Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 27 iunie 2013  privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 27 iunie 2013 privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 8 iulie 2013

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B reglementează condiţiile, criteriile şi etapele pentru alimentarea cu gaze naturale a solicitanţilor de gaze naturale amplasaţi într-o unitate administrativ-teritorială în care este concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, denumiţi în continuare consumatori izolaţi tip B, precum şi emiterea avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a acestora.
    (2) Avizul menţionat la alin. (1) se eliberează de către Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, numită prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013, denumită în continuare Comisie.
    (3) Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se realizează de către un operator al sistemului de distribuţie dintr-o unitate administrativ-teritorială din proximitate, denumit în continuare OSD, conform prevederilor prezentei proceduri.
    ART. 2
    Prezenta procedură se aplică consumatorilor izolaţi tip B, persoane fizice/juridice, şi concesionarilor serviciului public de distribuţie a gazelor naturale.
    ART. 3
    (1) Consumatorul izolat tip B poate apărea ca urmare a anumitor circumstanţe, precum:
    a) racordarea solicitantului în condiţiile precizate la art. 151 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, situaţie care ar conduce la apariţia unor costuri excesive în sarcina solicitantului, costuri care ar putea fi considerabil reduse dacă alimentarea solicitantului ar fi realizată din sistemul de distribuţie învecinat;
    b) existenţa în proximitate, în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, a unor obiective din sectorul gazelor naturale care alimentează consumatori izolaţi tip B;
    c) concesionarul serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din respectiva unitate administrativ-teritorială nu a obţinut de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Obiectivele din sectorul gazelor naturale care alimentează consumatorul izolat tip B sunt amplasate pe teritoriul administrativ al localităţii în care este situat solicitantul, în aval de sistemul de distribuţie a gazelor naturale din care se realizează alimentarea, şi reprezintă conducta sau ansamblul de conducte şi accesorii, cu excepţia echipamentului de măsură, care este proprietatea OSD.
    (3) Obiectivele menţionate la alin. (2) sunt finanţate integral de către consumatorul izolat tip B şi se află în proprietatea acestuia.
    ART. 4
    (1) OSD care acceptă să asigure alimentarea consumatorului izolat tip B trebuie să obţină de la ANRE avizul de principiu şi modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie.
    (2) Acceptul OSD precizat la alin. (1) se materializează prin încheierea unei convenţii cu solicitantul conform modelului prezentat în anexa nr. 1, denumită în continuare Convenţie; Convenţia cuprinde în mod explicit toate costurile suportate de către consumatorul izolat tip B în relaţia cu OSD.
    (3) OSD trebuie să depună documentele pentru modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie necesare pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B în termenul de valabilitate al avizului de principiu.
    ART. 5
    (1) Valoarea activelor, rezultate conform prevederilor art. 3 alin. (3), nu se include în baza de active reglementate ale OSD şi nu se ia în calcul la fundamentarea tarifelor aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Costurile de operare pentru consumatorul izolat tip B nu sunt recunoscute OSD la fundamentarea tarifelor aferente prestării serviciului de distribuţie.
    ART. 6
    (1) Realizarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale necesare alimentării consumatorului izolat tip B, amplasate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde se află situat sistemul de distribuţie operat de OSD, se realizează în condiţiile prevăzute la art. 151 din Legea nr. 123/2012.
    (2) În situaţia în care alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se încadrează în situaţia prezentată la art. 3 alin. (1) lit. b) este necesară obţinerea acordului investitorului iniţial.
    ART. 7
    (1) Costurile determinate de operarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale necesare alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B sunt suportate de către acesta.
    (2) La stabilirea costurilor prevăzute la alin. (1) se recomandă practicarea unor costuri similare tarifelor reglementate aprobate de ANRE pentru OSD în cauză şi cu respectarea categoriilor de consum.
    (3) OSD nu are dreptul să practice tarife de operare discriminatorii pentru consumatorii izolaţi tip B amplasaţi în aceeaşi unitate administrativ-teritorială care se încadrează în aceeaşi categorie de consum.
    (4) Consumatorul izolat tip B are dreptul de a realiza obiectivele necesare alimentării cu gaze naturale cu orice operator economic autorizat ANRE, cu respectarea prevederilor legale.

    CAP. II
    Documente solicitate

    ART. 8
    (1) În vederea emiterii avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, OSD depune la ANRE o cerere întocmită conform modelului din anexa nr. 2 însoţită de următoarele documente:
    a) cererea solicitantului adresată OSD în vederea alimentării cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip B, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    b) copie de pe documentele de identificare ale consumatorului izolat tip B;
    c) convenţia încheiată între consumatorul izolat tip B şi OSD;
    d) propunerea soluţiei tehnico-economice de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B întocmită de un operator economic autorizat ANRE pentru categoria de lucrări care face obiectul solicitării;
    e) devizul estimativ al lucrărilor aferent propunerii soluţiei tehnico-economice menţionate la lit. d);
    f) planul de încadrare în zonă (scara 1:10.000) aferent propunerii menţionate la lit. d), pe care se trasează următoarele elemente:
    (i) locaţia consumatorului izolat tip B, cu delimitarea unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acesta;
    (ii) soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B;
    (iii) alte conducte de gaze naturale existente în zona respectivă;
    g) acordul investitorului iniţial în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b);
    h) copie de pe documentele care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru viitorul loc de consum;
    i) acordul prealabil al concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială în care se află consumatorul izolat tip B, materializat printr-o convenţie încheiată cu OSD şi întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
    j) alte documente relevante pentru analizarea solicitării;
    k) copie de pe documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei.
    ART. 9
    (1) Avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se emite de către Comisie în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă şi conformă a documentaţiei şi conţine următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale consumatorului izolat tip B;
    b) adresa locului de consum, judeţul, municipiul/oraşul/ comuna cu localitatea aparţinătoare, strada şi numărul imobilului;
    c) descrierea soluţiei tehnice de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B;
    d) alte precizări stabilite de Comisie, privind condiţiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B.
    (2) Avizul de principiu îşi pierde valabilitatea dacă lucrările de execuţie necesare alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B nu sunt demarate în termen de 12 luni de la data emiterii acestuia.
    (3) Avizul de principiu este valabil atâta timp cât consumatorul izolat tip B pentru care a fost emis este alimentat cu gaze naturale de OSD în condiţiile prezentei proceduri.
    ART. 10
    La depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului de principiu solicitantul achită tariful de analiză a documentaţiei, conform tarifelor aprobate de ANRE.
    ART. 11
    Solicitările depuse la ANRE anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri se analizează de către Comisie aşa cum au fost prezentate.
    ART. 12
    Consumatorii izolaţi pentru care există licenţa de distribuţie acordată de ANRE anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, amplasaţi în unităţi administrativ-teritoriale unde este concesionat serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, se asimilează consumatorilor izolaţi de tip B.
    ART. 13
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1
    -------
la procedură
------------

                                   CONVENŢIE
                                   - model -

    Încheiată astăzi, ........................, între
    domnul/doamna ......./(numele şi prenumele)........, CNP ......................, domiciliat(ă) în .........................., CI/BI seria ......, nr. .................., eliberată/eliberat de către ..............,
    sau
    Societatea ..../(denumirea persoanei juridice)......., cu sediul în .............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .................., CUI ........................., reprezentată prin ..../(numele şi prenumele)................, în calitate de .../(funcţia)........., denumit în continuare consumator izolat tip B, şi Societatea Comercială .../(denumirea operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale) ........., cu sediul în ..............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ................, CUI/codul fiscal .................., reprezentată prin ../(numele şi prenumele)..............., în calitate de ............./(funcţia) ......., titular al Licenţei nr. ................. de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare OSD, a fost încheiată prezenta convenţie.

    I. Obiectul convenţiei
    Obiectul convenţiei îl constituie operarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către OSD, în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B .../(denumirea)............ pentru locul de consum amplasat în .../(adresa obiectivului) ...... .

    II. Condiţii de alimentare cu gaze naturale şi de operare a obiectivelor
    a) Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se realizează până la preluarea operării obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către concesionarul serviciului public de distribuţie din localitatea ...
    b) Costurile necesare alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B şi operării obiectivelor din sectorul gazelor naturale sunt:
    (i) ..............................;
    (ii) ............................. .

    III. Drepturile şi obligaţiile consumatorului izolat tip B
    a) Dreptul de a beneficia de servicii similare şi la acelaşi nivel de calitate cu cele prestate de OSD în sistemele de distribuţie cu gaze naturale
    b) Obligaţia de a pune activele rezultate la dispoziţia OSD, în vederea efectuării tuturor operaţiilor necesare pentru asigurarea operării acestora
    c) Obligaţia de a achita către OSD toate costurile aferente activităţii prestate de acesta
    d) Obligaţia de a încheia un contract de furnizare a gazelor naturale până la data punerii în funcţiune a obiectivelor din sectorul gazelor naturale

    IV. Drepturile şi obligaţiile OSD
    a) Dreptul exclusiv de a opera obiectivele din sectorul gazelor naturale în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B
    b) Obligaţia de a solicita modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie conform prevederilor legale
    c) Obligaţia de a pune la dispoziţia concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din respectiva unitate administrativ-teritorială toate registrele, înregistrările şi informaţiile aflate în posesia sa, necesare alimentării în condiţii de continuitate a consumatorului ......................... în termen de 120 de zile de la data solicitării scrise
    d) Obligaţia de a nu alimenta alţi consumatori izolaţi tip B din obiectivele din sectorul gazelor naturale care fac obiectul prezentei convenţii fără acordul ........./(denumirea investitorului/investitorilor)................
    e) Obligaţia de a nu modifica parametrii tehnici ai alimentării cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B fără a deţine în prealabil avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
    f) Obligaţia de a deţine toate documentele de evidenţă de la punerea în funcţiune a obiectivelor aferente sistemului de distribuţie, cu modificările, înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile făcute, conform prevederilor legale
    g) Obligaţia de a întreprinde demersurile necesare către ANRE pentru modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie în termen de 7 zile de la predarea consumatorului izolat tip B către concesionarul serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din ..../(denumirea unităţii administrativ-teritoriale).................. .

    V. Notificări
    1. Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentei convenţii să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acesteia, prin următoarele modalităţi:
    - ...................................................................................... .
    2. Termenul de notificare este de maximum ...... zile calendaristice de la data modificării circumstanţelor.

    VI. Dispoziţii finale
    1. Orice modificare şi/sau completare a prezentei convenţii se face prin act adiţional, încheiat cu acordul părţilor, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte din convenţie şi unul pentru ANRE; exemplarul către ANRE este transmis de către OSD în termen de două zile de la data semnării.
    2. Prezenta convenţie reprezintă voinţa părţilor şi intră în vigoare la data semnării.
    3. Convenţia a fost încheiată astăzi, ........................, în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru ANRE, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii celor două părţi contractante.


                           .........................
                           (Consumator izolat tip B)
                                  Reprezentant

                           .........................
                                     (OSD)
                                  Reprezentant


    ANEXA 2
    -------
la procedură
------------

                                     CERERE
                  pentru emiterea avizului de principiu pentru
           alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B
                                   - model -

    Nr. de înregistrare .............., data ........................
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

    Subscrisa ...../(denumirea operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale) (numele şi prenumele).............., reprezentată prin ..............................., în calitate de ..../(funcţia)...., în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, solicit eliberarea avizului de principiu pentru alimentarea cu gaze naturale a ...../(denumirea consumatorului izolat tip B)........, amplasat în ......./(denumirea localităţii, judeţul, strada, codul poştal/numărul cadastral)............ .
    În susţinerea cererii anexăm următoarele documente:
    - ...................................................................;
    - .................................................................. .

                          ............................
                          (semnătura reprezentantului)
                                      L.S.

    ANEXA 3
    -------
la procedură
------------


                                     CERERE
    pentru alimentarea cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip B
                                   - model -

    Nr. de înregistrare la OSD .............., data ........................
    Către operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ....../(denumirea operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale)......., adresa .............................., fax ..............., e-mail ....................
    Domnul/Doamna ...../(numele şi prenumele)..........., CNP ......................, domiciliat(ă) în ................., CI/BI seria ......, nr. .................., eliberată/eliberat de ..........,
    sau
    Societatea ..../(persoana juridică)..........., cu sediul în .................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............., CUI .............................., reprezentată prin ...../(numele şi prenumele)........, în calitate de ...../(funcţia).........,
    în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, solicit alimentarea cu gaze naturale în regim de consumator izolat tip B a locului de consum situat în ....../(denumirea localităţii, judeţul, strada, numărul cadastral etc.)..... de către societatea dumneavoastră.
    În susţinerea cererii se anexează următoarele documente:
    (i) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
    (ii) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă a viitorului loc de consum;
    (iii) ...................................... .


                       ..................................
                     (semnătura solicitantului şi ştampila
                        în cazul operatorilor economici)

                         Data ........................


    ANEXA 4
    -------
la procedură
------------

                                   CONVENŢIE
                                   - model -

    Încheiată astăzi, ........................, între Societatea Comercială .../(denumirea).............., cu sediul în .............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............., CUI/codul fiscal ........................, reprezentată prin ....../(numele şi prenumele)......., ../(funcţia)...., în calitate de concesionar al serviciului de distribuţie din ../(localitatea, judeţul).............., denumit în continuare Concesionar, şi
    Societatea Comercială .../(denumirea)......, cu sediul în ....................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .............., CUI/codul fiscal ............., reprezentată prin ..../(numele şi prenumele)......., ...../(funcţia)....., titular al Licenţei nr. ....................... de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare OSD, a fost încheiată prezenta convenţie.

    I. Dispoziţii generale
    Prezenta convenţie este încheiată în conformitate cu prevederile Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013.

    II. Obiectul convenţiei
    Obiectul convenţiei îl reprezintă alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B ..../(denumirea).............., amplasat în ../(adresa obiectivului).......... .

    III. Condiţii de alimentare cu gaze naturale
    1. Alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B se realizează de către OSD până la preluarea acestuia de către Concesionar.
    2. OSD se asigură de faptul că toate registrele, înregistrările şi informaţiile necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligaţiilor ce rezultă din licenţă, aflate în posesia sa, sunt puse la dispoziţia Concesionarului la data preluării consumatorului prevăzut la pct. II.
    3. OSD se asigură de faptul că activele necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligaţiilor ce rezultă din licenţă vor fi puse la dispoziţia Concesionarului în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 de către consumatorul prevăzut la pct. II.

    IV. Drepturile şi obligaţiile OSD
    1. Dreptul exclusiv de a desfăşura activitatea de distribuţie a gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a locului de consum aferent consumatorului prevăzut la pct. II, utilizând bunurile proprietate a acestuia; dreptul se aplică şi pentru persoanele fizice/juridice care rezultă ca urmare a apariţiei unor modificări de natură administrativă ale consumatorului izolat tip B.
    2. Obligaţia de a ceda consumatorul prevăzut la pct. II în termen de 120 de zile de la notificarea scrisă a Concesionarului, cu condiţia îndeplinirii de către acesta a cerinţelor tehnice pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorului prevăzut la pct. II, respectiv dezvoltarea sistemului de distribuţie cu respectarea cerinţelor legale referitoare la obţinerea de autorizaţii, licenţe etc.
    3. Obligaţia de a nu alimenta alţi consumatori izolaţi tip B, fără a deţine în prealabil acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
    4. Obligaţia de a realiza serviciul de distribuţie a gazelor naturale doar pentru utilizatorul precizat la pct. II cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare
    5. Obligaţia de a deţine toate documentele de evidenţă de la punerea în funcţiune a obiectivelor aferente alimentării cu gaze naturale a consumatorului prevăzut la pct. II, cu modificările, înlocuirile, reparaţiile şi intervenţiile făcute
    6. Obligaţia de a întreprinde demersurile necesare către ANRE pentru modificarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale în termen de 7 zile lucrătoare de la predarea consumatorului prevăzut la pct. II

    V. Drepturile şi obligaţiile Concesionarului
    1. Dreptul de a prelua consumatorul prevăzut la pct. II, în termen de 120 de zile, de la data notificării scrise adresate OSD şi transmise în copie către ANRE, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor tehnice pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorului prevăzut la pct. II, respectiv dezvoltarea sistemului de distribuţie cu respectarea cerinţelor legale referitoare la obţinerea de autorizaţii, licenţe etc.
    2. Obligaţia de a întreprinde demersurile necesare către ANRE pentru actualizarea licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale în termen de 7 zile lucrătoare de la preluarea consumatorului izolat

    VI. Notificări
    1. Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentei convenţii să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acesteia, prin următoarele modalităţi:
    - .....................................
    2. Termenul de notificare este de maximum ...... zile calendaristice de la data modificării circumstanţelor.

    VII. Dispoziţii finale
    1. Orice modificare şi/sau completare a prezentei convenţii se face prin act adiţional, încheiat cu acordul părţilor, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte din convenţie şi unul pentru ANRE; exemplarul către ANRE este transmis de către OSD în termen de două zile de la data semnării.
    2. Prezenta convenţie reprezintă voinţa părţilor şi intră în vigoare la data semnării.
    3. Convenţia a fost încheiată astăzi, .............., în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru ANRE, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii celor două părţi contractante.


                         ..............................
                                 (Concesionar)
                                  Reprezentant

                         ..............................
                                     (OSD)
                                  Reprezentant

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016