Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 26 august 2004  de implementare a Programului privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA din 26 august 2004 de implementare a Programului privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 819 din 6 septembrie 2004
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 199 din 26 august 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 6 septembrie 2004.
──────────
    1. Obiectivul Programului
    Obiectivul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START îl constituie promovarea unui sistem formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa forţei de muncă, precum şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private, ceea ce constituie o direcţie prioritară a Planului Naţional de Acţiune pentru Tineret în România (PNAT - R).
    Programul urmăreşte:
    ● dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi integrarea României în Uniunea Europeană;
    ● creşterea numărului de întreprinzători de succes;
    ● stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), precum şi îmbunătăţirea performanţelor economice ale microîntreprinderilor existente, prin creşterea gradului de pregătire a personalului acestora;
    ● creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare.


    2. Bugetul Programului
    2.1. Programul se va derula în două etape, respectiv:
    2.1.1. etapa I - organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire antreprenorială destinate beneficiarilor Programului;
    2.1.2. etapa a II-a - finanţarea primelor 100 de planuri de afaceri selectate, prin acordarea de microcredite în condiţii avantajoase, conform prevederilor stipulate la pct. 2.3.

    2.2. Pentru realizarea etapei I a programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2004 suma de 2,5 miliarde lei, defalcată astfel:
    - 2,25 miliarde lei - pentru finanţarea cursurilor de pregătire (inclusiv cheltuielile aferente desfăşurării acestora);
    – 0,50 miliarde lei - pentru asistenţa tehnică destinată Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea şi evaluarea Programului.

    2.3. În cadrul etapei a II-a a Programului se vor finanţa primele 100 de planuri de afaceri, selectate prin acordarea de microcredite în condiţii avantajoase de către Banca Comercială Română (BCR), conform condiţiilor de creditare specifice.

    3. Beneficiarii Programului
    Beneficiază de prevederile Programului: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care îndeplinesc, cumulativ, la data depunerii formularelor de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate:
    3.1. Persoanele fizice:
    a) au vârsta cuprinsă între 18 ani şi 35 de ani (neîmpliniţi);
    b) sunt absolvenţi ai învăţământului liceal sau superior;
    c) au obţinut un număr de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluării datelor din formularul de înscriere.

    3.2. Persoanele juridice:
    a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) au capital social integral privat;
    c) au numărul mediu scriptic de personal de până la 9 salariaţi inclusiv şi cifra de afaceri echivalentă cu până la 100.000 euro;
    d) asociatul unic/asociaţii/acţionarii persoanei juridice beneficiare are/au vârsta cuprinsă între 18 ani şi 35 de ani (neîmpliniţi) (un singur asociat/acţionar al persoanei juridice eligibile poate beneficia de acest curs);
    e) au maximum un an de la înfiinţare la data depunerii formularului de înscriere;
    f) au ca obiect principal de activitate, conform clasificării şi activităţii preponderente desfăşurate, aşa cum rezultă din documentele financiar-contabile, producţia de bunuri materiale şi/sau prestarea de servicii;
    g) îndeplinesc criteriul independenţei. Sunt considerate independente întreprinderile care nu sunt deţinute în proporţie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă întreprindere sau, în comun, de către mai multe întreprinderi care nu sunt întreprinderi mici şi mijlocii. Acest prag poate fi depăşit în două cazuri:
    (i) dacă întreprinderea este deţinută de instituţii publice de investiţii, societăţi de capital de risc sau investitori instituţionali, cu condiţia să nu se exercite nici un control individual sau comun;
    (ii) dacă întreprinderea are capitalul repartizat într-o asemenea manieră încât nu este posibil să se determine cine este deţinătorul şi dacă întreprinderea declară pe propria răspundere că nu este deţinută în proporţie de 25% sau mai mult de către o singură întreprindere ori, în comun, de către mai multe întreprinderi care nu se încadrează în definiţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii.    Nu beneficiază de prevederile Programului: societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, agenţii economici cu activitate principală de comerţ, activităţi de intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal, selecţia şi plasarea forţei de muncă, alte activităţi prestate în principal întreprinderilor, precum şi furnizorii de instruire.
    3.3. Persoanele fizice sau juridice eligibile nu au mai beneficiat în ultimii 2 ani de alocaţii financiare de la bugetul de stat. În acest scop, persoanele menţionate la pct. 3.1 şi 3.2 vor completa declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură.


    4. Tipurile de ajutor financiar:
    4.1. Prin Program se organizează şi se finanţează în etapa I cursuri de pregătire destinate beneficiarilor eligibili în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri, conform tematicii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    4.2. În etapa a II-a a Programului se acordă microcredite de către BCR, pentru finanţarea primelor 100 de planuri de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de pregătire antreprenorială, selectate de către o comisie de evaluare constituită din specialişti din cadrul ANIMMC, BCR şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. (FNGCIMM).

    5. În vederea implementării primei etape a Programului, ANIMMC va încheia parteneriate cu instituţii publice locale, instituţii de învăţământ superior sau organizaţii neguvernamentale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu fiecare instituţie.
    6. Procedura de înscriere la cursurile de pregătire antreprenorială
    6.1. Fiecare potenţial beneficiar trebuie să completeze integral formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    6.2. În cazul beneficiarilor prevăzuţi la pct. 3.1, formularul de înscriere va fi însoţit de următoarele documente justificative:
    a) copie a buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantului;
    b) copie legalizată de pe ultima diplomă de studii;
    c) declaraţia pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de ajutor de stat (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

    6.3. În cazul beneficiarilor prevăzuţi la pct. 3.2, formularul de înscriere va fi însoţit de următoarele documente justificative:
    a) copie a certificatului de înregistrare a solicitantului sau, după caz, a certificatului de înmatriculare, precum şi o copie a certificatului de înregistrare fiscală;
    b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea, în care să se menţioneze reprezentanţii legali ai acesteia, precum şi domeniile de activitate principală şi secundare ale societăţii solicitante;
    c) copie a buletinului/cărţii de identitate al/a asociatului unic/asociaţilor/acţionarilor persoanei juridice beneficiare;
    d) copie legalizată de pe diploma de studii a persoanei menţionate la pct. 3.2 lit. d);
    e) dovada numărului mediu scriptic de personal şi a cifrei de afaceri;
    f) certificate privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi la fondul asigurărilor de stat, asigurărilor sociale de sănătate şi asigurărilor sociale de şomaj;
    g) documentele financiar-contabile din care să rezulte activitatea preponderentă generatoare de venit;
    h) declaraţia pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de ajutor de stat (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

    6.4. Formularul de înscriere, completat, însoţit de documentele justificative, va fi depus la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - "START" din cadrul ANIMMC, str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, cod 040623, Bucureşti. Formularul de înscriere poate fi ridicat de la sediul ANIMMC, fiind disponibil şi pe pagina de Internet la adresa: www.mimmc.ro.
    6.5. Perioada de depunere a formularului de înscriere, însoţit de documentele justificative, va fi anunţată pe pagina de Internet, la adresa: www.mimmc.ro, şi în presa locală.

    7. Procedura de înregistrare, evaluare şi selecţie a beneficiarilor cursurilor de pregătire antreprenorială
    7.1. Formularul de înscriere completat, însoţit de documentele justificative, va fi înregistrat în Registrul special al Programului, pentru fiecare centru, menţionându-se data, ora şi numărul de înregistrare.
    7.2. Formularele vor fi analizate şi selectate, în ordinea datei şi orei înregistrării în Registrul special al Programului, pe baza conformităţii criteriilor de eligibilitate.
    7.3. Lista beneficiarilor eligibili va fi făcută publică prin afişare la fiecare centru, în termen de 5 zile de la expirarea termenului limită de depunere a formularelor de înscriere.
    7.4. În vederea implementării corespunzătoare a Programului, se va constitui Unitatea de Implementare a Programului (UIP), în cadrul ANIMMC. Structura organizatorică, numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui ANIMMC.

    8. Organizarea cursurilor de pregătire antreprenorială
    8.1. Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfăşura în următoarele centre: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara. Aceste cursuri de pregătire antreprenorială vor fi organizate pe module, tematica acestora fiind prezentată în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    8.2. Cursurile de pregătire antreprenorială vor avea ca finalitate elaborarea unui plan de afaceri, de către fiecare beneficiar eligibil, într-un termen ce va fi anunţat la încheierea cursurilor.
    8.3. Prin cursurile de pregătire antreprenorială se vor instrui peste 600 de tineri potenţiali întreprinzători.

    9. Evaluarea şi selectarea planurilor de afaceri
    9.1. Evaluarea planurilor de afaceri se va face de către o comisie de evaluare constituită din specialişti din cadrul ANIMMC, BCR şi FNGCIMM. Componenţa Comisiei de evaluare şi regulamentul vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui ANIMMC.
    9.2. Evaluarea şi selectarea planurilor de afaceri vor fi făcute pe baza criteriilor prevăzute în normele de creditare BCR şi în normele de garantare ale FNGCIMM.
    9.3. În urma centralizării punctajului general obţinut, vor fi selectate primele 100 de planuri de afaceri pentru a fi finanţate. Autorii lor vor beneficia de microcredite în condiţii avantajoase, în valoare de maximum 5.000 euro, pentru implementarea planului de afaceri selectat. Persoanele fizice ale căror planuri de afaceri au fost selectate beneficiază de creditare cu condiţia autorizării conform legii - persoană fizică autorizată/societate comercială.
    9.4. ANIMMC va încheia un protocol de colaborare cu BCR privind Programul START pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare, prin care BCR va asigura creditarea acestor planuri de afaceri în următoarele condiţii: termenul de creditare este de 1,5-3 ani, perioada de graţie de până la un an, garanţii asigurate de către FNGCIMM şi prin investiţia propriu-zisă a beneficiarului; în condiţiile în care aceasta are ca obiect şi un bun corporal, dobânda practicată va fi cu două puncte procentuale sub nivelul dobânzii la creditele în lei şi cu un punct procentual sub nivelul dobânzii la creditele în valută.

    ANEXA 1

    la procedură
    Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START se va derula în următoarele etape:
    A. Perioada de promovare: întreaga perioadă de derulare a Programului
    B. Perioada de înscrieri: în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I
    C. Cursurile se vor desfăşura pe parcursul a 3 săptămâni (vineri - sâmbătă - duminică), după următorul orar:
    ● 9,00-11,00 - curs
    ● 11,00-11,30 - pauză
    ● 11,30-13,30 - curs
    ● 13,30-14,00 - pauză
    ● 14,00-16,00 - curs
    ● 16,00-16,30 - pauză
    ● 16,30-18,30 - curs.
    Tematica cursurilor şi desfăşurarea acestora pe module:

┌────┬─────────────────────────────┬───┐
│Nr. │ │Nr.│
│crt.│Conţinutul modulelor de curs │de │
│ │ │ore│
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│ │Aspecte legislative privind │4 │
│ │înfiinţarea firmei │ore│
│1. ├─────────────────────────────┼───┤
│ │Managementul resurselor umane│6 │
│ │ │ore│
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│ │Managementul │6 │
│ │microîntreprinderilor │ore│
│2. ├─────────────────────────────┼───┤
│ │Management financiar │6 │
│ │ │ore│
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│ │Marketing │8 │
│ │ │ore│
│3. ├─────────────────────────────┼───┤
│ │Tehnici de negociere │6 │
│ │ │ore│
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│ │Accesarea surselor de │ │
│ │finanţare şi modul de │10 │
│4. │construire a suportului de │ore│
│ │finaţare pentru planul de │ │
│ │afaceri │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│5. │Planul de afaceri │10 │
│ │ │ore│
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│6. │Planul de afaceri │8 │
│ │ │ore│
├────┼─────────────────────────────┼───┤
│7. │Sesiuni de întrebări │8 │
│ │ │ore│
└────┴─────────────────────────────┴───┘    D. Elaborarea şi depunerea planurilor de afaceri se vor realiza în termen de 10 zile de la terminarea cursurilor.
    E. Evaluarea şi anunţarea planurilor de afaceri ce au fost selectate se vor realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a planurilor de afaceri.


    TEMATICA DETALIATĂ
    1. ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND ÎNFIINŢAREA UNEI FIRME
    Prin cercetarea normelor juridice referitoare la formalităţile de constituire a societăţilor comerciale se defineşte statutul comerciantului colectiv, în funcţie de forma juridică de societate aleasă. Principiul libertăţii comerţului se aplică, în acest caz, prin opţiunea comerciantului de a alege o anumită formă juridică, în funcţie de specificul acesteia privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi încetarea existenţei. Noile modificări legislative impun cunoaşterea obiectivelor urmărite de legiuitor, precum şi a obligaţiilor legale ale comerciantului, din momentul constituirii societăţii comerciale. O importanţă deosebită prezintă normele cu caracter financiar şi fiscal, în contextul noilor măsuri legislative de adaptare a legislaţiei la cerinţele europene.

    Capitolul I Formalităţi de înregistrare a societăţilor comerciale
    1.1. Alegerea formei de organizare (forma juridică)
    1.2. Particularităţi ale formelor de organizare
    1.3. Aspecte relevante ale modalităţilor de organizare, în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale
    1.4. Etapele ce trebuie parcurse pentru constituirea unei societăţi comerciale
    1.5. Efectele juridice ale parcurgerii etapelor obligatorii, în conformitate cu procedura de înregistrare a societăţii comerciale
    1.6. Jurisprudenţă în domeniu

    Capitolul II Legislaţie fiscală şi comercială
    1.1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    1.2. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
    1.3. Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, titlul II "Impozitul pe profit" Jurisprudenţă în domeniu

    2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
    Familiarizarea cursanţilor cu noţiunile şi cu metodologiile proiectării structurilor organizatorice şi conducerii organizaţiilor, însuşirea conceptelor şi tehnicilor de comunicare şi negociere colectivă, studierea culturii de organizaţie şi a celor mai eficiente tehnici şi metode de conducere în concordanţă cu aceasta.

    Capitolul 1 Mediul extern şi funcţia de personal a firmei
    Conceptul de mediu. Micromediul firmei. Macromediul firmei. Funcţia de personal a firmei. Schimbarea conţinutului funcţiei de personal şi constituirea managementului resurselor umane

    Capitolul 2 Managementul resurselor umane: esenţa, scop, componente
    2.1. Esenţa managementului resurselor umane
    2.2. Managementul grupurilor
    2.3. Managementul comunicaţiilor
    2.4. Managementul conflictelor
    2.5. Managementul stresului

    Capitolul 3 Managementul grupurilor
    3.1. Contextul organizaţional
    3.2. Structura organizaţională
    3.3. Elemente de bază ale conducerii organizaţiei
    3.4. Grupurile de lucru
    3.5. Teoriile motivaţiei

    Capitolul 4 Managementul comunicaţiilor
    4.1. Definirea şi componentele comunicării interne
    4.2. Tipologia comunicărilor interne
    4.3. Deficienţe înregistrate în procesul comunicării
    4.4. Modalităţi de perfecţionare a comunicării

    Capitolul 5 Managementul relaţiilor industriale
    5.1. Organizaţiile sindicale
    5.2. Organizaţiile patronale
    5.3. Conflictul de muncă
    5.4. Revendicările
    5.5. Greva
    5.6. Proceduri de restabilire a relaţiilor management-sindicate
    5.7. Tendinţe de evoluţie a relaţiilor management-sindicate

    Capitolul 6 Salarizarea personalului
    6.1. Evaluarea posturilor
    6.2. Sisteme, principii şi criterii de salarizare
    6.3. Politica de salarizare a firmei
    6.4. Forme de salarizare
    6.5. Negocierile salariale

    Capitolul 7 Prognoza şi planificarea resurselor umane
    7.1. Utilizarea eficientă a forţei de muncă
    7.2. Prognoza şi planificarea necesarului de personal

    3. MANAGEMENTUL MICILOR AFACERI
    Aprofundarea cunoştinţelor privind aspectele esenţiale ale teoriei şi practicii managementului organizaţiilor economice în domeniul complex al afacerilor şi al tehnologiei manageriale a viitorului: antreprenoriatul. Însuşirea de către cursanţi a metodelor şi tehnicilor de management şi dezvoltarea abilităţilor absolut necesare pentru a putea conştientiza şi valorifica ocaziile favorabile din mediul economic şi social al firmei şi pentru a se putea impune în competiţia pieţei

    Tema 1. - Mediul de afaceri al firmei (1)
    1.1. Lumea afacerilor: caracteristici, tendinţe, dinamică
    1.2. Forţele economice şi influenţa asupra afacerilor

    Tema 2. - Mediul de afaceri al firmei (2)
    2.1. Marile şi micile afaceri - conlucrare şi confruntare
    2.2. Restricţii, facilităţi şi privilegii în lumea afacerilor

    Tema 3. - Afaceri: conştientizarea ocaziei favorabile de pe piaţă
    3.1. Factorii externi firmei: piaţa, concurenţii, consumatorii, autorităţile
    3.2. Factorii interni: resursele şi managementul

    Tema 4. - Parteneri şi clienţi într-o afacere
    4.1. Caracteristicile de bază ale unei afaceri
    4.2. Tipologia partenerilor şi a clienţilor într-o afacere

    Tema 5. - Planificarea în afaceri
    5.1. Abordarea afacerii: întrebările esenţiale
    5.2. Planificând necunoscutul: premise, obiective, etape, control, efecte

    Tema 6. - Organizarea firmelor pentru afaceri
    6.1. Structuri moderne de afaceri
    6.2. Eficienţa organizării: unde, ce, când şi cum schimbăm

    Tema 7. - Decizia în afaceri
    7.1. Risc şi incertitudine în afaceri
    7.2. Decizie şi negociere

    Tema 8. - Conducerea afacerilor (1)
    8.1. Echipa: constituire; motivare; coordonare; performanţe
    8.2. Metode de conducere în afaceri

    Tema 9. - Conducerea afacerilor (2)
    9.1. Liderul şi arta conducerii afacerii
    9.2. Gafe în afaceri

    Tema 10. - Strategii în afaceri
    10.1. Strategii: caracteristici, variante, evaluare
    10.2. Modele de analiză strategică în afaceri

    Tema 11. - Antreprenoriatul - noua tehnologie managerială
    11.1. Antreprenoriatul - concepte de bază
    11.2. Structuri antreprenoriale

    Tema 12. - Antreprenoriatul şi inovaţia economică şi socială
    12.1. Inovaţia tehnică - inovaţie socială - inovaţie economică
    12.2. Antreprenoriatul în instituţiile publice

    Tema 13. - Strategii antreprenoriale (1)
    13.1. Strategia riscului maxim
    13.2. Strategia imitaţiei

    Tema 14. - Strategii antreprenoriale (2)
    14.1. Strategia nişei de piaţă
    14.2. Strategia schimbării valorilor şi caracteristicilor

    4. MANAGEMENTUL FINANCIAR
    Cursul urmăreşte să formeze deprinderea de a integra cunoştinţe legate de dezvoltarea şi specializarea pieţei de capital şi bancare cu cele referitoare la modul în care managerul financiar rezolvă aspectele specifice ale activităţii economico-financiare ale firmei. Problematica seminarului îşi propune fixarea şi dezvoltarea cunoştinţelor dobândite de către cursanţi, precum şi efectuarea de aplicaţii practice legate de activitatea specifică managementului financiar şi bancar.
    Capitolul I- Managementul financiar. Definiţie. Obiective: Importanţa managementului financiar; funcţia financiară a firmei şi responsabilităţile managerului financiar; scopurile firmei; maximizarea valorii firmei ca scop
    Capitolul II- Mediul decizional al managementului financiar: Structura pieţei financiare; tipuri de instrumente financiare; formarea preţului pe piaţa financiară; instituţii ale pieţei financiare în România; rolul statului pe piaţa financiară
    Capitolul III- Analiza financiară - baza managementului financiar: Documentele financiare de bază: bilanţ, cont de profit şi pierdere, tabloul fluxului de numerar; analiza financiară pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere; utilizatorii informaţiilor financiare şi necesităţile lor de informare
    Capitolul IV- Concepte financiare de bază: Premisele existenţei valorii în timp a banilor; valoarea în timp a banilor: dobânzi, fructificare, actualizare, anuităţi; legătura dintre valoarea firmei şi valoarea în timp a banilor
    Capitolul V- Decizii financiare în condiţii de certitudine: Cadrul strategic al deciziei financiare; decizia de investiţii: alegerea variantei optime de proiect; proiecte cu durata de viaţă diferită; decizia de înlocuire a activelor fixe
    Capitolul VI- Decizii financiare în condiţii de risc şi incertitudine: Teoria riscurilor şi a profiturilor: riscul şi profitul ca obiect al alegerii; preţul titlurilor de valoare, eficienţa pieţei şi a portofoliului, model de evaluare a activelor financiare (CAPM); modalităţi de asumare şi controlare a riscurilor: consideraţii generale, asumarea controlată a riscului prin folosirea instrumentelor financiare; derivate
    Capitolul VII- Riscul şi valoarea firmei: Riscul, structura şi costul capitalurilor firmei; levierul financiar, riscul şi structura capitalurilor firmei; stabilirea valorii firmei; necesitate, factori de influenţă, metode de evaluare; riscul, politica de dividend şi valoarea firmei
    Capitolul VIII- Strategii financiare pe termen scurt. Managementul ciclului de exploatare: Conţinutul ciclului de exploatare; managementul activelor circulante; managementul pasivelor pe termen scurt; strategii financiare pe termen scurt
    Capitolul IX- Strategii financiare pe termen lung: Finanţarea firmei din surse proprii; finanţarea prin împrumut obligatar; finanţarea prin împrumut bancar; finanţarea prin leasing; planul de finanţare pe termen lung
    Capitolul X- Strategii dinamice pentru creşterea valorii firmei: Achiziţii: fuziuni, preluări; formarea grupurilor; metode de contracarare a achiziţiilor; managementul restructurării şi lichidării; management financiar internaţional
    Capitolul XI- Managementul sistemului bancar în România: Activitatea Băncii Naţionale a României: natura juridică, atribuţii; instrumente ale politicii Băncii Naţionale a României
    Capitolul XII- Activitatea băncilor - parte a sistemului economic şi de afaceri din România: Băncile şi mediul de afaceri; autorizarea băncilor în România; principalele operaţiuni efectuate de bănci
    Capitolul XIII- Managementul operaţiunilor bancare: Managementul operaţiunilor pasive; managementul operaţiunilor active; managementul serviciilor bancare
    Capitolul XIV- Riscul bancar şi managementul operaţiunilor bancare: Categorii de riscuri şi căi de optimizare a managementului activelor în funcţie de riscuri; reducerea riscului în activitatea bancară prin corelarea operaţiunilor pasive cu cele active

    5. ACCESAREA SURSELOR DE FINANŢARE
    Cursul se predă managerilor de IMM şi urmăreşte să formeze deprinderea de a accesa surse de finanţare, fundamentarea deciziei de investiţie, alegerea sursei, formularistica de finanţare, întocmirea unui buget şi previziuni financiare.
    1. Surse de finanţare disponibile IMM
    2. Fundamentarea deciziei de investiţie - modele decizionale şi indicatori de eficienţă economică a investiţiei
    3. Modele decizionale privind alegerea sursei de finanţare
    4. Întocmirea unei documentaţii de finanţare

    6. MARKETING
    Cursul urmăreşte dobândirea de cunoştinţe ştiinţifice în domeniul marketingului prin însuşirea de metode, deprinderi şi capacităţi care să permită posibilitatea autoinstruirii în acest domeniu. Creează competenţe în domeniile cu care interferează şi obligă cursanţii să se autoperfecţioneze prin contactul permanent cu literatura de specialitate în limbi de circulaţie internaţională şi aplicaţiile pe calculator.
    1. Definirea marketingului. Evoluţie şi specializare
    1.1. Conceptul de marketing. Caracteristicile marketingului contemporan
    1.2. Apariţia şi evoluţia marketingului. Domeniile de specializare ale marketingului

    2. Mediul de marketing
    2.1. Macromediul de marketing
    2.2. Micromediul de marketing

    3. Segmentarea pieţelor. Poziţionarea produselor
    3.1. Definirea pieţei. Strategii de piaţă
    3.2. Segmentarea pieţei
    3.3. Poziţionarea şi repoziţionarea pieţelor

    4. Politica de produs
    4.1. Conceptul de produs. Ciclul de viaţă al produsului
    4.3. Marca. Strategii în domeniul mărcii. Mixul de produs
    4.5. Portofoliul de produse (B.C.G.)

    5. Politica de preţ
    5.1. Definirea preţului. Importanţa preţului în mixul de marketing
    5.2. Variabile de care se ţine seama în stabilirea preţului
    5.3. Strategii de preţuri


    7. TEHNICI DE NEGOCIERE
    1. Negocieri interne
    2. Contextul organizaţional
    3. Pregătirea negocierilor
    4. Desfăşurarea negocierilor
    5. Negocierile individuale
    6. Comunicarea în negocieri
    7. Momente cheie şi impasuri în negocieri
    8. Factorul timp
    9. Încheierea negocierilor
    10. Postnegocierea
    11. Personalitatea negociatorului

    8. ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AFACERE
    Capitolul 1- Oportunităţi de afaceri: listă cu domeniile în care se consideră că este oportun a se demara o afacere, legate de activităţile de consultanţă şi training
    Capitolul 2- Descrierea domeniului de activitate ales în vederea înfiinţării unei firme
    Capitolul 3- Necesitatea consultanţei şi trainingului managerial
    Capitolul 4- Studiul pieţei interne a serviciilor de consultanţă şi training managerial
    Capitolul 5- Planificarea activităţii firmei
    5.1. Planificarea structurii organizatorice
    5.2. Planificarea activităţii

    Capitolul 6- Întocmirea documentaţiei necesare înfiinţării unei firme
    Capitolul 7- Întocmirea unui plan de afaceri pentru obţinerea finanţării în vederea demarării activităţii firmei
    Capitolul 8- Stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate
    Capitolul 9- Calculul cifrei de afaceri critice


    ANEXA 2

    la procedură
    FORMULAR DE ÎNSCRIERE
    la Programul pentru dezvoltarea
    abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor - START
    1. Numele şi prenumele: .............................................
    2. Sexul Masculin [ ] Feminin [ ]
    3. Adresa de domiciliu:
    .....................................................................
    .....................................................................
    Telefon: ............................
    E-mail: .............................

    4. Vârsta: .........................
    5. Starea civilă: Necăsătorit/ă [ ] Căsătorit/ă [ ]
    6. Nivelul educaţiei:
    Studii liceale (perioada, numele liceului): .......................
    Aţi absolvit? Da [ ] Nu [ ]

    Studii tehnice/postliceale (perioada, unitatea de învăţământ, specializarea):
    .................................................................
    Aţi absolvit? Da [ ] Nu [ ]

    Studii universitare/postuniversitare (perioada, unitatea de învăţământ, specializarea):
    ..................................................................
    Aţi absolvit? Da [ ] Nu [ ]


    7. V-aţi implicat în activităţi de voluntariat? Da [ ] Nu [ ]
    În ce domeniu? ................................................

    8. Câţi dintre oamenii pe care îi cunoaşteţi au propria lor afacere? .....
    9. Ce înţelegeţi prin activitate antreprenorială? ........................
    10. Care sunt, după opinia dumneavoastră, principalele calităţi necesare unui antreprenor?
    Detaliaţi:
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................


    11. Vă rugăm să completaţi în tabelul următor datele referitoare la experienţa dumneavoastră profesională:

┌───────────────┬──────────┬───────────┐
│Angajatorul │Funcţia │Perioada │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │
└───────────────┴──────────┴───────────┘


    12. Aţi încercat vreodată să începeţi o afacere proprie? Da [ ] Nu [ ]
    Ce tip de activitate? ...................................................
    Ce s-a întâmplat cu această afacere? ....................................

    13. Aveţi o afacere în prezent? Da [ ] Nu [ ]
    Ce tip de afacere?
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................


    14. Dacă intenţionaţi să începeţi o afacere sau să o extindeţi pe cea existentă, ce tip de afacere aţi începe/extinde? (Vă rugăm să daţi detalii.)
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................

    15. De cât capital credeţi că aveţi nevoie ca să începeţi sau să extindeţi o afacere? Detaliaţi.
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................

    16. Estimaţi suma de bani din fiecare dintre sursele menţionate mai jos pe care o puteţi folosi în demararea/extinderea afacerii dumneavoastră.
    Bani personali: .....................................................
    Împrumuturi sau bani oferiţi de familie: ............................
    Împrumuturi sau bani oferiţi de prieteni: ...........................
    Alte surse: .................. Specificaţi: .........................

    17. Aveţi casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră personal? Da [ ] Nu [ ]
    18. Care dintre lucrurile menţionate mai jos consideraţi că reprezintă factorul cel mai important în succesul unei afaceri? (Marcaţi o singură opţiune.)
    Banii [ ] Educaţia [ ] Prietenii [ ] Motivaţia [ ] Altele [ ]

    19. Cum apreciaţi dorinţa dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dumneavoastră deja existentă? (Marcaţi doar un singur răspuns.)
    Nu ştiu [ ] Medie [ ] Destul de puternică [ ] Foarte puternică [ ]

    20. Cum aţi auzit de acest program?
    Presă [ ] Radio [ ] TV [ ] Altele (prieteni, la serviciu etc.) [ ]

    21. La ce cursuri sau seminarii de dezvoltare antreprenorială aţi mai participat?

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Cursul │Perioada │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    22. În ce stadiu va aflaţi în legătură cu elaborarea unui plan de afaceri pentru ideea pe care doriţi să o transformaţi într-o afacere?
    - Nu am început să lucrez la un plan de afaceri.
    – Am început documentarea (colectare de materiale şi informaţii) necesară elaborării planului de afaceri.
    – Am început să lucrez la elaborarea planului de afaceri.
    – Am elaborat un plan de afaceri.

    23. De ce sprijin credeţi că aveţi nevoie pentru a începe sau extinde o afacere proprie?
    - Instruire generală în domeniul afacerilor
    – Consultanţă juridică
    – Consultanţă financiar-contabilă
    – Consultanţă în marketing
    – Consultanţă în management
    – Alt gen de sprijin (specificaţi) ........................

    24. Până în prezent aţi solicitat o finanţare sau un credit?
    Da, care a fost rezultatul solicitării ..............
    Nu

    25. Ce v-aţi propus să obţineţi în urma înscrierii în acest program? (Marcaţi un singur răspuns.)
    - Mai multe informaţii
    – Acces la finanţare
    – Punerea în practică a ideii de afaceri

    26. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că nu am mai beneficiat de finanţare în cadrul altor programe similare gestionate de ANIMMC.

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Localitatea │Semnătura aplicantului │
│.......................... │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Data │......................................│
│....................................│ │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la procedură
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ....., eliberat de ...... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ......., str. ....... nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al organizaţiei ........, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de la bugetul de stat.
    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani:
    [ ] nu am beneficiat de ajutor de stat;
    [ ] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │Forma │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │ajutorului│Instituţia │a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│de stat │finanţatoare│beneficiar│de stat │
│ │de stat │ │ │de │acordat │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    În conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Semnătura autorizată şi ştampila │ │
│solicitantului*) │Funcţia │
├────────────────────────────────────────────┤ │
│............................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Data semnării │ │
├────────────────────────────────────────────┤.....................................│
│...................................... │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea comercială.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016