Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 12 noiembrie 2008  privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrica produsa in cogenerare de eficienta inalta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 12 noiembrie 2008 privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrica produsa in cogenerare de eficienta inalta

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2008

CAP. I
Dispoziţii generale

Scop
ART. 1
Prezenta procedurã stabileşte:
a) condiţiile, termenele de solicitare şi de acordare a garanţiilor de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã, livratã în reţeaua electricã;
b) informaţiile conţinute de garanţiile de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã;
c) modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor referitoare la garanţiile de origine;
d) condiţiile de recunoaştere, transfer, retragere şi valorificare a garanţiilor de origine;
e) modalitãţile de verificare a corectitudinii informaţiilor transmise de producãtori în vederea emiterii garanţiilor de origine.
Domeniul de aplicare
ART. 2
Prezenta procedurã se aplicã producãtorilor de energie electricã în cogenerare de eficienţã înaltã care solicitã emiterea de garanţii de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã, livratã în reţeaua electricã.
ART. 3
Garanţiile de origine se emit de Autoritatea competentã şi pot fi utilizate pentru:
a) realizarea de statistici armonizate cu cele elaborate la nivel european, bazate pe indicatori comun definiţi;
b) comercializarea de energie electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã;
c) etichetarea energiei electrice furnizate clienţilor finali.
Definiţii şi abrevieri
ART. 4
(1) În cuprinsul prezentei proceduri termenii utilizaţi au urmãtoarele semnificaţii:
a) Autoritatea competentã - ANRE - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) ARCE - Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei;
c) deţinãtor de garanţii de origine - persoanã fizicã sau juridicã pentru care Autoritatea competentã a emis sau a transferat garanţii de origine aferente energiei electrice produse în cogenerare de eficienţã înaltã.
(2) Termenii utilizaţi în prezenta procedurã au aceeaşi semnificaţie cu cei utilizaţi în <>Hotãrârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerãrii bazate pe cererea de energie termicã utilã.

CAP. II
Documente de referinţã şi emiterea garanţiilor de origine

ART. 5
Prezenta procedurã are la bazã prevederile urmãtoarelor documente de referinţã:
a) <>Legea energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerãrii bazate pe cererea de energie termicã utilã;
c) <>Hotãrârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 6
Garanţiile de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã şi livratã în reţeaua electricã sunt emise de Autoritatea competentã, la solicitarea producãtorilor de energie electricã, în conditiile şi la termenele prevãzute de prezenta procedurã.
Solicitarea emiterii garanţiilor de origine
ART. 7
(1) Un producãtor de energie electricã poate solicita Autoritãţii competente emiterea de garanţii de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã, livratã în reţeaua electricã.
(2) Solicitarea emiterii garanţiilor de origine este adresatã în scris Autoritãţii competente şi conţine:
a) cererea de emitere a garanţiilor de origine, întocmitã potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) informaţiile necesare pentru emiterea garanţiilor de origine, menţionate în anexa nr. 2;
c) dovada achitãrii unei contribuţii bãneşti, stabilitã potrivit prevederilor art. 19.
(3) Autoritatea competentã poate cere solicitantului, în procesul de emitere a garanţiilor de origine, dupã caz, şi alte informaţii considerate a fi necesare faţã de cele menţionate la alin. (2).
(4) Autoritatea competentã stabileşte formatul şi conţinutul machetelor conform cãrora vor fi transmise de cãtre producãtori datele şi informaţiile prevãzute în anexa nr. 2, necesare emiterii garanţiilor de origine.
(5) Perioada de timp pentru care se solicitã garanţii de origine nu poate fi:
a) mai micã de o lunã calendaristicã;
b) decât una sau mai multe luni calendaristice succesive;
c) mai mare de un an calendaristic.
ART. 8
Producãtorii de energie electricã pot solicita emiterea de garanţii de origine în termen de cel mult 90 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care se solicitã aceste garanţii.
ART. 9
(1) Autoritatea competentã şi/sau persoanele autorizate conform art. 20 alin. (2) au acces la instalaţiile şi înregistrãrile producãtorilor de energie electricã în cogenerare de eficienţã înaltã, pentru a verifica dacã informaţiile furnizate de aceştia, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) şi în formatul menţionat la alin. (4), sunt corecte.
(2) Producãtorii de energie electricã în cogenerare de eficienţã înaltã trebuie:
a) sã asigure accesul la instalaţii şi înregistrãri;
b) sã furnizeze datele solicitate persoanelor autorizate conform prevederilor prezentei proceduri.
Emiterea şi conţinutul garanţiilor de origine
ART. 10
(1) Autoritatea competentã, la solicitarea scrisã a unui producãtor privind emiterea de garanţii de origine pentru energia electricã produsã într-o perioadã de timp în cogenerare de eficienţã înaltã şi livratã în reţeaua electricã, verificã dacã:
a) documentaţia transmisã este completã;
b) este îndeplinitã condiţia conform cãreia energia electricã pentru care se solicitã garanţie de origine este produsã în cogenerare de eficienţã înaltã şi calculatã conform metodologiei menţionate la art. 23.
(2) Autoritatea competentã solicitã în scris producãtorului, dacã este cazul, completarea, corectarea sau clarificãri/justificãri cu privire la documentele depuse, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data depunerii documentaţiei.
(3) Producãtorii de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã rãspund solicitãrii adresate de Autoritatea competentã, menţionatã la alin. (2), în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii solicitãrii.
(4) Autoritatea competentã emite producãtorului sau altei persoane împuternicite de acesta garanţiile de origine solicitate în termen de 45 de zile de la data depunerii complete a documentaţiei şi dacã este îndeplinitã condiţia menţionatã la alin. (1) lit. b).
ART. 11
O garanţie de origine conţine:
a) informaţiile menţionate în anexa nr. 3;
b) alte informaţii pe care Autoritatea competentã le considerã necesare.
ART. 12
(1) O garanţie de origine se emite pentru fiecare 1MWh de energie electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã şi livratã în reţeaua electricã.
(2) Termenul de valabilitate a unei garanţii de origine este de un an de la data emiterii, în cazul în care garanţia nu a fost retrasã înainte de acest termen.
ART. 13
Autoritatea competentã emite o singurã garanţie de origine pentru acelaşi 1MWh de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã.

CAP. III
Modificarea, transferul, retragerea garanţiilor de origine

ART. 14
(1) Deţinãtorul unei garanţii de origine poate solicita în scris Autoritãţii competente, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data emiterii, modificarea garanţiei, dacã:
a) conţine informaţii care nu sunt corecte;
b) specificã informaţiile necesar a fi modificate;
c) furnizeazã elemente justificative privind solicitarea de modificare.
(2) Autoritatea competentã, pe baza informaţiilor transmise de solicitant:
a) decide dacã modificã sau retrage garanţia de origine care face obiectul solicitãrii de modificare;
b) emite decizia de modificare sau de retragere a garanţiei de origine în termen de 30 zile de la data înregistrãrii cererii de modificare.
(3) Dacã Autoritatea competentã decide sã retragã garanţia de origine, va transmite o notificare scrisã solicitantului, în care se motiveazã decizia luatã.
ART. 15
(1) Un producãtor care deţine garanţii de origine şi nu mai este deţinãtorul unitãţii de cogenerare pentru care a obţinut aceste garanţii poate solicita Autoritãţii competente sã transfere garanţiile deţinute noului proprietar al unitãţii de cogenerare, dupã obţinerea de cãtre acesta a licenţei de producãtor.
(2) Dacã Autoritatea competentã primeşte o cerere scrisã pentru un transfer de garanţii de origine, în condiţiile menţionate la alin. (1), transferul garanţiilor de origine, în contul noului proprietar se considerã realizat dupã înregistrarea noului proprietar şi a garanţiilor de transferat în Registrul unic al garanţiilor de origine prevãzut la art. 17.
ART. 16
(1) Autoritatea competentã poate retrage o garanţie de origine dacã se constatã cã:
a) unele informaţii conţinute în garanţie sunt incorecte;
b) datele şi informaţiile transmise de producãtor, necesare emiterii garanţiilor de origine, sunt incorecte.
(2) Autoritatea competentã informeazã deţinãtorul garanţiei de origine asupra deciziei de retragere a garanţiei de origine în cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la luarea acestei decizii.

CAP. IV
Registrul unic al garanţiilor de origine

ART. 17
(1) Autoritatea competentã înfiinţeazã şi ţine actualizat Registrul unic al garanţiilor de origine emise producãtorilor pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã şi livratã în reţeaua electricã, în format electronic, care conţine informaţiile referitoare la:
a) garanţiile de origine care au fost emise;
b) garanţiile de origine care au fost retrase, inclusiv motivul retragerii;
c) modul de valorificare a garanţiilor de origine emise.
(2) Informaţiile conţinute în Registrul unic al garanţiilor de origine sunt cele prevãzute în anexa nr. 3.
(3) Traseul parcurs de o garanţie de origine de la emitere pânã în momentul valorificãrii acesteia în perioada de valabilitate se urmãreşte prin intermediul Registrului unic al garanţiilor de origine, în baza unei proceduri elaborate de Autoritatea competentã şi aprobate prin ordin al preşedintelui, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 18
O garanţie de origine se identificã printr-un cod unic, compus din:
a) numãrul de ordine care începe de la numãrul 1 în fiecare an;
b) codul tehnologiei de cogenerare, conform specificaţiilor din anexa nr. 4;
c) numãrul licenţei de producere;
d) codul tipului de sprijin financiar de care a beneficiat producãtorul, conform specificaţiilor din anexa nr. 5;
e) data emiterii (zi, lunã, an);
f) data expirãrii (zi, lunã, an).

CAP. V
Contribuţia bãneascã pentru emiterea unei garanţii de origine

ART. 19
(1) Autoritatea competentã poate solicita plata unei contribuţii bãneşti producãtorilor care solicitã emiterea unei garanţii de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã şi livratã în reţeaua electricã, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
(2) Contribuţia bãneascã solicitatã este proporţionalã cu costurile ocazionate de procesul de emitere a unei garanţii de origine şi cu numãrul de garanţii emise.

CAP. VI
Verificarea corectitudinii informaţiilor

ART. 20
(1) Autoritatea competentã poate, prin sondaj, sã verifice sau sã solicite, dupã caz, verificarea corectitudinii datelor şi informaţiilor transmise de cãtre producãtori, necesare emiterii garanţiilor de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã, pentru care au fost emise garanţii de origine:
a) cel puţin odatã la 3 ani, pentru producãtorii care deţin unitãţi de cogenerare cu puteri instalate de cel puţin 25 MW;
b) ori de câte ori considerã necesar, pentru producãtorii care deţin unitãţi de cogenerare cu puteri instalate mai mici de 25 MW.
(2) Verificarea corectitudinii informaţiilor menţionate la alin. (1), inclusiv a existenţei sistemelor de mãsurare care sã asigure determinarea parametrilor de exploatare necesari stabilirii energiei electrice produse în cogenerare de eficienţã înaltã, se face, la solicitarea Autoritãţii competente, de persoane autorizate (auditori), selectate pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, la propunerea ARCE, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) Costurile aferente verificãrii informaţiilor, în cazul efectuãrii acesteia de cãtre persoane autorizate, sunt suportate de cãtre producãtorul verificat.
(4) Controalele efectuate conform prevederilor alin. (2) fac obiectul unui proces-verbal în care se menţioneazã data, locul, constatãrile fãcute şi care este transmis Autoritãţii competente în termen de 5 zile lucrãtoare de la încheierea controlului.
(5) Persoanele autorizate pentru control pãstreazã confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia efectuãrii controlului.

CAP. VII
Valorificarea garanţiilor de origine

ART. 21
(1) Furnizorii de energie electricã pot solicita producãtorilor deţinãtori de garanţii de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã şi livratã în reţeaua electricã garanţii de origine în cazul în care:
a) prin reglementãri ale Autoritãţii competente se solicitã furnizorilor recunoaşterea etichetei pentru energia electricã furnizatã pe baza garanţiilor de origine;
b) exportã energie electricã şi importatorul solicitã garanţiile de origine aferente acestei energii;
c) prin reglementãri ale Autoritãţii competente sau alte prevederi legale se condiţioneazã obţinerea unor facilitãţi fiscale.
(2) Producãtorii pot vinde garanţiile de origine deţinute furnizorilor, la cererea acestora; preţul unei garanţii de origine nu poate fi mai mare decât nivelul contribuţiei bãneşti percepute de Autoritatea competentã pentru emiterea acesteia.
(3) Furnizorii sunt înregistraţi în Registrul unic al garanţiilor de origine cu garanţiile de origine achiziţionate şi modul de utilizare a acestora.

CAP. VIII
Recunoaşterea garanţiilor de origine

ART. 22
Garanţiile de origine emise de autoritãţile altor state în cazul unor importuri de energie electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã sunt recunoscute pe bazã de reciprocitate.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 23
Autoritatea competentã elaboreazã Metodologia de calcul pentru stabilirea cantitãţilor de energie electricã produse în cogenerare de eficienţã înaltã necesare emiterii garanţiilor de origine, care se aprobã prin ordin al preşedintelui în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 24
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta procedurã.

ANEXA 1
-------
la procedurã
------------

MODELUL CERERII
pentru solicitarea de garanţii de origine

Domnule Preşedinte,
Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de [director general/administrator unic] la operatorul economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea [denumirea societãţii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/oraşului/municipiului, str. nr., judeţul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] şi contul [specificaţia/numãrul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea bãncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societãţii comerciale], titular al licenţei de producere nr. [nr. licenţei de producere] din data de [data emiterii licenţei de producere],
solicit emiterea garanţiilor de origine pentru energia electricã produsã în cogenerare de eficienţã înaltã, conform datelor prevãzute în anexa la prezenta cerere (informaţiile prevãzute în anexa nr. 2 la procedurã, prezentate în formatul stabilit de Autoritatea competentã şi conform calculelor stabilite prin metodologia prevãzutã la art. 23 din procedurã).
În scopul comunicãrii cu Autoritatea competentã, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. telefon/fax].

Semnãtura,
...............


ANEXA 2
-------
la procedurã
------------

INFORMAŢIILE
necesar a fi transmise ANRE de cãtre producãtorii
de energie electricã în cogenerare
de eficienţã înaltã pentru emiterea
garanţiilor de origine

1. Denumirea şi adresa producãtorului
2. Începutul şi sfârşitul perioadei pentru care se solicitã garanţii de origine
3. Locul in care energia electricã a fost produsã şi denumirea centralei
4. Tipul tehnologiei de cogenerare, în conformitate cu anexa nr. 4 la procedurã
5. Puterea instalatã a unitãţii de cogenerare
6. Puterea termicã a unitãţii de cogenerare
7. Data punerii în funcţiune a unitãţii de cogenerare
8. Cantitatea de energie electricã pentru care se solicitã garanţii de origine şi cantitatea totalã de energie electricã produsã de unitatea de cogenerare în perioada acoperitã de cerere, calculate în conformitate cu metodologia prevãzutã la art. 23 din procedurã
9. Eficienţa globalã a unitãţii de cogenerare
10. Tipul combustibililor din care a fost produsã energia electricã
11. Puterea calorificã inferioarã a combustibililor utilizaţi
12. Raportul energie termicã/energie electricã
13. Cantitatea de energie termicã utilã produsã în perioada pentru care se solicitã garanţii de origine
14. Utilizarea energiei termice produse în cogenerare
15. Economia de energie primarã realizatã
16. Alte informaţii pe care Autoritatea competentã le considerã necesare pentru:
a) validarea corectitudinii informaţiilor furnizate de producãtor;
b) certificarea faptului cã energia electricã a fost produsã în cogenerare de eficienţã înaltã.


ANEXA 3
-------
la procedurã
------------

INFORMAŢIILE
incluse în garanţia de origine

1. Denumirea şi adresa producãtorului
2. Data emiterii garanţiei
3. Codul de identificare al garanţiei
4. Începutul şi sfârşitul perioadei pentru care garanţia este valabilã
5. Locul în care energia electricã a fost produsã şi denumirea centralei
6. Tipul tehnologiei de cogenerare, conform anexei nr. 4 la procedurã
7. Modul de utilizare a energiei termice, precum şi a energiei electrice produse pentru care a fost emisã garanţia de origine
8. Cantitatea de energie electricã din cogenerare de eficienţã înaltã calculatã în baza metodologiei prevãzute la art. 23 din procedurã
9. Cantitatea de energie termicã produsã în perioada pentru care se solicitã garanţia
10. Cantitatea de energie electricã produsã în perioada pentru care se solicitã garanţia
11. Energia primarã economisitã, calculatã în conformitate cu anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerãrii bazate pe cererea de energie termicã utilã
12. Tipul combustibililor din care a fost produsã energia electricã
13. Cantitatea de combustibil din care s-a produs energia electricã
14. Puterea calorificã inferioarã a combustibilului utilizat pentru producerea energiei electrice pentru care a fost emisã garanţia de origine
15. Eficienţa de producere a energiei electrice realizatã
16. Eficienţa globalã realizatã
17. Emisia de CO(2)
18. Codul sprijinului financiar de care a beneficiat producãtorul, conform anexei nr. 5 la procedurã

ANEXA 4
-------
la procedurã
------------

TEHNOLOGII DE COGENERARE┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│ Tehnologia de cogenerare │Codul│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Ciclu combinat cu turbinã cu gaze cu recuperarea de energie │ │
│termicã │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Turbinã cu abur de contrapresiune │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Turbinã cu abur de condensaţie cu prize │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Turbinã cu gaze prevãzutã cu recuperarea de energie termicã │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Motor cu combustie internã │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Microturbine │ 6 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Motor Stirling │ 7 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Pile de combustie │ 8 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Motoare cu abur │ 9 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Cicluri Rankine pentru biomasã │ 10 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Orice alt tip de tehnologie sau combinaţii ale acestora │ 11 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘
ANEXA 5
-------
la procedurã
------------

CODIFICAREA
tipurilor de sprijin financiar de care a beneficiat
producãtorul pentru realizarea/exploatarea capacitãţilor
de producere în cogenerare pe care le deţine┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│ Tipul de sprijin financiar │Codul│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Fãrã sprijin financiar │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Sprijin financiar pentru investiţii │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Sprijin financiar pentru exploatarea instalaţiilor │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Sprijin financiar pentru investiţii şi pentru exploatarea │ │
│instalaţiilor │ 3 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016