Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 29 martie 2024  de acordare a ajutoarelor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL PLUS    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA din 29 martie 2024 de acordare a ajutoarelor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL PLUS

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 298 bis din 4 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 622/128/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedura reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, denumită în continuare OUG nr. 18/2024, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor, denumit în continuare MF, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.
    (2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 lei.

    ART. 2
        Termenii folosiţi în prezenta procedură au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de stat - suma reprezentând cumulul rezultat dintre valoarea garanţiei de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, şi valoarea grantului astfel cum este definit la lit. m), dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.250.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 335.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 280.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        Ajutoarele de stat acordate prin prezenta Componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM PLUS, inclusiv prin Componentele acestuia, precum şi cu celelalte ajutoare de stat acordate în conformitate cu prevederile secţiunii 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cadrul temporar de criză şi de tranziţie. Ajutoarele de stat acordate prin prezenta Componentă se cumulează inclusiv cu ajutoarele de stat sub formă de grant acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST aferente finanţărilor garantate care sunt rambursate integral la termen sau anticipat la momentul solictării unei noi garanţii în cadrul Programului IMM PLUS.
        În cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.250.000 euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.000 euro pe întreprindere.
        Schema de ajutor de stat IMM PLUS va deveni operaţională la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi contractele de garantare şi acordurile de finanţare vor fi emise până la 30 iunie 2024.

    b) beneficiarii componentei RURAL PLUS - operatori economici constituiţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, şi asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, şi start-upuri, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului;
    c) comision de administrare - sumă cuvenită F.G.C.R., pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat;
    d) comision de risc - suma datorată MF de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul componentei schemei de ajutor de stat. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat;
    e) Componenta RURAL PLUS - componentă a schemei de ajutor de stat IMM PLUS care are ca obiectiv susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar şi comerţului cu produse agricole, piscicole şi alimentare, cu excepţia tutunului şi a băuturilor alcoolice, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat şi granturi în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituţiile de credit;
    f) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul schemei de ajutor de stat, instituţia de credit şi F.G.C.R., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor, reprezentat de F.G.C.R., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit; beneficiarul schemei de ajutor de stat îşi asumă obligaţia de a rambursa statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;
    g) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului componentei schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    h) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrală.
    i) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi spezele bancare datorate de beneficiarul componentei schemei de ajutor de stat în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.G.C.R., în baza mandatului acordat de către MF, acordă o garanţie în numele şi pe contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
    j) garant - statul, prin MF, reprezentat prin F.G.C.R., pentru garanţiile acordate în numele şi pe contul statului;
    k) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.G.C.R., în numele şi pe contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la schema de ajutor de stat nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
    l) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin MF, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    m) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei Componente, din grant se acoperă valoare dobânzii datorată de beneficiarii Componentei pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorată pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.

    n) instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) întreprindere mijlocie - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/ întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro;
    q) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, astfel cum sunt definite la lit. o), p) şi r);
    r) microîntreprindere şi întreprindere mică - întreprinderi care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 90%;
    t) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    u) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu valoarea creditului pe care beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza şi cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile, comisioanele bancare şi spezele bancare datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    v) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării garantate, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către MF;


    CAP. II
    Activităţile eligibile, descrierea creditelor şi criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit
    ART. 3
    (1) Activităţile eligibile la finanţare în cadrul Componentei RURAL PLUS pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare, sunt:
    a) achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
    b) achiziţie de active necorporale: software/licenţe/programe/brevete, inclusiv TVA;
    c) achiziţie de spaţiu de producţie/servicii/comercial/depozitare/terenuri agricole şi terenuri pentru construcţie, inclusiv TVA;
    d) achiziţie de părţi sociale şi acţiuni;
    e) construcţie de spaţii de producţie/servicii/spaţii comerciale/depozitare, inclusiv TVA;
    f) cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;
    g) alte cheltuieli aferente planului de investiţie, inclusiv panouri fotovoltaice pentru uzul beneficiarului, inclusiv TVA;
    h) active biologice productive, inclusiv TVA;
    i) cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere;
    j) cheltuieli de executare lucrări şi/sau de prestare de servicii;
    k) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
    l) cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar la acestea;
    m) alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
    n) cheltuieli cu salarii şi asimilate pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar; cheltuieli cu chirii/utilităţi;
    o) impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligaţie de plata este în sarcina beneficiarului pentru toate activităţile desfăşurate de către acesta;
    p) alte costuri de operare;
    q) active biologice de natura stocurilor şi produse agricole, precum şi cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor;
    r) cheltuielile de refinanţarea altor credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi pentru investiţii în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar şi comerţului cu produse agricole, piscicole şi alimentare, mai puţin comerţul cu tutun şi băuturi alcoolice, cu excepţia refinanţărilor creditelor acordate pentru implementarea de proiecte finanţate cu fonduri europene şi a creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare. Refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este posibilă numai pentru soldul acestora, fără a exita posibilitatea de majorare a soldului refinanţat.

    (2) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenta asupra înregistrării în registrul comerţului. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea "sedii/activităţi autorizate", să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL PLUS.
    (3) Lista codurilor CAEN eligibile componentei RURAL PLUS este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    ART. 4
    (1) Condiţiile de acordare a creditelor garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabilesc de instituţiile de credit în conformitate cu normele şi procedurile interne de creditare ale acestora, cu încadrarea în condiţiile Componentei RURAL PLUS.
    (2) Valoarea maximă a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Componentei RURAL PLUS se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).
    (3) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat şi fonduri europene.
    (4) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Componentei RURAL PLUS vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) din Anexa la OUG nr. 18/2024 şi a eventualelor garanţii colaterale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.
    (5) Pentru beneficiarii Componentei RURAL PLUS, instituţiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent utilizării creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 10 pct.6 din Anexa la OUG nr. 18/2024, numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/ menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare.
    (6) Beneficiarul va efectua minimum o tragere din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau a capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanţiei.

    ART. 5
    (1) În cazul creditelor de investiţii, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţie valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţată. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale / acţiunilor, se instituie şi ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat. În acest sens instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare va transmite o declaraţie prin care confirmă, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului/bunurilor care a făcut/au făcut obiectul finanţării investiţiei iniţiale, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situaţia în care bunul care face obiectul refinanţării este ipotecat în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare, se va urmări ca după acordarea refinanţării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radierea ipotecii intabulate în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Componentei RURAL PLUS la instituţia de credit, proporţional cu procentul de garantare. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, se instituie ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Componentei RURAL PLUS la instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare. În acest caz instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare va transmite o declaraţie prin care confirmă că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat.
    (3) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor constituiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, instituţia de credit va solicita acordul autentificat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.
    (4) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute alin. (1)-(2), precum şi eventuale garanţii colaterale se constituie în favoarea statului român, prin MF, reprezentat prin F.G.C.R., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (5) Ipotecile legale prevăzute alin. (1)-(2), precum şi eventuale garanţii colaterale se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (6) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS, F.G.C.R. mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.

    ART. 6
    (1) Durata maximă a finanţărilor garantate prevăzute la art.1 este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru/liniilor de credit, cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei, se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit. În cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. În cazul refinanţării creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 36 luni de la momentul acordării iniţiale (prima acordare în cazul liniilor de credit) cu obligativitate ca, în cel puţin ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei să aplice graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (2) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.
    (3) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

    ART. 7
    (1) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la art. 1 nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.
    (2) Instituţiile de credit sunt obligate să menţină condiţiile prevăzute la art.13 pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Componentei RURAL PLUS.

    ART. 8
        Criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit care acordă finanţări garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS sunt următoarele:
    a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora;
    b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;
    c) acordă finanţări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Componentei RURAL PLUS;
    d) acordă finanţările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condiţiile Componentei RURAL PLUS, precum şi a capacităţii de rambursare a potenţialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;
    e) prevăd în mod expres în contractele de finanţare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, costurile cu comisioanele aferente finanţărilor garantate, incluse în marjă;
    f) nu percep comision de rambursare anticipată şi nu includ în contractele de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
    g) acordă finanţările pentru duratele maxime şi în condiţiile prevăzute la art. 6.


    CAP. III
    Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Componentei RURAL PLUS pentru a beneficia de garanţie şi de ajutor de stat
    ART. 9
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai Componentei RURAL PLUS astfel cum sunt definiţi la art.2 lit.b) şi care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare F.G.C.R.;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
    c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri sau cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale prezintă şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat. Pentru creditele acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat. În acest sens instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare transmite o declaraţie prin care confirmă, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului care face obiectul refinanţării, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situaţia în care bunul care face obiectul refinanţării este ipotecat în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare, se va urmări ca după acordarea refinanţării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radierea ipotecii intabulate în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare. Pentru creditele acordate pentru refinanţarea creditelor pentru capital de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit care acordă creditul de refinanţare, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat.
    f) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite anterior primei trageri din finanţare sau, în caz contrar, din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, în cazul creditelor de investiţii, beneficiarul trebuie să facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;
    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) administratorii, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului judiciar şi fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise şi autentificate în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora;
    j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Cadrului temporar de criză şi de tranziţie, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării.

    (2) Nu pot beneficia de facilităţile acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS beneficiarii care fac obiectul sancţiunilor adoptate de UE şi nici persoanele, entităţile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective, întreprinderile deţinute sau controlate de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de UE şi întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

    CAP. V
    Costul total al creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS
    ART. 10
        Costul total al creditelor acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS, se compune din rata dobânzii formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an în cazul liniilor / creditelor de capital de lucru şi ROBOR la 3 luni plus o marja de 1,5% pe an în cazul creditelor de investiţii, comisionul de risc şi comisionul de administrare.

    ART. 11
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Componentei RURAL PLUS. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data plăţii/refuzul plăţii garanţiei, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    (2) Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    (3) Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plăţii/refuzul plăţii garanţiei, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau, după caz, până la data plăţii/refuzul plăţii garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.G.C.R., dacă este cazul.
    (4) Pentru garanţiile acordate de F.G.C.R., în numele şi pe contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2024 în cadrul Componentei RURAL PLUS, se aprobă comisionul de risc astfel:
    a) la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;
    b) la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piaţă şi întreprinderilor mari.

    (6) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
    Comision de risc = (valoarea*1) soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează/se regularizează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior şi se regularizează la soldul efectiv al garanţiei pentru anul anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    ART. 12
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel este de 0,20% pe an şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat - Componenta RURAL PLUS.
    (2) Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, la rambursare anticipată, sau, după caz, la data plăţii/refuzul plăţii garanţiei, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar către F.G.C.R. sau de către F.G.C.R. către MF, după caz. În cazul renunţării la garanţie*1 comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat. Comisionul de administrare se restituie MF, în contul de venituri bugetare din care a fost efectuată plata iniţial, dacă restituirea se realizează în acelaşi an bugetar, respectiv potrivit art. 8, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificări prin Legea nr.275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele respective provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi.
        *1 În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare

    (3) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul componentei RURAL PLUS este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. Luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează/se regularizează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior şi se regularizează la soldul efectiv al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 13
    (1) Rata dobânzii aferenta creditelor de investiţii este rata dobânzii formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor, etc.
    (2) Rata dobânzii aferenta creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata dobânzii formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor, etc.

    CAP. VI
    Caracteristicile garanţiei
    ART. 14
        Garanţia emisă de F.G.C.R. în numele şi pe contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.G.C.R. a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Componentei RURAL PLUS în baza contractului de credit, în cazul:
    - creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 10.000.000 lei şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, acordate unui beneficiar din sectorul alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din sectorul alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului, nu poate depăşi 10.000.000 lei cumulat în cadrul tuturor componentelor schemei de ajutor de stat IMM PLUS;
    – creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 5.000.000 lei şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii nu poate depăşi 5.000.000 lei cumulat în cadrul tuturor componentelor schemei de ajutor de stat IMM PLUS;

    g) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar şi cu valoarea creditului pe care beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza, proporţional cu procentul de garantare;
    h) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.


    ART. 15
     Garanţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. VII
    Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate Componentei RURAL PLUS, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale către F.G.C.R
    ART. 16
    (1) Ajutorul de stat sub forma grantului, format din componenta de comision de administrare şi componenta de dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, şi se virează trimestrial în contul F.G.C.R. pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituţiile de credit pe propria răspundere. MF virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a trimestrului pentru sumele aferente trimestrului anterior. Plata ajutorului de stat sub formă de grant, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de administrare şi a dobânzilor, se efectuează trimestrial până la data de 31 iulie 2026 inclusiv, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat".
    (2) Trimestrial, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 15 a primei luni a trimestrului, pentru trimestrul anterior, F.G.C.R. va transmite la MF Decizia de plată pentru componenta de dobândă şi componenta de comision de administrare.
    (3) MF virează în contul de tranzit (cont curent) al F.G.C.R. deschis la o instituţie de credit, dobânda şi comisionul de administrare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura generală a MF a deciziei de plată prevăzută la alin. (2).
    (4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (3) în cont, F.G.C.R. virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.

    ART. 17
    (1) Formatul deciziei de plată pentru componentele de comision de administrare şi dobândă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Detaliile privind modalitatea şi termenele de solicitare a plăţii grantului de către beneficiari şi instituţiile de credit se stabilesc în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorii.
    (2) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziilor de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.

    CAP. VIII
    Acordarea, valabilitatea şi monitorizarea garanţiei şi grantului
    ART. 18
    (1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între F.G.C.R. şi instituţiile de credit participante la Componenta RURAL PLUS prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat.
    (2) După aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite F.G.C.R. solicitarea de garantare în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare şi plată a granturilor.
    (3) Solicitarea de garantare se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/capitalizare medie de piaţă/mari, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare transmisă de către instituţia de credit;
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), f), g), h), i) şi j), precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi (7) din Anexa la OUG nr. 18/2024, emisă înainte de data solicitării de garantare transmisă de către instituţia de credit;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare.
    d) certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanţării, valabil la data solicitării de garantare transmisă de bancă, din care să rezulte situaţia fiscală a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, instituţia de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.
    e) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online;
    f) rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, în care să nu figureze cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    h) cazier judiciar al administratorului din care să rezulte ca nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului judiciar. Declaraţia autentificată se emite în limba română, iar în cazul în care este emisă şi autentificată în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora;
    i) cazierul fiscal al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţia autentificată se emite în limba română, iar în cazul în care este emisă şi autentificată în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora;
    j) în cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii, declaraţia instituţiei de credit prin care confirmă, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, precum şi precizarea că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat;
    k) în cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite/linii de credit pentru finanţarea capitalui de lucru, declaraţia instituţiei de credit prin care confirmă că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat.

    (4) Ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite F.G.C.R. solicitările de garantare şi documentele prevăzute la alin. (3), complete şi corecte, este data de 25 iunie 2024, inclusiv.

    ART. 19
        F.G.C.R. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 18, precum şi a informaţiilor şi documentelor obţinute de F.G.C.R. de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.G.C.R. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare.

    ART. 20
    (1) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la art. 18 alin. (3) şi art. 19, precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, în cazul creditelor pentru investiţii, pe baza datelor completate de către instituţia de credit în solicitarea de garantare, F.G.C.R. comunică finanţatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării, F.G.C.R. transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, emise la data aprobării, semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 21
    (1) Instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară a imobilelor, în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit sau asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R.. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul schemei IMM PLUS. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se va menţine structura de garanţii aferentă creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului/bunurilor care a făcut/au făcut obiectul finanţării investiţiei iniţiale. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situaţia în care bunul care face obiectul refinanţării este ipotecat în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare, se va urmări ca după acordarea refinanţării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radiere ipotecii intabulate în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare.
    (3) În cazul în care prin Componenta RURAL PLUS se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Componentei RURAL PLUS se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Componenta RURAL PLUS, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I sau rang secund, după caz, să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R., după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R., după caz.
    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.G.C.R., după caz, la momentul pronunţării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    ART. 22
    (1) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 20, alin. (2) instituţia de credit remite F.G.C.R. două exemplare originale alte contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.G.C.R. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile Componentei RURAL PLUS, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite F.G.C.R. toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la garanţie.

    ART. 23
        În situaţia în care beneficiarii creditelor de investiţii şi/sau creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de F.G.C.R. îşi menţine valabilitatea. În cazul restructurării creditului/liniei de credit ce duce la prelungirea perioadei de creditare garanţia acordată de F.G.C.R. nu poate fi prelungită.

    ART. 24
    (1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea creditului garantat până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin.
    (1) şi (2) şi cu încadrarea în durata maximă a finanţării conform prevederilor art.6. Orice majorare a valorii garanţiei se consideră o nouă acordare şi se poate aproba de F.G.C.R. cel târziu până la data de 30 iunie 2024.
    (2) În situaţia în care instituţia de credit solicită F.G.C.R. majorarea valorii garanţiei, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/creditelor de investiţii, aceasta va transmite F.G.C.R. Solicitarea de modificare a garanţiei, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/capitalizare medie de piaţă/mari, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), f), g), h), i) şi j), precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi (7) din Anexa la OUG nr. 18/2024, emisă înainte de data solicitării de garantare transmise de către instituţia de credit;

    (3) În această situaţie se va verifica exclusiv respectarea cuantumurilor maxime ale creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, precum şi a valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (4) În toate cazurile, solicitarea de modificare a garanţiei se transmite F.G.C.R. de către instituţia de credit, după aprobarea modificării finanţării de către structurile sale competente.
    (5) Solicitările de majorare a valorii garanţiei /majorare a procentului de garantare, sunt asimilate, din punct de vedere procedural, solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1), transmise F.G.C.R. de către instituţia de credit cu încadrarea în plafonul anului alocat Componentei RURAL PLUS. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.
    (6) În cazul majorării valorii garanţiei acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS, precum şi la regularizarea comisioanelor de administrare şi de risc, se va recalcula grantul acordat beneficiarului de credit şi se va încheia tripartit act adiţional la acordul de finanţare. Noua valoare a grantului se va încărca de către F.G.C.R. în Regas.
    (7) În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de F.G.C.R. îşi menţine valabilitatea.

    ART. 25
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite care presupun eliberarea/înlocuirea unor garanţii accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii şi a menţinerii în structura de garanţii a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Componentei RURAL PLUS la instituţia de credit în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al F.G.C.R. şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei.
    (2) Solicitarea transmisă F.G.C.R. va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.
    (3) Anterior efectuării de trageri din finanţarea cu garanţie de stat, se instituie ipotecă legală imobiliară/mobiliară asupra bunurilor viitoare. În cazul în care prin Componenta RURAL PLUS se finanţează bunuri mobile, efectuarea tragerii din finanţarea cu garanţie de stat, se va putea efectua înainte de prezentarea seriei/numărului bunurilor finanţate. După identificarea acestor bunuri (inclusiv prin prezentarea seriei/numărului de identificare a bunurilor mobile finanţate), F.G.C.R., la solicitarea instituţiei de credit, va emite Act Adiţional la Contractul de garantare, în cel puţin 4 exemplare, care se vor semna şi se vor transmite la instituţia finanţatoare în vederea semnării de către aceasta şi împrumutat, sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Instituţia de credit va restitui F.G.C.R. doua exemplare semnate ale Actelor Adiţionale la Contractul de Garantare.
    (4) F.G.C.R. analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei proceduri şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (5) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.G.C.R., modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    (i) situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare sunt următoarele:
    a) comunicate prin raportările lunare: diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%;
    b) comunicate prin adresă letric/electronic: fuziunile în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;

    (ii) situaţii în care F.G.C.R. va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale;
    c) alte situaţii care presupun actualizarea contractului de garantare, cu excepţia modificărilor ce privesc diminuarea perioadei finanţării.


    (6) În situaţiile care presupun semnarea unui act adiţional la contractul de garantare, F.G.C.R. îl va transmite instituţiei de credit în termen de 15 zile de la data primirii documentelor prin care instituţia de credit solicita modificarea contractului. În toate cazurile, notificarea se transmite F.G.C.R. de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor Componentei RURAL PLUS.

    ART. 26
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către F.G.C.R. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.G.C.R. în numele şi contul statului.

    ART. 27
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, transmisă în termen de maximum 10 zile de la data închiderii finanţării, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.G.C.R., în baza mandatului special acordat, emite acordul privind radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a celorlalte garanţii colaterale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea/regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare şi/sau a dobânzii, după caz, sau alte sume de recuperat rezultate în urma declanşării procedurii de recuperare a ajutorului de stat.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    (4) Se acordă F.G.C.R. un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (5) Se acordă F.G.C.R. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Componentei RURAL PLUS au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (6) Se acordă F.G.C.R., un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Componenta RURAL PLUS, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    ART. 28
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Componentei RURAL PLUS este o garanţie colaterală, respectiv o ipoteca convenţională şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.
    (3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL PLUS şi/sau terţul garant, după caz.
    (4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL PLUS şi/sau terţul garant, după caz, cu acordul instituţiei de credit şi al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţia creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul Componentei RURAL PLUS şi/sau terţul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.
    (6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, după ce MF a plătit instituţiei de credit suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (7) Suma încasată de MF, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat.
    (8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la F.G.C.R., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS, la solicitarea instituţiei de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Componentei RURAL PLUS. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (10) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terţul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (6), sau după caz, către instituţiile de credit în condiţiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţei/creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării F.G.C.R., după caz, şi MF cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MF deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
    (12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.G.C.R., după caz, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.G.C.R., după caz, şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MF informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora.

    ART. 29
    (1) F.G.C.R. monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, instituţia de credit va transmite către F.G.C.R., în format electronic, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS în baza Convenţiei de garantare şi plată şi la componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF în cadrul Componentei RURAL PLUS.
    (4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea de către MF a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi a componentelor acesteia, F.G.C.R. în calitate de administrator al schemei pentru Componenta RURAL PLUS, virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul schemei.. Plata componentei de dobânda se efectuează, în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.G.C.R., emisă şi transmisă trimestrial de administratorul schemei.

    ART. 30
        Data la care încetează răspunderea F.G.C.R. în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie/data renunţării beneficiarului la garanţie comunicată de către finanţator prin raportările lunare.


    ART. 31
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.G.C.R. conform normelor metodologice în vigoare.
    (2) F.G.C.R. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.G.C.R. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare.
    (3) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit a căror destinaţie este prevăzută la art. 10 pct. 6 din OUG nr. 18/2024 trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (4) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie F.G.C.R.. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
    (5) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar ca urmare a controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate prin care se constată că beneficiarul a făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia ori au schimbat destinaţia grantului, F.G.C.R. va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanţării garantate, sau de la data acordării garanţiei, după caz, în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit şi acordul de finanţare, instituţia de credit are obligaţia de a transmite F.G.C.R., în format electronic, o adresa de înştiinţare privind rambursarea integrala anticipata/renunţarea la garanţie. Pentru rambursările integrale anticipate/renunţările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

    CAP. VIII
    Plata garanţiei
    ART. 32
    (1) Cererea de plată se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului dar nu mai târziu de 180 de zile calendaristice calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit(e) de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii pentru care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părţilor sociale/acţiunilor şi ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R. şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român, prin M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi;
    e) extrasul contului de credit sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii integrale la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    g) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prin care aceasta certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, numai pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare;
    h) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante anterior primei trageri din facilitate sau, în caz contrar, din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite F.G.C.R. după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
        Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (3) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.G.C.R. sau se transmite prin poştă/curier cu confirmare de primire, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (4) F.G.C.R. poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristicede la data transmiterii solicitării de completare de către F.G.C.R. cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 33 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 33
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristicede la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.G.C.R. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 32, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 22 alin. (1), obligaţia F.G.C.R. de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare şi a acordului de finanţare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii documentaţiei de plată ulterior expirării termenului de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, a transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 32, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta RURAL PLUS şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (5) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanţiei şi în situaţia în care pentru beneficiarul finanţării a fost emisă o Decizie de recuperare/stopare a ajutorului de stat, în condiţiile în care în urma monitorizării creditelor garantate în cadrul Componentei RURAL PLUS, realizate anterior depunerii sau pe parcursul analizei cererii de plată, s-a constat utilizarea neconformă a creditului garantat cu nerespectarea destinaţiei şi a codului/codurilor CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare, inclusiv cu nerespectarea prevederilor art. 3, alin. (2).
    (6) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (7) F.G.C.R. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului.
    (8) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.
    (9) Sumele garantate de către F.G.C.R. în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate şi comunicate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 34
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, F.G.C.R. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară în sensul prevederilor art.1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.G.C.R. transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului, numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.G.C.R. , din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.G.C.R. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (9) În cazul beneficiarilor Componentei RURAL PLUS care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, M.F. poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, ANAF să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate şi a ajutorului de stat sub formă de grant posibil de recuperat ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei şi grantului transmisă de F.G.C.R. într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, după caz.
    (10) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituţiile de credit a valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de F.G.C.R., se calculează şi se comunică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (11) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Componentei RURAL PLUS.
    (12) F.G.C.R. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Componentei RURAL PLUS.
    (13) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Componentei RURAL PLUS, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (14) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.G.C.R., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MF şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.G.C.R..

    ART. 35
    (1) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către MF şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, MF emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul MF.

    ART. 36
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

        la procedură
                          Domenii/sectoare de activitate eligibile aferente componentei RURAL PLUS
    A. Activităţi din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar
        0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;
        0112-Cultivarea orezului;
        0113-Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;
        0114-Cultivarea trestiei de zahăr;
        0115-Cultivarea tutunului;
        0116-Cultivarea plantelor pentru fibre textile nepermanente;
        0119-Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
        0121-Cultivarea strugurilor;
        0122-Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale;
        0123-Cultivarea fructelor citrice;
        0124-Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase;
        0125-Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
        0126-Cultivarea fructelor oleaginoase;
        0127-Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor;
        0128-Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;
        0129-Cultivarea altor plante permanente;
        0130-Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
        0141-Creşterea bovinelor de lapte;
        0142-Creşterea altor bovine;
        0143-Creşterea cailor şi a altor cabaline;
        0144-Creşterea cămilelor şi a camelidelor;
        0145-Creşterea ovinelor şi caprinelor;
        0146-Creşterea porcinelor;
        0147-Creşterea păsărilor;
        0149-Creşterea altor animale;
        0150-Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);
        0161-Activităţi auxiliare pentru producţia vegetala;
        0162-Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
        0163-Activităţi după recoltare;
        0164-Pregătirea seminţelor;
        0311-Pescuitul maritim;
        0312-Pescuitul în ape dulci;
        0321-Acvacultura maritimă;
        0322-Acvacultura în ape dulci;
        1011-Prelucrarea şi conservarea cărnii;
        1012-Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasare;
        1013-Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
        1020-Prelucrarea şi conservarea peştelui,crustaceelor şi moluştelor;
        1031-Prelucrarea şi conservarea cartofilor;
        1032-Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
        1039-Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;
        1041-Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;
        1042-Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare;
        1051-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
        1052-Fabricarea îngheţatei;
        1061-Fabricarea produselor de morărit;
        1062-Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon;
        1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
        1072-Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie;
        1073-Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare;
        1081-Fabricarea zahărului;
        1082-Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase;
        1083-Prelucrarea ceaiului şi cafelei;
        1084-Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;
        1085-Fabricarea de mâncăruri preparate;
    1086-Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice;
    1089-Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
        1091-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
        1092-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
        1102-Fabricarea vinurilor din struguri;
        1103-Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe;
        1104-Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
        1105-Fabricarea berii;
        1106-Fabricarea malţului;
        1107-Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

    B. Activităţi de comerţ exclusiv cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului
        4611-"Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate";
        4617-"Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun";
        4621-"Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat";
        4622-"Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor";
        4623-"Comerţ cu ridicata al animalelor vii";
        4624-"Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate";
        4631-"Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor";
        4632-"Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne";
        4633-"Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile";
        4636-"Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase";
        4637-"Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente";
        4638-"Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee şi moluşte";
        4639-"Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun";
        4711-"Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun";
        4721-"Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate";
        4722-"Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate";
        4723-"Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate";
        4724-"Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate";
        4729-"Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate";
        4781-"Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piete";
        4791-"Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet";
        4799-"Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor


    ANEXA 2

        la procedură
        Nr. ..........
        Data .........
                                          DECIZIE DE PLATĂ
                        a sumelor de virat în contul F.G.C.R. reprezentând componenta
                         de dobândă şi componenta de comision de administrare,
                       conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate
                                     Componentei RURAL PLUS
        Către Ministerul Finanţelor
        Direcţia generală ajutor de stat
     În temeiul art. 6 alin. (4) din Schema de ajutor de stat IMM PLUS, aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024, vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Componentei RURAL PLUS, în sumă de .......... lei, stabilit de F.G.C.R., în calitate de administrator al schemei pentru trimestrul ........, reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor
    contractate de beneficiarii Componentei RURAL PLUS şi a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.
           Centralizatorul sumelor de virat în contul F.G.C.R.

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│lei │
├────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │Componenta│Componenta │
│ │ │Valoarea │de dobândă│comision de │
│Nr. │Instituţie│totală │ │administrare│
│crt.│de credit │grant in ├──────────┼────────────┤
│ │ │trimestru│Total │Total │
│ │ │ │cumulat │cumulat │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│… │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│n. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total: │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┘

        Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de .............. în contul curent al F.G.C.R., după caz, nr. ...... deschis la ....... .
    Director general,
    ....................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016