Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 27 octombrie 2006  de executare a creantelor reprezentand contributiile pentru productia de zahar si pentru productia de izoglucoza    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 27 octombrie 2006 de executare a creantelor reprezentand contributiile pentru productia de zahar si pentru productia de izoglucoza

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 noiembrie 2006
ART. 1
Dispoziţii generale
(1) În cazul în care debitorul nu îşi plãteşte de bunã-voie contribuţia pentru producţia de zahãr şi/sau contribuţia pentru producţia de izoglucozã datorate, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã şi prin structurile sale teritoriale, în vederea stingerii acestora, va proceda la acţiuni de executare silitã, potrivit dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã este abilitatã sã ducã la îndeplinire mãsurile asigurãtorii şi sã efectueze procedura de executare silitã, prin intermediul executorilor fiscali desemnaţi prin decizie a directorului general.
(3) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin contribuabili se înţelege producãtorii de zahãr din sfeclã de zahãr şi producãtorii de izoglucozã, operatori economici, persoane fizice sau juridice, pentru producţia realizatã în cadrul cotelor repartizate acestora.
ART. 2
Executorii fiscali
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, executorii fiscali sunt învestiţi cu exerciţiul autoritãţii publice şi beneficiazã de protecţie potrivit legii.
(2) Executorii fiscali vor fi împuterniciţi în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţia de executor fiscal şi prin delegaţia emisã de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silitã, executorii fiscali pot:
a) sã intre în orice incintã de afaceri a debitorului, persoanã juridicã, sau în alte incinte unde acesta îşi pãstreazã bunurile, în scopul identificãrii bunurilor ori valorilor care pot fi executate silit, precum şi sã analizeze evidenţa contabilã a debitorului în scopul identificãrii terţilor care datoreazã sau deţin în pãstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
b) sã intre în toate încãperile în care se gãsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoanã fizicã, precum şi sã cerceteze toate locurile în care acesta îşi pãstreazã bunurile;
c) sã solicite şi sã cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probã în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.
(4) Modelul legitimaţiei de executor fiscal este prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta procedurã.
(5) Legitimaţiile de executor fiscal vor fi eliberate de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, prin Direcţia management resurse umane şi Direcţia economicã, şi vor fi semnate de cãtre directorul general.
(6) Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special, care va conţine: numãrul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului, indicativul judeţului, seria, data eliberãrii şi semnãtura de primire.
(7) La încetarea calitãţii de executor fiscal a persoanelor desemnate în condiţiile art. 1 alin. (2), acestea vor preda legitimaţiile în vederea anulãrii. Anularea va fi consemnatã în registrul special prevãzut la alin. (6).
ART. 3
Obiectul executãrii silite
(1) Fac obiectul executãrii silite, în condiţiile prezentei proceduri:
a) creanţele fiscale reprezentând contribuţiile pentru producţiile de zahãr şi izoglucozã în cadrul cotelor alocate, prevãzute în contextul organizãrii comune a pieţei zahãrului;
b) dobânzile, majorãrile de întârziere, penalitãţile, amenzile administrative privind creanţele fiscale prevãzute la lit. a);
c) cheltuielile de executare a creanţelor fiscale prevãzute la lit. a).
(2) Sumele menţionate mai sus vor fi calculate de cãtre Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, prin Direcţia economicã, şi vor fi consemnate în titlul executoriu care se comunicã debitorului.
ART. 4
Titlurile executorii
(1) Executarea silitã a creanţelor fiscale reprezentând contribuţiile pentru producţia de zahãr şi/sau contribuţiile pentru producţia de izoglucozã se efectueazã în temeiul unui titlu executoriu emis, potrivit prevederilor Codului de procedurã fiscalã, de cãtre Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, prin Direcţia economicã, în condiţiile art. 5 alin. (2).
(2) Titlul executoriu se emite în formã scrisã, în temeiul titlului de creanţã, şi cuprinde urmãtoarele elemente:
a) denumirea Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã;
b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului, codul de identificare fiscalã, domiciliul fiscal ale acestuia sau datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil, dupã caz;
d) cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele şi semnãtura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
h) ştampila Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;
j) menţiuni privind audierea contribuabilului.
(3) Modelul titlului executoriu este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta procedurã.
ART. 5
Termene
(1) Executarea silitã începe prin comunicarea somaţiei. Dacã în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuã mãsurile de executare silitã.
(2) Notificarea privind contribuţia datoratã de cãtre operatorii economici, emisã de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã în temeiul repartizãrii cotelor de producţie realizate de cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, reprezintã titlul de creanţã care devine titlu executoriu la data la care creanţa reprezentând contribuţia pentru producţia de zahãr şi/sau contribuţia pentru producţia de izoglucozã este scadentã, prin expirarea termenului de platã prevãzut de lege.
(3) Mãsurile de executare silitã se ridicã prin decizie întocmitã, în cel mult 5 zile de la data la care a încetat executarea silitã, de cãtre Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã.


ANEXA 1
-------
la procedurã
------------┌────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ DRAPEL │ ROMÂNIA │În temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind │
│ │ STEMA │Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu │
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, titularul │
├────────────┴───────────┤are calitatea de executor fiscal şi are dreptul: │
│ GUVERNUL ROMÂNIEI │ │
│MINISTERUL AGRICULTURII,│ a) sã intre în orice incintã de afaceri a │
│ PĂDURILOR ŞI │debitorului, persoanã juridicã, sau în alte incinte │
│ DEZVOLTĂRII RURALE │unde acesta îşi pãstreazã bunurile, în scopul │
│ │identificãrii bunurilor ori valorilor care pot fi │
│ │executate silit, precum şi sã analizeze evidenţa │
│ │contabilã a debitorului în scopul identificãrii │
├────────────────────────┤terţilor care datoreazã sau deţin în pãstrare │
│ AGENŢIA DE PLĂŢI │venituri ori bunuri ale debitorului; │
│ ŞI INTERVENŢIE │ │
│ PENTRU AGRICULTURĂ │ b) sã intre în toate încãperile în care se gãsesc │
│ │bunuri sau valori ale debitorului, persoanã fizicã, │
│ LEGITIMAŢIE DE │precum şi sã cerceteze toate locurile în care acesta │
│ EXECUTOR FISCAL │îşi pãstreazã bunurile; │
├────────────────────────┤ │
│Seria ..... nr. ...... │ c) sã solicite şi sã cerceteze orice document sau │
│ │element material care poate constitui o probã în │
├────────────────────────┤determinarea bunurilor proprietate a debitorului; │
│Numele ................ │ │
│ │d) sã ducã la îndeplinire mãsurile asigurãtorii şi sã│
├────────────────────────┤efectueze procedura de executare silitã pentru │
│ │creanţele reprezentând contribuţia pentru producţia │
│Prenumele ............. │de zahãr şi/sau contribuţia pentru producţia de │
│ │izoglucozã. │
├────────────────────────┤ │
│ │Pierderea legitimaţiei se face publicã în presã şi se│
│C.N.P. ............... │anunţã instituţia emitentã în termen de 15 zile. │
├────────────────────────┤ │
│ │ VIZE │
│Semnãtura autorizatã │ ┌─────────────┬──────────────┐ │
│...................... │ │ AN │ AN │ │
│ │ │ Semestrul I │ Semestrul II │ │
├───────────┬────────────┤ ├─────────────┼──────────────┤ │
│ Loc │ Data │ │ AN │ AN │ │
│fotografie │ emiterii │ │ Semestrul I │ Semestrul II │ │
│ │ │ └─────────────┴──────────────┘ │
├───────────┴────────────┤ │
│Legitimaţia nu este │ │
│transmisibilã │ │
│ │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2
-------
la procedurã
------------MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
Sediul în str. .... nr. ....., localitatea ................
Dosar de executare nr. ......../...........
Nr. .......... din ..........

TITLUL EXECUTORIU Nr.*1) ..................


Numele şi prenumele/denumirea debitorului ................................
Domiciliul fiscal în localitatea ....................................,
str. .......................... nr. .........., bl. ........, sc. ..........,
ap. .........., sectorul/judeţul ...........................................
Alte date de identificare a debitorului*2) .............................
.........................................................................
.........................................................................

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Termenul legal de platã Cuantumul sumelor
Natura obligaţiei*3) sau perioada pentru calculate (lei)
care au fost calculate
accesoriile
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*1) Se emite câte un titlu executoriu distinct pentru fiecare creanţã
reprezentând contribuţia pentru producţia de zahãr şi/sau contribuţia pentru
producţia de izoglucozã.
*2) Datele de identificare a contribuabilului, codul de identificare
fiscalã, domiciliul fiscal ale acestuia sau datele de identificare a
persoanei împuternicite de contribuabil, dupã caz, etc.
*3) Se va preciza denumirea creanţei principale, respectiv contribuţia
pentru producţia de zahãr sau contribuţia pentru producţia de izoglucozã,
şi a creanţei fiscale accesorii.


Întrucât a expirat scadenţa/termenul de platã a contribuţiei pentru producţia de zahãr şi/sau contribuţia pentru producţia de izoglucozã*4), a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul <>art. 137 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
---------
*4) Se va preciza tipul contribuţiei.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile <>art. 169 şi 170 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Directorul general al Agenţiei de Plãţi
şi Intervenţie pentru Agriculturã,
.......................................
(numele, prenumele şi semnãtura)

L.S.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016