Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 29 mai 2013  de implementare si de administrare a grupului fiscal unic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 29 mai 2013 de implementare si de administrare a grupului fiscal unic

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 12 iunie 2013

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1.1. Implementarea grupului fiscal unic definit la art. 127 alin. (8) din codul fiscal şi administrarea acestuia de către organul fiscal competent se fac potrivit prezentei proceduri şi în condiţiile prevăzute de pct. 4 din normele metodologice.
    1.2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal, în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe toţi membrii grupului fiscal unic.
    1.3. Grupul fiscal unic, implementat conform prezentei proceduri, prezintă particularităţi în ceea ce priveşte declararea taxei pe valoarea adăugată prin formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată".
    1.4. Pentru celelalte declaraţii fiscale sau informative, membrii grupului se comportă ca persoane impozabile independente, păstrându-şi obligaţiile individuale de declarare prevăzute de lege.

    CAP. II
    Procedura de implementare a grupului fiscal unic

    2.1. Persoanele impozabile care optează să fie tratate drept grup fiscal unic trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea privind grupul fiscal unic, având bifată caseta "Cerere de implementare", se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.
    2.2. La cerere se anexează certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului şi/sau alte documente justificative din care rezultă componenţa acţionariatului persoanelor impozabile care urmează să formeze grupul fiscal unic, precum şi proporţia de participare a acţionarilor la constituirea capitalului social.
    2.3. Cererea se soluţionează în termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete, respectiv a cererii completate potrivit pct. 2.1, însoţită de documentele prevăzute la pct. 2.2.
    2.4. De la registratură, cererea însoţită de documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială, organizată potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    2.5. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia depusă, verificând completitudinea şi corectitudinea acestora.
    2.6. Dacă cererea şi/sau documentaţia anexată sunt/este incomplete/incompletă, organul fiscal notifică persoanei impozabile desemnate ca reprezentant al grupului în vederea completării acestora. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură. Un exemplar se comunică solicitantului în condiţiile art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    2.7. Dacă din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă, precum şi din cele deţinute de organul fiscal rezultă că nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la pct. 4 alin. (1)-(5) din normele metodologice ori dacă solicitantul nu completează documentaţia în termen de 15 zile de la primirea notificării, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic. Referatul se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    2.8. În baza referatului se întocmeşte "Decizia privind respingerea implementării grupului fiscal unic", în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, care va conţine în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii.
    2.9. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al organului fiscal.
    2.10. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalţi membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.
    2.11. Împotriva deciziei de respingere a implementării grupului fiscal unic contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
    2.12. Dacă, din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă, precum şi din cele deţinute de organul fiscal, rezultă că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la pct. 4 alin. (1)-(5) din normele metodologice, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    2.13. În baza referatului se întocmeşte "Decizia privind aprobarea implementării grupului fiscal unic", în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    2.14. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al organului fiscal.
    2.15. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, reprezentantului desemnat al grupului, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalţi membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.
    2.16. Pe baza "Deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal unic", compartimentul de specialitate marchează în vectorul fiscal, la rubrica "Taxă pe valoarea adăugată", atât pentru reprezentantul grupului, cât şi pentru ceilalţi membri, calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal unic aprobat de organul fiscal, fără să fie anulate codurile de înregistrare în scopuri de TVA.
    2.17. Marcajul în vectorul fiscal se face informatic şi conţine data de la care este implementat respectivul grup fiscal unic, astfel încât, în situaţia nedepunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată, să fie notificat, conform procedurii în vigoare, doar reprezentantul grupului.
    2.18. De la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completează decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile proprii şi îl transmite reprezentantului desemnat al grupului fiscal unic, în vederea întocmirii decontului consolidat de taxă pe valoarea adăugată.
    2.19. Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată se întocmeşte de reprezentantul grupului, utilizând modelul formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în care cumulează informaţiile privind operaţiunile desfăşurate de toţi membrii grupului.
    2.20. Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată, în care reprezentantul grupului înscrie la rubrica "Date de identificare a persoanei impozabile" şi sintagma "reprezentant al grupului fiscal unic", se depune, în numele grupului fiscal unic, la organul fiscal competent.
    2.21. În primul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată depus după implementarea grupului fiscal unic se preiau din deconturile fiecărui membru al grupului soldul sumei pozitive din perioada fiscală anterioară, rămasă neachitată, respectiv soldul sumei negative din perioada fiscală anterioară, nesolicitată la rambursare.
    2.22. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului se depun, cu titlu informativ, de către reprezentantul grupului fiscal unic la organul fiscal competent, odată cu decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată.
    2.23. Organul fiscal prelucrează în Sistemul informatic de administrare a creanţelor numai decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată depus de reprezentantul grupului.
    2.24. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului se utilizează pentru verificarea datelor înscrise de reprezentantul grupului în decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată aferent aceleiaşi perioade.
    2.25. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului nu se prelucrează în sistemul informatic, ci se arhivează la dosarul fiscal al fiecărui membru al grupului.
    2.26. Dacă, în urma verificării efectuate conform pct. 2.24, rezultă necorelări, organul fiscal notifică reprezentantului grupului în vederea corectării informaţiilor din decont.

    CAP. III
    Procedura de modificare/anulare a grupului fiscal unic

    3.1. În situaţia în care, ulterior implementării grupului fiscal unic, apar evenimente care conduc la modificarea datelor declarate iniţial sau la anularea tratamentului ca grup fiscal unic ori a calităţii de reprezentant/membru al unor persoane impozabile, reprezentantul grupului notifică organului fiscal prin completarea şi depunerea cererii privind grupul fiscal unic, potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, având bifată caseta "Cerere de modificare".
    3.2. Cererea privind grupul fiscal unic se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.
    3.3. Compartimentul de specialitate, după analiza informaţiilor înscrise în cererea de modificare, întocmeşte un referat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură. Referatul stă la baza emiterii "Deciziei privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic", prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.
    3.4. Ori de câte ori organul fiscal constată că persoanele impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate membri ai grupului fiscal unic sau pentru a fi considerate grup fiscal unic, în condiţiile prevăzute de pct. 4 alin. (12) din normele metodologice, compartimentul de specialitate întocmeşte documentele prevăzute la pct. 3.3.
    3.5. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al organului fiscal.
    3.6. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalţi membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.
    3.7. Împotriva deciziei contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
    3.8. În baza deciziei emise în condiţiile prezentului capitol, compartimentul de specialitate marchează informatic în vectorul fiscal modificările aprobate, înscriind şi data de la care aceste modificări intră în vigoare.
    3.9. În situaţia în care, la încetarea grupului fiscal unic, soldul taxei pe valoarea adăugată de plată din ultimul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată nu a fost achitat sau suma negativă de taxă pe valoarea adăugată nu a fost solicitată la rambursare, după caz, persoanele impozabile care au făcut parte din grupul fiscal unic întocmesc primul decont de taxă pe valoarea adăugată prin preluarea soldului taxei pe valoarea adăugată de plată sau a sumei negative nesolicitate la rambursare, astfel cum acestea au fost evidenţiate în ultimul decont de taxă pe valoarea adăugată completat de fiecare membru cu titlul informativ, pe baza căruia a fost completat ultimul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată.


    ANEXA 1
    -------
la procedură
------------

                       Evidenţa grupurilor fiscale unice


 ┌────┬────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┐
 │Nr. │Repre- │Codul de│Membrii│Codul de│ Cerere │ Decizie │ Data │ Decizie │Modificări│ Data │
 │crt.│zentan- │înregis-│grupu- │înregis-│ │ de │intrării│ de │ulterioare│intrării│
 │ │tul │trare în│lui │trare în│ │implemen- │în vi- │respingere│ │în vi- │
 │ │desemnat│scopuri │fiscal │scopuri │ │ tare │goare a │ │ │goare a │
 │ │al gru- │de TVA │unic │de TVA ├─────┬────┼─────┬────┤grupului├─────┬────┤ │modifi- │
 │ │pului │al │ │al fie- │Număr│Dată│Număr│Dată│fiscal │Număr│Dată│ │cării │
 │ │fiscal │repre- │ │cărui │ │ │ │ │unic │ │ │ │ │
 │ │unic │zentan- │ │membru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │tului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
 ├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼─────┼────┼──────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────┴────────┴───────┴────────┴─────┴────┴─────┴────┴────────┴─────┴────┴──────────┴────────┘    ANEXA 2
    -------
la procedură
------------

    [SIGLA M.F.P.] [SIGLA A.N.A.F.]


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală ..................... Adresa
    ......................................

    Nr. / Tel:
                                                              Fax:
                                                              E-mail:


                                   NOTIFICARE
            pentru soluţionarea "Cererii privind grupul fiscal unic"

    Către: S.C. ....................................................., domiciliul fiscal .............................................., cod de înregistrare în scopuri de TVA ......................................, în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic

    Din analiza datelor furnizate prin "Cererea privind grupul fiscal unic", înregistrată la organul fiscal cu nr. .........../.............., a rezultat că este necesară corectarea/completarea acestei cereri/ a documentaţiei prezentate, după cum urmează:
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    (Se detaliază erorile constatate în cerere sau în documentaţia anexată.)
    În vederea soluţionării cererii, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări, pentru a depune următoarele documente:
    ........................................................................
    ........................................................................
    (Se înscriu informaţiile şi documentele care trebuie prezentate.)

    În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea urmează a fi respinsă.


                         Conducătorul unităţii fiscale
                   Numele şi prenumele .....................
                   Semnătura şi ştampila unităţii ..........

    Întocmit
    --------
    Numele şi prenumele ..................
    Funcţia ..............................
    Semnătura ............................

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
    Cod 14.13.07.02/g.f.


    ANEXA 3
    -------
la procedură
------------

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Unitatea fiscală ......................
    Nr. ..........

                                                           Aprobat
                                                          ---------
                                                Conducătorul unităţii fiscale,
                                                 ...........................

                  Avizat
                 --------
    Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,
          ..........................

                Verificat
               -----------
      Şef compartiment specialitate,
       ............................


                                    REFERAT
            privind soluţionarea cererii de implementare a grupului
                    fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele
            metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea
   adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumirea persoanei impozabile solicitante .............................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ................................................
    Adresa .................................................................................

    B. Din analiza cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cu nr. ................, precum şi a următoarelor informaţii şi documente rezultă:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    C. Propunem:
    [] Respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic pentru următoarele motive:
    [] informaţiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, respectiv 15 zile de la primirea acestei notificări. Prin Adresa nr. ........./............... au fost solicitate următoarele date sau documente ............................;
    [] nu este îndeplinită condiţia referitoare la existenţa unei strânse legături din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric;
    [] o persoană impozabilă face parte din alt grup fiscal unic;
    [] nu este aplicată aceeaşi perioadă fiscală de către toate persoanele impozabile din grup;
    [] nu este îndeplinită condiţia referitoare la numărul minim de persoane care pot constitui grupul;
    [] persoanele impozabile nu sunt administrate de către acelaşi organ fiscal;
    [] alte motive legale de respingere .............................................................
    (Se detaliază motivele de fapt şi de drept.)
    [] Aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, întrucât sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la pct. 4 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

                                                               Întocmit
                                                               --------

    ANEXA 4
    -------
la procedură
------------

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    Unitatea fiscală .............................
    Nr. ..........

                                                            Aprobat
                                                            -------
                                                 Conducătorul unităţii fiscale,
                                                      ....................

                  Avizat
                  ------
    Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,
           ......................

                 Verificat
                 ---------
       Şef compartiment specialitate,
          .....................


                                    REFERAT
    privind modificările survenite după implementarea grupului fiscal unic,
           notificate de către reprezentantul grupului sau constatate
                     de organul fiscal, potrivit pct. 4 din
        Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea
    adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

    A. Date de identificare a reprezentantului grupului
    Denumirea persoanei impozabile solicitante ...............................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..................................
    Adresa ...................................................................

    B. Din analiza notificării privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cu nr. ........../data ..............., rezultă:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    C. Ca urmare a constatărilor organului fiscal din data de ................ privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    D. Propunem:
    [] anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic: ..................................., începând cu data de .................;
    [] anularea tratamentului ca membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: ........................., începând cu data de ................;
    [] respingerea/anularea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: ................................., începând cu data de ......................;
    [] aprobarea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: ..............................., începând cu data de .....................;
    [] aprobarea intrării ca nou membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: ..............................., începând cu data de ...................... .

                                                               Întocmit
                                                               --------

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016