Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019  privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ STANDARD din 11 septembrie 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 16 din 11 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 21 octombrie 2019.
──────────
    – Denumirea de asistent medical este generică şi desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate, altele decât cele de asistent medical generalist şi de asistent medical.
    – Denumirea de stat membru include şi statele aparţinând SEE şi Confederaţia Elveţiană.
    – Persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin punctul de contact unic electronic.
    Prezenta procedură se aplică exclusiv în cazul în care asistenţii medicali stabiliţi în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru UE se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile profesionale.

    Particularităţi:
    • Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.
    • Pe durata furnizării serviciilor, asistenţii medicali în cauză:
    - exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional de asistent medical stabilit de OAMGMAMR şi prevăzut de lege pentru profesia respectivă;
    – sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru;
    – sunt înregistraţi automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor respective;
    – se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru asistenţii medicali cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR;
    – sunt exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. Asistenţii medicali prestatori au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României iar, în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

    Solicitările asistenţilor medicali referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale (DRCP), cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 77, cod poştal 010705, tel./ fax 021 2240025/75, e-mail secretariat@oamr.ro.

    Înregistrarea temporară automată la prima prestare de servicii în România
    Solicitantul asistent medical, aflat la prima prestare de servicii în România, înaintează OAMGMAMR următoarele documente:
    1. o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    Precizări:
    [ ] Declaraţia poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România.
    [ ] Prezentarea declaraţiei prevăzute la pct. 1 este obligatorie şi asigură accesul titularului la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României.


    2. copia documentului de cetăţenie (paşaport sau carte de identitate) şi, după caz:
    a) copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite;
    b) certificatul de naştere sau alt document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează;
    c) pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: un document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii Cărţii albastre a UE;

    3. o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură;
    4. o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale;
    5. copia diplomelor, certificatelor sau altor titluri de asistent medical prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor de asistent medical;
    6. traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-c), şi pct. 4 şi 5.


    Proceduri şi termene-limită
    I. La prima prestare de servicii în România, OAMGMAMR poate verifica formarea profesională a prestatorului în scopul evitării producerii de daune grave asupra sănătăţii pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului, fără a depăşi necesarul în acest sens.
    În termen de 30 de zile de la data primirii declaraţiei şi a tuturor documentelor menţionate, DRCP le supune analizei Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un stat membru UE, într-un alt stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, înaintează propunerile acesteia conducerii organizaţiei şi informează solicitantul prestator cu privire la decizia OAMGMAMR:
    a) de a nu verifica calificarea prestatorului, înregistrarea temporară automată a acestuia la OAMGMAMR şi avizarea prestării temporare a serviciilor de asistent medical în România;
    b) după verificarea calificării:
    (i) de a-i solicita să promoveze o probă de aptitudini; sau
    (ii) de a-l înregistra tempor automat la OAMGMAMR şi de a-i acorda aviz de prestare temporară a serviciilor de asistent medical în România.


    În cazurile în care la verificarea calificării solicitantului pot apărea situaţii care să conducă la întârzierea luării unei decizii, DRCP notifică acestuia, în termenul de 30 de zile prevăzut la pct. 2 paragraful al doilea, motivele întârzierii. Situaţiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluţionării acestora.
    Proba de aptitudini se aplică în cazul constatării unei diferenţe importante între calificarea de asistent medical a prestatorului de servicii şi formarea de asistent medical impusă în România, în măsura în care această diferenţă poate afecta în mod negativ sănătatea publică şi nu poate fi compensată de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant.
    În urma susţinerii probei de aptitudini de către asistentul medical în cauză, OAMGMAMR decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, urmând ca prestarea serviciilor să se facă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

    II. În caz de reînnnoire a declaraţiei în termen de 30 de zile de la primire, DRCP notifică înregistrarea temporară automată a asistenţilor medicali care au mai prestat servicii în România.
    În cazul în care OAMGMAMR nu ia o decizie în termenele stabilite mai sus, serviciul poate fi prestat.


    Procedură de contestare
    Solicitantul poate contesta deciziile OAMGMAMR la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
    ANEXA 1

    la procedură
    DECLARAŢIE PREALABILĂ*
    în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România,
    de către asistenţii medicali stabiliţi în alt stat membru UE
    Subsemnatul/Subsemnata ....................................... (numele, prenumele, iniţiala tatălui), născut(ă) la data ............................... (zi, lună, an)
    în localitatea ..........................., ţara ..........................., cetăţenia ..................., cu domiciliul stabil în str. ................................. nr. ....., bl. ........., sc. ....., et. ....., cod poştal ............., localitatea ............., ţara .............., telefon ..........., adresă e-mail .................., de profesie asistent medical .................... (specializarea), declar pe propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv ..................................... (denumirea documentului asigurator) nr. ................... seria ..................., obiectul de activitate/profesia exercitată ......................, cu limita de răspundere asigurată în valoare de ....................... (în EUR/lei), valabil(ă) pentru perioada ............................... (zi, lună, an) , emis(ă) de ............................ (denumirea integrală a instituţiei emitente),
    adresă completă ................................., tel.: .............................., adresă e-mail: .............................. .
    Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical ..................... (specializarea), temporar sau ocazional, în România, începând cu data ...................... (zi, lună, an) în cadrul ......................................... (denumirea unităţii sanitare gazdă),
    adresă completă ............................., tel./fax ..............., adresă e-mail ....... .
    Precizez că:
    [ ] este prima prestare de servicii temporare în România pe care urmează să o efectuez;
    [ ] am mai prestat serviciile profesionale în perioadele ................., în cadrul .................................. (denumirea unităţii sanitare) (Logo/CUI),

    adresă completă ......................................................................., tel./fax ............................., adresă e-mail .................................... .
    Data
    ...........................
    Semnătura
    ......................................
    *Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin orice mijloace şi se reînnoieşte o dată pe an, în cazul în care prestatorul asistent medical........ estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului în cauză.
    Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României.

    ANEXA 2

    la procedură
    DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE
    în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România,
    de către asistenţii medicali stabiliţi în alt stat membru UE
    Subsemnatul/Subsemnata ................................ (numele, prenumele, iniţiala tatălui), născut(ă) la data.............................. (zi, lună, an)
    în localitatea ......................., ţara ................., cetăţenia ................., cu domiciliul stabil în str. ..................................... nr. ......., bl. ........., sc. ....., et. ...., cod poştal ............., localitatea ............., ţara.............., telefon..........., adresă e-mail .................., de profesie asistent medical ......................... (specializarea), declar pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris)
    necesare practicării profesiei de asistent medical ............................ (specializarea) în România.
    Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de asistent medical ......................, (specializarea) temporar sau ocazional, în România.
    Data
    ...........................
    Semnătura
    ......................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016