Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002  a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002

CAP. 1
Cadrul legal al procedurii
ART. 1
(1) Prezenta procedura reglementeazã condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de mediu, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul taxei şi tarifelor aferente în vederea autorizãrii functionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea functionarii comercianţilor, republicatã, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicatã.
(2) Autorizaţia reprezintã actul care conditioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurãtor.
(3) Autorizaţia se emite de cãtre autoritatea competenta în a carei raza teritorialã şi competenta se afla sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv autoritatea publica pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile capitolului II secţiunea 1 din <>Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale.
ART. 2
(1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedura sunt definiţi în <>Legea nr. 137/1995 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnatã la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificatã prin <>Legea nr. 86/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.
(2) Condiţiile şi procedura de emitere a autorizaţiei de mediu trebuie sa asigure o abordare integrata eficient prin informarea şi participarea tuturor autoritãţilor implicate în autorizarea unei activitãţi cu impact semnificativ asupra mediului. În acest scop autoritãţile implicate sunt informate şi consultate în cadrul Biroului unic, conform prevederilor prezentei proceduri.

CAP. 2
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Aplicabilitate şi competente de emitere a actelor de reglementare
ART. 3
(1) Procedura de autorizare se stabileşte în funcţie de impactul activitãţii asupra mediului, conform precizãrilor din anexa nr. 4.1, iar competentele de emitere a autorizaţiilor de mediu sunt cele stabilite prin legislaţia în vigoare privind protecţia mediului.
(2) Pentru activitãţile aflate în competenta de reglementare a autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, aceasta poate solicita sau delega autoritatea publica teritorialã în a carei raza se afla amplasamentul activitãţii sa participe sau sa preia rezolvarea anumitor faze din procedura.
(3) În situaţiile menţionate la alin. (2) taxele şi tarifele se încaseazã de cãtre autoritatea publica implicata, pe fiecare faza de procedura.
ART. 4
(1) Obţinerea autorizaţiei de mediu este obligatorie la punerea în funcţiune a proiectelor de activitãţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, precum şi pentru funcţionarea sau modificarea functionarii activitãţilor existente cu impact asupra mediului. În funcţie de impactul asupra mediului al activitãţilor supuse autorizãrii autoritãţile publice pentru protecţia mediului vor aplica proceduri diferenţiate de emitere a autorizaţiilor de mediu.
(2) Activitãţile noi care nu implica lucrãri noi de investiţii se reglementeazã numai prin autorizaţie de mediu, cu excepţia celor de import-export aflate sub incidenta unor convenţii internaţionale la care România este parte, detaliate în cap. VI.
ART. 5
(1) Taxele şi tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu pentru comercianţi sunt prevãzute în anexa nr. 4.2.
(2) Taxele şi tarifele se achitã la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor vira sumele încasate ca tarife cãtre trezoreriile statului, în conturile autoritãţii publice avizatoare, iar pe cele încasate ca taxe în contul Fondului pentru mediu, în termenele stabilite de reglementãrile legale în vigoare privind finanţele publice.
(3) În cazul activitãţilor cu impact redus asupra mediului care se supun procedurii complete de autorizare ca urmare a constatãrii de cãtre autoritãţile pentru protecţia mediului a unei neconformari cu condiţiile legale de autorizare, solicitantii care au achitat la casieria Biroului unic taxa şi tariful corespunzãtoare etapei de evaluare a conformarii achitã tariful pentru continuarea procedurii direct la sediul autoritãţii publice competente pentru protecţia mediului.
SECŢIUNEA a 2-a
Clasificarea activitãţilor dupã impactul asupra mediului
ART. 6
Activitãţile sunt încadrate dupã impactul acestora asupra mediului, dupã cum urmeazã:
a) activitãţi cu impact nesemnificativ sunt activitãţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1 şi pentru care nu se emit autorizaţii de mediu. Pentru aceste activitãţi solicitantii vor prezenta doar declaraţii pe propria rãspundere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.3 - pct. I; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
b) activitãţi cu impact redus asupra mediului sunt activitãţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1 şi care nu sunt supuse unei proceduri specifice de autorizare sau pentru care nu este necesarã efectuarea unui bilanţ de mediu în vederea emiterii autorizaţiei de mediu. În vederea încadrãrii corecte a acestor activitãţi solicitantii vor depune o fişa de prezentare a activitãţii, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 4.4;
c) activitãţi cu impact semnificativ asupra mediului sunt activitãţile astfel menţionate în anexa nr. 4.1, care sunt supuse unei proceduri integrate de autorizare sau pentru a cãror autorizare este necesarã efectuarea unui bilanţ de mediu. În vederea autorizãrii, în aceasta categorie sunt incluse, de asemenea, dar sunt exceptate de la realizarea bilanţului de mediu, activitãţile noi pentru care emiterea acordului de mediu a avut la baza un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. În vederea încadrãrii corecte a acestor activitãţi solicitantii vor depune o fişa de prezentare a activitãţii, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 4.4.
ART. 7
Prevederile art. 6 şi 8 se afişeazã la loc vizibil, atât la sediul autoritãţii publice pentru protecţia mediului, cat şi la Biroul unic.

SECŢIUNEA a 3-a
Evaluarea iniţialã a solicitãrii de reglementare
ART. 8
Pe baza declaraţiei pe propria rãspundere sau, dupã caz, a fisei de prezentare a activitãţii formulate şi înaintate de cãtre comerciant, autoritatea competenta pentru protecţia mediului stabileşte, în funcţie de impactul asupra mediului al activitãţii supuse autorizãrii, una dintre urmãtoarele alternative de continuare a procedurii:
a) nu se emite autorizaţie de mediu pentru activitãţile cu impact nesemnificativ asupra mediului, prevãzute la art. 6 lit. a), iar aceasta se va consemna în spaţiul destinat autorizaţiei de mediu din anexa la certificatul de înregistrare prin menţiunea "Nu este necesarã autorizarea";
b) se aplica procedura simplificata de autorizare de mediu pentru activitãţile cu impact redus asupra mediului prevãzute la art. 6 lit. b), prin evaluarea cerinţelor de mediu de cãtre autoritatea competenta pentru protecţia mediului la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor, iar în situaţia emiterii autorizaţiei, aceasta se va completa în spaţiul corespunzãtor din anexa la certificatul de înregistrare prin înscrierea numãrului şi datei autorizaţiei de mediu;
c) se emite autorizaţie de mediu prin aplicarea procedurii complete de autorizare de mediu pentru proiectele sau activitãţile cu impact semnificativ asupra mediului prevãzute la art. 6 lit. c), iar la înregistrarea comerciantului, spaţiul destinat autorizaţiei de mediu din anexa la certificatul de înregistrare se va completa cu menţiunea "Se va autoriza prin procedura completa".
ART. 9
Aplicarea procedurii simplificate pentru activitãţi cu impact redus asupra mediului declarate de cãtre comerciant se face numai dupã verificarea şi constatarea conformarii activitãţii cu cerinţele legale de autorizare. În situaţia în care aceasta verificare indica o neconformare la cerinţele legale de autorizare, solicitarea va fi supusã unei proceduri complete de autorizare prin efectuarea, dupã caz, a nivelurilor corespunzãtoare de bilanţ de mediu în vederea stabilirii programului pentru conformare al activitãţii.
ART. 10
În cazul în care se efectueazã evaluarea conform art. 8 lit. b) şi art. 9, rezultatul acesteia se concretizeazã în una dintre urmãtoarele forme:
a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, stampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;
b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completeazã, nu se stampileaza şi nu semneazã; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului;
c) demararea procedurii complete de autorizare ca rezultat al evaluãrii conformarii, specificat în referatul de evaluare, şi completarea anexei la certificatul de evaluare în conformitate cu prevederile art. 8 lit. c).
ART. 11
În cazul neeliberarii autorizaţiei conform art. 10 lit. b), autoritatea competenta pentru protecţia mediului întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformitãţile constatate şi actele normative ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic, care îl va inmana comerciantului, sub semnatura.
ART. 12
(1) În cazul în care în sediul social sau în sediile secundare nu se desfãşoarã încã activitãţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesarã obţinerea autorizaţiei de mediu. În aceasta situaţie, în baza declaraţiei pe propria rãspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesarã în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicatã, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat sa obţinã autorizaţia înainte de începerea oricãreia dintre activitãţile prevãzute în actul constitutiv, respectiv modificator.
(2) În situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitãrii înregistrãrii şi autorizãrii functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se elibereazã în mod obligatoriu, cu menţionarea în anexa la acesta doar a activitãţilor autorizate în aceasta etapa.
(3) În situaţia schimbãrii titularului, denumirii sau formei juridice a comerciantului, când sediul social şi/sau sediile secundare rãmân neschimbate, iar activitãţile se desfãşoarã în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisã autorizaţia de mediu, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "funcţioneazã în baza autorizaţiei de mediu nr. ..... din ........, valabilã pana la data de ........"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife.

CAP. 3
Emiterea autorizaţiei de mediu
SECŢIUNEA 1
Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie sa le îndeplineascã în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu
ART. 13
În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi a sediilor secundare, cat şi activitãţile pe care urmeazã sa le desfãşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.
ART. 14
Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare urmãtoarele documente:
a) autorizaţia de mediu valabilã sau copie de pe adresa de solicitare a autorizaţiei de mediu la inspectoratul teritorial de protecţia mediului, dacã acestea exista;
b) declaraţia pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 - pct. I pentru activitãţile cu impact nesemnificativ asupra mediului, astfel menţionate în anexa nr. 4.1;
c) fişa de prezentare a activitãţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.4 pentru activitãţile cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, astfel menţionate în anexa nr. 4.1;
d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zona al obiectivului;
e) dovada achitãrii tarifului şi taxei aferente analizei documentaţiei.
ART. 15
Documentele prevãzute la art. 14 se depun indosariate.
SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile autoritãţii competente pentru protecţia mediului
ART. 16
În vederea desfãşurãrii în condiţii optime a activitãţii de autorizare autoritatea competenta pentru protecţia mediului are urmãtoarele obligaţii:
a) sa delege la Biroul unic un numãr corespunzãtor de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitãrilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicatã;
b) sa asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnatura;
c) sa evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului şi sa transmitã reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluãrii, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrãrii dosarului solicitantului la Biroul unic.
SECŢIUNEA a 3-a
Responsabilitãţile reprezentantului inspectoratului teritorial de protecţie a mediului delegat la Biroul unic
ART. 17
Reprezentantul autoritãţii publice competente pentru protecţia mediului delegat la Biroul unic are urmãtoarele responsabilitãţi, cu respectarea termenelor prevãzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicatã:
a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevãzute la art. 14 şi cererea de înregistrare - în copie sau, dupã caz, în extras, pe suport magnetic;
b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 8 lit. a), respectiv ale art. 12 alin. (1), şi sa completeze, sa semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 8 lit. a), respectiv art. 12 alin. (1);
c) sa transmitã imediat dupã înregistrare cãtre autoritatea competenta pentru protecţia mediului, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 8 lit. b) şi sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizãrii;
d) sa comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de protecţie a mediului la punctele de lucru supuse autorizãrii;
e) sa completeze, sa semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 10 lit. a) şi c), în baza referatului de evaluare transmis de autoritatea competenta pentru protecţia mediului, care concluzioneaza rezultatul evaluãrii;
f) sa transmitã Biroului unic, conform art. 11, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizaţiei şi/sau încadrarea în procedura completa, care conţine explicit neconformitãţile constatate şi actele normative ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite;
g) sa transmitã Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare;
h) sa transmitã autoritãţii competente pentru protecţia mediului o copie de pe declaraţia pe propria rãspundere, precum şi cererea de înregistrare - în copie sau, dupã caz, în extras, pe suport magnetic;
i) sa verifice încadrarea corecta a fiecãrei solicitãri, în cuantumul taxelor şi tarifelor aferente autorizãrii;
j) sa punã la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizãrii.
ART. 18
(1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare.
(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fãrã percepere de taxe şi tarife şi pe baza copiei de pe autorizaţia în vigoare, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria rãspundere ale solicitanţilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevãzute de reglementãrile în vigoare, reprezentanţii autoritãţii competente pentru protecţia mediului delegaţi la Biroul unic vor completa de îndatã poziţia corespunzãtoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Funcţioneazã în baza autorizaţiei de mediu nr. ... din ......, valabilã pana la data de ..., în condiţiile art. 3 alin. (11) din O.U.G . nr. 76/2001, republicatã".
SECŢIUNEA a 4-a
Procedura simplificata de emitere a autorizaţiei de mediu
ART. 19
În cazul comercianţilor care solicita autorizare pentru situaţiile în care se aplica procedura simplificata de autorizare de mediu pentru activitãţile cu impact redus asupra mediului prevãzute la art. 6 lit. b), autoritatea competenta pentru protecţia mediului procedeazã dupã cum urmeazã:
a) evalueaza conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectãrii legislaţiei privind protecţia mediului;
b) verifica la sediul social şi la sediile secundare condiţiile de funcţionare şi conformare a activitãţii supuse autorizãrii, în raport cu prevederile legislaţiei privind protecţia mediului înconjurãtor;
c) redacteazã referatul cuprinzând concluziile evaluãrii şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie demararea procedurii complete sau neeliberarea autorizaţiei cu precizarea neconformitatilor constatate şi a actelor normative ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite;
d) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.
ART. 20
(1) Autorizaţia de mediu se emite numai pe baza cererilor corect completate şi care conţin anexate toate documentele doveditoare prevãzute în opisul de documente.
(2) În cazul în care pe parcursul evaluãrii informaţiilor şi amplasamentului intervin elemente care indica un impact potenţial semnificativ asupra mediului, datorat activitãţii supuse autorizãrii, solicitarea va fi supusã unei proceduri complete, conform prevederilor prezentei secţiuni, iar autoritãţile pentru protecţia mediului vor înştiinţa Biroul unic şi vor completa anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 8 lit. c).
(3) Primirea solicitãrii, ca şi decizia finala vor fi fãcute publice prin afisaj la sediul autoritãţii pentru protecţia mediului şi la Biroul unic, unde vor fi menţinute timp de 5 zile. La expirarea termenului menţionat de la anunţul deciziei de emitere a autorizaţiei, autoritatea competenta pentru protecţia mediului emite autorizaţia de mediu.
(4) Dacã în intervalul de timp precizat la alin. (3) se primesc observaţii din partea publicului care fac necesarã aprofundarea evaluãrii prin solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, procedura se reia de la etapa de evaluare a solicitãrii, cu încadrarea în procedura completa şi cu plata tarifului aferent.
ART. 21
Comercianţii cãrora li s-au respins cererile de autorizaţie pot solicita reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzãtoare etapelor de procedura care vor fi reluate.
SECŢIUNEA a 5-a
Perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a autorizaţiei de mediu
ART. 22
Durata de valabilitate a autorizaţiei de mediu este de 5 ani dacã în aceasta perioada nu intervin schimbãri care sa afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie. Autoritãţile publice competente pentru protecţia mediului verifica şi vizeazã anual situaţia conformarii.
ART. 23
(1) Autorizaţia se anuleazã de cãtre autoritatea publica competenta pentru protecţia mediului în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare pentru care a fost autorizat.
(2) Anularea autorizaţiei se realizeazã prin completarea rubricii corespunzãtoare din anexa la certificatul de înregistrare, pe baza procesului-verbal întocmit de cãtre autoritatea pentru protecţia mediului, cu motivarea temeinica privind neconformitãţile constatate şi actele normative ale cãror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, la Biroul unic.
ART. 24
(1) Comerciantul are obligaţia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, dupã înlãturarea situaţiilor care au impus mãsura anulãrii, cu plata taxelor şi tarifelor aferente.
(2) Reautorizarea functionarii se menţioneazã în rubricile corespunzãtoare din anexa la certificatul de înregistrare.
ART. 25
Autoritatea pentru protecţia mediului asigura arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberãrii autorizaţiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor şi reautorizarilor.
ART. 26
Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea şi reautorizarea functionarii.
SECŢIUNEA a 6-a
Reguli aplicabile preschimbarii
ART. 27
(1) În cazul în care, în momentul solicitãrii preschimbarii actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscalã cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al cãror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza copiei de pe autorizaţia în vigoare şi a unei declaraţii pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 pct. II, potrivit cãreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia.
(2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzãtoare din anexa la certificatul de înregistrare, fãrã a mai fi necesarã reluarea procesului de autorizare şi fãrã plata tarifelor aferente respectivelor autorizaţii.
(3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilitã pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplica în mod corespunzãtor şi preschimbarilor.
(4) Preschimbarea se face şi în situaţia în care comerciantul nu deţine autorizaţia de mediu, însã face dovada sau depune o declaraţie pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 pct. III, ca a solicitat autoritãţii competente pentru protecţia mediului declanşarea procedurii de eliberare a respectivei autorizaţii ori ca procedura de eliberare a autorizaţiei se afla în curs de derulare.
SECŢIUNEA a 7-a
Procedura completa de emitere a autorizaţiei de mediu
ART. 28
În termen de 5 zile de la primirea solicitãrii de emitere a autorizaţiei de mediu pentru proiecte aferente activitãţilor cu impact semnificativ asupra mediului prevãzute la art. 6 lit. c), autoritatea pentru protecţia mediului efectueazã urmãtoarele etape din procedura:
a) evalueaza solicitarea şi verifica amplasamentul;
b) stabileşte dacã este necesarã realizarea bilanţului de mediu şi dacã activitatea este prevãzutã în categoriile menţionate în anexa nr. 1 la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002;
c) întocmeşte anunţul public, conform prevederilor secţiunii a 2-a din cap. V al prezentei proceduri, pentru toate solicitarile de emitere a autorizaţiei de mediu aferente activitãţilor menţionate în anexa nr. 1 la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 sau conţinute în lista activitãţilor menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnatã la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificatã prin <>Legea nr. 86/2000 ;
d) stabileşte componenta colectivului de analiza tehnica, în care sa fie reprezentate toate autoritãţile locale implicate în emiterea actelor de reglementare pentru activitatea consideratã;
e) comunica solicitantului:
- decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele prevãzute la art. 29 şi 30;
- necesitatea furnizarii, dupã caz, a unor informaţii suplimentare, precum şi conţinutul anunţului public, spre publicare în mass-media.
ART. 29
Realizarea bilanţului de mediu este necesarã în urmãtoarele situaţii:
a) pentru activitãţile existente care nu îndeplinesc condiţiile de autorizare, raportate la standardele şi reglementãrile în vigoare;
b) la schimbarea destinaţiei sau a proprietarului investiţiei, precum şi la încetarea activitãţilor generatoare de impact asupra mediului.
ART. 30
Pentru toate solicitarile de autorizare a activitãţilor care necesita bilanţuri de mediu sau sunt conţinute în lista activitãţilor menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnatã la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificatã prin <>Legea nr. 86/2000 , beneficiarul va furniza autoritãţii pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate, dupã caz, şi va face dovada publicãrii în massmedia a anunţului, conform prevederilor art. 28 lit. e).
ART. 31
În termen de 10 zile de la primirea informaţiilor şi documentelor solicitate de la beneficiar, conform prevederilor art. 26, autoritatea pentru protecţia mediului procedeazã dupã cum urmeazã:
a) analizeazã informaţiile şi documentele primite de la beneficiar;
b) convoacã colectivul de analiza tehnica constituit conform prevederilor art. 28 lit. d) şi comunica solicitantului data stabilitã pentru prezentarea solicitãrii de autorizare în colectivul de analiza tehnica;
c) prezintã colectivului de analiza tehnica solicitarea şi propunerea privind continuarea procedurii, inclusiv prin efectuarea bilanţului de mediu, dupã caz;
d) întocmeşte, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autoritãţi, îndrumarul cu probleme specifice pentru întocmirea bilanţului de mediu şi/sau lista actelor de reglementare emise de alte autoritãţi, necesare eliberãrii autorizaţiei de mediu, potrivit legii. La completarea indrumarului pentru categoriile de activitãţi menţionate în anexa nr. 1 la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 vor fi avute în vedere prevederile secţiunii 1 din capitolul IV referitoare la condiţiile de conformare, în perspectiva termenelor prevãzute de <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 .
ART. 32
(1) Îndrumarul cu probleme specifice eliberat de autoritãţile pentru protecţia mediului, precum şi raportul bilanţului de mediu vor rãspunde cerinţelor de conţinut prevãzute în procedura de realizare a bilanţurilor de mediu, aprobatã prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
(2) Bilanţul de mediu trebuie sa identifice, sa descrie şi sa evalueze într-o maniera potrivita, pentru fiecare caz şi în conformitate cu procedura de evaluare, efectele directe şi indirecte ale activitãţii asupra mediului.
(3) Pentru toate aspectele de neconformare raportate la reglementãrile în vigoare privind calitatea şi protecţia mediului, identificate prin bilanţul de mediu, vor fi propuse mãsuri etapizate pentru realizarea conformarii, cuprinse în programul pentru conformare întocmit în conformitate cu procedura specifica aprobatã prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. La realizarea proiectului de program pentru conformare, pentru categoriile de activitãţi menţionate în anexa nr. 1 la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 vor fi avute în vedere prevederile secţiunii 1 din cap. IV, referitoare la condiţiile de conformare, în perspectiva termenelor prevãzute de <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 .
(4) În cazul instalaţiilor a cãror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte tari va fi instiintata autoritatea centrala pentru protecţia mediului, care va inainta tarii posibil a fi afectatã informaţiile din fişa de prezentare a activitãţii, prevãzutã în anexa nr. 4.4, concomitent cu punerea la dispoziţie propriilor cetãţeni a acestor informaţii. Asemenea informaţii vor servi ca suport pentru orice consultãri necesare în cadrul relaţiilor bilaterale bazate pe reciprocitatea şi egalitatea dintre cele doua tari.
(5) Procedura privind comunicãrile internaţionale legate de aplicarea prevederilor alin. (4) va fi stabilitã prin acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autoritãţii centrale pentru protecţia mediului.
ART. 33
(1) În termen de 3 zile de la data evaluãrii solicitãrii în colectivul de analiza tehnica, autoritatea pentru protecţia mediului transmite beneficiarului îndrumarul menţionat la art. 31 lit. d) şi art. 32 alin. (1) şi/sau lista actelor de reglementare emise de alte autoritãţi, necesare eliberãrii autorizaţiei de mediu, potrivit legii.
(2) În cazul autorizãrii iniţiale a unei activitãţi prevãzute în anexa nr. 1 la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 şi în funcţie de data preconizata pentru punerea acesteia în funcţiune, îndrumarul va specifica, dupã caz, necesitatea aplicãrii cerinţelor privind autorizarea activitãţii conform prevederilor prevenirii şi controlului integrat al poluarii.
ART. 34
(1) În termen de 5 zile de la primirea raportului privind bilanţul de mediu, a proiectului programului pentru conformare, dupã caz şi/sau a actelor de reglementare emise de alte autoritãţi, necesare eliberãrii autorizaţiei de mediu, potrivit legii, autoritãţile pentru protecţia mediului procedeazã dupã cum urmeazã:
a) pentru proceduri fãrã bilanţ de mediu sau aplicate unor activitãţi care nu sunt prevãzute în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnatã la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificatã prin <>Legea nr. 86/2000 , vor anunta public, prin afisaj la sediul propriu, decizia de emitere sau respingere a autorizaţiei de mediu, dupã caz;
b) pentru proceduri cu bilanţ de mediu sau aplicate unor activitãţi prevãzute în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnatã la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificatã prin <>Legea nr. 86/2000 , vor conveni cu beneficiarul şi vor anunta în mass-media oportunitatile de participare a publicului la deciziile legate de activitatea propusã pentru autorizare, conform prevederilor secţiunii a 2-a din cap. V.
(2) În termen de 10 zile de la oricare dintre anunţurile publice menţionate la alin. (1) şi în lipsa unor observaţii din partea publicului, care sa necesite informaţii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea pentru protecţia mediului va acţiona dupã cum urmeazã:
a) pentru proceduri fãrã bilanţ de mediu emite autorizaţia de mediu sau respinge motivat emiterea acesteia, dupã caz;
b) pentru proceduri cu bilanţ de mediu:
- analizeazã raportul bilanţului de mediu, proiectul programului pentru conformare şi documentele primite de la beneficiar;
- convoacã colectivul de analiza tehnica;
- prezintã colectivului de analiza tehnica concluziile privind raportul bilanţului de mediu, proiectul programului pentru conformare şi propunerea privind continuarea procedurii;
- stabileşte, prin consultarea colectivului de analiza tehnica, emiterea autorizaţiei şi conţinutul programului pentru conformare sau respinge motivat emiterea acesteia, dupã caz.
(3) În termen de 3 zile de la consultarea colectivului de analiza tehnica, conform alin. (2) lit. b), autoritatea pentru protecţia mediului anunta prin mass-media decizia de emitere sau respingere a autorizaţiei de mediu, dupã caz.
(4) În termen de 10 zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii de mediu pentru proceduri cu bilanţ de mediu şi în lipsa unor observaţii din partea publicului, care sa necesite informaţii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea pentru protecţia mediului emite autorizaţia de mediu.
(5) În toate situaţiile în care observaţiile primite din partea publicului justifica aprofundarea evaluãrii şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea pentru protecţia mediului va decide reluarea procedurii de la etapa solicitãrii acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzãtoare reevaluarii.
ART. 35
(1) Beneficiarii care nu îndeplinesc condiţiile pentru emiterea autorizaţiilor de mediu vor fi înştiinţaţi în scris, în acelaşi interval de 3 zile de la întrunirea colectivului de analiza tehnica, cu menţionarea neconformitatilor constatate şi/sau a actelor normative ale cãror prevederi nu sunt respectate.
(2) Beneficiarii cãrora li s-au respins cererile de emitere a autorizaţiei pot solicita reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzãtoare etapelor de procedura care vor fi reluate.

CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii pentru asigurarea condiţiilor promovãrii autorizãrii integrate conform prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii (PCIP)
SECŢIUNEA 1
Condiţii preliminare
ART. 36
Prevederile prezentului capitol se aplica în procedura de autorizare a activitãţilor prevãzute în anexa nr. 1 la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 , cu scopul de a asigura, într-un interval de timp stabilit ca perioada de tranzitie, condiţiile realizãrii unui sistem integrat de prevenire şi control al poluarii rezultate din aceste activitãţi. Prin autorizaţia integrata de mediu vor fi stabilite mãsurile destinate sa previnã sau sa reducã, acolo unde prevenirea nu este posibila, emisiile în apa, aer şi sol rezultate din aceste activitãţi. Pentru a realiza un nivel ridicat de protecţie a mediului considerat ca întreg autorizaţia va include şi mãsuri referitoare la deşeuri, fãrã prejudicierea prevederilor referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte din sectorul public sau privat.
ART. 37
(1) Pentru instalaţiile care satisfac cerinţele autorizãrii integrate conform prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, inclusiv cele referitoare la normele de emisii în spaţiul comunitar, autoritatea competenta pentru protecţia mediului poate emite, la cerere, autorizaţia integrata de mediu conform prevederilor PCIP, care conţine condiţiile ce garanteazã ca instalatia satisface aceste cerinţe. Toate autorizaţiile emise conform acestor prevederi, precum şi autorizaţiile modificate trebuie sa includã detalii despre mãsurile luate pentru protecţia aerului, apei şi solului, asa cum se specifica în prezentul capitol.
(2) Pentru instalaţiile care nu satisfac cerinţele autorizãrii integrate conform prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii autoritãţile pentru protecţia mediului vor dispune realizarea bilanţului de mediu şi întocmirea unui program pentru conformare, în vederea autorizãrii acestor instalaţii. Îndrumarul pentru întocmirea bilanţului de mediu va specifica în mod distinct valorile limita de emisie în care trebuie sa se încadreze funcţionarea instalaţiei atât la momentul autorizãrii, cat şi la momentul implementarii prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, lãsând la latitudinea operatorului eşalonarea investiţiilor necesare pentru atingerea conformarii cu aceste prevederi.
(3) Negocierea şi acceptarea programelor curente pentru conformare se va face numai în baza unei declaraţii a operatorului privind strategia angajata de societate pentru conformarea cu prevederile privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii la termenul prevãzut.
SECŢIUNEA a 2-a
Principii generale şi condiţii de autorizare integrata
ART. 38
La stabilirea condiţiilor de autorizare autoritãţile competente pentru protecţia mediului trebuie sa se asigure ca instalaţiile sunt operate în asa fel încât sa se respecte principiile generale referitoare la obligaţiile de baza ale operatorului, prevãzute de <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 .
ART. 39
Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se va stabili prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în termenele prevãzute de <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 .

CAP. 5
Accesul la informaţii şi participarea publicului în procedura de autorizare
SECŢIUNEA 1
Accesul publicului la informaţii
ART. 40
(1) Autoritãţile competente pentru protecţia mediului vor lua mãsurile necesare conform prevederilor cap. II şi III pentru a asigura ca cererile de autorizare sunt disponibile publicului într-o perioada adecvatã, pentru a permite analizarea acestora înainte ca autoritatea competenta sa îşi formuleze decizia. Aceasta decizie şi orice reactualizare ulterioara, incluzând cel puţin o copie a autorizaţiei de mediu, trebuie sa fie disponibile publicului.
(2) Rezultatele monitorizarii emisiilor, deţinute de autoritatea competenta, asa cum prevãd condiţiile din autorizaţie, trebuie sa fie accesibile publicului.
(3) Inventarierea surselor şi a principalelor emisii de la acestea se publica într-un raport, la fiecare 3 ani.
SECŢIUNEA a 2-a
Participarea publicului în procedura de autorizare
ART. 41
(1) Prevederile prezentei secţiuni sunt aplicabile tuturor deciziilor legate de procedura de autorizare pentru activitãţile prevãzute în anexa nr. I la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnatã la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificatã prin <>Legea nr. 86/2000 .
(2) Publicul interesat va fi informat, prin anunţ public ori în mod individual, când este cazul, despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu şi, într-o maniera adecvatã, în timp util, despre:
a) solicitarea de emitere a autorizaţiei şi activitatea la care se referã solicitarea;
b) natura deciziei posibile;
c) autoritatea pentru protecţia mediului responsabilã de luarea deciziei;
d) procedura initiata, incluzând modul şi momentul în care o asemenea informaţie poate fi furnizatã:
- începutul procedurii;
- oportunitatile de participare a publicului;
- data şi beneficiul oricãrei audieri publice iniţiate;
- indicaţie privind autoritatea publica de la care pot fi obţinute informaţii relevante sau care deţine informaţii disponibile publicului;
- indicaţie asupra autoritãţii publice relevante sau asupra oricãrui organism oficial cãruia îi pot fi adresate comentarii ori întrebãri şi asupra perioadei în care acestea se primesc; şi
- indicaţie asupra tipului de informaţie de mediu relevanta, disponibilã pentru acţiunea propusã;
e) faptul ca activitatea face obiectul unei proceduri naţionale sau transfrontiere de evaluare a impactului asupra mediului.
(3) Procedurile de participare publica vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze, care sa permitã timp suficient pentru informarea publicului, în concordanta cu prevederile alin. (2), şi timp suficient pentru ca acesta sa se pregãteascã şi sa participe efectiv pe durata procesului de luare a deciziei de mediu.
(4) Autoritãţile competente pentru protecţia mediului vor asigura participarea publicului la începutul procedurii, atunci când toate opţiunile sunt deschise şi poate avea loc o participare efectivã a publicului.
(5) Atunci când este cazul, vor fi incurajati posibilii solicitanti sa identifice publicul interesat, sa angajeze discuţii şi sa furnizeze informaţii referitoare la obiectivele iniţiativei lor înaintea depunerii cererii pentru autorizarea unei activitãţi.
(6) Autoritãţile pentru protecţia mediului vor asigura accesul publicului interesat, în vederea examinãrii, la cerere, şi într-un timp foarte scurt, la totalitatea informaţiilor relevante pentru procesul decizional, care sunt disponibile în timpul procedurilor de participare publica, în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni, fãrã a prejudicia drepturile pãrţilor de a refuza divulgarea anumitor informaţii. Informaţiile semnificative vor include, cu luarea în considerare a condiţiilor de confidenţialitate prevãzute de lege, cel puţin:
a) o descriere a locului şi a caracteristicilor fizice şi tehnice ale activitãţii, inclusiv nivelul reziduurilor şi emisiilor;
b) o descriere a efectelor semnificative ale activitãţii asupra mediului;
c) o descriere a mãsurilor iniţiate pentru a preveni şi/sau pentru a reduce efectele, inclusiv emisiile;
d) o prezentare sumarã, dar nu tehnica, a datelor prevãzute la lit. a)-c);
e) o schita a principalelor alternative studiate de solicitant; şi
f) principalele rapoarte şi recomandãri publicate, destinate autoritãţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare, în momentul în care publicul interesat trebuie sa fie informat, avându-se în vedere prevederile alin. (2).
(7) Procedurile pentru participarea publica vor permite publicului sa înainteze, în scris sau, când este cazul, la o audiere publica ori un sondaj cu solicitantul, orice comentarii, informaţii, analize sau opinii considerate relevante pentru activitatea propusã.

CAP. 4
Etape procedurale de autorizare aplicabile anumitor activitãţi specifice
ART. 42
În cazul comercianţilor care desfãşoarã anumite activitãţi aflate sub incidenta unor reglementãri specifice, reprezentantul autoritãţii publice pentru protecţia mediului delegat la Biroul unic va încadra activitatea principala în procedura completa de autorizare, iar în referatul inspectoratului teritorial de protecţie a mediului se vor mentiona etapele procedurale de autorizare specifice acestor activitãţi, conform prevederilor prezentului capitol.
SECŢIUNEA 1
Procedura de autorizare a activitãţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare pe piata interna sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna salbatica, precum şi a importului acestora
ART. 43
Procedura de autorizare a activitãţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare pe piata interna sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna salbatica, precum şi a importului acestora se va desfasura conform condiţiilor specifice prevãzute în convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte şi care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de autorizare a activitãţilor de import şi export cu substanţe, produse şi echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon
ART. 44
Procedura de autorizare a activitãţilor de import şi export cu substanţe, produse şi echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon se va desfasura conform condiţiilor specifice prevãzute în convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte şi care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de autorizare privind controlul activitãţilor nucleare
ART. 45
Procedura de autorizare privind controlul activitãţilor nucleare se va desfasura în conformitate cu reglementãrile emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitãţilor Nucleare.
SECŢIUNEA a 4-a
Procedura de autorizare privind activitãţile de eliminare a deşeurilor
ART. 46
Procedura de autorizare privind activitãţile de eliminare a deşeurilor se va desfasura în conformitate cu metodologia de aplicare a prevederilor referitoare la autorizare conţinute în <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 426/2001 , în <>Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor şi în <>Hotãrârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor, promovata prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
SECŢIUNEA a 5-a
Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodãririi apelor
ART. 47
Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodãririi apelor se va desfasura în conformitate cu prevederile specifice acestui domeniu conţinute în ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului.

CAP. 7
Dispoziţii finale
ART. 48
Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzãtor şi pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate, situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, dupã caz.
ART. 49
Anexele nr. 4.1.-4.4 fac parte integrantã din prezenta procedura.

ANEXA 4.1
----------
la procedura
-------------┌────┬────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────────┐
│ Nr.│CAEN│ Activitate │Impact│Impact│Impact semnifi- │
│crt.│ │ │nesem-│redus-│cativ - proced. │
│ │ │ │nifi- │proced│completa │
│ │ │ │cativ │simpli│ │
│ │ │ │- nu │ficata│ │
│ │ │ │este │cu ve-│ │
│ │ │ │nece- │rif. │ │
│ │ │ │sara │confor│ │
│ │ │ │auto- │mitã- │ │
│ │ │ │riza- │tii │ │
│ │ │ │rea │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 1.│0111│Cultura cerealelor │X, cu │ │ │
│ │ │ │excep-│ │ │
│ │ │ │tia de│ │ │
│ │ │ │la *) │ │*) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 2.│0112│Cultura leguminoaselor - boabe │X, cu │ │ │
│ │ │ │excep-│ │ │
│ │ │ │tia de│ │ │
│ │ │ │la *) │ │*) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 3.│0113│Cultura cartofului, plantelor │ │ │ │
│ │ │tehnice, medicinale şi aromatice │X, cu │ │ │
│ │ │ │excep-│ │ │
│ │ │ │tia de│ │ │
│ │ │ │la *) │ │*) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 4.│0114│Cultura plantelor de nutret │X, cu │ │ │
│ │ │ │excep-│ │ │
│ │ │ │tia de│ │ │
│ │ │ │la *) │ │*) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 5.│0115│Cultura legumelor, bostanoaselor │ │ │ │
│ │ │şi ciupercilor │X, cu │ │ │
│ │ │ │excep-│ │ │
│ │ │ │tia de│ │ │
│ │ │ │la *) │ │*) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 6.│0116│Cultura florilor şi plantelor │ │ │ │
│ │ │ornamentale │X, cu │ │ │
│ │ │ │excep-│ │ │
│ │ │ │tia de│ │ │
│ │ │ │la *) │ │*) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 7.│0117│Pomicultura şi cultura altor │ │ │ │
│ │ │plante fructifere (cu excepţia │ │ │ │
│ │ │strugurilor) │X, cu │ │ │
│ │ │ │excep-│ │ │
│ │ │ │tia de│ │ │
│ │ │ │la *) │ │*) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 8.│0118│Viticultura │X, cu │ │ │
│ │ │ │excep-│ │ │
│ │ │ │tia de│ │ │
│ │ │ │la *) │ │*) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 9.│0121│Creşterea bovinelor │< 20 │≥20 │≥100 │
│ │ │ │capete│capete│capete │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 10.│0122│Creşterea ovinelor şi caprinelor │< 500 │≥500 │≥1.000 │
│ │ │ │capete│capete│capete │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 11.│0123│Creşterea porcinelor │< 500 │≥500 │≥2000 │
│ │ │ │capete│capete│locuri │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 12.│0124│Creşterea cabalinelor, magarilor │ │ │ │
│ │ │şi catarilor │<20 │≥20 │≥100 │
│ │ │ │ │ │capete │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 13.│0125│Creşterea pasarilor │<10000│≥10000│≥40000 │
│ │ │ │ │ │locuri │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 14.│0126│Apicultura │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 15.│0127│Sericicultura │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 16.│0128│Creşterea animalelor pentru blana │ │ │ │
│ │ │şi a altor specii │<500 │≥500 │≥1.000 │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 17.│0130│Activitãţi mixte (cultura vegetala │ │ │ │
│ │ │şi creşterea animalelor) │Cumu- │Cumu- │ │
│ │ │ │lat cf│lat cf│ │
│ │ │ │poz. │poz. │ │
│ │ │ │ant. │ant. │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 18.│0141│Servicii pentru mecanizarea, │ │numai │ │
│ │ │chimizarea agriculturii şi │ │pt.chi│ │
│ │ │protecţie fitosanitara │ │miza- │ │
│ │ │ │ │rea │ │
│ │ │ │ │solu- │ │
│ │ │ │ │lui şi│ │
│ │ │ │ │trata-│ │
│ │ │ │ │mente │ │
│ │ │ │ │fito- │ │
│ │ │ │ │sani- │ │
│ │ │ │ │tare │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 19.│0142│Servicii de reproducţie şi selecţie │< 200 │≥200 │≥750 │
│ │ │în creşterea animalelor │scroa-│scroa-│locuri │
│ │ │ │fe │fe │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 20.│0143│Servicii de îmbunãtãţiri funciare │ │X │Proiecte de │
│ │ │şi irigaţii │ │ │gospodãrire a │
│ │ │ │ │ │apelor pentru │
│ │ │ │ │ │agricultura, │
│ │ │ │ │ │inclusiv irigaţii│
│ │ │ │ │ │şi desecãri. │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 21.│0144│Alte servicii pentru agricultura │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 22.│0211│Conservarea şi dezvoltarea fondului │ │numai │ │
│ │ │forestier │ │pt.lu-│ │
│ │ │ │ │crari │ │
│ │ │ │ │de a- │ │
│ │ │ │ │mena- │ │
│ │ │ │ │jare a│ │
│ │ │ │ │bazi- │ │
│ │ │ │ │nelor │ │
│ │ │ │ │toren-│ │
│ │ │ │ │tiale │ │
│ │ │ │ │şi de │ │
│ │ │ │ │impa- │ │
│ │ │ │ │durire│ │
│ │ │ │ │a te- │ │
│ │ │ │ │renu- │ │
│ │ │ │ │rilor │ │
│ │ │ │ │exce- │ │
│ │ │ │ │siv │ │
│ │ │ │ │degra-│ │
│ │ │ │ │date │ │
│ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │ │erozi-│ │
│ │ │ │ │une şi│ │
│ │ │ │ │degra-│ │
│ │ │ │ │dare │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 23.│0212│Recoltarea şi valorificarea │ │ │Procedura │
│ │ │produselor accesorii ale pãdurii │ │ │specifica │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 24.│0221│Exploatarea forestierã │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 25.│0222│Exploatarea stufului │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 26.│0230│Economia vânatului │ │ │Procedura │
│ │ │ │ │ │specifica │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 27.│0240│Servicii anexe silviculturii │ │ │ │
│ │ │şi exploatãrii forestiere │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 28.│0501│Pescuitul │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 29.│0502│Piscicultura │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 30.│1010│Extractia şi prepararea │ │ │ │
│ │ │antracitului şi huilei │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 31.│1020│Extractia şi prepararea lignitului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 32.│1030│Extractia şi prepararea turbei │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 33.│1111│Extractia petrolului brut │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 34.│1112│Extractia sisturilor şi nisipurilor │ │ │ │
│ │ │bituminoase │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 35.│1120│Extractia gazelor naturalex │ │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 36.│1130│Activitãţi de servicii anexe │ │ │ │
│ │ │extractiei petrolului şi gazelor │ │ │ │
│ │ │naturale (exclusiv prospectiunile) │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 37.│1200│Extractia şi prepararea │ │ │ │
│ │ │minereurilor radioactive │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 38.│1310│Extractia şi prepararea │ │ │ │
│ │ │minereurilor feroase │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 39.│1320│Extractia şi prepararea │ │ │ │
│ │ │minereurilor neferoase şi rare │ │ │ │
│ │ │(exclusiv minereurile radioactive) │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 40.│1411│Extractia pietrei pentru │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 41.│1412│Extractia pietrei calcaroase, │ │ │ │
│ │ │gipsului şi a cretei │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 42.│1413│Extractia de ardezie │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 43.│1421│Extractia pietrisului şi nisipului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 44.│1422│Extractia argilei şi caolinului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 45.│1430│Extractia şi prepararea minereu- │ │ │ │
│ │ │rilor pentru industria chimica │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 46.│1440│Extractia sarii │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 47.│1450│Alte activitãţi extractive │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 48.│1511│Producţia, prelucrarea şi │ │ │ │
│ │ │conservarea carnii (exclusiv │ │ │ │
│ │ │carnea de pasare) │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 49.│1512│Producţia, prelucrarea şi │ │ │ │
│ │ │conservarea carnii de pasare şi de │ │ │ │
│ │ │alte animale n.c.a. │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 50.│1513│Produse pe baza de carne (inclusiv │ │ │ │
│ │ │din carne de pasare) │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 51.│1520│Prelucrarea şi conservarea pestelui │ │ │ │
│ │ │şi a produselor din peste │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 52.│1531│Prelucrarea cartofului şi │ │ │ │
│ │ │conservarea produselor din cartofi │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 53.│1532│Prepararea sucurilor din fructe │ │ │ │
│ │ │şi legume │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 54.│1533│Prelucrarea şi conservarea │ │ │ │
│ │ │fructelor şi legumelor │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 55.│1541│Fabricarea uleiurilor şi grasimilor │ │ │ │
│ │ │brute │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 56.│1542│Fabricarea uleiurilor şi grasimilor │ │ │ │
│ │ │rafinate │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 57.│1543│Fabricarea margarinei şi produselor │ │ │ │
│ │ │comestibile similare │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 58.│1551│Fabricarea produselor lactate şi a │ │ │ │
│ │ │branzeturilor │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 59.│1552│Fabricarea inghetatei │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 60.│1561│Fabricarea produselor de morarit │ │< 300 │≥300 │
│ │ │ │ │t/zi │t/zi │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 61.│1562│Fabricarea amidonului şi a │ │ │ │
│ │ │produselor din amidon │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 62.│1570│Fabricarea produselor pentru │ │< 300 │≥300 │
│ │ │hrana animalelor │ │t/zi │t/zi │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 63.│1581│Fabricarea produselor de │ │ │ │
│ │ │panificatie şi patiserie │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 64.│1582│Fabricarea biscuitilor, piscotu- │ │ │ │
│ │ │rilor şi a altor produse similare │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 65.│1583│Fabricarea zahãrului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 66.│1584│Fabricarea produselor din cacao, │ │ │ │
│ │ │a ciocolatei şi a produselor │ │ │ │
│ │ │zaharoase │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 67.│1585│Fabricarea pastelor fainoase │ │ │ │
│ │ │alimentare şi a altor produse │ │ │ │
│ │ │fainoase │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 68.│1586│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 69.│1587│Fabricarea condimentelor │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 70.│1588│Fabricarea preparatelor dietetice │ │ │ │
│ │ │şi a produselor alimentare │ │ │ │
│ │ │pentru copii. │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 71.│1589│Fabricarea altor produse alimentare │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 72.│1591│Fabricarea bãuturilor alcoolice │ │<1000 │≥1000 │
│ │ │distilate │ │l/zi │l/zi │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 73.│1592│Fabricarea alcoolului etilic de │ │ │ │
│ │ │fermentaţie │ │<1000 │≥ 1000 │
│ │ │ │ │l/zi │l/zi │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 74.│1593│Fabricarea vinului din struguri │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 75.│1594│Fabricarea cidrului şi a vinului │ │ │ │
│ │ │din fructe (cu excepţia vinurilor │ │ │ │
│ │ │din struguri proaspeţi) │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 76.│1595│Fabricarea altor bãuturi obţinute │ │ │ │
│ │ │prin fermentare │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 77.│1596│Fabricarea berei │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 78.│1597│Fabricarea maltului │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 79.│1598│Producţia de ape minerale │ │ │ │
│ │ │imbuteliate la surse. │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 80.│1599│Fabricarea bãuturilor nealcoolice │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 81.│1600│Industria tutunului │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 82.│1711│Pregãtirea fibrelor şi filarea în │ │ │ │
│ │ │fire bumbac şi tip bumbac │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 83.│1712│Pregãtirea fibrelor şi filarea în │ │ │ │
│ │ │fire de lana cardata şi tip lana │ │ │ │
│ │ │cardata │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 84.│1713│Pregãtirea fibrelor şi filarea în │ │ │ │
│ │ │fire de lana pieptanata şi tip lana │ │ │ │
│ │ │pieptanata │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 85.│1714│Pregãtirea fibrelor şi filarea în │ │ │ │
│ │ │fire de în, canepa şi iuta şi tip │ │ │ │
│ │ │în, canepa şi iuta. │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 86.│1715│Prelucrarea şi rasucirea matasii │ │ │ │
│ │ │naturale şi artificiale şi a │ │ │ │
│ │ │firelor sintetice │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 87.│1716│Fabricarea atei │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 88.│1717│Pregãtirea fibrelor şi filarea │ │ │ │
│ │ │altor tipuri de fire │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 89.│1721│Tesaturi din bumbac şi din fire │ │ │ │
│ │ │tip bumbac │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 90.│1722│Tesaturi din lina cardata şi │ │ │ │
│ │ │din fire tip lana cardata │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 91.│1723│Tesaturi din lina pieptanata şi │ │ │ │
│ │ │din fire tip lana pieptanata │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 92.│1724│Tesaturi din mãtase şi din fire │ │ │ │
│ │ │tip mãtase │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 93.│1725│Tesaturi din în, canepa, iuta │ │ │ │
│ │ │şi din fire tip în, canepa, iuta │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 94.│1726│Alte tesaturi │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 95.│1730│Finisarea materialelor textile │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 96.│1740│Fabricarea de articole │ │ │ │
│ │ │confectionate din textile (cu │ │ │ │
│ │ │excepţia imbracamintei şi │ │ │ │
│ │ │lenjeriei de corp) │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 97.│1751│Fabricarea de covoare şi mochete │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 98.│1752│Fabricarea de franghii, sfori şi │ │ │ │
│ │ │plase │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│ 99.│1753│Fabricarea de textile netesute şi │ │ │ │
│ │ │a articolelor din acestea │ │ │ │
│ │ │(exclusiv confecţiile pentru │ │ │ │
│ │ │îmbrãcãminte) │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│100.│1754│Fabricarea altor articole textile │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│101.│1760│Fabricarea de metraje prin │ │ │ │
│ │ │tricotare sau crosetare │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│102.│1771│Fabricarea de ciorapi, sosete şi │ │ │ │
│ │ │ciorapi pantalon │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│103.│1772│Fabricarea de pulovere, veste şi │ │ │ │
│ │ │articole similare tricotate sau │ │ │ │
│ │ │crosetate │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│104.│1810│Fabricarea de articole de imbra- │ │ │ │
│ │ │caminte din piele şi inlocuitori │ │ │ │
│ │ │de piele (cu excepţia celor din │ │ │ │
│ │ │blana) │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│105.│1821│Fabricarea de articole de imbra- │ │ │ │
│ │ │caminte pentru lucru │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│106.│1822│Fabricarea altor articole de │ │ │ │
│ │ │îmbrãcãminte (exclusiv lenjeria │ │ │ │
│ │ │de corp) │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│107.│1823│Fabricarea articolelor de lenjerie │ │ │ │
│ │ │de corp │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│108.│1824│Fabricarea altor articole de │ │ │ │
│ │ │îmbrãcãminte şi accesorii │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│109.│1831│Argasirea şi finisarea blanurilor │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│110.│1832│Confecţionarea articolelor din │ │ │ │
│ │ │blana │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│111.│1910│Tabacirea şi finisarea pieilor │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│112.│1920│Fabricarea de articole de voiaj şi │ │ │ │
│ │ │marochinarie, a articolelor de │ │ │ │
│ │ │harnasament │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│113.│1930│Fabricarea incaltamintei │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│114.│2010│Prelucrarea bruta a lemnului şi │ │x │instalaţii pt. │
│ │ │impregnarea lemnului │ │ │impregnarea lem- │
│ │ │ │ │ │nului cu sol- │
│ │ │ │ │ │venti organici │
│ │ │ │ │ │cu o capacitate │
│ │ │ │ │ │de consum │
│ │ │ │ │ │> 150kg/h sau │
│ │ │ │ │ │200t/an. │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│115.│2020│Fabricarea de produse stratificate │ │ │ │
│ │ │din lemn │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│116.│2030│Fabricarea de elemente de dulgherie │ │ │ │
│ │ │şi tâmplãrie pentru construcţii │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│117.│2040│Producţia de ambalaje din lemn │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│118.│2051│Fabricarea altor produse din lemn │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│119.│2052│Fabricarea articolelor din pluta, │ │ │ │
│ │ │impletituri din nuiele şi din │ │ │ │
│ │ │alte materiale │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│120.│2111│Fabricarea celulozei │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│121.│2112│Fabricarea hârtiei şi cartonului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│122.│2121│Fabricarea hârtiei şi cartonului │ │ │ │
│ │ │ondulat şi a ambalajelor din │ │ │ │
│ │ │hârtie şi carton │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│123.│2122│Fabricarea produselor de uz gospo- │ │ │ │
│ │ │daresc sau sanitar şi a hârtiei │ │ │ │
│ │ │de toaleta │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│124.│2123│Fabricarea articolelor de papetarie │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│125.│2124│Fabricarea tapetului şi a altor │ │ │ │
│ │ │materiale de lipit pe pereţi │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│126.│2125│Fabricarea altor articole din │ │ │ │
│ │ │hârtie şi carton │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│127.│2211│Editarea cãrţilor, brosurilor şi a │ │ │ │
│ │ │altor publicaţii │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│128.│2212│Editarea ziarelor │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│129.│2213│Editarea revistelor şi a │ │ │ │
│ │ │periodicelor │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│130.│2214│Editarea suporti lor pentru │ │ │ │
│ │ │înregistrãri audio │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│131.│2215│Alte activitãţi de editare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│132.│2221│Tipãrirea ziarelor │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│133.│2222│Alte activitãţi de tipãrire │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│134.│2223│Legatorie şi finisare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│135.│2224│Compozitii tipografice şi │ │ │ │
│ │ │fotogravura │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│136.│2225│Alte activitãţi anexe tipografiei │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│137.│2231│Reproducerea pe suporti a │ │ │ │
│ │ │înregistrãrilor audio │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│138.│2232│Reproducerea pe suporti a │ │ │ │
│ │ │înregistrãrilor video │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│139.│2233│Reproducerea pe suporti a │ │ │ │
│ │ │înregistrãrilor cu caracter │ │ │ │
│ │ │informatic │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│140.│2310│Cocsificarea carbunelui │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│141.│2320│Prelucrarea ţiţeiului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│142.│2330│Prelucrarea combustibililor │ │ │ │
│ │ │nucleari │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│143.│2411│Fabricarea gazului industrial │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│144.│2412│Fabricarea colorantilor şi a │ │ │ │
│ │ │pigmentilor │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│145.│2413│Fabricarea de produse chimice │ │ │ │
│ │ │anorganice de baza │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│146.│2414│Fabricarea de produse chimice │ │ │ │
│ │ │organice de baza │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│147.│2415│Fabricarea ingrasamintelor şi │ │ │ │
│ │ │produselor azotoase │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│148.│2416│Fabricarea materialelor plastice │ │ │ │
│ │ │primare │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│149.│2417│Fabricarea cauciucului sintetic │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│150.│2420│Fabricarea pesticidelor şi a altor │ │ │ │
│ │ │produse agrochimice │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│151.│2430│Fabricarea vopselelor şi a lacurilor│ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│152.│2441│Fabricarea produselor farmaceutice │ │ │ │
│ │ │de baza │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│153.│2442│Fabricarea preparatelor farmaceutice│ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│154.│2451│Fabricarea sapunurilor, detergen- │ │ │ │
│ │ │tilor şi a produselor de │ │ │ │
│ │ │întreţinere │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│155.│2452│Fabricarea parfumurilor şi a │ │ │ │
│ │ │produselor cosmetice │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│156.│2461│Fabricarea explozivilor │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│157.│2462│Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor│ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│158.│2463│Fabricarea uleiurilor esenţiale │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│159.│2464│Fabricarea preparatelor chimice de │ │ │ │
│ │ │uz fotografic │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│160.│2465│Fabricarea suportilor destinaţi │ │ │ │
│ │ │înregistrãrilor │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│161.│2466│Fabricarea altor produse chimice │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│162.│2470│Fabricarea fibrelor şi firelor │ │ │ │
│ │ │sintetice şi artificiale │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│163.│2511│Fabricarea pneurilor şi a camerelor │ │ │ │
│ │ │de aer │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│164.│2512│Resaparea pneurilor │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│165.│2513│Fabricarea altor produse din │ │ │ │
│ │ │cauciuc │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│166.│2521│Fabricarea placilor, foliilor, │ │ │ │
│ │ │tuburilor, profilurilor din │ │ │ │
│ │ │material plastic │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│167.│2522│Fabricarea articolelor de ambalaj │ │ │ │
│ │ │din material plastic │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│168.│2523│Fabricarea articolelor din │ │ │ │
│ │ │material plastic pentru construcţii │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│169.│2524│Fabricarea altor articole din │ │ │ │
│ │ │material plastic │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│170.│2611│Fabricarea sticlei plate │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│171.│2612│Prelucrarea şi fasonarea sticlei │ │ │ │
│ │ │plate │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│172.│2613│Fabricarea articolelor din sticla │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│173.│2614│Fabricarea fibrelor din sticla │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│174.│2615│Fabricarea de sticlarie tehnica │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│175.│2621│Fabricarea articolelor ceramice │ │ │ │
│ │ │pentru uz gospodãresc şi │ │ │ │
│ │ │ornamental │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│176.│2622│Fabricarea de obiecte sanitare │ │ │ │
│ │ │din ceramica │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│177.│2623│Fabricarea izolatorilor şi pieselor │ │ │ │
│ │ │izolante din ceramica │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│178.│2624│Fabricarea produselor ceramice de │ │ │ │
│ │ │uz tehnic │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│179.│2625│Fabricarea altor produse ceramice │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│180.│2626│Fabricarea produselor ceramice │ │ │ │
│ │ │refractare │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│181.│2630│Fabricarea placilor şi dalelor din │ │ │ │
│ │ │ceramica │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│182.│2640│Fabricarea caramizilor, tiglelor │ │ │ │
│ │ │şi altor produse pentru construcţii │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│183.│2651│Fabricarea cimentului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│184.│2652│Fabricarea varului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│185.│2653│Fabricarea ipsosului │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│186.│2661│Fabricarea elementelor din beton │ │ │ │
│ │ │pentru construcţii │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│187.│2662│Fabricarea elementelor din ipsos │ │ │ │
│ │ │pentru construcţii │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│188.│2663│Fabricarea betonului │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│189.│2664│Fabricarea mortarului │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│190.│2665│Fabricarea produselor din │ │ │ │
│ │ │azbociment │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│191.│2666│Fabricarea altor elemente din │ │ │ │
│ │ │beton, ciment şi ipsos │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│192.│2670│Taierea, fasonarea şi finisarea │ │ │ │
│ │ │pietrei │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│193.│2681│Fabricarea de produse abrazive │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│194.│2682│Fabricarea altor produse din │ │ │ │
│ │ │minerale nemetalice │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│195.│2710│Producţia de metale feroase sub │ │ │ │
│ │ │forme primare şi semifabricate │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│196.│2721│Tuburi (ţevi) din fonta │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│197.│2722│Tuburi (ţevi) din oţel │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│198.│2731│Tragere la rece │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│199.│2732│Laminare la rece │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│200.│2733│Alte profile obţinute la rece │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│201.│2734│Trefilare │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│202.│2735│Alte produse metalurgice │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│203.│2741│Producţia metalelor preţioase │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│204.│2742│Producţia aluminiului │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│205.│2743│Prelucrarea aluminiului │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│206.│2744│Producţia plumbului, zincului şi │ │ │ │
│ │ │cositorului │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│207.│2745│Producţia cuprului │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│208.│2746│Prelucrarea cuprului │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│209.│2747│Producţia altor metale neferoase │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│210.│2751│Turnarea fontei │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│211.│2752│Turnarea otelului │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│212.│2753│Turnarea metalelor neferoase uşoare │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│213.│2754│Turnarea altor metale neferoase │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│214.│2811│Construcţii metalice şi pãrţi │ │ │ │
│ │ │componente │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│215.│2812│Structuri şi tâmplãrii metalice │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│216.│2821│Producţia de rezervoare, cisterne │ │ │ │
│ │ │şi containere metalice │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│217.│2822│Producţia de radiatoare şi cazane │ │ │ │
│ │ │pentru încãlzire centrala │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│218.│2830│Producţia generatoarelor de aburi │ │ │ │
│ │ │(cu excepţia cazanelor pentru │ │ │ │
│ │ │încãlzire centrala) │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│219.│2840│Fabricarea produselor metalice │ │ │ │
│ │ │obţinute prin deformare plastica; │ │ │ │
│ │ │metalurgia pulberilor │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│220.│2851│Tratarea şi acoperirea metalelor │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│221.│2852│Operaţiuni de mecanicã generalã │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│222.│2861│Fabricarea produselor de tãiat │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│223.│2862│Fabricarea uneltelor de mina │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│224.│2863│Fabricarea articolelor de feronerie │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│225.│2871│Fabricarea de recipienţi, │ │ │ │
│ │ │containere şi alte produse similare │ │ │ │
│ │ │din oţel │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│226.│2872│Fabricarea ambalajelor din metale │ │ │ │
│ │ │uşoare │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│227.│2873│Fabricarea articolelor din fire │ │ │ │
│ │ │metalice │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│228.│2874│Fabricarea de suruburi, buloane, │ │ │ │
│ │ │lanturi şi arcuri │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│229.│2875│Fabricarea altor articole din metal │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│230.│2911│Fabricarea de motoare şi turbine │ │ │ │
│ │ │(cu excepţia motoarelor pentru │ │ │ │
│ │ │avioane, vehicule şi motociclete) │ │ │x │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│231.│2912│Fabricarea de pompe şi compresoare │ │x │X (în cazul │
│ │ │ │ │ │instalaţiilor │
│ │ │ │ │ │complexe) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│232.│2913│Fabricarea articolelor de │ │ │ │
│ │ │robinetarie │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│233.│2914│Fabricarea lagarelor, angrenajelor │ │ │ │
│ │ │şi organelor mecanice de transmisie │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│234.│2921│Fabricarea cuptoarelor industriale │ │ │ │
│ │ │şi arzatoarelor │ │X │X (instalaţii ce │
│ │ │ │ │ │utilizeazã azbest│
│ │ │ │ │ │>200t/an) │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│235.│2922│Fabricarea echipamentelor de │ │ │ │
│ │ │ridicat şi manipulat │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│236.│2923│Fabricarea echipamentelor de │ │ │ │
│ │ │ventilare şi condiţionare a aerului │ │ │ │
│ │ │(cu excepţia celor pentru uz │ │X │Procedura │
│ │ │casnic) │ │ │specifica │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│237.│2924│Fabricarea altor echipamente de │ │ │ │
│ │ │utilizare generalã │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│238.│2931│Fabricarea tractoarelor │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│239.│2932│Fabricarea altor maşini şi │ │ │ │
│ │ │utilaje agricole şi forestiere │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│240.│2940│Fabricarea maşinilor - unelte │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│241.│2951│Fabricarea utilajelor pentru │ │ │ │
│ │ │metalurgie │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│242.│2952│Fabricarea utilajelor pentru mine, │ │ │ │
│ │ │cariere şi construcţii │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│243.│2953│Fabricarea utilajelor pentru │ │ │ │
│ │ │prelucrarea produselor alimentare, │ │ │ │
│ │ │bãuturilor şi tutunului │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│244.│2954│Fabricarea utilajelor pentru │ │ │ │
│ │ │industria textila, a imbracamintei │ │ │ │
│ │ │şi a pielariei │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│245.│2955│Fabricarea utilajelor pentru │ │ │ │
│ │ │industria hirtiei şi cartonului │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│246.│2956│Fabricarea de utilaje pentru foraj │ │ │ │
│ │ │şi exploatare sonde │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│247.│2957│Fabricarea altor maşini şi utilaje │ │ │ │
│ │ │specifice │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│248.│2960│Fabricarea armamentului şi muniţiei │ │ │Procedura │
│ │ │ │ │ │specialã │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│249.│2971│Fabricarea de maşini şi aparate │ │X │Procedura │
│ │ │electrocasnice │ │ │specifica pt. │
│ │ │ │ │ │cele ce utili- │
│ │ │ │ │ │zeaza ODS │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│250.│2972│Fabricarea de aparate neelectrice, │ │ │ │
│ │ │de uz casnic │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│251.│3001│Fabricarea maşinilor de birou │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│252.│3002│Fabricarea calculatoarelor şi a │ │ │ │
│ │ │altor echipamente electronice │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│253.│3110│Producţia de motoare, generatoare │ │ │ │
│ │ │şi transformatoare electrice │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│254.│3120│Producţia de aparate pentru │ │ │ │
│ │ │distribuţie şi comanda electrica │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│255.│3130│Producţia de fire, cabluri │ │ │ │
│ │ │electrice şi optice izolate │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│256.│3140│Producţia de acumulatori, baterii │ │ │ │
│ │ │şi pile electrice │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│257.│3150│Producţia de lampi electrice şi │ │ │ │
│ │ │echipamente de iluminat │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│258.│3161│Producţia de componente electrice │ │ │ │
│ │ │pentru motoare şi vehicule │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│259.│3162│Producţia altor componente electrice│ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│260.│3210│Producţia tuburilor electronice şi │ │ │ │
│ │ │a altor componente electronice │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│261.│3220│Producţia de emitatoare radio - │ │ │ │
│ │ │televiziune, echipamente şi aparate │ │ │ │
│ │ │telefonice şi telegrafice │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│262.│3230│Producţia de receptoare de radio şi │ │ │ │
│ │ │televiziune; aparate de inregis- │ │ │ │
│ │ │trare şi reproducere audio şi video │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│263.│3310│Producţia de aparatura şi │ │ │ │
│ │ │instrumente medicale │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│264.│3320│Producţia de aparatura şi │ │ │ │
│ │ │instrumente de mãsura, verificare │ │ │ │
│ │ │şi control (cu excepţia echipamen- │ │ │ │
│ │ │telor de mãsura, reglare şi control │ │ │ │
│ │ │pentru procesele industriale) │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│265.│3330│Execuţia de echipamente de mãsura, │ │ │ │
│ │ │reglare şi control pentru procesele │ │ │ │
│ │ │industriale │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│266.│3340│Producţia de aparatura şi │ │ │ │
│ │ │instrumente optice şi fotografice │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│267.│3350│Producţia de ceasuri │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│268.│3410│Producţia de autovehicule │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│269.│3420│Producţia de caroserii, remorci │ │ │ │
│ │ │şi semiremorci │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│270.│3430│Producţia de piese şi accesorii │ │ │ │
│ │ │pentru autovehicule şi motoare │ │ │ │
│ │ │de autovehicule │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│271.│3511│Construcţii navale │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│272.│3512│Construcţii de ambarcatiuni │ │ │ │
│ │ │sportive şi de agrement │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│273.│3513│Întreţinerea, repararea şi │ │ │ │
│ │ │dezmembrarea navelor │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│274.│3514│Întreţinerea şi repararea │ │ │ │
│ │ │ambarcatiunilor sportive şi │ │ │ │
│ │ │de agrement │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│275.│3520│Construcţia şi repararea │ │ │Fabricarea echi- │
│ │ │materialului rulant │ │ │pamentelor de │
│ │ │ │ │ │cale feratã │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│276.│3531│Construcţii de aeronave │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│277.│3532│Reparaţii de aeronave │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│278.│3541│Producţia de motociclete │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│279.│3542│Producţia de biciclete │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│280.│3543│Producţia de vehicule pentru │ │ │ │
│ │ │invalizi │ │X │cu motor │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│281.│3550│Producţia altor mijloace de │ │ │ │
│ │ │transport │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│282.│3611│Producţia de scaune (exclusiv │ │ │ │
│ │ │cele din metal) │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│283.│3612│Producţia mobilierului pentru │ │ │ │
│ │ │birou şi magazine (exclusiv │ │ │ │
│ │ │din metal) │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│284.│3613│Producţia mobilierului pentru │ │ │ │
│ │ │bucatarii │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│285.│3614│Producţia altor tipuri de mobilier │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│286.│3615│Producţia de saltele şi somiere │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│287.│3616│Producţia de scaune din metal │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│288.│3617│Producţia mobilierului din metal │ │ │ │
│ │ │pentru birouri şi magazine │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│289.│3621│Baterea monedelor şi medaliilor │ │X │instalaţii pt. │
│ │ │ │ │ │tratarea supra- │
│ │ │ │ │ │fetei metalelor │
│ │ │ │ │ │pe baza chimica │
│ │ │ │ │ │sau electrolitica│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│290.│3622│Fabricarea bijuteriilor şi │ │X │instalaţii pt. │
│ │ │articolelor similare din metale │ │ │tratarea supra- │
│ │ │şi pietre preţioase │ │ │fetei metalelor │
│ │ │ │ │ │pe baza chimica │
│ │ │ │ │ │sau electrolitica│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│291.│3630│Fabricarea instrumentelor muzicale │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│292.│3640│Fabricarea articolelor pentru sport │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│293.│3650│Fabricarea jocurilor şi jucariilor │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│294.│3661│Fabricarea bijuteriilor de fantezie │ │x │instalaţii pt. │
│ │ │ │ │ │tratarea supra- │
│ │ │ │ │ │fetei metalelor │
│ │ │ │ │ │pe baza chimica │
│ │ │ │ │ │sau electrolitica│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│295.│3662│Confecţionarea maturilor şi │ │ │ │
│ │ │periilor │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│296.│3663│Alte produse manufacturiere │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│297.│3710│Recuperarea deşeurilor şi │ │ │procedura │
│ │ │resturilor metalice reciclabile │ │ │specifica │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│298.│3720│Recuperarea deşeurilor şi │ │x │procedura │
│ │ │resturilor nemetalice reciclabile │ │ │specifica │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│299.│4011│Producţia de energie electrica │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│300.│4012│Transportul şi distribuţia │ │ │ │
│ │ │energiei electrice │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│301.│4020│Producţia şi distribuţia gazelor │ │ │ │
│ │ │(exclusiv extractia gazului │ │ │ │
│ │ │natural şi a gazelor asociate) │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│302.│4031│Producerea aburului şi a apei calde │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│303.│4032│Transportul şi distribuţia aburului │ │ │ │
│ │ │şi a apei calde │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│304.│4100│Gospodãrirea resurselor de apa, │ │ │ │
│ │ │captarea, aductiunea şi tratarea │ │ │ │
│ │ │şi apei │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│305.│4511│Demolarea construcţiilor, terasamen-│ │ │ │
│ │ │te şi organizare de santiere │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│306.│4512│Lucrãri de foraj şi sondaj pentru │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│307.│4521│Lucrãri de construcţii, inclusiv │ │ │Proiecte de dez- │
│ │ │lucrãri de arta │ │ │voltare urbana, │
│ │ │ │ │ │inclusiv con- │
│ │ │ │ │ │structia de │
│ │ │ │ │ │centre comer- │
│ │ │ │ │ │ciale şi parcari │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│308.│4522│Lucrãri de învelitori, sarpante │ │ │ │
│ │ │şi terase la construcţii │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│309.│4523│Construcţii de cai de comunicaţii │ │ │ │
│ │ │terestre şi construcţii destinate │ │ │ │
│ │ │sportului │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│310.│4524│Construcţii hidrotehnice │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│311.│4525│Alte lucrãri de construcţii │ │ │ │
│ │ │inginereşti │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│312.│4526│Alte lucrãri specifice pentru │ │ │ │
│ │ │construcţii │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│313.│4531│Lucrãri de instalaţii electrice │X │ │Construcţia │
│ │ │ │ │ │liniilor elec- │
│ │ │ │ │ │trice aeriene cu │
│ │ │ │ │ │o tensiune de │
│ │ │ │ │ │220 kV sau mai │
│ │ │ │ │ │mulţi şi o lun- │
│ │ │ │ │ │gime de peste │
│ │ │ │ │ │15 km. │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│314.│4532│Lucrãri de izolaţii şi protecţie │ │X │Procedura │
│ │ │anticoroziva │ │ │specifica │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│315.│4533│Lucrãri de instalaţii sanitare şi │ │ │ │
│ │ │de încãlzire centrala şi de montaj │ │ │ │
│ │ │de echipamente şi utilaje │ │ │ │
│ │ │tehnologice la la clãdiri şi │ │ │ │
│ │ │construcţii inginereşti │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│316.│4534│Alte lucrãri de instalaţii şi de │ │ │ │
│ │ │construcţii auxiliare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│317.│4541│Lucrãri de ipsoserie │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│318.│4542│Lucrãri de timplarie şi dulgherie │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│319.│4543│Lucrãri de pardosire şi placare │ │ │ │
│ │ │a pereţilor │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│320.│4544│Lucrãri de vopsitorie, zugraveli │ │ │ │
│ │ │şi montari de geamuri │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│321.│4545│Alte lucrãri de finisare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│322.│4550│Închirierea utilajelor de │ │ │ │
│ │ │construcţii şi demolare, cu │ │ │ │
│ │ │personal de deservire aferent │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│323.│5010│Comerţ cu autovehicule │<100 │≥100 │ │
│ │ │ │mp │mp │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│324.│5021│Întreţinerea şi repararea │ │ │ │
│ │ │autovehiculelor (fãrã reparaţiile │ │ │ │
│ │ │executate în întreprinderi │ │ │ │
│ │ │organizate de tip industrial) │ │X │cu staţii de │
│ │ │ │ │ │vopsire sau │
│ │ │ │ │ │spalare/epurare │
│ │ │ │ │ │ape uzate │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│325.│5022│Reparaţii de autovehicule │ │ │ │
│ │ │executate în unitãţi organizate │ │ │ │
│ │ │de tip industrial │ │X │cu staţii de │
│ │ │ │ │ │vopsire sau │
│ │ │ │ │ │spalare/epurare │
│ │ │ │ │ │ape uzate │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│326.│5030│Comerţ cu piese şi accesorii │ │ │ │
│ │ │pentru autovehicule │ │X (ba-│ │
│ │ │ │ │terii │ │
│ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ulei │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │motor)│ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│327.│5041│Vînzarea motocicletelor, pieselor │ │ │ │
│ │ │şi accesoriilor aferente │ │X (ba-│ │
│ │ │ │ │terii │ │
│ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ulei │ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │motor)│ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│328.│5042│Repararea şi întreţinerea │ │ │ │
│ │ │motocicletelor │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│329.│5050│Vînzarea cu amãnuntul a │ │ │ │
│ │ │carburantilor pentru autovehicule │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│330.│5111│Intermedieri în comerţul cu materii │ │ │ │
│ │ │prime agricole, animale vii, │ │ │ │
│ │ │materii prime textile şi cu │ │ │ │
│ │ │semiproduse │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│331.│5112│Intermedieri în comerţul cu │ │ │ │
│ │ │combustibil, minerale şi produse │ │ │ │
│ │ │chimice pentru industrie │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│332.│5113│Intermedieri în comerţul cu │ │ │ │
│ │ │material lemnos şi de construcţii │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│333.│5114│Intermedieri în comerţul cu maşini, │ │ │ │
│ │ │echipamente industriale, nave şi │ │ │ │
│ │ │avioane │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│334.│5115│Intermedieri în comerţul cu mobila, │ │ │ │
│ │ │articole de menaj şi de fierãrie │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│335.│5116│Intermedieri în comerţul cu │ │ │ │
│ │ │textile, confecţii, incaltaminte │ │ │ │
│ │ │şi articole din piele │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│336.│5117│Intermedieri în comerţul cu │ │ │ │
│ │ │produse alimentare, bãuturi şi │ │ │ │
│ │ │tutun │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│337.│5118│Intermedieri în comerţul │ │ │ │
│ │ │specializat în vînzarea produselor │ │ │ │
│ │ │cu caracter specific, neclasificate │ │ │ │
│ │ │în alta parte │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│338.│5119│Intermedieri în comerţul cu produse │ │ │ │
│ │ │diverse │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu │
│ │ │ │ │ │parcare │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│339.│5121│Comerţ cu ridicatã al cerealelor, │ │ │ │
│ │ │seminţelor şi furajelor │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│340.│5122│Comerţ cu ridicatã al florilor şi al│ │ │ │
│ │ │plantelor │ X │ │Procedura │
│ │ │ │ │ │specifica pt. │
│ │ │ │ │ │flora salbatica │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│341.│5123│Comerţ cu ridicatã al animalelor vii│X │ │Procedura │
│ │ │ │ │ │specifica pt. │
│ │ │ │ │ │fauna salbatica │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│342.│5124│Comerţ cu ridicatã al pieilor brute │ │ │ │
│ │ │şi al pieilor prelucrate │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│343.│5125│Comerţ cu ridicatã al tutunului │ │ │ │
│ │ │neprelucrat │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│344.│5131│Comerţ cu ridicatã al fructelor şi │ │ │ │
│ │ │legumelor proaspete │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│345.│5132│Comerţ cu ridicatã al carnii şi │ │ │ │
│ │ │mezelurilor │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│346.│5133│Comerţ cu ridicatã al produselor │ │ │ │
│ │ │lactate, oualor, uleiurilor şi │ │ │ │
│ │ │grasimilor comestibile │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│347.│5134│Comerţ cu ridicatã al bãuturilor │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│348.│5135│Comerţ cu ridicatã al tutunului │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│349.│5136│Comerţ cu ridicatã al zahãrului, │ │ │ │
│ │ │ciocolatei şi produselor zaharoase │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│350.│5137│Comerţ cu ridicatã cu cafea, ceai, │ │ │ │
│ │ │cacao şi condimente │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│351.│5138│Comerţ cu ridicatã, specializat, al │ │ │ │
│ │ │altor produse alimentare │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│352.│5139│Comerţ cu ridicatã, nespecializat, │ │ │ │
│ │ │de produse alimentare, bãuturi │ │ │ │
│ │ │şi tutun │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│353.│5141│Comerţ cu ridicatã al produselor │ │ │ │
│ │ │textile │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│354.│5142│Comerţ cu ridicatã al imbracamintei │ │ │ │
│ │ │şi incaltamintei │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│355.│5143│Comerţ cu ridicatã al aparatelor │ │ │ │
│ │ │electrice şi de uz gospodãresc şi │ │ │ │
│ │ │al aparatelor de radio şi │ │ │ │
│ │ │televizoare │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│356.│5144│Comerţ cu ridicatã al produselor │ │ │ │
│ │ │din ceramica, sticlarie, tapete şi │ │ │ │
│ │ │produse de întreţinere │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│357.│5145│Comerţ cu ridicatã al produselor │ │ │ │
│ │ │cosmetice şi de parfumerie │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│358.│5146│Comerţ cu ridicatã al produselor │ │ │ │
│ │ │farmaceutice │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│359.│5147│Comerţ cu ridicatã al altor bunuri │ │ │ │
│ │ │de consum, nealimentare, n.c.a │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│360.│5151│Comerţ cu ridicatã al combusti- │ │ │ │
│ │ │bililor solizi, lichizi şi gazosi │ │ │ │
│ │ │şi al produselor derivate │X │ │instalaţii de │
│ │ │ │ │ │depozitare a │
│ │ │ │ │ │produselor │
│ │ │ │ │ │petroliere, │
│ │ │ │ │ │petrochimice şi │
│ │ │ │ │ │chimice │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│361.│5152│Comerţ cu ridicatã al produselor şi │ │ │ │
│ │ │minereurilor metalice │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│362.│5153│Comerţ cu ridicatã al materialului │ │ │ │
│ │ │lemnos şi de construcţii │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│363.│5154│Comerţ cu ridicatã al echipamentelor│ │ │ │
│ │ │şi furniturilor, de fierãrie, │ │ │ │
│ │ │ipsoserie şi încãlzire │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│364.│5155│Comerţ cu ridicatã al produselor │ │ │ │
│ │ │chimice │ │numai │ │
│ │ │ │ │pt. │ │
│ │ │ │ │Fito- │ │
│ │ │ │ │sani- │ │
│ │ │ │ │tare │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│365.│5156│Comerţ cu ridicatã al altor produse │ │ │ │
│ │ │intermediare n.c.a │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│366.│5157│Comerţ cu ridicatã al deşeurilor şi │ │ │ │
│ │ │resturilor │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│367.│5161│Comerţ cu ridicatã al maşinilor - │ │ │ │
│ │ │unelte pentru prelucrarea metalului │ │ │ │
│ │ │şi lemnului │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│368.│5162│Comerţ cu ridicatã al maşinilor │ │ │ │
│ │ │pentru construcţii │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│369.│5163│Comerţ cu ridicatã al maşinilor │ │ │ │
│ │ │pentru industria textila, maşinilor │ │ │ │
│ │ │de cusut şi de tricotat │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│370.│5164│Comerţ cu ridicatã al maşinilor şi │ │ │ │
│ │ │materialelor de birou │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│371.│5165│Comerţ cu ridicatã al altor maşini │ │ │ │
│ │ │utilizate în industrie, comerţ şi │ │ │ │
│ │ │transport │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│372.│5166│Comerţ cu ridicatã al maşinilor, │ │ │ │
│ │ │accesoriilor şi uneltelor agricole │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│373.│5170│Comerţ cu ridicatã al altor │ │ │ │
│ │ │produse n.c.a. │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│374.│5211│Comerţ cu amãnuntul în magazine │ │ │ │
│ │ │nespecializate, cu vînzare │ │ │ │
│ │ │predominanta de produse alimentare, │ │ │ │
│ │ │bãuturi şi tutun │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│375.│5212│Comerţ cu amãnuntul în magazine │ │ │ │
│ │ │nespecializate, cu vînzare │ │ │ │
│ │ │predominanta de produse nealimentare│x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│376.│5221│Comerţ cu amãnuntul al fructelor şi │ │ │ │
│ │ │legumelor proaspete │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│377.│5222│Comerţ cu amãnuntul al carnii şi al │ │ │ │
│ │ │produselor din carne │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│378.│5223│Comerţ cu amãnuntul al pestelui, │ │ │ │
│ │ │crustaceelor şi molustelor │x │ │Procedura │
│ │ │ │ │ │specifica sau pt.│
│ │ │ │ │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│379.│5224│Comerţ cu amãnuntul al piinii, │ │ │ │
│ │ │produselor de patiserie şi │ │ │ │
│ │ │zaharoaselor │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│380.│5225│Comerţ cu amãnuntul al bãuturilor │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│381.│5226│Comerţ cu amãnuntul al produselor │ │ │ │
│ │ │din tutun │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│382.│5227│Comerţ cu amãnuntul, în magazine │ │ │ │
│ │ │specializate, al produselor n.c.a. │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
│383.│5231│Comerţ cu amãnuntul al produselor │ │ │ │
│ │ │farmaceutice │ │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│384.│5232│Comerţ cu amãnuntul al articolelor │ │ │ │
│ │ │medicale şi ortopedice │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│385.│5233│Comerţ cu amãnuntul al produselor │ │ │ │
│ │ │cosmetice şi de toaleta │X │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│386.│5241│Comerţ cu amãnuntul al textilelor │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│387.│5242│Comerţ cu amãnuntul al imbracamintei│x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│388.│5243│Comerţ cu amãnuntul al incaltamintei│ │ │ │
│ │ │şi articolelor din piele │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│389.│5244│Comerţ cu amãnuntul al mobilei, al │ │ │ │
│ │ │articolelor de iluminat şi al altor │ │ │ │
│ │ │articole de uz casnic. │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│390.│5245│Comerţ cu amãnuntul al articolelor │ │ │ │
│ │ │şi aparatelor electrice de uz casnic│x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│391.│5246│Comerţ cu amãnuntul al articolelor │ │ │ │
│ │ │de fierãrie, vopsitorie, sticla şi │ │ │ │
│ │ │articole din sticla │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│392.│5247│Comerţ cu amãnuntul al cãrţilor, │ │ │ │
│ │ │jurnalelor şi articolelor de │ │ │ │
│ │ │papetarie │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│393.│5248│Comerţ cu amãnuntul, în magazine │ │ │ │
│ │ │specializate, al altor produse │ │ │ │
│ │ │neclasificate în alta parte │x │ │centru comercial │
│ │ │ │ │ │şi/sau unitate │
│ │ │ │ │ │dotatã cu parcare│
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│394.│5250│Comerţ cu amãnuntul al bunurilor de │ │ │ │
│ │ │ocazie vîndute prin magazine │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│395.│5261│Comerţ cu amãnuntul prin │ │ │ │
│ │ │corespondenta │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│396.│5262│Comerţ cu amãnuntul prin standuri │ │ │ │
│ │ │în pieţe │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│397.│5263│Comerţ cu amãnuntul care nu se │ │ │ │
│ │ │efectueazã prin magazine │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│398.│5271│Reparaţii de incaltaminte şi ale │ │ │ │
│ │ │altor articole din piele │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│399.│5272│Reparaţii de articole electrice de │ │ │ │
│ │ │uz gospodãresc │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│400.│5273│Reparaţii de ceasuri şi bijuterii │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│401.│5274│Alte reparaţii de articole personale│ │ │ │
│ │ │şi gospodãreşti │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│402.│5511│Hoteluri şi moteluri cu restaurant │ │X │în afarã zonelor │
│ │ │ │ │ │urbane │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│403.│5512│Hoteluri şi moteluri fãrã restaurant│X │ │în afarã zonelor │
│ │ │ │ │ │urbane │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│404.│5521│Tabere de tineret şi refugii │x │ │în afarã zonelor │
│ │ │ │ │ │urbane │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│405.│5522│Campinguri │ │ │Campinguri perma-│
│ │ │ │ │ │nente şi parcari │
│ │ │ │ │ │caravane │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│406.│5523│Alte mijloace de cazare │x │ │Sate de vacanta │
│ │ │ │ │ │şi complexe │
│ │ │ │ │ │hoteliere în │
│ │ │ │ │ │afarã zonelor │
│ │ │ │ │ │urbane şi lucrãri│
│ │ │ │ │ │aferente │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│407.│5530│Restaurante │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│408.│5541│Cafenele şi baruri fãrã spectacol │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│409.│5542│Cafenele şi baruri cu spectacol │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│410.│5551│Cantine │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│411.│5552│Alte unitãţi de preparare a hranei │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│412.│6010│Transporturi pe calea feratã │ │x │la distanţe mari │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│413.│6021│Alte transporturi terestre de │ │ │ │
│ │ │cãlãtori pe baza de grafic │X- │ │Tramvai, cai │
│ │ │ │ │ │ferate suspendate│
│ │ │ │ │ │sau subterane, │
│ │ │ │ │ │linii suspendate │
│ │ │ │ │ │sau similare de │
│ │ │ │ │ │un anumit tip, │
│ │ │ │ │ │utilizate excluşi│
│ │ │ │ │ │sau în principal │
│ │ │ │ │ │pentru transpor- │
│ │ │ │ │ │tul de pasageri; │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│414.│6022│Transporturi cu taxiuri │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│415.│6023│Transporturi terestre de cãlãtori, │ │ │ │
│ │ │ocazionale │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│416.│6024│Transporturi rutiere de mãrfuri │ │Numai │ │
│ │ │ │ │pt. │ │
│ │ │ │ │sub- │ │
│ │ │ │ │stante│ │
│ │ │ │ │şi de-│ │
│ │ │ │ │seuri │ │
│ │ │ │ │peri- │ │
│ │ │ │ │culoa-│ │
│ │ │ │ │se │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│417.│6030│Transporturi prin conducte │ │pt. │Instalaţii │
│ │ │ │ │Tran- │industriale pentr│
│ │ │ │ │sport │transportul │
│ │ │ │ │de de-│gazelor, aburului│
│ │ │ │ │seuri │şi apei calde │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│418.│6110│Transporturi maritime şi de coasta │ │X │Porturi maritime │
│ │ │ │ │ │de peste 1350 t │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│419.│6120│Transporturi pe cai navigabile │ │ │ │
│ │ │interioare │ │X │Porturi pentru │
│ │ │ │ │ │traficul pe │
│ │ │ │ │ │cursuri de apa │
│ │ │ │ │ │interne care │
│ │ │ │ │ │permit trecerea │
│ │ │ │ │ │unor vase de │
│ │ │ │ │ │peste 1350 tone │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│420.│6210│Transporturi aeriene dupã grafic │ │X │aeroporturi cu o │
│ │ │ │ │ │lungime de baza a│
│ │ │ │ │ │pistei de │
│ │ │ │ │ │decolare de │
│ │ │ │ │ │2100 m sau mai │
│ │ │ │ │ │mult │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│421.│6220│Transporturi aeriene ocazionale │ │x │aeroporturi cu o │
│ │ │ │ │ │lungime de baza a│
│ │ │ │ │ │pistei de decolar│
│ │ │ │ │ │de 2 100 m sau │
│ │ │ │ │ │mai mult │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│422.│6311│Manipulari │ │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│423.│6312│Depozitari │ │X (cu │instalaţii de │
│ │ │ │ │proce-│depozitare a │
│ │ │ │ │duri │produselor │
│ │ │ │ │speci-│petroliere, │
│ │ │ │ │fice │petrochimice │
│ │ │ │ │dupã │şi chimice │
│ │ │ │ │caz) │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│424.│6321│Alte Activitãţi anexe transportu- │ │ │ │
│ │ │rilor terestre │ │X │Piste permanente │
│ │ │ │ │ │de curse şi │
│ │ │ │ │ │testare auto, │
│ │ │ │ │ │depozite carbu- │
│ │ │ │ │ │ranti, incinera- │
│ │ │ │ │ │toare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│425.│6322│Alte Activitãţi anexe transportu- │ │ │ │
│ │ │rilor pe apa │ │X │Ateliere repara- │
│ │ │ │ │ │tii, depozite │
│ │ │ │ │ │carburanţi │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│426.│6323│Alte Activitãţi anexe transportu- │ │ │ │
│ │ │rilor aeriene │ │x │Ateliere repara- │
│ │ │ │ │ │tii, depozite │
│ │ │ │ │ │carburanţi │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│427.│6330│Activitãţi ale agentiilor de turism │ │ │ │
│ │ │şi asistenta turistica │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│428.│6340│Activitãţi ale altor agenţii de │ │ │ │
│ │ │transport │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│429.│6411│Activitãţi de corespondenta │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│430.│6412│Activitãţi de mesagerie │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│431.│6413│Activitãţi de curier (altele decît │ │ │ │
│ │ │cele de posta nationala) │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│432.│6421│Activitãţi de telefonie │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│433.│6422│Activitãţi de telegrafie , telex │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│434.│6423│Activitãţi de transmitere de date │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│435.│6424│Activitãţi de radioficare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│436.│6431│Activitãţi de radiodifuziune │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│437.│6432│Activitãţi de televiziune │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│438.│6433│Activitãţi de radiocomunicatii │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│439.│6441│Gestionarea spectrului de frecvente │ │ │ │
│ │ │radio │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│440.│6442│Alte servicii de telecomunicaţii │ │ │ │
│ │ │neclasificate în alta parte │X │ │echipamente fixe │
│ │ │ │ │ │destinate tran- │
│ │ │ │ │ │smiterii elec- │
│ │ │ │ │ │trice sau radio │
│ │ │ │ │ │electrice de │
│ │ │ │ │ │semnale cu putere│
│ │ │ │ │ │> 500kw │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│441.│6511│Activitãţi ale bãncii centrale │ │ │ │
│ │ │(naţionale) │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│442.│6512│Alte Activitãţi de intermedieri │ │ │ │
│ │ │monetare │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│443.│6521│Activitãţi de creditare pe baza de │ │ │ │
│ │ │contract │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│444.│6522│Alte Activitãţi de creditare │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│445.│6523│Alte tipuri de intermedieri │ │ │ │
│ │ │financiare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│446.│6601│Activitãţi de asigurãri pe viata │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│447.│6602│Activitãţi ale caselor de pensii │ │ │ │
│ │ │(cu excepţia celor din sistemul │ │ │ │
│ │ │public de asigurãri sociale) │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│448.│6603│Alte Activitãţi de asigurãri │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│449.│6711│Administrarea pieţelor financiare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│450.│6712│Activitãţi de garantare a │ │ │ │
│ │ │tranzacţiilor (agenţi financiari) │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│451.│6713│Activitãţi auxiliare neclasificate │ │ │ │
│ │ │în alta parte │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│452.│6720│Activitãţi auxiliare ale caselor de │ │ │ │
│ │ │asigurãri şi de pensii │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│453.│7011│Dezvoltare (promovare) imobiliarã │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│454.│7012│Cumpãrarea şi vînzarea de bunuri │ │ │ │
│ │ │imobiliare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│455.│7020│Închirierea şi subînchirierea │ │ │ │
│ │ │bunurilor imobiliare proprii sau │ │ │ │
│ │ │închiriate │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│456.│7031│Agenţii imobiliare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│457.│7032│Administrarea imobilelor pe baza de │ │ │ │
│ │ │tarife sau contract │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│458.│7110│Închirierea autoturismelor şi │ │ │ │
│ │ │utilitarelor de capacitate mica │x │ │Unitate dotatã cu│
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│459.│7121│Închirierea altor mijloace de │ │ │ │
│ │ │transport terestru │x │ │Unitate dotatã cu│
│ │ │ │ │ │parcare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│460.│7122│Închirierea mijloacelor de transport│ │ │ │
│ │ │pe apa │x │ │Cursuri de apa │
│ │ │ │ │ │interne şi por- │
│ │ │ │ │ │turi pentru tra- │
│ │ │ │ │ │ficul pe cursuri │
│ │ │ │ │ │de apa interne │
│ │ │ │ │ │care permit │
│ │ │ │ │ │trecerea unor │
│ │ │ │ │ │vase de peste │
│ │ │ │ │ │1350 tone │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│461.│7123│Închirierea mijloacelor de transport│ │ │ │
│ │ │aerian │x │ │aeroporturi cu o │
│ │ │ │ │ │lungime de baza a│
│ │ │ │ │ │pistei de decolar│
│ │ │ │ │ │de 2100 m sau mai│
│ │ │ │ │ │mult │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│462.│7131│Închirierea maşinilor şi echipa- │ │ │ │
│ │ │mentelor agricole │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│463.│7132│Închirierea maşinilor şi echipa- │ │ │ │
│ │ │mentelor pentru construcţii fãrã │ │ │ │
│ │ │personal de deservire aferent │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│464.│7133│Închirierea maşinilor şi echipa- │ │ │ │
│ │ │mentelor de birou │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│465.│7134│Închirierea altor maşini şi echipa- │ │ │ │
│ │ │mente │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│466.│7140│Închirierea bunurilor personale şi │ │ │ │
│ │ │gospodãreşti │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│467.│7210│Consultaţii în domeniul echipa- │ │ │ │
│ │ │mentelor de calcul │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│468.│7220│Realizarea şi furnizarea de programe│x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│469.│7230│Prelucrarea datelor │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│470.│7240│Activitãţi legate de bãncile de date│x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│471.│250 │Întreţinerea şi repararea maşinilor │ │ │ │
│ │ │de birou, de contabilizat şi a │ │ │ │
│ │ │calculatoarelor │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│472.│7260│Alte Activitãţi legate de │ │ │ │
│ │ │informatica │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│473.│7310│Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe │ │ │ │
│ │ │fizice şi naturale │ │inclu-│ │
│ │ │ │ │siv │ │
│ │ │ │ │pentru│ │
│ │ │ │ │orga- │ │
│ │ │ │ │nisme │ │
│ │ │ │ │modi- │ │
│ │ │ │ │ficate│ │
│ │ │ │ │gene- │ │
│ │ │ │ │tic │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│474.│7320│Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe │ │ │ │
│ │ │sociale şi umaniste │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│475.│7411│Activitãţi juridice │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│476.│7412│Activitãţi de contabilitate, │ │ │ │
│ │ │revizie contabila, consultaţii │ │ │ │
│ │ │în domeniul fiscal │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│477.│7413│Activitãţi de studiere a pieţei şi │ │ │ │
│ │ │de sondaj │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│478.│7414│Activitãţi de consultare pentru │ │ │ │
│ │ │afaceri şi management │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│479.│7415│Activitãţile companiilor de │ │ │ │
│ │ │management │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│480.│7420│Activitãţi de proiectare, urbanism, │ │ │ │
│ │ │inginerie şi alte servicii tehnice │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│481.│7430│Activitãţi de testãri şi analize │ │ │ │
│ │ │tehnice │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│482.│7440│Publicitate │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│483.│7450│Selecţia şi plasarea forţei de munca│ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│484.│7460│Activitãţi de investigatie şi │ │ │ │
│ │ │protecţie a bunurilor şi persoanelor│x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│485.│7470│Activitãţi de întreţinere şi │ │ │ │
│ │ │curatare a clãdirilor │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│486.│7481│Activitãţi fotografice │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│487.│7482│Activitãţi de ambalare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│488.│7483│Activitãţi de secretariat, │ │ │ │
│ │ │dactilografiere, multiplicare şi │ │ │ │
│ │ │traduceri │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│489.│7484│Alte Activitãţi de servicii prestate│ │ │ │
│ │ │în principal întreprinderilor │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│490.│7511│Activitãţi de administraţie generalã│x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│491.│7512│Administrarea Activitãţii │ │ │ │
│ │ │organismelor care acţioneazã în │ │ │ │
│ │ │domeniul îngrijirii sãnãtãţii, │ │ │ │
│ │ │învãţãmîntului, culturii, protecţiei│ │ │ │
│ │ │mediului înconjurãtor şi al altor │ │ │ │
│ │ │Activitãţi sociale │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│492.│7513│Administrarea şi susţinerea │ │ │ │
│ │ │Activitãţilor economice │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│493.│7514│Activitãţi auxiliare pentru guvern │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│494.│7521│Activitãţi de afaceri externe │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│495.│7522│Activitãţi de apãrare nationala │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│496.│7523│Activitãţi de justiţie │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│497.│7524│Activitãţi de ordine publica │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│498.│7525│Activitãţi de protecţie civilã │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│499.│7531│Activitãţi de protecţie socialã │ │ │ │
│ │ │obligatorie (exclusiv ajutoarele │ │ │ │
│ │ │pentru şomaj) │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│500.│7532│Gestionarea fondului de şomaj │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│501.│8011│Învãţãmînt preşcolar │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│502.│8012│Învãţãmînt primarx │ │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│503.│8021│Învãţãmînt gimnazial │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│504.│8022│Învãţãmînt liceal │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│505.│8023│Învãţãmînt profesional │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│506.│8024│Învãţãmînt postliceal │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│507.│8031│nvatamint universitar │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│508.│8032│Învãţãmînt postuniversitar şi │ │ │ │
│ │ │de doctorat │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│509.│8041│Şcoli de conducere (pilotaj) │x │ │Cu depozite car- │
│ │ │ │ │ │buranti sau │
│ │ │ │ │ │aeroport cu pista│
│ │ │ │ │ │de minim 2100 m │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│510.│8042│Alte forme de învãţãmînt │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│511.│8511│Activitãţi de asistenta spitali- │ │ │ │
│ │ │ceasca şi sanatoriala │x │ │Depozite medica- │
│ │ │ │ │ │mente şi sub- │
│ │ │ │ │ │stante chimice cu│
│ │ │ │ │ │incineratoare │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│512.│8512│Activitãţi de asistenta medicalã │ │ │ │
│ │ │ambulatorie │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│513.│8513│Activitãţi de asistenta stomatolo- │ │ │ │
│ │ │gica │x │numai │ │
│ │ │ │ │cu RX │ │
│ │ │ │ │(auto-│ │
│ │ │ │ │riza- │ │
│ │ │ │ │tie │ │
│ │ │ │ │CNCAN)│ │
│ │ │ │ │şi/sau│ │
│ │ │ │ │tehni-│ │
│ │ │ │ │ca den│ │
│ │ │ │ │ţara │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│514.│8514│Alte Activitãţi referitoare la │ │ │ │
│ │ │sãnãtatea umanã │x │numai │ │
│ │ │ │ │cu RX │ │
│ │ │ │ │(auto-│ │
│ │ │ │ │riza- │ │
│ │ │ │ │tie │ │
│ │ │ │ │CNCAN)│ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│515.│8520│Activitãţi veterinare │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│516.│8531│Activitãţi de asistenta socialã cu │ │ │ │
│ │ │cazare │x │ │În afarã zonelor │
│ │ │ │ │ │urbane │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│517.│8532│Activitãţi de asistenta socialã │ │ │ │
│ │ │fãrã cazare │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│518.│9000│Asanarea şi îndepãrtarea gunoaielor;│ │ │ │
│ │ │salubritate şi Activitãţi similare │ │ │X │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│519.│9111│Activitãţi ale organizaţiilor │ │ │ │
│ │ │economice şi patronale │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│520.│9112│Activitãţi ale organizaţiilor │ │ │ │
│ │ │profesionale │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│521.│9120│Activitãţi ale sindicatelor │ │ │ │
│ │ │salariaţilor │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│522.│9131│Activitãţi ale organizaţiilor │ │ │ │
│ │ │religioase │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│523.│9132│Activitãţi ale organizaţiilor │ │ │ │
│ │ │politice │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│524.│9133│Alte Activitãţi asociative │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│525.│9211│Producţia de filme cinematografice │ │ │ │
│ │ │şi video │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│526.│9212│Distribuţia de filme cinematografice│ │ │ │
│ │ │şi video │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│527.│9213│Proiectia de filme cinematografice │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│528.│9220│Activitãţi de radio şi televiziune │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│529.│9231│Activitãţi de arta şi spectacole │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│530.│9232│Activitãţi de gestionare a salilor │ │ │ │
│ │ │de spectacole │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│531.│9233│Alte Activitãţi de spectacole │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│532.│9240│Activitãţi ale agentiilor de presa │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│533.│9251│Activitãţi ale bibliotecilor şi │ │ │ │
│ │ │arhivelor │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│534.│9252│Activitãţi ale muzeelor, conservarea│ │ │ │
│ │ │monumentelor şi clãdirilor istorice │X │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│535.│9253│Activitãţi ale gradinilor botanice │ │ │ │
│ │ │şi zoologice şi ale rezervaţiilor │ │ │ │
│ │ │naturale │ │X │Parcuri tematice │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│536.│9261│Activitãţi ale bazelor sportive │ │X │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│537.│9262│Alte Activitãţi sportive │ │X │Piste permanente │
│ │ │ │ │ │de curse şi │
│ │ │ │ │ │testare a auto- │
│ │ │ │ │ │vehiculelor, │
│ │ │ │ │ │ateliere │
│ │ │ │ │ │reparaţii │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│538.│9271│Jocuri de noroc │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│539.│9272│Alte Activitãţi recreative │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│540.│9301│Spalarea, curatarea şi vopsirea │ │ │ │
│ │ │textilelor şi blanurilor │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│541.│9302│Coafura şi alte activitãţi de │ │ │ │
│ │ │infrumusetare │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│542.│9303│Activitãţi de pompe funebre │ │ │ │
│ │ │şi similare │ │x │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│543.│9304│Activitãţi de întreţinere corporalã │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│544.│9305│Alte Activitãţi de servicii │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│545.│9500│Activitãţi ale personalului angajat │ │ │ │
│ │ │în gospodãrii personale │x │ │ │
├────┼────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────────┤
│546.│9900│Activitãţi ale organizaţiilor şi │ │ │ │
│ │ │organismelor extrateritoriale │x │ │ │
└────┴────┴────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────────┘

*) Numai dacã implica:

Proiecte de restructurare a exploataţiilor rurale;
Proiecte de utilizare a terenurilor necultivate sau a ariilor semi-naturale;
Defrisari iniţiale şi defrisari în scopul schimbãrii folosinţei terenurilor;
Recuperarea terenurilor din mare

ANEXA 4.2
──────────
la procedura
─────────────
┌────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Valoare │ Taxa │ Tarif │
│ │-lei- │ - lei - │
│ │ ├─────────┬──────────────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Evaluarea│Procedura Completa (Etapele │Procedura Completa │
│ │ │conformã-│ I-IV) │Integrata-PCIP │
│ │ │rii şi │ │(Etapele I-IV) │
│ │ │emiterea │ │ │
│ │ │referatu-│ │ │
│ │ │lui*) │ │ │
├────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┤
│Pe etape│300.000│1.500.000│1.500.000 pentru fiecare etapa│3.000.000 pentru │
│ │ │ │ │fiecare etapa │
├────────┼───────┼─────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┤
│Totalã │300.000│1.500.000│6.000.000 │12.000.000 │
└────────┴───────┴─────────┴──────────────────────────────┴────────────────────┘

────────────────
*)În cazul când referatul este favorabil autorizãrii prin procedura simplificata, nu se percep taxe şi tarifeNota:
────
Etapa I: Preliminarã (analiza informaţiilor prezentate şi întocmire îndrumar pentru continuarea procedurii)
Etapa II: Analiza (analiza bilanţului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare şi/sau a programului pentru conformare)
Etapa III: Mediatizare (dupã caz, conform art.34 din Procedura, consultarea publicului şi a celorlalte autoritãţi implicate)
Etapa IV: Decizie şi validare (Finalizarea programului pentru conformare şi emiterea autorizaţiei)

ANEXA 4.3
─────────
la procedura
──────────────

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului

Subsemnatul..........., posesor al B.I.(C.L) seria.......... nr. ......... eliberat(a) de ........ CNP .......... /pasaport nr........................ eliberat de............ în Calitate de ........... (comerciant/asociat /fondator/administrator), la ...................... declar pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penalã, urmãtoarele:

I. Pentru situaţiile precizate la art.3 alin.(2) din Procedura de autorizare a activitãţilor cu impact asupra mediului înconjurãtor;

Activitãţile enumerate mai jos şi pentru care se solicita completarea anexei certificatului de înregistrare se vor desfasura în conformitate cu prevederile urmãtoare:
a) <>Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicatã, cu modificãrile ulterioare;
b) Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localitãţilor şi direct în staţiile de epurare (NTPA 002/2002), aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002;
c) Normativul privind stabilirea limitelor de încãrcare cu poluanti a apelor uzate industriale şi orãşeneşti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001/2002), aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002;
d) Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare, aprobate prin Ordinul ministrul apelor şi protecţiei mediului nr.462/1993;
e) STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;
f) STAS 10009/1998 - Acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
g) STAS 6156/1986 - Protecţia impotriva zgomotului în construcţii civile şi social - culturale - limite admisibile şi parametri de izolare acustica;
h) Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptatã la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a pãrţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 decembrie 1993;
i) Normele de salubrizare orãşeneşti aprobate de autoritãţile administraţiei publice locale;
j) Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranta a activitãţilor nucleare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.78 din 18 februarie 1998;
k) Legislaţia privind regimul deşeurilor;
1) Legislaţia de gospodãrire a apelor.
Activitãţile desfãşurate sunt, dupã cum urmeazã:

I. Activitãţi desfãşurate în sediul social:
a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesarã autorizarea):
Cod CAEN/Denumire activitate
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabilã autorizaţia de mediu nr......... din...................... (se anexeazã copie de pe autorizaţia de mediu în vigoare):
Cod CAEN / Denumire activitate
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................

II. Activitãţi desfãşurate în sediul / sediile secundare din localitatea ................ adresa (se completeazã pentru fiecare sediu secundar în parte):

a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesarã autorizarea):
Cod CAEN / Denumire activitate
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabilã autorizaţia de mediu nr......... din...................... (se anexeazã copie de pe autorizaţia de mediu în vigoare):
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
Ne angajãm ca pentru desfãşurarea oricãrei activitãţi supuse procedurii complete de autorizare, menţionate ca atare în anexa nr.4.1 la Procedura de autorizare a activitãţilor cu impact asupra mediului înconjurãtor, sau încadrate în aceasta procedura ca urmare a verificãrii conformarii activitãţii de cãtre autoritãţile publice pentru protecţia mediului conform prevederilor art.9 din anexa nr.4 din Procedura, sa continuam procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Procedurii adoptate în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.76/2001, republicatã.

II. Pentru situaţiile precizate la art.27 alin.(l) din Procedura de autorizare a activitãţilor cu impact asupra mediului înconjurãtor;

Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu nr. ......./.............. obţinutã anterior prezentei solicitãri.
Cunosc şi respect prevederile legislaţiei de protecţie a mediului în vigoare, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitãţile declarate în cererea de înregistrare.

III. Pentru situaţia prevãzutã la art.27 alin. (4) din Procedura de autorizare a activitãţilor cu impact asupra mediului înconjurãtor:

Am solicitat autoritãţii competente pentru protecţia mediului declanşarea procedurii de eliberare a autorizaţiei de mediu prin adresa nr. ......./......... (se anexeazã copie de pe adresa).
SAU
Procedura de eliberare a autorizaţiei de mediu se afla în curs de derulare (se anexeazã actele doveditoare).

Data:...............................

Semnatura .......................

ANEXA 4.4
──────────
la procedura
──────────────

Fişa de prezentare a activitãţilor cu impact redus sau semnificativ
asupra mediului (se completeazã pentru fiecare sediu social/secundar -
amplasament)
┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│I Date de identificare a │ │
│ amplasamentului şi activitãţii │ Nume comerciant ........................ │
│ │ Numele reprezentantului legal .......... │
│ │ Adresa sediului la care se │
│ │ deesfasoara activitatea ................ │
│ │ Nr. telefon ....... Nr. fax ............ │
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│II. Caracteristicile construcţiei │
│ │
├─────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┤
│1 . Mãrimea sediului social/secundar │a)Suprafata totalã │b) Suprafata │
│ (amplasament) folosit pentru │ (mp) │construitã (mp) │
│ activitatea) │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│2. Modul de utilizare al │a) Utilizare │b) Utilizare mixtã/ │
│ construcţiei │exclusiva pentru │în indiviziune cu │
│ │activitate: │alte tipuri de acti-│
│ │ │vitati şi/sau bene- │
│ │ │ficiari (se vor │
│ │ │specifica celelalte │
│ │ │activitãţi) │
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┴────────────────────┤
│III. Acte doveditoare ale dreptului │Felul documentului: │
│de folosinta /proprietate a sediului │Nr. .......... │
│pentru activitate (amplasament) │Eliberat de .......................... │
│- se vor anexa, în copie │Data eliberãrii .................... │
│ │Valabil pana la ........................│
│ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│IV. Asigurarea utilitãţilor* ) │
│ │
├────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┤
│1. Alimentare cu apa │a) Sistem centralizat │b) Sursa proprie: │
│ │sau din sursa altui │(se va anexa descrierea) │
│ │beneficiar: │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│2. Evacuare ape uzate │a) În sistemul de │b) În emisar: │
│ │canalizare oraseneasca│(se va anexa descrierea │
│ │sau al altei unitãţi │canalizarii şi a │
│ │dotate cu statie de │sistemului de epurare) │
│ │epurare: │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│3. Emisii atmosferice │a) Din sisteme de │b) Din procese de │
│ │încãlzire DA NU │producţie: DA NU │
│ │ │Dacã DA, se va anexa │
│ │Dacã DA, se va anexa │descrierea şi tipul │
│ │descrierea sistemului │proceselor de producţie │
│ │de încãlzire şi tipul │ │
│ │de combustibil │ │
│ │utilizat │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│4. Producerea şi eliminarea │a) Tipuri şi cantitãţi│b) Eliminarea sau │
│deşeurilor │ anuale/tip deseu: │valorificarea deşeurilor │
│ │ │1) prin terţi: │
│ │ │2) sistem propriu: │
│ │ │(se va anexa descrierea) │
├────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┤
│V. Activitãţi declarate la înregistrare şi capacitãţi │
│ de producţie (cod CAEN/Denumire activitate/capacitate): │
├────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤
│VI. Numãr de personal total pe │ │b) Cu norma de lucru│
│ sediu /pe fiecare activitate│a) Cu norma de lucru │parţialã: │
│ │intreaga: │Total:............ │
│ │Total:............ │din care: │
│ │din care: │.....(activitatea 1)│
│ │.........(activitatea 1)│.....(activitatea 2)│
│ │.........(activitatea 2)│ │
├──────────────┬────────────┬────┴───────┬──────────────┬─┴───────────┬────────┤
│VII Activitãţi│a) legate de│b) legate de│c) legate de │d) supuse │e)legate│
│supuse unor │gospodãrirea│flora şi │substanţe care│controlului │de ope- │
│proceduri │apelor │fauna salba-│epuizeaza │activitãţilor│ratiuni │
│specifice de │ │tica │stratul de │nucleare │asupra │
│autorizare: │ │ │ozon │ │deseu- │
│ │ │ │ │ │rilor │
├──────────────┴────────────┴────────────┼──────────────┼─────────────┴────────┤
│VIII. Transformatoare şi baterii de │a) DA │ b) NU │
│condensatoare (> 5dmc) aflate în │ │ │
│proprietate │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│IX. Rezervoare şi conducte │ │ │
│subterane: │a) Substanta │b) Volum / Debit: │
│ │depozitata/ │ │
│ │transportatã: │ │
│ │ │1) ........... │
│ │1)............│2) ........... │
│ │2)............│ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│X. Aporturi în natura la capitalul │Tipul │Sarcini de mediu │
│social care servesc la desfãşurarea │ │de care sunt grevate │
│unor activitãţi declarate la │ │ │
│înregistrare │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────────────┤
│XI. Declaraţie │Subsemnatul ........ în calitate de │
│(semnatã de reprezentantul │comerciant/asociat/fondator/ │
│legal al comerciantului) │administrator declar pe propria │
│ │rãspundere ca informaţiile consemnate│
│ │în prezenta fişa de prezentare sunt │
│ │conforme cu realitatea, cunoscând ca │
│ │falsul în declaraţii este pedepsit de│
│ │codul penal. │
│ │ Semnatura ......................... │
├────────────────────────────┬───────────┴───────────┬─────────────┬───────────┤
│XII. Reprezentantul legal al│Numele şi prenumele │Poziţia │Data │
│comerciantului │ │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────┘

────────────────
*)Se vor anexa documente doveditoare ale serviciilor specificate la Cap. IV poz.1-4.

____________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016