Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA-CADRU din 23 iunie 2011 privind organizarea si desfasurarea examenului pentru departajare in vederea numirii in functie a personalului ca urmare a aplicarii masurilor de reorganizare institutionala la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA-CADRU din 23 iunie 2011  privind organizarea si desfasurarea examenului pentru departajare in vederea numirii in functie a personalului ca urmare a aplicarii masurilor de reorganizare institutionala la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA-CADRU din 23 iunie 2011 privind organizarea si desfasurarea examenului pentru departajare in vederea numirii in functie a personalului ca urmare a aplicarii masurilor de reorganizare institutionala la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011

    1. Prezenta procedurã reglementeazã modul de organizare şi desfãşurare a examenului pentru departajarea în vederea numirii în funcţie a personalului care a ocupat posturi de natura celor desfiinţate în cadrul aceleiaşi/aceluiaşi structuri/ compartiment anterior reorganizãrii/reducerii de posturi.
    2.1. Examenele se organizeazã la nivelul fiecãrei/fiecãrui structuri/compartiment din cadrul unitãţilor sau, dupã caz, subunitãţilor afectate de mãsurile de reorganizare instituţionalã.
    2.2. În mod unitar la nivelul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv al fiecãrui inspectorat general/similar, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, respectiv prin dispoziţie/ordin a/al inspectorului general/similar se stabileşte modul de desfãşurare a examenului prin administrarea uneia sau ambelor probe, dupã cum urmeazã:
    a) proba scrisã;
    b) interviul structurat pe subiecte profesionale. Subiectele profesionale constau în verificarea din punct de vedere practic a cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.
    2.3. Condiţiile de înscriere şi de organizare a examenului, bibliografia şi tematica se afişeazã la sediul fiecãrei unitãţi sau, dupã caz, subunitãţi afectate de mãsurile de reorganizare instituţionalã, cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii probei/primei probe.
    2.4. În cuprinsul condiţiilor de înscriere la examen candidaţilor li se solicitã acordul scris cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului structurat pe subiecte profesionale. Lipsa acordului conduce la imposibilitatea participãrii la examen.
    3.1. În vederea organizãrii şi desfãşurãrii examenului prevãzut la pct. 2.1 se constituie comisii de examen, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin dispoziţie/ordin a/al conducãtorului unitãţii cu competenţã de gestiune a resurselor umane, alcãtuite din 3 membri.
    3.2. Preşedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemneazã din rândul membrilor acestora, prin actul de constituire a comisiilor.
    3.3. Fiecare comisie de examen, respectiv fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar, numit prin actul prevãzut la pct. 3.1, din cadrul compartimentului/structurii de resurse umane al/a unitãţii sau, dupã caz, din cadrul compartimentului/structurii de resurse umane care deserveşte compartimentul/structura în care se aflã posturile pentru care se organizeazã examen. Secretarul comisiei de examen poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    3.4. Pe perioada desfãşurãrii examenului pentru departajarea în vederea numirii în funcţie a poliţiştilor, la susţinerea probelor, precum şi la soluţionarea eventualelor contestaţii pot participa, la solicitare, în calitate de observatori, câte un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor şi, dupã caz, al organizaţiilor sindicale reprezentative.
    4.1. Nu poate fi desemnatã membru în comisia de examen sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se aflã în urmãtoarele cazuri de conflict de interese:
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluãrii;
    b) este soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    c) este sau urmeazã a fi, în situaţia ocupãrii unei funcţii de conducere pentru care se organizeazã examenul, direct subordonatã ierarhic oricãruia dintre candidaţi.
    4.2. Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilã cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    5.1. Situaţiile de incompatibilitate, respectiv situaţiile de conflict de interese prevãzute la pct. 4.1 şi 4.2 se sesizeazã de persoana în cauzã, de oricare dintre candidaţi sau de orice altã persoanã interesatã, în orice moment al organizãrii şi desfãşurãrii examenului.
    5.2. Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia sã informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au numit cu privire la orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia sã se abţinã de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul cãruia a intervenit conflictul de interese.
    5.3. În cazul constatãrii existenţei vreuneia dintre situaţiile prevãzute la pct. 4.1, respectiv 4.2, actul de numire a comisiei se modificã în mod corespunzãtor, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.
    5.4. În cazul în care situaţiile prevãzute la pct. 4.1, respectiv 4.2 se constatã ulterior desfãşurãrii uneia dintre etapele examenului, procedura de desfãşurare a examenului se reia.
    6.1. Comisia de examen are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte tematica şi bibliografia;
    b) stabileşte subiectele şi grila de corectare pentru proba scrisã;
    c) stabileşte planul interviului şi realizeazã interviul;
    d) noteazã pentru fiecare candidat probele administrate;
    e) comunicã secretarului comisiei rezultatele examenului.
    6.2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea probelor administrate;
    b) comunicã secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor.
    6.3. Secretarul comisiei de examen are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) aduce la cunoştinţa candidaţilor programul desfãşurãrii probelor examenului, prin afişare la sediul unitãţii organizatoare;
    b) convoacã membrii comisiei de examen, la data organizãrii examenului;
    c) întocmeşte procesul-verbal de desfãşurare a examenului;
    d) asigurã comunicarea rezultatelor examenului, prin afişarea acestora la sediul unitãţii organizatoare;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a examenului.
    6.4. Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) preia contestaţiile depuse la secretariatul unitãţii organizatoare;
    b) convoacã membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    c) asigurã comunicarea rezultatelor contestaţiilor candidaţilor, prin afişarea acestora la sediul unitãţii organizatoare;
    d) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a examenului.
    7. Desfãşurarea examenului constã în etapele cuprinse între prima zi de desfãşurare a probelor de examen şi ultima zi de depunere a contestaţiilor, respectiv de afişare a rezultatelor la contestaţii.
    8. Probele examenului se evalueazã de fiecare membru al comisiei de examen, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, independent.
    9.1. Proba scrisã constã în rezolvarea unor teste-grilã.
    9.2. Prin proba scrisã se testeazã cunoştinţele teoretice necesare ocupãrii funcţiei pentru care se organizeazã examenul. În cadrul probei scrise se pot testa inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
    9.3. Subiectele pentru proba scrisã se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de examen, astfel încât sã reflecte capacitatea de analizã şi sintezã a candidaţilor, în concordanţã cu nivelul şi specificul funcţiilor pentru care se organizeazã examenul.
    9.4. Comisia de examen stabileşte subiectele şi alcãtuieşte douã seturi de subiecte pentru proba scrisã, în ziua în care se desfãşoarã proba scrisã.
    9.5. Membrii comisiei de examen rãspund individual pentru asigurarea confidenţialitãţii subiectelor propuse.
    9.6. Seturile de subiecte se semneazã de toţi membrii comisiei de examen şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila unitãţii organizatoare.
    9.7. Comisia de examen stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunicã odatã cu subiectele.
    9.8. Pânã la ora stabilitã pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au obligaţia de a stabili grila de corectare a subiectelor. Aceasta se afişeazã la locul desfãşurãrii examenului anterior corectãrii lucrãrilor.
    10.1. Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examen în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a subiectelor, dar nu poate depãşi 3 ore.
    10.2. La ora stabilitã pentru începerea probei scrise, comisia de examen prezintã candidaţilor seturile de subiecte şi invitã un candidat sã extragã un plic cu subiectele de examen.
    10.3. Dupã începerea comunicãrii subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricãrei alte persoane, în afara membrilor comisiei de examen, a secretarului comisiei de examen, precum şi a persoanelor care asigurã supravegherea desfãşurãrii probei.
    10.4. În încãperea în care are loc proba scrisã, pe toatã perioada derulãrii acesteia, inclusiv a formalitãţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizãrii probei, candidaţilor nu le este permisã deţinerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţã.
    10.5. Nerespectarea dispoziţiilor prevãzute la pct. 10.4 atrage eliminarea candidatului din proba de examen Constatând încãlcarea acestor dispoziţii, comisia de examen eliminã candidatul din salã, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemneazã cele întâmplate în procesul-verbal. În aceastã situaţie, candidatul respectiv obţine la aceastã probã 0 puncte.
    10.6. Lucrãrile se redacteazã, sub sancţiunea anulãrii, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare, purtând ştampila acesteia pe fiecare filã. Prima filã, dupã înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise sã nu poatã fi identificate şi se aplicã ştampila unitãţii organizatoare.
    10.7. Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisã la finalizarea lucrãrii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
    11.1. Interviul se realizeazã conform planului de interviu întocmit de comisia de examen în ziua desfãşurãrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
    a) abilitãţile de comunicare;
    b) capacitatea de analizã şi sintezã;
    c) alte abilitãţi impuse de funcţie;
    d) motivaţia candidatului;
    e) comportamentul în situaţiile de crizã.
    11.2. Pentru funcţiile de conducere, planul de interviu include şi elemente referitoare la:
    a) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
    b) exercitarea controlului decizional;
    c) capacitatea managerialã.
    11.3. În situaţia în care se administreazã ambele probe, interviul se susţine, de regulã, într-un termen de douã zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor obţinute la proba scrisã.
    11.4. În cadrul interviului, întrebãrile sunt adresate candidaţilor prin intermediul preşedintelui. Nu se pot adresa întrebãri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalã, religie, etnie, starea materialã, originea socialã sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
    11.5. Întrebãrile şi rãspunsurile la interviu se înregistreazã prin mijloace audio sau audiovideo.
    11.6. Înregistrarea interviului se pãstreazã, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data afişãrii rezultatelor finale ale examenului.
    12.1. Pentru probele examenului, punctajele se stabilesc dupã cum urmeazã:
    a) pentru proba scrisã, punctajul este de maximum 100 de puncte;
    b) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.
    12.2. Candidaţii care nu se prezintã la susţinerea examenului nu sunt punctaţi şi vor fi consideraţi ca "NEPREZENTAT", prin menţionarea acestei situaţii în procesul-verbal al examenului.
    13.1. Anterior începerii corectãrii lucrãrilor la proba scrisã, fiecare lucrare va fi numerotatã.
    13.2. Notarea probei scrise sau a interviului se face în termen de maximum 24 de ore de la finalizare.
    13.3. Lucrãrile de la proba scrisã se corecteazã sigilate.
    13.4. Punctajele se acordã de cãtre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisã, şi se noteazã în borderoul de notare. Acordarea punctajului final pentru proba scrisã se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
    13.5. Lucrãrile care prezintã semne particulare în scopul identificãrii candidaţilor se anuleazã şi nu se mai corecteazã. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal al examenului. În aceastã situaţie, candidatul respectiv obţine la aceastã probã 0 puncte.
    14.1. Dupã acordarea punctajelor finale la proba scrisã, lucrãrile se desigileazã în prezenţa tuturor membrilor comisiei, punctajele fiind consemnate în procesul-verbal al examenului.
    14.2. Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi la proba scrisã se afişeazã la sediul unitãţii organizatoare în termenul prevãzut la pct. 13.2.
    15.1. Interviul se noteazã pe baza criteriilor prevãzute la pct. 11.1 şi 11.2 şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de examen pentru aceste criterii prin planul de interviu.
    15.2. Membrii comisiei de examen acordã individual punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevãzute la 11.1 şi pct. 11.2. Punctajele se acordã de cãtre fiecare membru al comisiei de examen pentru fiecare candidat şi se noteazã în borderoul de notare.
    15.3. Prevederile pct. 13.4 se aplicã în mod corespunzãtor pentru stabilirea punctajului final la interviu al fiecãrui candidat.
    15.4. În situaţia în care la proba interviului se înregistreazã diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate unui candidat de membrii comisiei de examen, aprecierea interviului se reia prin ascultarea/vizualizarea înregistrãrii rãspunsurilor candidatului. Procedura de apreciere se reia ori câte ori se constatã cã existã diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei.
    15.5. Punctajele finale obţinute de fiecare dintre candidaţi la interviu se afişeazã la sediul unitãţii organizatoare, în termenul prevãzut la pct. 13.2.
    16.1. Punctajul final al examenului reprezintã, dupã caz, punctajul obţinut în cazul administrãrii unei singure probe sau însumarea punctajelor finale obţinute la proba scrisã şi la interviu, în cazul administrãrii ambelor probe.
    16.2. Punctajele finale ale examenului, în ordine descrescãtoare, sunt înscrise într-un centralizator nominal, în care se menţioneazã pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele examenului. Centralizatorul nominal se semneazã pe fiecare paginã de fiecare dintre membrii comisiei de examen.
    16.3. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notã finalã, departajarea acestora se realizeazã în urma organizãrii unui nou examen, în maximum 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului legal de depunere a contestaţiilor, respectiv de soluţionare a acestora.
    16.4. Comunicarea punctajelor finale ale examenului se face în termen de maximum 48 de ore de la data susţinerii ultimei probe, prin afişare la sediul unitãţii organizatoare.
    17. Dupã afişarea rezultatelor finale obţinute la examen, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişãrii acestora, la secretariatul unitãţii organizatoare, sub sancţiunea decãderii din acest drept.
    18. Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizeazã proba scrisã şi modul de evaluare a rãspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar, în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    19. Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând punctajul final acordat de comisia de examen, în situaţia în care constatã cã punctajele la proba scrisã nu au fost acordate în conformitate cu grila de corectare sau cã punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebãrilor formulate şi rãspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului.
    20. Contestaţia se respinge în situaţia în care punctajele la proba scrisã au fost acordate în conformitate cu grila de corectare sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebãrilor formulate şi rãspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului.
    21. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul unitãţii organizatoare, imediat dupã soluţionarea acestora, dar nu mai mult de 48 de ore de la data expirãrii termenului legal de depunere a contestaţiilor.
    22. La finalizarea examenului se întocmeşte un procesverbal privind desfãşurarea examenului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de examen şi de secretarul acesteia, la care se anexeazã rezultatele probei scrise, ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum şi, dupã caz, rezultatele contestaţiilor depuse.
    23.1. Unitãţile organizatoare pun la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialitãţii datelor cu caracter personal şi a regimului informaţiilor clasificate, potrivit legii.
    23.2. Se excepteazã de la prevederile pct. 23.1 documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor şi informaţii clasificate, potrivit legii.
    24. Numirea în funcţie a personalului se realizeazã în conformitate cu prevederile statutare aplicabile.
                 _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016