Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 18 noiembrie 2008  privind procesarea, arhivarea si stocarea datelor specifice Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 18 noiembrie 2008 privind procesarea, arhivarea si stocarea datelor specifice Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES)

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 noiembrie 2008

CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Aplicabilitate

ART. 1
Prezenta procedurã reglementeazã totalitatea aspectelor privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de serã (INEGES).
ART. 2
Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului reprezintã instituţia responsabilã pentru procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice INEGES.
ART. 3
Datele şi informaţiile necesare realizãrii INEGES sunt furnizate conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de serã rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto.

SECŢIUNEA a 2-a
Definiţii

ART. 4
În înţelesul prezentei proceduri, expresiile şi termenii folosiţi mai jos au urmãtoarea semnificaţie:
a) arhivarea datelor specifice INEGES - crearea bazelor de date conţinând totalitatea datelor şi informaţiilor folosite pentru estimarea şi raportarea emisiilor antropice de GHG din surse şi a reţinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon, în conformitate cu recomandãrile cuprinse în cap. 8 din Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG;
b) autoritate competentã - Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului;
c) caracterul complet al inventarului - inventarul acoperã toate sursele şi toate reţinerile prin sechestrare, toate gazele incluse în Liniile directoare IPCC şi toate celelalte categorii existente relevante sursã/reţinere prin sechestrare, specifice ţãrilor incluse în anexa I la UNFCCC. Completitudinea semnificã, de asemenea, acoperirea geograficã în totalitate a surselor şi reţinerilor prin sechestrare;
d) consistenţa inventarului - inventarul anual trebuie sã fie consistent la nivelul tuturor elementelor sale cu inventarele aferente tuturor anilor din perioada analizatã. Inventarul este consistent dacã aceleaşi metode sunt utilizate pentru anul de bazã şi pentru toţi anii subsecvenţi şi dacã seturi de date consistente sunt utilizate pentru estimarea emisiilor din surse şi a reţinerilor prin sechestrare;
e) CRF (Common Reporting Format) - formatul comun de raportare;
f) date de activitate - date cantitative privind activitãţile antropice generatoare de emisii de GHG şi/sau de reţineri prin sechestrarea dioxidului de carbon, într-o perioadã de timp determinatã (consumuri de combustibili, consumuri de materii prime, producţii industriale, volume de lemn recoltate pe categorii, suprafeţe de pãdure pe categorii etc.);
g) documente relevante oficiale - Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor naţionale de GHG, revizuite în 1996, Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG, Ghidul IPCC de bune practici privind folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţã a terenurilor şi silviculturã şi deciziile Conferinţei pãrţilor la UNFCCC;
h) estimarea emisiilor - determinarea valorii unei cantitãţi sau a incertitudinii asociate acesteia prin utilizarea unei formule de calcul;
i) extrapolare - utilizarea unei relaţii matematice pentru estimarea unor valori indisponibile la extremele seriei de date specifice perioadei analizate;
j) GHG - gaze cu efect de serã conform anexei A la Protocolul de la Kyoto;
k) INEGES - Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de serã;
l) interpolare - utilizarea unei relaţii matematice pentru estimarea unor valori indisponibile în interiorul seriei de date specifice perioadei analizate;
m) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Grupul interguvernamental privind schimbãrile climatice;
n) Metodologia EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook) - Linii directoare privind estimarea emisiilor de poluanţi utilizate în vederea raportãrii emisiilor în cadrul Convenţiei UNECE asupra poluãrii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP) şi a Directivei 2001/81/CE privind stabilirea plafoanelor naţionale de emisii pentru o serie de poluanţi atmosferici (NECD);
o) procesarea datelor specifice INEGES - succesiunea de operaţii efectuate asupra datelor (date de activitate şi factori de emisie), de la colectarea acestora şi pânã la estimarea emisiilor antropice de GHG, astfel încât acestea sã poatã fi utilizate la nivelul metodelor selectate pentru estimarea emisiilor de GHG din surse antropice şi a reţinerilor prin sechestrarea dioxidului de carbon;
p) CRF Reporter - aplicaţie informaticã (software) folositã în activitãţile specifice privind gestionarea INEGES, în vederea raportãrii de cãtre ţãrile incluse în anexa I la UNFCCC a datelor cantitative şi calitative într-un format standardizat şi în vederea facilitãrii comparãrii acestora între ţãrile incluse în anexa I la UNFCCC;
q) stocarea datelor specifice INEGES - pãstrarea în condiţii de siguranţã a bazelor de date conţinând totalitatea datelor cantitative şi calitative, în conformitate cu recomandãrile Ghidului IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG;
r) tabele CRF - tabele conţinând date cantitative şi calitative specifice INEGES, generate prin utilizarea aplicaţiei informatice CRF Reporter;
s) UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice, ratificatã prin <>Legea nr. 24/1994 , cu modificãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a
Obiective

ART. 5
Obiectivul general al prezentei proceduri este reprezentat de realizarea INEGES în conformitate cu recomandãrile documentelor relevante oficiale.
ART. 6
Obiectivele specifice ale procedurii cuprind:
a) procesarea anualã a datelor specifice INEGES în vederea estimãrii emisiilor antropice de gaze cu efect de serã şi a reţinerilor prin sechestrarea dioxidului de carbon;
b) arhivarea continuã a datelor specifice INEGES, în conformitate cu Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG;
c) stocarea în condiţii de siguranţã a bazelor de date specifice INEGES, în conformitate cu Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GHG.

CAP. II
Procesarea datelor specifice INEGES

ART. 7
Procesarea datelor specifice INEGES presupune prelucrarea:
a) datelor şi informaţiilor furnizate conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.570/2007 ;
b) altor date cantitative şi calitative disponibile, necesare completãrii datelor şi informaţiilor inexistente.
ART. 8
Succesiunea operaţiilor de procesare a datelor specifice INEGES include:
a) verificarea caracterului complet al datelor şi informaţiilor pentru toţi anii şi categoriile din perioada analizatã, furnizate conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.570/2007 ;
b) întreprinderea demersurilor necesare completãrii seturilor de date, inclusiv prin utilizarea tehnicilor implicite IPCC de interpolare şi/sau extrapolare şi/sau a unor tehnici alternative;
c) verificarea acurateţii şi consistenţei seturilor de date;
d) transformarea valorilor respectând unitatea de mãsurã necesarã în cadrul metodei utilizate;
e) agregarea/dezagregarea datelor respectând clasificarea IPCC;
f) calcularea şi/sau ajustarea diferiţilor parametri, pe baza datelor disponibile.
ART. 9
Operaţiile de procesare a datelor specifice INEGES se realizeazã cu ajutorul unor foi de calcul electronice sau utilizând aplicaţii informatice specifice. Dezvoltarea, întreţinerea, utilizarea, arhivarea şi stocarea foilor de calcul, precum şi utilizarea, arhivarea şi stocarea rezultatelor utilizãrii aplicaţiilor informatice specifice intrã în responsabilitatea persoanelor însãrcinate de cãtre autoritatea responsabilã cu pregãtirea şi gestionarea INEGES.
ART. 10
În cazul lipsei unor metode implicite IPCC, estimarea emisiilor se efectueazã fie prin utilizarea metodologiei EMEP/CORINAIR, fie prin folosirea altor metode alternative.
ART. 11
În cazul indisponibilitãţii datelor de activitate şi parametrilor, completarea seriei de date necesitã aplicarea tehnicilor IPCC de interpolare şi/sau extrapolare ori aplicarea unor tehnici alternative prezentate la art. 12.
ART. 12
În cazul indisponibilitãţii datelor de activitate şi parametrilor se aplicã tehnici alternative, pe baza unei expertize pertinente, în scopul completãrii seriei de date, printre care:
a) procedee de asimilare cu alte valori specifice în cadrul unui proces de analizã competentã;
b) reconstruirea setului de date indisponibile în urma evaluãrii corespondenţei dintre rezultatele obţinute prin utilizarea unei tehnici alternative cu datele existente într-un interval al setului de date.
ART. 13
Valorile datelor de activitate şi ale parametrilor obţinuţi prin aplicarea tehnicilor IPCC de interpolare şi/sau extrapolare şi a tehnicilor alternative se revizuiesc în cadrul urmãtorului exerciţiu de pregãtire a INEGES, în cazul identificãrii/furnizãrii datelor de activitate şi parametrilor respectivi indisponibili anterior.

CAP. III
Arhivarea datelor specifice INEGES

ART. 14
Autoritatea competentã înfiinţeazã, menţine şi gestioneazã bazele de date conţinând totalitatea datelor şi informaţiilor utilizate pentru estimarea şi raportarea emisiilor antropice de GHG din surse şi a reţinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon.
ART. 15
Bazele de date definite la art. 14 cuprind:
a) ipotezele şi criteriile utilizate pentru selectarea datelor de activitate şi a factorilor de emisie;
b) factorii de emisie utilizaţi, incluzând referinţele IPCC (factori impliciţi) şi/sau documentele publicate şi referinţele (factori de emisie calculaţi);
c) datele de activitate şi referinţele necesare identificãrii acestora;
d) informaţiile privind incertitudinile asociate datelor de activitate şi factorilor de emisie;
e) ipotezele şi criteriile utilizate pentru selectarea metodelor de estimare;
f) metodele de estimare utilizate, incluzând metodele utilizate pentru estimarea incertitudinilor;
g) informaţii privind modificãrile datelor de intrare şi/sau a metodelor utilizate faţã de exerciţiile anterioare de pregãtire a INEGES;
h) datele privind identitatea şi experienţa persoanelor care furnizeazã expertize pertinente, inclusiv în cazul estimãrii incertitudinilor;
i) foile de calcul electronice şi aplicaţiile informatice specifice, CRF Reporter, utilizate pentru pregãtirea INEGES, incluzând informaţii privind versiunile, manualele de operare, cerinţele tehnice privind echipamentele de calcul şi orice alte informaţii care sã permitã utilizarea ulterioarã a acestora;
j) calculele intermediare aferente estimãrii emisiilor/reţinerilor prin sechestrare, precum şi foile de calcul aferente recalculãrilor estimãrilor realizate în exerciţiile anterioare de pregãtire a INEGES;
k) raportul final al INEGES, incluzând analiza evoluţiei emisiilor antropice de GHG pentru perioada analizatã;
l) planul privind asigurarea şi controlul calitãţii şi rezultatele aplicãrii acestuia;
m) documentele relevante oficiale;
n) elementele transmiterii oficiale (tabele CRF, baza de date CRF Reporter şi Raportul final al INEGES), inclusiv elementele solicitate de Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã în cadrul Comunitãţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto şi de Decizia nr. 166/2005/CE a Comisiei privind stabilirea normelor de aplicare a Deciziei nr. 280/2004/CE.
ART. 16
Toate datele şi informaţiile utilizate pentru pregãtirea INEGES şi a Raportului INEGES sunt disponibile în limba românã la autoritatea competentã. Toate datele şi informaţiile incluse în transmiterea oficialã a INEGES sunt disponibile în limba englezã la autoritatea competentã şi la autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului.

CAP. IV
Stocarea datelor specifice INEGES

ART. 17
Toate datele şi informaţiile utilizate pentru estimarea şi raportarea emisiilor antropice de GHG din surse şi a reţinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon în vederea asigurãrii potenţialei reconstituiri a INEGES sunt accesibile în cadrul unei singure locaţii, respectiv la sediul autoritãţii competente.
ART. 18
Datele specifice INEGES sunt stocate dupã cum urmeazã:
- electronic - toate documentele disponibile;
- pe suport hârtie - documentele indisponibile în format electronic utilizate în realizarea INEGES şi documentele specifice corespondenţei cu diferite autoritãţi sau instituţii publice şi cu alte organizaţii.
ART. 19
Autoritatea competentã asigurã securitatea bazelor de date definite la art. 14 şi confidenţialitatea datelor cu acest caracter atât pentru datele stocate electronic, cât şi pentru cele stocate pe suport hârtie, permiţând accesul la acestea persoanelor însãrcinate de cãtre autoritatea competentã cu pregãtirea şi gestionarea INEGES.
ART. 20
Autoritatea competentã asigurã desfãşurarea activitãţilor de copiere periodicã de siguranţã (back-up) a bazelor de date definite la art. 14, în cadrul unui server gestionat de autoritatea competentã, cu frecvenţã zilnicã în timpul generãrii, transmiterii oficiale şi sãptãmânal în restul anului.
ART. 21
Autoritatea competentã asigurã copierea de siguranţã a bazelor de date definite la art. 14 dupã transmiterea oficialã, pe suporturi electronice de stocare. În acest caz, suportul electronic de stocare se pãstreazã la autoritatea competentã pe o perioadã de minimum 15 ani.
ART. 22
Autoritatea competentã desemneazã o persoanã responsabilã cu gestionarea sistemului de arhivare şi stocare a datelor specifice INEGES dintre persoanele însãrcinate cu pregãtirea INEGES.

CAP. V
Prevederi finale

ART. 23
(1) Aplicaţiile informatice specifice prevãzute la art. 9 pot fi realizate de cãtre direcţia de resort a autoritãţii competente şi/sau, pe bazã de contract, de cãtre organizaţii specializate. Autoritatea competentã poate contracta servicii de consultanţã, studii şi analize.
(2) Fondurile necesare desfãşurãrii activitãţilor prevãzute la alin. (1) sunt prevãzute distinct în bugetul anual al autoritãţii competente, putând fi suplimentate prin finanţãri nerambursabile internaţionale.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016