Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 1 octombrie 2013  de selectie de oferte in vederea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut de la institutii financiare romanesti/straine    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 1 octombrie 2013 de selectie de oferte in vederea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut de la institutii financiare romanesti/straine

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta procedură asigură cadrul şi metodologia unitară pentru organizarea şi desfăşurarea contractării de împrumuturi de la instituţii financiare româneşti/străine. Prezenta procedură respectă principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică, respectiv: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea; eficienţa utilizării fondurilor; asumarea răspunderii.
    (2) Contractarea împrumuturilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin aplicarea procedurii de selecţie de oferte.
    (3) În baza unei note de fundamentare, în funcţie de obiectivul prevăzut de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, precum şi de alte considerente strategice ale Ministerului Finanţelor Publice, cererea de ofertă poate fi adresată doar dealerilor primari sau doar unui anumit segment al pieţei.
    ART. 2
    (1) Instituţiile financiare româneşti/străine, denumite în continuare instituţii financiare, pot participa la procedura de selecţie de oferte singure sau în asociaţie.
    (2) Forma de asociere se demonstrează prin convenţii scrise intervenite între membrii asociaţiei.
    ART. 3
    (1) În urma aplicării prezentei proceduri va fi selectată o instituţie financiară/asociaţie cu care se va încheia contractul de împrumut. În funcţie de diverşi factori (mai multe oferte clasate pe primul loc, numărul ofertanţilor etc.), Ministerul Finanţelor Publice poate efectua selecţia în etape, prin întocmirea unei liste scurte de oferte cu primele instituţii financiare/asociaţii clasate care vor fi invitate să participe la o sesiune suplimentară de îmbunătăţire a ofertelor depuse iniţial, în sensul diminuării preţurilor ofertelor şi, în final, refacerea clasamentului. În cazul în care una dintre instituţiile financiare/asociaţiile selectate nu îşi îmbunătăţeşte oferta, va fi luată în considerare oferta depusă iniţial.
    (2) Contractul de împrumut se va încheia cu instituţia financiară/asociaţia clasată pe primul loc în conformitate cu alin. (1). În cazul în care instituţia financiară/asociaţia se află în imposibilitate/refuză încheierea contractului de împrumut, acesta se va încheia cu instituţia financiară/asociaţia următoare clasată.

    CAP. II
    Selecţia ofertei câştigătoare

    ART. 4
   (1) Procedura de selecţie de oferte se desfăşoară în două etape, respectiv iniţierea procedurii şi selecţia ofertei câştigătoare.
   (2) Etapa de iniţiere a procedurii presupune:
    a) publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a cererii de ofertă (anexa A) pentru contractarea unui împrumut de la instituţii financiare. Cererea de ofertă se semnează de către secretarul de stat coordonator al Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică;
    b) constituirea comisiei de evaluare prin ordin al ministrului finanţelor publice sau, după caz, al ministrului delegat pentru buget. În cadrul comisiei de evaluare se vor nominaliza atât membrii titulari, cât şi membrii supleanţi.
   (3) Procedura de selecţie a ofertei câştigătoare presupune următoarele etape:
    a) primirea ofertelor în termenul prevăzut în cererea de ofertă;
    b) analiza ofertelor care sunt elaborate în conformitate cu prevederile pct. 3 - Calificarea ofertanţilor din anexa A "Cererea de ofertă";
    c) aplicarea criteriilor de selecţie prevăzute la pct. 4 - Criterii de selectare din anexa A "Cererea de ofertă";
    d) stabilirea ierarhiei ofertelor acceptate;
    e) întocmirea listei scurte, după caz, şi solicitarea îmbunătăţirii ofertelor depuse iniţial;
    f) reanalizarea ofertelor îmbunătăţite şi stabilirea clasamentului final, în baza căruia se va desemna instituţia financiară/asociaţia declarată câştigătoare, dacă este cazul;
    g) aprobarea de către conducerea Ministerului Finanţelor Publice a rezultatului aplicării procedurii de selecţie;
    h) negocierea contractului de împrumut cu instituţia financiară/asociaţia declarată câştigătoare;
    i) semnarea contractului de împrumut.
    ART. 5
    (1) În vederea participării la procedura de atribuire a contractului de împrumut, ofertanţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în anexa A "Cererea de ofertă".
    (2) Condiţiile de eligibilitate sunt stabilite în anexa A "Cererea de ofertă".
    (3) Evaluarea ofertelor se realizează conform anexei nr. 3 la "Cererea de ofertă".
    ART. 6
    Analiza ofertelor se face de către comisia de evaluare, care răspunde de desfăşurarea următoarelor activităţi:
    1. primirea ofertelor şi înregistrarea acestora în termenele stabilite;
    2. selecţia ofertelor eligibile;
    3. analiza ofertelor;
    4. întocmirea listei scurte, după caz, şi solicitarea îmbunătăţirii ofertelor depuse iniţial;
    5. reanalizarea ofertelor îmbunătăţite;
    6. stabilirea clasamentului final al ofertelor;
    7. întocmirea raportului privind rezultatul aplicării procedurii de selecţie.
    ART. 7
    Pe parcursul desfăşurării procedurii de selecţie de oferte, membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror altor informaţii prezentate de ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja interesele comerciale.
    ART. 8
    (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare are obligaţia de a semna o declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează să respecte dispoziţiile prevăzute la art. 7 şi prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna dintre situaţiile următoare:
    a) este soţ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu reprezentanţii instituţiilor financiare;
    b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi ori cu asociaţii unuia dintre ofertanţi sau a făcut parte din adunarea asociaţilor sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia dintre ofertanţi;
    c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanţi.
    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de deschiderea ofertelor.
    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.
    (4) În cazul în care atât titularul, cât şi supleantul se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), conducătorul instituţiei care i-a desemnat va desemna alte două persoane.

    CAP. III
    Încheierea contractului de împrumut

    ART. 9
    (1) În urma aplicării criteriilor de selecţie şi a evaluării ofertelor, comisia de evaluare redactează raportul privind rezultatul aplicării procedurii de selecţie de oferte şi desemnare a instituţiei financiare/asociaţiei câştigătoare.
    (2) Raportul menţionat la alin. (1) este înaintat spre aprobare conducerii Ministerului Finanţelor Publice.
    (3) După aprobarea instituţiei financiare/asociaţiei câştigătoare de către conducerea Ministerului Finanţelor Publice, clauzele acordului de împrumut vor fi negociate şi agreate între câştigătorul desemnat şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică. În situaţia în care nu se ajunge la un acord între părţi în privinţa clauzelor acordului de împrumut, Ministerul Finanţelor Publice poate renunţa la încheierea acordului de împrumut cu câştigătorul desemnat, situaţie în care se va relua procedura de negociere cu următorul clasat, conform raportului privind rezultatul aplicării procedurii de selecţie de oferte menţionat la alin. (1).
    (4) Anunţul privind instituţia financiară/asociaţia câştigătoare va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, după derularea negocierii şi agrearea contractului de împrumut. De asemenea, în termen de 3 zile de la data semnării contractului de împrumut, vor fi transmise comunicări privind rezultatul aplicării procedurii de selecţie de oferte tuturor ofertanţilor participanţi la procedură.
    ART. 10
    (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a întocmi dosarul contractării împrumutului, care va cuprinde, în ordine cronologică, cel puţin următoarele documente:
    a) ordinul ministrului finanţelor publice sau, după caz, al ministrului delegat pentru buget de constituire a comisiei de evaluare;
    b) cererile de ofertă transmise în vederea încheierii contractului de împrumut;
    c) declaraţiile pe propria răspundere ale membrilor comisiei de evaluare;
    d) procesul-verbal de deschidere a ofertelor;
    e) solicitările de clarificări referitoare la cererile de ofertă şi răspunsurile aferente;
    f) lista scurtă, după caz, şi solicitările de îmbunătăţire a ofertelor depuse iniţial;
    g) ofertele îmbunătăţite depuse;
    h) raportul privind rezultatul aplicării procedurii de selecţie de oferte care se supune aprobării conducerii Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Dosarul contractării împrumutului se păstrează de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, atât timp cât contractul produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării acestuia.
    ART. 11
    Anexa A face parte integrantă din prezenta procedură.


    ANEXA A
    la procedură

                               CEREREA DE OFERTĂ

    1. Informaţii generale:
    Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Finanţelor Publice
    Adresa autorităţii contractante: municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, tel. ......................
    Obiectul contractului: .............................................................................................
    Data-limită pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora
    Adresa pentru depunerea ofertelor: Ministerul Finanţelor Publice, municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, et. ......, camera ......... . Persoana de contact: numele, prenumele, tel. ........................ .
    Ofertele se depun în plic sigilat, cu următoarele specificaţii:
    a) "CONFIDENŢIAL";
    b) pentru Preşedintele comisiei de evaluare.
    clarificările pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi solicitate prin poşta electronică la următoarele adrese de e-mail: ...................................... .
    Modul de elaborare a ofertelor, precum şi sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate în prezenta cerere de ofertă, prevăzută în Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.651/2013 privind aprobarea Procedurii de selecţie de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine.
    Legislaţia aplicabilă:
    - Procedura de selecţie de oferte în vederea atribuirii contractului de împrumut are la bază prevederile cuprinse la pct. 3.2.5 şi pct. 4.1.a), b) 4. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.651/2013 privind aprobarea Procedurii de selecţie de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine.
    Finanţare: bugetul de stat şi/sau alte surse.

    2. Specificaţii tehnice
    Condiţiile împrumutului pot cuprinde informaţiile de mai jos, fără a se limita la acestea:
    a) valoarea împrumutului;
    b) valuta împrumutului;
    c) perioada de acordare a împrumutului;
    d) data de intrare în efectivitate a împrumutului;
    e) perioada de tragere din împrumut;
    f) perioada de rambursare a împrumutului şi perioada de graţie;
    g) tipul de dobândă;
    h) comisioane (dacă este cazul);
    i) frecvenţa de plată a capitalului, a dobânzii şi a comisioanelor;
    j) condiţii de rambursare anticipată;
    k) penalităţi;
    l) dacă se acceptă sau nu oferte alternative;
    m) dacă se solicită sau nu modelul de contract de împrumut.
    Specificaţiile tehnice pot varia în funcţie de necesităţile solicitantului.

    3. Calificarea ofertanţilor
    În vederea participării la procedura de selecţie de oferte, ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să îndeplinească anumite criterii de calificare specifice fiecărei sesiuni de selecţie şi care vor fi evidenţiate în cererea de ofertă respectivă;
    b) să depună următoarele:
     (i) oferta tehnică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1;
     (ii) oferta financiară, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;
     (iii) convenţiile scrise încheiate între membrii asociaţiei, dacă este cazul.
    Pot fi solicitate şi alte documente, în funcţie de necesităţile contractantului.

    4. Criterii de selectare
    Criteriile avute în vedere la selectarea ofertelor sunt:
    a) Oferta tehnică - anexa nr. 1:
    a) Pentru cazul în care se solicită o schemă fixă de împrumut:
      (i) oferta tehnică trebuie să corespundă exact cu cererea de ofertă.
    b) Pentru cazul în care se solicită mai multe scheme de împrumut:
      (i) oferta tehnică trebuie să corespundă exact cu una dintre schemele din cererea de ofertă;
      (ii) ofertantul poate transmite oferte pentru una, mai multe sau toate schemele de împrumut din cererea de ofertă.
    c) Pentru cazul în care nu se solicită o schemă de împrumut fixă:
      (i) se verifică să fie cotaţi toţi indicatorii din cererea de ofertă, astfel încât să poată fi întocmit un cash flow;
      (ii) ofertantul poate propune mai multe scheme de împrumut, dacă se acceptă oferte alternative.
    b) Oferta financiară - anexa nr. 2:
    a) Pentru cazul în care se solicită o schema fixă de împrumut:
      (i) se verifică să fie cotaţi toţi indicatorii din cererea de ofertă.
    b) Pentru cazul în care se solicită mai multe scheme de împrumut:
      (i) se verifică să fie cotaţi toţi indicatorii din cererea de ofertă pentru schema de împrumut depusă;
      (ii) dacă ofertantul a depus mai multe scheme de împrumut, se verifică să existe cotaţiile solicitate pentru fiecare schemă în parte.
    c) Pentru cazul în care nu se solicită o schemă de împrumut fixă:
      (i) se verifică să fie cotaţi toţi indicatorii din cererea de ofertă;
      (ii) dacă ofertantul a depus mai multe scheme de împrumut, se verifică să existe cotaţiile solicitate pentru fiecare schemă în parte.
    Clasamentul ofertelor se face pe baza costului total calculat în urma cash flow-ului fiecărei scheme de împrumut, întocmit conform anexei nr. 3 la prezenta cerere de ofertă. În cazul existenţei mai multor tipuri de scheme de împrumut, se vor face mai multe clasamente, în funcţie de valoarea împrumutului, maturitate, tip dobândă (fixă sau variabilă), perioada de graţie. Înainte de desemnarea câştigătorului, conducerea Ministerului Finanţelor Publice decide schema de împrumut agreată, iar câştigătoare este declarată instituţia financiară/asociaţia din fruntea clasamentului aferent respectivei scheme.

    5. Elaborarea ofertei
    a) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioadă stabilită de contractant.
    b) Ministerul Finanţelor Publice are dreptul de a solicita, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, informaţii de clarificare sau informaţii suplimentare.
    c) Oferta trebuie însoţită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte instituţia financiară/asociaţia ofertantă şi să semneze în numele acesteia.

    6. Prezentarea ofertei
    a) Oferta trebuie să fie semnată şi transmisă de către reprezentantul legal al ofertantului, autorizat să reprezinte instituţia, în termenul şi la adresa prevăzute în prezenta cerere de ofertă.
    b) Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru transmiterea ofertei, în scris, la adresele menţionate în prezenta cerere de ofertă.
    c) O instituţie financiară are dreptul de a depune doar o singură ofertă de participare, fie individuală, fie în asociere. Nu se admite participarea aceleiaşi instituţii financiare cu mai multe oferte.

    7. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
    a) Ofertele se primesc în condiţiile menţionate în prezenta cerere de ofertă.
    b) Evaluarea ofertelor poate presupune parcurgerea, după caz, a următoarelor etape, fără a fi obligatorii:
    a) stabilirea ofertelor descalificate sau admisibile;
    b) analizarea ofertelor tehnice şi financiare şi punctarea acestora;
    c) ierarhizarea ofertanţilor calificaţi;
    d) întocmirea listei scurte şi invitarea ofertanţilor calificaţi să îşi îmbunătăţească oferta;
    e) analizarea noilor oferte şi întocmirea clasamentului final;
    f) întocmirea raportului comisiei privind procedura de selecţie.

    8. Sesiunea de îmbunătăţire a ofertelor
    a) Ca urmare a clasamentului obţinut iniţial, dacă nu se poate departaja câştigătorul sau dacă Ministerul Finanţelor Publice consideră necesar, instituţiile financiare/asociaţiile clasate pe primele locuri vor fi invitate la o sesiune de îmbunătăţire a costului. În cadrul acestei sesiuni se va îmbunătăţi sau se va menţine valoarea iniţială totală a costurilor.
    b) În cazul în care au existat mai multe scheme de împrumut şi, implicit, mai multe clasamente, conducerea Ministerului Finanţelor Publice va agrea schema de împrumut şi, după aceea, se vor transmite invitaţiile de participare la sesiunea de îmbunătăţire a ofertelor.
    c) După sesiunea de îmbunătăţire a costurilor, instituţiile financiare/asociaţiile implicate vor transmite oferta financiară refăcută, astfel încât să reflecte diminuarea de cost agreată.
    d) După primirea ofertelor financiare revizuite se stabileşte clasamentul final şi câştigătorul.

    9. Încheierea contractului de împrumut
    a) Ministerul Finanţelor Publice va încheia un contract de împrumut cu instituţia financiară/asociaţia declarată câştigătoare, ca urmare a procedurii prevăzute în ordin. Clauzele contractului de împrumut vor fi negociate şi agreate între câştigătorul desemnat şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică.
    b) Semnarea contractului de împrumut se face de către ministrul finanţelor publice sau, după caz, de către ministrul delegat pentru buget.

    10. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta cerere de ofertă.

                               Secretar de stat,
                              ...................

    ANEXA 1
    la cererea de ofertă


                                 OFERTA TEHNICĂ

    Ofertant: .................
    ...........................
    ...........................

┌─────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │ Criterii*) │ Cotaţii │
│crt. │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 1. │Valoarea împrumutului │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 2. │Valuta împrumutului │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 3. │Perioada de acordare a împrumutului│ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 4. │Data intrării în efectivitate a │ │
│ │împrumutului │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 5. │Perioada de tragere a împrumutului │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 6. │Perioada de rambursare a │ │
│ │împrumutului │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 7. │Tipul de dobândă │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 8. │Comisioane │Se enumeră toate comisioanele sau │
│ │ │costurile aferente împrumutului, │
│ │ │mai puţin dobânda. │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 9. │Convenţia de calcul al dobânzii │ │
│ │şi/sau al unor comisioane │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 10. │Frecvenţa de plată a capitalului, │Se specifică pentru fiecare în │
│ │dobânzii şi a comisioanelor sau a │parte. │
│ │altor costuri │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 11. │Condiţii de rambursare anticipată │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 12. │Penalităţi │ │
└─────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

-----------------
    *) Sunt criteriile de bază. În funcţie de necesităţile contractantului, se pot adăuga şi alte criterii.

    Semnătura,
    ...................


    ANEXA 2
    la cererea de ofertă

    Ofertant: .......................
    .................................
    .................................


                               OFERTA FINANCIARĂ

┌─────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │ Criterii │ Cotaţii │
│crt. │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 1. │Dobânda │% dobânda fixă sau % marja + │
│ │ │dobânda de referinţă │
├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 2. │Comisioane*) │% sau valoare │
└─────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

-----------------
    *) Se vor defalca toate comisioanele, taxele şi alte costuri.

    Semnătura,
    ...................


    ANEXA 3
    la cererea de ofertă

                              CRITERII DE EVALUARE

    1. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza costului total al împrumutului. Acest cost se stabileşte în urma întocmirii cash flow-ului împrumutului pentru fiecare ofertă în parte.
    2. Oferta cu costul total cel mai scăzut este stabilită ca cea mai bună ofertă.
    3. Ministerul Finanţelor Publice poate decide întocmirea unei liste scurte cu primii clasaţi care vor fi invitaţi să îşi îmbunătăţească ofertele. Ofertele îmbunătăţite sau menţinute vor fi recalculate refăcându-se clasamentul final.
    4. Ministerul Finanţelor Publice va încheia un contract de împrumut cu instituţia financiară/asociaţia declarată câştigătoare, ca urmare a procedurii prevăzute în cererea de ofertă. Clauzele contractului de împrumut vor fi negociate şi agreate între câştigătorul desemnat şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică.

                                         --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016