Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 28 martie 2013  de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 28 martie 2013 de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 10 aprilie 2013

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Prezenta procedură se apică pentru înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, denumit în continuare registru, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
    2. Prezenta procedură se aplică şi pentru înregistrarea, din oficiu, în registru a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent.
    3. Prezenta procedură nu se aplică pentru persoanele impozabile exceptate de la aplicarea sistemului TVA la încasare, prevăzute la pct. 16^2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, respectiv pentru:
    a) persoanele impozabile stabilite în România care fac parte dintr-un grup fiscal unic, conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal;
    b) persoanele impozabile nestabilite în România care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, direct sau prin reprezentant fiscal;
    c) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sediu fix conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
    4. Procedura de înregistrare, din oficiu, în registru se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
    5. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
    6. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
    a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) şeful administraţiei finanţelor publice a municipiului, oraşului sau comunei, şeful administraţiei finanţelor publice a sectorului, pentru sectoarele municipiului Bucureşti, sau şeful administraţiei finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii.
    7. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:
    a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) şeful administraţiei adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor sau comunelor, din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau din cadrul administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, după caz, ori şeful administraţiei din cadrul unităţilor fiscale în a căror structură aprobată nu este prevăzut postul de şef administraţie adjunct.
    8.1. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 127 din Codul fiscal.
    8.2. Toate documentele depuse de persoana impozabilă şi cele emise de organul fiscal competent în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

    CAP. II
    Înregistrarea, din oficiu, în registru

    1. Persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) - (8) din codul fiscal şi care nu depun notificarea prevăzută la art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei (formular 097), la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv a fiecărui an, sunt înregistrate din oficiu în registru potrivit prevederilor prezentului capitol.
    2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal în maximum o zi calendaristică de la depunere şi persoanele impozabile care le-au depus sunt înregistrate în registru. Persoanele impozabile care au depus notificările înainte de data de la care există obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, sunt înregistrate în registru cu data de la care există obligaţia aplicării sistemului.
    3. Pentru nedepunerea notificării de către persoanele obligate potrivit legii se aplică sancţiunile pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declaraţiile fiscale şi declaraţiile de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de Codul de procedură fiscală.
    4. Pentru identificarea şi înregistrarea în registru a persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, cifra de afaceri realizată în anul calendaristic precedent, determinată conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, respectiv au coduri de înregistrare în scopuri de TVA valide la începutul anului calendaristic, indiferent de data la care s-au înregistrat în scopuri de TVA;
    b) nu fac parte din categoria persoanele exceptate de la aplicarea sistemului TVA la încasare, conform pct. 16^2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.
    5. Calculul cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevăzut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din codul fiscal se face după data de 25 ianuarie a fiecărui an, respectiv după expirarea termenului legal de depunere a decontului de TVA aferent ultimei perioade fiscale din anul calendaristic anterior, având în vedere următoarele:
    a) deconturile de TVA - rândurile din decont, conform pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
    b) deciziile privind îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente anului calendaristic anterior, care au fost emise până la data efectuării calculului cifrei de afaceri - dacă sunt modificate rândurile din decont care au fost avute în vedere la calculul cifrei de afaceri.
    6. După stabilirea cifrei de afaceri, lista cuprinzând persoanele impozabile şi cifra de afaceri realizată în anul anterior se compară cu lista cuprinzând persoanele impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) până la data aplicării procedurii de înregistrare în registru.
    7. Persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, determinată conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) se înregistrează, din oficiu, de organul fiscal, în registru.
    7.1. Compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    7.2. Decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    7.3. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
    7.4. Data înregistrării în registru este data înscrisă în decizia de înregistrare, respectiv prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei.
    8. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din codul fiscal şi pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea aplicării sistemului TVA la încasare, compartimentul de specialitate întocmeşte Înştiinţarea prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.
    8.1. Înştiinţarea se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    8.2. Înştiinţarea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
    8.3. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent, în termen de 5 zile lucătoare de la data comunicării înştiinţării, documente din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune menţinerea respectivului contribuabil în registru. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
    8.4. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării înştiinţării sau dacă din documentele prezentate rezultă că cifra de afaceri realizată în anul calendaristic precedent a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune îndreptarea erorii materiale şi radierea din registru, conform procedurii aprobate în cap. IV, după caz.

    CAP. III
    Înregistrarea, din oficiu, în registru a persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic

    1. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, în cursul anului calendaristic, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal sunt înregistrate, din oficiu, de către organele fiscale competente în registru, potrivit prezentei proceduri, în temeiul art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal.
    2. Persoanele impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA de organele fiscale sunt înregistrate în registru de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA. Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA constituie şi înştiinţare privind înregistrarea în registru.
    3. Pentru persoanele impozabile înregistrate, la cerere, în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică, odată cu comunicarea Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA, după caz, potrivit legii, Înştiinţarea privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin. Prin excepţie de la pct. 2, înştiinţarea se comunică şi persoanelor impozabile înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, aprcbat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
    4. Înştiinţarea prevăzută la pct. 3 se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscala, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
    5. Înregistrarea, din oficiu, în registru se face cu data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile.

    CAP. IV
    Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în registru

    1. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată, în temeiul art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, în registru ca urmare a unei erori sau persoana impozabilă a fost înregistrată în registru cu altă dată decât cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate întocmeşte, la cererea persoanei impozabile ori din oficiu, următoarele documente:
    a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune radierea persoanei impozabile din registru sau, după caz îndreptarea erorii privind data înregistrării în registru;
    b) proiectul "Deciziei de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA", denumită în continuare decizie de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin.
    2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    3. Decizia de îndreptare a erorilor materiale se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    5.1. După comunicarea deciziei de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii materiale.
    5.2. În situaţia în care persoana impozabilă a fost înregistrată în registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă este radiată din registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale, respectiv începând cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost înregistrată eronat, persoana impozabilă se radiază din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale.
    5.3. În situaţia în care persoana impozabilă a fost înregistrată în registru cu altă dată decât cea corectă, persoana impozabilă este radiată din registru în condiţiile prevăzute de pct. 5.2 şi înregistrată în registru, în scopul îndreptării erorii materiale, cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei de la care persoana are obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, persoana impozabilă se înregistrează în registru cu data corectă, de la care aceasta are obligaţia aplicării sistemului.
    6. Prezenta procedură de îndreptare a erorilor se aplică şi pentru persoanele impozabile înregistrate, din oficiu sau la cerere, ca urmare a unei erori în registru, începând cu data de 1 ianuarie 2013, în temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012.

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016