Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 7 iunie 2013  privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 7 iunie 2013 privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează condiţiile, criteriile şi etapele pentru alimentarea cu gaze naturale a solicitanţilor de gaze naturale, prin intermediul magistralelor directe, denumiţi în continuare consumatori izolaţi tip A, precum şi eliberarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a acestora.
    ART. 2
    Prezenta procedură se aplică consumatorilor izolaţi tip A, persoane fizice/juridice, şi operatorilor sistemelor de distribuţie, denumiţi în continuare OSD.
    ART. 3
    (1) Consumatorul izolat tip A care se află într-o unitate administrativ-teritorială unde nu a fost concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale poate solicita ANRE, prin intermediul unui OSD amplasat în proximitate, alimentarea cu gaze naturale printr-o magistrală directă, conform prevederilor prezentei proceduri.
    (2) Magistrala directă care alimentează consumatorul izolat tip A este finanţată integral de către acesta, se află în proprietatea acestuia şi reprezintă:
    a) conducta sau ansamblul de conducte şi accesorii aflate în aval de staţia de reglare-măsurare predare aparţinând sistemului de transport al gazelor naturale sau conductelor din amonte, după caz.
    b) conducta sau ansamblul de conducte şi accesorii aflate pe teritoriul administrativ al localităţii în care este amplasat solicitantul, situate în aval de un alt sistem de distribuţie.
    (3) ANRE emite avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolaţi tip A numai în absenţa unor perspective de acces la sisteme în următorii 2 ani, confirmată de către concesionar/autoritatea locală/ANRE.
    ART. 4
    (1) OSD care acceptă să asigure operarea magistralei directe trebuie să obţină de la ANRE avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale prin intermediul unei magistrale directe, autorizaţia de înfiinţare şi licenţa de operare a magistralei directe.
    (2) Acceptul OSD precizat la alin. (1) se materializează prin încheierea unei convenţii conform modelului prezentat în anexa nr. 1, denumită în continuare Convenţie; Convenţia cuprinde în mod explicit toate costurile suportate de către consumator în relaţia cu OSD;
    (3) OSD trebuie să depună documentele necesare obţinerii autorizaţiei de înfiinţare a magistralei directe pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A în termenul de valabilitate al avizului de principiu.
    ART. 5
    (1) Valoarea activelor rezultate, necesare pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, nu se include în baza de active reglementate ale OSD şi nu se ia în calcul la fundamentarea tarifelor aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Operarea magistralei directe se realizează de către un OSD, aflat în proximitate, care asigură prestarea tuturor activităţilor specifice distribuţiei de gaze naturale.
    (3) Costurile de operare pentru consumatorul izolat tip A nu sunt recunoscute OSD la fundamentarea tarifelor aferente prestării serviciului de distribuţie.
    ART. 6
    Alimentarea cu gaze naturale a unui consumator izolat tip A se realizează după cum urmează:
    a) dintr-o conductă de alimentare din amonte;
    b) din sistemul naţional de transport;
    c) dintr-un sistem de distribuţie învecinat;
    d) dintr-o magistrală directă existentă.
    ART. 7
    (1) Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului/consumatorilor izolat/izolaţi tip A, care se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 6 lit. a) şi b), prin intermediul unei noi staţii de reglare-măsurare-predare este permisă numai în cazul în care debitul cumulat al aparatelor de utilizare este de minimum 1.500 mc/h.
    (2) Lungimea racordului aferent staţiei precizate la alin (1) nu trebuie să depăşească 100 m faţă de conducta de transport sau conducta din amonte, după caz; în situaţii justificate Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale poate aproba ca lungimea racordului să fie mai mare, dar nu mai mult de 150 m.
    (3) Operatorul sistemului de transport sau al conductelor din amonte emite un aviz tehnic care conţine propunerea de soluţie tehnică de racordare, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).
    (4) Avizul tehnic emis de operatorul sistemului la care se efectuează racordarea magistralei directe trebuie să respecte prevederile avizului de principiu emis de Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, constituită prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013, denumită în continuare Comisie.
    ART. 8
    (1) În situaţia în care alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A se încadrează în situaţia prezentată la art. 6 lit. c), atunci obiectivele amplasate în unitatea administrativ-teritorială unde este concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale se realizează în condiţiile prevederilor art. 151 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, toate celelalte obiective fiind realizate în condiţiile prevederilor art. 152 din Legea nr. 123/2012.
    (2) În situaţia în care alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A se încadrează în situaţia prezentată la art. 6 lit. d), este necesară obţinerea acordului investitorului iniţial.
    ART. 9
    (1) Costurile aferente realizării obiectivelor în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, precum şi costurile determinate de operarea magistralei directe sunt suportate de către consumatorul izolat.
    (2) Consumatorul izolat tip A are dreptul de a realiza obiectivele necesare alimentării cu gaze naturale cu orice operator economic autorizat în acest sens, iar operarea obiectivelor se realizează exclusiv de către OSD, cu respectarea prevederilor legale.

    CAP. II
    Documente solicitate

    ART. 10
    În vederea emiterii avizului de principiu menţionat la art. 3 alin. (2) pentru alimentarea cu gaze a consumatorului izolat tip A, OSD depune la ANRE o cerere întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:
    a) cererea solicitantului, adresată OSD, în vederea alimentării cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip A, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
    b) copie de pe documentele de identificare ale solicitantului;
    c) Convenţia încheiată între consumatorul izolat tip A şi OSD;
    d) propunerea soluţiei tehnico-economice de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A;
    e) devizul estimativ al lucrărilor;
    f) planul de încadrare în zonă (scara 1: 10.000) pe care se trasează:
    - locaţia consumatorului izolat tip A, cu delimitarea unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acesta;
    - soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A;
    - alte conducte de gaze naturale existente în zona respectivă;
    g) acordul investitorului iniţial în situaţia prevăzută la art. 6 lit. d);
    h) copie de pe documentele care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru viitorul loc de consum;
    i) alte documente relevante pentru analizarea solicitării;
    j) copie de pe documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei.
    ART. 11
    (1) Avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă şi conformă a documentaţiei şi conţine următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) adresa locului de consum, judeţul, municipiul/oraşul/comuna cu localitatea aparţinătoare, strada şi numărul imobilului;
    c) soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A;
    d) termenul în care OSD trebuie să depună documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de înfiinţare a magistralei directe;
    e) alte precizări stabilite de Comisie privind condiţiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A.
    (2) Avizul de principiu este valabil atâta timp cât consumatorul pentru care a fost emis are statutul de consumator izolat de tip A.
    (3) Avizul de principiu îşi pierde valabilitatea dacă OSD nu depune la ANRE documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de înfiinţare a magistralei directe în termen de 12 luni de la data emiterii acestuia.
    ART. 12
    La depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului de principiu solicitantul achită tariful de analiză a documentaţiei, conform tarifelor aprobate de ANRE.
    ART. 13
    Solicitările depuse la ANRE anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri se analizează de către Comisie aşa cum au fost prezentate.
    ART. 14
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1
    la procedură

                            CONVENŢIE
                            - model -

    Încheiată astăzi, ..........., între
    Doamna/Domnul ....(persoana fizică)...., CNP ......., domiciliat în ...., CI/BI seria ....., nr. ...., eliberat de ........,
    sau
    Societatea .....(persoana juridică)...... cu sediul în ....., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......., CUI ....., reprezentată prin .....(numele şi prenumele)...., în calitate de .....(funcţia)......, denumit în continuare consumator izolat tip A, şi
    S.C. .....(denumirea operatorului sistemului de distribuţie)......., cu sediul în ......, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......., CUI/codul fiscal ......., reprezentată prin .....(numele şi prenumele)....., în calitate de ....(funcţia)......., titular al Licenţei nr. ...... de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare OSD, a fost încheiată prezenta convenţie de operare.

    I. Obiectul convenţiei
    Obiectul convenţiei îl constituie operarea magistralei directe de către OSD în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A pentru locul de consum ...(denumirea)...., .......(adresa obiectivului)........ .

    II. Condiţii de alimentare cu gaze naturale şi de operare a magistralei directe
    a) alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A se realizează până la preluarea operării magistrale directe de către concesionarul serviciului public de distribuţie din localitatea .............................................;
    b) costurile necesare alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A şi operării magistrale directe sunt:
    (i) .......................................................;
    (ii) ..................................................... .

    III. Drepturile şi obligaţiile consumatorului izolat tip A
    a) dreptul de a beneficia de servicii similare şi la acelaşi nivel de calitate cu cele prestate de OSD în sistemele de distribuţie cu gaze naturale;
    b) obligaţia de a pune activele rezultate la dispoziţia OSD, în vederea efectuării tuturor operaţiilor necesare pentru asigurarea operării magistralei directe şi a obiectivelor aferente;
    c) obligaţia de a achita către OSD toate costurile aferente activităţii prestate de acesta, necesare pentru asigurarea operării magistralei directe şi a obiectivelor aferente;
    d) obligaţia de a încheia un contract de furnizare a gazelor naturale până la data punerii în funcţiune a magistralei directe.

    IV. Drepturile şi obligaţiile OSD
    a) dreptul exclusiv de a opera magistrala directă în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A;
    b) obligaţia de a solicita autorizaţia de înfiinţare/licenţa de operare a magistralei directe conform prevederilor legale;
    c) obligaţia de a pune la dispoziţia concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din respectiva unitate administrativ-teritorială sau, după caz, altui OSD toate registrele, înregistrările şi informaţiile aflate în posesia sa, necesare alimentării în condiţii de continuitate a consumatorului ......., în termen de 90 zile de la data solicitării scrise;
    d) obligaţia de a nu alimenta alţi consumatori izolaţi tip A din magistrala directă fără acordul investitorului/investitorilor iniţial(i);
    e) obligaţia de a nu modifica parametrii tehnici ai alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A fără a deţine în prealabil avizul Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale;
    f) obligaţia de a deţine toate documentele de evidenţă de la punerea în funcţiune a obiectivelor aferente sistemului de distribuţie, cu modificările, înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile făcute, conform prevederilor legale;
    g) obligaţia de a întreprinde demersurile necesare către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru modificarea sau, după caz, retragerea licenţei de operare a magistralei directe în termen de 7 zile de la predarea consumatorului izolat tip A către alt OSD.

    V. Notificări
    Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentei convenţii să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acesteia prin următoarele modalităţi:
    - ........................................................... .
    Termenul de notificare este de maximum ......... zile calendaristice de la data modificării circumstanţelor.

    VI. Dispoziţii finale
    Orice modificare şi/sau completare a prezentei convenţii se face prin act adiţional, încheiat cu acordul părţilor, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte din convenţie şi unul pentru ANRE; exemplarul către ANRE este transmis de către OSD în termen de două zile de la data semnării.
    Prezenta convenţie reprezintă voinţa părţilor şi intră în vigoare la data semnării.
    Convenţia a fost încheiată astăzi, .........., în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru ANRE, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii celor două părţi contractante.

            ............................ .................
             (Consumator izolat tip A) (OSD)
                   Reprezentant Reprezentant

    ANEXA 2
    la procedură

                                      CERERE
            pentru emiterea avizului de principiu pentru alimentarea
                           consumatorului izolat tip A
                                     - model -

                                   Nr. de înregistrare ....... data .........

    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti
    Subscrisa .......(denumirea operatorului sistemului de distribuţie)......., reprezentată prin .......(numele şi prenumele)......, în calitate de ....(funcţia)....., în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, solicit eliberarea avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a .....(denumirea consumatorului izolat tip A).... amplasat în .......(denumirea localităţii, judeţul, strada, numărul cadastral) ....... .
    În susţinerea cererii, anexăm următoarele documente:
    - ........................................................;
    - ........................................................;

                 ..............................
                  (semnătura reprezentantului)
                               L.S.
                       ....................

    ANEXA 3
    la procedură

                                      CERERE
      pentru alimentarea cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip A
                                     - model -

    Nr. de înregistrare la operatorul sistemului de distribuţie .... data .....

    Către operatorul sistemului de distribuţie gaze naturale .......(denumirea operatorului sistemului de distribuţie)...., adresa ...., fax ....., email ......
    Doamna/Domnul .....(persoana fizică)......, CNP ....., domiciliat în ......, CI/BI seria ...., nr. ....., eliberat de ..................,
    sau
    Societatea .......(persoana juridică)...... sediul în ....., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ....., CUI ......, reprezentată prin .....(numele şi prenumele)......., în calitate de ......(funcţia).................,
    în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, solicit alimentarea cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip A, a locului de consum situat în ......(denumirea localităţii, judeţul, strada, numărul cadastral etc.)........... de către societatea dumneavoastră.

    În susţinerea cererii se anexează următoarele documente:
    (i) copie de pe actul de identitate/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
    (ii) copie de pe documentele care atestă dreptul de proprietate/folosinţă a viitorului loc de consum;
    (iii) .......................................................... .


    .....................................................................
    (semnătura solicitantului şi ştampila în cazul operatorilor economici)

    Data .......................

                             ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016