Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ INTERNĂ din 7 februarie 2024  de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ INTERNĂ din 7 februarie 2024 de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor

EMITENT: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 120 din 12 februarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 27 din 7 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 februarie 2024.
──────────
    TITLUL I
    Preambul
    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este o reglementare specială care stabileşte comportamentele considerate discriminatorii în viziunea legiuitorului şi creează mecanismele prin care orice tip de discriminare poate fi sancţionat şi eliminat.
    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transpune prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, şi prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.
    Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare Consiliul, este autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar, şi totodată garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte.
    Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sancţionează contravenţional orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă care are ca scop ori efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei ori exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în domeniul politic, economic, social şi cultural ori în orice alte domenii ale vieţii publice, dacă deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa are la bază apartenenţa la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv convingerile, sexul sau orientarea sexuală ori apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu.
    Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul său de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminării.
    Colegiul director al Consiliului este organul colegial, deliberativ şi decizional, responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. Consiliul soluţionează sesizările privind acte sau fapte de discriminare prin hotărâre a Colegiului director.
    În temeiul art. III alin. (3) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Colegiul director al Consiliului adoptă prezenta Procedură internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, denumită în continuare procedură internă.
    TITLUL II
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură internă reglementează modalitatea de soluţionare a autosesizărilor şi a petiţiilor primite de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

    ART. 2
    Competenţa de soluţionare a autosesizărilor şi a petiţiilor privind acte sau fapte de discriminare revine Colegiului director al Consiliului.

    ART. 3
    Principiile de soluţionare a autosesizărilor şi a petiţiilor privind acte sau fapte de discriminare sunt:
    a) transparenţa procedurii;
    b) celeritatea;
    c) contradictorialitatea;
    d) asigurarea dreptului la apărare;
    e) protecţia datelor personale;
    f) disponibilitatea.


    TITLUL III
    Dispoziţii speciale de procedură
    CAP. I
    Părţile
    ART. 4
    (1) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, oferă protecţie tuturor persoanelor, grupurilor şi comunităţilor care se află pe teritoriul României împotriva oricăror forme de discriminare bazate pe orice criteriu.
    (2) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile egalităţii între cetăţeni, excluderii privilegiilor şi nediscriminării.

    ART. 5
    (1) Petentul este persoana fizică sau juridică, după caz, care se consideră discriminată şi sesizează Consiliul cu privire la săvârşirea faptei de discriminare împotriva sa.
    (2) Persoana juridică este subiect al reglementării ca posibilă victimă a discriminării, urmând a se aprecia de la caz la caz această calitate, în funcţie de situaţia de fapt incidentă, dacă diferenţa de tratament sesizată constituie discriminare în acord cu prevederile art. 3 coroborat cu art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Reclamatul este persoana împotriva căreia s-a formulat sesizarea cu privire la săvârşirea unei fapte de discriminare.

    ART. 7
    (1) Persoana interesată este fie persoana care se consideră discriminată şi sesizează Consiliul cu privire la săvârşirea unei fapte de discriminare împotriva sa, fie una dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), (2) şi (4).
    (2) Persoana juridică poate fi protejată împotriva discriminării dacă este tratată inegal, pe baza încadrării membrilor săi în unul dintre criteriile prevăzute de lege.
    (3) Persoanele care nu au exerciţiul drepturilor pot fi parte în cauză dacă sunt reprezentate, asistate sau autorizate, potrivit legii.

    ART. 8
    (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminării au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi prejudiciază o comunitate sau membrii unui grup de persoane.
    (2) Organizaţiile neguvernamentale pot reprezenta şi persoane fizice.
    (3) Pentru dovedirea calităţii procesuale active şi a interesului acestora în faţa Consiliului, organizaţiile neguvernamentale prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o copie a actului de înfiinţare a acestora, de fiecare dată când formulează o petiţie.
    (4) Instituţiile publice care au atribuţii în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului prin lege au calitate procesuală activă.

    CAP. II
    Petiţiile şi autosesizările
    SECŢIUNEA 1
    Conţinutul petiţiei
    ART. 9
    (1) Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris şi transmisă Consiliului printr-un mijloc legal (poştă, e-mail ori prin intermediul site-ul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării) sau oral, prin notă de audienţă.
    (2) Petiţia înaintată Consiliului se va depune în număr suficient de exemplare pentru comunicare.
    (3) Dacă obligaţia prevăzută la alin. (2) nu este îndeplinită, respectiv părţile nu depun numărul suficient de exemplare pentru comunicare, şeful structurii asistenţă Colegiu director, prin consilierii/consilierii juridici desemnaţi în acest sens, sau un membru al Colegiului director poate dispune îndeplinirea din oficiu a acestei etape procedurale ori poate pune în sarcina părţii îndeplinirea acestei obligaţii, pe cheltuiala sa, sub sancţiunea suspendării cauzei în acord cu prevederile art. 73.
    (4) În cazul sesizării formulate pe cale orală se întocmeşte o notă scrisă care cuprinde elementele prevăzute la art. 11, precum şi acordul petentului exprimat prin semnătură.
    (5) Persoanele cu deficienţe vizuale sau locomotorii pot depune o petiţie la sediul instituţiei sau telefonic prin întocmirea unei note scrise de către un consilier/consilier juridic desemnat în acest sens, petiţia fiind semnată de persoana care a întocmit-o. Proba veridicităţii se realizează prin înregistrarea convorbirii cu mijloace audio şi exprimarea acordului verbal de către petent.

    ART. 10
    (1) Petiţia poate fi formulată personal şi în nume propriu sau prin reprezentant.
    (2) Când petiţia este formulată prin reprezentant, se va alătura înscrisul doveditor al calităţii deţinute.
    (3) Mandatarul avocat certifică el însuşi copia de pe procura sa.

    ART. 11
    (1) Petiţia privind pretinsele acte sau fapte de discriminare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, respectiv, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Dacă reclamatul are domiciliul sau reşedinţa în străinătate, se va preciza domiciliul procedural ales din România sau adresa de e-mail unde urmează să i se facă toate comunicările privind soluţionarea petiţiei;
    b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
    c) obiectul petiţiei;
    d) criteriul care stă la baza discriminării;
    e) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază petiţia;
    f) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere;
    g) semnătura.

    (2) Petiţia poate fi completată cu noi capete de cerere până la primul termen de audiere, sub sancţiunea decăderii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Clasarea petiţiei
    ART. 12
    (1) Petiţiile anonime transmise prin orice mijloc se vor clasa.
    (2) Petiţiile care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute la art. 11 se vor analiza în procedură de admisibilitate.
    (3) În procedura de admisibilitate petentului i se pune în vedere completarea petiţiei cu elementele prevăzute la art. 11 în termen de 15 zile de la comunicare.
    (4) În cazul în care petentul nu aduce precizările solicitate, petiţia se clasează.
    (5) În cazul în care un petent adresează mai multe petiţii cu obiect similar sau adiacent, acestea se vor conexa, urmând ca petentul să primească un singur răspuns cu referire la toate petiţiile primite.
    (6) Dacă ulterior emiterii hotărârii se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petent, având acelaşi obiect, aceasta se clasează la numărul iniţial, menţionându-se faptul că s-a răspuns.

    ART. 13
    (1) Petentul poate să renunţe la petiţie fie verbal în şedinţa de audieri a Colegiului director, fie prin cerere scrisă.
    (2) Decizia unilaterală de renunţare la petiţie se consemnează în cadrul şedinţei de deliberări a Colegiului director şi se comunică prin hotărâre.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Autosesizarea
    ART. 14
    Autosesizarea cu privire la orice situaţie, anunţ sau eveniment în privinţa căruia există indicii rezonabile referitoare la existenţa unor fapte care presupun săvârşirea discriminării poate fi iniţiată de oricare membru al Colegiului director prin întocmirea unei note de autosesizare motivate. Nota de autosesizare este supusă votului majorităţii membrilor Colegiului director în cadrul şedinţei de deliberări.

    CAP. III
    Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură
    ART. 15
    (1) Colegiul director al Consiliului dispune măsuri specifice în vederea constatării existenţei discriminării, cu citarea obligatorie a părţilor. Procedura de citare este dispusă de şeful structurii asistenţă Colegiu director şi se duce la îndeplinire prin consilierii/consilierii juridici desemnaţi în acest sens. Rezoluţia privind stabilirea termenului de audiere, precum şi citarea părţilor cade în competenţa şefului structurii asistenţă Colegiu director şi se va consemna într-o fişă a dosarului.
    (2) Citarea se poate face prin orice mijloc care asigură confirmarea primirii. Neprezentarea părţilor legal citate la şedinţa de audieri nu împiedică soluţionarea sesizării.
    (3) Comunicarea actelor de procedură se va face prin poştă cu scrisoare recomandată însoţită de dovada de primire sau prin alte mijloace care asigură transmiterea actului şi confirmarea primirii acestuia.

    ART. 16
    Citaţia va cuprinde:
    a) numărul şi data emiterii, numărul de înregistrare a petiţiei şi al dosarului;
    b) data şi ora audierii;
    c) locul audierii;
    d) numele şi calitatea părţilor;
    e) ştampila instituţiei şi semnătura consilierului/consilierului juridic desemnat în acest sens care a întocmit citaţia.


    ART. 17
    Citaţia va fi transmisă părţilor cu cel puţin 10 zile înaintea termenului pentru şedinţa de audiere. Prin excepţie, în cazuri urgente, notificarea de citare poate fi efectuată telefonic de către un consilier/consilier juridic desemnat în acest sens şi se va consemna ulterior într-un proces-verbal.

    ART. 18
    În cazul în care, din motive neimputabile Consiliului, procedura de citare nu este îndeplinită, şeful structurii asistenţă Colegiu director sau un membru al Colegiului director poate acorda un alt termen de citare.

    ART. 19
    În situaţia în care actele de procedură nu pot fi înmânate din culpa exclusivă a părţilor, membrii Colegiului director prezenţi la şedinţa de audieri pot dispune citarea prin publicitate la uşa/avizierul instituţiei, părţile prezente în cadrul şedinţei având termenul în cunoştinţă.

    TITLUL IV
    Procedura înainte de dezbatere
    CAP. I
    Înregistrarea petiţiilor
    ART. 20
    (1) Petiţia adresată Consiliului se înregistrează în registrul de corespondenţă al instituţiei şi se repartizează structurii asistenţă Colegiu director pe baza rezoluţiei reprezentantului legal al Consiliului.
    (2) Petiţia sau, după caz, autosesizarea se constituie într-un dosar. Dosarului i se alocă un număr conform evidenţei interne a structurii asistenţă Colegiu director.
    (3) Actele de procedură emise se comunică în scris părţilor şi conţin: numărul şi data înregistrării petiţiei, numărul de dosar, numele părţilor din dosar, respectiv excepţiile invocate, unde este cazul.
    (4) Dosarul cuprinde o fişă în care se specifică: numărul dosarului, părţile, obiectul, rezoluţiile şefului structurii asistenţă Colegiu director, precum şi rezoluţiile dispuse de membrii Colegiului director în vederea îndeplinirii actelor de procedură. Filele dosarului se numerotează de către personalul Consiliului.
    (5) Membrul Colegiului director, prin rezoluţie, cu cel puţin 20 de zile înainte de termenul stabilit pentru audierea părţilor, verifică actele procedurale dispuse în dosar.

    ART. 21
    Evidenţa dosarelor constituite este coordonată de şeful structurii asistenţă Colegiu director şi de către persoane desemnate în acest sens.

    ART. 22
    La primirea petiţiei, dacă se constată anumite omisiuni sau date incomplete, şeful structurii asistenţă Colegiu director, prin consilierii/consilierii juridici desemnaţi în acest sens, dispune completarea acesteia în termen de 15 zile de către petent. În cazul în care petiţia nu se completează cu elementele solicitate, se clasează conform art. 12 alin. (4).

    CAP. II
    Redirecţionarea petiţiilor
    ART. 23
    (1) În situaţia în care din analiza aspectelor semnalate rezultă faptul că petiţia a fost greşit îndreptată către Consiliu, prin identificarea unor aspecte ce pot fi analizate de alte autorităţi sau instituţii publice care au atribuţii legale privind soluţionarea aspectelor sesizate, şeful structurii asistenţă Colegiu director dispune prin rezoluţie redirecţionarea petiţiei către entitatea competentă în termen de 5 zile de la data înregistrării. Această decizie este comunicată petentului.
    (2) În cazul în care petiţia este redirecţionată către instituţia/autoritatea competentă, aceasta este transmisă în original. În cadrul structurii asistenţă Colegiu director se păstrează dovada înregistrării petiţiei în copie, alături de adresa întocmită în vederea redirecţionării.

    CAP. III
    Excepţiile de inadmisibilitate
    SECŢIUNEA 1
    Tardivitatea introducerii petiţiei
    ART. 24
    Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.

    ART. 25
    Şeful structurii asistenţă Colegiu director, prin consilierii/consilierii juridici desemnaţi în acest sens, precum şi membrii Colegiului director pot invoca din oficiu excepţia tardivităţii introducerii petiţiei când, în mod vădit, constată depăşirea termenului de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care petentul ori persoana interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.

    ART. 26
    Excepţia de tardivitate a introducerii petiţiei poate fi invocată de reclamat sau de membrii Colegiului director în cursul soluţionării petiţiei, sub condiţia prevăzută la art. 27.

    ART. 27
    Excepţia de tardivitate a introducerii petiţiei se pune în dezbaterea părţilor pentru respectarea principiului contradictorialităţii.

    ART. 28
    Consiliul soluţionează excepţia de tardivitate a introducerii petiţiei prin hotărâre a Colegiului director.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Vădita necompetenţă
    ART. 29
    Şeful structurii asistenţă Colegiu director, prin consilierii/consilierii juridici desemnaţi în acest sens, precum şi membrii Colegiului director pot invoca din oficiu excepţia de vădită necompetenţă când constată că petiţia formulată nu este de competenţa Consiliului, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 30
    Excepţia de necompetenţă poate fi invocată de reclamat sau de membrii Colegiului director şi în cursul soluţionării petiţiei, sub condiţia prevăzută la art. 31.

    ART. 31
    (1) Excepţia de vădită necompetenţă se pune în dezbaterea părţilor pentru respectarea principiului contradictorialităţii.
    (2) În situaţii excepţionale, vădita necompetenţă se pune în dezbatere, în scris, petentului, însă fără a acorda un termen de citare dacă nu este posibilă prezentarea părţilor, dar cu posibilitatea depunerii de către petent a unui punct de vedere în termen de 10 zile.

    ART. 32
    Consiliul soluţionează excepţia de vădită necompetenţă prin hotărâre a Colegiului director.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obiect vădit nefondat sau lipsă de obiect
    ART. 33
    Şeful structurii asistenţă Colegiu director, prin consilierii/consilierii juridici desemnaţi în acest sens, precum şi membrii Colegiului director pot invoca din oficiu excepţia lipsei obiectului petiţiei când constată că obiectul petiţiei este în mod vădit nefondat, raportat la domeniul de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 34
    Excepţia obiectului vădit nefondat sau a lipsei obiectului petiţiei se pune în dezbaterea părţilor cu respectarea principiului contradictorialităţii.

    ART. 35
    Consiliul soluţionează excepţia prin hotărâre a Colegiului director.

    CAP. IV
    Punctul de vedere al reclamatului
    ART. 36
    (1) Reclamatului i se comunică un exemplar al petiţiei, precizându-i-se că poate depune la dosar un punct de vedere cu cel târziu 5 zile înainte de termenul acordat pentru formularea apărării cu privire la obiectul petiţiei. Punctul de vedere şi probatoriul propus se vor depune în număr suficient de exemplare pentru comunicare.
    (2) Punctul de vedere al reclamatului va cuprinde:
    a) numele, codul numeric personal, domiciliul şi reşedinţa ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul şi datele de identificare. Dacă reclamatul locuieşte în străinătate, acesta va indica domiciliul procedural ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările ce decurg din soluţionarea petiţiei:
    b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
    c) excepţiile de procedură pe care reclamatul le ridică;
    d) răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale petiţiei;
    e) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere. În situaţia în care partea reclamată solicită proba cu martori, Consiliul va fi înştiinţat în scris cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de audieri stabilit. În cazul în care proba va fi admisă, reclamatul se va obliga să aducă martorii la termenul de audieri stabilit sau, după caz, Colegiul director va acorda ulterior un alt termen pentru audierea acestora;
    f) semnătura.


    TITLUL V
    Soluţionarea dosarelor
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 37
    (1) Pe durata soluţionării petiţiilor, activităţile de comunicare a actelor de procedură şi de pregătire a dosarelor în vederea susţinerii şedinţei de deliberări a Colegiului director vor fi îndeplinite de către funcţionarii publici desemnaţi de către şeful structurii asistenţă Colegiu director.
    (2) Membrii Colegiului director vor audia părţile din dosar, fiind asistaţi în derularea acestei activităţi de către funcţionarii publici desemnaţi de şeful structurii asistenţă Colegiu director.
    (3) Membrii Colegiului director pot dispune obţinerea de date şi informaţii suplimentare necesare soluţionării petiţiei şi pot solicita în cadrul şedinţei de audieri opinii de specialitate instituţiilor publice ori private, autorităţilor de stat sau oricăror alte entităţi juridice cu arie de competenţă sau conexă, care pot oferi un punct de vedere pertinent şi specific domeniului vizat de obiectul petiţiei.
    (4) În procedura de soluţionare a dosarului se asigură respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal.

    ART. 38
    Membrii Colegiului director depun toate diligenţele în vederea soluţionării petiţiilor în şedinţele de deliberări.

    CAP. II
    Investigarea actelor sau faptelor de discriminare
    SECŢIUNEA 1
    Declanşarea investigaţiei
    ART. 39
    (1) Şeful structurii asistenţă Colegiu director sau membrii Colegiului director pot dispune prin rezoluţie acţiunea de investigare, dacă este cazul, după analizarea petiţiei şi a mijloacelor de probă anexate, cu aprobarea prealabilă a reprezentantului legal al Consiliului.
    (2) Rezoluţia va cuprinde obiectivele care urmează a fi investigate, locul unde se desfăşoară investigaţia, modalitatea de desfăşurare şi termenul până la care se realizează investigaţia.

    ART. 40
    (1) Acţiunea de investigare se va desfăşura la sediul instituţiei sau în alt loc stabilit.
    (2) Investigarea obiectivelor stabilite în urma studierii dosarului se poate realiza în baza rezoluţiei şefului structurii asistenţă Colegiu director prin una dintre următoarele căi:
    a) cu înştiinţarea prealabilă a persoanei/persoanelor ce urmează a fi verificată/verificate;
    b) inopinat.


    ART. 41
    (1) Acţiunea de investigare se va efectua de echipe formate din cel puţin două persoane.
    (2) Echipa de investigare este compusă din personalul desemnat de şeful structurii asistenţă Colegiu director din cadrul Consiliului. Membrii Colegiului director pot face parte din echipa de investigare, caz în care se vor abţine de la vot în respectiva speţă.

    ART. 42
    La cererea agenţilor constatatori, reprezentanţii legali ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi ai operatorilor economici supuşi controlului, precum şi persoanele fizice sunt obligaţi, sub sancţiunea prevăzută la art. 26 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii:
    a) să pună la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului;
    b) să ofere informaţii şi explicaţii verbale şi, după caz, în scris în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
    c) să elibereze în copii documentele solicitate;
    d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să îşi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Raportul de investigaţie
    ART. 43
    (1) În termen de 5 zile de la data finalizării acţiunii de investigare, unul dintre membrii echipei de investigare desemnat de şeful structurii asistenţă Colegiu director întocmeşte în scris raportul de investigaţie.
    (2) Raportul va fi semnat de fiecare membru al echipei de investigare şi se va depune la dosarul constituit. Raportul de investigaţie poate fi comunicat părţilor, la cererea acestora. Consiliul poate refuza motivat comunicarea raportului în situaţia în care există motive temeinice, printr-o încheiere interlocutorie în şedinţa de deliberări.
    (3) Raportul va cuprinde în detaliu etapele parcurse, operaţiunile desfăşurate, precum şi constatările la faţa locului.

    CAP. III
    Audieri şi dezbateri
    ART. 44
    (1) Şedinţele de audieri nu au caracter public. Membrii Colegiului director care participă la şedinţa de audieri pot aprecia, de la caz la caz, dacă este justificată participarea unei terţe persoane.
    (2) Odată cu citaţia se va comunica reclamatului un exemplar al petiţiei, precizându-i-se totodată să depună punctul său de vedere cu cel târziu 5 zile înainte de termenul stabilit de citare, în numărul suficient de exemplare pentru comunicare.
    (3) Primul termen de şedinţă va fi stabilit astfel încât, de la data primirii citaţiei, reclamatul să aibă la dispoziţie cel puţin 10 zile pentru a-şi pregăti apărarea.
    (4) Dacă reclamatul are reşedinţa sau domiciliul în străinătate, se va putea fixa un termen mai îndelungat.

    ART. 45
    (1) Şedinţele de audieri se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 2 membri ai Colegiului director care vor fi asistaţi de personalul desemnat de şeful structurii asistenţă Colegiu director.
    (2) Membrii Colegiului director care vor participa la şedinţa de audieri pot amâna soluţionarea petiţiei şi pot dispune refacerea procedurii de citare prin rezoluţie ori de câte ori constată că părţile nu au fost legal citate.
    (3) Şedinţa de audieri va fi condusă de un membru al Colegiului director în calitate de preşedinte de şedinţă. Fiecare membru al Colegiului director, prin rotaţie, va avea calitatea de preşedinte de şedinţă.

    ART. 46
    (1) În şedinţele de audieri ale Colegiului director părţile vor putea fi asistate ori reprezentate. Calitatea de reprezentant trebuie dovedită conform dispoziţiilor de drept comun.
    (2) La solicitarea părţilor, în şedinţele de audieri pot participa martori sau experţi, după încuviinţarea acestora de către membrii Colegiului director participanţi la şedinţă.
    (3) Dezbaterile şi declaraţiile părţilor sunt înregistrate cu mijloace tehnice audio în şedinţa audieri. La cererea părţilor, se poate elibera o copie a înregistrării.

    ART. 47
    (1) Participanţii la şedinţele de audieri sunt obligaţi să aibă un comportament decent.
    (2) Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă pot chema la ordine orice persoană care tulbură desfăşurarea şedinţei de audiere. Dacă această solicitare rămâne fără rezultat, preşedintele de şedinţă poate obliga persoana respectivă să părăsească sala sau poate opri şedinţa de audieri.

    ART. 48
    (1) Şeful structurii asistenţă Colegiu director dispune pentru fiecare şedinţă întocmirea listei cu dosarele fixate pentru audierile din ziua respectivă, respectiv afişarea listei la sediul instituţiei cu cel puţin o zi înainte de începerea şedinţei.
    (2) Dosarele declarate urgente se vor audia înaintea celorlalte.
    (3) Părţile pot cere schimbarea ordinii de audiere, dacă părţile care au dosare programate înaintea lor nu se împotrivesc.

    ART. 49
    (1) Preşedintele de şedinţă deschide, suspendă şi ridică şedinţa de audieri.
    (2) Se dă cuvântul întâi petentului şi apoi reclamatului.
    (3) În caz de nevoie, se poate da cuvântul de mai multe ori părţilor, punându-li-se în vedere, dacă este cazul, să se rezume la obiectul petiţiei.

    ART. 50
    În cazul în care părţile nu sunt reprezentate sau asistate de avocat, se pune în vedere acestora la termenul citat să prezinte excepţiile, dovezile şi toate mijloacele de apărare. La cerere, preşedintele de şedinţă poate acorda un nou termen pentru pregătirea apărării şi depunerea de completări la punctul de vedere iniţial.

    ART. 51
    (1) Părţile au îndatorirea să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de prezenta procedură internă, să îşi exercite drepturile procedurale, precum şi să îşi probeze pretenţiile şi apărările, în condiţiile art. 20 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Părţilor le vor fi prezentate drepturile şi obligaţiile ce le revin în raport cu calitatea deţinută, precum şi posibilitatea medierii prin soluţionare pe cale amiabilă a diferendelor, conform prevederilor legii speciale.
    (3) Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor, membrii Colegiului director pot cere acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în petiţie sau în punctul de vedere al reclamatului. Preşedintele de şedinţă poate acorda un termen părţilor pentru a depune note scrise care să cuprindă susţinerile din şedinţa de audieri.
    (4) Membrii Colegiului director vor putea dispune administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc.
    (5) În toate cazurile, membrii Colegiului director care participă la şedinţa de audieri pun în dezbatere excepţiile invocate şi capetele de cerere care rezultă din obiectul petiţiei, respectiv din audieri.

    ART. 52
    Membrii Colegiului director ori părţile pot pune întrebări martorilor sau experţilor, după caz. Părţile îşi pot adresa reciproc întrebări doar cu acordul preşedintelui de şedinţă.

    ART. 53
    Membrii Colegiului director pot acorda părţilor un termen pentru a depune noi dovezi. În acest caz se dispune comunicarea noilor dovezi către partea adversă, în vederea formulării apărării.

    ART. 54
    Dacă partea ori martorul nu cunoaşte limba română, se va folosi un traducător autorizat sau, în lipsă, o persoană de încredere. Prezenţa traducătorului autorizat este asigurată de părţi.

    ART. 55
    În situaţia în care persoana care urmează să fie audiată are deficienţe de vorbire sau de auz şi nu poate fi înţeleasă sau nu poate comunica oral, va răspunde în scris. Dacă aceasta are nevoie de asistenţă de specialitate, se va folosi un interpret, asigurat de Consiliu, în baza unei solicitări prealabile.

    ART. 56
    După închiderea dezbaterilor se poate acorda părţilor un termen de maximum 15 zile pentru a depune concluzii scrise într-un singur exemplar. Concluziile scrise reprezintă ultimul act de procedură şi nu se comunică părţilor.

    ART. 57
    Dacă la termenul fixat pentru audiere se înfăţişează numai una dintre părţi, excepţiile şi apărările părţii care lipseşte vor fi primite în scris, Colegiul director urmând a se pronunţa pe baza dovezilor administrate.

    ART. 58
    (1) În cazul în care membrii Colegiului director dispun în cadrul şedinţei de audieri un nou termen de citare, părţile prezente în şedinţă primesc termenul în cunoştinţă.
    (2) Termenul luat în cunoştinţă sau pentru care au fost trimise citaţiile nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice şi cu citarea părţilor. Citarea acestora se face într-un termen scurt.

    ART. 59
    Amânarea dosarului cu acordul părţilor se poate admite o singură dată în cursul soluţionării.

    ART. 60
    Se poate acorda un nou termen pentru lipsa de apărare doar în condiţiile în care aceasta este temeinic motivată.

    ART. 61
    (1) Părţile pot să solicite oral sau în scris recuzarea unui membru al Colegiului director, arătând motivele şi probele care stau la baza cererii.
    (2) În cazul în care pe parcursul dezbaterilor se solicită recuzarea unui membru al Colegiului director, aceasta se soluţionează printr-o încheiere interlocutorie în şedinţa de deliberări a Colegiului director, care se va înregistra într-un registru distinct.
    (3) Membrul Colegiul director poate solicita o abţinere, arătând motivele care stau la baza cererii. Cererea de abţinere se soluţionează de Colegiul director.

    CAP. IV
    Excepţiile de procedură
    ART. 62
    (1) Colegiul director se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor de procedură şi de fond care nu mai implică analiza.
    (2) Excepţiile vor putea fi unite cu fondul dacă, pentru soluţionarea acestora, este nevoie să se administreze dovezi în legătură cu soluţionarea în fond a petiţiei.

    ART. 63
    (1) În situaţia în care în faţa Colegiului director se pune în discuţie competenţa acestuia, se va indica instituţia sau autoritatea competentă.
    (2) Dacă este nevoie să se administreze dovezi în legătură cu soluţionarea pe fond a petiţiei, excepţia va fi unită cu fondul.
    (3) Colegiul director va trece la soluţionarea pe fond a petiţiei, cel nemulţumit putând ataca hotărârea asupra fondului la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii.

    ART. 64
    (1) Când pe parcursul soluţionării petiţiei Colegiul director constată lipsa capacităţii procesuale de folosinţă a uneia dintre părţi, se poate da un termen pentru împlinirea acestor lipsuri şi formularea de apărări în raport cu excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă.
    (2) În situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), Colegiul director urmează a soluţiona excepţia pe baza dovezilor administrate, prin hotărâre a Colegiului director.

    CAP. V
    Conexarea dosarelor
    ART. 65
    (1) Părţile vor putea cere conexarea mai multor dosare aflate spre soluţionare la Colegiul director şi în care sunt aceleaşi părţi reclamate sau chiar împreună cu alte părţi reclamate şi ale căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură.
    (2) Şeful structurii asistenţă Colegiu director sau un membru al Colegiului director poate supune votului membrilor Colegiului director conexarea dosarelor, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), chiar dacă părţile nu au solicitat acest lucru. Decizia Colegiului director se consemnează într-o încheiere interlocutorie.
    (3) Conexarea se va face la primul dosar înregistrat.

    ART. 66
    Dosarele conexate pot fi disjunse în orice stadiu al soluţionării, dacă membrii Colegiului director consideră că numai unul dintre ele este în stadiul avansat care permite soluţionarea acestuia în şedinţa de deliberări a Colegiului director.

    CAP. VI
    Ne bis in idem (Nu de două ori în aceeaşi cauză)
    ART. 67
    (1) Nicio persoană nu poate fi sancţionată pentru săvârşirea unei fapte contravenţionale atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre a Colegiului director cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică.
    (2) În cazul petiţiilor depuse cu acelaşi obiect şi aceeaşi parte reclamată se menţine prima hotărâre adoptată.
    (3) În cazul în care s-a hotărât de către Colegiul director aplicarea unei sancţiuni contravenţionale se menţionează respectarea alin. (1).

    CAP. VII
    Administrarea probelor
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 68
    (1) În faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice. Toate înscrisurile se depun exclusiv în limba română.
    (2) În situaţia în care înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun în copie certificată şi trebuie însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condiţiile legii speciale.
    (3) În cazul în care proba se face prin înscrisuri, se vor alătura la dosar atâtea copii câte părţi sunt sub sancţiunea suspendării cauzei.
    (4) În cazul în care probele sunt înaintate de partea interesată pe dispozitive de stocare a informaţiei în format digital de tip stick USB sau CD/DVD, partea se va asigura să înainteze dispozitivele într-un număr suficient pentru comunicare celorlalte părţi şi însoţite de un transcript, indicând momentul la care părţile se raportează, sub sancţiunea suspendării cauzei.
    (5) Dacă înscrisurile sunt întocmite în limbi străine, se vor respecta prevederile alin. (2).

    ART. 69
    La solicitarea membrilor Colegiului director în calitate de agenţi constatatori, părţile au obligaţia, în condiţiile legii:
    a) să pună la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectului petiţiei;
    b) să dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul petiţiei;
    c) să elibereze copiile documentelor solicitate în suficiente exemplare.


    ART. 70
    (1) Colegiul director poate admite orice probe dacă se consideră că ele pot să conducă la soluţionarea dosarului.
    (2) Probele vor fi administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului.
    (3) Dovada şi dovada contrarie vor fi administrate pe cât posibil în acelaşi timp.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sarcina probei
    ART. 71
    (1) Petentul, respectiv persoana interesată au obligaţia să dovedească existenţa unor fapte care permit presupunerea existenţei unei discriminări directe sau indirecte.
    (2) Petiţiile care nu sunt însoţite de nicio probă utilă, necesară, concludentă şi pertinentă se clasează în procedură de admisibilitate. Simplele acuzaţii nu constituie un mijloc probator.
    (3) Persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea însoţită de probe îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalităţii de tratament.
    (4) Dacă se dovedeşte încălcarea dispoziţiilor art. 26 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Colegiul director poate aplica în cadrul şedinţei de deliberări, prin hotărâre, sancţiunea prevăzută la art. 26 alin. (6) din acelaşi act normativ.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Suspendarea soluţionării petiţiilor
    ART. 72
    (1) În situaţia în care s-a depus la organele competente o plângere penală cu privire la aceleaşi fapte cu care a fost sesizat Consiliul, la solicitarea autorităţilor competente sau din oficiu, reprezentantul legal al Consiliului dispune prin rezoluţie suspendarea soluţionării petiţiei.
    (2) Suspendarea va dăinui până la momentul la care hotărârea pronunţată în cauza care a determinat suspendarea a rămas definitivă.

    ART. 73
    Şeful structurii asistenţă Colegiu director, printr-un consilier/consilier juridic desemnat în acest sens, sau un membru al Colegiului director poate solicita depunerea unui număr suficient de exemplare ale petiţiei, ale punctului de vedere, ale anexelor sau ale oricărui mijloc de probă în termen de 15 zile de la înştiinţare. Dacă această solicitare nu este îndeplinită, cauza se suspendă până la complinirea dispusă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Perimarea
    ART. 74
    Se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, petiţia sau sesizarea rămasă în nelucrare din motive imputabile petentului/petenţilor timp de 6 luni. Perimarea se soluţionează prin hotărâre a Colegiului director.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Reanalizarea petiţiei la cererea instanţelor de judecată
    ART. 75
    (1) În cazul în care instanţele de contencios administrativ învestite cu soluţionarea acţiunii în anularea unei hotărâri emise de Colegiul director hotărăsc reanalizarea petiţiei, Direcţia juridică din cadrul Consiliului înaintează dosarul către structura asistenţă Colegiu director, unde se înregistrează cu numărul de dosar alocat iniţial, la care se adaugă simbolul „*“.
    (2) În cazul în care se constată că nu au fost formulate apărări pe fond ori existenţa unor vicii în procedura de citare, şeful structurii asistenţă Colegiu director, prin consilierii/consilierii juridici desemnaţi în acest sens, dispune recitarea în cauză.
    (3) În cazul în care se constată că procedura a fost legal îndeplinită, iar apărările au fost depuse şi pe fondul cauzei, procedura de recitare nu va mai fi reluată, ci se va proceda conform dispoziţiilor dispuse de instanţa de contencios administrativ, respectiv la reanalizarea petiţiei în şedinţa de deliberări prin emiterea unei noi hotărâri.

    TITLUL VI
    Hotărârile de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 76
    Consiliul soluţionează petiţia sau autosesizarea prin hotărâre a Colegiului director.

    ART. 77
    După închiderea dezbaterilor, membrii Colegiului director deliberează în secret, în şedinţă. Şedinţele de deliberări sunt stabilite de membrii Colegiul director.

    ART. 78
    (1) Şedinţa de deliberare a Colegiului director se desfăşoară valabil în prezenţa a cel puţin 6 membri la sediul instituţiei. În situaţii excepţionale, desfăşurarea şedinţelor de deliberări poate avea loc, cu acordul majorităţii membrilor, în sistem online sau hibrid.
    (2) Hotărârea Colegiului director se adoptă prin votul individual al fiecărui membru al Colegiului.
    (3) Colegiul director adoptă hotărârea cu votul favorabil a cel puţin 6 membri.

    ART. 79
    Dacă hotărârea nu se poate adopta cu votul favorabil a cel puţin 6 membri, soluţionarea se va amâna pentru un termen ulterior.

    ART. 80
    (1) Hotărârea Colegiului director de soluţionare a unei sesizări se adoptă într-un termen de 90 de zile şi va cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis hotărârea, numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, obiectul sesizării şi susţinerile părţilor, descrierea faptei de discriminare, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii Colegiului director, soluţia adoptată şi, după caz, sancţiunea dispusă, modalitatea de plată a amenzii, dacă este cazul, respectiv calea de atac şi termenul în care aceasta se poate exercita.
    (2) Hotărârea se comunică părţilor într-un termen de 30 de zile de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. În situaţia în care procedura de comunicare a hotărârii nu poate fi îndeplinită după două încercări consecutive, din culpa exclusivă a părţilor, aceasta se consideră a fi îndeplinită prin afişarea la avizierul instituţiei. Procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la afişare şi se încheie printr-un proces-verbal de către consilierul/consilierul juridic desemnat în acest sens.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu au un caracter imperativ, acestea pot varia în funcţie de specificul şi complexitatea fiecărui dosar aflat în curs de soluţionare, precum şi de alte circumstanţe exterioare cauzei (cum ar fi şi fără a se limita la acestea: volumul de petiţii şi sesizări aflate pe rolul Consiliului, resursa umană alocată acestei activităţi existentă în cadrul instituţiei).

    ART. 81
    Opiniile concurente sau separate se consemnează în şedinţa Colegiului director.

    ART. 82
    Prin hotărârea adoptată, Colegiul director poate dispune includerea unei recomandări cu caracter de îndrumare, fără forţă juridică obligatorie, în vederea preîntâmpinării încălcării principiului nediscriminării.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Hotărârile care consfinţesc înţelegerea amiabilă a părţilor
    ART. 83
    (1) Părţile se pot prezenta pe tot cursul soluţionării petiţiei pentru a cere să se adopte o hotărâre care să consfinţească înţelegerea amiabilă.
    (2) Părţile pot solicita şi în scris Colegiului director să ia act de împăcarea lor, fără a se prezenta la termen.
    (3) Înţelegerea amiabilă va fi comunicată în scris şi va fi cuprinsă în hotărârea Colegiului director.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii
    ART. 84
    Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere, în şedinţa de deliberări, şi se consemnează prin hotărâre a Colegiului director.

    CAP. II
    Căile de atac
    ART. 85
    (1) Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii.
    (2) Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.

    TITLUL VII
    Dispoziţii finale
    ART. 86
    Dosarele aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri vor fi finalizate din punct de vedere administrativ conform prezentei proceduri.

    ART. 87
    Prezenta procedură internă este adoptată de Colegiul director, aprobată prin ordin al preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 88
    Prezenta procedură internă se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016