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .......... din data de ......................, Certificatul de atestare fiscală nr. ........./..........., Atestatul nr. ....../........., eliberat de ....................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013,
    se emite următoarea decizie:
    1. Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ........................., reprezentând*2):
----------------
    *2) Pentru contribuabilii cu sedii secundare, tabelul prevăzut la pct. 1 se va întocmi pe total societate, cât şi defalcat pe activitatea proprie şi cea a sediilor secundare.

┌────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei│Cuantumul obligaţiei│ Cod cont│Număr de │
│crt.│ de plată │ de plată │ bugetar │evidenţă │
│ │ │ - lei - │ │a plăţii*3) │
├────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┴────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Obligaţie principală: │ │ │ │
├────┬────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Dobânzi/majorări de │ │ │ │
│întârziere: │ │ │ │
├────┬────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┴────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Penalităţi de întârziere:│ │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ ... │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ Total general │ │ x │ x │
└─────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴────────────┘

-----------------
    *3) Numărul de evidenţă a plăţii se utilizează de contribuabil numai în situaţia excepţiei prevăzute la art. V alin. (15) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

    2. Amânarea la plată a obligaţiilor de plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile de management şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.
    3. Amânarea la plată îşi pierde valabilitatea dacă în termen de 2 ani de la data comunicării deciziei amânarea la plată nu a fost finalizată. După data pierderii valabilităţii amânării la plată, pentru sumele amânate la plată se datorează obligaţii fiscale accesorii, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                         Conducătorul unităţii fiscale
                       Numele şi prenumele .............
                    Semnătura şi ştampila unităţii ........    ANEXA 6
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ..................................
--------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ......................
    Nr. ........../..............


                          DECIZIE
         de respingere a înlesnirilor la plată


    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ...........
    Adresa: ................................. Adresa: .................................
    Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ...........


    În temeiul prevederilor art. V alin. (9) sau alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..... din data de ...., înregistrată la organul fiscal cu nr. ...... din data de ......, Certificatul de atestare fiscală nr. ....../......., Atestatul nr. ...../...., eliberat de .........,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013,
    se respinge cererea de acordare a înlesnirilor la plată.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a înlesnirilor la plată:
    ...........................................................................
    Temeiul de drept:
    ...........................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ...........................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


               Conducătorul unităţii fiscale
            Numele şi prenumele ......................
            Semnătura ................................


    ANEXA 7
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ..................................
--------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ......................
    Nr. .........../...............


                                          DECIZIE
              de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale


    Date de identificare a contribuabilului Date de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ...........
    Adresa: ................................. Adresa: .................................
    Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ...........


    În temeiul prevederilor art. V alin. (10) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..... din data de ......, înregistrată la organul fiscal cu nr. ..... din data de ....., Certificatul de atestare fiscală nr. ...../....., Atestatul nr. ...../....., eliberat de ................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013,
    se emite următoarea decizie:
    1. Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor principale exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ........., reprezentând*2):
-------------
    *2) Pentru contribuabilii cu sedii secundare, tabelul prevăzut la pct. 1 se va întocmi atât pe total societate, cât şi defalcat pe activitatea proprie şi cea a sediilor secundare.

                                                              - lei -
┌───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│ Nr. │Denumirea obligaţiei│Obligaţie principală│Număr de evidenţă │
│ crt. │ de plată │ de plată │ a plăţii*3) │
├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│... │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Total │ │ │ │
│general│ │ │ │
└───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘

-----------
    *3) Numărul de evidenţă a plăţii se utilizează de contribuabil numai în situaţia excepţiei prevăzute la art. V alin. (15), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.


    2. Amânarea la plată a obligaţiilor de plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile de management şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.
    3. Amânarea la plată îşi pierde valabilitatea dacă în termen de 2 ani de la data comunicării deciziei amânarea la plată nu a fost finalizată. După data pierderii valabilităţii amânării la plată, pentru sumele amânate la plată se datorează obligaţii fiscale accesorii, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


                  Conducătorul unităţii fiscale
             Numele şi prenumele ......................
             Semnătura şi ştampila unităţii ...........


    ANEXA 8
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .......................................
--------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...........................
    Nr. .........../...............


                             DECIZIE
     de amânare la plată, în vederea anulării, a obligaţiilor fiscale accesorii
           aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată


    Date de identificare a contribuabilului Date de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......... Denumirea/Numele şi prenumele ..........
    Adresa: ................................ Adresa: ................................
    Codul de identificare fiscală .......... Codul de identificare fiscală ..........


    În temeiul prevederilor art. V alin. (10) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..... din data de ...., înregistrată la organul fiscal cu nr. ..... din data de ......, Certificatul de atestare fiscală nr. ....../....., Atestatul nr. ...../....., eliberat de ........,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor principale amânate la plată, în sumă totală de .......... lei, reprezentând:

                                                          - lei -
┌───────┬────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐
│ Nr. │Denumirea obligaţiei│Majorări de întârziere/│ Penalităţi de │
│ crt. │ de plată │ Dobânzi │ întârziere │
├───────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│... │ │ │ │
├───────┴────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│Total general │ │ │
│ │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


             Conducătorul unităţii fiscale
         Numele şi prenumele ......................
         Semnătura şi ştampila unităţii ...........    ANEXA 9
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) .............................
--------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul .................
    Nr. .........../...............


                                 DECIZIE
                    de finalizare a amânării la plată


    Date de identificare a contribuabilului Date de identificare a împuternicitului
    Denumirea .............................. Denumirea ...............................
    Adresa: ................................ Adresa: .................................
    Codul de identificare fiscală .......... Codul de identificare fiscală ...........


    În temeiul prevederilor art. V alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ..... din data de ......., a fost finalizată la data de ....., întrucât sumele amânate la plată au fost stinse în totalitate.
    Consecinţele finalizării amânării la plată: .....................
    .................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului: .....................
    .................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


              Conducătorul unităţii fiscale
            Numele şi prenumele ........................
            Semnătura şi ştampila unităţii .............


    ANEXA 10
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ......................
--------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........
    Nr. .........../...............


                                             DECIZIE
                             de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii


    Date de identificare a contribuabilului Date de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .......... Denumirea/Numele şi prenumele ..........
    Adresa: ................................ Adresa: ................................
    Codul de identificare fiscală .......... Codul de identificare fiscală ..........


    În temeiul prevederilor art. V alin. (16) sau (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,
    vă comunicăm că suma de ...... lei, reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată prin Decizia nr. ......... din data de ...... sau aferente obligaţiilor fiscale principale prevăzute la art. V alin. (20) sau (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013, după caz,
    se anulează la data de ........, întrucât .................... .
    Menţiuni privind audierea contribuabilului: ....................
    ................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


                     Conducătorul unităţii fiscale
                Numele şi prenumele ......................
                Semnătura şi ştampila unităţii ...........


    ANEXA 11
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ......................
--------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........
    Nr. .........../...............

                                   DECIZIE
           de pierdere a valabilităţii/încetare a amânării la plată


    Date de identificare a contribuabilului Date de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........... Denumirea/Numele şi prenumele ...........
    Adresa: ................................. Adresa: .................................
    Codul de identificare fiscală ........... Codul de identificare fiscală ...........


    În temeiul prevederilor art. V alin. (14) sau (17), după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată nr. ....../...., şi-a pierdut valabilitatea/a încetat, începând cu data de ............ .
    Motivele de fapt pentru care şi-a pierdut valabilitatea/a încetat amânarea la plată
    .....................................................................
    Temeiul de drept: ...................................................
    Consecinţele pierderii valabilităţii/încetării amânării la plată:
    .....................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    .....................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


                       Conducătorul unităţii fiscale
                    Numele şi prenumele ........................
                    Semnătura şi ştampila unităţii .............


    ANEXA 12
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ......................
--------------
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........
    Nr. .........../...............


                                    DECIZIE
     de amânare la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii


    Date de identificare a contribuabilului Date de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ......... Denumirea/Numele şi prenumele .............
    Adresa: ............................... Adresa: ...................................
    Codul de identificare fiscală ......... Codul de identificare fiscală .............


    În temeiul prevederilor art. V alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ..... din data de ....., înregistrată la organul fiscal cu nr. ...... din data de ......., şi Atestatul nr. ....../....., eliberat de ...............,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:

                                                               - lei -
┌───────┬────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐
│ Nr. │Denumirea obligaţiei│Majorări de întârziere/│ Penalităţi de │
│ crt. │ de plată │ Dobânzi │ întârziere │
├───────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├───────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│... │ │ │ │
├───────┴────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│Total general │ │ │
│ │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


                   Conducătorul unităţii fiscale
               Numele şi prenumele ......................
               Semnătura şi ştampila unităţii ...........

                        -------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016