Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 16 aprilie 2013  de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 16 aprilie 2013 de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013

    CAP. I
    Domeniul de aplicare

    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează modul de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine.
    ART. 2
    Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, în condiţiile legii.
    ART. 3
    Bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice subordonate, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi culturale, de agrement, sportive şi activităţi complementare acestora.
    ART. 4
    (1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza investiţii de modernizare, extindere şi construcţii strict necesare pentru desfăşurarea activităţii, pe terenurile şi/sau în clădirile şi/sau construcţiile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine, în numele şi numai cu aprobarea acestora, numai cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu acordul prealabil scris al Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (2) Orice investiţie, modernizare sau construcţie efectuată de către locatar asupra bunului imobil închiriat, cu acordul locatorului, la momentul recepţiei finale, va trece, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului român, respectiv în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, fără nicio pretenţie din partea locatarului.
    (3) Durata maximă pentru realizarea investiţiei este de 3 ani.
    (4) Lucrările de investiţie, modernizare sau construcţie vor fi realizate conform proiectelor aprobate, cu resursele financiare şi materiale ale locatarului, iar de la momentul recepţiei finale trec în proprietatea locatorului.
    (5) Valoarea investiţiei se va recupera lunar din contravaloarea chiriei, conform calculului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (6) În acest sens se vor avea în vedere următoarele:
    - valoarea chiriei se stabileşte după efectuarea recepţiei finale (data trecerii în patrimoniul instituţiei publice);
    - la valoarea chiriei stabilită iniţial pe mp se adaugă valoarea chiriei după terminarea investiţiei;
    - investiţia se poate deduce din chirie în cuantum de maximum 50% din chiria calculată la investiţie;
    - deducerea cuantumului din chirie nu poate duce la plata unei chirii mai mici decât cea stabilită iniţial.
    (7) În situaţia în care contractul se reziliază din vina locatarului sau din alte cauze neimputabile locatorului, nu i se pot cere acestuia despăgubiri pentru investiţia realizată şi nici nu se poate aduce atingere integrităţii bunurilor realizate.
    (8) Bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile subordonate, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi sportive, culturale, de învăţământ şi activităţi complementare acestora.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 5
    În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială a unui bun imobil, în schimbul unei sume de bani, denumită chirie;
    b) bunuri imobile - terenuri şi/sau clădiri şi/ori construcţii sau orice alte bunuri imobile din domeniul public al statului care fac parte din baza materială aflată în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine;
    c) activităţi complementare - orice activităţi de producţie, comercializare, depozitare şi servicii, cu excepţia celor ce implică producţia, comercializarea, depozitarea şi servirea produselor pe bază de alcool şi tutun;
    d) titularul dreptului de administrare - Ministerul Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine;
    e) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere în care instituţiile publice din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului elaborează şi transmit acestuia referatul de oportunitate şi caietul de sarcini;
    f) avizarea documentaţiei de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se avizează, respectiv se aprobă de către Ministerului Tineretului şi Sportului referatul de oportunitate şi caietul de sarcini;
    g) licitaţia publică - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabilesc oferta câştigătoare;
    h) atribuirea contractului de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător.

    CAP. III
    Etapele procedurii

    SECŢIUNEA A
    Iniţierea procedurii de închiriere

    ART. 6
    Instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreună documentaţia de închiriere.
    ART. 7
    (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:
    a) descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat, inclusiv situaţia juridică a acestuia (sarcini, privilegii etc.);
    b) motivele de ordin economic şi social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere;
    c) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere;
    d) durata închirierii, care este de maximum 15 ani;
    e) nivelul minim al chiriei propuse, precum şi faptul că aceasta va fi revizuită în situaţia în care pe parcursul derulării contractului de închiriere apar situaţii economice şi juridice ce influenţează semnificativ situaţia avută în vedere de părţi la încheierea contractului (de exemplu: cursul euro se modifică cu mai mult de 15%);
    f) alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere.
    (2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia se realizează pe baza expertizei gradului de folosinţă a bunului imobil, a genului de activitate, a impactului asupra infrastructurii, a preţului zonei etc.
    ART. 8
    Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele:
    a) datele de identificare ale instituţiei care iniţiază licitaţia;
    b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii;
    c) condiţiile de închiriere şi regimul de exploatare a bunului;
    d) obiectivele de ordin economic şi social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare;
    e) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul, activitatea cea mai apropiată de obiectul de activitate al locatorului, investiţiile;
    f) cerinţele privind calificarea ofertanţilor, respectiv:
    - informaţii generale despre ofertant;
    - dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului (copie);
    - certificatul fiscal (original);
    - statutul şi actul constitutiv (copie);
    - cazierul fiscal;
    - certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului (original sau copie legalizată);
    - ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentaţie şi cazare;
    - declaraţie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare;
    - cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private;
    g) destinaţia bunurilor imobile care fac obiectul închirierii;
    h) interdicţia subînchirierii bunului imobil fără aprobarea locatorului;
    i) durata închirierii, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate;
    j) chiria minimă, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate;
    k) clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere;
    l) cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia;
    m) accesul la utilităţi, individualizarea consumului de energie, apă, căldură etc. şi sistemul de plată;
    n) perioada de valabilitate a ofertei;
    o) obligativitatea revizuirii clauzelor contractuale, fără ca o astfel de revizuire să conducă la stabilirea unor clauze dezavantajoase pentru locator, numai pentru a armoniza clauzele contractuale cu situaţii economice şi juridice pe care părţile nu le-au putut prevedea la data încheierii contractului;
    p) garanţia de bună execuţie a contractului.
    ART. 9
    Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini întocmite de instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se înaintează şi se înregistrează la Direcţia juridică, contencios şi politici de personal din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea avizării acestora de către comisia constituită în acest scop.

    SECŢIUNEA B
    Avizarea documentaţiei de închiriere

    ART. 10
    (1) Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Propunerile comisiei se înaintează secretarului general al Ministerului Tineretului şi Sportului, în calitate de preşedinte al comisiei, în vederea avizării documentaţiei de închiriere şi transmiterii acesteia către iniţiator.
    (2) Pentru închirierea unor spaţii care prin suprafaţă, utilităţi în raport cu baza materială a instituţiei, influenţează activitatea de bază a locatorului, se va proceda la o simplă informare a Ministerului Tineretului şi Sportului cu privire la situaţia concretă, însă cu asumarea procedurilor de licitaţie de către conducătorii instituţiilor aferente, potrivit caietului de sarcini şi contractului-cadru.
    ART. 11
    (1) Termenul de analizare şi avizare a documentaţiei de închiriere este de 25 de zile de la data înregistrării acesteia la Direcţia juridic, contencios şi politici de personal.
    (2) În situaţia în care comisia de analiză şi avizare a documentaţiei de închiriere consideră că este necesară completarea documentaţiei de către instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, se va acorda un termen de maximum 10 zile în vederea completării cu datele/actele solicitate.
    ART. 12
    Termenul pentru transmiterea avizului privind documentaţia de închiriere către instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului este de 5 zile de la data emiterii acestuia.

    SECŢIUNEA C
    Licitaţia publică

    ART. 13
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului şi instituţiile din subordine au obligaţia de a publica în cel puţin un ziar de circulaţie naţională şi locală, inclusiv pe website-ul propriu, cu cel puţin 14 zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei, un anunţ de participare care cuprinde următoarele date:
    a) denumirea instituţiei care organizează licitaţia;
    b) condiţiile de participare;
    c) cuantumul şi forma garanţiei de participare;
    d) descrierea generală a bunului imobil care urmează a fi închiriat;
    e) data, adresa şi ora-limită a depunerii ofertelor, data şi locul deschiderii acestora;
    f) modul de obţinere a documentelor licitaţiei, garanţia de participare şi modalităţile de plată a acesteia.
    (2) Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei. Ofertele se depun în plic sigilat la sediul instituţiei subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului din domeniul sportului, care derulează procedura licitaţiei, indicat în anunţul de participare, până la data-limită de depunere menţionată în anunţ.
    (3) Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa titularului dreptului de administrare şi cu inscripţia "A nu se deschide înainte de data de ....., ora ...., locul ......" şi va indica bunul imobil pentru care este depusă oferta; un plic interior sigilat trebuie să cuprindă înscrisuri reprezentând documentaţia de calificare, fiind marcat în mod vizibil în acest sens, şi un alt plic interior sigilat, aflat în interiorul plicului exterior, pe care se va inscripţiona numele ofertantului şi care va include oferta financiară.
    (4) Toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie semnate cu numele în clar de reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să angajeze ofertantul în contractul de închiriere şi să aibă trecută data la care s-a redactat respectivul document. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Nu sunt admise completări ulterioare ale documentaţiei de calificare.
    ART. 14
    (1) Ofertele depuse se analizează şi se evaluează de către o comisie numită în acest scop prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, denumită în continuare comisia de evaluare, sau, după caz, prin decizie a conducătorului instituţiei publice iniţiatoare a licitaţiei.
    (2) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri şi are un preşedinte, care stabileşte modalitatea de lucru a comisiei. Pentru fiecare membru al comisiei de evaluare se va desemna cel puţin un membru supleant, care va înlocui membrul comisiei de evaluare care nu poate fi prezent din motive obiective sau se află în stare de incompatibilitate.
    (3) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
    a) deschiderea ofertelor;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către ofertanţi, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse;
    c) verificarea ofertei în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini;
    d) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza respingerii acestora;
    e) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabileşte oferta câştigătoare;
    f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei.
    (4) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor.
    (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au dreptul de a-şi prezenta punctul de vedere separat, printr-o notă scrisă ataşată hotărârii de evaluare.
    (6) Deciziile comisiei de evaluare se validează/aprobă de conducătorii instituţiilor iniţiatoare ale licitaţiei.
    (7) Calificarea/Descalificarea ofertanţilor se comunică în şedinţă şi se consemnează în procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Oferta financiară a ofertantului descalificat nu se mai deschide, plicul rămânând sigilat. Lipsa oricărui document de calificare sau depunerea unui document care în ziua deschiderii nu era în interiorul perioadei de valabilitate atrage descalificarea ofertantului aflat într-o astfel de situaţie.
    (8) Pentru ofertanţii calificaţi se citeşte oferta financiară, după care se întocmeşte un proces-verbal.
    (9) În cel mult 10 zile lucrătoare comisia de evaluare va desemna oferta câştigătoare.
    ART. 15
    Dacă până la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de închiriere de la etapa publicării anunţului de participare.
    ART. 16
    În situaţia în care, după deschiderea ofertelor, nu sunt cel puţin două oferte care îndeplinesc cerinţele din caietul de sarcini, procedura de licitaţie se reia de la etapa publicării anunţului de participare.
    ART. 17
    În situaţia în care, după repetarea procedurii de licitaţie, se prezintă o singură ofertă care îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.
    ART. 18
    Rezultatul licitaţiei se comunică tuturor participanţilor în termen de 7 zile de la data desemnării ofertei câştigătoare.
    ART. 19
    (1) Contestaţiile se formulează în termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitaţiei, şi se depun în acelaşi loc unde s-au depus ofertele.
    (2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie constituită în acest scop, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult două zile lucrătoare. Comisia analizează contestaţia formulată şi decide admiterea sau respingerea acesteia, întocmind în acest scop un proces-verbal. În situaţia în care contestaţia este fondată, comisia anulează sau modifică hotărârea adoptată iniţial. Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi comunicat contestatarului în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare.
    (3) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au analizat şi au evaluat ofertele.

    SECŢIUNEA D
    Atribuirea contractului de închiriere

    ART. 20
    În termen de 15 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea contestaţiei, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată, conducătorului instituţiei care a organizat licitaţia îi revine obligaţia de a încheia contractul de închiriere, în formă scrisă, cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.
    ART. 21
    Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere în termen de 15 zile atrage reţinerea garanţiei de participare la licitaţie.
    ART. 22
    În situaţia în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere, acesta se poate încheia cu ofertantul clasat pe locul următor.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    (1) Contractul de închiriere şi actele adiţionale la acesta care presupun investiţii din partea locatorului se transmit, în termen de 15 zile de la data încheierii, Direcţiei juridice, contencios şi politici de personal din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea verificării respectării cerinţelor din caietul de sarcini şi a clauzelor din contractul-cadru.
    (2) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de părţi în funcţie de specificul bunului închiriat, fără ca acestea să contravină obiectivelor închirierii.
    (3) Contractele de închiriere şi actele adiţionale ulterioare încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini referitoare la preţ, durată şi destinaţie sunt lovite de nulitate şi nu produc efecte.
    ART. 24
    Instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului din domeniul sportului au obligaţia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere pe toată durata contractului şi cel puţin 5 ani de la data încetării acestuia.


    ANEXĂ
    la procedură


    Formula de calcul privind stabilirea chiriei după finalizarea investiţiei:

                   Vi
    Vcf = ----------------------,
           Si x Nr.a x 12 luni


    unde:
    Vcf - valoarea chiriei finale;
    Vi - valoarea investiţiei;
    Si - suprafaţa închiriată;
    Nr.a - număr de ani.

                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016