Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 29 noiembrie 2006  privind modul in care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maxima contractata mai mare sau egala cu 3 MW, asigura furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 29 noiembrie 2006 privind modul in care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maxima contractata mai mare sau egala cu 3 MW, asigura furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 27 decembrie 2006

CAP. I
Scop şi domeniu de aplicare

ART. 1
Prevederile prezentei proceduri se aplicã de urmãtoarele categorii de participanţi la piaţa cu amãnuntul de energie electricã aflaţi pe teritoriul României:
a) furnizorii titulari de licenţe de furnizare la tarife reglementate, denumiţi în continuare furnizori;
b) consumatorii de energie electricã cu putere maximã contractatã mai mare sau egalã cu 3 MW pe loc de consum, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, denumiţi în continuare consumatori de tip C3MW.
ART. 2
Prezenta procedurã stabileşte modul de desfãşurare a relaţiei dintre furnizorul de energie electricã şi consumator, în cadrul contractelor de furnizare având drept obiectiv realizarea prognozelor de consum de energie electricã activã comunicate de consumator furnizorului, pe baza cãrora se realizeazã achiziţionarea energiei electrice de cãtre respectivul furnizor.
ART. 3
Prezenta procedurã urmãreşte realizarea urmãtoarelor obiective:
a) responsabilizarea consumatorului de tip C3MW în realizarea prognozelor de consum al energiei electrice pentru contractarea energiei electrice;
b) minimizarea riscurilor furnizorului legate de dimensionarea achiziţiei energiei electrice pentru consumatorii de tip C3MW;
c) optimizarea modului de lucru dintre furnizor şi consumatorul de tip C3MW, în condiţiile respectãrii prevederilor contractuale;
ART. 4
Prevederile prezentei proceduri se aplicã în vederea stabilirii valorilor orare prevãzute în anexa la contractele de furnizare a energiei electrice, atât în cazul contractelor de furnizare care se vor încheia dupã data intrãrii în vigoare a prezentei proceduri, cât şi al celor anterioare acestei date, care se vor modifica prin acte adiţionale.

CAP. II
Definiţii şi abrevieri

ART. 5
În cuprinsul prezentei proceduri se aplicã urmãtoarele definiţii şi abrevieri:
- autoritate competentã - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail:anre@anre.ro, sau orice succesor al acesteia;
- consumator de tip C3MW - abrevierea utilizatã pentru consumatorul cu putere maximã contractatã mai mare sau egalã cu 3MW;
- perioadã de facturare - intervalul de timp prevãzut în contractul de furnizare pentru care se determinã cantitatea de energie electricã şi puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o facturã. De regulã, pentru consumatorii captivi de tip C3MW, intervalul de facturare este luna calendaristicã;
- eroare de prognozã - abaterea relativã, în valori procentuale, pe fiecare interval orar, a prognozei de consum transmise furnizorului în raport cu consumul determinat pe baza indicaţiilor grupului de mãsurã şi, dupã caz, a corecţiilor stabilite conform prevederilor legale în vigoare;
- putere maximã contractatã - cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 minute consecutive, prevãzutã în contractul de furnizare a energiei electrice, pe care consumatorul are dreptul sã o absoarbã în perioada de consum, pentru un loc de consum sau o cale de alimentare.

CAP. III
Documente de referinţã

ART. 6
Prezenta procedurã are la bazã urmãtoarele documente de referinţã:
a) <>Legea energiei electrice nr. 318/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2004;
c) Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2005 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor la consumatorii captivi de energie electricã - Revizia 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 14 martie 2005;
d) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate, aprobat prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificãrile ulterioare;
e) Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electricã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2002 pentru aprobarea Codului de mãsurare a energiei electrice.

CAP. IV
Participarea consumatorilor la realizarea prognozei

ART. 7
În vederea fundamentãrii achiziţiei energiei electrice, consumatorii de tip C3MW au obligaţia de a elabora şi de a transmite furnizorilor cu care au încheiate sau cu care urmeazã sã încheie contracte de furnizare a energiei electrice urmãtoarele prognoze orare de consum:
a) Prognoza anualã de consum
a1) Prognoza anualã de consum conţine cantitãţile de energie electricã defalcate pe fiecare lunã, zi şi orã, ataşatã ca anexã la contractul de furnizare (câte o paginã pentru fiecare lunã a anului).
a2) Prognoza pentru anul urmãtor va fi transmisã furnizorului o datã pe an, corelat cu reglementãrile în vigoare.
a3) În cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognozã anualã, furnizorul va estima achiziţia de energie electricã pe baza consumului din aceeaşi perioadã a anului anterior pentru consumatorii sezonieri şi pe baza puterii maxime contractate, prevãzutã în anexa nr. 6 la contractul de furnizare în vigoare, pentru ceilalţi consumatori.
a4) În cazul consumatorilor noi, furnizorul poate condiţiona încheierea contractului de furnizare de primirea prognozei de consum defalcate lunar pentru urmãtoarele 12 luni calendaristice începând cu luna încheierii contractului.
b) Prognoza lunarã de consum
b1) Prognoza lunarã de consum conţine cantitãţi de energie electricã defalcate pe fiecare zi şi orã şi se transmite furnizorului pânã la data de 10 a lunii curente pentru luna urmãtoare.
b2) Prognoza lunarã de consum se transmite numai în cazul în care consumatorul doreşte sã modifice cantitãţile transmise în prognoza anualã.
b3) În cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognozã lunarã, datele din prognoza anualã sunt considerate date de prognozã lunarã.
c) Prognoza zilnicã de consum
c1) Prognoza zilnicã de consum cu cantitãţile orare de energie electricã se transmite furnizorului în fiecare zi pânã la ora 9,00 pentru ziua urmãtoare, iar vinerea pentru zilele de sâmbãtã, duminicã şi luni, de asemenea pânã la ora 9,00. În cazuri deosebite precum sãrbãtorile legale sau de naturã similarã, furnizorul convine cu consumatorul perioada de prognozã şi data transmiterii acesteia.
c2) Prognoza zilnicã de consum va fi transmisã numai în cazul în care consumatorul doreşte sã modifice cantitãţile transmise în prognoza lunarã.
c3) În cazul în care consumatorul nu transmite în termen datele de prognozã zilnicã, conform lit. c1), datele de prognozã lunarã sunt considerate date de prognozã zilnicã.
ART. 8
Prognozele menţionate la art. 7 vor fi transmise la furnizor într-un format legal, convenit de pãrţi şi opozabil în justiţie, precum şi într-un format informatic anterior convenit şi care sã permitã prelucrarea automatã a datelor.
ART. 9
Prin excepţie de la prevederile art. 8, consumatorul poate transmite operativ prognoza zilnicã numai în format informatic.
ART. 10
Prognoza zilnicã transmisã cu respectarea prevederilor art. 7 lit. c), art. 8 şi 9 constituie pentru pãrţi clauzã contractualã fermã.

CAP. V
Erori de prognozã

ART. 11
Furnizorul este îndreptãţit sã perceapã consumatorului penalitãţi pentru erori de prognozã, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
ART. 12
Eroarea de prognozã ş i a consumatorului de tip C3MW se calculeazã de cãtre furnizor pentru fiecare orã, conform formulei de mai jos:


epsilon(i) = [q(mi)-q(pi)]/q(pi) x 100 [%]


unde:
q(mi) = cantitatea de energie electricã consumatã în ora i de consumator, conform mãsurãtorilor şi corecţiilor stabilite prin reglementãrile emise de autoritatea competentã;
q(pi) = cantitatea de energie electricã prognozatã de consumator drept consum pentru ora i, în conformitate cu art. 7.

CAP. VI
Penalitãţi

ART. 13
Penalitãţile PN pe care furnizorii le aplicã consumatorilor C3MW, pentru o perioadã de facturare datã, în condiţiile prezentei proceduri, se calculeazã cu formula urmãtoare:


k k
PN = Σ PN(i) = Σ [q(i) x f(i) x p(i)] [Lei],
i=1 i=1unde:
q(i) = cantitatea orarã de energie electricã la care se aplicã penalitatea PN i , în cazul în care


│epsilon(i)│ > epsilon(max)q(i) se calculeazã cu formula urmãtoare:


q(i) = │q(pi) - q(mi)│ - epsilon(max) x q(pi) [MWh],unde:
i = ora în care s-a înregistrat depãşirea erorii maxim admisibile;
k = numãrul de ore din perioada de facturare în care s-au înregistrat abateri faţã de eroarea maxim admisibilã;
epsilon(max) = eroarea maxim admisibilã = 25%;
p(i) = preţul reglementat al energiei electrice pentru intervalul orar în care se încadreazã ora i;
f(i) = coeficientul care ia valoarea 0,15 în orele în care consumul realizat este mai mic decât consumul prognozat şi 0,25 în orele în care consumul realizat este mai mare decât consumul prognozat.
ART. 14
Abaterile consumurilor orare realizate faţã de datele orare prognozate se penalizeazã dupã cum urmeazã:
a) în cazul în care eroarea calculatã conform art. 12 este mai micã sau egalã cu 25%, nu se percep penalitãţi;
b) în cazul în care eroarea calculatã conform art. 12 este negativã şi mai mare în valoare absolutã decât 25%, pentru abaterea suplimentarã a consumului în raport cu prognoza se aplicã 15% din componenta de preţ a energiei electrice pentru intervalul orar respectiv, aferentã tarifului reglementat aplicat;
c) în cazul în care eroarea calculatã conform art. 12 este pozitivã şi mai mare în valoare absolutã decât 25%, pentru abaterea suplimentarã a consumului în raport cu prognoza se aplicã 25% din componenta de preţ a energiei electrice pentru intervalul orar respectiv, aferentã tarifului reglementat aplicat.
ART. 15
Valoarea penalitãţilor fie se va evidenţia pe factura emisã pentru consumul de energie electricã, fie se va factura separat. În anexa la facturã se vor specifica anul, luna şi ora la care se referã valoarea penalitãţii, cantitãţile de energie electricã finale prognozate şi cele consumate pentru fiecare orã în care s-au înregistrat erori peste limita admisã.
ART. 16
În cazul în care constatã cã nu sunt respectate prevederile actualei proceduri, ale contractelor şi ale actelor adiţionale încheiate, consumatorul de tip C3MW are dreptul sã conteste la furnizor sumele de bani pe care acesta i le solicitã drept penalitãţi pentru erori de prognozã.
ART. 17
Prin excepţie de la prevederile art. 15, nu se vor calcula penalitãţi pentru abaterile suplimentare de la prognoza de consum realizate din motive neimputabile consumatorului, cum ar fi:
a) avarii tehnologice la consumator, notificate prin fax sau e-mail furnizorului cel mai târziu în prima zi lucrãtoare dupã producerea evenimentului;
b) reduceri de consum la solicitarea operatorului de reţea;
c) evenimente seismice sau meteorologice deosebite, încadrabile la nivel de calamitate.
ART. 18
Consumatorii de tip C3MW vor înregistra toate evenimentele enumerate la art. 17 într-un registru special de evenimente, cu care vor proba eventualele contestaţii adresate furnizorului.

CAP. VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 19
Consumatorii de tip C3MW, respectiv furnizorii, vor aplica prevederile prezentei proceduri în relaţiile lor contractuale.
ART. 20
Furnizorii vor înscrie în contractele de furnizare drepturile şi obligaţiile care decurg din aplicarea prezentei proceduri.
ART. 21
Prezenta procedurã intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu urmãtoarele precizãri:
a) prezenta procedurã se aplicã cu titlu de probã, fãrã efecte de ordin financiar, în perioada 1 ianuarie 31 martie 2007;
b) în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2007, furnizorii vor percepe de la consumatori numai 10% din penalitãţile prevãzute la art. 13;
c) începând cu 1 iulie 2007, furnizorii vor percepe de la consumatori 100% din penalitãţile prevãzute la art. 13.
ART. 22
Începând cu data de 1 aprilie 2007, consumatorii cãrora li se aplicã prevederile prezentei proceduri sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 17 din Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind penalizarea consumatorului facturat la tarif binom în cazul în care a depãşit cu mai mult de 15% puterea maximã contractatã.
ART. 23
Furnizorii vor raporta lunar la autoritatea competentã, în format electronic şi pe hârtie, listele consumatorilor de tip C3MW, toate datele de facturare aferente perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2007 pentru fiecare consumator, precum şi modul de calcul al penalitãţilor.
----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016