Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 5 iunie 2013  privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei electrice si termice produse in cogenerare de inalta eficienta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 5 iunie 2013 privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei electrice si termice produse in cogenerare de inalta eficienta

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 17 iunie 2013

    CAP. I
    Scop

    ART. 1
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor din sectorul energiei.
    ART. 2
    Prezenta procedură este elaborată în scopul creării unui mecanism de soluţionare a neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare.

    CAP. II

    SECŢIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 3
    Prezenta procedură stabileşte tipurile neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare, care sunt supuse spre soluţionare Autorităţii competente, precum şi modalităţile şi etapele de soluţionare a acestora.
    ART. 4
    (1) Sunt supuse prevederilor prezentei proceduri:
    a) neînţelegerile apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare, având la bază contractele reglementate de Autoritatea competentă;
    b) neînţelegerile apărute la încheierea actelor adiţionale aferente contractelor prevăzute la lit. a).
    (2) Neînţelegerile apărute la încheierea contractelor/actelor adiţionale pot avea ca obiect:
    a) clauze negociabile aferente contractelor ce se încheie în baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competentă, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) clauze noi, conforme legislaţiei în vigoare, pe care partea/părţile doreşte/doresc să le includă în contractele deja încheiate în baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competentă.
    ART. 5
    (1) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri:
    a) neînţelegerile asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare;
    b) neînţelegerile a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate.
    (2) Semnarea cu obiecţii sau divergenţe a contractelor comerciale prevăzute la art. 4 atrage doar soluţionarea neînţelegerilor precontractuale rămase divergente.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii

    ART. 6
    (1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

    CAP. III
    Soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor

    SECŢIUNEA 1
    Aspecte generale

    ART. 7
    (1) Soluţionarea neînţelegerilor care fac obiectul prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:
    a) soluţionarea la nivelul titularului de licenţă responsabil cu emiterea ofertei de contract;
    b) soluţionarea la nivelul Autorităţii competente.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), în cazul în care, pe parcursul procedurii de soluţionare a neînţelegerilor, apar şi alte neînţelegeri, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăşte că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluţionări ulterioare, reluându-se paşii procedurali.
    (3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Soluţionarea la nivelul titularului de licenţă

    ART. 8
    (1) Prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE, soluţionarea neînţelegerilor se efectuează la nivelul titularului de licenţă, ca urmare a analizării cererii scrise, depuse în acest sens de către un solicitant, în care se prezintă neînţelegerile apărute la încheierea contractului/actului adiţional.
    (2) Cererea va fi însoţită de documentele pe baza cărora solicitantul îşi întemeiază susţinerile. Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină "conform cu originalul" şi vor conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.
    (3) Titularul de licenţă analizează cererea şi, dacă este cazul, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrare, solicită completarea documentaţiei depuse. Solicitantul are obligaţia completării documentaţiei în termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitării de completare.
    (4) În cazul în care solicitantul nu depune în termenul prevăzut la alin. (3) completarea documentaţiei, titularul de licenţă poate analiza şi poate soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial.
    (5) În termen de 20 de zile de la data depunerii cererii iniţiale, se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija titularului de licenţă, în vederea soluţionării neînţelegerilor.
    (6) În situaţia în care părţile implicate soluţionează neînţelegerile, se va întocmi o minută în acest sens, urmând ca în termen de maximum 5 zile de la data întocmirii acesteia să se încheie contractul în cauză.
    (7) În cazul în care solicitantul nu se prezintă la şedinţa comună, titularul de licenţă va analiza şi va soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial.
    (8) În situaţia în care documentul încheiat cu ocazia şedinţei comune nu este însuşit sau este însuşit parţial de către una sau ambele părţi implicate, se consideră că neînţelegerile nu au fost soluţionate. În acest caz, părţile vor încheia un proces-verbal, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, şi în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii iniţiale, prin grija titularului de licenţă, documentaţia se transmite la ANRE, însoţită de o cerere formulată conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (9) Titularul de licenţă va înştiinţa solicitantul despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a neînţelegerilor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Soluţionarea la nivelul Autorităţii competente

    ART. 9
    (1) Odată cu înregistrarea la Autoritatea competentă a cererii transmise de titularul de licenţă, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 8 alin. (8), se consideră declanşată procedura de soluţionare a neînţelegerilor.
    (2) Documentele ce însoţesc cererea de declanşare a procedurii de soluţionare la nivelul Autorităţii competente trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea:
    a) copia proiectului de contract/act adiţional la încheierea căruia au apărut neînţelegeri;
    b) procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2, în care se precizează punctele nesoluţionate la nivelul titularului de licenţă, poziţia părţilor şi documentele pe care părţile îşi întemeiază susţinerile;
    c) corespondenţa dintre părţi privind proiectul de contract/act adiţional în discuţie;
    d) decizii ale organelor jurisdicţionale, în măsura în care acestea există;
    e) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;
    f) alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării neînţelegerii.
    (3) Certificarea copiilor documentelor prevăzute la alin. (2) se face în două exemplare, unul pentru Autoritatea competentă şi unul pentru solicitant. Aceasta va conţine precizarea "conform cu originalul", data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.
    ART. 10
    După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă se parcurg următoarele etape:
    a) întrunirea Comisiei de analiză şi soluţionare a neînţelegerilor;
    b) analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz;
    c) pregătirea audierii şi convocarea părţilor;
    d) audierea părţilor;
    e) formularea deciziei Autorităţii competente şi comunicarea acesteia părţilor.
    ART. 11
    (1) Comisia de analiză şi soluţionare a neînţelegerilor, denumită în continuare Comisia, se numeşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.
    (2) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri cu drept de vot, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 7, precum şi un secretar al Comisiei fără drept de vot.
    (3) Comisia va fi compusă din angajaţi ai Autorităţii competente şi din ea va face parte obligatoriu un reprezentant al compartimentului juridic, un reprezentant al compartimentului de specialitate şi un reprezentant al compartimentului de resort.
    (4) Pentru soluţionarea neînţelegerii apărute la încheierea contractelor, Autoritatea competentă poate apela şi la consultanţi, persoane fizice/juridice. Consultanţii nu vor face parte din Comisie.
    (5) Contravaloarea serviciului prestat de consultanţi va fi suportată conform reglementărilor emise de Autoritatea competentă.
    ART. 12
    (1) În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părţilor, în scris, informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de declanşare a procedurii de soluţionare a neînţelegerilor. Părţile au obligaţia depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării.
    (2) În cazul în care una dintre părţi sau ambele nu dau curs solicitării de transmitere a documentelor sau transmit parţial documentele solicitate în termenul menţionat la alin. (1), Comisia va analiza şi va soluţiona neînţelegerea în baza documentelor deţinute.
    ART. 13
    (1) Convocarea părţilor în vederea audierii are loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat.
    (2) Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.
    (3) Comunicările se transmit la adresele de corespondenţă indicate de părţi în cerere sau la adresele aduse la cunoştinţa Autorităţii competente, pe parcursul derulării procedurii.
    ART. 14
    (1) Audierea are loc, de regulă, la sediul Autorităţii competente, în termen de cel mult 15 zile calculate de la data înregistrării cererii. În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse iniţial, audierea are loc în termen de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii.
    (2) Părţile vor participa la audiere prin reprezentanţi legali sau prin persoane împuternicite. Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri calitatea legală nu vor fi acceptate la audiere. Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.
    (3) Oricare dintre părţi poate cere ca audierea să se facă în lipsa ei, pe baza cererii şi a actelor depuse. Solicitarea se va face în scris, cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru audiere.
    (4) Lipsa uneia dintre părţi de la dezbateri nu afectează derularea procedurii sau luarea unei hotărâri.
    (5) Dacă ambele părţi, deşi înştiinţate, nu se prezintă la dezbateri şi nici nu au solicitat soluţionarea în lipsă, Comisia îşi va suspenda activitatea.
    (6) Prin excepţie de la alin. (4), dacă părţile solicită, în prealabil, cu cel puţin 3 zile, reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singură dată audierea.
    (7) Audierea reprogramată va avea loc în termen de maximum 5 zile de la data fixată iniţial şi va fi comunicată părţilor, în conformitate cu prevederile art. 13.
    ART. 15
    (1) În cadrul audierii părţile îşi exprimă punctele de vedere argumentate cu probe pertinente, concludente şi utile cauzei.
    (2) Expunerea părţilor va fi clară şi concisă, cu argumente de drept şi de fapt.
    (3) După ce fiecare parte îşi prezintă poziţia, membrii Comisiei pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor supuse soluţionării.
    (4) Dacă Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile de la prima audiere. Cu această ocazie, Comisia poate să solicite părţilor şi alte documente relevante pentru soluţionarea cererii, situaţie în care părţile au obligaţia de a transmite documentele în termen de 5 zile de la solicitare.
    ART. 16
    (1) Şedinţele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit dacă sunt prezenţi cel puţin 4 dintre membrii săi, incluzând preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, înlocuitorul lui, reprezentantul compartimentului juridic, al compartimentului de specialitate şi al compartimentului de resort.
    (2) Comisia adoptă decizia, de regulă, cu majoritate simplă, majoritate care întruneşte un număr de voturi egal cu minimum jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, este decisiv votul preşedintelui sau, în cazul absenţei acestuia, cel al membrului Comisiei desemnat să conducă şedinţa.
    ART. 17
    Şedinţele Comisiei sunt prezidate de preşedintele Comisiei, iar în absenţa preşedintelui, de către înlocuitorul desemnat în acest sens prin decizia de numire a membrilor Comisiei.
    ART. 18
    (1) După analizarea situaţiei, în termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia emite o decizie, pe care o înaintează spre semnare preşedintelui autorităţii competente.
    (2) Decizia are caracter obligatoriu pentru părţi.
    (3) Decizia este redactată în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, respectiv unul pentru ANRE.
    (4) În termen de maximum 5 zile de la data însuşirii prin semnătură de către preşedintele Autorităţii competente, decizia se comunică ambelor părţi implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax.
    (5) Decizia preşedintelui ANRE poate fi atacată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 19
    Termenele pentru desfăşurarea etapelor şi/sau acţiunilor prevăzute în cadrul cap. III secţiunea a 3-a pot fi depăşite, cu acordul conducerii Autorităţii competente, dacă obiectul neînţelegerii are implicaţii deosebite asupra siguranţei funcţionării sistemului electroenergetic sau activităţii consumatorilor/operatorilor economici respectivi ori din alte motive justificate.
    ART. 20
    (1) Pe toată durata desfăşurării procedurii, dar nu mai târziu de data la care se emite decizia Autorităţii competente cu privire la neînţelegerea respectivă, părţile pot soluţiona pe cale amiabilă neînţelegerea apărută.
    (2) Părţile sunt obligate să comunice Autorităţii competente înţelegerea la care au ajuns, în termen de 24 de ore de la data la care neînţelegerea s-a soluţionat, fără a se depăşi termenul menţionat la alin. (1).
    ART. 21
    Autoritatea competentă poate îndrepta erorile materiale din conţinutul deciziei, caz în care va comunica părţilor decizia modificată.
    ART. 22
    (1) Dosarul este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a Comisiei şi a preşedintelui Autorităţii competente nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea Comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către o autoritate a statului, în condiţiile legii.
    (2) În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, membrii Comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate.
    (3) Dosarul se păstrează la sediul Autorităţii competente un an de la data emiterii deciziei prin care este soluţionată neînţelegerea, după care se arhivează.
    (4) Evidenţa dosarelor privind soluţionarea neînţelegerilor se va ţine în registre speciale, prin grija compartimentului de specialitate.
    ART. 23
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA 1
    la procedură

┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Audiere │Etapă a procedurii de soluţionare a neînţelegerilor │
│ │apărute la încheierea contractelor/actelor adiţionale │
│ │în cadrul căreia părţile îşi expun punctele de vedere │
│ │şi argumentele pe care acestea se întemeiază │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Compartiment de resort │Structură din cadrul ANRE, în ale cărei atribuţii se │
│ │află organizarea soluţionării neînţelegerii │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Compartimentul de │Structură din cadrul ANRE, în ale cărei atribuţii se │
│specialitate │află obiectul dedus soluţionării neînţelegerii │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Părţi │Titularul unei licenţe şi solicitantul încheierii │
│ │unui contract/act adiţional │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │Persoana fizică sau juridică ce se adresează unui │
│ │titular de licenţă │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Titular de licenţă │Persoana fizică sau juridică deţinătoare a unei │
│ │licenţe eliberate de Autoritatea competentă; este │
│ │asimilat titularului de licenţă şi prestatorul │
│ │serviciului de distribuţie. │
└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2
    la procedură


                                 PROCES-VERBAL
           pentru punctele rămase divergente după parcurgerea
         etapei de soluţionare la nivelul titularului de licenţă,
               la încheierea contractului/actului adiţional
             pentru ........................................,

┌─────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Formularea │ Formularea │ Formularea │Justificarea │Justificarea │
│crt. │ articolului │ titularului │ solicitan- │ titularului │ solicitan- │
│ │ aflat în │ de licenţă │ tului │ de licenţă │ tului │
│ │ divergenţă │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ... │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘


    Data ................. Semnătura .................


    ANEXA 3
    la procedură


                    CERERE DE SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR

    Subscrisa: (numele/denumirea), titular al licenţei de .......................... nr. .........., din data de ..............., prin reprezentant legal ............................,

    solicităm soluţionarea neînţelegerii/neînţelegerilor intervenite cu ocazia încheierii contractului/actului adiţional .............................., cu persoana fizică/juridică (numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliul, sediul; numărul de înmatriculare la registrul comerţului; telefon/fax), prin reprezentant legal ..........., având în vedere că s-a parcurs etapa soluţionării la nivelul titularului de licenţă.

    (Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului neînţelegerii, cu datele aferente:
    [] indicarea proiectului de contract/act adiţional/contractului;
    [] indicarea clauzelor care fac obiectul neînţelegerilor.)

    Solicităm soluţionarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerilor la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    Data ...................... Semnătura ....................

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016