Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 22 august 2008  privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 22 august 2008 privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Procedura de cesiune a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi organele sale subordonate începe din iniţiativa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, aceasta fiind cea care stabileşte categoriile de creanţe fiscale ce urmeazã a face obiectul cesiunii, specificând şi valoarea nominalã a acestora.
ART. 2
(1) Procedura de cesiune a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã are ca obiect numai creanţele fiscale cuprinse în:
a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanţã fiscalã (declaraţii fiscale, decizii de impunere, definitive în sistemul cãilor administrative de atac);
b) hotãrâri judecãtoreşti definitive sau irevocabile, dupã caz;
c) tabloul definitiv al creanţelor, aprobat în condiţiile <>Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau ale <>Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile ulterioare, dupã caz;
d) alte titluri executorii.
(2) Sumele pentru care se iniţiazã procedura de cesiune a creanţelor fiscale trebuie sã fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscalã.
ART. 3
(1) Pentru creanţele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei competenţa pentru efectuarea procedurii de cesiune aparţine comisiei constituite la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar pentru creanţele fiscale în cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum şi pentru creanţele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora, competenţa aparţine comisiei constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
(2) Pentru creanţele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei iniţierea procedurii de cesiune a creanţelor fiscale are loc dupã avizarea acesteia de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, pe baza unei documentaţii care va prezenta situaţia juridicã a debitoarei şi stadiul mãsurilor de executare efectuate.
ART. 4
Componenţa comisiilor prevãzute la art. 3 şi regulamentul de funcţionare al acestora se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã. Comisia este formatã din 5 membri, din care un membru are şi calitatea de preşedinte.
ART. 5
(1) Valoarea nominalã a creanţelor fiscale ce urmeazã a fi cesionate reprezintã valoarea creanţelor fiscale ce se intenţioneazã a fi cesionate, astfel cum sunt acestea individualizate în titlurile executorii.
(2) Obligaţiile fiscale accesorii aferente creanţelor bugetare care fac obiectul cesiunii de creanţã, calculate pânã la data la care are loc semnarea contractului de cesiune, rãmân în sarcina debitorului fiscal, <>art. 119-123 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aplicându-se în mod corespunzãtor.
(3) În situaţia în care nu se realizeazã cesiunea creanţelor fiscale sau intervine rezoluţiunea contractului de cesiune de creanţã, obligaţiile fiscale rãmân în sarcina debitorului fiscal.

CAP. II
Procedura de atribuire a contractului de cesiune a creanţelor fiscale

ART. 6
(1) Atribuirea contractului de cesiune a creanţelor fiscale se realizeazã prin cerere de oferte sau prin licitaţie, dupã caz.
(2) În cazul în care, ca urmare a anunţului publicat în cadrul procedurii de cerere de ofertã, se depune o singurã ofertã de preluare a creanţei fiscale, care îndeplineşte toate condiţiile prevãzute de prezenta procedurã, aceastã ofertã este declaratã câştigãtoare.
(3) În cazul în care existã mai mulţi ofertanţi pentru preluarea creanţelor fiscale şi 2 sau mai mulţi dintre aceştia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creanţã se va realiza ca urmare a unei licitaţii.
ART. 7
Procedura de cesiune a creanţelor fiscale este organizatã de comisia constituitã potrivit art. 3.
ART. 8
Intenţia de cesionare a creanţei fiscale se va notifica debitorului fiscal cedat de cãtre comisia constituitã potrivit art. 3, cu minimum 15 zile înainte de data publicãrii anunţului privind cesiunea creanţelor fiscale.
ART. 9
Nerealizarea cesiunii creanţelor fiscale se va notifica debitorului fiscal de cãtre comisia constituitã potrivit art. 3, în termen de 3 zile de la data încheierii procesului-verbal prevãzut la art. 27.
ART. 10
În cazul în care existã mai mulţi ofertanţi pentru preluarea creanţelor fiscale care prezintã oferte financiare egale, licitaţia creanţelor fiscale este organizatã de comisia constituitã potrivit art. 3, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor.
ART. 11
Pentru atribuirea contractului de cesiune de creanţe fiscale comisia este obligatã sã efectueze publicitatea cesiunii cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixatã pentru deschiderea ofertelor.
ART. 12
Procedura de cesiune a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã începe prin publicarea unui anunţ într-un cotidian de circulaţie naţionalã şi localã, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
ART. 13
Anunţul privind cesiunea creanţelor fiscale cuprinde urmãtoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal care administreazã creanţele fiscale ce urmeazã a fi cesionate;
b) data la care au fost emise titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele fiscale principale şi accesorii care se intenţioneazã a fi cesionate;
c) creanţele fiscale principale şi accesorii care urmeazã a fi cesionate şi descrierea lor sumarã;
d) preţul minim al cesiunii care nu poate fi mai mic decât valoarea nominalã a creanţelor fiscale, prevãzutã la art. 5;
e) indicarea, atunci când este cazul, dacã creanţele sunt garantate, cu menţionarea valorii creanţelor garantate din totalul creanţelor;
f) data, ora şi locul la care se va ţine şedinţa de deschidere a ofertelor;
g) invitaţia cãtre toţi cei interesaţi în cumpãrarea creanţelor fiscale de a depune la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, în termenul de depunere a ofertelor şi la locul fixat în acest scop, oferte de cumpãrare, în plic închis, sub sancţiunea descalificãrii;
h) invitaţia cãtre toţi cei interesaţi în cumpãrarea creanţelor fiscale de a se prezenta, personal sau prin împuternicit, la data, ora şi locul unde se va desfãşura şedinţa de deschidere a ofertelor;
i) menţiunea cã ofertanţii sunt obligaţi sã depunã, pânã la termenul prevãzut pentru depunerea ofertelor, o taxã de participare ori o scrisoare de garanţie bancarã, reprezentând 2% din valoarea nominalã a creanţelor fiscale ce urmeazã a fi cesionate;
j) menţiunea cã cei interesaţi în cumpãrarea creanţelor fiscale trebuie sã prezinte certificatul de atestare fiscalã emis de organele fiscale, din care sã rezulte cã ofertantul nu are obligaţii fiscale restante faţã de bugetele administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã prin intermediul organelor fiscale; ofertanţii persoane fizice strãine vor depune o declaraţie pe propria rãspundere referitoare la obligaţiile pe care ofertantul le are cãtre bugetele administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
k) menţiunea cã cei interesaţi în cumpãrarea creanţelor fiscale trebuie sã prezinte documentele prevãzute la art. 16 lit. j) şi k).
ART. 14
Data, ora-limitã şi locul de depunere a ofertelor, precum şi data, ora şi locul la care se va ţine şedinţa de deschidere a ofertelor vor fi stabilite de comisie şi vor fi menţionate în anunţul privind cesiunea creanţelor fiscale. Orice modificare a datei, orei sau locului de depunere a ofertelor, precum şi a datei, orei sau locului la care se va ţine şedinţa de deschidere a ofertelor va fi publicatã într-un cotidian de circulaţie naţionalã şi localã, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
ART. 15
Taxa de participare în valoare de 2% din valoarea nominalã a creanţelor fiscale ce urmeazã a fi cesionate se plãteşte în lei la unitatea de trezorerie şi contabilitate publicã ce deserveşte organul fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat. Ofertanţii pot constitui şi garanţii, în condiţiile legii, sub forma scrisorii de garanţie bancarã emisã în favoarea organului fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat, emisã de o instituţie de credit cu sediul în România.
ART. 16
Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de cesiune de creanţã, pânã la expirarea termenului de depunere a ofertelor stabilit de comisie, ofertanţii vor depune urmãtoarele documente:
a) o prezentare sinteticã a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare şi datele de contact, inclusiv un numãr de fax şi o adresã de e-mail pe care pot fi fãcute comunicãrile;
b) oferta financiarã de cumpãrare care nu poate cuprinde un preţ mai mic decât valoarea nominalã a creanţelor fiscale ce urmeazã a fi cesionate - oferta financiarã trebuie sã conţinã obligatoriu urmãtoarele elemente: suma oferitã, termenul în care se poate face plata şi modalitatea de platã;
c) dovada plãţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancarã, reprezentând 2% din valoarea nominalã a creanţelor fiscale ce urmeazã a fi cesionate;
d) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
e) pentru persoanele juridice române, copie certificatã de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, precum şi copii certificate de pe înregistrãrile existente la registrul comerţului, actualizate cu cel puţin 10 zile înainte de data depunerii documentaţiei;
f) pentru persoanele juridice strãine, copie certificatã de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidenţã fiscalã din ţara de origine, precum şi copii certificate de pe înregistrãrile existente la registrul comerţului sau un alt registru corespunzãtor în ţara de origine, actualizate cu cel puţin 10 zile înainte de data depunerii documentaţiei - toate aceste documente vor fi prezentate în traducere autorizatã;
g) pentru persoanele fizice române, copie certificatã de pe actul de identitate;
h) pentru persoanele fizice strãine, copie certificatã de pe paşaport;
i) certificatul de atestare fiscalã, din care sã rezulte cã ofertantul nu are obligaţii fiscale restante faţã de bugetele administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã; ofertanţii persoane fizice strãine vor depune o declaraţie pe propria rãspundere referitoare la obligaţiile pe care ofertantul le are cãtre bugetele administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
j) o scrisoare de bonitate prin care sã se ateste faptul cã ofertantul are capacitatea financiarã de a cumpãra creanţele fiscale pentru care depune oferta;
k) declaraţie pe propria rãspundere cu privire la faptul cã ofertantul nu se aflã în procedura insolvenţei.
ART. 17
(1) Documentaţia va fi depusã în douã exemplare, unul original şi cel de-al doilea copie, îndosariatã în dosar cu şinã, în plicuri sigilate, toate paginile fiind numerotate, iniţializate şi ştampilate. Pe plic se vor înscrie obligatoriu menţiunea "original" sau "copie", dupã caz, precum şi numele/denumirea şi adresa/sediul social ale ofertantului.
(2) Plicul cu menţiunea "original" şi cel cu menţiunea "copie" vor fi sigilate într-un plic pe care se vor menţiona numele/denumirea şi adresa/sediul social ale ofertantului, precum şi textul "Ofertã pentru procedura cesiunii creanţelor fiscale. Oferta se va deschide în şedinţa din data de _ de cãtre comisia constituitã în cadrul ...".
ART. 18
Oferta va fi descalificatã în urmãtoarele situaţii:
a) oferta nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un împuternicit în salã la şedinţa de deschidere a ofertelor;
b) oferta financiarã are un preţ mai mic decât valoarea nominalã a creanţelor fiscale, este fãcutã pentru un termen mai mare decât cel prevãzut de prezenta procedurã sau se face prin alte modalitãţi de platã decât cele prevãzute de prezenta procedurã;
c) nu se face dovada plãţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancarã ori taxa achitatã, respectiv scrisoarea de garanţie este pe o valoare mai micã decât cea prevãzutã de prezenta procedurã, este prezentatã în altã formã sau nu este valabilã;
d) oferta nu conţine, pentru persoanele juridice române, copia certificatã de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) oferta nu conţine, pentru persoanele juridice strãine, copia certificatã de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidenţã fiscalã din ţara de origine sau copiile certificate de pe înregistrãrile existente la registrul comerţului ori un alt registru corespunzãtor în ţara de origine, actualizate cu cel puţin 10 zile înainte de data depunerii documentaţiei, prezentate în traducere autorizatã;
f) oferta nu conţine, pentru persoanele fizice române, copia certificatã de pe actul de identitate;
g) oferta nu conţine, pentru persoanele fizice strãine, copia certificatã de pe paşaport;
h) oferta nu conţine certificatul de atestare fiscalã din care sã rezulte cã ofertantul nu are obligaţii fiscale restante faţã de bugetele administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã sau conţine un certificat de atestare fiscalã prin care se atestã obligaţii cãtre bugetele administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
i) pentru ofertanţii persoane fizice strãine, oferta nu conţine declaraţia pe propria rãspundere referitoare la obligaţiile pe care ofertantul le are cãtre bugetele administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã sau conţine o declaraţie prin care se recunosc datorii cãtre bugetele administrate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
j) oferta nu conţine scrisoarea de bonitate prin care sã se ateste faptul cã ofertantul are capacitatea financiarã de a cumpãra creanţele fiscale pentru care depune oferta;
k) oferta nu conţine declaraţia pe propria rãspundere cu privire la faptul cã ofertantul nu se aflã în procedura insolvenţei sau ofertantul se aflã în procedura insolvenţei;
l) oferta a fost depusã dupã termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul prevãzut la art. 13;
m) oferta a fost depusã la altã adresã decât cea indicatã în anunţul prevãzut la art. 13;
n) oferta nu este depusã în condiţiile menţionate la art. 17 din prezenta procedurã.
ART. 19
Despre data, ora şi locul şedinţei de deschidere a ofertelor va fi înştiinţat şi debitorul fiscal cedat. Debitorul fiscal cedat poate participa la şedinţa de deschidere a ofertelor şi la şedinţele de licitaţie.
ART. 20
Şedinţa de deschidere a ofertelor se ţine la data, ora şi locul stabilite de comisie, astfel cum sunt acestea menţionate în anunţul privind cesiunea creanţelor fiscale.
ART. 21
În data, la ora şi în locul stabilite de comisie în vederea deschiderii ofertelor, comisia va proceda la inventarierea ofertelor depuse şi la deschiderea exemplarelor originale ale acestora. Ofertanţii pot participa la procedura de deschidere a exemplarelor originale ale ofertelor.
ART. 22
Dupã deschiderea ofertelor comisia verificã şi analizeazã documentele de participare, stabilind care dintre ofertele depuse se încadreazã în vreuna dintre situaţiile reglementate de dispoziţiile art. 18.
ART. 23
(1) În cazul în care va fi depusã o singurã ofertã calificatã, aceasta va fi declaratã câştigãtoare dacã preţul oferit de acesta este cel puţin egal cu valoarea nominalã a creanţelor fiscale stabilitã potrivit art. 5.
(2) În cazul în care existã mai multe oferte calificate, este declaratã câştigãtoare oferta cu valoarea cea mai mare.
(3) În cazul în care existã mai multe oferte calificate şi 2 sau mai mulţi ofertanţi au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, este declaratã câştigãtoare oferta cu valoarea cea mai mare şi cu termenul cel mai scurt de platã.
(4) În cazul în care existã mai multe oferte calificate şi douã sau mai multe dintre acestea au valoarea cea mai mare, sunt egale şi au acelaşi termen de platã, comisia va stabili data licitaţiei, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor. La licitaţie vor putea participa numai ofertanţii care au depus ofertele financiare cu valoarea cea mai mare.
(5) Pânã la data licitaţiei, ofertanţii declaraţi calificaţi care au depus ofertele financiare egale cu valoarea cea mai mare vor depune noi oferte financiare, în plic închis. În cazul în care 2 sau mai mulţi ofertanţi au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare şi acestea sunt egale, este declaratã câştigãtoare oferta financiarã cu valoarea cea mai mare şi cu termenul cel mai scurt de platã. În cazul în care existã douã sau mai multe oferte financiare care au valoarea cea mai mare, sunt egale şi au acelaşi termen de platã, comisia va stabili data licitaţiei, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor. La licitaţie vor putea participa numai ofertanţii care au depus ofertele financiare cu valoarea cea mai mare.
(6) În cazul în care nici dupã a doua licitaţie nu se pot departaja ofertele, se organizeazã noi licitaţii pânã când va fi depusã o ofertã cu valoarea cea mai mare sau cu valoarea cea mai mare şi termenul de platã cel mai scurt.
ART. 24
Adjudecarea se face în favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare preţ, preţ care trebuie sã fie cel puţin egal cu valoarea nominalã a creanţelor fiscale stabilitã potrivit art. 5. În cazul în care 2 sau mai mulţi ofertanţi au ofertele cu valoarea cea mai mare şi acestea sunt egale, este declaratã câştigãtoare oferta cu valoarea cea mai mare şi cu termenul cel mai scurt de platã.
ART. 25
Dacã nu se prezintã ofertanţi calificaţi sau nu se obţine cel puţin valoarea nominalã a creanţelor fiscale stabilitã potrivit art. 5, comisia nu atribuie contractul de cesiune de creanţã.
ART. 26
Procedura de cesiune a creanţelor fiscale se poate relua într-un termen stabilit de comisie.
ART. 27
La finalizarea procedurii se întocmeşte un procesverbal privind desfãşurarea şi rezultatul procedurii.
ART. 28
În termen de douã zile de la data întocmirii procesului-verbal privind desfãşurarea şi rezultatul procedurii, o copie a acestuia va fi comunicatã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire şi ofertanţilor care nu au fost prezenţi la deschiderea ofertelor.
ART. 29
În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal, organul fiscal va restitui taxa de participare participanţilor care au depus oferte de cumpãrare şi care nu au fost declaraţi adjudecatari, iar în cazul adjudecãrii, taxa se reţine în contul preţului. Taxa de participare nu se restituie ofertantului declarat adjudecatar care a refuzat semnarea contractului de cesiune de creanţã, precum şi adjudecatarului care nu a plãtit preţul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat.
ART. 30
Scrisoarea de garanţie bancarã, constituitã în condiţiile art. 15 se valorificã de organul fiscal competent în cazul în care ofertantul este declarat adjudecatar şi/sau în situaţiile prevãzute la art. 29 teza a doua.

CAP. III
Contestarea procedurii

ART. 31
Procesul-verbal prevãzut la art. 27 poate fi atacat la instanţa judecãtoreascã de contencios administrativ competentã.

CAP. IV
Încheierea contractului de cesiune a creanţelor fiscale

ART. 32
Dupã adjudecarea creanţei fiscale, se va proceda la semnarea contractului de cesiune de creanţe fiscale de cãtre pãrţi în termen de 7 zile de la data încheierii procesului-verbal privind desfãşurarea şi rezultatul procedurii.
ART. 33
Contractul de cesiune de creanţã va fi semnat din partea creditorului fiscal de directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori de înlocuitorul sãu de drept pentru creanţele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei, respectiv de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã ori de o persoanã împuternicitã de cãtre acesta, prin ordin, pentru creanţele fiscale în cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum şi pentru creanţele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora.
ART. 34
Prin contractul de cesiune al creanţelor fiscale, încheiat între Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã/direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti se transmit cesionarului toate garanţiile ce însoţesc creanţele fiscale cedate.
ART. 35
Contractul de cesiune de creanţã se încheie în 3/4 exemplare, cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte şi câte un exemplar care va fi comunicat de cedent în termen de 3 zile de la plata preţului Biroului de Carte Funciarã şi/sau Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, dupã caz, în vederea efectuãrii menţiunii privind noul titular al garanţiei corespunzãtoare creanţelor fiscale cesionate. Exemplarul organului fiscal va fi arhivat, în original, la dosarul fiscal.

CAP. V
Dispoziţii privind plata preţului cesiunii creanţelor fiscale

ART. 36
Adjudecatarul este obligat sã plãteascã preţul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la unitatea de trezorerie şi contabilitate publicã ce deserveşte organul fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat sau prin decontare bancarã, în cel mult 5 zile de la data semnãrii contractului, urmând ca transferul dreptului de proprietate sã se realizeze la data plãţii preţului.
ART. 37
Dacã adjudecatarul nu plãteşte preţul în termenul prevãzut la art. 36, acesta va fi obligat la plata de majorãri de întârziere, în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care vor fi stipulate în contractul de cesiune de creanţã.
ART. 38
Sumele reprezentând diferenţa de preţ între valoarea nominalã a creanţelor şi preţul de adjudecare a creanţelor fiscale se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile <>art. 75 din Legea nr. 500/2002 privind finanţale publice, cu modificãrile ulterioare.
ART. 39
La data plãţii preţului organul fiscal va remite cesionarului titlurile executorii şi titlurile de creanţã, în original.
ART. 40
În cazul în care cesionarul nu îşi poate îndeplini obligaţiile prevãzute în contractul de cesiune de creanţã, din orice motive, suma datoratã va fi repusã de organul fiscal în sarcina debitorului fiscal cedat sau a succesorilor sãi.

CAP. VI
Dispoziţii privind plata în rate a preţului cesiunii creanţelor fiscale

ART. 41
În condiţiile în care debitoarea se aflã în procedura reglementatã de <>Legea nr. 85/2006 , adjudecatarului i se va putea accepta plata preţului în rate.
ART. 42
Plata în rate a preţului cesiunii de creanţã se va realiza numai cu condiţia unui avans de minimum 30% din preţul cesiunii plãtit înainte de semnarea contractului, iar diferenţa urmeazã sã fie plãtitã în cel mult 6 luni de la data semnãrii contractului de cesiune de creanţã pentru creanţele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 100 milioane lei sau în cel mult 12 luni de la data semnãrii contractului de cesiune de creanţã pentru creanţele fiscale în cuantum mai mare de 100 milioane lei, în termenele stabilite prin oferta financiarã.
ART. 43
Graficul de platã a preţului cesiunii creanţelor fiscale se întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 42 şi constituie anexã la contractul de cesiune de creanţe fiscale.
ART. 44
În cazul plãţii preţului cesiunii creanţelor fiscale în rate, dreptul de proprietate asupra creanţelor fiscale ce au fãcut obiectul procedurii de cesiune, inclusiv garanţiile ce însoţesc aceste creanţe, se transferã la data plãţii în întregime a preţului.
ART. 45
(1) În cazul neplãţii avansului prevãzut la art. 42, dispoziţiile art. 29 teza a doua se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) În situaţia în care cesionarul nu plãteşte toate ratele în termenele prevãzute în contract, comisia îl va notifica pe cesionar cu privire la rezoluţiunea contractului de cesiune de creanţã, informându-l cã rezoluţiunea contractului dã dreptul la restituirea preţului plãtit, cu excepţia taxei de participare, care se face venit la bugetul de stat. Restituirea acestor sume se face în condiţiile stabilite de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VII
Dispoziţii privind stingerea obligaţiilor fiscale aparţinând debitorului fiscal cedat

ART. 46
Dupã data de 1 a lunii urmãtoare lunii în care s-a fãcut notificarea debitorului fiscal cedat şi pânã la data realizãrii cesiunii de creanţã, orice platã fãcutã de acesta se considerã a fi efectuatã în contul creanţelor sale fiscale curente sau viitoare.
ART. 47
În situaţia în care nu se realizeazã cesiunea creanţelor fiscale odatã cu notificarea debitorului fiscal cedat asupra faptului nerealizãrii cesiunii, va fi înştiinţat şi organul fiscal în a cãrui evidenţã sunt înregistrate creanţele fiscale ale debitorului fiscal asupra faptului nerealizãrii cesiunii, în vederea aplicãrii corespunzãtoare a prevederilor <>art. 114 şi 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016