Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 16 mai 2011 de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 16 mai 2011  de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 16 mai 2011 de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 26 mai 2011

    ART. 1
    (1) Prezenta procedurã asigurã cadrul şi metodologia unitarã pentru organizarea şi desfãşurarea procedurii de încheiere a acordului-cadru şi a contractelor subsecvente de servicii de asistenţã şi reprezentare juridicã a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre acesta.
    (2) Achiziţia serviciilor de asistenţã şi reprezentare juridicã se face de cãtre Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, prin încheierea unui acord-cadru şi, ulterior, a unor contracte subsecvente.
    (3) Prin servicii de asistenţã şi reprezentare juridicã, în sensul prezentului ordin, se înţelege totalitatea activitãţilor de documentare, studiu, redactare de documente şi acţiuni, precum şi orice alte activitãţi necesare asigurãrii reprezentãrii Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre acesta.
    ART. 2
    (1) Avocaţii pot participa singuri sau în asociere, dupã caz, la procedura de selecţie de oferte.
    (2) Forma de asociere se demonstreazã prin convenţii scrise intervenite între membrii asocierii.
    ART. 3
    (1) În urma aplicãrii prezentei proceduri vor fi selectaţi în vederea încheierii acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare toţi avocaţii care au primit un punctaj final mai mare de 70 de puncte.
    (2) Contractele subsecvente din cadrul acordului-cadru se vor încheia prin reluarea competiţiei cu avocaţii selectaţi în urma aplicãrii procedurii de încheiere a acordului-cadru, în condiţiile prezentei proceduri.
    ART. 4
    În vederea asigurãrii asistenţei şi reprezentãrii juridice, Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE va acorda mandat de reprezentare avocaţilor câştigãtori ai contractelor subsecvente de reprezentare şi asistenţã juridicã din cadrul acordului-cadru.
    ART. 5
    (1) Procedura de încheiere a acordului-cadru se desfãşoarã în douã etape, respectiv iniţierea procedurii şi preselecţia ofertelor.
    (2) Încredinţarea efectivã şi concretã a serviciilor de reprezentare şi asistenţã juridicã se va realiza prin încheierea contractelor subsecvente atribuite în urma unei proceduri de negociere explicitate în prezenta procedurã. Negocierea se va realiza numai cu avocaţii selectaţi semnatari ai acordului-cadru şi numai în condiţiile în care aceştia au depus oferte.
    ART. 6
    (1) Etapa de iniţiere a procedurii de încheiere a acordului-cadru presupune:
    a) publicarea unui anunţ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a invitaţiei de participare, prevãzutã în anexa A;
    b) constituirea nominalã a comisiei de selecţie prin ordin al ministrului finanţelor publice; se desemneazã în comisie atât membri titulari, cât şi membri supleanţi;
    c) desemnarea expertului cooptat din cadrul Direcţiei de buget şi contabilitate internã.
    (2) Etapa de selecţie presupune urmãtoarele:
    a) primirea ofertelor;
    b) analiza şi stabilirea ofertelor care îndeplinesc cerinţele minime solicitate;
    c) aplicarea criteriilor de selecţie;
    d) stabilirea ierarhiei ofertelor acceptate;
    e) aprobarea raportului de atribuire;
    f) încheierea acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare;
    g) întocmirea dosarului achiziţiei publice.
    ART. 7
    (1) În vederea participãrii la selecţie, ofertanţii trebuie sã îndeplineascã cerinţele minime din caietul de sarcini prevãzut în anexa B.
    (2) Condiţiile de eligibilitate şi modalitatea de punctare a ofertelor sunt cele stabilite în caietul de sarcini.
    ART. 8
    (1) Analiza ofertelor se face de cãtre comisia de selecţie, care rãspunde de desfãşurarea urmãtoarelor activitãţi:
    a) selecţia ofertelor care îndeplinesc cerinţele minime impuse prin caietul de sarcini;
    b) aplicarea criteriilor de selecţie, potrivit prevederilor caietului de sarcini;
    c) stabilirea ierarhiei ofertelor;
    d) redactarea şi semnarea raportului de atribuire;
    e) aprobarea raportului de atribuire de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante.
    (2) Autoritatea contractantã poate dispune anularea procedurii de încheiere a acordului-cadru dacã dupã primirea raportului de atribuire de cãtre ordonatorul principal de credite se constatã cã resursele bugetare disponibile care pot fi alocate asistenţei şi reprezentãrii în litigiile internaţionale sunt insuficiente.
    ART. 9
    Pe parcursul desfãşurãrii procedurii de încheiere a acordului-cadru, membrii comisiei au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricãror alte informaţii prezentate de ofertanţi, a cãror dezvãluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja interesele comerciale.
    ART. 10
    (1) Dupã data deschiderii plicurilor şi citirea ofertelor tehnice, fiecare membru al comisiei de selecţie are obligaţia de a semna o declaraţie pe propria rãspundere, prin care se angajeazã sã respecte dispoziţiile prevãzute la art. 9 şi prin care confirmã totodatã cã nu se aflã în niciuna dintre situaţiile urmãtoare:
    a) este soţ sau rudã pânã la gradul al patrulea inclusiv ori afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu avocaţii propuşi de cãtre ofertanţi pentru a face parte din echipa de avocaţi;
    b) în ultimii 3 ani a avut raporturi contractuale de muncã cu unul dintre ofertanţi ori cu asociaţii unuia dintre ofertanţi sau a fãcut parte din adunarea asociaţilor ori din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre ofertanţi;
    c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanţi.
    (2) Declaraţia prevãzutã la alin. (1) trebuie semnatã înainte de începerea analizei ofertelor depuse la data-limitã stabilitã de autoritatea contractantã.
    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi de comisia de selecţie constatã cã se aflã în una sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndatã înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.
    (4) În cazul în care atât titularul, cât şi supleantul se aflã în una sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), conducãtorul instituţiei care i-a desemnat va nominaliza alte douã persoane.
    ART. 11
    (1) Pe parcursul derulãrii procedurii de încheiere a acordului-cadru, Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE va lua toate mãsurile legale necesare pentru a combate apariţia eventualelor situaţii de concurenţã neloialã sau conflict de interese şi orice alte fapte considerate contravenţii ori infracţiuni, potrivit legislaţiei în vigoare. În mãsura în care aceste situaţii se produc totuşi, se vor lua mãsurile legale pentru înlãturarea lor.
    (2) Avocaţii ofertanţi vor depune o declaraţie pe propria rãspundere privind inexistenţa situaţiilor de conflict de interese în legãturã cu obiectul litigiilor în care vor fi implicaţi prin acordarea asistenţei şi reprezentãrii juridice, înaintea acordãrii mandatului de reprezentare.
    ART. 12
    (1) În urma aplicãrii criteriilor de selecţie, comisia de selecţie semneazã raportul de atribuire a ofertelor depuse şi îl supune aprobãrii ordonatorului principal de credite.
    (2) Actele emise în legãturã cu procedura de atribuire pot fi contestate în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) În cazul depunerii unei contestaţii vor fi înştiinţaţi toţi participanţii la procedura de încheiere a acordului-cadru.
    ART. 13
    (1) Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE va încheia acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare cu avocaţii ofertanţi care au îndeplinit condiţiile menţionate la art. 3.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE îşi rezervã dreptul de a anula procedura de selecţie în vederea încheierii acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare în cazul în care nu vor fi selectaţi cel puţin 2 avocaţi.
    (3) Acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare se încheie pe o perioadã de 3 ani şi se semneazã de cãtre reprezentantul legal al Ministerului Finanţelor Publice şi de cãtre reprezentantul mandatat al ofertanţilor, pe baza documentelor depuse în vederea participãrii la selecţie.
    (4) Acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare se încheie în termen de cel mult 30 de zile de la anunţarea ofertanţilor selectaţi, cu excepţia cazului în care au fost formulate contestaţii, situaţie în care se aplicã în mod corespunzãtor dispoziţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la condiţiile legale privind încheierea contractelor de achiziţie publicã.
    (5) Încheierea acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare are la bazã principiile enunţate la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (6) Modelul acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare juridicã ce va fi încheiat cu societãţile de avocaţi selecţionate este prevãzut în anexa C.
    ART. 14
    (1) Acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare produce efecte începând cu data la care Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE emite mandatul de reprezentare, în condiţiile prevãzute de art. 5 alin. (2), document care constituie nominalizarea avocaţilor pentru reprezentarea intereselor sale într-o cauzã determinatã.
    (2) În perioada cuprinsã între încheierea contractului subsecvent de asistenţã şi reprezentare şi emiterea mandatului de reprezentare, societãţile de avocaţi nu sunt îndreptãţite sã pretindã Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE efectuarea de plãţi în baza contractului subsecvent de asistenţã şi reprezentare juridicã.
    ART. 15
    (1) Mandatul se acordã în condiţiile art. 5 alin. (2) ofertantului desemnat câştigãtor în urma unei proceduri de negociere explicitate în anexa D.
    (2) Dupã emiterea mandatului de reprezentare, avocatul semnatar al contractului subsecvent îşi va numi un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicãrile ulterioare cu Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.
    (3) Avocatul câştigãtor al contractului subsecvent care a primit mandat de reprezentare într-un litigiu are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru apãrarea intereselor încredinţate, pânã la finalizarea cauzei, respectiv pânã la epuizarea tuturor cãilor de atac prevãzute de lege, chiar dacã acest fapt se va produce dupã expirarea perioadei de valabilitate a contractului subsecvent de asistenţã şi reprezentare, respectiv a acordului-cadru. În aceastã situaţie, Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE are obligaţia corelativã de a face plata serviciilor prestate de avocatul câştigãtor, în baza mandatului de reprezentare emis.
    ART. 16
    (1) Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice, care va cuprinde cel puţin urmãtoarele documente:
    a) componenţa comisiei de selecţie;
    b) invitaţia de participare la procedura de selecţie de oferte;
    c) caietul de sarcini, ofertele şi raportul de atribuire;
    d) contestaţiile primite, rezoluţiile şi, dupã caz, mãsurile corective adoptate de Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE şi comunicate ofertanţilor, precum şi hotãrârile judecãtoreşti;
    e) acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare, semnat;
    f) contractele subsecvente de asistenţã şi reprezentare, semnate;
    g) mandatele de reprezentare emise, dupã caz.
    (2) Dosarul achiziţiei publice se pãstreazã de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice atât timp cât contractul produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizãrii acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare.
    ART. 17
    Anexele A, B, C şi D fac parte integrantã din prezenta procedurã.

     ANEXA A
    -------
la procedurã
------------

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Direcţia .......................
    Nr. ......./....................

                            INVITAŢIE DE PARTICIPARE


                                                        Aprobat
                                                  ...................
                                                   secretar de stat



    Denumirea autoritãţii contractante: Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, cod fiscal nr. 4221306, municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3, tel. 021/326.55.55
    Obiectul acordului-cadru: servicii de reprezentare juridicã, cod CPV 79112000-2
    Procedura aplicatã: selecţie de oferte pentru încheierea acordului-cadru
    Data-limitã şi locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora: la sediul Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3, tel. 021/326.55.55
    Oferta tehnicã şi oferta financiarã se vor introduce într-un plic sigilat care, la rândul lui, împreunã cu celelalte documente doveditoare, se va introduce într-un alt plic sigilat, pe care vor fi trecute adresa, denumirea şi datele de contact ale ofertantului participant la procedurã, precum şi denumirea achiziţiei publice.
    Clarificãri pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3, tel. 021/326.55.55. Persoana de contact: ........................, tel. ....................... .
    Modul de elaborare a ofertelor, precum şi sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate în caietul de sarcini prevãzut în anexa B la Procedura de selecţie a avocaţilor din România sau din strãinãtate, specializaţi în litigii internaţionale în legãturã cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulãrii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţã şi reprezentare juridicã a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, aprobatã prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.003/2011.
    Deschiderea ofertelor are loc la data de ......................., la sediul Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE din municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3, tel. 021/326.55.55.

                                   Director,
                        .............................

     ANEXA B
    -------
la procedurã
------------

                               CAIET DE SARCINI
    1. Informaţii generale
    1.1. Autoritatea contractantã: Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3
    1.2. Scopul aplicãrii procedurii: atribuirea acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã, atunci când litigiile internaţionale sunt în legãturã cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE
    1.3. Procedura aplicatã: selecţie de oferte
    1.4. Legislaţia aplicabilã: art. 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    1.5. Finanţare: bugetul de stat
    2. Calificarea ofertanţilor
    2.1. În vederea participãrii la procedura de încheiere a acordului-cadru, ofertanţii trebuie sã depunã şi sã susţinã documentar urmãtoarele cerinţe minime de calificare:


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│a) │Documente doveditoare a situaţiei personale a avocatului/avocaţilor │
│ │(toate documentele solicitate trebuie sã fie valabile la data depunerii │
│ │ofertelor): │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a.1)│Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 şi 181 (formula- │
│ │rul din anexa nr. 3 "Declaraţie privind eligibilitatea") din Ordonanţa de│
│ │urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri │
│ │prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. │
│ │Se vor prezenta în original sau copie cu menţiunea "conform cu origina- │
│ │lul" urmãtoarele documente sau echivalentul acestora pentru avocaţii │
│ │ofertanţi strãini: │
│ │- certificat de atestare fiscalã, eliberat de organul de administrare │
│ │fiscalã competent privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau echi-│
│ │valent. Certificatul trebuie sã fie valabil la data deschiderii ofertelor│
│ │- certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data│
│ │deschiderii ofertelor; │
│ │- certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autoritãţile fis- │
│ │cale nu colecteazã şi CAS), valabil la data deschiderii ofertelor; │
│ │- cazier judiciar pentru avocatul/avocaţii propus/propuşi în ofertã; │
│ │- cazier fiscal pentru avocatul/avocaţii propus/propuşi în ofertã. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) │Documente doveditoare a capacitãţii de exercitare a activitãţii profesio-│
│ │nale │
│ │În demonstrarea cerinţei se vor ataşa în copie cu menţiunea "conform cu │
│ │originalul": │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b.1)│- decizia de înfiinţare a formei de organizare profesionalã în care îşi │
│ │desfãşoarã activitatea, emisã de baroul al cãrui membru este/sunt avoca- │
│ │tul/avocaţii ofertant/ofertanţi; │
│ │- certificat de înregistrare fiscalã emis de administraţia financiarã │
│ │unde îşi are/au declarat sediul fiscal; │
│ │- adeverinţã eliberatã de baroul al cãrui membru este/sunt avocatul/avo- │
│ │caţii cu cel mult 10 zile înainte de data prezentãrii ofertei; │
│ │- documente doveditoare care sã ateste faptul cã avocatul/avocaţii de- │
│ │ţine/deţin asigurare profesionalã valabilã pe toatã perioada derulãrii │
│ │contractului, în conformitate cu Statutul profesiei de avocat şi cu pre- │
│ │vederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei │
│ │de avocat, republicatã, cu modificãrile ulterioare; │
│ │- pentru persoanele juridice/fizice strãine este necesarã prezentarea │
│ │documentelor edificatoare care dovedesc o formã de înregistrare şi, dupã │
│ │caz, de atestare ori apartenenţã din punct de vedere profesional, în │
│ │conformitate cu prevederile legale din ţara în care avocatul/avocaţii │
│ │este/sunt stabilit/stabiliţi. │
│ │În cazul asocierii mai multor avocaţi, criteriile privind situaţia perso-│
│ │nalã a ofertantului şi capacitatea de exercitare a activitãţii profesio- │
│ │nale trebuie sã fie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) │Certificatul ISO sau echivalent emis pe numele avocatului │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru ofertele depuse de avocaţi constituiţi în asociere, cerinţa se va │
│ │considera a fi îndeplinitã în cazul în care se va face dovada cã doar │
│ │unul din membrii asocierii deţine un astfel de certificat sau echivalen- │
│ │tul acestuia. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│d) │Curriculum vitae (CV) al membrilor echipei propuse │
│ │NOTĂ: │
│ │Echipa propusã va conţine cel puţin un avocat consultant şi un avocat │
│ │coordonator, în accepţiunea caietului de sarcini. │
│ │CV-ul va fi prezentat în format european, al cãrui model este accesibil │
│ │la urmãtoarea adresã de internet: │
│ │http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/ │
│ │EuropassCV/CVTemplate.csp │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│e) │Acordarea de asistenţã şi reprezentare juridicã în cel puţin 3 contracte │
│ │de achiziţii publice de lucrãri şi servicii de supervizare lucrãri, a │
│ │cãror atribuire s-a efectuat potrivit cadrului de reglementare prevãzut │
│ │de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri │
│ │şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile │
│ │ulterioare, şi de celelalte acte normative subsecvente în materia achi- │
│ │ziţiilor publice din România şi/sau potrivit procedurilor legale ale │
│ │Uniunii Europene. │
│ │NOTĂ: │
│ │Pe lângã menţiunea din CV se vor anexa documente-suport cum ar fi: copii │
│ │de pe contracte, recomandãri. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│f) │Cunoştinţe de nivel postuniversitar în materia dreptului comerţului │
│ │internaţional │
│ │NOTĂ: │
│ │Cunoştinţele în materia dreptului internaţional se demonstreazã prin │
│ │prezentarea oricãrui document de cel puţin nivelul unei diplome de master│
│ │(în sistem Bologna), care atestã absolvirea de cursuri postuniversitare │
│ │din ramura în cauzã. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│g) │Cunoştinţe de limbã englezã │
│ │NOTĂ: │
│ │Avocaţii vor depune certificate de atestare lingvisticã pentru fiecare │
│ │membru al echipei propuse. Pentru vorbitorii nativi de limba englezã se │
│ │va ataşa o declaraţie pe propria rãspundere, însoţitã de copia actului de│
│ │identitate ce atestã calitatea de cetãţean al unei ţãri unde limba │
│ │oficialã de comunicare este limba englezã. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│h) │Convenţiile de asociere intervenite între membrii asocierii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│i) │Oferta tehnicã, conform formularului prevãzut în anexa nr. 1 │
│ │NOTĂ: │
│ │Demonstrarea cerinţelor minime de calificare va fi efectuatã prin depu- │
│ │nerea documentelor-suport aferente, cu indicarea expresã a cerinţei │
│ │minime de calificare pentru care este depus. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│j) │Oferta financiarã, conform formularului prevãzut în anexa nr. 2 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



    2.2. Documentele prevãzute la pct. 2.1 constituie oferta. Documentele din ofertã vor fi prezentate în ordinea menţionatã în tabelul de la pct. 2.1, numerotate şi semnate pe fiecare paginã de persoana împuternicitã din partea avocatului. Oferta va fi însoţitã de un opis în care vor fi menţionate toate documentele ofertei şi pagina la care acestea se gãsesc.
    2.3. Nerespectarea celor dispuse la pct. 2.1, respectiv 2.2 va atrage excluderea avocatului ofertant în cauzã. Sancţiunea se va aplica numai dupã ce membrii comisiei de selecţie au solicitat, în scris, completarea documentaţiei, iar ofertantul nu a depus, în termen de cel mult 3 zile, actele justificative solicitate.
    3. Criterii de selecţie
    Criteriile avute în vedere la selecţia ofertelor, ulterior calificãrii acestora prin îndeplinirea cerinţelor prevãzute la pct. 2, sunt:
    a) numãrul de avocaţi definitivi care vor face parte din echipã, cu o vechime în specialitatea juridicã de minimum 10 ani de la data definitivãrii, pentru consultanţii şi coordonatorii propuşi, şi cu o vechime în specialitatea juridicã de minimum 5 ani de la data definitivãrii, pentru ceilalţi avocaţi;
    b) numãrul avocaţilor din echipã care au participat la procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ;
    c) numãrul avocaţilor din echipã care au participat la proceduri ale Comisiei de Adjudecare a Disputelor;
    d) numãrul avocaţilor din echipã care au participat la proceduri de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã;
    e) numãrul avocaţilor din echipã care au experienţã în litigii comerciale internaţionale cu o valoare mai mare de 1.000.000 euro şi aflate în legãturã cu contracte finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE, precum şi în alte programe cu finanţare externã, în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ;
    f) oferta financiarã prezentatã în condiţiile anexei nr. 2.
    4. Elaborarea ofertei
    4.1. Participanţii la procedura de selecţie au obligaţia de a elabora oferta în condiţiile pct. 2.2 sub sancţiunea excluderii din procedurã.
    4.2. Participanţii la procedura de selecţie au obligaţia de a menţine oferta valabilã pe o perioadã de 90 de zile. Depunerea unei contestaţii determinã suspendarea perioadei de valabilitate a ofertei pânã la pronunţarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE are dreptul de a solicita, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
    4.3. Oferta trebuie însoţitã de împuternicirea scrisã, prin care reprezentantul ofertantului este autorizat sã reprezinte societatea de avocaţi şi sã semneze în numele acesteia.
    5. Prezentarea ofertei
    5.1. Ofertantul trebuie sã depunã şi sã înregistreze oferta în termenul prevãzut în invitaţia de participare.
    5.2. Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta numai înainte de data-limitã stabilitã pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisã în acest sens.
    5.3. Modificarea componenţei echipei de avocaţi propuse se considerã modificare de ofertã şi va fi sancţionatã prin excluderea din procedura de atribuire. Prin excepţie, nu se considerã modificare a ofertei intervenirea urmãtoarelor situaţii:
    - decesul unuia dintre membrii propuşi în echipa de avocaţi;
    - dispariţia constatatã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã;
    - boalã gravã, constatatã prin certificat medical, care are ca rezultat o infirmitate permanentã fizicã ori psihicã sau orice altã stare ce nu mai permite exercitarea permanentã a profesiei de avocat.
    5.4. Ofertantul are dreptul de a depune doar o singurã ofertã. Nu se admit oferte alternative.
    6. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
    6.1. Deschiderea ofertelor se va face la sediul Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3. Orice ofertant are dreptul sã fie prezent la deschiderea ofertelor.
    6.2. Comisia de selecţie va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor, care urmeazã sã fie semnat atât de membrii comisiei, cât şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi, în care se consemneazã:
    - denumirea ofertanţilor;
    - oferta tehnicã şi numãrul de pagini a acesteia, conform opisului;
    - oferta financiarã;
    - orice alte elemente care privesc deschiderea ofertelor.
    6.3. Evaluarea ofertelor presupune:
    - analiza documentelor prevãzute la pct. 2.1 lit. a)-h), a ofertelor tehnice, punctarea acestora şi, dupã caz, excluderea/descalificarea celor care nu îndeplinesc condiţiile de calificare/selecţie;
    - analiza ofertelor financiare, punctarea acestora şi, dupã caz, descalificarea celor care nu îndeplinesc condiţiile de calificare;
    - stabilirea altor oferte excluse/descalificate;
    - ierarhizarea ofertelor calificate;
    - întocmirea raportului de atribuire.
    7. Punctajul
    7.1. Punctajul ofertei tehnice:
    a) numãrul de avocaţi definitivi care vor face parte din echipã, cu o vechime în specialitatea juridicã de minimum 10 ani de la data definitivãrii, pentru consultanţii şi coordonatorii propuşi, şi cu o vechime în specialitatea juridicã de minimum 5 ani de la data definitivãrii, pentru ceilalţi avocaţi - câte un punct pentru fiecare membru al echipei de avocaţi care îndeplineşte criteriul de minimum 10 ani de la data definitivãrii şi 0,5 puncte pentru cei cu o vechime în specialitate juridicã de minimum 5 ani de la data definitivãrii, dar nu mai mult de 10 puncte în total pentru cele douã tipuri de vechime;
    b) numãrul avocaţilor din echipã care au prestat servicii de asistenţã şi reprezentare în procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ - câte douã puncte pentru fiecare membru al echipei de avocaţi care îndeplineşte criteriul, dar nu mai mult de 20 de puncte;
    c) numãrul avocaţilor din echipã care au prestat servicii de asistenţã şi reprezentare în proceduri ale Comisiei de Adjudecare a Disputelor - câte douã puncte pentru fiecare membru al echipei de avocaţi care îndeplineşte criteriul, dar nu mai mult de 10 puncte;
    d) numãrul avocaţilor din echipã care au prestat servicii de asistenţã şi reprezentare în proceduri de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã - câte douã puncte pentru fiecare membru al echipei de avocaţi care îndeplineşte criteriul, dar nu mai mult de 10 puncte;
    e) numãrul avocaţilor din echipã care au prestat servicii de asistenţã şi reprezentare în litigii comerciale internaţionale, cu o valoare mai mare de 1.000.000 euro şi aflate în legãturã cu contracte finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE, în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ - câte 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocaţi care îndeplineşte criteriul, dar nu mai mult de 40 de puncte.
    7.1.1. Punctajul ofertei tehnice se calculeazã astfel:
    a) se adunã punctele obţinute de fiecare ofertã tehnicã pentru criteriile prevãzute la pct. 7.1, suma acestora reprezentând scorul tehnic;
    b) oferta cu scorul tehnic cel mai mare primeşte punctaj maxim de 100 de puncte;
    c) celelalte oferte primesc un punctaj calculat astfel:
    P_X = S_X x 100 / S_M,
    unde:
    P_X = punctajul ofertei tehnice analizate;
    S_X = scorul tehnic obţinut de oferta analizatã;
    S_M = scorul tehnic obţinut de oferta cu cel mai mare scor tehnic, respectiv cea care a primit 100 de puncte.
    7.1.2. Ofertele care nu primesc puncte la toate cele 5 criterii de selecţie prevãzute la pct. 7.1 şi nu întrunesc în mod cumulativ cel puţin 50 de puncte sunt descalificate.
    7.2. Oferta financiarã
    7.2.1. Oferta financiarã cuprinde onorariul exprimat în euro/orã/categorie de avocaţi, fãrã TVA şi este defalcatã pe 3 categorii de avocaţi şi pe 3 tipuri de activitãţi ce urmeazã a fi desfãşurate, respectiv: documentare sau studiu, redactare de documente ori acţiuni şi reprezentare.
    7.2.1.1. Fiecare ofertã financiarã va trebui sã cuprindã un onorariu defalcat dupã cum urmeazã:
    a) pentru avocaţii consultanţi, responsabili în principal cu strategia şi reprezentarea în litigiu, un onorariu în condiţiile pct. 7.2.1 pentru fiecare activitate de documentare sau studiu, redactare de documente sau acţiuni şi reprezentare;
    b) pentru avocaţii coordonatori, responsabili în principal cu implementarea strategiei, reprezentarea în litigiu şi coordonarea echipei ce realizeazã documentarea, un onorariu în condiţiile pct. 7.2.1 pentru fiecare activitate de documentare sau studiu, redactare de documente ori acţiuni şi reprezentare;
    c) pentru ceilalţi avocaţi din cadrul echipei, responsabili în principal cu activitatea de documentare, redactare, un onorariu în condiţiile pct. 7.2.1 pentru fiecare activitate de documentare sau studiu, redactare de documente ori acţiuni.
    7.2.1.2. (1) Pentru fiecare dintre categoriile de avocaţi prevãzute la pct. 7.2.1.1 lit. a)-c), onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu trebuie sã fie cel mai mic onorariu dintre onorariile propuse pentru cele 3 tipuri de activitãţi.
    (2) Ofertele financiare în care pentru activitatea de documentare sau studiu se solicitã un onorariu mai mare decât onorariile propuse pentru celelalte douã activitãţi se descalificã.
    (3) Pentru fiecare categorie de avocaţi, onorariile pentru activitatea de redactare de documente sau acţiuni şi pentru activitatea de reprezentare în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã ori de reprezentare în orice alte litigii în legãturã cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE nu pot depãşi onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu cu mai mult de 50% din onorariul propus pentru activitatea de documentare ori studiu.
    (4) Ofertele financiare în care pentru activitatea de redactare de documente sau acţiuni ori pentru activitatea de reprezentare se solicitã un onorariu mai mare cu 50% decât onorariul propus pentru activitatea de documentare sau studiu se descalificã.
    7.2.1.3. (1) Media onorariului pentru fiecare dintre avocaţii menţionaţi la pct. 7.2.1.1 lit. a) şi b), rezultatã conform pct. 7.2.1.2, nu poate depãşi cu mai mult de 50% media onorariului avocaţilor menţionaţi decât la pct. 7.2.1.1 lit. c).
    (2) Ofertele financiare întocmite cu încãlcarea prezentului subpunct se descalificã.
    7.2.2. Punctajul ofertei financiare se calculeazã astfel:
    a) se face media onorariului solicitat pentru fiecare dintre cele 3 categorii de avocaţi şi pentru fiecare dintre cele 3 tipuri de activitãţi, conform pct. 7.2.1, denumitã în continuare scor financiar;
    b) oferta cu scorul financiar cel mai mic va primi 100 de puncte;
    c) celelalte oferte primesc un punctaj calculat astfel:
    P_X = S_M x 100 / S_X,
    unde:
    P_X = punctajul ofertei financiare analizate;
    S_M = scorul financiar obţinut de oferta cu cel mai mic scor financiar, respectiv cea care a primit 100 de puncte;
    S_X = scorul financiar obţinut de oferta analizatã.
    7.2.3. Ofertele financiare al cãror scor financiar depãşeşte cu mai mult de 50% scorul financiar cel mai mic sunt descalificate.
    7.3. Punctajul final
    Pentru ierarhizarea ofertelor calificate, la punctajul tehnic obţinut se adaugã punctajul obţinut la oferta financiarã. Ofertantul cu punctajul cel mai mare este clasat pe primul loc.
    8. Organizarea documentelor litigiului internaţional şi participarea reprezentanţilor Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi a Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE la activitãţile de documentare, studiu, redactare de documente şi acţiuni, precum şi orice alte activitãţi necesare asigurãrii reprezentãrii
    8.1. Organizarea informaţiilor aferente litigiilor internaţionale se va efectua de cãtre echipa de suport formatã din reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice, denumitã în continuare DGJ.
    8.2. Activitãţile ce vor fi desfãşurate de cãtre echipa de suport din cadrul DGJ în cadrul asigurãrii reprezentãrii sunt urmãtoarele:
    - primirea documentelor aferente cauzei de la managerul de proiect din cadrul Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE;
    - opisarea acestor documente în funcţie de specificul cauzei, în baza solicitãrii avocatului coordonator;
    - asigurarea interfeţei dintre avocatul coordonator şi celelalte instituţii implicate în desfãşurarea litigiului;
    - asigurarea documentãrii juridice şi studiu, la solicitarea avocatului coordonator, în vederea formulãrii apãrãrilor în cadrul litigiului;
    - asigurarea sprijinului în vederea fundamentãrii necesitãţii avizãrii selecţiei martorilor şi experţilor parte ce vor fi angajaţi în cauzã.
    8.3. Ofertanţii selectaţi acceptã participarea reprezentanţilor DGJ şi ai Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE la activitãţile de documentare, studiu, redactare de documente şi acţiuni, precum şi la orice alte activitãţi necesare asigurãrii reprezentãrii Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.
    8.4. Activitatea de îndrumare a echipei de suport din cadrul DGJ şi modalitatea de lucru se vor stabili, prin acordul pãrţilor, ulterior semnãrii acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare.
    8.5. În situaţia în care, din diverse motive întemeiate, participarea reprezentanţilor DGJ la activitãţile de documentare, studiu, redactare de documente şi acţiuni, precum şi la orice alte activitãţi necesare asigurãrii reprezentãrii Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE nu se mai poate realiza, ofertantul are obligaţia de a continua prestarea serviciilor de reprezentare juridicã cu avocaţii propuşi în oferta sa tehnicã.
    9. Atribuirea acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare
    9.1. Criteriul de atribuire a acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic. În situaţia în care 2 sau mai mulţi ofertanţi obţin punctaj egal, departajarea se face în funcţie de punctajul obţinut la oferta tehnicã.
    9.2. Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE va comunica în scris tuturor ofertanţilor rezultatul aplicãrii procedurii "Selecţie de oferte" în cel mult 10 zile de la data la care comisia de selecţie a stabilit ofertele câştigãtoare.
    9.3. Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE are obligaţia de a încheia acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare, dupã ierarhizarea ofertelor şi aprobarea raportului de atribuire, cu toţi ofertanţii selectaţi.
    9.4. În acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare încheiat cu ofertanţii selectaţi se va menţiona onorariul.
    10. Acordarea mandatelor de reprezentare
    10.1. Mandatele de reprezentare se vor acorda prin contracte subsecvente atribuite în condiţiile prevãzute în anexa D la procedurã.
    10.2. În mandatul de reprezentare Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE va identifica, în toate cazurile, 2 avocaţi, unul consultant şi unul coordonator, care vor presta serviciile juridice, alãturi de echipa de suport din cadrul DGJ, pentru fiecare litigiu. Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE este îndreptãţit sã nu apeleze la toţi avocaţii propuşi în oferta tehnicã a ofertanţilor selectaţi prin contractele subsecvente.
    10.3. În cazuri temeinic motivate, numãrul avocaţilor care vor presta servicii juridice pentru fiecare litigiu poate fi suplimentat, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, dacã reprezentanţii DGJ nu mai pot continua asigurarea activitãţii prevãzute la pct. 8, fãrã însã a fi majorat tariful negociat prin contractul subsecvent.
    11. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul caiet de sarcini.

    ANEXA 1
    -------
la caietul de sarcini
---------------------

                                OFERTA TEHNICĂ

    Ofertant:
    ................................................................................................................................................................



┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr.│ Criterii │Nr. de avo-│
│crt. │caţi/liti- │
│ │ │gii care │
│ │ │îndeplinesc│
│ │ │criteriul │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1.│Numãrul de avocaţi definitivi care vor face parte din echipã, │ │
│ │cu o vechime în specialitatea juridicã de minimum 10 ani de la│ │
│ │data definitivãrii, pentru consultanţii şi coordonatorii │ │
│ │propuşi, şi cu o vechime în specialitatea juridicã de minimum │ │
│ │5 ani de la data definitivãrii, pentru ceilalţi avocaţi │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.│Numãrul avocaţilor din echipã care au prestat servicii de │ │
│ │asistenţã şi reprezentare în procedurile arbitrale în faţa │ │
│ │Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de │ │
│ │Comerţ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3.│Numãrul avocaţilor din echipã care au prestat servicii de │ │
│ │asistenţã şi reprezentare în proceduri ale Comisiei de Adjude-│ │
│ │care a Disputelor │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4.│Numãrul avocaţilor din echipã care au prestat servicii de │ │
│ │asistenţã şi reprezentare în proceduri de mediere/conciliere │ │
│ │pe lângã Comisia Europeanã │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5.│Numãrul avocaţilor din echipã care au prestat servicii de │ │
│ │asistenţã şi reprezentare în litigii comerciale internaţionale│ │
│ │cu o valoare mai mare de 1.000.000 euro şi aflate în legãturã │ │
│ │cu contracte finanţate în cadrul programelor de preaderare │ │
│ │ISPA şi PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a │ │
│ │Camerei Internaţionale de Comerţ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘



    Componenţa echipei de avocaţi:
    1. Avocaţii consultanţi pe litigiu .............................................
    2. Avocaţii coordonatori pe litigiu ............................................
    3. Ceilalţi avocaţi ...............................

                                   Semnãtura
                               ................

    ANEXA 2
    -------
la caietul de sarcini
---------------------

                               OFERTA FINANCIARĂ

    Ofertant:
    ................................................................................................................................................................


┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Activitatea │ Onorariul*1) │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1. │ Avocaţii consultanţi pe litigiu │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │a) Documentare sau studiu*2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │b) Redactare de documente sau acţiuni │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │c) Reprezentare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Media:│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2. │Avocaţii coordonatori pe litigiu │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │a) Documentare sau studiu*2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │b) Redactare de documente sau acţiuni │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │c) Reprezentare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Media:│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3. │Ceilalţi avocaţi │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │a) Documentare sau studiu*2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │b) Redactare de documente sau acţiuni │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │c) Reprezentare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Media:│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Scorul financiar (media/3):│ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


---------
    *1) a) Pentru fiecare dintre activitãţile prestate de cãtre cele 3 categorii de avocaţi, onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu trebuie sã fie cel mai mic onorariu dintre cele propuse. Onorariul propus la lit. b) şi c) de la fiecare activitate nu poate depãşi onorariul de la lit. a) a aceleiaşi activitãţi cu un cuantum mai mare de 50% din valoarea onorariului de la lit. a) a respectivei activitãţi.
    b) Media onorariului fiecãrui avocat de la nr. crt. 1 şi 2 nu poate depãşi media onorariului avocatului de la nr. crt. 3 cu mai mult de 50%.
    *2) În activitatea de documentare sau studiu se include şi orice altã activitate care nu se încadreazã în activitãţile prevãzute la lit. b) şi c).

                                  Semnãtura
                              .................


    ANEXA 3
    -------
la caietul de sarcini
---------------------

    Ofertantul .........../(denumirea/numele)................

                                   DECLARAŢIE
                             privind eligibilitatea

    1. Subsemnatul, ...../(numele şi prenumele în clar ale persoanei autorizate) ...., reprezentant împuternicit al ............................, declar pe propria rãspundere, în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de selecţie a avocaţilor pentru atribuirea acordului-cadru în condiţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.003/2011, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, cã nu ne aflãm în niciuna dintre situaţiile prevãzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv cã:
    a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitãţile noastre comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similarã cu cele anterioare, reglementatã prin lege;
    b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastrã în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a);
    c) ne-am îndeplinit obligaţiile de platã a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurãri sociale cãtre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (în România sau în ţara în care suntem stabiliţi) pânã la termenul-limitã de depunere a ofertei;
    d) în ultimii 2 ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs ori nu este de naturã sã producã grave prejudicii beneficiarilor acestora;
    e) nu am fost condamnaţi în ultimii 3 ani prin hotãrârea definitivã a unei instanţe judecãtoreşti pentru o faptã care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesionalã.
    2. Subsemnatul declar pe propria rãspundere cã în ultimii 5 ani nu am fost condamnaţi prin hotãrârea definitivã a unei instanţe judecãtoreşti pentru participare la activitãţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudã şi/sau pentru spãlare de bani.
    3. De asemenea, certific faptul cã niciunul dintre subcontractorii nominalizaţi în cadrul ofertei nu se regãseşte în niciuna dintre situaţiile menţionate în cadrul art. 180 şi 181 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    4. Subsemnatul declar cã informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg cã autoritatea contractantã are dreptul de a solicita, în scopul verificãrii şi confirmãrii declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastrã, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercialã, bancã, alte persoane juridice sã furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritãţii contractante - Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legãturã cu activitatea noastrã.
    6. Înţeleg cã în cazul în care aceastã declaraţie nu este conformã cu realitatea sunt pasibil de încãlcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


    Data: |_|_|_|_|_|_|_|_|
          [Z Z L L A A A A]



    ............/(numele şi prenumele)..., ...(semnãtura şi ştampila).........., în calitate de ..............., legal autorizat sã semnez oferta pentru şi în numele ........./(denumirea/numele operatorului economic)............. .


     ANEXA C
    -------
la procedurã
------------

                                  ACORD-CADRU
                          de asistenţã şi reprezentare
                                   - model -

    1. Pãrţi contractante
    Între
    Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, adresa sediului ...................., telefon/fax ............, numãrul de înmatriculare ................., cod fiscal ..............., cont trezorerie ...................., reprezentat prin .................., având funcţia de ................., în calitate de achizitor,
    şi
    ........./(numele şi prenumele/denumirea avocatului)..............., adresa sediului ..............., telefon/fax ............., numãrul de înmatriculare ................., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, bancã) ................., reprezentat prin ........., funcţia ................, în calitate de prestator,
    a intervenit prezentul acord-cadru de reprezentare, denumit în continuare acord-cadru.
    2. Obiectul acordului-cadru
    Prin încheierea prezentului acord-cadru prestatorul îşi asumã obligaţia de a presta servicii de asistenţã şi reprezentare juridicã, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, pentru a susţine apãrarea intereselor achizitorului în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, în baza mandatelor acordate în urma procedurii de negociere în vederea atribuirii contractelor subsecvente, atunci când litigiile internaţionale sunt în legãturã cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.
    3. Preţul acordului-cadru
    3.1. Preţul acordului-cadru este reprezentat de preţul/preţurile unitar/unitare, aşa cum a/au fost prezentat/prezentate în oferta financiarã acceptatã, în vederea asigurãrii asistenţei şi reprezentãrii Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.
    3.2. În perioada cuprinsã între momentul încheierii prezentului acord-cadru şi emiterea mandatului de reprezentare, avocatul nu este îndreptãţit sã pretindã achizitorului sã efectueze plãţi în baza acestui acord-cadru.
    3.3. Plata se va face doar pentru serviciile de asistenţã şi reprezentare prestate efectiv de cãtre avocat prin avocaţii nominalizaţi în oferta tehnicã, încheierea prezentului acord-cadru negenerând nicio obligaţie pentru achizitor.
    3.4. În cazul în care, în baza mandatului de asistenţã şi reprezentare, avocatul asigurã reprezentarea intereselor Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, achizitorul se obligã sã plãteascã avocatului serviciile prestate în baza preţurilor unitare din oferta financiarã acceptatã din contractul subsecvent atribuit în urma procedurii de negociere.
    3.5. Numãrul maxim al avocaţilor stabilit în caietul de sarcini poate fi suplimentat, în cazuri temeinic motivate, pentru anumite activitãţi şi pentru o perioadã determinatã de timp, doar cu acordul prealabil al achizitorului şi fãrã a fi modificat preţul serviciilor stabilit în contractul subsecvent.
    3.6. Valoarea estimatã/an se stabileşte în caz de semnare a contractului/contractelor subsecvent/subsecvente şi/sau a mandatelor de reprezentare prin act adiţional la acordul-cadru şi se reînnoieşte prin act adiţional încheiat pentru fiecare an bugetar în parte.
    3.7. Preţul convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru, conform ofertei financiare, plãtibil avocatului de cãtre achizitor este stabilit în euro/orã.
    3.8. Modul în care vor fi redactate facturile pentru onorarii este cuprins în modelul de contract subsecvent, anexã la prezentul acord-cadru.
    4. Modalitãţi de platã
    Achizitorul are obligaţia de a efectua plata cãtre avocat la termenele şi în condiţiile specificate în contractele subsecvente.
    5. Durata acordului-cadru
    5.1. Prezentul acord-cadru se încheie pentru o perioadã de 3 ani.
    5.2. În cazul în care achizitorul a solicitat şi a semnat cu avocatul un contract subsecvent de asistenţã şi reprezentare juridicã, durata prezentului acord-cadru se prelungeşte fãrã alte formalitãţi.
    6. Data de începere
    6.1. Data semnãrii acordului-cadru
    6.2. Avocatul este disponibil sã încheie contracte subsecvente de asistenţã şi reprezentare juridicã, precum şi sã accepte mandate de reprezentare juridicã imediat dupã semnarea acordului-cadru.
    7. Caracterul confidenţial al acordului-cadru
    7.1. O parte contractantã nu are dreptul, fãrã acordul scris al celeilalte pãrţi:
    a) de a face cunoscut prezentul acord-cadru sau orice prevedere a acestuia unei terţe pãrţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea prezentului acord-cadru şi a instituţiei publice citate în cauzã;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului acord-cadru în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
    7.2. Dezvãluirea oricãrei informaţii faţã de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului acord-cadru se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia.
    7.3. O parte contractantã va fi exoneratã de rãspundere pentru dezvãluirea de informaţii referitoare la prezentul acord-cadru, dacã:
    a) informaţia era cunoscutã pãrţii contractante înainte ca ea sã fi fost primitã de la cealaltã parte contractantã; sau
    b) informaţia a fost dezvãluitã dupã ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte pãrţi contractante pentru o asemenea dezvãluire; sau
    c) partea contractantã a fost obligatã în mod legal sã dezvãluie informaţia.
    8. Responsabilitãţile prestatorului
    8.1. Prestatorul îşi asumã obligaţia de a semna cu achizitorul contracte subsecvente acestui acord-cadru în baza cãrora va presta servicii de asistenţã şi reprezentare juridicã pentru a susţine apãrarea intereselor achizitorului în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã.
    8.2. Prestatorul care a primit mandat de reprezentare are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru apãrarea intereselor încredinţate, pânã la finalizarea cauzei. În acest caz, durata prezentului acord-cadru se prelungeşte fãrã alte formalitãţi.
    8.3. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevãzute în prezentul acord-cadru cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea de ofertã.
    8.4. Prestatorul îşi va desemna un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicãrile ulterioare cu Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE şi cu Direcţia generalã juridicã din acelaşi minister.
    8.5. Prestatorul, în baza contractelor subsecvente, îşi asumã obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturã provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru prezentul acord-cadru, în mãsura în care necesitatea asigurãrii acestora este prevãzutã în acordul-cadru sau se poate deduce în mod rezonabil din prezentul acord-cadru.
    8.6. Prestatorul poate înlocui un membru al echipei numai cu acordul achizitorului şi dacã avocatul propus are cel puţin aceleaşi calificãri şi întruneşte criteriile de selecţie aplicate de achizitor în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru.
    8.7. Prestatorul se angajeazã şi este deplin responsabil sã selecteze, dupã o cercetare temeinicã, şi sã propunã spre avizare achizitorului, în baza unei justificãri motivate, martori experţi sau alţi prestatori de servicii profesionale, a cãror necesitate rezultã din desfãşurarea litigiului internaţional. Costul astfel generat va fi suportat de prestator şi decontat ulterior de achizitor pe bazã de documente justificative.
    8.8. Pe durata derulãrii prezentului acord-cadru prestatorul are obligaţia de a informa achizitorul despre apariţia situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate mãsurile legale pentru înlãturarea lor.
    8.9. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodatã, este rãspunzãtor atât de oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea avocaţilor folosiţi pe toatã durata prezentului acord-cadru.
    8.10. Prestatorul se obligã sã accepte participarea reprezentanţilor Direcţiei generale juridice şi Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE din cadrul achizitorului la activitãţile de documentare, studiu, redactare de documente şi acţiuni, precum şi la orice alte activitãţi necesare asigurãrii reprezentãrii achizitorului.
    9. Responsabilitãţile achizitorului
    9.1. În baza prezentului acord-cadru, achizitorul va emite mandatele de reprezentare, în funcţie de necesitãţile apãrute.
    9.2. Achizitorul are obligaţia de a face demersurile necesare cãtre toate instituţiile statului pentru a pune la dispoziţia prestatorului orice facilitãţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea de ofertã sau care au apãrut pe durata mandatului acordat şi pe care acesta le considerã necesare pentru îndeplinirea prezentului acord-cadru.
    10. Verificãri
    10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor în condiţiile specificate în contractele subsecvente şi în mandatele de reprezentare.
    10.2. În desfãşurarea activitãţii de verificare, achizitorul poate, în cadrul contractelor subsecvente şi al mandatelor de reprezentare, amâna sau refuza plata anumitor activitãţi sau deconturi insuficient fundamentate în prezentãrile transmise lunar, fãrã a genera calculul de penalitãţi.
    10.3. Verificãrile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului acord-cadru. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor sãi împuterniciţi pentru acest scop.
    11. Penalitãţi şi daune-interese
    11.1. În situaţia în care prestatorul refuzã sã îşi îndeplineascã obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru, achizitorul are dreptul de a-i imputa contravaloarea litigiului.
    11.2. Prezentul acord-cadru constituie titlu executoriu fãrã punerea în întârziere sau îndeplinirea altor formalitãţi.
    12. Asigurarea serviciilor de asistenţã şi reprezentare juridicã
    Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de asistenţã şi reprezentare juridicã în maximum 24 de ore de la semnarea contractului subsecvent.
    13. Rezilierea acordului-cadru
    13.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru de cãtre una dintre pãrţi dã dreptul pãrţii lezate de a cere rezilierea acordului-cadru şi de a pretinde plata de daune-interese.
    13.2. Achizitorul îşi rezervã dreptul de a denunţa unilateral prezentul acord-cadru în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevãzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa mãsurã încât îndeplinirea acordului-cadru respectiv ar fi contrarã interesului public.
    14. Forţa majorã
    14.1. Forţa majorã exonereazã pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã.
    14.2. Îndeplinirea prezentului acord-cadru va fi suspendatã pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
    14.3. Partea contractantã care invocã forţa majorã are obligaţia de a notifica celeilalte pãrţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
    14.4. Dacã forţa majorã acţioneazã sau se estimeazã cã va acţiona o perioadã mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte pãrţi încetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese.
    15. Soluţionarea litigiilor
    15.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilã, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputã care se poate ivi între ei în cadrul sau în legãturã cu îndeplinirea prezentului acord-cadru.
    15.2. Dacã achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sã rezolve în mod amiabil o divergenţã contractualã, fiecare poate solicita ca disputa sã se soluţioneze de cãtre instanţele judecãtoreşti competente din România.
    16. Limba care guverneazã acordul-cadru
    Limba care guverneazã acordul-cadru este limba românã.
    17. Legea aplicabilã acordului-cadru
    Prezentul acord-cadru va fi interpretat conform legilor din România.
    18. Comunicãri
    18.1. Orice comunicare între pãrţi referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru trebuie sã fie transmisã în scris, în limba românã.
    18.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    18.3. Comunicãrile între pãrţi se pot face şi prin telefon, telegramã, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii. În situaţia în care comunicãrile dintre pãrţi se fac prin intermediul poştei electronice sau al faxului şi sunt dublate de transmiterea aceloraşi documente şi prin poştã, data comunicãrii va fi consideratã cea la care se înregistreazã exemplarele transmise prin poştã.
    19. Amendamente
    Modificarea prezentului acord-cadru se face numai în scris, de cãtre reprezentanţii legal ai pãrţilor, prin acte adiţionale la prezentul acord-cadru.
    Prevederile oricãror acte adiţionale la acordul-cadru prevaleazã prevederilor acordului-cadru.
    20. Instrucţiuni
    În implementarea prezentului acord-cadru, achizitorul va emite instrucţiuni de îndrumare metodologicã.
    21. Anexe
    Urmãtoarele anexe fac parte integrantã din prezentul acord-cadru:
    - contract subsecvent - contract de asistenţã şi reprezentare juridicã (model);
    - anexã la contractul de asistenţã şi reprezentare juridicã.

    Încheiat astãzi, ..............., în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

    Achizitor, Prestator,
    .......... ...................


    ANEXĂ
    -----
la acordul-cadru
----------------

                              CONTRACT SUBSECVENT

                  CONTRACT DE ASISTENŢĂ ŞI REPREZENTARE JURIDICĂ
                                    (model)

    Având în vedere acordul-cadru ............... semnat între Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE (în calitate de achizitor) şi .................... (în calitate de avocat), între pãrţi a intervenit prezentul contract subsecvent acordului-cadru, semnat în baza acestuia, dupã cum urmeazã:

    1. Pãrţi contractante
    Între
    Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, adresa sediului ................., telefon/fax ............., numãrul de înmatriculare ................., cod fiscal ................., cont trezorerie ................., reprezentat prin ......................., având funcţia de ................., în calitate de client,
    şi
    ......./(numele şi prenumele/denumirea avocatului)..........., adresa sediului ........................, telefon/fax ..........., numãrul de înmatriculare ................., cod fiscal .............., cont (trezorerie, bancã) ..................., reprezentat prin ....................., funcţia .................., în calitate de avocat,
    a intervenit prezentul contract de asistenţã şi reprezentare juridicã, denumit în continuare contract.
    2. Obiectul contractului
    Reprezentarea intereselor clientului în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ/a Comisiei de Adjudecare a Disputelor/în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã în vedere soluţionãrii oricãror diferende, dispute, litigii care au survenit în cadrul contractului .............
    Pentru a atinge obiectivele de mai sus, avocatul va trebui sã îşi desfãşoare activitatea în strânsã colaborare cu clientul.
    3. Durata contractului
    Durata de implementare a contractului va fi pânã la finalizarea tuturor activitãţilor derulate în baza acestui contract în vederea îndeplinirii obiectivului contractului.
    4. Data de începere
    Data de începere va fi la 3 zile de la intrarea în vigoare a contractului, respectiv de la data ultimei semnãturi.
    5. Preţul contractului
    5.1. Valoarea estimatã pentru anul ........... a contractului este de ......... . Aceastã valoare se reînnoieşte prin act adiţional încheiat pentru fiecare an bugetar în parte.
    5.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi în baza acordului-cadru va fi conform ofertei financiare, plãtibil avocatului de cãtre client, şi va fi stabilit în monedã euro/orã.
    6. Plata
    6.1. Plata se face doar pentru serviciile de asistenţã şi reprezentare juridicã prestate efectiv de cãtre avocat prin avocaţii nominalizaţi în oferta tehnicã.
    6.2. Pentru serviciile de asistenţã şi reprezentare juridicã, avocatul are obligaţia de a emite în fiecare lunã o solicitare de platã unicã, indiferent dacã lucreazã singur sau în asociere.
    6.3. Fiecare solicitare de platã va fi însoţitã de un raport de activitate, în limba românã, care va include o detaliere clarã a sumelor solicitate şi a activitãţilor aferente desfãşurate, numãrul de ore de muncã juridicã efectiv desfãşuratã/zi de avocaţii prezentaţi în ofertã şi în numele cãrora s-a emis mandatul de asistenţã şi reprezentare, cu precizarea pe scurt a documentelor studiate, discuţiilor purtate şi actelor redactate.
    6.4. Clientul are obligaţia sã verifice solicitarea de platã şi raportul de activitate şi sã transmitã comentarii justificate sau solicitarea de emitere a facturii în 20 de zile de la primirea acesteia.
    6.5. Ca urmare a solicitãrii clientului, avocatul va emite o facturã unicã, indiferent dacã lucreazã singur sau în asociere.
    6.6. Modul în care vor fi redactate facturile pentru onorarii este cuprins în anexa la prezentul contract.
    6.7. Clientul are obligaţia de a efectua plata cãtre avocat în termen de cel mult 30 de zile de la primirea facturii de la acesta. Plãţile în valutã aferente facturilor externe se vor efectua la cursul Bãncii Naţionale a României din ziua comunicãrii facturii cãtre client, cu respectarea prevederilor legale.
    6.8. Plata facturilor se va face în perioada 24-31 a fiecãrei luni.
    7. Obligaţiile clientului
    7.1. Clientul va plãti avocatul în condiţiile stipulate la pct. 4 din acordul-cadru.
    7.2. Clientul va transmite avocatului toatã informaţia care are legãturã sau prezintã relevanţã în vederea îndeplinirii obiectului contractului prevãzut la pct. 2 şi detaliat în anexa privind lista documentelor ce vor fi puse la dispoziţie avocatului, respectiv:
    - documente contractuale;
    - documente de licitaţie;
    - corespondenţa dintre client şi avocat, precum şi corespondenţa cu terţe pãrţi care are legãturã sau prezintã relevanţã în vederea atingerii obiectivelor contractului de asistenţã şi reprezentare juridicã;
    - toate şi orice document transmis de cãtre avocatul consultant/coordonator în cadrul executãrii contractului de asistenţã şi reprezentare juridicã.
    7.3. Documentele care vor fi înaintate avocatului pot fi în limba englezã sau în limba englezã şi în limba românã, iar legislaţia este disponibilã numai în limba românã.
    7.4. Clientul va pune la dispoziţia avocatului documentele cuprinse în anexa menţionatã la pct. 7.2, la termenele prevãzute în respectiva anexã.
    7.5. Clientul va oferi sprijin în vederea interpretãrii corecte şi complete a documentelor şi a faptelor care reies din derularea contractului.
    7.6. Clientul, în baza rapoartelor elaborate şi transmise de avocat, va colabora cu avocatul în vederea definirii strategiei optime care va fi adoptatã în vederea îndeplinirii obiectivelor contractului.
    8. Obligaţiile avocatului
    8.1. În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului contract şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, avocatul îşi va desfãşura activitatea în strânsã colaborare cu clientul.
    8.2. Avocatul va manifesta conştiinciozitate şi probitate profesionalã.
    8.3. Avocatul va pleda cu demnitate faţã de arbitrii judecãtori şi de pãrţile din proces.
    8.4. Avocatul va respecta şi va îndeplini solicitãrile clientului, aşa cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini.
    9. Personal
    9.1. Avocatul are obligaţia sã asigure personal suficient şi calificat corespunzãtor în vederea atingerii obiectivelor specificate în prezentul contract, dupã cum acesta a fost prezentat şi acceptat la ofertã.
    9.2. Orice modificare a listei de personal se va face cu aprobarea prealabilã a clientului şi în conformitate cu prevederile prezentului contract.
    9.3. Personalul propus pentru a înlocui personalul acceptat iniţial va avea cel puţin calificarea şi experienţa personalului pe care îl înlocuieşte.
    9.4. Personalul propus va fi acceptat de client doar în urma evaluãrii de cãtre o comisie de selecţie a documentelor de calificare şi selecţie prezentate de avocat.
    10. Verificãri
    10.1. Clientul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.
    10.2. În desfãşurarea activitãţii de verificare, clientul poate amâna sau refuza plata anumitor activitãţi sau deconturi insuficient fundamentate în prezentãrile transmise lunar, fãrã a genera calculul de penalitãţi.
    10.3. Verificãrile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Clientul are obligaţia de a notifica în scris avocatului identitatea reprezentanţilor sãi împuterniciţi pentru acest scop.
    11. Eticã profesionalã
    11.1. Integritate
    Avocatul trebuie sã îşi îndeplineascã atribuţiile în mod cinstit şi responsabil, fiind obligat sã cunoascã şi sã respecte prevederile legale în vigoare.
    11.2. Confidenţialitate
    11.2.1. O parte contractantã nu are dreptul, fãrã acordul scris al celeilalte pãrţi:
    a) de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terţe pãrţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract şi a instituţiei publice citate în cauzã;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
    11.2.2. Dezvãluirea oricãrei informaţii faţã de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se va face confidenţial şi va cuprinde numai acele informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia.
    11.2.3. O parte contractantã va fi exoneratã de rãspundere pentru dezvãluirea de informaţii referitoare la prezentul contract, dacã:
    a) informaţia era cunoscutã pãrţii contractante înainte ca ea sã fi fost primitã de la cealaltã parte contractantã; sau
    b) informaţia a fost dezvãluitã dupã ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte pãrţi contractante pentru asemenea dezvãluire;
    sau
    c) partea contractantã a fost obligatã în mod legal sã dezvãluie informaţia.
    11.2.4. Fiecare persoanã implicatã, care face parte din echipa avocatului sau ajunge sã facã parte din echipa avocatului la un moment dat, este obligatã sã depunã o declaraţie de confidenţialitate care va avea urmãtorul cuprins:
    "Subsemnatul, ......./(numele şi prenumele şi iniţiala prenumelui tatãlui) ............, identificat prin C.I./B.I., seria ...... nr. ..............., având domiciliul în ........../(localitatea, adresa).............., mã angajez sã pãstrez şi sã nu divulg nicio informaţie legatã de prezentul contract de asistenţã şi reprezentare juridicã sub sancţiunea suportãrii oricãror consecinţe de naturã legalã ce îmi vor fi incidente, dupã caz.
    Data ............. Semnãtura ....../(olografã în original)....... ."
    11.2.5. Mobilizarea persoanelor, conform pct. 11.2.4, reprezintã o condiţie a acceptãrii acelor persoane în cadrul contractului de cãtre client.
    12. Penalitãţi şi daune-interese
    12.1. În situaţia în care, din cauza neprezentãrii la termene, prestatorul nu reuşeşte sã îşi îndeplineascã obligaţiile asumate prin prezentul contract, clientul are dreptul de a-i imputa contravaloarea litigiului, prezentul contract constituind titlu executoriu, fãrã punerea în întârziere sau îndeplinirea altor formalitãţi.
    12.2. În cazul în care clientul nu onoreazã facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevãzute la pct. 6, la solicitarea avocatului, clientul are obligaţia de a plãti o penalitate de 0,01%/zi de întârziere din valoarea facturii.
    13. Rezilierea contractului
    13.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de cãtre una dintre pãrţi dã dreptul pãrţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
    13.2. Clientul îşi rezervã dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract.
    14. Forţa majorã
    14.1. Forţa majorã exonereazã pãrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toatã perioada în care aceasta acţioneazã.
    14.2. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendatã pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
    14.3. Partea contractantã care invocã forţa majorã are obligaţia de a notifica celeilalte pãrţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
    14.4. Dacã forţa majorã acţioneazã sau se estimeazã cã va acţiona o perioadã mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte pãrţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese.
    15. Soluţionarea litigiilor
    15.1. Clientul şi avocatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilã, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputã care se poate ivi între ei în cadrul sau în legãturã cu îndeplinirea prezentului contract.
    15.2. Dacã achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sã rezolve în mod amiabil o divergenţã contractualã, fiecare poate solicita ca disputa sã se soluţioneze de cãtre instanţele judecãtoreşti competente din România.
    16. Limba care guverneazã contractul
    Limba care guverneazã contractul este limba românã.
    17. Comunicãri
    17.1. Orice comunicare între pãrţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sã fie transmisã în scris, în limba românã.
    17.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    17.3. Comunicãrile între pãrţi se pot face şi prin telefon, telegramã, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmãrii în scris a primirii comunicãrii. În situaţia în care comunicãrile dintre pãrţi se fac prin intermediul poştei electronice sau al faxului şi sunt dublate de transmiterea aceloraşi documente şi prin poştã, data comunicãrii va fi consideratã cea la care se înregistreazã exemplarele transmise prin poştã.
    18. Legea aplicabilã contractului
    Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
    19. Amendamente
    Modificarea prezentului contract se face numai în scris, de cãtre reprezentanţii legali ai pãrţilor, prin acte adiţionale la prezentul contract.
    Prevederile oricãror acte adiţionale la contract prevaleazã prevederilor contractului.

    Încheiat astãzi, ................., în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

    Client, Avocat,
    ............ ..................


         Anexã la contractul de asistenţã şi reprezentare juridicã

    Prezenta anexã cuprinde îndrumãri cu privire la facturile de onorarii şi la cele de cheltuieli şi este parte integrantã a acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare juridicã încheiat de Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE cu avocaţii selectaţi.

    1. Depunerea facturilor
    1.1. Facturile, unice pentru fiecare societate de avocaţi/asociere, pentru onorarii şi cheltuieli se depun lunar, în ultima zi lucrãtoare a lunii pentru luna anterioarã.
    1.2. În situaţia în care prestatorul primeşte cu întârziere documentele justificative care dovedesc cheltuielile efectuate în îndeplinirea mandatului, acestea pot fi ataşate facturilor de cheltuieli emise de prestator şi decontate de achizitor în decurs de 30 de zile de la data la care a fost primitã de prestator factura, ce constituie document justificativ.
    1.3. Facturile de onorarii vor fi însoţite de o prezentare detaliatã a activitãţii desfãşurate, cu precizarea documentelor studiate, a discuţiilor purtate, a actelor redactate şi a oricãror alte elemente relevante, cu respectarea dispoziţiilor pct. 6 din contract.
    1.4. Facturile de cheltuieli vor avea anexatã o scurtã prezentare a ocaziei ce a generat cheltuielile respective, cu respectarea dispoziţiilor pct. 6 din contract.
    1.5. La finalizarea mandatului, încetarea cauzei sau denunţarea unilateralã a contractului de cãtre achizitor, prestatorul va depune factura finalã de onorarii şi cheltuieli în decurs de 60 de zile de la finalizare, încetare sau denunţare.
    2. Onorarii şi cheltuieli facturabile
    2.1. Achizitorul va plãti costul onorariilor şi va deconta cheltuielile în conformitate cu cele prevãzute mai jos:
    a) Onorarii
    Achizitorul va plãti prestatorului onorariile pe orã, la tarif unic per avocat, stabilite în conformitate cu dispoziţiile contractului pentru munca juridicã descrisã în cuprinsul anexelor la facturi.
    Facturile detaliate vor cuprinde rubrici defalcate pe fiecare categorie de avocaţi şi în funcţie de activitatea desfãşuratã, respectiv documentare sau studiu, redactare de documente sau acţiuni şi reprezentare.
    b) Cheltuieli
    Achizitorul va deconta urmãtoarele tipuri de cheltuieli, dovedite cu documente justificative:
    - cheltuieli detaliate de fotocopiere;
    - cheltuieli detaliate de transmisii pe fax;
    - cheltuieli detaliate de convorbiri telefonice efectuate în strãinãtate;
    - cheltuieli detaliate de servicii de curierat expres;
    - cheltuieli detaliate de cercetare electronicã;
    - cheltuieli de servicii poştale extraordinare (volum mare sau scrisori recomandate);
    - cheltuieli detaliate pentru traduceri legalizate (oficiale) de documente. În aceastã categorie nu intrã comunicãrile prevãzute la pct. 17 din contract;
    - cheltuieli generate de necesitatea consultãrii unor martori experţi sau a altor prestatori de servicii profesionale;
    - avize de publicare;
    - taxe de depunere documente;
    - cheltuieli de cãlãtorie.
    2.2. Decontarea cheltuielilor de cãlãtorii externe se va face în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2.3. Cãlãtoriile cu avionul din România în strãinãtate şi din strãinãtate în România vor fi la clasa economic, iar cheltuielile de cazare se vor încadra în sumele stabilite de Hotãrârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2.4. Prestatorul trebuie sã se asigure cã toate cheltuielile efectuate în contul achizitorului sunt necesare pentru a presta serviciile de asistenţã şi reprezentare juridicã şi cã sunt în conformitate cu dispoziţiile contractului şi ale prezentei anexe.
    3. Formatul facturilor
    3.1. Facturile vor include o prezentare a serviciilor totale facturate, conform urmãtorului model:
    - numele persoanelor care au prestat servicii;
    - numãrul de ore prestate de fiecare persoanã;
    - tarif/orã;
    - totalul sumei corespunzãtoare timpului muncit de fiecare persoanã.
    3.2. La final, facturile pentru onorarii vor cuprinde:
    - tipul activitãţii facturate: documentare, redactare de documente/acţiuni, reprezentare;
    - data prestãrii serviciului;
    - numele avocatului care a prestat serviciul, membru al echipei de avocaţi pe baza cãreia s-a fãcut selecţia şi s-a acordat mandatul de reprezentare;
    - descrierea activitãţii desfãşurate;
    - timpul facturat.
    3.3. Facturile pentru cheltuieli vor cuprinde o scurtã prezentare a evenimentului care a generat cheltuielile efectuate în perioada facturatã, precum şi urmãtoarele informaţii:
    - cheltuieli de fotocopiere: cost/unitate înmulţit cu sumã/unitate;
    - cheltuieli pentru convorbiri telefonice, inclusiv faxuri trimise: data, numãrul de telefon, suma;
    - cheltuieli cu servicii de curierat expres: data, suma, destinatarul;
    - cercetare electronicã: data, suma;
    - cheltuieli poştale extraordinare: data şi suma;
    - cheltuieli pentru traducerea oficialã/legalizatã a documentelor: cost/paginã înmulţit cu numãr de pagini;
    - cheltuieli generate de necesitatea consultãrii unor martori experţi sau a altor prestatori de servicii profesionale;
    - avize de publicare: data publicãrii;
    - taxe de depunere documente: data depunerii;
    - cheltuieli de cãlãtorie permisibile: perioada cãlãtoriei, ocazia cu care a fost efectuatã, persoana care a efectuat cãlãtoria. Cheltuielile trebuie detaliate astfel încât pentru fiecare dintre tipurile de cheltuieli precizate mai sus sã se specifice perioada de facturare şi data remiterii documentelor justificative.

     ANEXA D
    -------
la procedurã
------------

                            PROCEDURA DE NEGOCIERE
    în vederea atribuirii contractelor subsecvente cu avocaţii selectaţi în acordul-cadru

    ART. 1
    (1) Negocierea cu avocaţii preselectaţi are ca scop selectarea avocatului cu care urmeazã sã fie semnat contractul subsecvent la acordul-cadru, încredinţarea efectivã şi concretã a serviciilor de asistenţã şi reprezentare juridicã a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, precum şi a mandatelor de reprezentare aferente.
    (2) Negocierea cu avocaţii cu care s-a încheiat în prealabil acordul-cadru se desfãşoarã în douã etape, respectiv iniţierea procedurii de negociere şi derularea rundelor succesive de negociere cu avocaţii semnatari ai acordului-cadru, urmate de runda finalã de negociere.
    (3) Etapa de iniţiere a procedurii de negociere presupune:
    a) transmiterea invitaţiei de participare la negociere tuturor avocaţilor semnatari ai acordului-cadru de asistenţã şi reprezentare. Invitaţia de participare la negociere va cuprinde cel puţin urmãtoarele: avocatul destinatar cu datele de identificare, denumirea autoritãţii contractante, obiectul contractului subsecvent, procedura aplicatã, data şi locul pentru depunerea ofertelor, modul de prezentare a ofertelor, modalitatea de comunicare. Invitaţia de participare la negociere (anexa D1) va fi însoţitã de Instrucţiunile de ofertare pentru negociere (anexa D2), precum şi de documentele precizate în aceste instrucţiuni;
    b) constituirea nominalã a comisiei de negociere prin decizie a ordonatorului principal de credite, desemnându-se în componenţã atât membri titulari, cât şi membri supleanţi.
    ART. 2
    Etapa de derulare a rundelor succesive de negocieri cu societãţile de avocaţi preselectate, urmate de runda finalã de negociere, presupune urmãtoarele:
    a) primirea ofertelor preliminare;
    b) analiza ofertelor depuse;
    c) desfãşurarea rundelor succesive de negocieri cu fiecare participant în parte, cu scopul îmbunãtãţirii ofertelor; numãrul de runde de negociere va fi stabilit în cadrul invitaţiei de participare la negociere;
    d) negocierea finalã cu fiecare participant în parte;
    e) depunerea ofertelor finale de cãtre participantul câştigãtor în scopul reconfirmãrii rezultatului negocierii finale;
    f) evaluarea ofertelor, aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea ofertei câştigãtoare;
    g) analizarea ofertei finale câştigãtoare, în scopul verificãrii modului în care elementele negociate se regãsesc în oferta finalã câştigãtoare;
    h) elaborarea raportului de evaluare şi semnarea acestuia de cãtre membrii comisiei de negociere. Raportul va fi supus spre aprobare conducãtorului autoritãţii contractante;
    i) comunicarea rezultatului procedurii;
    j) încheierea contractului subsecvent la acordul-cadru de reprezentare;
    k) întocmirea dosarului achiziţiei pentru contractul subsecvent la acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare.
    ART. 3
    (1) În vederea participãrii la etapa de negociere, avocaţii trebuie sã îndeplineascã cerinţele de participare precizate în Instrucţiunile de ofertare pentru negociere ce vor fi elaborate pentru fiecare contract subsecvent în parte.
    (2) Avocaţii vor întocmi şi vor depune ofertele preliminare (propunerile tehnice şi propunerile financiare), însoţite de documentele corespunzãtoare, în condiţiile precizate de Instrucţiunile de ofertare pentru negociere şi de documentele transmise avocaţilor odatã cu transmiterea Invitaţiei de participare la negociere.
    ART. 4
    Derularea rundelor succesive de negociere cu avocaţii, urmate de runda finalã de negociere, se realizeazã de cãtre comisia de negociere prin derularea urmãtoarelor activitãţi:
    a) programarea candidaţilor la rundele de negocieri intermediare şi finale precizate mai sus, documentele care atestã transmiterea invitaţiilor pentru depunerea ofertelor parţiale şi a celei finale, documentele care atestã transmiterea şi confirmarea primirii propunerilor tehnice şi/sau financiare, precum şi înregistrarea acestora la registratura Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE;
    b) analizarea ofertelor depuse şi desfãşurarea rundelor succesive de negocieri cu fiecare participant în parte, cu scopul îmbunãtãţirii ofertelor. Rundele de negocieri se finalizeazã cu încheierea unui proces-verbal al şedinţei de negociere;
    c) negocierea finalã cu fiecare participant în parte. Rundele de negocieri se încheie prin întocmirea unui proces-verbal al şedinţei de negociere;
    d) primirea ofertei finale depuse de cãtre participantul câştigãtor, în scopul reconfirmãrii rezultatului negocierii finale;
    e) evaluarea ofertelor, aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea ofertei finale câştigãtoare;
    f) analizarea ofertei finale câştigãtoare, în scopul verificãrii modului în care elementele negociate se regãsesc în oferta finalã;
    g) elaborarea raportului de evaluare şi semnarea acestuia de cãtre membrii comisiei de negociere. Raportul de evaluare va fi propus spre aprobare conducãtorului autoritãţii contractante;
    h) comunicarea rezultatului procedurii.
    ART. 5
    Pe parcursul desfãşurãrii rundelor succesive de negocieri şi a rundei finale de negociere, membrii comisiei de negociere au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea asupra conţinutului negocierilor, precum şi asupra oricãror altor informaţii prezentate de ofertanţi, a cãror dezvãluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja interesele comerciale.
    ART. 6
    (1) Fiecare membru al comisiei de negociere are obligaţia de a semna o declaraţie pe propria rãspundere prin care se angajeazã sã respecte dispoziţiile prevãzute în prezentul articol şi prin care confirmã totodatã cã nu se aflã în niciuna dintre situaţiile urmãtoare:
    a) este soţ sau rudã pânã la gradul al patrulea inclusiv ori afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu avocaţii propuşi de cãtre ofertanţi pentru a face parte din echipa de avocaţi;
    b) în ultimii 3 ani a avut raporturi contractuale de muncã cu unul dintre ofertanţi ori cu asociaţii unuia dintre ofertanţi sau a fãcut parte din adunarea asociaţilor ori din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre ofertanţi;
    c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanţi.
    (2) Declaraţia prevãzutã la alin. (1) trebuie semnatã înainte de începerea analizei ofertelor depuse la data-limitã stabilitã de autoritatea contractantã.
    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi de comisia de negociere constatã cã se aflã în una sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndatã înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.
    (4) În cazul în care atât titularul, cât şi supleantul se aflã în una sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), conducãtorul instituţiei care i-a desemnat va nominaliza alte douã persoane.
    ART. 7
    (1) Pe parcursul derulãrii procedurii de negociere, Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE va lua toate mãsurile legale necesare pentru a combate apariţia eventualelor situaţii de concurenţã neloialã sau conflict de interese şi orice alte fapte considerate contravenţii ori infracţiuni, potrivit legislaţiei în vigoare. În mãsura în care aceste situaţii se produc totuşi, se vor lua mãsurile legale pentru înlãturarea lor.
    (2) Avocaţii ofertanţi vor depune o declaraţie pe propria rãspundere privind inexistenţa situaţiilor de conflict de interese în legãturã cu obiectul litigiilor care urmeazã a fi soluţionate, înaintea acordãrii mandatului de reprezentare.
    ART. 8
    (1) În urma desfãşurãrii negocierii şi stabilirii avocatului ofertant participant câştigãtor, comisia de negociere redacteazã raportul de evaluare.
    (2) Actele emise în legãturã cu procedura de atribuire a contractului subsecvent pot fi contestate în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 9
    (1) Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, în urma aplicãrii procedurii de negociere cu avocaţii semnatari ai acordului-cadru, stabileşte participantul câştigãtor cu care urmeazã sã fie semnat contractul subsecvent la acordul-cadru.
    (2) Contractul subsecvent de asistenţã şi reprezentare juridicã se încheie pe perioada de timp precizatã în documentele transmise odatã cu invitaţia de participare la negociere şi se semneazã de cãtre reprezentanţii legali ai Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE şi de cãtre reprezentantul mandatat al participantului câştigãtor, pe baza documentelor depuse în vederea participãrii la negociere.
    (3) Contractul subsecvent de asistenţã şi reprezentare juridicã se încheie în termen de cel mult 10 zile de la anunţarea rezultatului negocierii sau de la data soluţionãrii contestaţiilor.
    (4) Încheierea contractului subsecvent la acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare are la bazã principiile enunţate la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (5) Avocaţii vor depune o declaraţie pe propria rãspundere privind inexistenţa situaţiilor de conflict de interese în legãturã cu obiectul litigiilor care urmeazã a fi soluţionate în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau Comisiei Europene, pentru conciliere/mediere, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.
    (6) Dupã emiterea mandatului de reprezentare, respectiv a comenzii şi încheierii contractului subsecvent, avocatul semnatar al contractului subsecvent îşi va numi un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicãrile ulterioare cu Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.
    (7) Avocatul câştigãtor al contractului subsecvent are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru apãrarea intereselor încredinţate pânã la finalizarea cauzei, respectiv pânã la epuizarea tuturor cãilor de atac prevãzute de lege, chiar dacã acest fapt se va produce dupã expirarea perioadei de valabilitate a contractului subsecvent de asistenţã şi reprezentare, respectiv a acordului-cadru. În aceastã situaţie, Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE are obligaţia corelativã de a face plata serviciilor prestate de avocatul câştigãtor, în baza contractului subsecvent încheiat.
    (8) Modelul contractului subsecvent la acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare juridicã, ce va fi încheiat cu avocatul câştigãtor al negocierii, va fi comunicat odatã cu Invitaţia de participare la procedura de negociere.
    ART. 10
    (1) Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru etapa de negociere, care va cuprinde cel puţin urmãtoarele documente:
    a) componenţa comisiei de negociere;
    b) invitaţia de participare la negociere;
    c) ofertele preliminare, intermediare şi oferta finalã, depuse de candidaţi în cadrul procedurii de negociere;
    d) documentele care atestã transmiterea invitaţiilor pentru depunerea ofertelor parţiale şi a celei finale, cele care atestã transmiterea şi confirmarea primirii propunerilor tehnice şi/sau financiare intermediare şi finale, oricare alte adrese şi documente transmise/primite în cadrul procedurii de negociere;
    e) raportul de evaluare şi toate procesele-verbale intermediare şi finale întocmite de comisia de negociere în cadrul procedurii;
    f) adresele prin care s-a comunicat candidaţilor rezultatul procedurii de negociere, precum şi confirmarea primirii acestora;
    g) contestaţiile primite, rezoluţiile şi, dupã caz, mãsurile corective adoptate de Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE şi comunicate ofertanţilor, precum şi hotãrârile judecãtoreşti irevocabile;
    h) contractul subsecvent la acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare juridicã semnat;
    i) mandatele de reprezentare emise, dupã caz.
    (2) Dosarul achiziţiei publice se pãstreazã atât timp cât contractul produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizãrii contractului subsecvent la acordul-cadru de asistenţã şi reprezentare juridicã.

     ANEXA D1
    --------
la procedura de negociere
-------------------------
în vederea atribuirii contractelor subsecvente
----------------------------------------------

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Direcţia ..................
    Nr. ......./........

                      INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE
    (Prezenta invitaţie se va transmite tuturor societãţilor civile de avocaţi cu care au fost încheiate acorduri-cadru de asistenţã şi reprezentare.)

    Avocat: .................................................................
    Adresa: .................................................................

    1. Denumirea autoritãţii contractante: Ministerul Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, cod fiscal nr. 4221306, municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3, tel. 021/326.55.55
    2. Obiectul contractului: servicii de reprezentare juridicã, cod CPV 79112000-2
    3. Procedura aplicatã: negociere în vederea atribuirii contractului de asistenţã şi reprezentare juridicã cu avocaţii semnatari ai acordului-cadru
    4. Data-limitã şi locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora, la sediul Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3, tel. 021/326.55.55
    5. Modul de prezentare a ofertelor: documentele de calificare, oferta tehnicã şi oferta financiarã se vor introduce într-un plic sigilat, care, la rândul lui, împreunã cu celelalte documente doveditoare, se va introduce într-un alt plic sigilat, pe care vor fi trecute adresa, denumirea şi datele de contact ale ofertantului participant la procedurã, precum şi denumirea achiziţiei publice. Se vor depune un plic original şi douã plicuri copie având acelaşi conţinut cu cel al plicului marcat "Original".
    Modul de organizare şi elaborare a documentelor din ofertã, sistemul de evaluare a acestora, precum şi prezentarea modului în care vor avea loc negocierile sunt reglementate şi precizate în Instrucţiunile de ofertare pentru negociere, prevãzute în anexa D2 la Procedura de negociere în vederea atribuirii contractelor subsecvente cu avocaţii selectaţi în acordul-cadru de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.
    Instrucţiunile de ofertare pentru negociere pot fi solicitate în format electronic la:
    Persoana de contact: ...... telefon .................., fax ..........., e-mail ..........
    6. Clarificãri pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3, tel. 021/326.55.55.
    Persoana de contact: ..............., telefon .........., fax ............, e-mail ..............
    7. Odatã cu prezenta invitaţie de participare la negociere se vor transmite anexat şi documentele pe baza cãrora vor fi elaborate ofertele (oferta tehnicã şi oferta financiarã), documente precizate în Instrucţiunile de ofertare pentru negociere.
    8. Deschiderea ofertelor are loc la data de ..........., la sediul Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE ......................... .

                                  Director,
                      .............................


     ANEXA D2
    --------
la procedura de negociere
-------------------------
în vederea atribuirii contractelor subsecvente
----------------------------------------------

                    INSTRUCŢIUNI DE OFERTARE PENTRU NEGOCIERE

    1. Informaţii generale
    1.1. Autoritatea contractantã: Ministerul Finanţelor Publice Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, Bucureşti, str. Mircea Vodã nr. 44, intrarea B, sectorul 3
    Persoanã de contact: .............., telefon .............., fax ................., e-mail ..................
    1.2. Scopul aplicãrii procedurii: negociere cu avocaţii cu care a fost încheiat acordul-cadru, în vederea selectãrii societãţii de avocaţi cu care se va încheia contractul subsecvent la acordulcadru
    1.3. Procedura aplicatã: negociere
    1.4. Legislaţia aplicabilã:
    - art. 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.003/2011 pentru aprobarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din strãinãtate, specializaţi în litigii internaţionale în legãturã cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulãrii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţã şi reprezentare juridicã a Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângã Comisia Europeanã, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.
    1.5. Finanţare: bugetul de stat
    2. Calificarea candidaţilor
    2.1. Pe baza documentelor: caiet de sarcini, formular de ofertã...., transmise în vederea participãrii la negociere simultan cu Invitaţia de participare la negociere, ofertanţii trebuie sã depunã ofertele preliminare, care vor conţine urmãtoarele:
    a) o declaraţie pe propria rãspundere sub sancţiunea dispoziţiilor legii penale, care sã consfinţeascã faptul cã situaţia personalã a avocatului nu s-a modificat faţã de momentul semnãrii acordului-cadru;
    b) oferta tehnicã;
    c) oferta financiarã.
    2.2. Oferta tehnicã va cuprinde CV-urile membrilor echipei propuse din cei nominalizaţi şi acceptaţi la încheierea acordului-cadru.
    2.3. Oferta financiarã va cuprinde onorariul exprimat în euro/orã/categorie de avocaţi, fãrã TVA, defalcatã pe 3 categorii de avocaţi şi pe 3 tipuri de activitãţi ce urmeazã a fi desfãşurate, respectiv: documentare sau studiu, redactare de documente sau acţiuni şi reprezentare.
    Fiecare ofertã financiarã va trebui sã cuprindã un onorariu defalcat dupã cum urmeazã:
    a) pentru avocaţii consultanţi, responsabili, în principal, cu strategia şi reprezentarea în litigiu, un onorariu pentru fiecare activitate de documentare sau studiu, redactare de documente ori acţiuni şi reprezentare;
    b) pentru avocaţii coordonatori, responsabili, în principal, cu implementarea strategiei, reprezentarea în litigiu şi coordonarea echipei ce realizeazã documentarea, un onorariu pentru fiecare activitate de documentare sau studiu, redactare de documente ori acţiuni şi reprezentare;
    c) pentru ceilalţi avocaţi din cadrul echipei, responsabili, în principal, cu activitatea de documentare şi redactare, un onorariu pentru fiecare activitate de documentare sau studiu, redactare de documente ori acţiuni.
    3. Elaborarea ofertelor preliminare, intermediare şi finale
    Candidatul are obligaţia de a menţine ofertele valabile pe o perioadã de 30 de zile.
    Autoritatea contractantã are dreptul de a solicita în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
    Oferta trebuie însoţitã de împuternicirea scrisã prin care reprezentantul ofertantului este autorizat sã reprezinte avocatul şi sã semneze în numele acestuia.
    4. Prezentarea ofertei preliminare, intermediare şi finale
    Candidatul trebuie sã depunã şi sã înregistreze oferta preliminarã în termenul prevãzut în Invitaţia de participare la negociere. Celelalte oferte vor fi depuse şi înregistrate în termenul precizat de comisia de negociere în procesele-verbale încheiate de aceasta cu ocazia negocierilor.
    Orice candidat are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta numai înainte de data-limitã stabilitã pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisã în acest sens.
    Candidatul are dreptul de a depune o singurã ofertã. Nu sunt admise oferte alternative.
    5. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
    5.1. Deschiderea ofertelor preliminare, intermediare şi finale se va face la sediul autoritãţii contractante din .......... .
    Fiecare candidat va împuternici un reprezentant care sã poatã participa atât la şedinţa de deschidere a ofertelor preliminare, cât şi la şedinţele de negocieri succesive cu fiecare candidat în parte. Reprezentantul împuternicit trebuie sã aibã suficiente drepturi în legãturã cu îmbunãtãţirea ofertelor depuse.
    Comisia de negociere va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor preliminare, care urmeazã sã fie semnat atât de membrii comisiei, cât şi de reprezentanţii candidaţilor prezenţi, în care se consemneazã:
    - denumirea ofertanţilor;
    - oferta tehnicã;
    - oferta financiarã;
    - orice alte elemente care privesc deschiderea ofertelor preliminare.
    Cu aceastã ocazie se va verifica conţinutul ofertelor preliminare, din punctul de vedere al conformitãţii conţinutului acestora cu cerinţele din documentele transmise candidaţilor, consemnându-se rezultatul în procesul-verbal al comisiei de negociere.
    În acelaşi proces-verbal se vor face programãrile pentru rundele (de regulã, o rundã) de negocieri succesive cu fiecare ofertant în parte.
    5.2. Evaluarea ofertelor finale presupune:
    - analizarea propunerilor tehnice şi financiare aferente ofertei finale şi punctarea celei financiare;
    - stabilirea ofertelor finale admisibile şi stabilirea ofertei câştigãtoare;
    - întocmirea raportului de evaluare.
    6. Oferta financiarã aferentã ofertei finale
    Pentru prezentarea ofertei financiare se va utiliza formularul din anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
    Oferta financiarã cuprinde onorariul exprimat în euro/orã/categorie de avocaţi, fãrã TVA, defalcatã pe 3 categorii de avocaţi şi pe 3 tipuri de activitãţi ce urmeazã a fi desfãşurate, respectiv: documentare sau studiu, redactare de documente sau acţiuni şi reprezentare.
    Onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu trebuie sã fie cel mai mic onorariu dintre onorariile propuse pentru cele 3 tipuri de activitãţi. Ofertele financiare în care pentru activitatea de documentare sau studiu se solicitã un onorariu mai mare decât onorariile propuse pentru celelalte douã activitãţi se descalificã.
    Onorariile pentru activitatea de redactare de documente sau acţiuni şi pentru activitatea de reprezentare nu pot depãşi cu mai mult de 50% onorariul propus pentru activitatea de documentare sau studiu. Ofertele financiare în care pentru activitatea de redactare de documente sau acţiuni şi pentru activitatea de reprezentare se solicitã un onorariu mai mare cu 50% decât onorariul propus pentru activitatea de documentare sau studiu se descalificã.
    Onorariile vor fi prezentate doar în euro, fãrã TVA inclus.
    Lipsa menţionãrii TVA-ului va fi consideratã ca fiind o neconformitate şi va atrage descalificarea ofertantului.
    Onorariile nu vor putea depãşi onorariile asumate la încheierea acordului-cadru.
    7. Atribuirea contractului de asistenţã şi reprezentare juridicã
    Criteriul de atribuire este oferta cu preţul cel mai scãzut. Candidatul câştigãtor este cel care a prezentat onorariul cel mai scãzut.
    În situaţia în care 2 sau mai mulţi ofertanţi oferã onorarii de aceeaşi valoare, departajarea se va face prin luarea în considerare a punctajului aferent ofertei tehnice obţinut la momentul atribuirii acordului-cadru. În situaţia în care punctajele obţinute la analiza ofertei tehnice sunt identice, se va proceda la realizarea unei runde de negociere suplimentare. În cazul menţinerii aceloraşi onorarii şi dupã runda de negociere suplimentarã, autoritatea contractantã îşi rezervã dreptul de a anula procedura de negociere, cu reluarea competiţiei.
    Autoritatea contractantã va comunica în scris tuturor candidaţilor rezultatul aplicãrii procedurii în cel mult 10 zile de la data la care comisia de negociere a stabilit ofertele câştigãtoare.
    Autoritatea contractantã are obligaţia de a încheia contractul de asistenţã şi reprezentare, dupã ierarhizarea ofertelor.
    Onorariul şi facturile pot fi diminuate, prin acordul pãrţilor, în situaţia în care bugetul alocat autoritãţii contractante, potrivit bugetului aprobat/modificat, este insuficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente serviciilor care vor fi prestate în acel an.
    8. Dispoziţii tranzitorii
    Prezentele instrucţiuni de ofertare pentru negociere pot fi modificate de autoritatea contractantã în funcţie de necesitãţile şi specificitatea contractului de asistenţã şi reprezentare juridicã.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016