Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 16 mai 2013  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de insamantari artificiale, la animale - Anexa 4*)    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 16 mai 2013 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de insamantari artificiale, la animale - Anexa 4*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 297 bis din 24 mai 2013 -----------     *) Aprobata de Ordinul Nr. 340 din 16 mai 2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 297, din 24 mai 2013.

    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), este autoritatea competentă în domeniu, care conform H.G. nr. 834/2010, autorizează operatorii de însămânţări artificiale, cu recunoaşterea calificării profesionale.
    ART. 2
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    (1) Stabilirea modalităţilor şi tehnicii de autorizare cu recunoaşterea calificării profesionale, precum şi condiţiile de participare la autorizare a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera însămânţărilor artificiale.
    (2) Prezenta procedură se aplică specialiştilor şi persoanelor, care au parcurs un curs de specializare pentru profesia de operator însămânţător, care solicită autorizarea în domeniul însămânţărilor artificiale la animale.
    (3) Autorizarea tehnico-profesională a persoanelor, nominalizate la pct. 2, nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organul de autorizare şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 834/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".
    b) Directiva 2006/123/CE , transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    (1) Autorizaţia se emite pentru activitatea de însămânţări artificiale la animale.
    (2) Prestatorii de servicii (operatorii de însămânţări artificiale), sunt obligaţi să facă parte dintr-o formă asociativă autorizată.
    ART. 5
    Codul CAEN corespunzător activităţii (serviciului) de autorizare este clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care include activităţi legate de însămânţarea artificială, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura

    ART. 6
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
    (2) Organigrama ANARZ-ului prevede 8 CTR-uri şi 41 de OARZ-uri, structuri teritoriale fără personalitate juridică distinctă.
    (3) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare

    ART. 7
    Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
-----
    *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, f, se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) cerere tip în original (anexa nr. 4a);
    b) act de identitate;
    c) pregătirea profesională confirmată prin diplomă de absolvire, după caz studii superioare sau medii de specialitate şi/sau certificat de calificare profesională în meseria operator însămânţări artificiale;
    d) documente care să precizeze modalitatea de desfăşurare a activităţii de însămânţări artificiale (persoană fizică autorizată sau altă formă);
    e) precizări în ceea ce priveşte spaţiul, amenajarea, dotarea pe flux tehnologic, etc., după caz, punct de însămânţări artificiale fix sau mobil;
    f) contract încheiat cu asociaţia judeţeană de crescători autorizată de autoritatea competentă pentru activitatea de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţări artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale.
    ART. 8
    (1) Persoana interesată solicită la ANARZ, obţinerea autorizaţiei în activitatea de însămânţări artificiale la animale.
    (2) În acest sens, va depune şi înregistra documentaţia completă la ANARZ- OARZ.
    (3) Comisia de evaluare a documentaţiei este desemnată prin decizie, de către directorul general al autorităţii competente.
    (4) În cazul în care, comisia de evaluare a documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită persoanei respective completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentaţia.
    (5) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare propune conducerii autorităţii competente eliberarea autorizaţiei.
    ART. 9
    Comisia de evaluare are următoarele atribuţii:
    a) studiază şi analizează documentaţia depusă pentru autorizare;
    b) evaluează documentaţiile şi persoanele în cauză, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) asigură păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    ART. 10
    Anual se execută evaluarea rezultatelor activităţii de IA din anul anterior şi se vizează fişa de evaluare (anexa nr. 4b). Comisia de evaluare este constituită din: un reprezentant, al asociaţiei judeţene autorizate, un reprezentant al CTR şi un reprezentant al OARZ.

    CAP. VI
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 11
    (1) Autorizaţie de funcţionare pentru operator însămânţări artificiale, în format original pe hârtie, ştampilat (anexa nr. 4c).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Obligaţiile operatorilor de însămânţări artificiale.
    (4) Modelul documentelor privind monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA.
    (5) Fişa de evaluare anuală.
    (6) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4d.

    CAP. VII
    Obligaţiile persoanei autorizate şi condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 12
    (1) Obligaţiile operatorului însămânţător autorizat sunt:
    a) Să folosească material seminal congelat numai din tauri aprobaţi de autoritatea competentă pentru IA, însoţit de buletinul de analiză a calităţii şi de certificatul sanitar veterinar.
    b) Să efectueze minim 50 de IA(1)/an, în primul an de autorizare şi creşterea progresivă în anii următori.
    c) Să execute corect operaţiunile de însămânţare artificială în condiţii de igienă şi protecţie, în conformitate cu tehnologia specifică.
    d) Să respecte instrucţiunile tehnice privind conservarea materialului seminal congelat, decongelarea şi manipularea paietelor.
    e) Să respecte tehnica de păstrare şi utilizare a aparaturii criogenice, să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor.
    f) Să transmită lista cu deţinătorii de tauri neautorizaţi care efectuează montă naturală pe raza din activitate (facultativ).
    g) Prestatorii de servicii (operatorii de însămânţări artificiale), sunt obligaţi să facă parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători autorizată.
    h) Să completeze şi elibereze crescătorului buletinul de însămânţare artificială. Buletinul se emite în trei exemplare (unul pentru fermier (proprietar), unul pentru asociaţie şi unul pentru operator) şi se păstrează de către operator timp de 5 ani.
    i) Să completeze la zi R.U. cu datele de însămânţare, fătare, produşi, ieşiri din efectiv, etc.
    j) Să transmită lunar la asociaţia judeţeană de crescători autorizată, cu care are contract, următoarele documente:
    - centralizatorul însămânţărilor artificiale, care va cuprinde: numărul matricol al vacii însămânţate artificial, codul taurului partener, data însămânţării, codul însămânţătorului, numărul buletinului de însămânţare, semnătura.
    - situaţia consumul de msc pe tauri (stoc, intrări, ieşiri ).
    - informarea lunară privind realizarea indicatorilor de reproducţie care va cuprinde obligatoriu: număr femele IA(1) şi IA total, număr femele gestante, pierderi gestaţie, număr femele fătate, produşi, etc.
    - centralizatorul fătărilor, care va cuprinde: numărul matricol al vacii, numărul matricol al produsului, sexul, data naşterii, originea.
    j) Să deţină, după caz, datele primare cu evidenţa însămânţărilor artificiale executate la alte specii.
    (2) Obligaţiile persoanei autorizate, modelul documentelor privind monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA şi a celor care vor fi transmise la asociaţiile judeţene autorizate în care sunt implicaţi, vor fi anexate la autorizaţie.

    CAP. VIII
    Controlul persoanelor autorizate

    ART. 13
    (1) Persoanele autorizate sunt supuse unui control de supraveghere.
    (2) Controlul de supraveghere se realizează de autorităţile competente teritoriale (CTR- OARZ), care au rol de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    ART. 14
    (1) Persoanele autorizate trebuie să permită accesul controalelor în cadrul punctului de însămânţări artificiale, la toate documentele şi evidenţele pe care le utilizează şi întocmesc, conform procedurii de lucru.
    (2) Beneficiarii (fermieri, crescători), activităţilor de IA realizate de persoanele autorizate trebuie să permită accesul controalelor în ferme şi la documentele emise de operatori.
    (3) Beneficiarii (fermieri, crescători), activităţilor de IA realizate de persoanele autorizate, în termen de 30 de zile trebuie să declare acestora fătările realizate în ferme.
    ART. 15
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
    (2) Controlul de supraveghere planificat se efectuează ori de câte ori este nevoie şi se comunică persoanei autorizate cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile de IA efectuate de persoana autorizată.
    ART. 16
    (1) În urma controlului de supraveghere se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 4e), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la CTR/OARZ;
    b) un exemplar la asociaţia judeţeană autorizată;
    c) un exemplar la persoana autorizată.
    (2) Nota de control se comunică persoanei şi asociaţiei judeţene autorizate, după caz, în termen de 10 zile de la data încheierii controlului de supraveghere.
    (3) În funcţie de rezultatul notei, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.

    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaşiei

    ART. 17
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, se constată că persoana autorizată nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, CTR/OARZ judeţean întocmeste un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea persoanei autorizate ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful CTR-ului şi se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CTR, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:
    a) persoanei autorizate;
    b) asociaţiei judeţene autorizate;
    c) autorităţii competente.
    (4) Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, persoana autorizată face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare.
    ART. 18
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată efectuarea activităţi de IA cu material seminal congelat care nu a fost aprobat sau a cărei provenienţă nu o poate justifica cu documente;
    b) persoanele autorizate împiedică ori se sustrag de la efectuarea controlului;
    c) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru transmiterea evidenţelor primare de reproducţie la asociaţia judeţeană autorizată;
    d) se constată că persoana autorizată, pe perioada suspendării, efectuează activităţile în domeniul în care este autorizată;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    ART. 19
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 18, CTR/OARZ întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragere a autorizaţiei;
    c) căi de atac.
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful CTR-ului, se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CTR, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) persoanei autorizate;
    b) asociaţiei judeţene autorizate;
    c) autorităţii competente.
    ART. 20
    (1) Persoana căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care persoana solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Persoana căreia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 21
    În vederea preschimbării autorizaţiei, persoanele trebuie să depună la OARZ/CTR următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 4f);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

    CAP. X
    Libera circulaţie a serviciilor

    ART. 22
    (1) Persoanele autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot să efectueze activităţi de însămânţări artificiale în regim transfrontalier în România numai după emiterea unei autorizaţii de către autoritatea competentă în domeniu.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
-----
    **) Documentele solicitate la lit. c, d, f, se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) autorizaţia emisă de statul emitent, în copie şi în traducere autorizată;
    b) diplomă de studii liceale sau studii superioare, sau după caz, certificat de recunoaştere al calificării profesionale, în copie şi în traducere autorizată;
    c) act de identitate;
    d) documente care să precizeze modalitatea de desfăşurare a activităţii de însămânţări artificiale (persoană fizică autorizată sau altă formă);
    e) precizări în ceea ce priveşte spaţiul, amenajarea, dotarea pe flux tehnologic, etc., după caz, punct de însămânţări artificiale fix sau mobil;
    f) contract încheiat cu asociaţia judeţeană de crescători autorizată de autoritatea competentă pentru activitatea de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţări artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale.
    ART. 23
    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANARZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    ANEXA 4a

                                   CERERE-TIP

    Subsemnatul ............................ posesor al BI/CI ........., seria ...., nr. ..............., CNP ........................., domiciliat în ............................, judeţul ................., absolvent al liceului/fac ....................................., solicit autorizaţie pentru activitatea de însămânţări artificiale la animale. Anexez documentaţia necesară autorizării.

    Data Semnătura


    ANEXA 4b

                  Fişa de evaluare anuală a operatorului de IA

 ┌───┬────┬────────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────┬────┐
 │Nr.│Anul│Număr femele│Număr │Număr │Număr │Calificativ*)│VIZA│
 │crt│ │apte pentru │femele│femele │femele │ │ │
 │ │ │reproducţie │IA(1) │IA(TOTAL)│gestante│ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────┴────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────────┴────┘

-----
    *) Foarte bine = peste 200 IA(1), Bine = 100 - 200 IA(1), Satisfăcător = 50 - 100 IA(1), Nesatisfăcător = sub 50 IA(1)

    ANEXA 4c

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 70 (a se vedea imaginea asociată).                                 AUTORIZAŢIE*)
-----
    *) Act oficial eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind libera circulaţie a serviciilor în cadrul Comunităţii Europene.

    Domnul (Doamna) ........................ posesor a C.I. (B.I.) seria ..... nr. ..............., cod numeric personal ..........................., absolvent al programului de formare/specializare/competenţe cu certificat de calificare/absolvire/competenţe profesională/profesionale nr. ......., este autorizat să presteze servicii de însămânţări artificiale la animale pe teritoriul României, cu punctul de lucru în localitatea ........................., judeţul .................. .

                               DIRECTOR GENERAL,

    Data eliberării: anul ....... luna ........... ziua .....
    Nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .


    ANEXA 4d

         REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA OPERATORILOR IA AUTORIZAŢI


 ┌───┬───────┬────────┬────────────────────┬────────────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────┐
 │Nr.│Nume şi│Cod │ Aria de activitate │Seria, │Tipul │Media │Numărul │Observaţii│
 │crt│prenume│numeric │ (PIAV-ul) │perioada, │programului│obţinută│şi data │ │
 │ │ │personal├───────┬────────────┤anul │(durata │ │autorizaţiei│ │
 │ │ │(CNP) │Judeţul│Localitatea │frecventării│cursurilor)│ │ │ │
 │ │ │ │ │Localităţile│cursurilor │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────┴────────┴───────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────┴────────────┴──────────┘


    ANEXA 4e

                                NOTĂ DE CONTROL

    PIAV .................................
    Operator însămânţător ...............................
    Cod operator .........................
    1. Autorizaţia/adeverinţa/certificatul: nr. ....... data .......... eliberat ............
    2. Autorizaţie sanitară veterinară: nr. ......... data ...........
    3. Forma de activitate:
    persoană fizică ...............
    altă formă ...........................
    4. Aprovizionarea cu m.s.c. şi azot se face de către ...................................
    pe baza:
    contractului individual de muncă, nr. ......... din .....................
    contractului de colaborare, nr. ........... din ......................
    însoţite de:
    aviz de expediţie .................................................. .
    buletin de calitate .................................................. .
    factură .................................................. .
    alte documente .................................................. .
    5. Număr de femele apte pentru reproducţie: total ............... cap.
    IA .................... cap.
    MN .................. cap.
    6. PIAV organizat la .................................................. .
    7. Număr doze m.s.c.: necesar anual ................................................... doze
    Stoc la 1. 01. 2013 ................................................... doze
    Intrări la zi ................................................... doze
    Consum la zi ................................................... doze
    Stoc la data controlului scriptic .............................. doze
    Stoc la data controlului faptic ........................... doze
    Diferenţa +/- .................................................. doze
    M.s.c în stoc provine de la taurii: nume ............. cod ......... rasa ........... nr. doze ..... . .
    nume ............. cod ......... rasa ........... nr. doze ........
    nume ............. cod ......... rasa ........... nr. doze ........
    8. Număr femele IA(1) de la 1. 01. la zi ................................. cap
    9. Număr femele IA(TOTAL) de la 1. 01. la zi ................................. cap
    10. Număr doze m.s.c. folosite pe femelă IA1: după evidenţe ................ doze
    după stocul din container ............... doze
    diferenţe + / - ....................... doze
    11. Număr doze m.s.c. folosite pe femelă IATOTAL: după evidenţe ............. doze
    după stocul din container ............... doze
    diferenţe + / - ....................... doze
    12. Rezultatul controlului microscopic al m.s.c. la PIAV: M(2) ......... data .............
    13. Completarea registrului unic.
    - număr femele înscrise ............................ cap
    - datele de catagrafie au fost înscrise pentru ................... cap
    - număr femele însămânţate (IA(1)) înscrise în:
    registru unic ..................... cap
    Caiet m.s.c. ...................... cap
    După buletinele IA ........... cap
    Informarea lunară ............. cap
    - număr femele însămânţate (IA(TOTAL)) înscrise în: registru unic ............... cap
    Caiet m.s.c. ...................... cap
    După buletinele IA .......... cap
    Informarea lunară ............. cap
    14. Număr viţei obţinuţi după: registru unic ................. cap
    Buletine de fătare ........... cap
    Declaraţie de fătare ......... cap
    Informarea lunară ............ cap
    Identificarea şi individualizarea viţeilor: .............................................................. .
    S-au verificat un număr de ...................... femele din registrul unic
    S-au încadrat în termenul de fătare un număr de ........................... cap
    15. Alte constatări (modul de completare al datelor de catagrafie şi descărcarea evenimentelor de reproducţie în registrul unic: însămânţarea, diagnosticul de gestaţie (prin NR sau control), fătarea, justificarea gestaţiilor confirmate (balanţa gestaţiilor), avorturi, sexul şi nr. matricol al produşilor) .........................................................
    16. Cum şi către cine raportează informaţiile:
    Asociaţie ....................................... .
    OARZ ......................................... .
    17. Existenţa unui registru sau caiet de îndrumare şi control ......................... .
    Persoanele care iau controlat şi măsurile dispuse ............................................................................... .
    Notă: Pentru operatorii care efectuează IA la speciile ovine, caprine, suine, cabaline, obligatoriu se ţin şi se raportează următoarele situaţii:
    OVINE/CAPRINE/SUINE/CABALINE
    18. Evidenţe primare: caiet cu femelele însămânţate, femele fătate, produşi obţinuţi, pe proprietari (număr capete însămânţate, număr capete fătate, număr produşi obţinuţi); informare lunară (conform tabelului).

                                Informare lunară

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SUINE │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr. │ Specificare │ IA │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │Număr femele IA │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │Număr de fătări │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3 │Purcei obţinuţi │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ OVINE │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr. │ Specificare │ IA │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │Număr femele IA │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │Număr de fătări │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3 │Miei obţinuţi │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ CAPRINE │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr. │ Specificare │ IA │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │Număr femele IA │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │Număr de fătări │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3 │Iezi obţinuţi │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ CABALINE │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr. │ Specificare │ IA │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │Număr femele IA │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │Mânji obţinuţi │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    Controlul a fost efectuat azi ..... în prezenţa .......................................

    Nume şi prenume
    Semnături


    ANEXA 4f

                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

    Subsemnatul ............................. posesor al BI/CI ....., seria ........., nr. ..............., CNP ......................, domiciliat în ..........................., judeţul ....................., absolvent al liceului/fac. ................................., autorizat pentru ................................ cu autorizaţia nr. ......... din ................., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ............................................................................ .
    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare.

    Data Semnătura


    Anexă la autorizaţie

                        Obligaţiile persoanei autorizate

    Persoanele autorizate pentru serviciul de însămânţări artificiale au următoarele obligaţii:

    a) să folosească material seminal congelat numai din tauri aprobaţi de autoritatea competentă pentru IA, însoţit de buletinul de analiză a calităţii şi de certificatul sanitar veterinar;
    b) să completeze şi elibereze crescătorului buletinul de însămânţare artificială;
    c) să completeze la zi în registru datele de însămânţare, fătare, produşi, ieşiri din efectiv, etc.;
    d) să întocmească informarea lunară, evidenţa consumului de m.s.c. şi a materialului criogenic, centralizatorul însămânţărilor artificiale, centralizatorul fătărilor;
    e) să transmită situatia privind evidenţele de reproducţie prin IA şi a consumului de m.s.c. la asociaţia judeţeană de crescători autorizată;
    f) să execute corect operaţiunile de însămânţare artificială în condiţii de igienă şi protecţie, în conformitate cu tehnologia specifică;
    g) să respecte instrucţiunile tehnice privind conservarea materialului seminal congelat, decongelarea şi manipularea paietelor;
    h) să respecte tehnica de păstrare şi utilizare a aparaturii criogenice, să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor;
    i) să deţină, după caz, datele primare cu evidenţa însămânţărilor artificiale executate la alte specii;
    j) să transmită lista cu deţinătorii de tauri neautorizaţi care efectuează montă naturală pe raza din activitate (facultativ).
    k) prestatorii de servicii (operatorii de însămânţări artificiale), sunt obligaţi să facă parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători autorizată.

    Anexă la autorizaţie

                   Modelul documentelor privind monitorizarea
                       activităţii de reproducţie prin IA

    ASOCIAŢIA ........................
    PIAV .................................
    Operator însămânţător ......................................
    COD [][][][][]

             BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. ..............

    PROPRIETAR ................
    ADRESA ....................
    COD EXPLOATAŢIE [R][O][][][][][][][][][][]

    FEMELA IA:

    NUME [][][][][][][][][][] RASA [][][][]
    MATRICOL [R][O][][][][][][][][][][]

                  1 MULTIPARĂ
    CATEGORIA [] 2 PRIMIPARĂ COD 4 DA 5 NU []
                  3 VIŢEA

    DATA IA [][][][][][] NR. IA [][][]

    TAUR ................. COD [][][][][]
                                  RASA [][][][]

    SEMNĂTURA

    PROPRIETAR, OPERATOR,


                             DECLARAŢIE DE FĂTARE

    Subsemnatul ................................., declar că vaca a fătat la data ................ viţelul de sex ............, cu nr. matricol .................................... .

    Semnătura proprietarului,

                   Centralizatorul însămânţărilor artificiale

 ┌───┬───────────┬────────┬────────┬────┬────────────┬───────┐
 │Nr.│Proprietar │Nr. │Cod │Data│Cod Operator│Nr. │
 │crt│Cod │matricol│taur │IA │însămânţător│buletin│
 │ │exploataţie│vacă │partener│ │ │IA │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────┼────────┼────────┼────┼────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────────┴────────┴────────┴────┴────────────┴───────┘


    Operator IA

    Semnatura

                           Centralizatorul fătărilor

 ┌────┬───────────┬────────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────┐
 │Nr. │Proprietar │Nr. │Sexul│Data naşterii│ ORIGINE │
 │crt.│Cod │matricol│ │ ├────────────┬────────────┤
 │ │exploataţie│viţel │ │ │ MAMA │ TATA │
 │ │ │ │ │ │Nr. matricol│ cod │
 ├────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────┴────────┴─────┴─────────────┴────────────┴────────────┘


    Operator IA

    Semnatura

               Situaţia consumului de material seminal congelat,
                           în luna .................

 ┌────────────┬─────────┬───────┬──────────────────────────┬───────┐
 │ Taur │Stoc la │Intrări│ Ieşiri │Stoc la│
 ├─────┬──────┤începutul│ ├───────┬──────────────────┤finele │
 │ Cod │ Rasa │lunii │ │ Total │ Din care: │lunii │
 │ │ │ │ │ ├────┬─────────────┤ │
 │ │ │ │ │ │ IA │ Deficienţe │ │
 │ │ │ │ │ │ │ tehnologice │ │
 ├─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴──────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────────────┴───────┘


    Operator IA

    Semnatura                                   INFORMARE
       privind realizarea indicatorilor de reproducşie în luna ..........

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr. │ Specificare │ Categoria │
 │crt.│ ├────────────┬───────────┤
 │ │ │ Vaci │ Viţele │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 1 │Număr femele IA total │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 2 │Număr femele IA prima dată │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 3 │Număr femele gestante │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 4 │Pierderi de gestaţie │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 5 │Avorturi │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 6 │Număr femele fătate │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 7 │Produşi vii obţinuţi │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 8 │Produşi neviabili │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 9 │Produşi fătaţi morţi │ │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘


    Operator IA

    Semnatura

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice