Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ ŞI TERMENE DE EVALUARE din 17 mai 2019  a cererilor de acord pentru finanţare şi de plată a ajutorului de minimis aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ ŞI TERMENE DE EVALUARE din 17 mai 2019 a cererilor de acord pentru finanţare şi de plată a ajutorului de minimis aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim în viitor"

EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 393 din 20 mai 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 200 din 17 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 20 mai 2019.
──────────
    ART. 1
    Alocarea ajutorului de stat se face în condiţiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim în copii, investim în viitor“.

    ART. 2
    (1) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pe site-ul său.
    (2) Nu se mai pot înregistra cereri de acord pentru finanţare după data epuizării bugetului anual alocat schemei.

    ART. 3
    (1) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză transmite Comisiei „Investim în copii, investim în viitor“ formularele de cerere de acord pentru finanţare primite împreună cu documentaţia anexată, în vederea analizării, evaluării şi selecţiei.
    (2) Documentaţia anexată la formularul de cerere de acord pentru finanţare sunt următoarele:
    a) dovada deţinerii terenului pentru minimum 10 ani, pe care va urma să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv în condiţiile stipulate de art. 7 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 239/2019;
    b) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau atrase fără ca acestea sa facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de finanţare în condiţiile stipulate de art. 13 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 239/2019;
    c) devizul general pe categorii de cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 239/2019 în condiţiile stipulate de art. 14 lit. b) ale aceluiaşi act normativ.


    ART. 4
    (1) Cererile de acord pentru finanţare se analizează în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
    (2) În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitat depăşeşte valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, soluţionarea cererilor de finanţare se realizează astfel:
    a) Se analizează cererile de acord pentru finanţare în ordinea înregistrării la Registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi în limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale;
    b) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză publică pe site-ul său, periodic, lista cererilor de acord pentru finanţare depuse şi stadiul analizei acestora (în analiză, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, după caz) în limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.

    (3) În cazul în care în urma evaluării, pe parcursul exerciţiului financiar, se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finanţare sau solicitanţii comunică Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză renunţarea la „Acordul de finanţare“ emis şi astfel rămân disponibile credite de angajament şi bugetare, cererile de acord pentru finanţare, rămase în aşteptare, care nu au făcut obiectul evaluării deoarece ajutorul solicitat depăşea bugetul anual alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării la Registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. Pentru cererile de acord pentru finanţare, aflate iniţial în aşteptare, termenele de analiză/soluţionare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză a bugetului rămas disponibil.
    (4) Cererile de acord pentru finanţare se selectează în ordinea în care documentaţia este completă şi cu condiţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 239/2019.
    (5) Cererile de acord pentru finanţare nesoluţionate până la data epuizării bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitanţilor, iar Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză comunică pe site-ul său că nu se mai primesc cereri de finanţare.

    ART. 5
    Evaluarea cererilor de acord pentru finanţare de către Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ cuprinde următoarele etape:
    1. Etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformităţii documentelor într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de acord pentru finanţare este considerată completă în sensul criteriilor de conformitate, care include în principal:
    (i) verificarea existenţei şi conformităţii formularului de acord de cerere pentru finanţare şi a documentaţiei anexate acestuia;
    (ii) solicitare de informaţii suplimentare/clarificări în cazul în care se constată neconformitatea unor documente;
    (iii) verificarea conformităţii documentelor transmise în urma solicitării de informaţii suplimentare, dacă este cazulŞ

    2. Etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibilităţii proiectului de investiţii într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de acord pentru finanţare este considerată completă în urma finalizării etapei 1, care include în principal:
    (i) evaluarea cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate;
    (ii) solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, dacă este cazul;
    (iii) deliberarea Comisiei;
    (iv) soluţionarea cererii de acord pentru finanţare prin adoptarea unei hotărâri privind emiterea acordului de finanţare sau a unei hotărâri de respingere motivată, comunicată beneficiarului printr-o scrisoare de respingere;
    (v) transmiterea hotărârii privind emiterea acordului de finanţare sau a unei hotărâri de respingere motivată către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în vederea emiterii acordului de finanţare sau a respingerii cererii de acord pentru finanţare şi aprobarea acestora prin ordin.    ART. 6
    (1) În cazul în care, oricând pe parcursul evaluării cererii de acord pentru finanţare, Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ constată următoarele:
    a) existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    b) necesitatea unor documente suplimentare în vederea evaluării conformităţii sau eligibilităţii cererii de acord pentru finanţare, Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ va comunica solicitantului necesitatea completării/corectării formularului de cerere de acord pentru finanţare şi/sau a documentelor anexate, însoţită de motivarea corespunzătoare.

    (2) Solicitantul are la dispoziţie un termen de maximum 5 zile lucrătoare să transmită informaţiile şi documentele suplimentare solicitate de Comisia „Investim în copii, investim în viitor“.
    (3) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare.
    (4) Termenele de soluţionare prevăzute la art. 5 curg de la data la care documentaţia este considerată completă în urma primirii informaţiilor şi documentelor suplimentare solicitate de Comisia „Investim în copii, investim în viitor“.

    ART. 7
    Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:
    a) nu sunt întrunite cumulativ condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat;
    b) formularul de cerere de acord pentru finanţare nu este însoţit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute la art. 7 lit. c) şi art. 13 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 239/2019;
    c) solicitantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2).


    ART. 8
    (1) În cazul îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ adoptă o hotărâre privind emiterea acordului de finanţare în care indică următoarele:
    a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere de acord pentru finanţare;
    b) valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere de acord pentru finanţare;
    c) ajutorul de stat maxim aprobat.

    (2) Hotărârile Comisiei „Investim în copii, investim în viitor“ se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui prevalează.

    ART. 9
    (1) Hotărârea privind emiterea acordului de finanţare sau hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ către preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în vederea aprobării ordinului pentru emiterea acordului de finanţare sau a ordinului pentru emiterea respingerii cererii.
    (2) Hotărârile menţionate la alin. (1) pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În urma aprobării ordinului pentru emiterea acordului de finanţare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză comunică solicitantului rezultatul evaluării.
    (4) Acordurile pentru finanţare nu asigură solicitanţilor plata cuantumului ajutorului nerambursabil sau a alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către auditorul proiectului, în condiţiile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 239/2019.
    (5) Acordurile pentru finanţare nu sunt transferabile.

    ART. 10
    (1) Aprobarea rambursării ajutorului de minimis în baza acordurilor de finanţare emise se efectuează în termen de maximum 2 ani de la data finalizării proiectului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022, în una dintre cele două modalităţi prevăzute de art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 239/2019.
    (2) Beneficiarul acordului pentru finanţare depune o cerere de aprobare a rambursării ajutorului de minimis la registratura Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, însoţită de un raport de audit independent care să certifice cuantumul cheltuielilor eligibile realizate, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memorystick sau CD.
    (3) Cererea de aprobare a rambursării ajutorului de minimis trebuie să fie în conformitate cu opţiunea bifată în cuprinsul cererii de acord pentru finanţare, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 239/2019.
    (4) Cererea de aprobare a rambursării ajutorului de minimis va fi însoţită, de asemenea, de autorizaţia de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (5) Pe plic se menţionează „Cerere de aprobare a rambursării ajutorului de minimis în baza schemei instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 239/2019“.
    (6) Cererea de aprobare a rambursării ajutorului de minimis, împreună cu documentaţia anexată, se transmite de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză la Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ în vederea analizării şi soluţionării.
    (7) Cererea de aprobare a rambursării ajutorului de minimis se consideră completă de la data la care beneficiarul ajutorului de minimis transmite toate documentele justificative necesare certificării cuantumului cheltuielilor eligibile.
    (8) În cazul în care Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ constată următoarele:
    a) existenţa unor neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    b) necesitatea unor documente suplimentare, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii de aprobare a rambursării ajutorului de minimis, va solicita solicitantului completarea/corectarea documentaţiei.

    (9) Solicitantul are la dispoziţie un termen de maximum 10 zile pentru a transmite informaţiile şi documentele suplimentare solicitate de Comisia „Investim în copii, investim în viitor“.
    (10) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de plată.
    (11) Comisia „Investim în copii, investim în viitor“ emite o hotărâre care certifică cuantumul cheltuielilor eligibile şi valoarea ajutorului de minimis corespunzător care nu va putea în niciun caz depăşi valoarea totală aprobată prin acordul pentru finanţare.
    (12) Pe baza Hotărârii emise de Comisia „Investim în copii, investim în viitor“, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va aproba cererea de rambursare a ajutorului de minimis în cel mult 10 zile de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (11), în limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
    (13) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate efectua verificări proprii ale cererii de aprobare a rambursării ajutorului de minimis şi documentaţiei anexate şi poate solicita, la rândul ei, completări sau poate efectua verificări la faţa locului realizării proiectului.
    (14) Rambursarea ajutorului de minimis nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.
    (15) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de rambursare a ajutorului de minimis este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice