Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ PRELIMINARĂ din 16 iulie 2019  de înregistrare şi protecţie la nivel naţional a cererilor de protecţie a unei indicaţii geografice şi de transmitere către Comisia Europeană a declaraţiei privind cererile de protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ PRELIMINARĂ din 16 iulie 2019 de înregistrare şi protecţie la nivel naţional a cererilor de protecţie a unei indicaţii geografice şi de transmitere către Comisia Europeană a declaraţiei privind cererile de protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 664 din 9 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 390 din 16 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 664 din 9 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) indicaţie geografică - o indicaţie care arată că un produs vitivinicol aromatizat este originar dintr-o regiune, dintr-un loc anume sau dintr-o ţară, iar calitatea, reputaţia sau alte caracteristici ale produsului respectiv se datorează în principal originii geografice a acestuia;
    b) cerere de protecţie - solicitarea scrisă adresată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea dobândirii protecţiei unei indicaţii geografice;
    c) grup de producători - asociaţie de producători/organizaţie de producători sau orice altă formă asociativă a producătorilor, indiferent de statutul lor juridic, situaţi în aceeaşi arie geografică;
    d) producător individual - un producător din aria geografică delimitată pentru care se solicită protecţia;
    e) solicitant:
    - grup de producători situat în aceeaşi arie geografică care depune o cerere de protecţie a unei denumiri ca indicaţie geografică;
    – producător individual care depune o cerere de protecţie;

    f) denumire devenită generică - denumirea unui produs vitivinicol aromatizat care, deşi se referă la locul sau regiunea unde acest produs a fost iniţial obţinut sau introdus pe piaţă, a devenit denumirea comună a unui produs vitivinicol aromatizat în cadrul Uniunii;
    g) titrul alcoolic volumic dobândit - numărul de volume de alcool pur la o temperatură de 20°C cuprinse în 100 de volume din produsul respectiv la această temperatură;
    h) protecţie naţională tranzitorie - protecţia acordată la nivel naţional din momentul aprobării cererii de protecţie până la data retragerii cererii sau până în momentul în care Comisia Europeană decide aprobarea sau respingerea cererii de protecţie la nivel european în temeiul Regulamentului (UE) nr. 251/2014.

    (2) Produsele vitivinicole aromatizate care pot beneficia de protecţie potrivit prezentei proceduri sunt:
    a) vinuri aromatizate;
    b) băuturi aromatizate pe bază de vin;
    c) cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole, la producerea cărora sunt respectate prevederile Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului, cu completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.525/2018/67/73/2019 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului.

    (3) Indicaţiile geografice protejate conform prezentei proceduri pot fi utilizate de orice operator economic care produce şi comercializează un produs vitivinicol aromatizat ce respectă prevederile caietului de sarcini corespunzător.

    CAP. II
    Înregistrarea şi verificarea documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice pentru un produs vitivinicol aromatizat
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 2
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), prin direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniu, verifică documentaţia aferentă înregistrării şi dobândirii protecţiei indicaţiei geografice a unui produs vitivinicol aromatizat.
    (2) Documentaţia aferentă înregistrării unei indicaţii geografice a unui produs vitivinicol aromatizat, în vederea dobândirii protecţiei, se elaborează de către solicitant, în conformitate cu prevederile art. 3-5.
    (3) Documentaţia prevăzută la alin. (2) se transmite în format letric pe adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în format electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cererea de protecţie
    ART. 3
    (1) Cererea de protecţie a denumirilor ca indicaţii geografice, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, se depune de către solicitant.
    (2) Solicitanţii pot depune cerere de protecţie numai pentru produsele vitivinicole aromatizate pe care le produc.
    (3) În cazul unei denumiri care desemnează o arie geografică transfrontalieră, solicitanţii pot depune o cerere comună.

    ART. 4
    (1) Cererea de protecţie include un dosar tehnic care conţine:
    a) denumirea care urmează a beneficia de protecţie;
    b) denumirea şi adresa solicitantului;
    c) caietul de sarcini al produsului pentru care se solicită protecţia;
    d) un document unic care rezumă caietul de sarcini al produsului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

    (2) Caietul de sarcini al produsului conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea care urmează a beneficia de protecţie;
    b) o descriere a produsului vitivinicol aromatizat, referitoare la:
    - principalele caracteristici analitice;
    – indicarea caracteristicilor organoleptice;

    c) dacă este cazul, procesul de producţie special şi restricţiile relevante pentru producerea produsului vitivinicol aromatizat respectiv;
    d) delimitarea ariei geografice în cauză;
    e) menţionarea materiei prime de bază din care a fost obţinut produsul vitivinicol aromatizat;
    f) alte cerinţe impuse de legislaţia naţională în domeniul producerii produselor vitivinicole aromatizate;
    g) elementele care confirmă legătura dintre regiunea din care este originar produsul şi calitatea, reputaţia sau caracteristicile acestuia;
    h) cerinţe privind etichetarea şi prezentarea produselor vitivinicole aromatizate respective;
    i) denumirea şi adresa autorităţii/autorităţilor care verifică dacă sunt respectate dispoziţiile din caietul de sarcini al produsului;
    j) descrierea sarcinilor autorităţilor prevăzute la lit. i).


    ART. 5
    (1) Suplimentar faţă de dosarul tehnic prevăzut la art. 4, cererea de protecţie trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) actul de asociere şi statutul solicitantului;
    b) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul reprezintă producătorii din arealul geografic delimitat în caietul de sarcini;
    c) declaraţie pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informaţiilor înscrise în caietul de sarcini;
    d) procesul-verbal de conformitate prevăzut la alin. (3);
    e) alte date şi informaţii relevante din care să rezulte necesitatea dobândirii protecţiei.

    (2) Realitatea datelor cuprinse în caietul de sarcini pentru înregistrarea şi protecţia unei indicaţii geografice se verifică de către o comisie de verificare şi certificare a produselor vitivinicole aromatizate compusă din trei experţi ai Direcţiei generale control antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (3) Comisia prevăzută la alin. (2) emite un proces-verbal de conformitate cu informaţiile cuprinse în caietul de sarcini.

    ART. 6
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniu, examinează dacă documentaţia prevăzută la art. 4 şi 5 îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură.
    (2) În cazul în care documentaţia depusă este completă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale publică pe pagina web proprie www.madr.ro informaţiile prevăzute la art. 7, în vederea acordării unei perioade de formulare a unei obiecţiuni la nivel naţional la cererea de protecţie.
    (3) În cazul în care documentaţia nu este completă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează în scris solicitantul cu privire la necesitatea completării acesteia, în termen de 30 de zile de la data depunerii.
    (4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) solicitantul nu transmite informaţiile solicitate sau transmite informaţii incomplete, cererea de protecţie a unei indicaţii geografice depusă este respinsă.
    (5) Dacă cererea nu respectă cerinţele de protecţie a unei indicaţii geografice relevante sau este incompatibilă cu dreptul Uniunii Europene, aceasta se respinge.

    ART. 7
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale publică pe pagina web proprie:
    a) denumirea indicaţiei geografice care a făcut obiectul unei cereri de protecţie a unei indicaţii geografice;
    b) data depunerii cererii de protecţie;
    c) documentul unic;
    d) caietul de sarcini al produsului vitivinicol aromatizat pentru a cărui indicaţie geografică se solicită protecţia;
    e) procesul-verbal de conformitate cu informaţiile cuprinse în caietul de sarcini.


    ART. 8
    (1) Indicaţia geografică a unui produs vitivinicol aromatizat dobândeşte protecţie naţională tranzitorie de la data înaintării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a declaraţiei privind cererea de protecţie la nivel comunitar.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale eliberează documentul justificativ de recunoaştere/protecţie naţională - acordarea logoului naţional pentru produsele vitivinicole aromatizate recunoscute ca indicaţii geografice.
    (3) Produsele care dobândesc protecţie naţională vor fi marcate cu un logo naţional. Reprezentarea grafică şi descrierea logoului naţional sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
    (4) Logoul naţional cu scop informativ-publicitar are rolul de informare cu privire la produsele vitivinicole aromatizate recunoscute ca indicaţie geografică protejată pe teritoriul României.
    (5) Logoul naţional se înscrie pe etichetele şi/sau pe ambalajele produselor vitivinicole aromatizate recunoscute ca indicaţii geografice protejate naţional.
    (6) Alături de denumirea produsului respectiv se va menţiona înscrisul „IG PROTEJATĂ NAŢIONAL“.
    (7) Dreptul de utilizare a logoului naţional pe etichetele şi/sau pe ambalajele produselor recunoscute ca indicaţii geografice protejate naţional îl au solicitanţii care respectă prevederile din caietul de sarcini şi care sunt supuşi controlului şi certificării comisiei din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (8) Direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale înfiinţează şi administrează Registrul sistemelor din domeniul calităţii protejate naţional ale produselor vitivinicole aromatizate , denumit în continuare RSCPNPVA.
    (9) RSCPNPVA se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se actualizează ori de câte ori este transmisă la Comisia Europeană o cerere de protecţie a unei indicaţii geografice a unui produs vitivinicol aromatizat.
    (10) Protecţia naţională încetează la data dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene sau în cazul în care Comisia Europeană respinge cererea de protecţie a unei indicaţii geografice.

    ART. 9
    (1) În cazul unei cereri transfrontaliere prevederile art. 3-8 se aplică în mod corespunzător.
    (2) În cazul în care o cerere transfrontalieră implică numai state membre sau cel puţin un stat membru şi cel puţin o ţară terţă, procedura de opoziţie se aplică în toate statele membre în cauză.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Declaraţia de obiecţiune la nivel naţional şi aprobarea cererii de protecţie a unei indicaţii geografice
    ART. 10
    (1) În termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării prevăzute la art. 6 alin. (2), orice persoană fizică sau juridică având un interes legitim, cu domiciliul/sediul/ reşedinţa în România, poate formula o obiecţiune faţă de cererea de protecţie a unei indicaţii geografice, prin depunerea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unei declaraţii conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedură, motivată corespunzător şi referitoare la informaţiile cuprinse în cererea de protecţie.
    (2) Se admit doar declaraţiile de obiecţiune primite în termenul stabilit la alin. (1) care îndeplinesc una din următoarele condiţii:
    a) înregistrarea denumirii propuse ar prejudicia existenţa unei denumiri omonime ori parţial omonime cu o altă indicaţie geografică deja înregistrată;
    b) denumirea omonimă propusă nu este suficient de diferită de cea deja înregistrată;
    c) denumirea propusă este omonimă cu o marcă comercială de notorietate, iar înregistrarea este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la identitatea reală a produsului vitivinicol aromatizat în cauză;
    d) denumirea omonimă propusă induce în eroare consumatorii, lăsându-le impresia greşită că produsele sunt originare dintr-o altă regiune;
    e) denumirea pentru care se solicită înregistrarea este generică în sensul art. 1 alin. (1) lit. f);
    f) denumirea exploatează reputaţia unei indicaţii geografice pentru comercializarea de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al produsului pentru denumirea protejată;
    g) denumirea este tradusă sau însoţită de expresii precum „stil“, „tip“, „metodă“, „manieră“, „imitaţie“, „produs(ă) ca la/în“, „gust“, „similar“ sau alte formulări asemănătoare;
    h) denumirea furnizează indicaţii false sau înşelătoare privind provenienţa, originea, natura ori calităţile esenţiale ale produsului vitivinicol aromatizat de natură să creeze o impresie greşită cu privire la originea acestuia;
    i) denumirea induce în eroare consumatorul cu privire la originea adevărată a produsului.

    (3) Declaraţia de obiecţiune privind protejarea unei indicaţii geografice a unui produs vitivinicol aromatizat se depune în format letric pe adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în format electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.

    ART. 11
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate prevăzută la art. 2 alin. (1), examinează admisibilitatea declaraţiilor de obiecţiune.
    (2) În termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei de obiecţiune, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniu comunică în scris celui care formulează această declaraţie de obiecţiune decizia motivată de admisibilitate sau de respingere a acesteia.
    (3) Dacă declaraţia de obiecţiune nu este admisibilă, la expirarea perioadei prevăzute la art. 10 alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobă cererea de protecţie în cauză.
    (4) În cazul în care declaraţia de obiecţiune este admisibilă în sensul art. 10 alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la data depunerii, solicită în scris părţilor interesate, respectiv solicitantului şi declarantului de obiecţiune, să iniţieze consultări corespunzătoare.
    (5) În termen de 30 de zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (3), părţile interesate iniţiază consultări şi, în cazul în care se ajunge la un acord, transmit către direcţia de specialitate prevăzută la art. 2 alin. (1) o notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, cu privire la elementele care au făcut posibil acordul, vizată atât de solicitant, cât şi de cel care formulează declaraţia de obiecţiune.
    (6) În cazul în care se ajunge la un acord, iar documentaţia publicată nu a suferit modificări sau a suferit modificări minore, aşa cum sunt definite la art. 12 alin. (2), aceasta este acceptată, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale publică documentaţia pe site-ul propriu.
    (7) În cazul în care documentaţia publicată a suferit modificări majore, direcţia de specialitate prevăzută la art. 2 alin. (1) reexaminează documentaţia actualizată, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2).
    (8) În cazul în care în termen de 30 de zile de la data iniţierii consultărilor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu se ajunge la un acord între părţile interesate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale respinge cererea de înregistrare.
    (9) Dacă în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) nu este depusă nicio declaraţie de obiecţiune la cererea de protecţie a indicaţiei geografice a produsului vitivinicol aromatizat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobă cererea de protecţie a unei indicaţii geografice în cauză.
    (10) În termen de 30 de zile de la aprobarea unei cereri de protecţie a indicaţiei geografice solicitată pentru un produs vitivinicol aromatizat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite către Direcţia generală pentru agricultură şi dezvoltare rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene, în format electronic, o cerere care conţine următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa solicitantului;
    b) caietul de sarcini menţionat la art. 4 alin. (1) lit. c);
    c) documentul unic menţionat la art. 4 alin. (1) lit. d);
    d) o declaraţie conform modelului din anexa nr. 7, din care să reiasă că cererea depusă de solicitant îndeplineşte condiţiile impuse;
    e) trimiterea la publicarea menţionată la art. 7;
    f) o informare cu privire la declaraţiile de obiecţiune admisibile primite în cadrul procedurii naţionale, dacă există proceduri judiciare naţionale care ar putea afecta cererea de protecţie.

    (11) Data dobândirii protecţiei unei indicaţii geografice pentru un produs vitivinicol aromatizat, la nivel comunitar, este data la care Comisia Europeană publică indicaţia geografică respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform art. 14 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 251/2014.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Modificarea caietului de sarcini aferent unei indicaţii geografice
    ART. 12
    (1) Pentru a ţine cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice sau pentru a redefini aria geografică, orice solicitant definit conform art. 1 alin. (1) lit. e) poate depune o cerere de modificare a caietului de sarcini aprobat pentru o indicaţie geografică.
    (2) Modificarea este considerată a fi minoră în cazul în care:
    a) nu vizează caracteristicile esenţiale ale produsului;
    b) nu afectează legătura cu aria geografică;
    c) nu implică schimbarea denumirii sau a oricărei părţi din denumirea produsului vitivinicol aromatizat;
    d) nu afectează aria geografică delimitată;
    e) nu generează restricţii suplimentare privind materiile prime utilizate sau comercializarea produsului.


    ART. 13
    (1) În scopul stabilirii admisibilităţii cererii de aprobare a modificărilor aduse caietului de sarcini, solicitantul va depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, suplimentar faţă de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) şi la art. 5 lit. a) şi b), un memoriu tehnic privind descrierea şi motivarea modificărilor solicitate.
    (2) În cazul în care se solicită aprobarea unei modificări majore, se aplică prevederile art. 6 alin. (2)-(5), art. 7 şi art. 10 alin. (1).
    (3) Cererea privind aprobarea modificărilor aduse caietului de sarcini cu privire la o indicaţie geografică se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură.

    CAP. III
    Verificare şi control
    ART. 14
    (1) Verificarea anuală privind respectarea prevederilor caietului de sarcini se face de către comisia de verificare şi certificare a produselor vitivinicole aromatizate din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru efectuarea verificărilor şi certificarea produselor vitivinicole aromatizate cu indicaţie geografică, pe teritoriul României.
    (2) Controlul vizează conformitatea cu prevederile caietului de sarcini specific indicaţiei geografice şi se efectuează prin una sau mai multe dintre următoarele metode:
    a) controale aleatorii pe baza unei analize de risc;
    b) prin eşantionare;
    c) prin controale sistematice.

    (3) Verificarea anuală efectuată de comisia de verificare şi certificare a produselor vitivinicole aromatizate constă în:
    a) o examinare organoleptică şi analitică pentru produsele aromatizate vitivinicole cu indicaţie geografică şi materiile prime folosite la fabricarea acestora;
    b) o verificare a îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute în caietul de sarcini al produsului vitivinicol aromatizat.

    (4) Examinarea analitică şi organoleptică prevăzută la alin. (3) lit. a) constă în:
    a) o analiză a produsului vitivinicol aromatizat, pentru determinarea următoarelor caracteristici fizico-chimice:
    - titrul alcoolic în volume;
    – natura alcoolului, după caz;
    – conţinutul în zaharuri;
    – aciditate totală, după caz;
    – alte analize considerate relevante de către comisia de verificare şi certificare a produselor vitivinicole aromatizate;

    b) o examinare organoleptică care să vizeze aspectul vizual, mirosul şi gustul;
    c) o verificare a materiilor prime, materialelor, ingredientelor şi aditivilor utilizaţi în procesul de producţie şi prevăzuţi în caietul de sarcini aferent indicaţiei geografice a produsului vitivinicol aromatizat.

    (5) Examinarea prevăzută la alin. (4) lit. a) se efectuează pe eşantioane anonime reprezentative pentru produsele vitivinicole aromatizate deţinute de către operator şi care demonstrează dacă produsul analizat este conform cu caracteristicile şi calităţile descrise în caietul de sarcini corespunzător indicaţiei geografice relevante.
    (6) În scopul verificării conformităţii produsului cu caietul de sarcini, comisia de verificare şi certificare a produselor vitivinicole aromatizate verifică:
    a) instalaţiile/echipamentele operatorilor şi capacitatea acestora de a îndeplini condiţiile stabilite în caietul de sarcini;
    b) produsele, în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv etapa ambalării, pe baza unui plan de control elaborat în prealabil şi adus la cunoştinţa operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a produsului vitivinicol aromatizat.


    ART. 15
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE DE PROTECŢIE
    a unei denumiri ca indicaţie geografică pentru produse vitivinicole aromatizate
    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ........................................
    Număr de pagini (inclusiv această pagină) ......................
    Solicitantul
    1. Numele/Denumirea grupului de producători/producătorului individual ..........................
    2. CNP/CUI/CIF ........................................................
    3. Număr de înregistrare la registrul comerţului (d.c.)/alte dovezi ale formei de asociere ...........................
    4. Adresa completă (numele şi numărul străzii, localitatea, codul poştal, ţara) ..........................
    ............................................................................................
    5. Date de contact (persoana, telefon, fax, e-mail) ..........................
    ............................................................................................
    Reprezentant/Mandatat/Intermediar
    6. Numele şi prenumele reprezentantului/mandatatului/intermediarului ..........................
    ............................................................................................
    7. CNP ............................................. CI/BI seria ............... nr. ..........................
    8. Adresa completă (numele şi numărul străzii, localitatea, codul poştal, ţara) ..........................
    ...........................................................................................
    9. Date de contact (telefon, fax, e-mail) ..........................
    10. Denumirea care urmează să beneficieze de protecţie: .............................
    11. Dovada de protecţie în ţara terţă (d.c.) ..................................... ţara ..........................
    12. Categoria/Categoriile de produse vitivinicole aromatizate ..........................
    ............................................................................................
    ............................................................................................
    Caietul de sarcini al produsului/produselor vitivinicol(e) aromatizat(e)
    13. Număr de pagini ..........................
    14. Numele semnatarului (semnatarilor)..........................
    Semnătura ...................................

    ANEXA 2

    la procedură
    DOCUMENTUL UNIC
    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ........................................
    Număr de pagini (inclusiv această pagină) ......................
    Solicitantul
    1. Numele/Denumirea grupului de producători/producătorului individual ..........................
    2. CNP/CUI/CIF ..................................
    3. Număr de înregistrare la registrul comerţului (d.c.)/alte dovezi ale formei de asociere ..........................
    4. Adresa completă (numele şi numărul străzii, localitatea, codul poştal, ţara) ..........................
    ............................................................................................

    5. Date de contact (persoana, telefon, fax, e-mail) ..........................
    ............................................................................................

    6. Denumirea care urmează să beneficieze de protecţie ..........................
    7. Descrierea produsului/produselor ..........................
    ............................................................................................
    ............................................................................................

    8. Procesul de producţie special şi restricţii relevante, după caz ..........................
    ............................................................................................
    ............................................................................................

    9. Aria geografică delimitată pentru producere ..........................
    ............................................................................................

    10. Materia primă de bază ..........................
    11. Legătura cu aria geografică*) ..........................
    ............................................................................................

    12. Trimiterea la caietul de sarcini al produsului ..........................
    13. Denumirea şi adresa autorităţii care controlează ..........................
    14. Scurtă descriere a sarcinilor autorităţii ..........................
    Semnătura ...................................
    *) Elemente privind calitatea/caracteristicile/reputaţia produsului pot fi atribuite în principal originii geografice a acestuia.

    ANEXA 3

    la procedură
    *) Reprezentările grafice sunt reproduse în facsimil.
    Reprezentarea grafică şi descrierea logoului naţional
    1. Logoul naţional în culori sau alb-negru
    Logoul naţional în pantone: (a se vedea imaginea asociată)

    Logoul naţional în CMYK: (a se vedea imaginea asociată)

    Logoul naţional în alb-negru: (a se vedea imaginea asociată)


    2. Logoul naţional în negativ: (a se vedea imaginea asociată)

    3. Logoul naţional pe fond de culoare: (a se vedea imaginea asociată)

    4. Tipărirea
    Pentru text se va folosi fontul Courier New cu diacritice.

    5. Mărimea logoului
    Dimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.


    ANEXA 4

    la procedură
    DECLARAŢIE DE OBIECŢIUNE
    privind cererea de protecţie a unei indicaţii geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate
    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ........................................
    Număr de pagini (inclusiv această pagină) .................
    Declarant
    1. Numele persoanei fizice sau juridice ..............................., CNP/CUI .....................
    2. Adresa completă (numele şi numărul străzii, localitatea, codul poştal, ţara) ..........................
    ...................................................................................................................

    3. Persoană de contact/Date de contact ..........................
    ...................................................................................................................

    4. Denumirea care urmează să beneficieze de protecţie ..........................
    5. Numărul de înregistrare al cererii de protecţie a unei indicaţii geografice ..........................
    6. Data înregistrării (ZZ/LL/AAAA) ..........................
    7. Temeiul (temeiurile) declaraţiei de obiecţiune
    [] art. 10 alin. (2) lit. a) din procedură
    [] art. 10 alin. (2) lit. b) din procedură
    [] art. 10 alin. (2) lit. c) din procedură
    [] art. 10 alin. (2) lit. d) din procedură
    [] art. 10 alin. (2) lit. e) din procedură
    [] art. 10 alin. (2) lit. f) din procedură
    [] art. 10 alin. (2) lit. g) din procedură
    [] art. 10 alin. (2) lit. h) din procedură
    [] art. 10 alin. (2) lit. i) din procedură

    8. Motivarea obiecţiunii ..........................
    ...................................................................................................................

    9. Numele semnatarului ..........................
    10. Calitatea semnatarului (reprezentant/mandatat) ...........................
    Semnătura ......................................

    ANEXA 5

    la procedură
    NOTIFICARE
    privind finalizarea consultărilor în cadrul procedurii declaraţiei de obiecţiune la nivel naţional
    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ........................................
    1. Categoria/Categoriile de produse vitivinicole aromatizate (aşa cum este menţionată în cererea de înregistrare) ................
    2. Referinţa oficială (astfel cum este pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)
    Numărul de înregistrare al indicaţiei geografice: ..........................
    Data postării pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: ..........................

    3. Rezultatul consultărilor
    3.1. S-a ajuns la un acord cu următorul/următorii declarant/declaranţi de obiecţiune: ..........................................................
    (Se anexează copii ale documentelor care atestă acordul şi toate elementele care au făcut posibil acordul, avizate de solicitant şi de către declarantul/declaranţii de obiecţiune.)

    3.2. Nu s-a ajuns la un acord cu următorul/următorii declarant/declaranţi de obiecţiune: ..........................
    (Se anexează documentul cu informaţiile care arată că nu s-a ajuns la un acord, avizat de solicitant şi de către declarantul/declaranţii de obiecţiune.)


    4. Modificări aduse caietului de sarcini
    4.1. Caietul de sarcini a fost modificat:
    [] Da (Se anexează descrierea modificărilor şi caietul de sarcini modificat.)
    [] Nu.

    4.2. Caietul de sarcini a suferit modificări:
    [] minore;
    [] majore.

    4.3. Documentul unic a fost modificat:
    [] Da (Se anexează un exemplar al documentului unic actualizat.)
    [] Nu.


    5. Solicitant
    Numele semnatarului/semnatarilor ..........................
    Calitatea semnatarului/semnatarilor (reprezentant/mandatat) ..........................

    6. Declarant de obiecţiune
    Numele semnatarului/semnatarilor ..........................
    Calitatea semnatarului/semnatarilor (reprezentant/mandatat) ...........................

    Solicitant
    .....................................
    Declarant de obiecţiune
    ..................................

    ANEXA 6

    la procedură
    CERERE DE MODIFICARE
     a caietului de sarcini privind o indicaţie geografică
    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ........................................
    (Se completează de către Comisia Europeană.)
    Număr de pagini (inclusiv această pagină) ..................
    Solicitantul
    1. Persoană de contact (numele şi prenumele) ..........................
    ...................................................................................................................

    2. Adresa completă (numele şi numărul străzii, localitatea, codul poştal, ţara) ..........................
    ...................................................................................................................

    3. Date de contact (telefon, fax, e-mail) ..........................
    4. Indicaţia geografică supusă modificării ..........................
    5. Rubrica din caietul de sarcini afectată de modificare ..........................
    6. Denumirea şi descrierea produsului*) ..........................
    7. Procesul de producţie/restricţiile aplicat/e*) ..........................
    8. Aria geografică*) ...........................
    9. Legătură*) ..........................
    10. Numele şi adresa(ele) autorităţii(lor) de control*) ..........................
    11. Altele*)..........................
    12. Modificări
    - Modificare adusă caietului de sarcini al produsului care determină modificarea documentului unic*):
    [] modificare minoră*)
    [] modificare majoră*)


    13. Motivaţia modificării ..........................
    14. Documentul unic modificat (Se ataşează prezentei cereri.)
    15. Caietul de sarcini actualizat, pentru produsul vitivinicol aromatizat (Se ataşează prezentei cereri.)
    16. Numele semnatarului ..........................
    Semnătura ..........................
    *) Se şterge, dacă este cazul.

    ANEXA 7

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    Cabinet ministru
    Nr. .............. din .................
    DECLARAŢIE
    privind cererea de protecţie a unei indicaţii geografice pentru produse vitivinicole aromatizate
    în vederea dobândirii protecţiei la nivel comunitar
    Categoria/Categoriile de produse vitivinicole aromatizate ..........................
    Denumirea care urmează să beneficieze de protecţie ..........................
    ...........................................................................................................

    Numele/Denumirea solicitantului ..........................
    Statut (persoană juridică/persoană fizică): ..........................
    Datele de contact (adresă, telefon şi e-mail): ..........................
    ..........................................................................................................
    ..........................................................................................................

    beneficiază de o decizie favorabilă şi îndeplineşte condiţiile Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/91 al Consiliului şi respectă dispoziţiile adoptate în temeiul acestuia.
    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
    ......................................
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice