Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA DE ADMINISTRARE din 18 decembrie 2006  a contribuabililor nerezidenti stabiliti in Comunitate, care se inregistreaza direct    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA DE ADMINISTRARE din 18 decembrie 2006 a contribuabililor nerezidenti stabiliti in Comunitate, care se inregistreaza direct

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 29 decembrie 2006

A. Procedura de înregistrare fiscalã

1. În vederea înregistrãrii fiscale, contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au, potrivit legii speciale, dreptul de a se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune formularul (090) "Declaraţie de înregistrare fiscalã/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistreazã direct", cod MFP 14.13.01.10.11/n, prevãzut în anexa nr. 1, la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, denumit în continuare organ fiscal competent. Instrucţiunile de completare a formularului (090) sunt prevãzute în anexa nr. 2, iar caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, utilizare şi pãstrare ale formularului sunt prevãzute în anexa nr. 3.
2. Formularul (090) se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poştã, prin scrisoare recomandatã, şi va fi însoţit de o copie autentificatã a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscalã din ţara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însoţitã de traducerea în limba românã, certificatã de traducãtori autorizaţi.
3. Comunicarea certificatului de înregistrare fiscalã se face fie la sediul organului fiscal competent, prin prezentarea contribuabilului sau a împuternicitului acestuia, fie prin poştã, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Numãrul de înregistrare atribuit poate fi comunicat şi prin e-mail, la adresa indicatã de contribuabil în cerere.
4. Scoaterea din evidenţa fiscalã se face prin depunerea formularului (090) menţionat mai sus, având completatã corespunzãtor secţiunea D, la organul fiscal competent.
5. Evidenţa contribuabililor se organizeazã electronic, distinct, ca secţiune în cadrul Registrului contribuabililor, de cãtre organul fiscal competent.

B. Obligaţii declarative

1. Contribuabilii înregistraţi direct depun declaraţiile fiscale la termenele prevãzute în legile speciale.
2. Declaraţiile fiscale se depun direct la registratura organului fiscal competent sau la poştã, prin scrisoare recomandatã.
3. Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrãrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştã, dupã caz.
4. Declaraţiile fiscale se completeazã cu ajutorul programului de asistenţã care este pus la dispoziţie, gratuit, de organul fiscal competent sau poate fi descãrcat de pe site-ul web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
5. Pe mãsura introducerii unor metode electronice de depunere a declaraţiilor fiscale, aceste metode vor fi utilizate corespunzãtor şi de contribuabilii nerezidenţi care se înregistreazã direct.

C. Procedura de platã a obligaţiilor fiscale

1. Contribuabilii administraţi de cãtre Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti efectueazã plata obligaţiilor fiscale datorate la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
2. Plata obligaţiilor fiscale se face în lei, pânã la data la care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, respectiv pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare perioadei de raportare.
3. Plata prin virament se poate realiza dupã cum urmeazã:
a) dintr-un cont deschis la o instituţie de credit participantã la sistemul electronic de plãţi din România;
b) din conturi deschise la instituţii de credit din strãinãtate. În aceastã situaţie, plata se va realiza prin intermediul bãncii de corespondent din România a instituţiei de credit unde se aflã deschis contul din care urmeazã a se efectua plata. Aceastã modalitate de platã poate fi utilizatã numai în situaţia în care banca corespondentã agreeazã efectuarea acestor tipuri de operaţiuni.
Mesajele electronice de platã cãtre Trezoreria Statului vor fi completate potrivit prevederilor legale în vigoare.

D. Majorãri de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadenţã de cãtre debitor a obligaţiilor de platã se datoreazã dupã acest termen majorãri de întârziere, dispoziţiile referitoare la plata obligaţiilor fiscale şi la calculul majorãrilor de întârziere, cuprinse în <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aplicându-se în mod corespunzãtor.

E. Procedura de executare silitã

1. Dupã expirarea termenului de platã a creanţelor declarate şi neachitate la termenul prevãzut de lege de cãtre contribuabilii nerezidenţi, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi va emite titlul executoriu şi somaţia în vederea comunicãrii acestora contribuabililor.
2. Cererea de comunicare împreunã cu titlul executoriu şi somaţia se vor transmite biroului de legãturã din cadrul ANAF în vederea notificãrii contribuabilului prin autoritatea competentã din statul de rezidenţã al contribuabilului, conform prevederilor <>art. 174^13 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
3. Dupã confirmarea primirii titlului executoriu şi a somaţiei, prin certificarea corespunzãtoare pe versoul celui de-al doilea exemplar al cererii de comunicare de cãtre autoritatea competentã din statul de rezidenţã al contribuabilului, serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi va proceda la executarea silitã prin transmiterea adresei de înfiinţare a popririi asupra conturilor deschise de contribuabilii nerezidenţi la bãncile din România.
4. În situaţia în care obligaţiile datorate de contribuabilii nerezidenţi nu s-au recuperat prin mãsurile de executare silitã întreprinse de Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi, acesta va transmite biroului de legãturã din cadrul ANAF o cerere de recuperare însoţitã de titlul executoriu în original sau o copie certificatã a acestuia, în vederea transmiterii autoritãţii competente din statul de rezidenţã al contribuabilului, recuperare în conformitate cu prevederile <>art. 174^14 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ANEXA 1
-------
la procedurã
------------┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ 090 │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ │ │
│Numãr de │ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU CONTRIBUABILII │ │
│operator de │ NEREZIDENŢI STABILIŢI ÎN SPAŢIUL COMUNITAR, │ Sigla │
│date cu │ CARE SE ÎNREGISTREAZĂ DIRECT │ │
│caracter │ │ │
│personal-1067 │ │ │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A │ FELUL DECLARAŢIEI │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1. Declaraţie de înregistrare [] 2. Declaraţie de menţiuni [] │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B │ DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1. Cod de identificare fiscalã .................................... │
│ │ 2. Denumire/Nume şi prenume ....................................... │
│ │ 3. Forma juridicã ................................................. │
│ │ 4. Data înfiinţãrii .....................................(/ll/zz) │
│ │ 5. Date privind sediul social/domiciliul │
│ │ Ţara de rezidenţã .............................................. │
│ │ Adresa completã în ţara de rezidenţã ........................... │
│ │ ................................................................ │
│ │ ................................................................ │
│ │ Cod poştal .................. Fax .............................. │
│ │ Telefon ..................... E-mail ........................... │
│ │ 6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate evidenţele │
│ │ şi documentele │
│ │ Judeţ .................. Sector .......... Localitate ........... │
│ │ Stradã ................. Nr. ............. Bloc ................. │
│ │ Scarã ......... Etaj ....... Ap. ....... Cod poştal ............ │
│ │ Fax ................... Telefon ................................. │
│ │ E-mail .......................................................... │
│ │ 7. Adresa din România pentru corespondenţã (opţional) │
│ │ Judeţ .................. Sector .......... Localitate ........... │
│ │ Stradã ................. Nr. ............. Bloc ................. │
│ │ Scarã ......... Etaj ....... Ap. ....... Cod poştal ............ │
│ │ Fax ................... Telefon ................................. │
│ │ E-mail .......................................................... │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │ ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1. Reprezentare prin împuternicit [] │
│ │ Nr. act împuternicire ..................... Data ...................│
│ │ 2. Date de identificare ale împuternicitului │
│ │ Nume, prenume/Denumire .............................................│
│ │ Adresa: Judeţ ........... Sector .......... Localitate .............│
│ │ Stradã ............ Nr. .......... Bloc ....................│
│ │ Scarã ........ Etaj ..... Ap. ..... Cod poştal .............│
│ │ Fax ............................. Telefon ..................│
│ │ E-mail .....................................................│
│ │ Cod de identificare fiscalã ........................................│
│ │ 3. │
│ │ │
│ │ ┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │
│ │ │ Instituţia bancarã │ Codul IBAN al contului │ │
│ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ └────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ │ 4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. DA [] │
│ │ NU [] │
│ │ Ţara ................ Cod de identificare fiscalã .......... │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D │ DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ I. Taxa pe valoarea adãugatã │
│ │ 1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) │
│ │ din codul fiscal [] │
│ │ 2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) │
│ │ din codul fiscal [] │
│ │ 3. Înregistrarea prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor │
│ │ prevãzute la art. 141 alin. (2) lit. e) şi f) din │
│ │ codul fiscal [] │
│ │ 4. Cifra de afaceri estimatã ....................................... │
│ │ 5. Cifra de afaceri obţinutã în anul precedent ......................│
│ │ 6. Perioada fiscalã │
│ │ 6.1 Plata lunarã [] │
│ │ 6.2 Plata trimestrialã [] │
│ │ 6.3 Plata semestrialã [] Nr. aprobare organ fiscal competent ..... │
│ │ 6.4 Plata anualã [] Nr. aprobare organ fiscal competent ..... │
│ │ 7. Scoaterea din evidenţã ca persoanã impozabilã înregistratã în │
│ │ scopuri de TVA │
│ │ 7.1 Ca urmare a încetãrii începând cu data de .../..../..... │
│ │ activitãţii [] │
│ │ 7.2 Ca urmare a expirãrii începând cu data de .../..../..... │
│ │ perioadei de 2 ani, în │
│ │ cazul vânzãrilor la │
│ │ distanţã [] │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ II. Contribuţii sociale │
│ │ 1. Înregistrare ca plãtitor de contribuţii sociale în România │
│ │ 1.1 Contribuţia pentru asigurãri sociale de sãnãtate [] │
│ │ 1.2 Contribuţia pentru asigurãri de şomaj [] │
│ │ 1.3 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncã şi │
│ │ boli profesionale [] │
│ │ 1.4 Contribuţia de asigurãri sociale [] │
│ │ 1.5 Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale [] │
│ │ 2. Scoatere din evidentã [] de la data ...../...../...... │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele │
│înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele persoanei care face declaraţia ................................. │
│ │
│ Semnãtura ........................... Ştampila │
│ │
│ Data ......./........./.......... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Se completeazã de organul fiscal │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Denumire organ fiscal .................................................. │
│ Nr. de înregistrare .............. Data înregistrãrii ......./....../....│
│ Numele şi prenumele persoanei care a verificat ..........................│
│ │
│ Numãr legitimaţie .......................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/n A4/t2ANEXA 2
-------
la procedurã
------------
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI
"Declaraţie de înregistrare fiscalã/Declaraţie de
menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în
spaţiul comunitar, care se înregistreazã direct (090)"

Declaraţia de înregistrare fiscalã/Declaraţia de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistreazã direct, denumitã în continuare declaraţie, se completeazã şi se depune, la termenele prevãzute în legile speciale, de cãtre contribuabilii care nu sunt stabiliţi în România dar sunt stabiliţi în spaţiul comunitar şi au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale.
Declaraţia se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, astfel:
- direct sau prin împuternicit, la registraturã;
- la postã, prin scrisoare recomandatã.
Declaraţia se completeazã de cãtre contribuabil sau de cãtre împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevãzute de formular.

NOTĂ:
Declaraţia nu se completeazã de cãtre contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal pentru ansamblul operaţiunilor impozabile din România, şi nici de cãtre persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marcheazã cu "X" punctul 1 sau 2, dupã caz. Declaraţia de înregistrare se completeazã la înregistrarea iniţialã, iar declaraţia de menţiuni se completeazã ori de câte ori se modificã datele declarate anterior.

Atenţie! In cazul declaraţiei de menţiuni se completeazã toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarãrii, indiferent dacã acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Cod de identificare fiscalã - nu se completeazã la înregistrarea iniţialã.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completatã de împuternicit, se va înscrie codul de identificare fiscalã al contribuabilului pe care îl reprezintã.
2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, dupã caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.
3. Forma juridicã - se înscrie forma juridicã a contribuabilului.
4. Data înfiinţãrii - se înscrie data la care s-a înfiinţat contribuabilul în ţara de rezidenţã.
5. Date privind sediul social/domiciliul - se completeazã cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din ţara de rezidenţã a contribuabilului.
6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate evidenţele şi documentele - se completeazã cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie pãstrate conform prevederilor Titlului VI - Taxa pe valoarea adãugatã din Codul fiscal.
7. Adresa din România pentru corespondenţã - se completeazã opţional cu datele privind adresa din România la care contribuabilul doreşte sã primeascã corespondenţa cu organul fiscal.

C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL

1. Reprezentare prin împuternicit - se marcheazã cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscrie numãrul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formã autenticã şi în condiţiile prevãzute de lege, la organul fiscal.
2. Date de identificare ale împuternicitului - se completeazã cu datele de identificare ale împuternicitului.
3. Instituţia bancarã/Codul IBAN al contului - se înscrie denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului.
4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marcheazã "X" în cãsuţa "DA", se înscrie atât denumirea ţãrii, cât şi codul de identificare fiscalã atribuit în tara unde este înregistratã fiscal persoana impozabilã.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

I. Taxa pe valoarea adãugatã

1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform <>art. 153 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare - se marcheazã cu "X" în cazul în care contribuabilul, conform legislaţiei în materie de T.V.A., este o persoanã impozabilã neînregistratã în scopuri de T.V.A. în România, care nu are un sediu fix în România şi care are, potrivit art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, obligaţia sã se înregistreze în scopuri de T.V.A. la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei livrãri de bunuri sau prestãri de servicii pentru care este obligatã la plata taxei.
2. Înregistrarea în scopuri de T.V.A. conform <>art. 153 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare - se marcheazã cu "X" în cazul în care contribuabilul este o persoanã impozabilã nestabilitã în România şi neînregistratã în scopuri de T.V.A. în România, care nu are un sediu fix în România şi care are obligaţia, conform legislaţiei în materie de T.V.A., sã se înregistreze în scopuri de T.V.A. la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care este obligatã la plata taxei, sau a unei livrãri intracomunitare de bunuri scutite de taxã.
3. Înregistrarea prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor prevãzute la <>art. 141 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare - se marcheazã cu "X" în cazul contribuabililor care realizeazã exclusiv operaţiuni de arendare, concesionare, închiriere şi leasing de bunuri imobile, sau realizeazã o livrare a unei construcţii, a unei pãrţi a acesteia şi a terenului pe care este construitã, precum şi a oricãrui alt teren, şi opteazã pentru taxarea acestor operaţiuni.
4. Cifra de afaceri estimatã - se completeazã la înregistrarea iniţiala a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeazã sã o realizeze în perioada rãmasã pânã la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.
Întreprinderile mici care se înregistreazã în scopuri de T.V.A. în cursul anului, declarã cu ocazia înregistrãrii cifra de afaceri realizatã, recalculatã în baza activitãţii corespunzãtoare unui an calendaristic întreg.
5. Cifra de afaceri obţinutã în anul precedent - se completeazã numai dacã, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizatã în anul precedent, se modificã perioada fiscalã.
6. Perioada fiscalã - se marcheazã cu "X" perioada fiscalã valabilã la data solicitãrii înregistrãrii sau ulterior înregistrãrii în scopuri de T.V.A.
În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadã fiscalã, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numãrul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea aceastei perioade fiscale.
7. Scoaterea din evidenţã ca persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de T.V.A.:
7.1. Ca urmare a încetãrii activitãţii - se completeazã în cazul în care se solicitã scoaterea din evidenţã a contribuabilului în cazul în care nu mai realizeazã livrãri de bunuri, prestãri de servicii, achiziţii sau livrãri intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.
7.2. Ca urmare a expirãrii perioadei de 2 ani, în cazul vânzãrilor la distanţã - se completeazã în cazul în care nu se depãşeşte plafonul pentru vânzãrile la distanţã în al doilea an calendaristic consecutiv.

II. Contribuţii

Se completeazã numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia sã declare aceste contribuţii.

ANEXA 3
-------
la procedurã
-------------

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,
modul de difuzare, de utilizare şi de pãstrare a formularului

Declaraţie de înregistrare fiscalã/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistreazã direct (090)

1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscalã/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistreazã direct (090)
2. Cod: 14.13.01.10.11/n
3. Format: A4/t2
4. Se tipãreşte - într-o singurã culoare
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzeazã: gratuit
7. Se utilizeazã: la atribuirea codului de identificare fiscalã
8. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: contribuabil sau de cãtre împuternicit
9. Circulã: - originalul la organul fiscal competent
- copia la contribuabil
10. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016