Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 28 martie 2013  de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 28 martie 2013 de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 10 aprilie 2013


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Prezenta procedură se aplică pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, denumit în continuare registru, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal, de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, au realizat o cifră de afaceri determinată conform art. 134^2 alin. (3) lit. a) din codul fiscal ce a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare).
    2. Dispoziţiile pct. 4-8 din cap. I al Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, se aplică în mod corespunzător.
    3. Prezenta procedură se aplică şi pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal înregistrarea în scopuri de TVA.

    CAP. II
    Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile obligate să schimbe sistemul aplicat şi care nu depun notificarea prevăzută de lege

    1. Persoanele impozabile înscrise în registru, care realizează o cifră de afaceri determinată conform art. 134^2 alin. (3) lit. a) din codul fiscal ce depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care nu depun la organele fiscale notificarea, în vederea schimbării sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.
    2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal în maximum o zi lucrătoare de la depunere şi persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din registru, cu înscrierea datei până la care există obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii.
    3. Pentru nedepunerea notificării de către persoanele obligate potrivit legii se aplică sancţiunile pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declaraţiile fiscale şi declaraţiile de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de Codul de procedură fiscală.
    4. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) şi a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.
    5. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate din oficiu din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, cifra de afaceri realizată în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic curent şi sfârşitul trimestrului de referinţă de persoanele impozabile care sunt înregistrate în registru.
    6. Calculul cifrei de afaceri se face cu respectarea dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din codul fiscal şi ale pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, având în vedere:
    a) deconturile de TVA (formular 300) - rândurile din decont, conform pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
    b) deciziile privind îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul în curs, care au fost emise până la data efectuării calculului cifrei de afaceri, dacă sunt modificate rândurile din decont care au fost avute în vedere la calculul cifrei de afaceri.
    7. După efectuarea calculului cifrei de afaceri se compară lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, până la data aplicării procedurii de radiere din registru.
    8. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare), compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, radierea, din oficiu, a înregistrării în registru, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) proiectele deciziilor de radiere, din oficiu, din registru, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.
    9. Documentele prevăzute la pct. 8 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    10. Decizia de radiere din registru se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    11. Împotriva deciziei de radiere, din oficiu, din registru se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    12. Compartimentul de specialitate radiază persoanele impozabile din registru cu data înscrisă în decizia de radiere, respectiv cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.

    CAP. III
    Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora li se anulează înregistrarea în scopuri de TVA şi a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic

    1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anulează, la cerere sau din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din codul fiscal sunt radiate, din oficiu, de către organele fiscale competente din registru, potrivit prezentei proceduri.
    2. Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din registru, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA constituie şi înştiinţare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
    3. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică Înştiinţarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. Prin excepţie de la pct. 2, înştiinţarea se comunică şi persoanelor impozabile scoase, din oficiu, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrare în scopuri de TVA după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
    4. Înştiinţarea prevăzută la pct. 3 se întocmeşte şi se comunică şi pentru persoana impozabilă care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic şi care este radiată, din oficiu, de către organul fiscal competent din registru.
    5. Înştiinţarea prevăzută la pct. 3 se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
    6. Radierea, din oficiu, din registru se face cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din codul fiscal ori cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării persoanei impozabile în grupul fiscal unic, după caz.

    CAP. IV
    Îndreptarea erorilor privind radierea din registru

    1. Când se constată că persoana impozabilă a fost radiată din registru, ca urmare a unei erori ori persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate întocmeşte, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, următoarele documente:
    a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune înregistrarea persoanei impozabile în registru sau, după caz, corectarea datei de înregistrare în registru;
    b) proiectul "Deciziei de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA", denumită în continuare decizie de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin.
    2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    3. Decizia de îndreptare a erorilor materiale se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    5.1. După comunicarea deciziei de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii materiale.
    5.2. În situaţia în care persoana impozabilă a fost radiată din registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale, respectiv începând cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost radiată eronat din registru, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale.
    5.3. În situaţia în care persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru în condiţiile prevăzute de pct. 5.2 şi radiată din registru, în scopul îndreptării erorii materiale, cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza că data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei de la care persoana nu mai are obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, persoana impozabilă se radiază din registru cu data corectă, de la care aceasta nu mai are obligaţia aplicării sistemului.


    ANEXĂ
    la procedura de radiere


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală ....................
    Nr. ......../.............

                                                       Aprobat
                                                       -------
                                            Conducătorul unităţii fiscale,
                                            ..............................

              Avizat
              ------
     Şef compartiment specialitate,
     .............................

                                    REFERAT

    Pentru persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a căror cifră de afaceri, determinată conform art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, propunem radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, după cum urmează:

┌────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea persoanei│Cod de înregistrare│ Perioada fiscală │Data propusă│
│crt.│ impozabile │ în scopuri de TVA │utilizată (L/T/S/A)│ pentru │
│ │ │ │ │radierea din│
│ │ │ │ │ registru │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┤
└────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┘


                                                     Întocmit
                                                     --------
                                                    ...........

                                       ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016