Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 7 martie 2012  de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START -*)    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 7 martie 2012 de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START -*)

EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 166 bis din 14 martie 2012
    *) Aprobatã de Decizia nr. 62/2012, publicatã în Monitorul Oficial al României al României, Partea I, nr. 166 din 14 martie 2012.

    - PS-04.04 -
    Revizia 1

    1. Obiectivul Programului

    Programul pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de cãtre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumitã în continuare Agenţia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţãrii de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunãtãţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzãtorilor în scopul implicãrii acestora în structuri economice private.
    Prezenta procedurã instituie o schemã transparentã de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevãzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*1) şi 88*2) din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12.2006.
----------
    *1) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *2) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    Prezenta schemã nu intrã sub incidenţa obligaţiei de notificare cãtre Comisia Europeanã, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*3) şi 88*4) din Tratatul privind ajutoarele de minimis.
----------
    *3) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *4) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    Schema se aplicã pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul Programului

    2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2012, aprobat prin anexa nr. 3/3504/16 la Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, este de 10.000.000 lei gestionaţi de Agenţie pentru organizarea şi desfãşurarea de workshopuri de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC şi acordarea de Alocaţii Financiare Nerambursabile (AFN). Prin implementarea programului în anul 2012 se estimeazã acordarea de ajutor de minimis unui numãr de minim 92 de beneficiari.
    2.2. Programul se va derula în douã stadii, respectiv:
    a) Organizarea de workshopuri de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltãrii IMM, - 800.000 lei repartizaţi în mod egal celor 8 Oficii aflate în subordinea Agenţiei.
    b) Finanţarea implementãrii celor mai bune planuri de afaceri prin Alocaţie Financiarã Nerambursabilã în limita bugetului alocat - 9.200.000 lei.
    2.3. Din bugetul alocat desfãşurãrii activitãţilor specifice workshopurilor de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC se pot suporta urmãtoarele: editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport, închiriere de spaţii pentru desfãşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii şi alte cheltuieli necesare organizãrii şi desfãşurãrii workshop-urilor (cazare şi masã).

    3. Beneficiarii Programului

    3.1. Pentru workshopurile de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC
    Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data completãrii formularului online de înscriere în program (anexa 1), urmãtoarele criterii de eligibilitate:
    a) sã fie cetãţeni români;
    b) sã aibã studii medii sau superioare definitivate cu diplomã de Bacalaureat/Licenţã sau adeverinţã care sã ateste finalizarea studiilor;
    c) s-au înscris la activitãţile prevãzute în Program, pe baza formularului de înscriere.

    3.2. Pentru finanţarea implementãrii celor mai bune planuri de afaceri prin Alocaţie Financiarã Nerambursabilã în limita bugetului alocat
    Pot beneficia de prevederile Programului societãţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completãrii formularului online de preselecţie la etapa a doua a programului (anexa 2), urmãtoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale cu modificãrile şi completãrile ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţã nr. 6/2011;
    b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care transpune în legislaţia naţionalã Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicatã în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pânã la 249 de angajaţi şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane euro sau deţin active totale de pânã la 43 milioane euro, echivalent în lei);
    c) au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;
    d) nu au beneficiat de alocaţie financiarã nerambursabilã în cadrul Programului şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societãţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiarã nerambursabilã în cadrul Programului - START în anii anteriori;
    e) administratorul societãţii are cel puţin studii medii definitivate;
    f) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completãrii online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi obiectul de activitate pe care acceseazã este eligibil în cadrul Programului.)
    g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscalã, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
    h) nu se aflã în stare de dizolvare, reorganizare judiciarã, lichidare, insolvenţã, faliment sau suspendare temporarã a activitãţii;
    i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
    j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fãcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatã şi creanţa integral recuperatã.
    3.3. (1) Nu beneficiazã de prevederile Programului:
    - intermedieri financiare şi asigurãri:
    - 641 - Intermediere monetarã
    - 642 - Activitãţi ale holdingurilor
    - 643 - Fonduri mutuale şi alte entitãţi financiare similare
    - 649 - Alte activitãţi de intermedieri financiare, exclusiv activitãţi de asigurãri şi fonduri de pensii
    - 651 - Activitãţi de asigurãri
    - 652 - Activitãţi de reasigurare
    - 653 - Activitãţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurãri sociale)
    - 661 - Activitãţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activitãţilor de asigurãri şi fonduri de pensii
    - 662 - Activitãţi auxiliare de asigurãri şi fonduri de pensii
    - 663 - Activitãţi de administrare a fondurilor
    - tranzacţii imobiliare:
    - 681 - Cumpãrarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
    - 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
    - 683 - Activitãţi imobiliare pe bazã de comision sau contract
    - 6910 - Activitãţi juridice
    - 920 - Activitãţi de jocuri de noroc şi pariuri
    - producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    - 110 - Fabricarea bãuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de bãuturi rãcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
    - 1200 - Fabricarea produselor din tutun
    - 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei
    - 2051 - Fabricarea explozivilor
    - 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
    - 4725 - Comerţ cu amãnuntul al bãuturilor, în magazine specializate
    - 4726 - Comerţ cu amãnuntul al produselor din tutun, în magazine specializate precum şi activitãţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
    a) activitãţi de pescuit şi acvaculturã, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
    - 031 - Pescuitul
    - 032 - Acvacultura
    b) activitãţi legate de producţia primarã a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene:
    - 011 - Cultivarea plantelor nepermanente
    - 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
    - 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    - 014 - Creşterea animalelor
    - 015 - Activitãţi în ferme mixte (cultura vegetalã combinatã cu creşterea animalelor)
    - 016 - Activitãţi auxiliare agriculturii şi activitãţi dupã recoltare
    - 017 - Vânãtoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activitãţi de servicii anexe vânãtorii
    - 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
    - 1011 Prelucrarea şi conservarea cãrnii, dar numai prelucrarea organelor şi mãruntaielor de animale precum şi producţia de lânã trasã, producţia de piei brute şi piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obţinerea lânii de oaie;
    - 1083 Prelucrarea ceaiului şi a cafelei;
    - 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;
    - 1061 Fabricarea produselor de morãrit;
    - 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon;
    - 1041 Fabricarea uleiurilor şi grãsimilor;
    - 1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare;
    - 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;
    - 1081 Fabricarea zahãrului;
    - 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor;
    - 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
    - 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;
    - 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermã;
    - 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
    De asemenea, urmãtoarele coduri nu sunt eligibile:
    - 1310 Pregãtirea fibrelor şi filarea fibrelor textile;
    - 1106 Fabricarea malţului;
    - 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontanã, din care se exclude pluta naturalã;
    - 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plutã, paie şi din alte materiale vegetale împletite din care se exclude activitatea de fabricare a articolelor din plutã;
    - 1610 Tãierea şi rindeluirea lemnului;
    c) activitãţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene, în urmãtoarele cazuri:
    a. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantitãţii produselor de acest tip cumpãrate de la producãtorii primari sau puse pe piaţã de operatorii economici respectivi;
    b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producãtorilor primari (fermieri);
    d) activitãţi legate de export cãtre state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantitãţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele destinate utilizãrii produselor naţionale în detrimentul celor importate;
    f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activeazã în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cãrbunelui (CAEN Rev.2)
    - 051 - Extracţia cãrbunelui superior
    - 052 - Extracţia cãrbunelui inferior
    - 061 - Extracţia petrolului brut
    - 062 - Extracţia gazelor naturale
    - 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
    - 0892 - Extracţia turbei
    - 091 - Activitãţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
    - 099 - Activitãţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
    g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfã acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost.
    (2) Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totalã de 200.000 euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depãşi acest prag prin însumarea Alocaţiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai pânã la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei.

    4. Tipurile de ajutor financiar

    4.1. Agenţia administreazã, gestioneazã şi deruleazã direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC şi asigurã managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care transpune în legislaţia naţionalã Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicatã în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între Agenţie şi organizaţiile ori instituţiile de drept privat (instituţii de credit) se încheie o convenţie de colaborare în baza cãreia se va trece la derularea programelor. Instituţia de credit selecţionatã are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor acordate pentru a cãror derulare încheie convenţii de colaborare cu Agenţia.
    4.2. Workshop-urile de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltãrii IMM-urilor în domenii de interes pentru dezvoltarea capacitãţilor antreprenoriale, sunt organizate în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practicã, necesare începerii şi dezvoltãrii unei afaceri, conform procedurii UNCTAD/EMPRETEC.
    În vederea implementãrii acstui stadiu al Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare UNCTAD/EMPRETEC.
    4.3. Agenţia/Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie denumite în continuare OTIMMC, încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contracteazã serviciile specifice organizãrii workshop-urilor de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC şi publicã pe site-ul www.aippimm.ro locaţiile şi perioada de desfãşurare a acestora.
    4.4. Prin Program se finanţeazã implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri în urmãtoarele condiţii:
    a) Schema de finanţare cu credit bancar:
    - Alocaţie Financiarã Nerambursabilã - maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
    - Credit bancar - minim 30%*5) din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de cãtre instituţia de credit partenerã.
----------
    *5) Procentul de minim 30% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibilã mai mare de 150.000 lei, schema de finanţare fiind AFN - maxim 100.000 Lei; Credit 50.000 Lei; Contribuţie proprie - pânã la acoperirea valorii eligibile a proiectului

    Instituţia de credit partenerã poate acorda finanţare şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar în afara programului.
    - Contribuţie proprie (dacã este cazul).
    b) Schema de finanţare fãrã credit bancar:
    - Alocaţie Financiarã Nerambursabilã - maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar
    - Contribuţie proprie - minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
    4.5. Conform protocolului de colaborare încheiat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu instituţia de credit partenerã, creditul bancar acordat în cadrul acestui Program va fi garantat în proporţie de 80%.
    4.6. Obiectul finanţãrii trebuie sã se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
    a) Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - inclusiv software-ul aferent);
    b) Aparate şi instalaţii de mãsurã, control şi reglare;
    c) Mijloace de transport marfa sau microbus transport persoane, în strictã legãturã cu activitatea/activitãţile pe care s-a accesat programul;
    d) Licenţe, brevete, mãrci, francize, etichetare ecologicã, software;
    e) Achiziţionarea de echipamente IT (unitate centralã, server, monitor, imprimantã/copiator/multifuncţionalã, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfãşurãrii activitãţii, sisteme audio-video, etc);
    f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestãri servicii şi comerţ (clãdiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activitãţi de prestãri servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)*6). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sã aibã destinaţie locativã.
----------
    *6) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluãri al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate

    g) Achiziţionarea de bunuri prevãzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparaturã biroticã şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu completãrile şi modificãrile ulterioare;
    h) Realizarea unui site pentru prezentarea activitãţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate. Se considerã cheltuialã eligibilã şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul on-line;
    i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizeazã surse regenerabile de energie*7) pentru eficientizarea activitãţilor pentru care a solicitat finanţare;
----------
    *7) Sursã regenerabilã de energie, conform definiţiei din Hotãrârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electricã din surse regenerabile de energie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare

    j) Promovarea on-line a activitãţilor societãţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipãrite de promovare a activitãţilor desfãşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
    k) Consultanţã pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţãrii în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)*8)
----------
    *8) Aceastã activitate poate fi efectuatã înainte de semnarea Contractului de finanţare/Contractului de credit bancar şi AFN, putând fi decontatã numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile şi aport propriu minim 30%. Activitatea de consultanţa nu este eligibiã pe componentã de credit.

    4.7. În planul de afaceri trebuie justificatã fiecare cheltuialã în vederea demonstrãrii necesitãţii acesteia în desfãşurarea activitãţilor pe care se acceseazã finanţarea. Nu se finanţeazã elementele de cost care nu au legãturã cu activitãţile pe care se acceseazã şi cu procesul de producţie/comerţ/serviciul prestat.
    4.8. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sã fie noi şi nu se aplicã pentru acestea amortizarea acceleratã prevãzutã în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    4.9. Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea farã TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie sã fie mai mare sau egalã cu 1.800 lei, conform Hotãrârii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionãri/finanţãri nerambursabile din alte surse. De asemenea, nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratorii/acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai societãţilor comerciale solicitante sau rude şi afini pânã la gradul II.
    4.10. Atât AFN cât şi creditul bancar în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor existente.
    4.11. De finanţarea nerambursabilã obţinutã în cadrul Programului se poate beneficia o singurã datã.
    4.12. Beneficiarii sunt obligaţi sã asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea OTIMMC (sau OTIMMC şi instituţia de credit partenerã în cazul în care este accesatã schema de finanţare cu credit bancar), împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadã de 3 ani, şi sã cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurãrii cãtre administratorul programului;
    4.13. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţã
    Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţã, respectiv sã întocmeascã un dosar de achiziţie care sã cuprindã: cereri de ofertã (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie sã cuprindã şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care sã fie justificatã alegerea ofertei câştigãtoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupã încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.

    5. Procedura de înscriere în Program

    5.1. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de înscriere on-line şi înregistrarea în Registrul Unic Electronic, aprobatã prin decizia Preşedintelui Agenţiei.
    5.2. Agenţia demareazã implementarea Programului în termen de 5 zile de la data publicãrii pe site-ul www.aippimm.ro a anunţului privind data la care va fi activ formularul de înscriere în cadrul Programului.
    5.3. Agenţia va publica anunţurile referitoare la demararea Programului pe site-ul www.aippimm.ro cu 5 zile înainte ca aplicaţia online sã devinã operaţionalã. Pentru participarea la workshopurile de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC, fiecare solicitant trebuie sã completeze on-line Formularul de înscriere prevãzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedurã, regãsit pe site-ul Agenţiei www.aippimm.ro, aplicaţia de înscriere fiind operaţionalã timp de 5 zile. În situaţia în care, în termenul prevãzut mai sus, se înscriu mai puţin de 30 de solicitanţi pe fiecare locaţie, perioada de înscriere va fi prelungitã pânã la epuizarea locurilor disponibile. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie.
    5.4. În termen de 24 ore de la expirarea termenului de înscriere, Agenţia va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi pentru susţinerea interviurilor organizate de cele 5 centre EMPRETEC - respectiv:
    - Centrul Naţional EMPRETEC România - A.I.P.P.I.M.M.: OTIMMC Ploieşti şi OTIMMC Braşov
    - Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj şi OTIMMC Târgu Mureş
    - Centrul Regional EMPRETEC Sud Est: OTIMMC Constanţa
    - Centrul Regional EMPRETEC Oltenia Banat: OTIMMC Craiova şi OTIMMC Timişoara
    - Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Iaşi
    luând în considerare principiul "primul venit - primul servit". Workshopurile se vor desfãşura în 8 locaţii care vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro, iar costurile participãrii sunt de 1.000 lei/participant.
    5.5. Selectarea candidaţilor pentru stadiul - workshopuri de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC se va face în urma interviului realizat de cãtre traineri, conform Procedurii UNCTAD/EMPRETEC. Interviurile vor avea loc la sediile OTIMMC, iar taxa participãrii la etapa I va fi achitatã de cãtre beneficiarii selectaţi în termen de 3 zile de la selecţie, dar nu mai târziu de prima zi a workshop-ului. Workshop-urile se vor desfãşura pe parcursul a 9 zile calendaristice. Prezenţa este obligatorie pentru efectuarea interviurilor conform metodologiei specifice EMPRETEC în vederea selectãrii participanţilor la etapa I pe baza profilului antreprenorial al solicitanţilor.
    5.6. Aplicanţii care nu se prezintã la interviu vor fi respinşi de pe lista beneficiarilor şi vor fi înlocuiţi cu aplicanţii din lista de aşteptare. De asemenea, aplicanţii admişi la interviu care nu se prezintã din prima zi la workshop-uri, vor fi respinşi. Absolvenţii workshopurilor de pregãtire antreprenorialã UNCTAD/EMPRETEC vor primi CERTIFICAT.
    5.7. Înscrierea în Program pentru stadiul de finanţare a celor mai bune planuri de afaceri se face conform procedurii de înscriere on-line şi înregistrare în Registrul Unic Electronic, aprobatã prin decizia Preşedintelui Agenţiei. Data de la care va fi activã înregistrarea on-line se comunicã pe site-ul Agenţiei www.aippimm.ro cu cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
    5.8. Solicitanţii vor completa on-line formularul de preselecţie în termen de 5 zile de la data comunicatã de Agenţie pe site-ul www.aippimm.ro (anexa nr. 2 la prezenta Procedurã).
    5.9. În termen de 24 de ore de la data expirãrii perioadei de înscriere în stadiul de finanţare a celor mai bune planuri de afaceri, Agenţia va publica pe site-ul www.aippimm.ro, în ordinea înscrierii, lista cu toţi solicitanţii înscrişi.
    5.10. Solicitanţii din lista afişatã pe site-ul www.aippimm.ro vor transmite în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii listei conform, pct. 5.9, la OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistratã firma solicitantã/în care are domiciliul stabil solicitantul, Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa nr. 3 la prezenta procedurã) însoţitã de urmãtoarele documente justificative:
    a) plan de afaceri;
    b) copia certificatului de absolvire Empretec al/a asociatului unic/asociatului/acţionarului/administratorului societãţii, dacã este cazul;
    c) copie a buletinului/cãrţii de identitate al/a reprezentantului legal al societãţii;
    d) copie a diplomei care atestã studiile medii sau, dupã caz, superioare ale administratorului sau certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în cazul diplomelor obţinute în strãinãtate;
    e) declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (anexa nr. 5 şi anexa nr. 6 la prezenta Procedurã);
    f) certificate de atestare fiscalã, în original sau copie legalizatã, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru care au C.U.I. conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completãrile şi modificãrile ulterioare, în termen de valabilitate la data depunerii cererii;
    g) certificate de atestare fiscalã, în original sau copie legalizatã, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru sau adeverinţã, în original sau copie legalizatã în care sã se menţioneze cã firma nu este înregistratã ca fiind plãtitoare în cadrul administraţiei locale respective, în termen de valabilitate la data depunerii cererii;*9)
----------
    *9) În cazul în care firma nu este înregistratã ca fiind plãtitoare în cadrul administraţiei respective, se solicitã o adeverinţã

    h) situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a cãror razã îşi au sediul operatorii economici (Art. III din O.U.G. nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare) la 30 Decembrie 2011, în copie certificatã (pentru societãţile înfiinţate pânã în anul 2012), sau ultima balanţã de verificare pentru societãţile înfiinţate în 2012 (dacã este cazul);
    i) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã tribunalul unde îşi are sediul societatea, în care sã se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali ai societãţii, punctele de lucru, precum şi domeniile de activitate principale şi secundare autorizate ale societãţii;
    5.11. (1) Întreaga documentaţie va fi depusã în 3 (trei) exemplare, un original şi douã fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificându-se dacã este original sau copie) conform scrisorii de înştiinţare pe care aplicaţia o va transmite electronic fiecãrui aplicant, în douã plicuri sigilate respectiv:
    a) un plic sigilat în care se vor regãsi cele 3 exemplare ale Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa nr. 3 la prezenta procedurã) însoţitã de documentele justificative conform punctului 5.10 lit. b) - i) din prezenta procedurã, plic care sã poarte menţiunea "Documentaţie administrativã - numãr RUE";
    b) un plic sigilat în care vor fi introduse cele 3 exemplare ale planului de afaceri şi care va avea menţiunea "planuri de afaceri - numãr RUE". Planul de afaceri în original, numerotat, semnat şi ştampilat va fi scanat şi ataşat şi pe suport electronic (CD) în format PDF sau JPG;
    Pe ambele plicuri sigilate vor trebui trecute urmãtoarele coordonate:
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedurã);
    - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor - şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -
    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completã a operatorului economic solicitant/nume şi prenume solicitant
    - nr. de înregistrare la ORC - dacã este cazul;
    - CUI/codul de înregistrare fiscalã;/CNP solicitant
    - suma AFN solicitatã;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
    (2) Prin copie certificatã, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic şi semnãtura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea "conform cu originalul".
    (3) Cele douã plicuri vor fi depuse la sediile OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistratã firma solicitantã (anexa 4 la prezenta Procedurã) şi va fi înregistratã depunerea în Registrul Unic Electronic al Programului.

    6. Procedura de evaluare a documentelor justificative/planurilor de afaceri şi acordarea alocaţiei financiare nerambursabile şi a creditului

    I. Etapa I de evaluare
    (1) În cadrul Agenţiei se constituie Unitatea de Coordonare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumitã UCSEC, al cãrei numãr de persoane, atribuţii şi responsabilitãţi vor fi stabilite prin decizia Preşedintelui Agenţiei. În cadrul UCSEC este inclus grupul de evaluare planuri de afaceri.
    (2) În cadrul OTIMMC se constituie Unitatea de Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare, denumitã în continuare UPSEC, al cãrei numãr de persoane, atribuţii şi responsabilitãţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al OTIMMC.
    6.1. Prima etapã de evaluare este realizatã de cãtre UPSEC - OTIMMC şi reprezintã evaluarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare şi a documentelor justificative prevãzute la pct. 5.10. lit. b.) - i.), depuse de cãtre solicitanţi.
    (1) UPSEC din cadrul OTIMMC va verifica existenţa tuturor documentelor şi va evalua din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii documentaţia depusã de cãtre solicitant, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului precizat la pct. 5.10.
    (2) Analiza din cadrul UPSEC-OTIMMC are ca finalitate stabilirea uneia din urmãtoarele decizii:
    a) acceptarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii proiectului. UPSEC - OTIMMC va transmite în maxim 3 zile lucrãtoare din momentul expirãrii termenului menţionat la pct. 6.1. alin. (1), cãtre UCSEC din cadrul Agenţiei o copie a documentaţiei depuse de cãtre solicitanţii admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii, împreunã cu plicul sigilat care conţine cele 3 exemplare ale planului de afaceri. UPSEC va transmite solicitanţilor admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ şi a eligibilitãţii.
    b) respingerea proiectului, solicitantului fiindu-i transmisã Scrisoarea de respingere din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii de cãtre UPSEC din cadrul OTIMMC;
    c) solicitarea de clarificãri, aplicantului fiindu-i transmisã Scrisoare de solicitare clarificãri, Completãrile solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare.

    II. Etapa a II-a de evaluare
    6.2. Evaluarea planurilor de afaceri admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii este realizatã de cãtre UCSEC/Grup de evaluare din cadrul Agenţiei.
    6.3. Urmare a evaluãrii, UCSEC adoptã decizii referitoare la îndeplinirea criteriilor necesare pentru obţinerea finanţãrii în cadrul programului derulat cu instituţiile partenere (instituţia de credit partenerã + FNGCIMM S.A. - IFN).
    6.4. UCSEC din cadrul Agenţiei va realiza evaluarea şi selecţia în termen de 40 zile lucrãtoare de la data primirii de la OTIMMC a copiei documentaţiei şi a planurilor de afaceri depuse de cãtre solicitanţii admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii, pe baza procedurii operaţionale de selectare, evaluare şi contractare a programului, aprobatã prin decizia Preşedintelui Agenţiei. În cadrul etapei a II-a a Programului se finanţeazã implementarea celor mai bune planuri de afaceri, care au obţinut cel puţin 70 de puncte conform Grilei de evaluare, anexã la modelul planului de afaceri. Modelul planului de afaceri va fi afişat pe site-ul www.aippimm.ro, dupã selectarea instituţiei de credit partenere în program şi semnarea unei convenţii de colaborare cu aceasta. Finanţarea planurilor de Afaceri se va face în ordinea punctajului obţinut în urma evaluãrii şi în limita bugetului alocat*10). La punctaje egale va prevala numãrul de înregistrare on-line, conform principiului "primul venit - primul servit".
----------
    *10) Punctajul minim pentru finanţarea planurilor de afaceri în cadrul programului este de 60 puncte iar punctajul maxim ce se poate obţine este de 100 de puncte, conform procedurii operaţionale de evaluare, selecţie şi contractare a programului.

    6.5. Analiza din cadrul UCSEC din cadrul Agenţiei, are ca finalitate stabilirea uneia din urmãtoarele decizii:
    a) pentru beneficiarii care solicitã credit bancar, acceptarea de principiu a proiectului şi includerea în program - aplicantul care solicitã credit bancar va fi înscris pe "lista cu solicitanţii pânã la acoperirea fondului alocat programului" şi în continuare pe "lista de aşteptare", urmând a fi verificaţi de cãtre administratorii de credite din unitãţile teritoriale ale bãncii selectate. UCSEC va afişa pe site-ul www.aippimm.ro lista cu beneficiarii admişi în urma evaluãrii planurilor de afaceri, iar UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite acestora o notificare privind acceptarea de principiu la finanţare. Un exemplar al planului de afaceri însoţit de notificarea întocmitã de UCSEC, va fi predat instituţiei de credit partenere printr-un proces verbal de predare primire;
    b) pentru beneficiarii care nu solicitã credit bancar, acceptarea de principiu a proiectului şi includerea în program - aplicantul va fi înscris pe "lista cu solicitanţii pânã la acoperirea fondului alocat programului" şi în continuare pe "lista de aşteptare". UCSEC va afişa pe site-ul www.aippimm.ro lista cu beneficiarii admişi în urma evaluãrii planurilor de afaceri, iar UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite acestora o notificare privind acceptarea de principiu la finanţare;
    c) respingerea proiectului, solicitantului fiindu-i transmisã Scrisoarea de respingere de cãtre UPSEC;
    d) solicitarea de clarificãri, aplicantului fiindu-i transmisã de cãtre UCSEC Scrisoare de solicitare clarificãri. Completãrile solicitate se depun în 48 de ore de la înştiinţare la sediul OTIMMC. UPSEC din cadrul OTIMMC le transmite scanate la Agenţie şi, dacã este cazul, transmite şi originalele.
    6.6. Dacã în urma analizei de cãtre UPSEC a documentelor care însoţesc planul de afaceri sau analizei de cãtre UCSEC a planului de afaceri se constatã cã informaţiile declarate de solicitant în formularul de preselecţie on-line nu sunt corecte/reale, solicitantul va primi Scrisoare de respingere acestuia de la finanţare.
    6.7. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se considerã vãtãmat într-un drept al sãu sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevãzutã în aceste situaţii.
    6.8. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilitãţii.
    6.9. Solicitantul se poate adresa Agenţiei, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere în urma evaluãrii planului de afaceri.
    6.10. Contestaţia se formuleazã în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    - obiectul contestaţiei;
    - motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiazã contestaţia;
    - dovezile pe care se întemeiazã;
    - semnãtura reprezentantului legal şi ştampila.
    6.11. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul OTIMMC/Agenţiei, formatã din membrii care nu au participat la evaluarea documentaţiei sau a planului de afaceri.
    6.12. Termenul de soluţionare este de 10 zile calendaristice de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionãrii contestaţiei se va face prin fax, email, sau prin poştã, cu confirmare de primire.

    III. Etapa a III-a de evaluare (doar pentru beneficiarii care solicitã credit)
    6.13. (1) Etapa a treia de evaluare a dosarelor cu componentã de creditare, declarate eligibile de cãtre UCSEC - din cadrul Agenţiei, este realizatã de instituţia de credit partenerã prin comitetele de credit ale unitãţilor sale teritoriale în funcţie de criteriile specifice prevãzute în normele de creditare ale acesteia şi în normele de garantare ale FNGCIMM. S.A.-IFN, în termen de 30 de zile lucrãtoare din momentul predãrii planurilor de afaceri acceptate de principiu la finanţare.
    (2) Instituţia de credit partenerã va face propria ei analizã, în conformitate cu normele proprii de creditare pentru acordarea creditului bancar din sursele acesteia şi va informa Beneficiarul şi Agenţia asupra deciziei sale de a acorda/respinge creditul.
    (3) Instituţia de credit partenerã poate solicita completarea dosarului de credit cu documentele prevãzute în normele sale interne de creditare. În cazul în care clientul prezintã documentaţie necorespunzãtoare sau incompletã, instituţia de credit partenerã va solicita remedierea acesteia (acordând asistenţã şi consultanţã gratuitã), iar dacã acest fapt nu se va realiza în termenul solicitat de instituţia de credit sau nu existã posibilitatea de remediere, va comunica, în scris, atât clientului cât şi Agenţiei cã cererea de credit şi AFN a fost respinsã.

    IV. Semnarea contractului de finanţare/contractului de credit şi AFN şi efectuarea cheltuielilor

    A. Beneficiari care solicitã credit
    6.14. (1) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii hotãrârii de aprobare a creditului, beneficiarul va semna cu instituţia de credit partenerã Contractul de creditare şi AFN. O copie a acestuia va fi transmisã la OTIMMC de cãtre beneficiar.
    (2) În termen de 60 de zile lucrãtoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat sã efectueze cheltuielile. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuãrii cheltuielilor, beneficiarul este respins de la finanţare.
    (3) Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul Agenţiei la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordã pe baza unei cereri depuse de cãtre solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limitã de depunere a decontului.
    6.15. Beneficiarii eligibili de la pct. 6.5. lit. a vor deschide conturi curente la instituţia de credit partenerã pentru derularea operaţiunilor de încasãri şi plãţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, credit bancar sau aport propriu, dupã caz.
    6.16. Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiatã de Agenţie cu instituţia de credit partenerã. AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la instituţia de credit prin unitãţile teritoriale ale acesteia, dupã primirea de cãtre instituţia de credit din partea Agenţiei a acordului de utilizare a AFN.
    6.17. Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi vãrsat în contul curent deschis la instituţia de credit partenerã, urmând ca pentru fiecare cheltuialã eligibilã efectuatã sã se utilizeze în mod proporţional, componentele de finanţare (credit bancar, AFN şi, dupã caz, aport propriu).

    B. Beneficiari care nu solicitã credit

    6.18. (1) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii Notificãrii privind acordul de principiu pentru finanţare beneficiarii de la pct. 6.5. lit. b. vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finanţare (anexa nr. 9 la procedurã). Termenul maxim de semnare a Contractului de finanţare este 30.12.2012.
    (2) În termen de 60 de zile lucrãtoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat sã efectueze cheltuielile. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuãrii cheltuielilor, beneficiarul este respins de la finanţare.
    6.19. (1) Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul Agenţiei la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordã pe baza unei cereri depuse de cãtre solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limitã de depunere a decontului.
    (2) Beneficiarii eligibili vor deschide conturi curente la instituţia de credit partenerã pentru derularea operaţiunilor de încasãri şi plãţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, aport propriu.
    (3) Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiatã de Agenţie cu instituţia de credit partenerã. AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la instituţia de credit prin unitãţile teritoriale ale acesteia, dupã primirea de cãtre instituţia de credit din partea Agenţiei a acordului de utilizare a AFN.
    (4) Aportul propriu în numerar al beneficiarului va fi vãrsat în contul curent deschis la instituţia de credit partenerã, urmând ca pentru fiecare cheltuialã eligibilã efectuatã sã se utilizeze în mod proporţional, cele 2 componente de finanţare (AFN maxim 70% şi aport propriu minim 30%).

    IV. Acordarea AFN/AFN şi credit bancar
    6.20. (1) Acordarea AFN se face pe baza unei cereri de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la prezenta procedurã), pe care beneficiarul trebuie sã o depunã spre aprobare la OTIMMC, însoţitã de urmãtoarele documente îndosariate:
    a) formularul de decont prevãzut în anexa nr. 12 la prezenta procedurã;
    b) documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi 2 fotocopii certificate, în ordinea activitãţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de cãtre UPSEC, prin semnãtura şi ştampila reprezentantului UPSEC;
    c) declaraţie pe propria rãspundere a beneficiarului cã activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi/ şi cã nu aplicã, pentru acesta/acestea, amortizarea acceleratã prevãzutã în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) copie certificatã de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;
    e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participãrii în Program pe o perioadã de 3 ani, începând cu anul 2013, cãtre Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedurã;
    g) contract de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program;
    h) dovada proprietãţii/dreptului de folosinţã asupra terenului sau alte forme asimilate, pentru o perioadã de cel puţin 5 ani; (pentru spaţii din elemente prefabricate);
    i) certificat de urbanism pentru spaţii din elemente prefabricate;
    j) declaraţie pe propria rãspundere a beneficiarului cã în termen de maxim 6 luni de la achiziţionarea elementelor prefabricate va prezenta la OTIMMC dovada intabulãrii, autorizaţia de construcţie şi extrasul de carte funciarã;
    k) raport de evaluare a activului de la pct. 4.6. lit f. (exceptând spaţiile din elemente prefabricate)
    l) dosarul de achiziţie conform pct. 4.13.
    m) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus în limba românã şi legalizat (dacã este cazul), factura fiscalã, tradusã în limba românã şi legalizatã (dacã este cazul), copia manualului operaţional/de operaţiuni;
    n) pentru licenţe - contractul cu furnizorul, tradus în limba românã şi legalizat (dacã este cazul), factura fiscalã, tradusã în limba românã şi legalizatã (dacã este cazul), copia manualului de utilizare a licenţei;
    o) pentru etichetare ecologicã - documente care sã ateste certificarea etichetãrii ecologice de cãtre un organism abilitat;
    p) pentru consultanţã pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţãrii în cadrul programului - contractul de prestãri servicii cu furnizorul de servicii de consultanţã*11); copie dupã certificatul de înregistrare al furnizorului de consultanţã, cu menţiunea codului CAEN clasa 70, facturã fiscalã, în original şi copie certificatã, copie certificatã dupã instrumentul de platã (ordin de platã/chitanţã/cotor filã CEC/foaie de vãrsãmânt, bilet la ordin), copie certificatã dupã extrasul de cont, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţã.
----------
    *11) În contract se va preciza perioada de desfãşurare a activitãţii şi obiectul serviciilor de consultanţã furnizate.

    (2) Întreaga documentaţie va fi depusã în 3 exemplare: 1 original şi 2 fotocopii certificate.
    6.21. Toate cele 3 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi numãr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedurã).
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedurã);
    - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -
    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completã a operatorului economic solicitant;
    - nr. de înregistrare la ORC;
    - CUI/codul de înregistrare fiscalã;
    - suma AFN solicitata;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
    6.22. Nu se admit compensãri între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare.
    6.23. Beneficiarii AFN pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu numai cu aprobarea Agenţiei în urma unei solicitãri justificate.
    6.24. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de credit bancar şi AFN cu instituţia de credit partenerã care a încheiat convenţie de colaborare pentru implementarea prezentului Program cu Agenţia, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.6 lit. k.
    6.25. Dupã efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta la bancã formularul de decont (anexa 12) aprobat de UPSEC şi UMCR din cadrul OTIMMC şi facturile fiscale originale certificate cu bun de platã de cãtre UMCR din cadrul OTIMMC. Certificarea facturilor fiscale constã în menţiunea bun de platã, semnãturã şi ştampilã din partea UMCR din cadrul OTIMMC.
    6.26. Din contul deschis de beneficiar va fi viratã de cãtre bancã, în contul furnizorului sau al beneficiarului (în cazul în care furnizorul nu acceptã plata la termen şi beneficiarul achitã bunurile din surse proprii), suma necesarã plãţii bunurilor achiziţionate, dupã primirea de cãtre instituţia de credit din partea Agenţiei a acordului de utilizare a AFN.
    6.27. În cadrul derulãrii programului, solicitanţii care renunţã total sau parţial la finanţare au obligaţia completãrii cererii tip de renunţare totalã/parţialã (Anexa nr. 10)
    6.28. Sumele neutilizate la finele fiecãrui an, angajate de Agenţie cu instituţia de credit partenerã şi evidenţiate în conturile acesteia, se reporteazã în anul urmãtor şi se utilizeazã pentru acoperirea obligaţiilor care decurg din contractele de credit încheiate între instituţia de credit partenerã şi beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, în limitele sumelor prevãzute în contractele încheiate între Agenţie şi instituţia de credit partenerã, conform art. 26^2 alin. (4) din Legea nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    7. Monitorizare şi control

    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se va face de cãtre Unitatea de Monitorizare, Control şi Raportare, denumitã în continuare UMCR din cadrul OTIMMC pe baza procedurii de monitorizare şi control a programului aprobatã de Preşedintele Agenţiei.
    În cazul schemei de finanţare cu credit bancar, la procesul de monitorizare, înaintea eliberãrii AFN şi a creditului bancar poate participa şi un reprezentant al instituţiei de credit.
    7.2. În cadrul OTIMMC se constituie Unitatea de Monitorizare Control şi Raportare al cãrei numãr de persoane, atribuţii şi responsabilitãţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecãrui OTIMMC. Reprezentanţii Agenţiei şi cei ai OTIMMC - UMCR au dreptul sã verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activitãţilor şi cheltuielilor fãcute în cadrul Programului, facturile, poliţa de asigurare a bunurilor achiziţionate, precum şi dosarul de achiziţie prevãzut la pct. 4.13. Beneficiarul AFN trebuie sã accepte şi sã faciliteze controlul reprezentantului Agenţiei/instituţiei de credit/OTIMMC, asupra utilizãrii AFN acordate prin Program.
    7.3. Instituţia de Credit va întocmi documentele necesare aprobãrii de cãtre Agenţie pentru eliberarea AFN numai dupã aprobarea de cãtre OTIMMC a cererii-tip de eliberare a AFN şi pe baza documentelor justificative certificate de OTIMMC.
    7.4. Verificarea la faţa locului vizeazã stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. Pe durata efectuãrii controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie sã aibã acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţãrii. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constatã cã beneficiarii au fãcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constatã cã nu au fost îndeplinite condiţiile prevãzute în acord, UMCR va propune ordonatorului terţiar de credite recuperarea totalã sau parţialã a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa Agenţia cã a fost declanşatã recuperarea ajutorului de minimis.
    (1) Sumele care rezultã din recuperarea facilitãţilor acordate prin program, au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplicã, în mod corespunzãtor, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare privind Codul de Procedurã Fiscalã, coroborat cu O.U.G. nr. 117/2006, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat. Calculul sumelor datorate, se efectueazã în termen de 30 de zile de la data constatãrii acestora de cãtre O.T.I.M.M.C.
    (2) Înscrisurile întocmite de O.T.I.M.M.C, prin care se individualizeazã sumele de recuperat exprimate în moneda naţionalã, constituie titluri de creanţã şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri au regimul creanţelor fiscale.
    (3) În termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creanţã se comunicã debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicãrii titlului de creanţã, în contul indicat în cuprinsul acestuia.
    (4) Titlurile de creanţã împreunã cu dovada comunicãrii acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate A.N.A.F., în vederea înscrierii debitului în evidenţe dupã expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţã necontestate sau dupã rãmânerea definitivã a acestora în sistemul cãilor administrative de atac sau dupã pronunţarea unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
    (5) Titlurile de creanţã se pot contesta la organul emitent, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
    (6) Titlul de creanţã constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenţei.
    7.5. Pentru neplata la scadenţã a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevãzuţi la art. 3.1.2 datoreazã obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborat cu O.U.G. nr. 117/2006, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.
    7.6. Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculeazã de cãtre OTIMMC, de la data la care ajutorul de minimis a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi pânã la data comunicãrii cãtre organele fiscale ale A.N.A.F., potrivit art. 7.4 aliniatul (4) iar organele fiscale ale A.N.A.F. vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii şi pânã la data stingerii sumelor prevãzute de acestea.
    7.7. Stingerea creanţelor principale şi accesorii individualizate în titlurile de creanţã prevãzute la art 7.4 alin. (3) şi art. 75 se efectueazã potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre organele fiscale competente subordonate A.N.A.F.
    7.8. Sumele încasate potrivit art. 7.7 constituie venituri ale bugetului de stat şi se încaseazã într-un cont de venituri bugetare distinct.
    7.9. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participãrii la Program cãtre UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioadã de 3 ani, începând cu anul urmãtor acordãrii alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştã sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prevãzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedurã, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnicã este 1-30 aprilie a anului urmãtor expirãrii exerciţiului financiar de referinţã.
    În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Agenţiei pentru o perioadã de 3 ani.
    7.10. Verificarea pe teren se realizeazã de cãtre UMCR cel puţin o datã pe an, timp de 3 ani începând cu anul urmãtor acordãrii AFN.
    7.11. Pentru beneficiarii de la pct. 6.5. lit. a), certificarea cheltuielilor, monitorizarea şi controlul pot fi efectuate de cãtre echipe mixte formate dintr-un reprezentant al UMCR - OTIMMC/ Agenţie şi un reprezentant al Instituţiei de credit partenere.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

    8.1. Beneficiarul finanţãrii nerambursabile va da o declaraţie, în cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare prevãzutã la anexa nr. 3 la prezenta procedurã, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE, publicat în L379/28.12.2006, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.
    8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicatã integral pe site-ul Agenţiei, la adresa www.aippimm.ro.
    8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitarã şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    8.4. Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Agenţia, pãstreazã evidenţa detaliatã a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o duratã de 10 ani de la data la care ultima alocare specificã a fost acordatã în baza prezentei scheme. Aceastã evidenţã trebuie sã conţinã toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitarã în domeniul ajutorului de stat.
    8.4.1. Agenţia are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune mãsurile care se impun în cazul încãlcãrii condiţiilor impuse prin prezenta schemã sau prin legislaţia naţionalã sau europeanã aplicabilã la momentul respectiv.
    8.4.2. Agenţia are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevãzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*12), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
----------
    *12) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

    8.4.3. În cazul în care existã îndoieli serioase cu privire la datele transmise de cãtre Agenţie, Consiliul Concurenţei poate sã solicite date şi informaţii suplimentare şi, dupã caz, sã facã verificãri la faţa locului.
    8.5. Agenţia va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemã în termen de 15 zile de la data adoptãrii acesteia, conform art. 6 al O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 137/2007.
    8.6. Pe baza unei cereri scrise, Agenţia va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrãtoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeanã le considerã necesare pentru evaluarea respectãrii condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    Agenţia prin OTIMMC, va informa în scris prin intermediul notificãrii de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*13) şi 88*14) Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.
----------
    *13) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *14) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    8.7. Agenţia prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis dupã ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria rãspundere a operatorului economic, cã este respectatã regula cumulului, precum şi faptul cã suma totalã a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritãţilor locale, fie din surse comunitare, nu depãşeşte pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei.
    8.8. (1) Agenţia va realiza şi menţine o evidenţã a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât sã fie posibilã identificarea valorii, momentului acordãrii, modalitãţii de acordare, provenienţei finanţãrii, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceastã evidenţã va fi pãstratã la Agenţie timp de 10 ani de la data ultimei alocãri în cadrul Programului.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC vor transmite cãtre Agenţie toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevãzute.
    8.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţã specificã a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi sã arhiveze evidenţa specificã şi sã o pãstreze o perioadã de 10 ani.
    8.10. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Agenţiei, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.

    9. Confidenţialitate

    9.1. Documentele justificative depuse de cãtre solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii OTIMMC şi UCSEC având obligaţia de a nu dezvãlui informaţii menţionate în acestea cãtre terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. Agenţia şi OTIMMC sunt autorizate sã publice, în orice formã şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geograficã a proiectului (localitatea şi judeţul).


    Anexa 1
    la procedurã - PS-04.04.01-

                       Formular de înscriere la etapa I a
         Programului pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în
   rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -

        CURS DE PREGÃTIRE ANTREPRENORIALÃ UNCTAD EMPRETEC ROMÂNIA PENTRU
                          SPRIJINIREA DEZVOLTÃRII IMM*1) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Date de identificare*1): │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Denumirea solicitantului*) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Adresa solicitantului*) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Judeţul*) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Nr. telefon*) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Adresa de e-mail*) │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----------
    *1) Selecţia participanţilor la etapa I se face pe baza interviurilor conform metodologiei specifice EMPRETEC.

    Capitolul I*2)

    1. Subsemnatul(a) ..............., solicit înscrierea la cursurile de dezvoltare antreprenorialã*3) în urmãtoarea locaţie:
    [] Braşov
    [] Bucureşti
    [] Constanţa
    [] Cluj Napoca
    [] Craiova
    [] Iaşi
    [] Tg. Mureş
    [] Timişoara
    2. Solicit:
    [] Cazare
    [] Masã
    3. Îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevãzute în Procedura de Implementare a prezentului program.
    [] Da
    [] Nu
----------
    *2) Toate câmpurile de la Capitolul I sunt obligatoriu de completat corect şi integral.
    *3) Participanţii la prima etapã vor achita suma de 1000 Lei conform Art 5.4 din Procedura de Implementare a Programului Start

    Capitolul II*4)
----------
    *4) Toate câmpurile de la Capitolul II sunt obligatoriu de completat corect şi integral

    1. Numele şi prenumele: ................................
    2. Sexul: [] Masculin [] Feminin
    3. Adresa de acasã: Adresa de la serviciu:
    ......................... .......................
    ......................... .......................
                                                E-mail: ...............
    Telefon: ................ Telefon: ..............
    4. Vârsta: ..............
    5. Stare civilã: [] Necãsãtorit [] Cãsãtorit [] Divorţat [] Vaduvã
    6. Aveţi copii? [] Da [] Nu
    7. Nivelul educaţiei (marcaţi rãspunsul/rãspunsurile corect/e)
    [] Aţi absolvit şcoala gimnazialã [] Da [] Nu
       Numele (nr.) şcolii: ...........................................
    [] Aţi absolvit liceul? [] Da [] Nu
       Aţi obţinut diploma de bacalaureat? [] Da [] Nu
       Numele liceului: ........................................
    [] Aţi absolvit şcoalã tehnicã/postiicealã/colegiu? [] Da [] Nu
       Câţi ani? .............................................
       Aţi obţinut diplomã de absolvire? [] Da [] Nu
       Ce specializare aţi avut?
       Denumirea unitãţii de învãţãmânt: ..............................
    [] Studii superioare (de orice fel)............... Caţi ani? ......
       Aţi obţinut o diplomã universitarã? [] Da [] Nu
       Ce specializare aţi avut? ......................................
       Denumirea unitãţii de învãţãmânt: ..............................
    8. Aţi fost vreodatã ucenic? [] Da [] Nu
       În ce meserie? .................................................
       Organizaţia/Persoana: ..........................................
    9. A avut mama sau tatãl dumneavoastrã propria afacere? [] Da [] Nu
       Dacã da, aţi lucrat în cadrul acelei afaceri? [] Da [] Nu
    10. A avut una din rudele dvs., în afarã de pârinţi, propria afacere?
                                                          [] Da [] Nu
        Dacã da, i-aţi ajutat vreodatã în afacerea respectivã? [] Da [] Nu
    11. Gândiţi-vã la trei dintre prietenii dvs. cei mai apropiaţi.
        Completaţi numele şi ocupaţia lor:

        Numele Are acest prieten(ã) propria Da Nu
        Prietenului #1 .......... afacere? [] []

        Numele Are acest prieten(ã) propria Da Nu
        Prietenului #2 .......... afacere? [] []

        Numele Are acest prieten(ã) propria Da Nu
        Prietenului #3 .......... afacere? [] []

    12. Au pãrinţii vreunuia din prietenii dumneavoastrã propria afacere?
                                                          [] Da [] Nu
    13. Câţi din oamenii pe care îi cunoaşteţi personal au propria afacere?
        ..............................
    14. Aţi fost primul copil la pãrinţi? [] Da [] Nu
    15. Aţi cãlãtorit în strãinãtate? [] Da [] Nu

    Dacã da, menţionaţi ţãrile în care aţi cãlãtorit cel mai des şi de câte ori aţi cãlãtorit în fiecare dintre aceste ţãri.

                Ţara Numãrul de vizite
    ............................................ ..........................
    ............................................ ..........................
    ............................................ ..........................
    ............................................ ..........................

    De câte ori pe an cãlãtoriţi în interiorul ţãrii, în afara regiunii unde v-aţi nãscut sau în afara regiunii în care locuiţi?
    ........................................................................
    16. Vã rugãm completaţi în tabelul urmãtor datele referitoare la experienţa dvs. profesionalã începând cu actualul/ultimul loc de muncã:


 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
 │ Angajatorul │ Adresa │ Telefon │ Funcţia │ Perioada │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    17. Aţi încercat vreodatã sã începeţi o afacere proprie? [] Da [] Nu
        Ce tip de afacere? ...........................
        Ce s-a întâmplat cu aceastã afacere?
    18. Aveţi în prezent o afacere proprie? [] Da [] Nu
        Ce tip de afacere? ...........................
    19. Dacã intenţionaţi sã începeţi o afacere sau sã o extindeţi pe cea existentã, ce tip de afacere aţi începe/extinde? (Vã rugãm sã detaliaţi)
        ........................................................
    20. Dacã nu intenţionaţi sã începeţi o afacere chiar acum, cum intenţionaţi sã folosiţi experienţa acumulatã la acest seminar de instruire?
        ........................................................
    21. De cât capital credeţi cã aveţi nevoie sã începeţi sau sã extindeţi o afacere?
    22. Estimaţi suma de bani din fiecare din sursele menţionate mai jos pe care o puteţi folosi în începerea/extinderea afacerii dvs.:
        Bani personali .................................................
        Împrumuturi sau bani oferiţi de familie ........................
        Împrumuturi sau bani oferiţi de prieteni .......................
        Alte surse: ................ Specificaţi: .....................
    23. Aveţi casa, apartamentul sau terenul dumneavoastrã în proprietate personalã?
                                                               [] Da [] Nu
    24. Care dintre lucrurile menţionate mai jos consideraţi cã reprezintã ingredientul cel mai important în succesul unei afaceri? (Marcaţi o singurã opţiune)
    [] Banii [] Educaţia [] Prietenii [] Motivaţia [] Altele
    25. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia urmãtoare?
                                         [] De acord [] Nu sunt de acord
    "Este mai important pentru un loc de muncã sã ofere oportunitãţi decât siguranţã."
    26. Folosiţi-vã imaginaţia şi încercaţi sã vã gândiţi la cât mai multe utilizãri ale rumeguşului sau ale produselor care se pot face din rumeguş.
    1. ......................... 4. .........................
    2. ......................... 5. .........................
    3. ......................... 6. .........................
    27. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia urmãtoare?
                                         [] De acord [] Nu sunt de acord
    "Sunt oportunitãţi suficiente pentru cã oameni ca mine sã înceapã o afacere în ţara asta."

    28. Imaginaţi-vã cã fratele sau sora dvs. vã oferã un cadou de 30.000 dolari SUA pentru a-i cheltui cum doriţi dvs.
        Ce aţi face cu ei?
        Prima utilizare: ..........................................
        A doua utilizare: .........................................
        A treia utilizare: ........................................
    29. Dacã aţi putea avea locul de muncã şi salariul şefului dvs. pentru urmãtorii 5 ani, aţi accepta?
                                         [] Da [] Nu
    30. Cum apreciaţi dorinţa dumneavoastrã de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dumneavoastrã deja existentã? (Marcaţi doar un singur rãspuns)
        [] Nu ştiu [] Medie [] Destul de puternicã [] Foarte puternicã
    31. În aceastã etapã, care sunt şansele de succes ale afacerii dumneavoastrã? (Marcaţi doar un singur rãspuns.)
        [] 10% [] 20% [] 30% [] 40% [] 50%
        [] 60% [] 70% [] 80% [] 90% [] 100%
    Vã rugãm explicaţi rãspunsul.
    .........................................................................
    .........................................................................
    32. Sunteţi dispus sã investiţi 9 zile neîntrerupt din timpul dumneavoastrã pentru a participa la un atelier intensiv de lucru?
        [] Da [] Nu
    33. Cum aţi auzit de acest program? .....................................
        .....................................................................
    34. La ce alte cursuri sau seminarii de dezvoltare antreprenorialã sau a afacerilor aţi mai participat? Vã rugãm sã oferiţi detalii.


 ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │ Cursul │ Perioada │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    35. Descrieţi afacerea dumneavoastrã sau ideea de afaceri:
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................

    Semnãtura aplicantului:


    Anexa 2
    la procedurã -PS-04.04.02-

               Formular de preselecţie la etapa II a Programului
               pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în
        rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare
                                    -START -


 ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │ Cursul │ Perioada │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Denumirea Societãţii Comerciale*1): │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Codul unic de înregistrare*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Nr. de înregistrare la ONRC*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Codul CAEN rev. 2 aferent obiectului principal de │ │
 │activitate (Ordin nr. 337/2007)*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Cod/coduri CAEN aferent/e activitãţilor pentru care │ │
 │se solicitã AFN*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Categoria întreprinderii conform Legii nr. 346/2004 │ │
 │(microîntreprindere, întreprindere micã sau │ │
 │întreprindere mijlocie)*2) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Numele reprezentatului legal*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Funcţia reprezentatului legal*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Adresa societãţii*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Judeţul*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Codul poştal*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Nr. telefon*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Nr. fax │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Adresa de e-mail*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Certificat de înmatriculare*) │Încarcã Browse │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Denumirea planului de afaceri*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Obiectivele proiectului*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Rezultate aşteptate dupã implementarea proiectului*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Justificarea necesitãţii finanţãrii nerambursabile*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Valoarea totalã a proiectului - (cheltuieli eligibile şi│ │
 │neeligibile) lei *) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Valoarea totalã eligibilã a proiectului (lei) *) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
 │Valoarea AFN(lei)*) │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
 │Planul de afaceri va fi finanţat prin*3): │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----------
    *1) Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singurã data în cadrul aplicaţiei
    *2) - Microîntreprîndere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are pânã la 9 salariaţi şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã sau deţine active totale de pânã la 2 milioane euro, echivalent în lei.
    Calculul cifrei de afaceri şi al numãrului de salariaţi se va realiza conform art. 5 şi art 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru fiecare tip de întreprindere: întreprindere autonomã, partenerã sau legatã, potrivit legii.
    - Întreprindere micã, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã sau deţine active totale de pânã la 10 milioane euro, echivalent în lei.
    - Întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
    * Toate câmpurile sunt obligatorii
    *3) Procentul de minim 30% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibilã mai mare de 150 000 lei, schema de finanţare fiind AFN - maxim 100 000 Lei; Credit -50 000 Lei; Contribuţie proprie - pânã la acoperirea valorii eligibile a proiectului. În cazul în care nu solicitaţi credit se completeazã la Credit bancar - 0, în cazul în care nu aveţi contribuţie proprie se completeazã la Contribuţie proprie - 0 ┌──────────────┬─────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬─────┐
 │ A │ 1 │Alocaţia Financiarã Nerambursabilã│ lei │ │
 │ ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────┤ │
 │ │ 2 │Credit bancar │ lei │ │
 │ ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────────┤ │
 │ │ 3 │Contribuţie proprie │ lei │ │
 ├──────────────┴─────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴─────┤
 │Subsemnatul Nume :................................Prenume..................,│
 │în calitate de asociat/administrator/acţionar al SC_________________, declar│
 │pe proprie rãspundere cã societatea aplicantã nu a beneficiat de alocaţie │
 │financiarã nerambursabilã în cadrul Programului pentru dezvoltarea │
 │abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului │
 │acestora la finanţare - START - în perioada 01.01.2004 - 01.03.2012, şi cã │
 │nu am fost / nu sunt asociat/acţionar/administrator la societãţi comerciale │
 │care au beneficiat de alocaţie financiarã nerambursabilã în cadrul │
 │Programului pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul │
 │tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START - în │
 │perioada 01.01.2004 - 01.03.2012. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexa 3
    la procedurã -PS-04.04.03-

               CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
                (Se completeazã toate rubricile în limba românã,
                             prin tehnoredactare.)

    Subsemnatul/a/Subscrisa:
    Denumirea societãţii comerciale/societãţii cooperative ...................................................
    Adresa ...................................................................................................
    Telefon ................................, Fax ........................, E-mail ...........................
    Data înregistrãrii societãţii comerciale .................................................................
    Numãrul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului................................................
    Codul fiscal ........................................................................
    Codul unic de înregistrare...........................................................
    Cont ......................................., deschis la banca..................................., solicit acordarea AFN .......... lei (în cifre şi litere) ............, reprezentând.............% (maximum 70%) din valoarea totalã a proiectului ...................... lei (în cifre şi litere) din care credit.........lei (în cifre şi litere) şi/sau aport propriu........lei (în cifre şi litere)
    Forma juridicã SRL, SA.....................,..........................................................................
    Capitalul social: ........ lei deţinut de
    - persoane fizice ........ %
    - persoane juridice: ........ %
    Cod CAEN aferent activitãţii principale ...........,.......................
    Cod CAEN aferent proiectului ..............................................
    Locaţia implementãrii proiectuIui(adresã, telefon, fax): .................................................
    Persoana de contact: .........................., telefon ..........................

    - Anexez la prezenta urmãtoarele documente*1):


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
 │ a) Plan de afaceri │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
 │ b) Certificat Constatator în original emis de Oficiul Registrului │ │
 │ Comerţului de pe lângã tribunalul unde îşi are sediul societatea, │ │
 │ în care sã se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali ai │ │
 │ societãţii, precum şi domeniile de activitate principale şi │ │
 │ secundare autorizate ale societãţii; │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
 │ c) copie a buletinului/cãrţii de identitate al/a reprezentantului │ │
 │ legal al societãţii; │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
 │ d) copie a diplomei care atestã studiile medii sau, dupã caz, │ │
 │ superioare ale administratorului sau certificat de echivalare a │ │
 │ studiilor autentificat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, │ │
 │ Tineretului şi Sportului, în cazul diplomelor obţinute în │ │
 │ strãinãtate; │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
 │ e) declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria │ │
 │ întreprinderilor mici şi mijlocii (anexele 5 şi 6 la prezenta │ │
 │ procedurã); │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
 │ f) certificate de atestare fiscalã, în termen de valabilitate, în │ │
 │ original sau copie legalizatã, emise conform prevederilor legale │ │
 │ privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor,│ │
 │ taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru │ │
 │ sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate │ │
 │ punctele de lucru care au C.U.I. | conform prevederilor Legii │ │
 │ nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completãrile şi │ │
 │ modificãrile ulterioare, în termen de valabilitate la data │ │
 │ depunerii cererii; │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
 │ g) certificate de atestare fiscalã, în termen de valabilitate, în │ │
 │ original sau copie legalizatã, emise conform prevederilor legale │ │
 │ privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a │ │
 │ impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru │ │
 │ sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate │ │
 │ punctele de lucru sau adeverinţã, în original sau copie legalizatã │ │
 │ în care sã se menţioneze cã firma nu este înregistratã ca fiind │ │
 │ plãtitoare în cadrul administraţiei locale respective, în termen │ │
 │ de valabilitate la data depunerii cererii; │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
 │ h) Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unitãţile│ │
 │ teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a cãror razã îşi│ │
 │ au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru│ │
 │ modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãţile │ │
 │ comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date │ │
 │ informative, anexe, balanţa de verificare) la 31 decembrie 2010, │ │
 │ în copie certificatã. │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘


----------
    *1) Se va nota cu "X" în dreptul fiecãrui document numai dacã acesta cuprins în dosar.
    Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea nici unei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC şi ai Agenţiei pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.
    OTIMMC nu îşi asumã rãspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacã acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
    Numele................................................
    Funcţia...............................................
    Semnãtura.............................................

                                                   Data semnãrii ...........
                                                   Ştampila

    NOTÃ!
    Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.
    În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţã de varianta transmisã şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrãgând dupã sine respingerea de la finanţare.


                        Declaraţie pe propria rãspundere

    Subsemnatul(a) ......................................., identificat(ã) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ..........................., eliberat(ã) de .................................. la data de ......................, cu domiciliul în localitatea......................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................, în calitate de reprezentant legal al solicitantului .............................................., declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, iar societatea nu se aflã în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.
    De asemenea, declar pe propria rãspundere cã în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
    [] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
    [] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:


 ┌───┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────────────────┬──────────┐
 │Nr.│Anul │Forma │Instituţia │Programul prin care a │Cuantumul │
 │crt│acordãrii │ajutorului│finanţatoare│beneficiat de finanţare│ajutorului│
 │ │ajutorului│ │ │ │acordat │
 ├───┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────────────────┼──────────┤
 │TOTAL │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.
    Declar pe propria rãspundere cã activitãţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis în anul bugetar în curs şi cã voi raporta anual, pe o perioadã de 3 ani, cãtre UMCR din cadrul OTIMMC efectele participãrii la Program, conform prevederilor din procedura de implementare.
    Declar pe propria rãspundere cã întreprinderea nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, închidere operaţionalã, dizolvare, lichidare sau administrare specialã. Declar pe propria rãspundere cã întreprinderea nu are activitãţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
    Declar pe propria rãspundere cã împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
    Declar pe propria rãspundere cã întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizorii de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme.
    Declar pe propria rãspundere cã întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale.
    Declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.

    Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului* Ştampila
    Numele .........................................
    Semnãtura ......................................
    Data semnãrii ..................................
----------
    * Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.

    Anexa 4
    la procedurã -PS-04.04.04-

                Lista Oficiilor Teritoriale pentru întreprinderi
                     Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie(QTIMMC)


 ┌───┬─────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │Nr.│ OTIMMC │ ADRESA │ TELEFON/FAX │
 │crt│ (Judeţe │ │ │
 │ │ arondate) │ │ │
 ├───┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 1.│BRAŞOV │Str. Turnului, nr. 5, sc. B, │0268-548.018 tel. │
 │ │Braşov │et.4, Braşov, CP. 500209 │0268-548.017 fax │
 │ │Covasna │ │www.aippimm.ro │
 │ │Sibiu │ │oficiubrasov@aippimm.ro │
 ├───┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 2.│CLUJ-NAPOCA │Str. Horea nr. 13, │0264-487.224 tel. │
 │ │Bihor │Cluj-Napoca, CP. 400174 │0264-487.244 fax │
 │ │Bistriţa │ │www.aippimm.ro │
 │ │Nãsãud │ │oficiucluj@aippimm.ro │
 │ │Cluj │ │ │
 │ │Maramureş │ │ │
 │ │Satu Mare │ │ │
 │ │Sãlaj │ │ │
 ├───┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 3.│CONSTANŢA │Bd. Tomis, nr. 79-81, et. 1, │0241-661.253 tel. │
 │ │Brãila │Constanţa, CP. 900669 │0241-661.254 fax │
 │ │Buzãu │ │www.aippimm.ro │
 │ │Constanţa │ │oficuconstanta@aippimm.ro │
 │ │Galaţi │ │ │
 │ │Tulcea │ │ │
 │ │Vrancea │ │ │
 ├───┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 4.│CRAIOVA │Str. Ştefan cel Mare, nr. 12, │0251-510.785 tel/fax │
 │ │Dolj │et. 3, Craiova, CP. 200130 │www.aippimm.ro │
 │ │Gorj │ │oficiucraiova@aippimm.ro │
 │ │Mehedinţi │ │ │
 │ │Olt │ │ │
 │ │Vâlcea │ │ │
 ├───┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 5.│IAŞI │Str. Elena Doamna, nr. 61 │0232-261.101 tel./fax │
 │ │Bacãu │A, et. 2, Iaşi, CP. 700398 │0232-240.213 tel. │
 │ │Botoşani │ │www.aippimm.ro │
 │ │Iaşi │ │oficiuiasi@aippimm.ro │
 │ │Neamţ │ │ │
 │ │Suceava │ │ │
 │ │Vaslui │ │ │
 ├───┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 6.│PLOIEŞTI │Bdul Independenţei │0244-522.085 tel │
 │ │Argeş │nr. 23bis, etaj 3 │0244-544.054 fax │
 │ │Bucureşti │Ploieşti │www.aippimm.ro │
 │ │Cãlãraşi │ │oficiuploieşti@aippimm.ro │
 │ │Dâmboviţa │ │ │
 │ │Giurgiu │ │ │
 │ │Ialomiţa │ │ │
 │ │Ilfov │ │ │
 │ │Prahova │ │ │
 │ │Teleorman │ │ │
 ├───┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 7.│TÂRGU MUREŞ │Piaţa Victoriei, nr. 5, et.2, │0265-311.660 tel. │
 │ │Harghita │Târgu Mureş, CP. 540029 │0265-260.818 fax │
 │ │Mureş │ │www.aippimm.ro │
 │ │Alba │ │oficiutargumures@aippimm.ro│
 ├───┼─────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ 8.│TIMIŞOARA │Bd. Eroilor de la Tisa, │0256-292.739 tel. │
 │ │Arad │nr. 22, Timişoara, │0256-292.767 fax │
 │ │Caraş-Severin│CP. 300575 │www.aippimm.ro │
 │ │Hunedoara │ │otimmctimisoara@aippimm.ro │
 │ │Timiş │ │ │
 └───┴─────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┘    Anexa 5
    la procedurã -PS-04.04.05
                                   DECLARAŢIE
                      privind încadrarea întreprinderii în
                  categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

    I. Datele de identificare ale întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ....................................................
    Adresa sediului social ......................................................
    Cod unic de înregistrare ....................................................
    Numele şi funcţia ...........................................................
    (Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, dupã caz, tipul întreprinderii:
    [] Întreprindere autonomã. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiarã a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, farã anexa nr. 6 - la procedurã.
    [] Întreprindere partenerã. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedurã, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [] Întreprindere legatã. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedurã, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Exerciţiul financiar de referinţã*2) │
 ├───────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┤
 │Numãrul mediu anual│Cifra de afaceri anualã netã│ Active totale │
 │ de salariaţi │ (mii lei/mii euro) │ (mii lei/mii euro) │
 ├───────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └───────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┘


    Important: Precizaţi dacã, faţã de [] Nu
    exerciţiul financiar anterior, datele [] Da (în acest caz se va completa
    financiare au înregistrat modificãri şi se va ataşa o declaraţie
    care determinã încadrarea referitoare la exerciţiul
    întreprinderii într-o altã categorie financiar anterior)
    (respectiv micro-întreprindere,
    întreprindere micã, mijlocie sau mare).
    Declar pe propria rãspundere cã datele din aceastã declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3)

    Numele ................................ Ştampila
    Funcţia:...............................
    Semnãtura..............................
    Data semnãrii:.........................
----------
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
    *2) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2011.
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã(reprezentant legal sau împuternicit)


    Anexa 6
    la procedurã -PS-04.04.06

                                    CALCULUL
                  pentru întreprinderile partenere sau legate

    Secţiunile care trebuie incluse, dupã caz:
    - secţiunea A, dacã întreprinderea solicitantã are cel puţin o întreprindere partenerã (precum şi orice fişe adiţionale);
    - secţiunea B dacã întreprinderea solicitantã este legatã cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţã - anul 2011 │
 ├──────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤
 │ │Numãrul mediu│Cifra de │Total │
 │ │anual de │afaceri │active │
 │ │salariaţi │anualã │(mii lei/│
 │ │ │netã │mii euro)│
 │ │ │(mii lei/│ │
 │ │ │mii euro)│ │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
 │1. Datele*1) întreprinderii solicitante │ │ │ │
 │sau din situaţiile financiare anuale │ │ │ │
 │consolidate (se vor introduce datele din │ │ │ │
 │tabelul B1 din secţiunea B*2) │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
 │2. Datele cumulate*1) în mod proporţional │ │ │ │
 │ale tuturor întreprinderilor partenere, │ │ │ │
 │dacã este cazul (se vor introduce datele │ │ │ │
 │din secţiunea A) │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
 │3. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ │
 │întreprinderilor legate*1) (dacã existã) -│ │ │ │
 │dacã nu au fost deja incluse prin │ │ │ │
 │consolidare la pct. 1 din acest tabel (se │ │ │ │
 │vor introduce datele din tabelul B2 din │ │ │ │
 │secţiunea B) │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘


----------
    *1) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale se determinã şi se declarã pe propria rãspundere.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numãrul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusã.

    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedurã.    Secţiunea A

                            ÎNTREPRINDERI PARTENERE

    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completatã "fişa de parteneriat" (câte o fişã pentru fiecare întreprindere partenerã a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere partenerã a oricãrei întreprinderi legate, ale cãrei date nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din aceastã fişã de parteneriat trebuie sã fie introduse în tabelul de mai jos.

    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.l


 ┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
 │Întreprinderea partenerã- Date de identificare│Numãrul │Cifra de │Active │
 ├───────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤mediu │afaceri │totale │
 │Numele sau │Adresa │Cod unic │Numele şi │anual de │anualã │(mii lei/│
 │denumirea │sediului │de înre- │prenumele │salariaţi│netã │mii euro)│
 │întreprin- │social │gistrare │Preşedintelui│ │(mii lei/│ │
 │derii │ │ │Consiliului │ │mii euro)│ │
 │ │ │ │de adminis- │ │ │ │
 │ │ │ │traţie, │ │ │ │
 │ │ │ │Director │ │ │ │
 │ │ │ │General sau │ │ │ │
 │ │ │ │echivalent │ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │2. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │3. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │4. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │5. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │6. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │7. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │8. │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┴─────────┴──────────┴─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │Total │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    NOTĂ?:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantã este direct sau indirect partenerã.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultã din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacã existã, la care se adaugã în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceastã întreprindere partenerã, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacã este necesar, adãugaţi "fişe privind legãtura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost incluse în instituţiile financiare anuale consolidate.                              FIŞA DE PARTENERIAT

    1. Date de identificare a întreprinderii

    Denumirea întreprinderii
    Adresa sediului social ....................................................
    Codul unic de înregistrare
    Numele, prenumele şi funcţia ...../Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent ............

    2. Date referitoare la întreprinderea legatã


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţã - anul 2011 │
 ├──────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤
 │ │Numãrul mediu│Cifra de │Active │
 │ │anual de │afaceri │totale*2)│
 │ │salariaţi*1) │anualã │(mii lei/│
 │ │ │netã │mii euro)│
 │ │ │(mii lei/│ │
 │ │ │mii euro)│ │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
 │Total │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘    NOTĂ?:
    Aceste date rezultã din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacã existã. La acestea se adaugã într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceastã întreprindere partenerã, dacã datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacã este necesar, se va adãuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încã incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinutã*3) de întreprinderea solicitantã (sau de întreprinderea legatã prin intermediul cãreia se stabileşte legãtura de parteneriat), în întreprinderea partenerã la care se referã aceastã fişã:
    .....................................................................
    .....................................................................
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinutã de întreprinderea partenerã, la care se referã aceastã fişã, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legatã)
    .....................................................................
    .....................................................................
    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. ┌────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┐
 │ Procent │Numãrul mediu│Cifra de afaceri│Active totale*3)│
 │ │anual de │anualã netã (mii│ (mii lei/ │
 │ │salariaţi │lei/ mii euro) │ mii euro) │
 ├────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤
 │Valoare rezultatã urma │ │ │ │
 │aplicãrii celui mai mare │ │ │ │
 │procent la datele introduse │ │ │ │
 │în tabelul de la pct. 1. │ │ │ │
 └────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┘


    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
----------
    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2) Active totale reprezintã active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulatã proporţia deţinutã de fiecare întreprindere legatã în aceeaşi întreprindere partenerã

    Secţiunea B

                              ÎNTREPRINDERI LEGATE

    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicitã încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantã ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusã în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul Bl).
    [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantã sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusã/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

    NOTÃ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã derivã din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situatã imediat în aval sau în amonte, dacã nu a fost deja inclusã prin consolidare*4).
----------
    *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintã baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.


    Tabelul B1
 ┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
 │ │Numãrul mediu anual│ Cifra de afaceri │Active totale │
 │ │ de salariaţi*5) │ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
 │ │ │(mii lei/mii euro)│ │
 ├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
 │Total │ │ │ │
 └──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


----------
    *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
 ├─────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────────┤
 │Întreprinderea legatã│Adresa sediului│Cod unic de │Numele şi prenumele │
 │(denumire/date de │social │înregistrare│preşedintelui consiliului│
 │identificare) │ │ │de administraţie, │
 │ │ │ │director general sau │
 │ │ │ │echivalent │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │A. │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │B. │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │C. │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │D. │ │ │ │
 ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
 │E. │ │ │ │
 └─────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────────┘    NOTĂ?:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişã de parteneriat" trebuie adãugate la secţiunea A.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legatã (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" şi se vor adãuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

    Tabelul B2


 ┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
 │Întreprinderea│Numãrul mediu │Cifra de afaceri │Active totale │
 │numãrul: │anual de salariaţi│anualã netã │(mii lei/ mii euro)│
 │ │ │(mii lei/ mii euro)│ │
 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │1.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │2.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │3.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │4.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │5.*) │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
 │ Total │ │ │ │
 └──────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘


    *) Ataşaţi câte o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

    NOTÃ
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*6)
----------
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele......................................... Ştampila
    Funcţia:.......................................
    Semnãtura......................................
    Data semnãrii:.................................                                      FIŞA
                     privind legãtura dintre întreprinderi
                    nr. ....... din tabelul B2, secţiunea B
               (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
              incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    .........................................................................
    Adresa sediului social
    .........................................................................
    Codul unic de înregistrare
    .........................................................................
    Numele, prenumele şi funcţia
    ....................../Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent .....................

    2.Date referitoare la întreprindere


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţã │
 ├──────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤
 │ │Numãrul mediu│Cifra de │Active │
 │ │anual de │afaceri │totale │
 │ │salariaţi*7) │anualã │(mii lei/│
 │ │ │netã │mii euro)│
 │ │ │(mii lei/│ │
 │ │ │mii euro)│ │
 ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
 │ Total │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘


----------
    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate

    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

    NOTÃ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situatã imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacã nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantã. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*8)
----------
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele ............................................ Ştampila
    Funcţia: ..........................................
    Semnãtura .........................................
    Data semnãrii: ....................................


    Anexa 7
    procedurã -PS-04.04.07


             Formular de raportare tehnicã pentru Programul pentru
               dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul
          tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare*1)
----------
    *1) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadã de 3 ani, începând cu anul urmãtor acordãrii alocaţiei financiare de cãtre OTIMMC.


                                    -START-
     (Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare.)

    Perioada pentru raportare: anul..........................
    Datele de identificare ale societãţii:
    Denumirea societãţii comerciale
    ...................................................................................
    Adresa ............................................................................
    Telefon ............................, fax ................................., e-mail .........................
    Data înregistrãrii societãţii comerciale ....................................................................
    Numãrul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ,.................................................
    Codul unic de înregistrare ..................................................................................
    Am obţinut alocaţie financiarã nerambursabilã în valoare de .............., în baza Contractului de finanţare nr. ..../zz/ll/aa.
    Date de raportare tehnicã:
    - cifra de afaceri.........................lei;
    - profitul brut...............................lei;
    - ponderea valorii investiţiei finanţate din profit în totalul cifrei de afaceri .............................%;
    - numãrul mediu scriptic anual de personal ................................

    Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., identificat/identificatã cu actul de identitate seria ................ nr. .........., eliberat de .................... la data de ..................., cu domiciliul în localitatea ........................., str. ............................ nr....., bl....., sc......, ap.........., sectorul/judeţul............................, în calitate de reprezentant legal al societãţii ....................................., declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
    Numele..........................................
    Semnãtura.......................................
    Funcţia.........................................
    Data semnãrii...................................
    Ştampila


    Anexa 8
    la procedurã -PS-04.04.08

                                   ANGAJAMENT

    Subsemnatul(a) ................. domiciliat(ã) în ......................, identificat(ã) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ....... eliberat de .................... la data de ..................., reprezentant legal/împuternicit al S.C. ............... cu sediul în ........... mã oblig prin prezentul angajament sã raportez efectele participãrii la Programul pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare -START- cãtre Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC ................... pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul urmãtor acordãrii alocaţiei nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştã sau prin fax a Formularului de raportare tehnicã pentru Programul pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare (anexa 7).

    Semnãtura..............................................................
    (numele şi funcţia semnatarului autorizat sã reprezinte întreprinderea)

    Data întocmirii...........................

    Semnãtura ................................

    Ştampila


    Anexa 9
    la procedurã -PS-04.04.09


                             CONTRACT DE FINANŢARE
                          Nr. ...... din..............

    În conformitate cu prevederile Deciziei Preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. /2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, care se finanţeazã din bugetul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, se încheie prezentul contract de finanţare între:
    Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie............................., cu sediul în ................., str. .................. nr. ...., sectorul ........., telefon ............., fax ..........., reprezentat prin ordonator terţiar de credite.......................... şi Coordonator Unitate Programare , Selecţie, Evaluare şi Contractare............................., în calitate de administrator de Program;
    şi
    .........................................., cu sediul în ..........................., telefon ............, fax .................., înregistratã sub nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .............., cont curent nr. ..............., reprezentatã legal prin......................, având funcţia de......................, în calitate de/şi denumitã în continuare beneficiar.

    I. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintã ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, denumit în continuare Program, administrat de cãtre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii prin Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC)..................................
    ART. 2
    Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de................lei, reprezentând .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma evaluãrii planului de afaceri, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului.

    II. Durata contractului
    ART. 3
    Durata de executare a contractului este de 3 ani de la data semnãrii contractului de ambele pãrţi.
    ART. 4
    Termenul-limitã de depunere a facturilor pentru bun de plata, este .................................................

    III. Finanţare
    ART. 5
    Prin Program beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiarã nerambursabilã (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activitãţile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare (anexã la prezentul contract) nr. ...... din data de ........., în valoare totalã de ............................. lei, reprezentând .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma evaluãrii planului de afaceri (fãrã sã depãşeascã suma de 100.000 lei).

    IV. Modalitãţile de platã
    ART. 6
    6.1. Beneficiarii programului vor deschide conturi curente la banca selectatã pentru derularea operaţiunilor de încasãri şi plãţi inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, contribuţie proprie, Credit bancar (unde este cazul).
    6.2. Contribuţia proprie în numerar a beneficiarului va fi vãrsatã în contul curent deschis la banca selectatã, urmând ca pentru fiecare cheltuialã eligibilã efectuatã sã se utilizeze în mod proporţional cele douã componente de finanţare (AFN maxim 70%, aport propriu minim 30% din valoarea proiectului farã TVA).
    6.3. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii prezentului contract, nu sunt eligibile, cu excepţia cheltuielilor de consultanţã.
    6.4. Cheltuielile eligibile pentru care s-a primit notificare efectuate de beneficiar se vor plãti din contul de tranzit în contul beneficiarului pe baza Contractului de finanţare şi a cererii tip de eliberare a AFN (anexa nr. 12 la procedurã ) - aprobatã de OTIMMC ................., însoţitã de documentele justificative de la art. 6.20 din procedura programului şi a contractului de garanţie mobiliarã (anexa nr. 13 la procedurã).
    ART. 7
    7.1. Beneficiarul va prezenta la bancã Contractul de finanţare şi cererea-tip de eliberare a AFN aprobatã de OTIMMC ................ însoţitã de documentele justificative certificate de OTIMMC ..................
    7.2. Din contul deschis de beneficiar va fi viratã de cãtre bancã, în contul furnizorului sau al beneficiarului (în cazul în care furnizorul nu acceptã plata la termen şi beneficiarul achitã bunurile din surse proprii), suma necesarã plãţii bunurilor achiziţionate.
    7.3. Plata va fi fãcutã proporţional conform procedurii de implementare.

    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 8
    Administratorul:
    - va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    - va urmãri îndeplinirea etapelor prevãzute în contract;
    - va monitoriza îndeplinirea etapelor prevãzute în contract şi în procedura de implementare a Programului pe o perioadã de 3 ani.
    ART. 9
    Beneficiarul:
    - are dreptul de a schimba la achiziţionare activele pentru care au primit acordul de principiu numai cu aprobarea AIPPIMM în urma unei solicitãri justificate;
    - va pune la dispoziţia OTIMMC .................... şi AIPPIMM toate documentele prevãzute de procedurã. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    - este obligat sã respecte toate condiţiile prevãzute în procedurã;
    - este obligat sã achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţã, respectiv sã întocmeascã un dosar de achiziţie care sã cuprindã: cereri de ofertã (minimum trei), ofertele primite (acestea trebuie sã cuprindã şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care sã fie justificatã alegerea ofertei câştigãtoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii;
    - trebuie sã coreleze cheltuielile efectuate cu activitãţile autorizate pentru care se solicitã finanţare, în conformitate cu codurile CAEN eligibile în cadrul Programului;
    - este obligat sã achiziţioneze numai active noi, şi pentru care nu se aplicã amortizarea acceleratã;
    - este obligat sã asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea OTIMMC (sau OTIMMC şi Instituţia de Credit în cazul în care este accesatã schema de finanţare cu credit bancar), împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadã de 3 ani, şi sã cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurãrii cãtre administratorul programului;
    - este obligat sã deschidã cont curent la instituţia de credit partenerã pentru derularea operaţiunilor de încasãri şi plãţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, Credit bancar sau aport propriu (dupã caz);
    - este obligat sã respecte toate condiţiile prevãzute în procedurã.

    VI. Garanţii
    ART. 10
    În vederea garantãrii alocaţiei financiare nerambursabile pe o perioadã de 3 ani, beneficiarul se obligã:
    - sã nu înstrãineze bunurile achiziţionate în cadrul Programului timp de 3 ani;
    - sã depunã diligenta unui bun proprietar pentru conservarea în bune condiţii fizice şi juridice a bunurilor achiziţionate în cadrul Programului;
    - sã permitã administratorului sã inspecteze bunurile ce fac obiectul prezentului contract;
    - sã asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadã de 3 ani, şi sã cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurãrii cãtre administrator;
    - sã nu se opunã la vânzarea de cãtre administrator a bunurilor afectate garanţiei pentru a-şi recupera alocaţia financiarã nerambursabilã, în cazul nerespectãrii condiţiilor prezentului contract de cãtre beneficiar.
    - sã încheie un Contract de garanţie realã mobiliarã cu administratorul Programului, conform Anexa nr. 1 la prezentul contract. Datele acestui contract de garanţie realã mobiliarã se vor regãsi în Avizul de garanţie realã care va fi înscris la Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare conform art. 29 alin. (l) al Legii nr. 99/1999.

    VII. Rãspunderea contractualã
    ART. 11
    Administratorul nu rãspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulãrii contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de platã legate de aceste situaţii.
    ART. 12
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperã sumele necesare finanţãrii proiectului, administratorul este exonerat de orice rãspundere.
    ART. 13
    Administratorul este exonerat de orice rãspundere asociatã oricãrei pretenţii sau acţiuni cauzate de încãlcarea regulilor, reglementãrilor sau legislaţiei de cãtre beneficiar, angajaţii acestuia sau de persoanele care rãspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încãlcãrii drepturilor aparţinând terţelor pãrţi.
    ART. 14
    Beneficiarul îşi asumã responsabilitatea în faţa terţelor pãrţi, inclusiv rãspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulãrii contractului. Contractul angajeazã rãspunderea solidarã a beneficiarului şi a succesorilor sãi, pe de o parte, iar pe de altã parte, a administratorului şi a succesorilor acestuia.
    ART. 15
    15.1. Reprezentanţii Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, ai OTIMMC ................. şi ai bãncii partenere au dreptul sã verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activitãţilor şi cheltuielilor fãcute în cadrul Programului, conform procedurii de monitorizare şi control a programului.
    15.2. Beneficiarul alocaţiei trebuie sã accepte şi sã faciliteze controlul reprezentanţilor Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii ai OTIMMC ................. şi ai bãncii partenere asupra utilizãrii alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.
    ART. 16
    Verificarea la faţa locului vizeazã stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico- financiare. Pe durata efectuãrii controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie sã aibã acces la documentele contabile, în original, ale întreprinderii.
    ART. 17
    17.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC ................. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constatã cã beneficiarii au fãcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constatã cã nu au fost îndeplinite condiţiile prevãzute în acord, UPSEC va propune ordonatorului terţiar de credite recuperarea totalã sau parţialã a ajutorului de minimis acordat.
    17.2. Recuperarea ajutorului de stat se realizeazã conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat modificatã şi completatã prin Legea nr. 137/2007.

    VIII. Conflict de interese
    ART. 18
    Beneficiarul se angajeazã sã ia toate mãsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzeazã sau ar putea cauza un asemenea conflict. De asemenea, nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratorii/acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai solicitanţilor sau rude şi afini pânã la gradul II.

    IX. Clauza de confidenţialitate
    ART. 19
    În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevãzute în planul de afaceri şi în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    ART. 20
    Pãrţile se obligã sã nu dezvãluie, pe durata contractului şi nici sã utilizeze vreo informaţie confidenţialã sau secretã, obţinutã pe parcursul contractului, în legãturã cu cealaltã parte.
    ART. 21
    Pãrţile convin cã termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre pãrţi obligându-se sã nu transmitã terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    ART. 22
    Pãrţile vor lua mãsurile care se impun pentru respectarea de cãtre personalul propriu a prevederilor art. 20 şi 21.

    X. Modificarea contractului
    ART. 23
    Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, parte integrantã din contract.
    ART. 24
    Valoarea totalã a contractului poate fi modificatã de cãtre administrator, dar numai în sensul diminuãrii, în cazul constatãrii nerespectãrii de cãtre beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitãrii exprese a beneficiarului.

    XI. Încetarea contractului
    ART. 25
    Contractul înceteazã de drept la termenul prevãzut în art. 3 al cap. II.
    ART. 26
    Contractul poate înceta prin reziliere, respectiv denunţare unilateralã la iniţiativa administratorului, fãrã acordarea niciunui preaviz, fãrã a plãti niciun fel de compensaţie şi farã nici-o altã formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;
    b) este declarat insolvabil, intrã în reorganizare judiciarã sau în stare de insolvabilitate;
    c) a fãcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevãzutã în contract sau furnizeazã rapoarte ce nu reprezintã realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legãturã cu proiectul, stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
    e) nu transmite/depune la OTIMMC .................pânã la data de ..................formularul de decont prevãzut în anexa nr. 12 la procedurã;
    f) nu transmite/depune la OTIMMC ................. pânã la data de ................ Cererea-tip de renunţare totalã la finanţare, prevãzut în anexa nr. 10 la procedurã;
    ART. 27
    Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadã de 24 de luni de la data constatãrii neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului, şi la restituirea în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalitãţile aferente, datorate de la data plãţii pânã la data recuperãrii sau a rambursãrii.

    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 28
    Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.
     ART.29
    Eventualele litigii ivite în legãturã cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilã, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecãtoreşti competente.

    XIII. Forţa majorã
    ART. 30
    Forţa majorã exonereazã pãrţile de rãspundere în cazul imposibilitãţii derulãrii contractului, al executãrii necorespunzãtoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin acesta.
    ART. 31
    Prin forţã majorã se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, total imprevizibil ori total insurmontabil, rezultat al unei forţe exterioare, apãrut dupã încheierea contractului, care împiedicã pãrţile sã îşi execute obligaţiile asumate.
    ART. 32
    Cazurile de forţã majorã vor fi certificate de cãtre Camera de Comerţ şi Industrie a României în condiţiile legii.
    ART. 33
    Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi, în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandatã, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurãrile considerate ca forţã majorã, fiind obligatã sã ia toate mãsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 34
    Prezentul contract reprezintã voinţa pãrţilor şi înlãturã orice altã înţelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã lui.
ART. 35
    Prezentul contract se completeazã cu prevederile procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobatã prin Deciziei Preşedintelui Agenţiei nr..................
    Prezentul contractul a fost încheiat în 3 exemplare originale, un exemplar pentru administratorul de Program, un exemplar pentru banca partenerã şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor douã pãrţi contractante.
    Prezentul contract s-a încheiat azi,...............la sediul OTIMMC............... ┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
 │Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi│Beneficiar, │
 │Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │ │
 │.......................................│....................................│
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
 │../(numele şi prenumele în clar, semnã-│....../(numele şi prenumele în clar,│
 │tura şi ştampila)......................│semnãtura şi ştampila)..............│
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Control financiar preventiv propriu, │ │
 │../(numele şi prenumele în clar, semnã-│ │
 │tura şi ştampila)......................│ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Compartiment economic, juridic resurse │ │
 │umane şi administrativ, │ │
 │../(numele şi prenumele în clar, semnã-│ │
 │tura şi ştampila)......................│ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Coordonator UPSEC │ │
 │../(numele şi prenumele în clar, semnã-│ │
 │tura şi ştampila)......................│ │
 └───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘    ANEXĂ?
    la contractul de finanţare


                                       ┌──────────────────────────────────────┐
                                       │Numãrul │
                                       │Notificãrii ......................... │
                                       │Data................................. │
                                       └──────────────────────────────────────┘            NOTIFICARE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE

    DESTINATAR:
    Denumirea agentului economic............................................................................
    Data înregistrãrii..............................................................................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului......................................................................
    Codul unic de înregistrare....................................................................................
    Sediul/Adresa...................................................................................................
    Tel/Fax......,..........,.-......................................,.,....................................-.........
    Vã notificãm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea urmãtoarelor activitãţi şi cheltuieli aferente acestora:


 ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
 │ Denumirea activitãţii*1) │ Valoarea finanţãrii │
 │ │ aprobate de principiu│
 │ │ - lei - │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi insta- │ │
 │laţii de lucru -inclusiv software-ul aferent; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Aparate şi instalaţii de mãsurã, control şi reglare│ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Mijloace de transport marfa sau microbus transport │ │
 │persoane, în strictã legãturã cu activitatea/activi- │ │
 │tãţile pe care s-a accesat programul; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Licenţe, brevete, mãrci, francize, etichetare │ │
 │ecologicã, software; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Achiziţionarea de echipamente IT (unitate centralã,│ │
 │server, monitor, imprimantã/copiator/multifuncţionalã│ │
 │inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfã- │ │
 │şurãrii activitãţii, sisteme audio-video, etc); │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de │ │
 │producţie şi spaţii pentru prestãri servicii şi │ │
 │comerţ (clãdiri, hale de producţie, spaţii amenajate │ │
 │pentru activitãţi de prestãri servicii şi comerţ, │ │
 │inclusiv din elemente prefabricate)*2). Activele din │ │
 │cadrul acestei categorii nu trebuie sã aibã │ │
 │destinaţie locativã. │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Achiziţionarea de bunuri prevãzute la subgrupele │ │
 │3.1 mobilier, 3.2 Aparaturã biroticã şi 3.3 sisteme │ │
 │de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform │ │
 │H.G. nr. 2139/2004 cu completãrile şi modificãrile │ │
 │ulterioare; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Realizarea unui site pentru prezentarea activitãţii│ │
 │solicitantului şi a produselor sau serviciilor │ │
 │promovate. Se considerã cheltuialã eligibilã şi taxa │ │
 │de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi │ │
 │achiziţionarea softului pentru comerţul on-line; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice │ │
 │în scopul obţinerii unei economii de energie, precum │ │
 │şi sisteme care utilizeazã surse regenerabile de │ │
 │energie*3) pentru eficientizarea activitãţilor pentru│ │
 │care a solicitat finanţare; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Promovarea on-line a activitãţilor societãţii │ │
 │comerciale, elaborarea şi producţia de materiale │ │
 │tipãrite de promovare a activitãţilor desfãşurate de │ │
 │societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic │ │
 │(nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor │ │
 │eligibile); │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Consultanţã pentru întocmirea documentaţiei în │ │
 │vederea obţinerii finanţãrii în cadrul prezentului │ │
 │program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuieli- │ │
 │lor eligibili*4) │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │TOTAL*5) │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


--------
    *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnicã şi numãrul de bucãţi.
    *2) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluãri al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate.
    *3) Sursã regenerabilã de energie, conform definiţiei din Hotãrârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electricã din surse regenerabile de energie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    *4) Aceastã activitate poate fi efectuatã înainte de semnarea Contractului de finanţare/Contractului de credit bancar şi AFN, putând fi decontatã numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile şi aport propriu minim 30%. Activitatea de consultanţa nu este eligibiã pe componentã de credit.
    *5) Valoarea totalã a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depãşi 100.000 lei.

    Prezenta procedurã instituie o schemã transparentã de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevãzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*6) şi 88*7) din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totalã de 200.000 Euro, echivalentul în lei.
---------
    *6) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *7) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    Valoarea totalã a AFN aprobate de principiu este de ............................. lei reprezentând ..............% din total valoare cheltuili eligibile.

    Coordonator UPSEC
    Semnãtura.............


    ANEXA 10
    la procedurã -PS-04.04.10-

        CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALA SAU PARŢIALA A FINANŢÃRII PENTRU
                         CARE EXISTÃ ACORD DE PRINCIPIU
    (Se completeazã în cazul modificãrii uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţãrii)

    Subscrisa...........................având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentatã legal prin dl/dna................................................, având calitatea de......................................renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic:

    Denumirea operatorului economic .............................................................................
    Adresa.......................................................................................................
    Telefon......................Fax.........................E-mail.......................Cod poştal.............
    Data înregistrãrii ... ......................................................................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului........................................................................
    Codul unic de înregistrare...................................................................................
    Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare........................................................
    Nr. Notificare...............................................................................................
    Valoarea totalã pentru care se solicitã renunţarea la finanţare..............................................

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
    Numele....................................... Ştampila
    Funcţia:.....................................
    Semnãtura....................................
    Data semnãrii:...............................
------
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã(reprezentant legal sau împuternicit).

    Notã: aceastã cerere se completeazã numai în cazul în care se renunţã în totalitate la cel puţin una din activitãţi.

    SECŢIUNEA B

                Cheltuieli pentru care se solicitã renunţarea la
                        finanţare în cadrul Programului


 ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
 │ Denumirea activitãţii*2) │ Valoarea finanţãrii │
 │ │pentru care se solici-│
 │ │tã renunţarea (lei) │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi insta- │ │
 │laţii de lucru - inclusiv software-ul aferent; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Aparate şi instalaţii de mãsurã, control şi reglare│ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Mijloace de transport marfã sau microbus transport │ │
 │persoane, în strictã legãturã cu activitatea/activi- │ │
 │tãţile pe care s-a accesat programul; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Licenţe, brevete, mãrci, francize, etichetare │ │
 │ecologicã, software; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Achiziţionarea de echipamente IT (unitate centralã,│ │
 │server, monitor, imprimantã/copiator/multifuncţionalã│ │
 │inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfã- │ │
 │şurãrii activitãţii, sisteme audio-video, etc); │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de │ │
 │producţie şi spaţii pentru prestãri servicii şi │ │
 │comerţ (clãdiri, hale de producţie, spaţii amenajate │ │
 │pentru activitãţi de prestãri servicii şi comerţ, │ │
 │inclusiv din elemente prefabricate)*3). Activele din │ │
 │cadrul acestei categorii nu trebuie sã aibã │ │
 │destinaţie locativã. │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Achiziţionarea de bunuri prevãzute la subgrupele │ │
 │3.1 mobilier, 3.2 Aparaturã biroticã şi 3.3 sisteme │ │
 │de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform │ │
 │H.G. nr. 2139/2004 cu completãrile şi modificãrile │ │
 │ulterioare; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Realizarea unui site pentru prezentarea activitãţii│ │
 │solicitantului şi a produselor sau serviciilor │ │
 │promovate. Se considerã cheltuialã eligibilã şi taxa │ │
 │de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi │ │
 │achiziţionarea softului pentru comerţul on-line; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice │ │
 │în scopul obţinerii unei economii de energie, precum │ │
 │şi sisteme care utilizeazã surse regenerabile de │ │
 │energie*4) pentru eficientizarea activitãţilor pentru│ │
 │care a solicitat finanţare; │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Promovarea on-line a activitãţilor societãţii │ │
 │comerciale, elaborarea şi producţia de materiale │ │
 │tipãrite de promovare a activitãţilor desfãşurate de │ │
 │societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic │ │
 │(nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor │ │
 │eligibile); │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │■ Consultanţã pentru întocmirea documentaţiei în │ │
 │vederea obţinerii finanţãrii în cadrul prezentului │ │
 │program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuieli- │ │
 │lor eligibili*5) │ │
 │1-...................................................│ │
 │2-...................................................│ │
 │3-...................................................│ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
 │TOTAL │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


-------
    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnicã şi numãrul de bucãţi.
    *3) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluãri al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate
    *4) Sursã regenerabilã de energie, conform definiţiei din Hotãrârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electricã din surse regenerabile de energie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    *5) Aceastã activitate poate fi efectuatã înainte de semnarea Contractului de finanţare/Contractului de credit bancar şi AFN, putând fi decontatã numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile şi aport propriu minim 30%. Activitatea de consultanţa nu este eligibiã pe componentã de credit.

    SECŢIUNEA C

                        Declaraţie pe propria rãspundere

    Subsemnatul(a)................................................, identificat(ã) cu B.L/C.L seria.........nr............................eliberat la data de............................., cu domiciliul în localitatea...........................str.................................nr.......bl.......sc......ap.... sectorul/judeţul.................................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic.........................................., declar pe propria rãspundere cã renunţ ( total sau parţial) la finanţare în valoare de ............lei, pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC................notificare nr.........

    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*6)
-------
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã(reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele............ Ştampila
    Funcţia:.........
    Semnãtura.......
    Data semnãrii:.


    ANEXA 11
    la procedurã -PS-04.04.11-

         CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
    (Se completeazã toate rubricile din formularul-tip în limba românã, prin tehnoredactare)

    Subscrisa........................................având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentatã legal prin dl/dna .............................., identifîcat(ã) cu B.I./C.I. seria......nr..................eliberat la data de..........................., cu domiciliul în localitatea str.......................nr.......bl.......sc..........ap......sectorul/judeţul....................., cod poştal ..................solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei nr..............

    Datele de identificare ale operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic.....................................................................................
    Data înregistrãrii..................................................................................................
    Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului.......................................................................
    Codul unic de înregistrare..........................................................................................
    Sediul/Adresa.......................................................................................................
    Telefon............................Fax............................................E-mail............................
    Cont bancar............................................deschis la Banca.............................................
    Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare..............................................................
    Nr. Notificãrii privind Acordul de principiu pentru finanţare.......................................................

    Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont prevãzut în anexa nr. 12 la prezenta procedurã;
    b) documentele justificative, în original şi 2 fotocopii certificate, în ordinea activitãţilor completate în formularul de decont;
    c) dosarul de achiziţie prevãzut la art.4.13, din procedurã
    d) declaraţie pe propria rãspundere a beneficiarului cã activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi cã nu aplicã, pentru acesta/acestea, amortizarea acceleratã prevãzutã în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) declaraţie pe propria rãspundere a beneficiarului cã în termen de maxim 6 luni de la achiziţionarea elementelor prefabricate va prezenta la OTIMMC dovada intabulãrii, autorizaţia de construcţie şi extrasul de carte funciarã;
    f) copie certificatã de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;
    g) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participãrii în Program pe o perioadã de 3 ani, începând cu anul 2011, cãtre UMCR din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedurã;
    h) contract de asigurare, prevãzut la art.4.12 din procedurã;
    i) dovada proprietãţii/dreptului de folosinţã asupra terenului sau alte forme asimilate, pentru o perioadã de cel puţin 5 ani;
    j) certificat de urbanism pentru spaţii din elemente prefabricate

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
------
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã(reprezentant legal sau împuternicit)


    Numele................................ Ştampila
    Funcţia:..............................
    Semnãtura.............................
    Data semnãrii:........................


    ANEXA 12
    la Procedurã -PS-04.04.12-

                            FORMULARUL DE DECONT*1)
-------
    *1) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificatã. ┌────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┐
 │Nr. │ Denumirea │ Codul de │ Factura │ Valoare │Valoare │Valoare │
 │crt.│activitãţii*2)│clasificare*3)├───────┬────────┬────────┤ AFN │ AFN │ AFN │
 │ │ │ │ Nr. │ Data │Valoare │solicitatã│aprobatã│aprobatã│
 │ │ │ │Facturã│Facturii│facturã │ │UPSEC*6)│UMCR*6) │
 │ │ │ │ │ │cu TVA │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ │
 │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │facturã │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │fãrã TVA│ │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴──────────────┴──────────────┴───────┴────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │
 │ TOTAL ├────────┤ │ │ │
 │ │ │ │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴────────┘

  Reprezentantul legal Împuternicitul operatorului economic*5)
  Numele:............................... Ştampila
  Funcţia:.............................. .................
  Semnãtura.............................
  Data semnãrii:........................


------
    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnicã şi numãrul de bucãţi.
    *3) Unde este cazul.
    *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit)
    *6) Se va completa de OTIMMC

                                  Viza UPSEC*6) ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Nume şi prenume │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Semnãtura │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Data │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Aprobat (lei) │ │ │ │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

                                   Viza UMCR*6)
 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Nume şi prenume │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Semnãtura │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Data │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Bun de platã (lei)│ │ │ │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


-------
    *6) Se va completa de OTIMMC


    ANEXA 13
    la procedurã -PS-04.04.13-

                              CONTRACT DE GARANŢIE
                                REALÃ MOBILIARÃ
                            Nr....../...............

    I. PÃRŢILE CONTRACTANTE
    Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ................., cu sediul în ..................., str.........., nr. telefon/fax: ................................, cont nr..............................., deschis la Trezoreria Municipiului ................, reprezentat prin Sef Oficiu domnul/doamna ........................, în calitate de creditor garantat (administrator de program),
    şi
    S.C....................................S.R.L., cu sediul în str..................., nr. .... bl....., sc....., ap. localitatea......................, Jud..........., telefon: ................., fax................înregistratã sub nr......................... la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul , cod fiscal nr. ................, cont curent nr..............................................., deschis la Trezoreria ............, reprezentatã legal prin..............................., având funcţia de..............., în calitate de debitor (beneficiar)

    au convenit sã încheie prezentul contract de garanţie realã mobiliarã, în baza contractului de finanţare nr. ...... din ................, prin care creditorul a acordat debitorului o alocaţie financiara nerambursabila, asigurând astfel îndeplinirea obligaţiilor debitorului ce rezultã din contractul de finanţare.

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI
    2.1. Debitorul garant, se obligã sã constituie în mod irevocabil şi necondiţionat o garanţie realã mobiliarã asupra alocaţiei financiare nerambursabile, plus dobânzile şi comisioanele aferente, inclusiv cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor semelor, acordatã în baza contractului de finanţare nr.......din........................
    2.2. Contractul de garanţie realã este titlu executoriu.
    2.3. Garanţia realã mobiliarã va avea rang prioritar faţã de orice altã garanţie sau drept al terţilor creat ulterior asupra bunurilor afectate garanţiei.
    2.4. Garanţia se constituie fãrã deposedare asupra bunurilor prevãzute în formularul de decont (anexa nr. 12 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobatã prin Decizia Preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii nr.........../.............şi publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr.......din....................).
    2.5. Bunurile asupra cãrora se constituie garanţia realã mobiliarã rãmân în posesia debitorului, dar stau la dispoziţia a creditorului garantat o perioadã de 3 ani.
    2.6 Datele prezentului Contract de garanţie realã mobiliarã se vor regãsi în Avizul de garanţie realã care va fi înscris la Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare conform art. 29 alin.l al Legii nr. 99/1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    III. DURATA CONTRACTULUI
    3.1. Durata contractului de garanţie realã mobiliarã este de 3 ani de la data semnãrii contractului de ambele pãrţi.

    IV. VALOAREA OBLIGAŢIEI GARANTATE
    4.1. Prin Program beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiarã nerambursabile (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activitãţile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare (anexã nr......la procedurã) nr..,....din data de ......... (tarã sã depãşeascã suma de 100.000 lei), în valoare totalã de.............................lei, reprezentând .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma evaluãrii planului de afaceri.

    V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR
    5.1 .Creditorul (administrator de program):
    - poate cere oricând debitorului, informaţii suplimentare care trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    - poate folosi mijloacele proprii pentru luarea în posesie a bunurilor afectate garanţiei, în caz de neexecutare ;
    - poate executa acest contract de garanţie prin vânzarea silita a bunurilor afectate garanţiei, pentru a-şi recupera alocaţia financiarã nerambursabilã, conform legislaţiei române sau de a executa orice drept decurgând din prezentul contract;
    - are dreptul de a inspecta bunurile ce fac obiectul prezentului contract în timpul programului de lucru al debitorului, astfel încât sã nu afecteze activitatea acestuia;
    - are obligaţia de a restitui propietarului bunul aflat în posesia sa, în momentul îndeplinirii obligaţiei garantate.
    5.2. Debitorul (beneficiarul):
    - are dreptul de a cere creditorului garantat aflat în posesia bunurilor afectat garanţiei,sã-i restituie bunurile dupã îndeplnirea obligaţiei garantate;
    - nu poate înstrãina bunurile achiziţionate în cadrul Programului timp de 3 ani;
    - are obligaţia de a depune diligenta unui bun proprietar pentru conservarea bunurilor achiziţionate în cadrul Programului;
    - trebuie sã asigure în favoarea creditorului garantat bunurile prevãzute în formularul de decont (anexa nr.12 la Procedura Programului) împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadã de 3 ani, şi sã cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurãrii cãtre creditorului garantat;
    - are obligaţia de a nu se opune la vânzarea, de cãtre creditorul garantat, bunurilor afectate garanţiei pentru a-şi recupera alocaţia financiarã nerambursabilã, în cazul nerespectãrii condiţiilor prezentului contract de cãtre debitor, deoarece legea permite aceasta;
    - are obligaţia, în ceea ce priveşte achiziţia de bunuri în vederea implemetarii programului, sã întocmeascã un dosar de achiziţie care sã cuprindã: cereri de ofertã (minimum trei), ofertele primite (acestea trebuie sã cuprindã şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care sã fie justificatã alegerea ofertei câştigãtoare, contractul/contractele cu furnizoru 1/furnizorii.
    - are obligaţia de a respecta toate condiţiile prevãzute în procedura de implementare a programului aprobatã prin Decizi Preşedintelui AIPPIMM nr......../............. şi publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr.........din...............;
    5.3. în cazul încãlcãrii obligaţiilor prevãzute în contracte de finanţare nr....... din ................... de cãtre debitor, creditorul va avea dreptul, farã a notifica debitorului, şi fãrã nici o cerere suplimentarã, în momentul şi în forma pe care le considerã potrivite, sã execute toate drepturile sale din prezentul contract precum şi alte drepturi care revin unui beneficiar al unei garanţii reale mobiliare conform legislaţiei române.
    5.4. Creditorul îşi poate exercita drepturile din prezentul contract independent de drepturile sale rezultând din altã garanţie, asigurând îndeplinirea obligaţiilor debitorului conform contractului de finanţare.
    5.5. Neexercitarea de cãtre creditor a oricãrui drept sau acţiune decurgând din prezentul contract şi nici o întârziere din partea sa în exercitarea acestora nu va fi interpretatã ca o renunţare la drepturi, iar executarea individualã sau parţialã a oricãrui drept sau acţiune nu va împiedica orice altã exercitare a acestora sau exercitarea altui drept sau altei acţiuni. Orice renunţare sau acord al creditorului decurgând din prezentul contract trebuie fãcutã în scris. Drepturile şi obligaţiile prevãzute în prezentul contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau acţiuni prevãzute de lege şi de contractul de finanţare.
    5.6. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor prevãzute în prezentul contract se completeazã cu cele prevãzute de Legea nr. 99/1999, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, precum si cu celelalte legi aplicabile în materie.
    5.7. Debitorul nu va fi descãrcat de obligaţiile asumate prin prezentul contract pânã în momentul în care nu sunt îndeplinite integral toate obligaţiile acestuia în legãturã cu suma garantatã, iar prezentul contract va rãmâne în vigoare şi va produce efecte depline pânã când obligaţiile menţionate vor fi îndeplinite.

    VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI
    6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.
    6.2. Toate notificãrile, cererile şi comunicãrile efectuate în legãturã cu prezentul contract vor fi transmise în scris, personal sau prin poştã/curier recomandate, cu confirmare de primire, la adresele menţionate la punctul I din prezentul contract sau la orice altã adresa notificatã ulterior, în scris, de cãtre una din pãrţile contractante.

    VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    7.1. Contractul de garanţie realã mobiliarã înceteazã odatã cu îndeplinirea obligaţiei asumate, respectiv la expirarea termenului prevãzut la pct. 3.1.

    VIII. REZOLVAREA ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    8.1. Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.
    8.2. Eventualele litigii ivite în legãturã cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilã. în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecãtoreşti competente.

    IX. DISPOZIŢII FINALE
    9.1. Prezentul contract reprezintã voinţa pãrţilor şi înlãturã orice altã înţelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã încheierii lui.
    9.2. Daca una din dispoziţiile prezentului contract sau oricare parte a acestuia va deveni invalidã sau inaplicabilã, celelalte dispoziţii vor rãmâne valabile şi aplicabile în limita permisã de lege.
    9.3. Prezentul contract va fi supus publicitãţii conform Legii nr. 99/1999, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 3 (trei) zile lucrãtoare de la semnarea prezentului contract.
    9.4. Prezentul contract se completeazã cu prevederile Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobatã prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr...../.........
    9.5. Contractul a fost încheiat în 2 exemplare originale, un exemplar pentru creditorul garantat şi un exemplar pentru debitor, fiecare având aceeaşi valoare, semnate de reprezentanţii legali ai celor douã pãrţi contractuale. ┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
 │Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi│Beneficiar, │
 │Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │ │
 │.......................................│....................................│
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
 │../(numele şi prenumele în clar, semnã-│....../(numele şi prenumele în clar,│
 │tura şi ştampila)......................│semnãtura şi ştampila)..............│
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Control financiar preventiv propriu, │ │
 │../(numele şi prenumele în clar, semnã-│ │
 │tura şi ştampila)......................│ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Compartiment economic, juridic resurse │ │
 │umane şi administrativ, │ │
 │../(numele şi prenumele în clar, semnã-│ │
 │tura şi ştampila)......................│ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Coordonator UPSEC │ │
 │../(numele şi prenumele în clar, semnã-│ │
 │tura şi ştampila)......................│ │
 └───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
                                   --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice