Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA DE ACORDARE din 10 decembrie 2008  a alocarilor specifice individuale in cadrul schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA DE ACORDARE din 10 decembrie 2008 a alocarilor specifice individuale in cadrul schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 30 decembrie 2008

I. Obiectivul schemei de ajutor de stat
Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regionalã prin stimularea realizãrii de investiţii şi crearea de noi locuri de muncã.
II. Definiţii
În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) întreprindere - orice persoanã juridicã, indiferent de forma de organizare, care desfãşoarã activitãţi în scop lucrativ, total sau parţial;
b) alocare specificã individualã - valoarea totalã a sumei nerambursabile care poate fi acordatã unei întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de stat, în una sau mai multe tranşe;
III. Criterii de eligibilitate
Pot beneficia de alocãri specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitãrii, urmãtoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care fac investiţii în România;
b) intenţioneazã sã realizeze investiţii cu o valoare care depãşeşte echivalentul în lei a 30 milioane de euro şi creeazã cel puţin 300 de noi locuri de muncã, ca urmare a realizãrii investiţiei iniţiale;
c) nu înregistreazã debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
d) nu se aflã în procedurã de executare silitã, faliment, reorganizare judiciarã, dizolvare, închidere operaţionalã, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege;
e) nu intrã în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comunã în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);
f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
g) la momentul solicitãrii ajutorului de stat prezintã un plan de investiţii viabil şi un studiu tehnico-economic întocmit de o firmã de specialitate, în care se face dovada eficienţei economice a investiţiei prin încadrarea în indicatorii prevãzuţi în anexa nr. 4 la hotãrâre;
h) nu realizeazã investiţii şi creeazã locuri de muncã, pentru care solicitã ajutor de stat în temeiul prezentei scheme în sectoarele de activitate stabilite în anexa nr. 1 la hotãrâre, definite conform Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã;
i) nu au mai depus cereri de acord pentru finanţare pentru acelaşi proiect de investiţii, în vederea obţinerii de alocãri specifice individuale în cadrul prezentei scheme.
IV. Modalitatea de acordare a alocãrilor specifice individuale
1. Întreprinderile pot beneficia de alocãri specifice individuale pentru realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale sau crearea de noi locuri de muncã, în limita intensitãţii maxime admise calculate conform anexei nr. 2 la hotãrâre.
2. Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de stat pentru întreprinderi constã în alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile.
3. În cazul în care alocarea specificã individualã este plãtibilã în mai multe tranşe, acestea se actualizeazã la valoarea de la data acordãrii. Actualizarea se face având în vedere rata de referinţã fixatã periodic de Comisia Europeanã şi publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene.
4. Nivelul maxim al alocãrii specifice individuale de care poate beneficia o întreprindere conform prezentei scheme este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacã realizeazã investiţii şi creeazã locuri de muncã în orice regiune, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov.
5. Pentru investiţiile şi locurile de muncã create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov nivelul maxim al alocãrii specifice de care poate beneficia o întreprindere este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.
V. Procedurã de acordare a alocãrii specifice individuale
1. Procedurã de solicitare a acordului pentru finanţare
1.1. Pentru a beneficia de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, orice solicitant trebuie sã depunã la Ministerul Economiei şi Finanţelor o cerere, în condiţiile stabilite la art. 11 alin. (1) din hotãrâre, pentru a obţine un acord pentru finanţare.
1.2. În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei şi Finanţelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, o cerere de acord pentru finanţare, al cãrei model este prevãzut în formularul nr. 1, care face parte integrantã din prezenta procedurã, însoţitã de urmãtoarele documente justificative:
a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantã, în care sã se menţioneze urmãtoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;
b) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzãtoare ultimului exerciţiu financiar, în copie;
c) planul de investiţii pentru care se solicitã finanţarea;
d) studiu tehnico-economic, întocmit de o firmã de specialitate, din care sã rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicitã finanţarea;
e) certificat de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaţiilor de platã cãtre bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizatã, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
f) certificat de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaţiilor de platã cãtre bugetul local, în original sau în copie legalizatã, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
g) declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al întreprinderii cã aceasta nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, închidere operaţionalã, dizolvare, lichidare sau administrare specialã, cã întreprinderea nu are activitãţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;
h) declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al întreprinderii cã nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, cã acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
i) declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al întreprinderii cã întreprinderea nu a beneficiat şi nu beneficiazã de ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, precum şi declaraţie pe propria rãspundere privind ajutoarele de minimis primite/solicitate pentru aceleaşi costuri eligibile;
j) împuternicire semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altã persoana decât aceasta semneazã cererea-tip de acord pentru finanţare;
k) o copie a buletinului de identitate/cãrţii de identitate a persoanei împuternicite sã semneze cererea-tip de acord pentru finanţare;
l) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea acordului pentru finanţare.
1.3. Cererea de acord pentru finanţare se completeazã în limba românã, prin tehnoredactare, şi poartã ştampila şi semnãtura în original ale reprezentantului legal al întreprinderii.
2. Înregistrarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor
2.1. Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se desemneazã direcţia cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat ca unitate de implementare a prezentei scheme, pe perioada de valabilitate a acesteia, precum şi secretarul de stat coordonator.
2.2. În aplicarea prevederilor prezentei scheme, unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat coordoneazã metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
2.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat, acordã asistenţã întreprinderilor solicitante pentru întocmirea şi completarea cererii de acord pentru finanţare.
2.4. Cererea de acord pentru finanţare completatã, însoţitã de documentele justificative, se depune la registratura generalã a Ministerului Economiei şi Finanţelor, menţionându-se pe plic "schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltãrii economice durabile".
2.5. Cererea de acord pentru finanţare este înregistratã în Registrul special al schemei de ajutor de stat, la cabinetul secretarului de stat coordonator, menţionându-se data şi numãrul de înregistrare a cererii.
2.6. Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare începe de la data comunicatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor pe site-ul sãu, conform art. 12 alin. (3) din hotãrâre.
2.7. Cererile vor fi analizate şi selectate, în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de data şi numãrul înregistrãrii documentelor prevãzute la pct. 1.2, urmãrindu-se conformitatea cu prevederile prezentei scheme.
2.8. Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizeazã procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii acesteia.
2.9. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publicã pe site-ul sãu consumarea bugetului anual alocat pentru aceastã schemã, datã de la care nu se mai înregistreazã cereri de acord pentru finanţare.
2.10. În cazul în care în cursul anului a fost suplimentat bugetul anual al schemei sau se constatã cã totalul sumei angajate prin acordurile pentru finanţare emise este mai micã decât bugetul alocat prezentei scheme, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publicã pe site-ul sãu data de la care se înregistreazã noi cereri de acord pentru finanţare.
2.11. În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite întreprinderilor solicitante, dupã caz:
a) acordul pentru finanţare, al cãrui model este prevãzut în formularul nr. 2, care face parte integrantã din prezenta procedurã, dacã, sub rezerva unor verificãri mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemã;
b) o înştiinţare prin care se precizeazã cã cererea de acord pentru finanţare este incompletã, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţitã de toatã documentaţia necesarã sau existã neconcordanţe în informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, prevãzut la pct. 2.8, curge de la data la care cererea este consideratã completã în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantã transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la primirea înştiinţãrii;
c) o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevãzute de hotãrâre sau cererile de acord pentru finanţare au fost depuse dupã data la care bugetul anual alocat schemei a fost epuizat sau nu se respectã termenul prevãzut la pct. 2.11 lit. b).
2.12. În cazul prevãzut la pct. 2.11 lit. a), la evaluarea documentaţiei depuse de întreprindere, unitatea de implementare a schemei are în vedere: caracteristicile investiţiei, amplasamentul acesteia, indicatorii economico-financiari corespunzãtori zonei/judeţului (PIB/locuitor şi rata şomajului) în care se realizeazã investiţia, limita plafoanelor bugetare aferente perioadei de derulare a prezentei scheme de ajutor de stat.
3. Acordarea alocãrilor specifice individuale
3.1. Alocãrile specifice individuale se acordã solicitanţilor selectaţi, dupã efectuarea parţialã sau totalã a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.
3.2. Acordarea alocãrii specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, al cãrei model este prevãzut în formularul nr. 3, care face parte integrantã din prezenta procedurã, transmisã de cãtre solicitant la Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin reprezentant sau prin poştã cu confirmare de primire.
3.3. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile prevãzute la pct. 3.2 este însoţitã de urmãtoarele documente:
a) formularul de decont, al cãrui model este prevãzut în formularul nr. 4, care face parte integrantã din prezenta procedurã, însoţit de documentele justificative, al cãror model este prevãzut în formularul nr. 5, care face parte integrantã din prezenta procedurã, în copie, în ordinea activitãţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont. Copiile conţin menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnãtura reprezentantului legal al întreprinderii;
b) opisul cu toate documentele depuse în vederea eliberãrii sumei nerambursabile.
3.4. Eliberarea de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor a tranşei din suma nerambursabilã se face dupã verificarea la faţa locului, de cãtre reprezentanţii unitãţii de implementare a schemei şi ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, a realitãţii, legalitãţii şi regularitãţii operaţiunilor economico-financiare pentru care se solicitã finanţare.
3.5. Întreprinderile solicitante sunt obligate sã demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul pentru finanţare se anuleazã.
3.6. Cererea de eliberare a primei tranşe, însoţitã de documentele menţionate la pct. 3.3, se depune dupã o perioadã de minimum 3 luni de la demararea proiectului de investiţii.
3.7. Plata pentru costurile eligibile aferente proiectului nu poate face obiectul unor plãţi compensatorii.
3.8. Virarea efectivã a tranşelor din suma nerambursabilã se face de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de maximum 45 de zile lucrãtoare de la înregistrarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cãrei razã îşi are domiciliul fiscal, pe baza analizei setului de documente prevãzute la pct. 3.3 al cap. V.
4. Controlul şi raportarea alocãrilor specifice individuale
4.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat şi compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, verificã la sediul beneficiarilor schemei veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei. În cadrul acestor controale se verificã şi contribuţiile beneficiarilor la realizarea proiectelor de investiţii, conform pct. 9 din anexa nr. 2 la hotãrâre.
4.2. În cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare se constatã:
a) declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine suma nerambursabilã;
b) nerealizarea de cãtre întreprinderea beneficiarã de ajutor de stat a contribuţiei proprii la realizarea proiectului de investiţii;
c) schimbarea destinaţiei sumei nerambursabile;
d) orice altã nerespectare a prevederilor prezentei scheme;
Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat propune ministrului economiei şi finanţelor recuperarea totalã sau parţialã, dupã caz, a ajutorului de stat acordat.
4.3. Recuperarea ajutorului de stat se realizeazã conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 .
4.4. Întreprinderile beneficiare au obligaţia sã transmitã Ministerului Economiei şi Finanţelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţãrii prin completarea unui formular al cãrui model este prevãzut în formularul nr. 6 la prezenta procedurã. Transmiterea formularului se efectueazã pânã la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.
5. Revocarea acordului pentru finanţare
5.1. Întreprinderile solicitante sunt obligate sã demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termenul prevãzut în planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul pentru finanţare se revocã.
5.2. În cazul în care proiectul de investiţii înregistreazã modificãri în derularea planului de investiţii sau de ordin tehnico-economic, întreprinderea are obligaţia de a informa Ministerul Economiei şi Finanţelor în termen de 10 zile lucrãtoare în legãturã cu aceste modificãri, anexând o fundamentare tehnico-economicã. Numãrul de modificãri care poate fi luat în considerare pe parcursul întregii perioade de derulare a planului de investiţii este de maximum douã modificãri.
5.3. Ministerul Economiei şi Finanţelor analizeazã documentaţia primitã şi verificã la faţa locului situaţia existentã, procedând astfel:
a) în situaţia în care se constatã cã investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevãzute de prezenta schemã, inclusiv cu respectarea încadrãrii în bugetele anuale ale schemei, şi nivelul intensitãţii ajutorului de stat nu se modificã, se considerã cã acordul pentru finanţare îşi menţine valabilitatea;
b) în situaţia în care se constatã cã investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezenta schemã, acordul pentru finanţare se revocã. În situaţia în care au fost deja decontate o parte din costurile eligibile, aceste sume se recupereazã.
5.4. În situaţia în care întreprinderea procedeazã la schimbarea proiectului de investiţii, acordul pentru finanţare se revocã.
VI. Confidenţialitate
6.1. Întreprinderile transmit unitãţii de implementare, în termen de 15 zile de la data primirii acordului pentru finanţare, datele şi informaţiile pe care le considerã confidenţiale din documentaţia care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
6.2. Personalul unitãţii de implementare are obligaţia de a pãstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de cãtre întreprinderile solicitante în cadrul schemei.


Formularul nr. 1
la procedurã┌───────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Data înregistrãrii ..................... │
│ Numãrul înregistrãrii .................. │
│ │
└───────────────────────────────────────────────┘

CERERE
de acord pentru finanţare

(Se completeazã toate rubricile din formularul-tip în limba românã, prin tehnoredactare.)

Subscrisa, .........................................................., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentatã legal prin domnul/doamna ...................................., având calitatea de ............................, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizãrii de investiţii.

SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantului

Denumirea întreprinderii ....................................................
Adresa .............................................. cod poştal ............
Telefon .............. Fax ..................
E-mail ......................................
Data înregistrãrii întreprinderii: ..........
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............
Codul de identificare fiscalã .................
Cod IBAN în care se solicitã transferarea alocaţiei specifice individuale, RON ................., deschis la Trezoreria ...............................................................................
Forma juridicã ...............................................
Capitalul social ............................ lei, deţinut de:
- persoane fizice ............ %
- societãţi comerciale mari*1) .......... %.


*1) Societatea mare este acea societate comercialã care are numãrul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifrã de afaceri anualã netã de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, ori deţine active totale care depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate.

Obiectul principal de activitate
....................................................
Cod CAEN ...........................................
Obiectul secundar de activitate*2):
....................................................
-----------------
*2) Se completeazã dacã finanţarea se solicitã pentru obiectul secundar de activitate.

Cod CAEN ...........................................
Numãrul mediu scriptic anual de personal, în anul fiscal anterior ..........
Cifra de afaceri , conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate ........... lei
Valoare active totale, conform ultimei situaţii financiare aprobate*3) .......... lei
-------------
*3) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
Numele ....................
Funcţia ...................
Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*4)
...............................
--------------
*4) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.

Data semnãrii .................

SECŢIUNEA B Prezentarea proiectului pentru care se solicitã finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizãrii de investiţii

SECŢIUNEA B1 Descrierea succintã a proiectului pentru care se solicitã finanţarea
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SECŢIUNEA B2 Prezentarea costurilor eligibile pentru care se solicitã finanţarea

┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│ Denumirea │ │ Valoarea costurilor │ Valoarea finanţãrii │
│ activitãţii │ Tipul de cost eligibil pentru │ eligibile *) │ solicitate │
│ │ care se solicitã finanţare │ - lei - │ - lei - │
│ │ ├────┬───┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ AN │AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │
│ │ │ I │II │ III│ IV │ V │ I │ II │ III│ IV │ V │
├──────────────┼───┬────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Realizarea │[] │a) Costuri eligibile pentru realiza-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de investiţii │ │rea de investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │corporale*5): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale şi ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│necorporale │[] │Construcţii industriale (cu caracter│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │productiv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Alte instalaţii, utilaje şi mobilier│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │b) Costuri eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizarea de investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale*6): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Costuri cu transfer de tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prin dobândirea drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proprietate intelectualã: brevet de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │invenţie, licenţe, a know-how-ului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sau a cunoştinţelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nebrevetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Crearea de │[] │Costuri salariale cu personalul nou-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│noi locuri │ │angajat în urma realizãrii proiectu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de muncã │ │lui de investiţii pe o perioadã de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2 ani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Costuri cu salariul brut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Costuri cu asigurãrile sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───┴────────────────────────────────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


*) Valoarea costurilor eligibile fãrã TVA.
*5) Reprezintã orice investiţii în active corporale ce se referã la crearea
unei noi unitãţi, extinderea unei unitãţi existente sau angajarea într-o
activitate ce implicã o schimbare fundamentalã a produsului sau procesului de
producţie al unei unitãţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare
sau modernizare. O investiţie în active corporale, realizatã sub forma
achiziţionãrii unei unitãţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacã nu ar
fi fost cumpãratã, trebuie sã fie, de asemenea, consideratã ca fiind o
investiţie în active corporale.
*6) Reprezintã orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea
drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a
cunoştinţelor tehnice nebrevetate.
SECŢIUNEA C Declaraţie pe propria rãspundere

Subsemnatul(a), ........................., identificat(ã) cu B.I./ C.I. seria ......... nr. ...................., eliberat de ............... la data de .................., cu domiciliul în localitatea ...................., str. ........................... nr. ........, bl. ......., sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........., declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
Înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.
Declar pe propria rãspundere cã proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemã nu face obiectul altui ajutor de stat.
De asemenea, declar pe propria rãspundere cã în ultimii 3 ani:
[] nu am beneficiat de ajutor de stat;
[] am beneficiat de urmãtoarele ajutoare de stat:


┌─────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ Anul acordãrii │ Forma ajutorului │ │ Actul normativ │ Cuantumul ajutorului │
│crt. │ ajutorului de │ de stat │ Furnizorul │ în baza cãruia │ de stat acordat │
│ │ stat │ │ │ a beneficiat │ │
│ │ │ │ │ de finanţare │ │
├─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘
Numele .........................
Funcţia ........................
Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*7)
..................................
----------------
*7) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.
Data semnãrii ....................

NOTĂ:
Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte dintre elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.


Formularul nr. 2
la procedurã

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
UNITATEA DE IMPLEMENTARE
..................................
..................................┌─────────────────────────────┐
│ │
│ Data ..................... │
│ Numãrul .................. │
│ │
└─────────────────────────────┘ACORD PENTRU FINANŢARE*1)


*1) Se completeazã de cãtre unitatea de implementare.

DESTINATAR:
Denumirea întreprinderii .......................................
Data înregistrãrii întreprinderii ...................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............................
Codul de identificare fiscalã .....................
Adresa .................................................
......................................................................
Telefon ..................
Fax ......................
E-mail ..........................................
Ca urmare a Cererii dumneavoastrã nr. ......... din data de ........, vã comunicãm prin prezenta acordul pentru finanţarea urmãtoarelor costuri eligibile aferente proiectului ............:

┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│ Denumirea │ │ Valoarea costurilor │ Valoarea finanţãrii │
│ activitãţii │ Tipul de cheltuialã eligibil pentru │ eligibile *) │ aprobate │
│ │ care se solicitã finanţare │ - lei - │ - lei - │
│ │ ├────┬───┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ AN │AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │
│ │ │ I │II │ III│ IV │ V │ I │ II │ III│ IV │ V │
├──────────────┼───┬────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Realizarea │[] │a) Costuri eligibile pentru realiza-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de investiţii │ │rea de investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │corporale*2): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale şi ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│necorporale │[] │Construcţii industriale (cu caracter│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │productiv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Alte instalaţii, utilaje şi mobilier│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │b) Costuri eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizarea de investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale*3): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Costuri cu transfer de tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prin dobândirea drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proprietate intelectualã: brevet de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │invenţie, licenţe, a know-how-ului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sau a cunoştinţelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nebrevetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Crearea de │[] │c) Costuri salariale cu personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│noi locuri │ │nou-angajat în urma realizãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de muncã │ │proiectului de investiţii pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │perioadã de 2 ani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Costuri cu salariul brut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │[] │Costuri cu asigurãrile sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───┴────────────────────────────────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


*) Valoarea costurilor eligibile fãrã TVA.
*2) Reprezintã orice investiţii în active corporale ce se referã la crearea
unei noi unitãţi, extinderea unei unitãţi existente sau angajarea într-o
activitate ce implicã o schimbare fundamentalã a produsului sau procesului de
producţie al unei unitãţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare
sau modernizare. O investiţie în active corporale, realizatã sub forma
achiziţionãrii unei unitãţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacã nu ar
fi fost cumpãratã, trebuie sã fie, de asemenea, consideratã ca fiind o
investiţie în active corporale.
*3) Reprezintã orice investiţii în transfer de tehnologie, prin dobândirea
drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a
cunoştinţelor tehnice nebrevetate.


Menţiuni speciale: .................................
.................................
.................................


Ministrul economiei şi finanţelor,
.................................................Formularul nr. 3
la procedurã
┌────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Data înregistrãrii ..................... │
│ Numãrul înregistrãrii .................. │
│ │
└────────────────────────────────────────────┘


CERERE
de eliberare a sumei nerambursabile

(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare.)

Subscrisa, ............, având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentatã legal prin domnul/doamna .................., având calitatea de ............, identificat(ã) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., eliberat de ........... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........., cod poştal ........, solicit eliberarea alocaţiei specifice individuale, în sumã de .............., în baza Acordului pentru finanţare nr. ....... din data de ......, şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizãrii de investiţii.
Datele de identificare a întreprinderii:
Denumirea întreprinderii .........................................
Data înregistrãrii întreprinderii ............................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......................
Codul de identificare fiscalã .................................
Adresa ..............................................................
Telefon ........... Fax ......... E-mail ..............
Cod IBAN ..........................., deschis la Trezoreria ..............
Anexez la prezenta formularul de decont, conform formularului nr. 4 la procedurã, precum şi documentele justificative prevãzute în formularul nr. 5 la procedurã, în original şi în copie, în ordinea activitãţilor, cu documentele justificative completate în formularul de decont.

NOTĂ:
Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.

Numele .......................
Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*)


*) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.

Funcţia ...........................
Data semnãrii .............


Formularul nr.4
la procedurã


FORMULAR DE DECONT*1)
-----------------
*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum şi documentele justificative, în original şi în copie.

Întreprinderea ............. Data ................

- lei -
┌───────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Valoarea facturii│ Document de platã │
│ │ Obiectul │ Nr. │ Data ├────────┬─────────┼────────────┬────┬──────┬──────────────────┤
│ │ facturii │facturii│facturii │ Cu TVA │Fãrã TVA │ Felul │ │ │ Valoarea │
│Activitate │ │ │ │ │ │documentului│ Nr.│ Data ├───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cu TVA│ Fãrã TVA │
├───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴────┴──────┴───────┴──────────┘Numele ...............
Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*2)
---------------
*2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.


Formularul nr.5
la procedurã


COSTURI ELIGIBILE
şi documentele justificative aferente finanţãrii

┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Activitãţi │ Costuri │ Documente │
│crt.│ eligibile │ eligibile │ justificative │
├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Realizarea de │a) costuri eligibile pentru realizarea de│a) contract de prestãri de servicii, fac- │ │ │ investiţii │investiţii în active corporale: │turã, ordine de platã, copie de pe extra- │
│ │ în active │Construcţii industriale (cu caracter │sul de cont, documente din care sã rezulte│
│ │ corporale │productiv) │achiziţionarea în condiţii de piaţã. │
│ │şi necorporale│Instalaţii tehnice şi maşini │Copie de pe materialele elaborate în │
│ │ │Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │cadrul contractelor încheiate; │
│ │ │industrial │b) contract de vânzare-cumpãrare, contract│
│ │ │b) costuri eligibile pentru realizarea de│de leasing financiar, eligibil doar în │
│ │ │investiţii în active necorporale: │cazul în care existã obligaţia beneficia- │
│ │ │Costuri cu transfer de tehnologie, prin │rului de a achiziţiona activele la sfârşi-│
│ │ │dobândirea drepturilor de proprietate │tul perioadei de leasing, facturã, ordine │
│ │ │intelectualã: brevet de invenţie, licen- │de platã, copie de pe extrasul de cont, │
│ │ │ţe, a know-how-ului sau a cunoştinţelor │documente din care sã rezulte achiziţio- │
│ │ │tehnice nebrevetate │narea în condiţii de piaţã; │
│ │ │ │c) contract de licenţã, contract de lea- │
│ │ │ │sing financiar, facturã, ordine de platã, │
│ │ │ │copie de pe extrasul de cont, documente │
│ │ │ │din care sã rezulte achiziţionarea în │
│ │ │ │condiţii de piaţã. │
├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ Crearea de │Costuri salariale cu personalul nou- │- situaţii nominale referitoare la │
│ │ noi locuri │angajat înurma realizãrii proiectului de │persona lul nou-angajat în urma realizãrii│
│ │ de muncã │investiţii pe o perioadã de 2 ani: │proiectului de investiţii cuprinzând │
│ │ │Costuri cu salariul brut │salariile brute şi costurile cu asigurã- │
│ │ │Costuri cu asigurãrile sociale │rile sociale obligatorii │
│ │ │obligatorii │ │
└────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
Formularul nr. 6
la procedurã


FORMULAR DE RAPORTARE
a efectelor finanţãrii*1) acordate în cadrul schemei de
ajutor de stat privind asigurarea dezvoltãrii economice durabile
---------------
*1) Pe baza datelor din situaţiile financiare anuale aprobate.

(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare.)


Perioadã pentru raportare: anul .............

Datele de identificare a întreprinderii:
Denumirea întreprinderii ...........................................................................
Adresa .............................................................................................
Telefon .......... Fax ........... E-mail ..................................................
Data înregistrãrii întreprinderii ............................
Numãrul de înmatriculare în registrul comerţului .................
Cod de identificare fiscalã ........................
Am obţinut Acordul pentru finanţare nr. ....../......., iar eliberarea alocaţiei specifice individuale s-a efectuat în perioada ........................
Date de raportare:
- cifra de afaceri netã: ................ lei;
- profitul/pierderea brut(ã): ........... lei;
- valoarea investiţiei efectiv realizate pentru care a solicitat finanţare: ............. lei;
- rentabilitatea capitalului angajat*2) .............................
------------
*2) Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plãţii dobânzii şi a impozitului pe profit/capitalul angajat.
- marja brutã din vânzãri*3) .....................................
------------
*3) Marja brutã din vânzãri = (profitul brut din vânzãri/cifra de afaceri) x 100.
- numãrul de locuri de muncã nou-create aferente investiţiei pentru care a solicitat finanţarea ...................
Subsemnatul/Subsemnata ...................., identificat/identificatã cu actul de identitate seria ......., nr. ......., eliberat de ........ la data de ................, cu domiciliul în localitatea .................., str. ............. nr. .........., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........., declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*4)
.................................................
--------------
*4) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.

Funcţia ......................................
Data semnãrii .....................

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016